Brillen? EEN PHILIPS RADIO BEDRSJFSLEI DER" Personeel voor de Onderwerk-af deeling WERKMEESTER een Jongste Bediende. een prima Handschoensnijder. 2 flinke Melkbezorgers THUISWERK. EEN NET PERSOON Scout-shop. Een damesvufperhcLder GEMEENTE-OPZICHTER WENSCHT VAN BETREKKING TE VERANDEREN. VAN MAAREH, Vlierstraat 25, DEN EOSCH ANTON ANTONIE. Nette Werkster een vrouwelijke kracht Gemeente Waspik: EEN BEKWAAM NAAIMACHINE-MONTEUR. Wenst van betrekking te veranderen bovenwerkafdeeling schoenindustrie W. TIMMERMANS EN ZONEN Gevraagd Handelsonderneming „Waalwijk" ARNOLD VERWIEL, WAALWIJK. TE KOOP: Type 47-48 St. Crispijnstraat 36. voor WAALWIJK en KAATSHEUVEL. Twee eerste klasse Schoenstiksters ZOEKEN Modellenpapier en Miliemeterpapier CARTON voor het opvullen van tassen enz. GIEL VAN BOXTEL óók G LAS BR I LLEN (zonder rand. DONDERDAG 6 MAART 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 19 WaaSwtjksche en Langstraatschei Courant v^cujn, do«u«^ eeft CammCóöie. Gemeenteraad Raamsdonk. V' De Heer en Mevrouw C. DE JONGH-SPAPENS geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon FRANS die bij het H. Doopsel de namen ontving van Cornells Frans-Jozef Waalwijk, 3 Maart 1947. Tijdelijk St. Nicolaas-zlekenhuis. Heden werden wij verblijd met de .Voorspoedige geboorte van ons zoontje én broertje A. VAN BEEK M. VAN BEEK VAN BEEK SJAANTJE NELLY JOPIE. 's-Capelle, 28 Februari 1947. Kerkeinde C 78. Hiermede betuigen wil onzen har- telijken dank aan familie, vr enden, kennissen en Buurtbewo ers voor de zeer vele blijken van belang stelling. die wij bij ons Gouden Huwelijksfeest mochten onder vinden. N. VAN HEIJST-BLOK. Waalwijk, Maart 1947. Besoijenschestr. 5. gevraagd 2 dagen per week, 's Maandags voor de wasch en Donderdag of Vrijdag voor het werk., JAC. VAN- HELVOIRT—BROK Stationsstraat 15 a WAALWIJK GEVRAAGD voor ons kantoor, in het bezit van diploma typen. Liefst uit onze omgeving. Sollicitaties schriftelijk aan de N.V. v h, Wed H L. VAN MOL-PAUWELS te Nieuw- kuik. VERLORE.N: met gouden pen. Merk Parker. Tegen belooning terug te bezor gen hijZUSTER MhRThNS, Hoofd-traat 191, KAATSHEUVEL. Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrekking van voor den technischen dienst. Voor de te vervullen plaats komen alleen zij in aanmerking die terzake deskundig zijn. Aanvangswedde f20— per week. De benoeming geschiedt op ar- beidscontiact. Gezegelde sollicitaties worden bij den burgemees er ingewacht vóór 15 Maait 1947. JONGLNS WINTERJASSEN Prima blauw, van 4 tot 9 jaar 25 punten Sterk verlaagde prijzen. TWEEDJASSEN Prima stof. Pracht model. 40 punten HEERENBRCEKEN alle maten 15 punten PLUSFOURBROEKEN aile inaten tot 16 jaar 10 punten OVERALLS groene kleur 35 punten KOPTE JONGENSBROEKEN blauw en bruin 5 punten STOFFEN voor Winterjassen, Demi's, Costuums. Van de Ven's Kledingwinkel Grootestraat 178 WAALWIJK Dinsdagsmiddags gesloten H,e "mede bedanken wij onze patroons en het Personeel der firma MOMBERS voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij ons jubileum en voor het ons aangeboden blijvend aandenken. JOHANNES LUITGAARDEN G. REKKERS N. v. d. HAMMEN. Waalwijk, 1 Maart. VOOR DIRECT GEVRAAGD: Voor goede krachten prima vooruitzichten. GEBR. DE MUNNIK Schoenfabriek „LYDIA" D R U N E N. DE N.V NEDERLANDSCHE SCHOENEN UNIE BLOCH STIBBE HOLLANDIA Nieuwstraat 9 te WAALWIJK heeft plaats voor: Alleen uitstekende kracht, die al meer als zodanig werkzaam is geweest komt in aanmerkieg. Aanmelding schriftelijk of mondeling aan de af deling personeelszaken van opgemeld adres. Brieven