ENKELE MEISJES PRIMA STIKSTER NIEUWS UIT KAATSHEUVEL dzhde Commissie,, Iii Tel Aviv hebben Britsche soldaten Zondag een werkplaats van geweldplegers ontdekt. Een jroote voorraad van allerlei ex plosief materiaal, electrische ont- itekingsapparaten, handgranaten .n andere wapenen werd in be slag genomen. H H. VEEHOUDERS. LIKSTEENEN OFFICIEELE BONNENLUST Fa. H. GREVE EN ZONEN vraagt DINSDAG 11 MAART 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 29 Waalwijksche en Langstraatsche Courant du**.,,Don**** Noord-Brabantsche en timburgsche Academiedagen Ver mogens helling ineens door Minister gewijzigd. „Auto- en Spoor wegen". Op 21, 22 en 23 Juni zal de Hcusdensche Schu t- tersvereeniging „St. Bla- sius" een driedaags feest organiseeren ter gelegen heid van haar 100-jarig be staan. Dit feest zal op grootsche wijze gevierd worden en men kan er van verzekerd zijn dat dit feest zal slagen. Daar staan de schutters borg voor. SPRANG. Muziekgezelschap. Tot directeur van het alhier op gerichte Muziekgezelschap is be noemd de heer v. d. Hoek uit Loofi-op-Zand. CAPELLE. In verband met het niet aannem^p van zijn benoe ming tot ouderling der Ned. Herv. gemeente aan den Loonschendijk door H. B. Maijers, is thans als zooda nig benoemd de heer D. Ha- verhals, die deze benoeming heeft aangenomen. WASPIK. Geslaagd. Voor het examen Cand;- daat-Economie aan de Eco nomische Hoogeschool te Rotterdam is onze dorpsge noot de heer J. v. Schijndel geslaagd. „De Komeeth komt De vereeniging Henri Bel- letable hield een vergade ring in café Frans Meeren, onder voorzitterschap van den heer W. Savelkouls. Deze opende de vergade ring, waarna een beknopt financieel overzicht volgde van dc laatste uitvoering. Omdat een nieuw toojieel- stuk gekozen moest worden had men deze vergadering inet spoed belegd, aldus de voorzitter. Het Was hem een genoe gen dat de regisseur der vereeniging de heer Jo v. Erp uit 's-Bosch eveneens aanwezig was; deze bracht de vorige uitvoering even in herinnering, daarna de spelers dankend voor hun trouwe opkomst en samen werking. Het volgende stuk dat men zou gaan instudeeren heet: ..De Komeet komt...", een klucht in drie bedrijven van P. Mossinkoff en J. Nielen. Dit is een veeleischend stuk, doch met liefhebberij en enthousiasme zou men hot ver kunnen brengen. Vervolgens werd de rol- verdeeling bekend gemaakt en de vergadering gesloten. GEERTRUÏDENRERO. Onze stadgenoot de Weled. Gestv. Heer R. Suurmeijer, Inspecteur van 's Rijles Belastingen tor Inspectie te Roosendaal; is met Ingang van 1 Maart j.l. als zoodanig overge plaatst ter Inspectie Breda. 1 zwart-lederen portemonnee met inhoud en een inlegvel van een stamkaart. Aardige attentie. Bij gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke zond onze opgedragen den Heer A. Heeffer ter felicitatie een mooi toepasse lijk gedicht, waarvoor hij dezer dagen een dankschrijven ontving, dat luidt als volgt: H.K.H. Prinses Juliana heeft mij opgedragen den Heer A. Heeeffer te Kaatsheuvel, mede namens Z. K. H. Prins Bernhard, Haren op rechten dank over te brengen voor de gelukwenschen in dichtvorm, hunnen Koninklijke Hoogheden aangeboden ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Maria Chris tina. w.g. Particulier Secretaris, BARON BAUD. LOON-OP-ZAND. Auto-botsingen