DE SPAR COLPORTEUR „DEN DRIES" Net Dienstmeisje Portsmonnaie m, inhoud. K0RYER*| Lederwarenfabriek Hoeski Jongste Kantoo; bediende (Vr.) net en welbespraakt Persoon LUXE AUTO-VERHUUR „DE GRAAF VAN MONTE-CRISTO" SPRANG-CAPELLE. GEVRAAGD: Schoenstikmachine. TE KOOP: Ford V 8 1937, Geld verkrijgbaar TWEE VRIENDINNEN BOXMEER:!: Waalwijks Gemengd Koor. VOOR DE LEDEN: VOOR DE ZANGERS EN ZANGERESSEN NIET- LEDEN NU GEEN GEZEUR bij: C. VAN DE LEUR. DE RK. WlRKLIEDENECND y om tot oprichting te komen van een BILJ ARTCLU B VOOR DUIVENLIEFHEBBERS. BROEDSCHOTELS 0,50 ROOD STEEN 0,20 GRIT 0.20 NESTEIEREN 0.18 KIPPENNESTEIEREN 0.24 VOGELZAAD 1 1,- TUIN- EN BLOEMZADEN AREND-SMITS - BERKEL^ENSCHOT BOGENA DIERf NGl NEESMIDDEtEN SIRIUS HONDENBROOD FELIX VLEESCH IN BLIK. Speciaal adres voor TOUW en NETWERK. C. P. VAN EETEN GROTE STRAAT 298 W A A L W IJ K VOOR HET BEZORGEN VAN DIT BLAD wordt TE DRUNEN EN ELSHOUT een ijverig en betrouwbaar GEVRAAGD. Mooie bijverdienste. Aanmelding ten spoedigste. Mgr. Völkerstraat 65 KAATSHEUVEL VRAAGT Ervaren STIKSTERS. PLAKSTERS. Leerling PLAKSTERS. Aankomende JONGENS. HOOG LOON. PRETTIGE WERKKRING IN ONZE SPUTINRICHIING, plaats voor enkele mensen, VOOR ONZE AFD. LEDERWAREN, handige Jongens en Meisjes GROOTESTRAAT 282, den gehelen dag. GEVRAAGD voor direct voor lichte kantoorwerkzaamheden. ZIEKENFONDS GEERTRUIDENBERG EN OMSTREKEN WAALWIJK, Grootestraat 209. CHEMISCHE WASSCHERIJ EN STOOMVERVERIJ te Boxtel VRAAGT voor direct een voor het ophalen en bezorgen van chemische ge reinigde en geverfde goederen in Waalwijk en om streken. Vast loon plus provisie. Aan harde werkers flinke verdienste gegarandeerd. Een jockey zonder paard Een herberg zonder waard Een roos zonder geur Een feest zonder fleur Een land zonder deviezen Een gebit zonder kiezen Is lang niet zo bar Als de huisvrouw zonder Spar. ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS! U kunt thans OOK voor WED. JANUS PRUIJSTEN APOLLO THEATER - KAATSHEUVEL presenteert U ZATERDAG 1 MAART om 8 uur ZONDAG 2 MAART om 5 en 8 uur het tweede en laatste deel van de Seriefilm: WOENSDAG 5 MAART om 8 uur MARLENE DIETRICH in: „SPELBREKER S". Toegang 18 jaar. DINSDAG 4 MAART 1947, LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 18 Waaiwijksche en lsn§streatscie Ceurert Vcrad*"Dinsda801 Gemeenteraadsvergaderingen. WAALWIJK LOON OP ZAND Rede van den Burgemeester Zondagsheiliging en Zondagsrust. Wat zal hetw werkelijk eiiect zijn. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het over lijden van onzen Vader JOHANNES FARO, betuigen wij onzen harti lijken dank. Familie FARO. Waalwijk, Februari 1947. Langs dezen weg betuigen wij alle familie, vrienden en kennissen onzen hartelijken dank, voor de buitengewone belangstelling order- vonden bij ons Zilveren Huwelijks feest. Familie PULLENS- VAN H1LST en Kinderen. Hiermede danken wij de Patroons en het Personeel van de Firma VERMEER, Voor de enorme belangstelling ondervonden bij het gedenken van mijn 25 jarig dienstverband bij deze firma. P. L. PULLENS-VAN HILST Waalwijk, Febr. 1947 voor dag of dag en nacht. Adres te bevragen Bureau van dit blad. TE KOOP: x. g a. n. Brieven order no. 1737 bureau van dit blad of druk. „Excelsior", Kaatsheuvel. VERLOREN: Tegen beloonirg terug te be zorgen HOOFDSTRAAT 214, KAATSHEUVEL. laadbak met huif Prima staat. Brieven onder no. 1738 bureau van dit blad. zonder borg, voor alle doel einden, door ons spaarcrediet- systeem. Vraagt