onder no. 1742 bureau van dit blad of drukkerij Excelsior Kaatsheuvel. TEN KANTORE VAN Kassiers en Commissionairs in Effecten te Waalwijk IS PLAATS VOOR Aanmelding schriftelijk. bekend met hft looien van VACHETTENIEDER, TUIGLEDER, ZOOILEDER, en het Kleuren van alle soorten leder Brieven onder No. 1739 aan bet Bureau van dit blad. Ontvangen ALLE maten KALFSVELLEN voor GROTE en KLEINE TROM, PRIMA FRANSE RIETEN voor Sexf. en Clarinet, ZAKKEN voor Banjo. Mandolien en Git iar. MUZlEKl ESSEN AARS voor Harmo» ie. GRAMCFOON en PICUP-NAALDEN Alle soorten SNAREN. PRIMA FRANSE HARS voor viool. ACCORDEON KOFFERS er RIEMEN, enz. enz. - VERDERS ALLES OP MUZIEKGEBIED MUZIEKHANDEL „CRESCENDO'1 STATIONSSTRAAT 67 WAALWIJK G E VRAAG D: Coöp. Zuivelfabriek Melkinrichting „D E TOEKOMST" VRIJHOEVE-CAPELLE. H. Fabrikanten die stikmachine bij kunnen leveren genieten de voorkeur. Brieven onder No. 1744 Bureau van dit bladl H. H. ROOKERS! Wij zijn GEWELDIG GESORTEERD in: TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Voor sigarenrookers hebben wij uitsluitend lste klas m er ken zooals Willem II, Ritmeester, Hofnar, El. Bas, Karei I enz. enz ook in luxe doozen. Komt U ook eens een kijkje nemen in ons magazijn, en U vindt ook Uw keuze. Eenmaal klant blijft U klant. - Prettige, eerlijke en nette bediening. CHR. J. VERHOEVEN-BROK Vaartstr. 76. KAATSHEUVEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR voor de schoenindustrie en patronenmakers. Voor de LED ER WAR EN INDUSTRIE Kantoorbehoeften en Papierwaren SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL D. V. O. MEUBELFABRIEKEN TE WAALWIJK vragen voor direct voor het machinaal slijpen van zagen, beitels enz voor het onderhoud van motoren en machines en andere werktuigen in den ruimsten zin. Degenen, die met het smidsvak, event autogenisch lasschen op de hoogte zijn, genisten de voorkeur. Aanmelden aan de fabriek, EERSTE ZEINE 88 GIDSFN VOORTREKKERS ^ZATERDAG 8 MAART a s. 's middsgsom 3 uur wordt het sub-depot van de scout-shop te Waalwijk geopend. KOMT U EENS KIJKEN, de scout-shop heeft een uitgebreide voorraad. De shop is geopend Dinsdags van 7 tot 1 O uur n m. ten huize van den shopkeeper, alleen 8 Maart van 3 tot 5 30 uur n.m en op de recollectie's en bijeenkomsten van de St. Jan-stdf uitsluitend voor leiders en leidsters. Legitimatiebewijs steeds meebrengen. De shopkeeperPlb. S. VAN ADELBERG Markt 2, Waalwijk verkenners WELPEN Van M staren heeft ze TEL. 8079. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TïELEN Abonnementsprijs: 15 cent per"week; 1.95 per kwartaal. Drukker Waalwijksche Stoomdrukkerij Atftoon Tieêem Eenige weken geleden zeiden we onze rneening over het instel len van een commissie tot voor bereiding van een wet op het ge bied van de bedrijfsorganisatie. Nu zijn er weer enkele commissies ingesteld, die een zelfde soort werkzaamheid te verrichten krij gen, zij het op geheel ander ter rein. 't Is geen wonder dat onze sterk evolutionnaire tijd zóó sterk evolutionnair dat sommigen liever spreken van revolutionnair veel commissies van voorberei ding aan het werk ziet. Er moet veel veranderd en verbeterd wor den in verschillende wetten en ge deeltelijk ook in leemten worden voorzien door nieuwe wetten. Met deze wetten zitten we misschien jaren en jaren en daarom is het goed, dat ze pas tot stand komen na een degelijke voorbereiding door deskundige personen. Er wordt dan wel wat minder snel gewerkt, maar dit is niet zoo erg als dit in het voordeel is van de degelijkheid. Ingesteld is dan een commissie tot voorbereiding