door gladheid. Door den grootcu sneeuwval van de laulste dagen zijn de wegen in ons dorp met zijn gevaarlijke, scherpe bochten er niet beter op geworden. Reeds Donderdag botsten op den liock nabij cai'é van Onzenoord een tweptal luxe wagens tegen elkaar, waarbij een spiksplinternieuwe wa_ gen liet onderspit 1110 st delven en geheel in elkaar gedcufkt- werd. Nauwelijks was de Vrijdag aan. gebroken of op hetzelfde punt kwam de B.B.A._bus, welke vanuit de richting Tilburg 'kwam in bot_ sing met een ltLinen bestelwagen van V. D. uil Rotterdam, waar bij de schade nog al mee viel. Been gebroken. Bij het spelen met een bobslede had hel zoontje van den landbou. wer H. van L. hef ongeluk ouder een slede terecht te komen en brak daarbij zijn been. Dokter Smals verleend geneeskundige hulp; waarna dc 'knaap door dell G.G.D. naar 't Ziekenhuis te Tilburg werd overgebracht. Sluiting Landbouwcursus. Dinsdagavond werd in de St. Bernardschool de twee jarige Landbouwcursus al daar door den Eerw. Br. Orontius gegeven, officieel gesloten. De Rükstand- bonwconsnlent v. Schendel uit Brada nam een monde ling examen af, waarna aan elf van de. twaalf cursisten het einddiploma werd uit gereikt. Met lof slaagden de hoe ren M. Kleijn, G. en W. Snrangers en J. Verboven. Verder de hecren A. Ver schuren. J. Kleijn, Chr. Snrangers, J. Leemans, C. Romhouts, G. v. Noije en C. de Kort. De Riikslandbouwconsu- lent drukte de geslaagden op het hart de lessen met het volgen van de geboden materie in de vakbladen aan te vullen en zich op de hoogte te houden met wat omtrent de verschillende vraagstukken in de pers be handeld wordt. Hii comnli- menteerde de geslaagden, vooral de vier eerstgenoem- den voor hun mooi examen werk. De Eerw. Broeder Oron tius bracht dank voor den ijver waarmee de lessen ge volgd waren. Dc geestelük adviseur, gaf nog eenige waardevolle adviezen op technisch gebied, waarna de voorzitter van den NCB woorden van dank snrak tot den cursusleider voor 7.nn lessen en de Eerwaarde Broeders voor de besohik- bnarctHlicig van de loka len. Hu snrak de hoon uit een volgend ianr een even tueel en tmnbonweursus met eenzelfde succes zou worden gevoled. Namens da cursisten dank te de Vi^er M. Kleiin an bood danrhü aan dpn Earwaar- den RrnpfW Orontius een stofM"k blijk van waar deering aan. Biljartsnort. K.O.T. kampioen hoofdklasse. Nog is de competitie in de hoofdklasse cadre 45/2 niet leëindigd, of 't eerste vier tal van K.O.T. kan als kam pioen na den wedstriid' van Maandag j.l. togen Excel sior uit Waalwijk genoemd worden. Met een uitslag van <S0 in matchnunten is K.O.T. ongenaakbaar ge worden. De laatste wed strijd in café Passier te Waalwijk a.s. Maandag kan hieraan ni^ts meer -veran deren. K.O.T. won Maandag j.l. in eigen huis alle par tijen. De uitslag was: K.O.T. I C. Soeterbnek 200 20 38 10 J. v. d. Kaa 200 27 £3 7.10 W. Kamp 150 12 21 12.50 P. Vloemans 150 19 30 7.89 Excelsior. Slants Brok v. d. Gouv Taus 700 78 141 20 29 108 27 30 57 12 13 124 19 27 8.97 7.05 6.22 4.75 0.52 490 78 6.28 KORTE BERICHTEN. Nazisme en oorlog, armoede en honger in Duitschland, zijn een ge volg van een „ontwikkeling van eeuwenwelke hierdoor wordt gekenmerkt, dat God ophield het middelpunt te zijn van het leven, schrijft Mgr. J. J. v. d. Velden, bisschop