nadere inlich tingen. Spaarcredietinstelling „S «menwerking-. Verstoikstiaat 31, Leeuwarden. (Zeg Marja, wat heb jij aan je huid Jgedaan? Die is zoo mooi en gaaf. ('Wel, mijn schoonheidsgeheim lis: 'Purolin voor mijn gezicht en Pürot voor mijn handen. Door [moeilijkheden bij het verwerven der muziek-panijen kunnen DE REPETITIES REDEN N O G NIET HERVAT WORDEN. Zoodra mogelijk volgt schriftelijk bericht. Er bestaat nog steeds een mooie gelegenheid voorWaalwijk- s'che zangers en zangeressen, OM ZICH BIJ ONS KOOR AAN TE SLUITEN. Juist nu, vóór de repetities beginnen. Aanmeldingen bij den Secretaris: L. VAN OUDHEUSDEN en de Dirigente: Mevr L. VERHOEVEN—VAN GENT. Koopt Uw GOUDEN TROUW- EN VERLOVINGSRINGEN Verder hebben wij heden ontvangen ZILVEREN ROZENKRANSEN vanaf 1,75 SCAPULIER MEDAILLESvanaf 0 75 FIJNE ZILVEREN COLLIERSvanaf 3.20 Verder een uitgebreide collectie GOUD EN ZILVER. ALLES ZONDER INLEVERING. C. VAN DE LEUR v/h. H. van Bommel Hoofdstraat No 133 KAATSHEUVEL. roept alle BILJART-LIEFHEBBERS, di* interesse hebben bij een biljartclub 'te komen, op, welke Vergadering zal worden gehouden op Maandag 3 Maart a s.'in den R.K, GILDENBOND te Kaatsheuvel om 8 uur n.m. van het bekende adres HENGELSPORT-ARTiKELEN hebben wij die willen werken. Goed loon en prettige werk kring kunnen wij nog enkele gebruiken voor opleiding. Spoedige aanmelding gewenst. weer terecht bij het van ouds bekende adres Internationaal Transportbedrijf Meubeltransport - luxe autoverhuur. Bastionstraat 4 GEERTRUIDENBERG Telefoon 143 Onze goede reputatie biedt U de beste waarborg (DE VERGELDING.) Toegang 14 jaar. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per weck: f 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijkscbe Stoomdrukkerij Antocn Tieles; Donderdag waren de leden van den gemeenteraad van Waalwijk in een openbare vergadering bij een. Na opening deelde de voor zitter, burg. Lambooy, mede, dat de heer v. Loon bericht van ver hindering wegens ziekte gezon den had. De notulen werden na enkele wijzigingen op verzoek van de heeren Lenglet en Buijkx, vastge steld. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van den parti culieren secretaris van Prins Bern- hard en Prinses Juliana, Baron Baud. Hierin werd dank gebracht voor de gelukwenschen die de ge meenteraad bij de geboorte van Prinses Marijke gezonden had. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden overeenkomstig artikel 72 der lager onderwijswet aan he't bestuur der Christelijke School te Besoijen, voor aanschaffing van nieuwe leermethoden. Z.h.s. accoord. Wijziging begrooting 1946. Z.h.s. accoord. Commissie tot wering v. school verzuim. In verband met periodieke af treding werden benoemd de hee ren: Broos (14), Thijssen (14), v. d. Heijden (14), Wilzinq (14), Oudkerk (14), Vermeer (13). Blanco 1 stem. Aanbieding gemeente- en be drijf srekeningen over 1945. Hiervoor moest een commissie gekozen worden bestaande uit 3 leden. Gekozen werden de heer Meys met 10 stemmen, de heer v. d. Ho ven met 11 stemmen en de heer Buiikx met 9 stemmen. Hierna sloot de voorzitter de openbare vergadering en ging de raad in geheime vergadering. De raad der gemeente Loon- op-Zand—Kaatsheuvel was Dins dag 25 Februari om 7 .uur n.m, bijeengeroepen tot het houden van een spoedeischende vergadering ten raadhuize. Met kennisgeving waren afwe zig de heeren v. d. Heuvel, Ver hoeven, Sins, de Cock, terwijl zonder kennisgeving