van een nieuwe perswet. Zooals men ziet: een zeer voornaam en belangrijk onder werp. Als de pers niet de konin gin der aarde mocht zijn, zooals ze vaak wordt genoemd, is ze toch zekér een prinses van den bloede. De volksmeeningen en opvattingen worden voor een groot deel door haar, in samenwerking met pers- bureaux en omroep-vereenigingen, gevormd. Van haar hangt het grootendeels af hoe de wereld straks reilen en zeilen zal. Ver wonderlijk is het dan ook niet dat men tijdens dezen oorlog eindelijk tot de bevinding gekomen is, dat het noodig is enkele wettelijke re gelingen te treffen op 't gebied van het perswezen. De Commissie heeft dan ook de opdracht gekregen na te gaan of en in hoeverre het aanbeveling verdient regelen te stellen met be trekking tot het uitgeven van dag en nieuwsbladen en andere perio dieken en het exploiteeren van persbureaux. Ofschoon deze taak eerstens aan de Commissie wordt opge dragen, is ze naar onze meening niet de voornaamste. Het uitgeven van dagbladen en dgl. kan men o.i.,%erust vrij laten, maar er zal een sterke verantwoordelijkheid gelegd moeten worden op hetgeen in deze uitgaven te lezen staat. De tweede taak, die de Com missie wordt opgelegd, lijkt ons dan ook wel zoo belangrijk. Zij moet n.l. onderzoeken of en in hoeverre er aanleiding bestaat de bestaande strafrechtelijke bescher ming tegen misdragingen door mid del van de drukpers begaan, uit te breiden. Tot nu toe was de toestand zóó, dat, volgens art. 7 van de Grondwet, niemand voorafgaand verlof noodig heeft, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. Wel was er eenige verantwoordelijkheid voor volgens wettelijke regeling. Iedereen kon echter in persartikelen de grond slagen van onze staatsregeling en nog heel wat erger, de grond slagen van onze Christelijke be schaving aantasten, bespotten en afbreken, zonder daarvoor ge straft te kunnen worden. Alle mo- geliike vuilschrijverij kon door middel van vulgaire blaadjes en bladen worden gespuid zonder dat de Julius Streicher, in net klein, ter verantwoording geroepen kon worden voor al het gif, dat hij uitstrooide. Nu is het zeker niet de bedoeling om te komen tot cen suur, dus tot een voorafgaande keuring van al wat wordt ge drukt. Het is echter wel de be doeling te komen tot een meer afdoende regeling van verant woordelijkheid, achterèf, voor het geen is geschreven. In geschriften over grondwets herziening, die dikwijls al tijdens de oorlog zijn vervaardigd, treft men dan ook meerendeels een be- j langrijke wijziging aan van het j genoemde art. 7 van de bestaan- j de grondwet. j Zoo stelt de heer Max van Poll, het tegenwoordige lid van de commissie-generaal, in zijn boek werk „Een nieuwe grondwet'" (uitgave Samson, Alphen aan de Rijn, 1946) voor om dit artikel aan te vullen met de Jiepaling: de wet regelt en beperkt de uit oefening van dit recht in het be lang der openbare orde en ter eerbiediging van godsdienst en zedelijkheid. Bovendien zou die wet moéten voorzien in de samen stelling van een lichaam, waaraan het toezicht op deze eerbiediging wordt opgedragen. Een soort „Persraad" dus, die toeziet op de naleving van wettelijke voor schriften en maatregelen treft te gen overtreders en van verant woordelijkheid dus in eigen kring. Een uitstekende gedachte! Prof. Romme, de leider van de Tweede Kamer-fractie der K.V.P., ziet de zaak in zijn- „Nieuwe grondwetsartikelen" (Uitg. Urbi et Orbi, Amsterdam) wel onge veer hetzelfde, maar we zouden haast zéggen: dieper. Hij stelt in zijn ontwerp-grondwet enkele ei- schen voorop, die