van Aken in zijn Vas tenbrief van dit jaar, waarin hij een analyse geeft van de oorza ken van de huidige crisis in Duitschland. Naar A. P. meldt, heeft het Noorsche parlement Maandag het Russisch verzoek, militaire basis op het noordelijke schiereiland van Spitsbergen te mogen aanleggen, van de hand gewezen. Het verzoek werd vreworpen met 101 tegen 11 stemmen (com munisten) Met luide stem en met de vuist op tafel slaande, heeft Chur chill, de leider der oppositie, aan den -minister van koloniën, Creech Jones, gevraagd hoelang die „ge- meene oojjog" in Palestina nog moet duren, voordat er een beslis sing wordt genomen. plan van actie niet onthuld, maar men gelooft, dat de richtlijnen worden gevolgd, die eenige fhaan- Jen geleden zijn aangegeven door veldmaarschalk Montgomery. VERKEERSBEVEILIGING TE 's-HERTOGENBOSCH. Naar wij uit betrouwbare bron vernemen ligt het in het voorne men van het gemeentebestuur v in s-Hertogenbosch om binnenkort over te gaan tot de installing van een éénrichtingsverkeer binnen de stad, evenals dit ook in andere steden voorkomt. Hierdoor wil men trachten het verkeer binnen ;le stadsgrenzen aanmerkelijk te beveiligen. Een belemmering evenwel voor het uitvoeren van een sluitend be veiligingssysteem is de moeilijk heid automatische verkeerslichten ;e verkrijgen en het' ontbreken van voldoende verkeersagenten. VIERDUIZEND DOODEN BIJ ONGEREGELDHEDEN OP FORMOSA. Te Taihoku, de hoofdstad van het eiland Formosa, zijn tengevol ge van ongeregeldheden 4000 per sonen gedood en gewond. De or de is thans hersteld en de staat van beleg opgeheven. Oorzaak was de ontevredenheid der bevol king over het bestuur van de Ghi- neesche Centrale regeering, dat sedert de capitulatie van Japan op het eiland is ingesteld. Het mee- rendeel der inwoners, hoewel van Zuid-Chineesche oorsprong, zou weinig enthousiasme toonen voor aanhechting aan China, hetgeen bij het vredesverdrag met Japan definitief zou geschieden. GEBRUIKT VOOR UW VEE. Uil voorraad leverbaar. JAN C. SNEEP Dz WILLEMSTAD en M. P. HOLLF.MANS, 's-CAPELLE Hei straat D 71 ONS LEEKENSPEL. Voor amateur tooneelspelers. Dikwijls hebben we reeds moe ten constateeren en ook schrijven, dat er aan het dilettantentooneel nogal wa fouen kleven. Dit is niet te verwonderen, dilettanten tooneel immers spruit geheel voort uit liefhebberij van leeken voor dezen tak van kunst. Het dilettantentooneel zal dan ook wel nooit volmaakt worden. Er is echter een groep van ka tholieke jonge menschen, die alle krachten inspant om het aina- teurstooneel op hooger plan te brengen en deze groep jonge znen- schen, „Ons Leekenspel" uit Bus- sum, o.l.v. Anton Sweers, vindt geen moeiten teveel om hun doel te verwezenlijken. Zoo geven zij ook een tweetal tijdschriften uit „de Nie.uwe Spoel" en „de Spelewei" die voor onze leekenspelers een schat van waardevolle instructies, aanwijzin gen, besprekingen, artikelen en nog veel meer bevatten. Wil men goed tooneel leeren spelen, dan zal men zich in. dit metier ook die nen te verdiepen en de stof, die door de' beide tijdschriften ge bracht wordt vormt Zeer waarde vol studiemateriaal. Ook de medewerkers zijn lang niet de eersten de besten. We noe men o.a. Eduard. Verkade, die in het eerste nummer van de tweede jaargang van „de Nieuwe Spoel" o.a. schrijft