afwezig was het lid Pooters. Voorzitter Burgemeester J. A. Fr. Mallens. Secretaris M. van Nieuwstadt. De voorzitter opent met de Chr. groet, waarna hij voorlezing doet van een ontvangen telegram van den Min. v. Binnenl. Zaken de geboorte van een prinses mel dende. In verband hiermede houdt de voorzitter de volgende toespraak: Mijne Heeren, Sinds onze raadsvergadering van einde Januari j.l. en onze bij eenkomst, van heden heeft zich een heuglijke gebeurtenis voorgedaan, die alom in den lande aan het ge- heele vaderlandsch volk groote vreugde en genoegdoening bezorgd heeft, een gebeurtenis, waarop door eenieder en dus ook door ons met de noodige spanning gewacht werd. Ik bedoel hier, en heeft dit gewis al wel begrepen, de ge lukkige en voorspoedige geboorte van een nieuwe Oranjetelg in het gezin van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard in 't paleis Soest- dijk te Baarn op 18 dezer, toen die dag nog niet voluit uur oud was. Door alle ter beschik king staande publicatiemiddelen is de geheele bevolking, zoowel in het land als in het rijk, er van op de hoogte gesteld en gehouden, hoe -spontaan voor de geheele we reld, vooral daar waar Nederlan ders woonden of tijdelijk aanwe zig waren, zij meeleefden met het gebeurde op voormeld paleis van het kroonprinselijk echtpaar. In vreugde, in uitbundige, dadelijk uit het hart komende vreugde heeft men zich geuit, heeft men zijn in genomenheid kenbaar gejpaakt over het gelukkig feit, dat aan de zoo dierbare Oranjeboom een nieuwe loot was ontsproten, waar door onze groote, waarschijnlijk van blijvende verbondenheid met het Oranjehuis, de absolute zeker heid daarvan meer werkelijkheid deed worden. Trots bittere koude was er warmte in onze harten, vreugde in ons gemoed. En daar is inderdaad reden, reden te over voor. Ons land en ons volk voel de zich steeds, en wil zich blijven voelen, één met Oranje, evenzoo als Oranje zich één voelde en wil blijven voelen met ons. Ons Vor stenhuis heeft steeds zich hierin van elk koningschap elders weten te onderscheiden, dat het zich, in tijden van voorspoed en vrede en welvaart geheel en al gaf om de zen toestand te bestendigen en in tijden van rampen en tegenspoed, zich in persoon en goed beschik baar stelde om spoedigst betere tijden te erlangen. Ik herinner er daarvoor hierbij aan hoe de oer vader der Oranjes, de Vader des Vaderlands, eerst zijn bezittingen offerde in den strijd voor de rechten en vrijheden van'ons volk, daarvoor tevoren een kalm en rus tig leven te Brussel prijs gaf, om nadien door moordenaarshand voor zijn idealen te vallen. En wan neer hetzelfde volk nadien, onder een Napoleon opnieuw in ver drukking kwam, zijn vrijheden zag beknot ofwel geheel ontnomen, ja zelfs het land bij Frankrijk werd ingelijfd, was het alweer Oranje, die de herwonnen rechten en vrij heden voor het volk te bestendi gen kreeg. Toen Hem dit als be stuur van land en volk werd aan geboden, aanvaardde hij dit al leen „onder waarborg van vrije constitutie", waarmede gezegd werd, dat de rechten van het volk in een grondwet ware te verande ren. Hierdoor kwam vanaf 30 No vember 1813 een einde aan de ondergane vernedering en de door stane verdrukking. Men kent het fransche spreekwoord: l'histoire se répète. Ook hier is dit bewaar heid geworden. Ik behoef bij LI niet in het geheugen terug te roe pen de smaad en het leed, de ver trapping der rechten en de roof aan vrijheden ons volk nog