uitgangspunt moeten zijn bij onze staatregeling, n.l. de erkenning van God als eerste Oorzaak en laatste Doel; de plicht en het recht van zelf werkzaamheden; de erkenning van het gezin als eerste en voornaam ste natuurlijke gemeenschap; de erkenning van den arbeid als plicht en recht voor alle burgers en de erkenning van het recht op eigendom. Hij zegt darTverder dat eenieder het recht moet hebben door de drukpers zijn gedachten en gevoelens zonder voorafgaand ver lof te openbaren,"maar dat niet de bovengenoemde rechten en plich ten door het geschrevene mogen worden aangetast. Juist met het oog op de instel ling van de nieuwe Commissie leek het ons goed onze lezers iets ruimer omtrent deze kwestie in te lichten, omdat het er een is die ons allen raakt, zoowel als per soon en als staatsburger. lingen op hun enorme verantwoor delijkheid in dezen tijd. Besloten werd deze ka'derdagen regionaal te herhalen. WEER VERF VOOR ONDERHOUDSWERKEN. In-verband met het feit dat aan schilders tijdelijk niet de noodige grondstoffen konden worden toege wezen, was liet onmogelijk tot nu toe onderhoudswerken te doen uit. voeren. Thans is hierin verand©. ring gekomen. De rantsoenbounon voor oliehoudende verf; genummerd Iïl t.m. B 35.000 geven n.l. met la. gang van 1 Maart recht op de» aankoop van grondverf en/of li ke lak en/of in rauwe Lijnolie malen 'kleurpasta, in totaal ee» hoeveelheid van 10 kg. per bon niet 1e hoven gaande. Deze bonnen heb ben een geldigheidsduur van tvrd# maanden. In Indië wordt druk en heftig geredevoerd Op 27 Februari heeft de vice- president drs. Mohammed Hatta, de bijeenkomst van het KNIP in zijn nieuwe uitgebreide samenstel, ling geopend. Hierbij verklaarde lat la bet volgende: .liet lot heeft Indonesië lijdelijk in twee partijen verdeeld, n.l. de Republiek en de zgn. Malino_ge_ bieden onder Nederiandscli gezag. Er zijn duidelijke bewijzen dat de bevolking van de Malino-gehleden voor het grootste gedeelte door drongen is van den republikein, sclien geest en één is met de repu. bliek. Deze band wordt thans ver. sterkt door de uitbreiding van het ledenaantal van het KNIP; waar. bij dat van de buitengewesten van 8 op 98 is gebracht. Wij zijn er van overtuigd dat1 onze diploma, tiekc strijd voor het herstel van de eenheid van ons vaderland succes zal hebben. Het Indonesische volk is hiervoor krachtig genoèg gehle. ken. Dit feit kan niet door de Ne. derlanders genegeerd worden. Daar. om willen zij niet ons overleggen; niet slechts met betrekking lot de erkenning van het cic facto.gezag van de Republiek over Java en Su_ ibatra; maar ook over de vorming .van de vrije en souvereine Ver. eenigde Staten van Indonesië. Ook Sjahrir voerde het woord. In een rede van een uur heeft Sjahrir het KNIP een overzicht ge. geven van de. politiek van zijn re. geering; waarin bij ten aanzien van de onderhandelingen met dc Ne. derlanders bet volgende verklaarde: ,De heftige reacties in Neder, land werden door niets anders ver. oorzaakt dan door de vrees van de Nederlanders; dat zij hun bezittin. gen zouden verliezen. Volgens dc j reactionnairen zouden de Indonc. j siërs niet gelukkig kunnen zijn: zonder dat Nederlandsclie troepen door het land patrouilleeren en zonder dat alles wat voor de Indo. j nesiërs van het hoogste belang is, door Nederlanders wordt,1 beslist. Dat <!it onlogisch i3', is r-eds door liet 18 maanden lange bestaan van de republiek bewezen. De Republiek kan aan de buiten, wereld toohendat de eigen he. volking en de buitenlanders hier vreedzaam 'kunn-n leven en hun bezittingen