over „Wat moet een tooneelspeler kunnen" en over de „Engelschc tooneelspeelkunst in Nederland". We noemen voorts Willem Hoffman en Jan Nieuwenhuis. Een commissie waarin zitting hebben Antöon Coolen, Dr. A. Saalborn, Joop Biekman e.v.a. bespreekt achterin verschillende tooneelstuk- kén. Voor grime, decorsbouw en be lichting is ook een ruime plaats opengelaten. „Dé Spelewei" geeft haast korte besprekingen en der gelijke, meer fragmenten uit too- neelstukken die voor den tijd van het jaar zeer geschikt zijn. Deze beide uitgaven kunnen wij allen, die op dit terrein werkzaam zijn, van harte aanbevelen, omdat er mede gewaakt wordt tegen „draken" en gestreden voor het goede amateurtooneel. Jaarvergadering Bel Canto. Donderdag 13 Mnart houdt de zangvereen. Bel Canto haar iaarvergadering die van belang is, omdat on die vergadering de beslissing genomen wordt of de koren van deze vereeniging ook dit jaar weer ann een con cours zullen deelnemen. AGENDA. DoncWdaq 6 Maa*t 7 uur Rep. Dnbb. Mannpnkw. Bel Canto. 8 u. Rpo. M-^nn.koor Bel Canto. Zaterdan 8 Maart 8 uur Anollo Theater: China's jonaste helden. Z^ndan Q Maart- 5 en 8 uur, Anollo Theater: China's jongste hpMon. Toemna 18 jaar. i Maarzo 10 Maar*- 7 uur Rep. 1 Duhb. MannenVw. Bel Canto. 8 uur Reo. Harn. An<~>11n. W^ancdan 12 M-io'-t 7.30 uur Reo. Dameskoor R«1 Canto, j 8 uur Anollo Theater: G»van- genisschn^MTven. A1* extra: RevoL I ver""ur. Toonano 18 jaar. 7.8(1 mir Rep. Kon. Muz. Gez. Euphonla. Gevonden en verloren voorwerpen. I Aan het Bureau der R"ksoo1itie te Kaatsheuvel zün op Zaterdag 8 Maart a.s. van 9 tot 11 uur in lichtingen te bekomen omtrènt de navolgende gevonden voorwerpen: 1 bankhjliet; 1 vulnen: 1 dames- armbandhorloge: 1 bruin lederen zakie met inhoud. Inlichtingen worden ingewacht omtrent de navolgendp vermiste voorwerpen: voor het tijdvak van 9 t.m. 22 Maart 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van Bonkaarten KA, KB, KC 703 (strook No. 2) 63—7 Algemeen 500 g'am suiker of 1000 gram Jem of 500 gram chocolade of suikerwerk. 50 gram cacao 250 gram citroenen (vódr-inleverlng) MGR. MUTSAERTS TOT SOLDATEN IN INDIË. Z. H. Exc. Mgr. Mutsaerts, bis schop van 's-Hertogenbosch, heeft Zondag een pontificaal Lof gece lebreerd in de St. Pieterskerk te Den Bosch. Katholiek Thuisfront had dezen dienst in samenwerking met den wereldomroep van Radio Nederland gearrangeerd. Hij was bestemd voor de ouders en ver loofden van soldaten in Indië.De laatsten werden in een predikatie over den wereldomroep door den bisschop toegesproken. BRITSCHE SOLDATEN DOORZOEKEN JERUZALEM EN TEL AVIV. Meer dan zesduizend man Brit sche troepen, die volgens geheime orders opereeren, Zijn Maandag begonnen met het uitkammen van het gebied van Tel Aviv, ten ein de te trachten de Joodsche onder- grondsche leiders voor het vallen i van den nacht op te sporen. Een j tweede contingent i^an drieduizend man doorzoekt de orthodox-Jood- sche wijk van Jeruzalem, Mea Shearim, in de hoop daar de le den van de Irgoen Zwai Leumi en Sterngang aan te treffen, die ver antwoordelijk zijn voor de bom aanslagen die gedurende het afge- loopen weekeinde aan negentien personen het leven hebben gftcost. De autoriteiten vertrouwen et- op, dat zij in beide genóemde ge bieden, waar tenminste 350.000 