zoo pas geleden aangedaan en te lij- j den opgelegd. Ook nu werd ons land bezet en werd met aan ze kerheid grenzende waarschijnlijk heid, aan inlijving gewerkt. Maar ook nu was er weder een Oranje- vorstin, die wachtte en werkte en zorgde voor onze belangen. Zelfs daarvoor zich in ballingschap be geven hebbende, was Zij '(n steeds schitterend en lichtend voorbeeld voor ons allen. Troost en Bemoe diging kwamen-ons van Haar van uit haar ballingsoord toe. En ook hier was het gevolg, dat onze be zetting smadelijk den aftocht te blazen had, onze rechten en vrij heden terugkeerden en opnieuw met alles wat in ons is naar nieu we welvaart werdgestreefd. Na deze korte uiteenzetting zal het wel geen verwondering meer wekken, dat wij, om het vurig verlangen Oranje te behouden, ook werkelijk bange stonden, ban ge jaren hebben meegemaakt. Im mers de Moeder der jongst gebo ren Prinses werd, uit het door Ko ningin Wilhelmina en Prins Hen drik op 7 Februari 1901 gesloten huwelijk, geboren op 30 April 1909 en heeft nadien geen zusjes of broertjes meer gekrgen. De heele verwachting en hoop van het geheele Nderlandsche volk om één te mogen zijn en blijven met Oranje was dus terug te brengen tot hoop en verwachting, dat het die toenmalige eénige Prinses toch maar steeds in elk opzicht wel zou gaan, en dat Haar niets, wat maar een schijn van levensgevaar zou kunnen 1 beteekenen, ooit mocht overkomen. Groot was daarom de vreugde des volks toen Haar huwelijk met Prins Bernhard op 7 Januari 1937 gesloten werd. De daardoor ont stane verwachting aan meer Oran- jetelgen,_en dus de bestendiging van de reeds meer genoemde eenheid „Oranje-Nederland", was hierdoor de vervulling meer nabij gekomen. Mijne Heeren, U kent het ver dere verloop. Achtereenvolgens werden, ons geboren Prinses Bea trix, 31 Januari 1938, Prinses Ire ne, 5 Augustus 1939, dus reeds onder de spannende bezorgdheid van oorlogsdreiging, Prinses Mar griet, 19 Januari 1943, onder den oorlog in Canada te Ottawa en nu Prinses Maria Christina, 18 Februari, de eerste weer, na be ëindiging van den wreede oorlog, binnen onze eigen landsgrenzen. De angstige bezorgdheid om trent de voortzetting van het ze genrijke bestuur der Oranjes heeft door deze geboorte opnieuw aan waarde ingeboet. De voortzetting van het zegenrijke bestuur heeft wederom meer zekerheid gekre gen. Is het dan wonder, dat wij ons zoozeer in deze geboorte ver heugen? Naast de door het gemeentebe stuur aangeboden gelukstelegram men aan Hunne Koninklijke Hoog heden Prinses Juliana en Prins Bernhard, alsmede aan de voor zeker in Hun geluk deelende Ko ninklijke Grootmoeder, moge ikk mede namens de geheele gemeente de bede uiten, dat Gods besten zegen op Hen allen in de hoogste mate moge blijven neerdalen. (Applaus) Hierna las de voorzitter de ge lukstelegrammen voor, welke na mens het gemeentebestuur ver zonden waren, luidende: Aan Hunne Koninklijke Hoog heden Prinses Juliana en Prins Bernhard te Soestdijk, Van harte gefeliciteerd met de geboorte der prinses. Moge de jeugdige Prinses voorspoedig opgroeien tot heil van Vorsten huis en Vaderland. Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Van harte gefeliciteerd met ge lukkige geboorte van Prinselijk Kleinkind. God schenke Haar voorspoedige groei tot heil van Koninklijk Huis en Nederland- sche Volk. Van den particulier secretaris van Hunne Koninklijke Hooghe den, adjudant Baud, werd een te legram van dank ontvangen. Alsnu volgde het eenige agen dapunt: 1 a. Voorstel tot buitengewo ne aflossing van het van den Staat der Nederlanden ontvangen rentedragend voorschot voor den aanleg en de exploitatie van een drinkwaterleiding. b. Voorstel tot het garandee ren van een deel van de door de N.V. Waterleiding Maatschappij „Noord-West-Brabant" in ver band met bedoelde buitengewone aflossing aan te gane nieuwe geldleening. Uit het in ons vorig nummer te lezen praeadvies van B. en W. blijkt, dat het voorstel een voor deel inhoudt voor de N.V. van 20.000 gedurende 34 jaren, ter wijl het geen nadeel oplevert voor de gemeente, waarom wordt voor. gesteld: 1. de schuld aan den Staat af te lossen, 2. het nieuwe geld te leenen van de maatschappij, 3. zich garant tè stellen ten opzichte van den geldgever voor de richtige naleving door de maat schappij van de voorwaarden van geldleening. Aldus wordt zonder hoofdelij ke stemming besloten, waarna sluiting der vergadering. Woensdagavond was de raad der gemeente Sprang-Capelle in spoedeischende vergadering bij een. De voorzitter opende deze ver gadering met gebed, waarna hij het ingekomen telegram der ge boorte van de prinses voorlas, als mede de aan het prinselijk paar en H. M. de Koningin gezonden ge lukstelegrammen. Inmiddels had men hierop een dankbrief ontvan gen. De voorzitter memoreerde in 't kort het gebeuren van 18 Februari en hoopte, dat de prinses mocht opgroeien tot geluk van ouders, land en volk. Ingekomen was het verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim over de- werkzaam heden in het afgeloopen jaar. Enkele stukken van Gedep. Sta ten -werden voor kennisgeving aangenomen. Hieronder was een schrijven waarin om een verkla ring gevraagd werd, dat men zich als noodlijdende gemeente aan de voorwaarden zou houden. De Zondagsheiliging en 'de Zondagsrust. Ingekomen was een schrijven van den heer Ros, waarin deze zijn, in de vorige raadsvergade ring gedaan voorstel schriftelijk wilde toelichten. Hij wenschte: 1. dat alle herbergen, restau rants, hotels, op Gods dag geslo ten zullen'zijn, daarbij in acht ne mende dat er gelegenheid blijft voor menschen, _die 's Zaterdags of vroeger in de week hier geko men zijn en de Zondag over moe ten blijven, tot logeeren. 2. dat alle danshuizen, bios copen, theaters en schouwburgen op Gods dag gesloten zullen zijn. 3. dat alle vermakelijkheden als wedrennen te paard, per rij wiel of per motorrijwiel op Gods dag niet mogen plaats hebben. 4. dat ijsclubs op Gods dag geen baan laten vegen, contribu tie innen of laten innen, noch op hun banen laten tenten ter ver koop van consumptie of aanver wante artikelen. 5. Dat postduivenverenigin gen op Gods dag hun dieren niet inkorven of vervoeren of laten uitvliegen. De heer Ros hoopte, dat de raad zijn voorstel zou goedkeuren, „daar het toch is strekkende de zonde te beteugelen en de eere Gods te bevorderen. Wanneer ik hier noem danshuizen enz. is mijn bedoeling dat zulks alleen opge nomen wordt in een verordening, opdat wanneer er t.z.t. iemand mocht opstaan om een dergelijk bedrijf op te richten, hij dan weet waaraan hij zich te houden heeft. Zoo is het ook tegenover al het andere, opdat men dan geen ver ordening zou behoeven te maken als er onverwacht en ongedacht, het een of ander, dat in strijd is met Gods Woord, zou opdoemen". De Bedrijfshoreca had het ver slag over deze aangelegenheid in een courant gelezen en wees in een, schrijven op het groote