behouden. Als de Nederlanders werkelijk hun eigen belang behartigen; moeten zij Indonesië niet met de bajonet en met machtsvertoon be dreigen, terwijl z.ij tegelijkertijd be. loven orde on rust te herstellen en de veiligheid van buitenlanders en hun bezittingen te garandeeren. Linggadjati toonde onzen wil om dit probleem op een vreedzame wij. ze op te lossen'. De republiek; aldus vervolgde Sjahrir, wil slechts dat de Neder, landers haar hun vertrouwen schenken en inzi n dat de Indo nesiërs in staat zijn hun eigen land te besturen zonder Nederlandsclie troepen en leiders. Als deze goede wil bestond zouden wrijvingen over woord'n oh formaliteiten futiel worden. Doch zoolang er wantrou wen bestond en Nederlandsclie troepen haar activiteit hnn'"'nnf'len en de veiligheid der Republiek lie. lancdrir, zouden pogingen om het geschil vreedzaam op te lossen g-en vrucht dragen. In dat licht' moet Linggadjati ge zien wordenniet als een eeuwige wet voor de betrekkingen met de Nederlandsclie natie; doch slechts als een fase in den strijd van de Indonesiërs om een onafhankelijke zelfstandige natie te worden en als een middel, waardoor verwoesting van den Indonesischen rijkdom en het Indonesische volk kan worden vooikomen. r PROCUREURS-FISCAAL ACHTER Mr. ZAAYER. Naar thans bekend is geworden hebben - de Procureurs-Fiscaal hij de Bijzondere Gerechtshoven te Amsterdam; Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden eenige dagennadat de minister van Justitie zijn ont stemming had te kennen gegeven over het pleidooi van rar. Zaaycr in de zaak-Piek; een gezamenlijk, schrijven gericht aan den minister; waarin zij ,zich onvoorwaardelijk en in bewoordingen; die aan dui delijkheid niets te wenschen over laten hebben geschaard achter mr. Zaayer en waarin zij diens stand punt ten aanzien van de tenuit voerlegging der uitgesproken dood- si raff.n onderschrijven. 250.000 K.A.B.-LI5DEN. Het ledental van de K.A.B. is de laatste weken zoodanig gegroeid; «lat het zich op het oogenbllk be weegt rond de 250.000, wat werd medegedeeld op \de Donderdag te Utrecht gehouden kaderdag. Een II. Mis; opgedragen door den verbondsadviseur mgr. G'. v. Scha ik in dc kerk van den II. Martinus Ie Utrecht, opende dezen kaderdag; waarop de bestuurders van de Ka tholieke Arbeidersbeweging; die hun werkkring vinden in 'l Aarts bisdom bijeen waren. De verbonds. voorzitter de heer A. C. de Bruyn; belichtte voor hen uitvoerig de or ganisatie van de K.A.B.zooals deze na den otrrlog gegroeid is; terwijl de heer J. W. Andriessen een inleiding hield over de idealen der katholieke arbeiders. Mgr. van Scha ik wees de aanwezigen tijdens de zeer levendige gedachten wisse- De Echo en onze militairen in Inciië. A. Treffers, Dpi soldaat te Batavia schrijft ons: „Deze week ontving ik in grnoten dunk de eerste exem plaren van Uw blad. Met groote voldoening las ik na drie maan den weer het nieuws uit Waalwijk en omgeving en voelde me ongetwijfeld weer dicht bij huis Ook de andere jongens hier waren nieuwsgierig en vroegen direct of ook zij het blad moch ten lezen Nogmaals, nok namens hen hartelijk dank en wij hopen dat de band, die de redactie van „De Echo van het Zuiden" met ons hier heeft tot stand gebracht zal moge blijven voortduren. o fammer dat we de. GRATfS- zending huiten die van 't R.K Thuisfront) met 1 Maart hebben moeten stopzetten, wegms uit putting van 't Abonnementen- -fonds. RED No opening van «le vergadering der gemeenteraad op Vrijdag 25 Februari deelde de voorzitter bur gemeester Prinssen, mede, «lat de heer Zijlmans bericht