Joden van de buitenwereld zijn af gesneden, de hand kunnen leggen op de extremisten. D# legerautoriteiten hebben hun 63—8 Algemeen 6.1—9 Algemeen Bonkaarten KD, KE 703 (strook No. 2) 64-4 Algemeen 250 gram suiker of 64—5 Algemeen 500 gram jam of 250 gram chocolade of suikei werk 64—6 Algemeen 50 gram cacao 64—7 Algemeen 250 gram citroenen (.vóór-inlevering) Bonkaart MA, MD 703 (strook no. 2) 63—4 suiker 250 gram suiker of 50Ö "gram jam of 250 gram chocolade of suikeiwerk Tabakskaarten enz. Q\ Q4 QC 703 63—1 tahak 63—2 tahak 63—3 tabak 63—1 versnaperingen 63—3 versnaperingen 3 rantsoenen tabaksartlkelen. 2 ra.itsoenen tabaksartikelen. 2 rantsoenen tabaksaitikelen. 200 gram chocolade of suikerwerk of 200 gram suiker, of 400 gram jam. 100 gram chocolade of suikerwerk of 100 gram suiker, of 200 grain jam. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 7 Maart worden gebruikt. <)p de bonnen der tabakskaart zijn gedurende deze 14 dagen In totaal 5 rantsoenen tab iksartikelen beschikoaar. l)e volgende bonaanwijzing voor suiker, versnaperingen en tabak zal op Donderdag 20 Maart plaals vinden. De bonnen voor citroenen moeten uiterlijk op 19 Maart bij een detaillist in groenten en-lof fruit ingeleverd worden. voor opleiding in de stiklcerij, en een (eventueel THUISSHKSTER.) Aanmelden: HOOGEJNDE 64 A WAALWIJK De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever t JAN TIELEN Abonnementsprijs! 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Helen. waarover we iets wilden zeggen is de commissie, die door den Minister van Jus titie is ingesteld en die tot opdracht kreeg te onder zoeken welke wettelijke maatregelen kunnen wor den genomen om te komen tot een inperking van het aantal echtscheidingen. Zooals hekend, maken het ons Burgerlijk Wetboek en ons Wetboek van Straf recht aan gehuwden moge lijk in bepaalde gevallen ontbinding van hun bur gerlijk huwelijk aan te vra gen. We zeggen met opzet van hun „burgerlijk" hu'- welijk, omdat zoo'n ontbin ding door den burgerlijken rechter, de echtscheiding dus, geen ontbinding in zich kan houden van het kerke lijk huwelijk, dat voor ka tholieken alleen door den dood ontbonden kan wor den. Nu doet zich, helaas, het tragische feit voor, dat een deel van ons Nederland sche volk godsdienstloos is of in ieder geval slechts in theorie is aangesloten bij een of ander kerkgenoot schap. Voor deze lieden, vermeerderd met degenen die zijn aangesloten bij kerkgenootsclianpen, die 't huwelijk wel als ontbind baar beschouwen en hoven- dien vermeerderd met een groen personen die de voor schriften van hun kerk al leen wenschen te volgen „als ze in hun kraam te pas komen", voor al deze men schen tezamen bestaat practisc.il alleen burgerlijk huweliiks-contract. En dit contract is te vernietigen, is ontbindbaar. We kunnen in 'n nieuws bladartikel niet ingaan op de voorwaarden die de wet stelt om tot echtscheiding te kunnen komen. We wil len alleen maar onmerken dat het een hekend feit is, dat het mogelijk is door gebruik te maken van de voorschriften, gegeven voor het burgerlijk procesrecht, echtscheiding te hekomen in gevallen die volgens de bedoeling van den wetgever niet daarvoor in aanmer king komen. En het is een eveneens overbekend feit dat duizenden echtschei dingen on die manier