nadeel dat zoo'n verordening zou bren gen vpor de caféhouders van Sprang-Capelle. De klanten zou den zich dan gaan verplaatsen. De Bedrijfshoreca kon zich met dezen gang van zaken niet accoord ver klaren. De heer v. Zeist merkte op, dat men het betreffende stuk van den heer Ros slechts zoo kort ter in zage" had gehad, waarop de burge meester antwoordde, dat de heer Ros zich aan den termijn van 2 dagen gehouden had. De he^en wisten dat het zou komen. Boven dien kon men niet in elke verga dering over deze aangelegenheid beginnen. De heer Verheijden was, na hierover nog eens nagedacht te hebben, tot de conclusie gekomen, dat deze kwestie niet bij den raar thuis hoorde. Spr. kon het stand punt van den heer Ros wel be grijpen en dat deze zich daaraa.i vastklampte was zijn goed rechf. Het was volgens den heer Ver heijden echter beter dat de Kerk" raden het de jongelui onder de oogen brachten. Het is iets dat van de kerken uit moet gaan. De heer van Caem zeide, dat het hem voorkwam dat er een stuk propaganda aan den gang was en het leek dat alleen de heer Ros principieel was en de ande ren niet. Bovendien vond dhr. van Caem de redactie van het stuk nogal ongelukkig gekozen en vroeg wat B. en W. van plan zijn en of deze redactie er mee door kon. De heer Genuït geloofde ook, dat ze principieel op hetzelfde standpunt stonden als de heer Ros wat betreft de Zondagrust en Zondagsheiliging, maar wat zal er in de praktijk van terecht komén. Het was zijn meening dat het toch niet goedgekeurd zal worden. Overigens had hij verwacht, dat de heer Ros met een beetje an dere voorstellen zou gekomen zijn. Ook de heer Vos wilde er prin cipieel niet tegen ingaan. Hij wist als vertegenwoordiger der A.R. best wat Gods Woord wil. Prin cipieel zou men er dan ook mee accoord kunnen gaan, maar dan was er ook nog de practische kant, het moest ook practisch door te voeren zijn. Daarom vroeg de heer Vos of dit goedgekeurd zou worden door Gedep. Staten en als het goedgekeurd werd zou men zich er dan aan houden. Prac tisch zou he't beteugelen der zonde niet te verwezenlijken zijn, omdat ze zich zou verplaatsen. Het viel den heer Ros niet vreemd, dat een dergelijke discus sie ontstaan was. Het was zijn meening dat hier het gemeentebe stuur wel degelijk een plicht te vervullen had. Naar aanleiding van de opmerking van den heer van Caem als liet hij het .uitko men, dat alleen hij principieel was en de anderen niet, antwoordde de heer Ros dat hij dit geenszins be doeld had en als men het zoo uit wilde leggep, zou het hem pijn lijk treffen. Hij wilde niet bovea de anderen staan, maar zelfs wel er onder. In antwoord op dhr. Genuït,die opgemerkt had, dat het toch 'niet goedgekeurd zou worden, ant woordde de heer Ros, dat ieder verantwoordelijk is voor wat hij doet. De burgemeester antwoordde dhr. van Caem, betreffende de redactie van het artikel, dat de ambtenaren er waren om het ge heel de juiste, wettelijk voorge schreven vorm te géven. De kern van de zaak zal dan precies zoo blijven, er zal niets van geschrapt en niets aan toegevoegd worden. Practsch zou een en ander echter wel niet door te voeren zijn. Tien a elf jaar geleden had men ook 'zoo'n verordening gehad. Er was inderdaad een proces verbaal op gemaakt geweest, doch dit was door de betreffende instanties een voudig cpzij gelegd. De heer Spuibroek vestigde er de aandacht op. dat deze kwes-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1