van verhin dering liad gezonden wegens druk- ke werkzaamheden. Dc notulen over de plechtige af_ scheidsvergadcring van burgemees ter Hcere, «1e notulen der plechtige installatie-vergadering van burge meester Piunssen en de notulen der vorige vergadering werden onver. anderd goedgekeurd. Ingekomen stukken en mdedeelihgen. Binnengekomen was een telegram waarin de geboorte van de jongste prinses gemeld werd. Hierop wer den felicitatie-telegrammen verzon den aan Prins Bernhard en Prinses Juliana; alsmede aan II.M. de Ko ningin. Voor deze telegrammen was v:ui j den particulieren secretaris van 't Koninklijk Huis een,„dankschrijven ontvangen. Staande hoorde de raad hierna de herinneringstoespraak van den voorzitter aandie sprak over de j eenheid van het Nederlandsche volk en over «le bcteekenis van het huls van Oranje. ILij sloot met de hoop uit te spreken dat «le jongste prin_ ses een symbool zou zijn van een nieuw en herrijzend Nederland. De katholieke actie le Raaras. donksveer vroeg de aandacht voor «1e groote; zedelijke en lichamelijke gevaren, die ontstaan waren «lom- het ontbreken van een behoorlijke zweminrichting. Maatregelen werdén gevraagd om excessen tegen te gaan en bemoèi-- ingen om te' komen tot een zwem inrichting. De burgemeester zeide; dat de «'enigste maatregel op liet' oogen_ blik kon zijn een goed politioneel toezicht. Het gemeentebestuur wil een en ander gaarne ondersteunen en is eveneens gaarne bereid om excessen tegen te gaan. Vooralsnog zou het echter zeer moeilijk zijn om tc komen tot een zweminrich- ing; doch het gemeentebestuur was van oordeel dat ook in dezen zoo spoedig mogelijk maatregelen ge nomen moesten worden. Eveneens hadden verschillende instanties de noodzaak er van bevestigd. Er was een centrale adviescom missie in het leven geroepen; spe_ ciaal voor dergelijke dingen en het gemeentebestuur had zich hiermede ai eens in verbinding gesteld. Het gemeentebestuur was er van doordrongen dat deze zaak tot.een onlossing moest komen, ook al zou dat wat geld kosten. Er zal een crediet gevraagd wor_ den voor enkele voorbereidingen; zooals besprekingen over plaats en exploitatie. De voorzitter stelde voor; deze kwestie in handen te geven van B. cn W. Aldus werd besloten. f, Voorts werd door Ged. Staten een verklaring gevraagd dat men zich aan «le voorwaarden voor «?en nood_ lijdende gemeente zou houden. Dez" verklaring zóu gegeven wor den Van 't Economisch Technologisch Instituut- was een rapport binnen. g<'komen dat n.h.w. een voorberei ding was van het uitbreidingsplan. De burgemeester; die hierover zijn genoegen uitsprak; adviseerde de raadsled"» hiervan kennis te nc_ men en eventueel hierover eens met hem tc komen spreken. Dc kosten van dit rapport ad. 1100.zou_ «1. n hun rente wel opbreng"n. Voorstel met ontwero-besluit tot wijziging van dc verordening on de heffing van leges ter secretarie. Z.h.st. accóord. Voorstel met bntwern_besluit ton onderhandsclie verhuring van «le kazerne aan den Staat der Neder. !n>."'en (en behoeve van de Rijks. politi". Z.h.sl. accoord. Ontwcro-bosluit tot onderhand- sclie verhuring van de woning aan «ie Prins Bernhardstraat H 7 aan den burgemeester. f 175.per jaar ond«»r <ie gebruikelijke voorwaar den). Z.h.st. accoord. Voorstel met ont werp.beshiit tof het deelnemen aan liet pro"fnroces tnssclicB de gemeenten en het Rijk inzak- de aansprakelijkheid over ten onrechte uitgekeerde kostwin nersvergoeding. In het ongunstige De raad werkt snel een groote agenda af. Belangrijke be siiss^r<gen geval zullen de kosten hiervo#* 120.20 zijn. Z.h.st. accoord. Verzoekschriften tol vaststeUlag van de jaarlijksclie kermis km Raamsdonk (dorp) op andere dage» dan in Raamsdonksveex-.; met voor stel van burgemeester en wethou- ders deze stukken voor IccbjujU- geving aan te nemen. Z.h.st. accoord. Ontworp_bcsluit tot toekenning aan de besturen der bijz. scha. len van een voorschot over 194/ op de exploitatie-vergoeding, als be doeld i» het artikel 105zesde lid der iager_onderwijswet 1920. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp.hesluitbe_ schikkende op het verzoe'ic dd. 1 December 191(5 van het R.K. Paro chiaal Kerkbestuur van O.L.V. Ha. meivaart te Raamsdonksveer; waar bij medewerking wordt verzocht om «1e noodige gelden beschikbaar ie stellen voor den houw van ee» nieuwe jongensschool voor U.L.O. tc Raamsdonksveer. Dc inspecteur van het Lager On derwijs achtte het urgent dat, zoo- dra de omstandigheden zich daar toe leenen; tot den bouw kan wor den overgegaan. Met het schoolbestuur zal nog overlegd moeten worden over plaats, bouwkosten enz. Ged. Staten hadden geen bezwaar gemaakt. j Voorstel met ontwerp-besluitbe schikkende op het verzoélc dd. 9 December 1945 van de besturen der scholen van de N.H. Gemeente va» Raamsdonk te Raamsdonksveer; waarbij medewerking wordt ver. zocht om de noodige gelden he_ schikbaar te stellen voor de aa»_ j schaffing van j a. leermiddelen en kachels voor de lagere school Raamsdonk(dorp). b. leermiddelen voor de lager# school te Raamsdonksveer. c. leermiddelen voor de U.L.O— school te Raamsdonksveer. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp_besluit let aankoop; resp. ruiUng van grond voor den bouw van woningen in gevolge van het urgentieprogram ma 1947. Zooals men weet was Voor hei bouwplan 1947 3900 M3 bouwruim te toegewezen; hetgeen den bouw van 14 arbeiderswoningen mogelijk maakte. Om een en ander zoo goed mogelijk plaats te laten hebbe» stelden B. en W. voor; te besluite» tot 1 aankoop cn ruiling groade» voor het bouwplan 1917. 2 over te gaan tot eventuoel» onteigening van gronden. 3 crediet te verleenen voor aan koop; ruil en onteigening va» gronden. Voorstel met ontwerp-besluit t«| technische reorganisatie van het ^gemeentelijk elect ricit el tsbedrijf 'Volgens het plan Noordam en toe kenning van'het benoodigde cre diet voor uitvoering van het eerste. jaars.plan. De uitvoering van het geheele plan zal drie jaren vergen; aanvan gend in 1947. De kosten hiervoor zullen 150.000.bedragen. Het betreft hier een geheel technische voorziening. De kosten voor hot eerste jaar zijn 37.000.— weshal ve B. en W. voorstellen dit crediet tc verleenen. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp-besluit om toe te treden tot de gemeenschap pelijke regeling voor «len school. artsendienst; district Oosterhout. Nadat men zijn bezwaren had k-nhaar gemaakt tegen indeeling hij het district Almkcék, deelde» Ged. Staten o.a. mede dat Rnams. donk, Geertruidenberg en Waspik ingedeeld zouden worden hij Oos_ terhout. Men had inmiddels medegedeeld dot men zich hiermede kon ver_ ccnigcn. De kosten voor deelname voor «leze gemeente zouden bedra gen I 1800.per jaar. Dit bedrag zal echter niet zoo hoog blijven als «le provincie kan besluilen en dit is reeds in de pen een deel voor zijn rekening te nemen (1/3) even als liet Rijk. Als waarschijnlijk ccnigste ge meente in Noord Brabantzoo zei- de de burgemeester; was op c.cu oproep een sollicitatie binnengeko men en wel van den heer Stibbe. De/.:- was bereid dc functie va*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1