wor den uitgesnroken. die eigen lijk nooit uitgesproken mochten of konden worden, juridisch gezien. Sinds het begin van den oorlog is de huwelijksband er, in het algemeen, niet sterker op geworden. Ge dwongen, dikwijls zeer langdurige afwezigheid van den man, bijv. door tewerk stelling in Duitschland of door onderduiken, deed er geen goed aan. Daarbij in aanmerking genomen het minder goede voorbeeld dat te zien was van soldaten en „soldatinnen" uit Moffen- land, is het begrijpelijk dat de huwelijkstrouw bij ons Nederlandsche volk aan kracht inboette. De bevrij ding die vele meisjes en. helaas, ook vrouwen op hol deed slaan, maakte de zaak nog wat erger dan ze al was en zoo zaten we al gauw met een aantal aan vragen tot echtscheiding, waaraan verschillende rechtbanken hun handen vol hadden. Massa's huwe lijken zijn ontbonden; een zeer groot aantal kinderen is daardoor verweesd ge worden. 't Gezin is de kern van de maatschappij en die kern kan door een rechter lijke uitspraak in de kort ste keeren uit elkaar ge haald worden. Werkelijke afdoende ver betering kan alleen gevon den worden door een gees telijk volksherstel. Ons volk moet voor een gedeel te opnieuw do geboden van het Christendom leeren on derhouden. Wat de mora liteit betreft moeten we ja ren en tientallen jaren te- rug, moeten we reaction- nair en conservatief zijn. Natuurlijk is eenige ver betering mogelijk door een verandering van de wet geving. Het bekomen van echtscheiding zal veel en veel moeilijker gemaakt' moeten worden. Men schijnt er o.a. ook aan te denken de termijn, die verloopt van aanvraag tot uitspraak, te verlengen en de mogelijk heid tot het sluiten van een nieuw (burgerlijk) huwe lijk te beknotten. Die din gen zullen misschien ee- nigszins helpen, maar bo-' venal: godsdienstige, zede lijke en geestelijke verdie ping. We moeten terug naar de eeuwig geldende wetten van den Christus, anders zal elke poging tot verbe tering slechts een lapmiddel zijn. te 's-Hertogenbosch op 11 en 12 April 1947. Te 's-Hertogenbosch zul len binnenkort in samen werking tusschen de Ko ninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschap pen te Amsterdam, 't Pro vinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschap pen in Noord-Brabant, voor deze provincie en het Oud heidkundig Genootschap Limburg, alsmede het Na- tuur-Historisch Genoot schap Limburg voor laatst genoemde provincie, twee academiedagen gehouden worden. (Men zal eenige voordrachten van sprekers van naam kunnen hooren over onderwemen, die ten nauwste met den geestelij ken' en stoffelijken weder opbouw van Noord-Brabant en Limburg samenhangen. Men mag zich hiervan een groote winst voor de toe komst van beide provincies voorstellen, zoodat de bij woning en de deelname aan de gedachtenwisseling aan alle intellectueelen ten zeerste mag worden aanbe volen. "Het is een gelukkig initiatief van het meest ge leerde Nederlandsche col lege eener- en de meest of- ficieele instellingen der provinciale beoefening van kunsten en wetenschappen anderzijds. Hier is, al was het begrin academiedagen niet onbekend, van iets nieuws snrake, dat hoven- dien hetgeen reeds tot we deropbouw werd voorge steld of besloten, in theo retische waarde te boven gaat. Indien ik aan dezen on- roep wegens de beperkte ruimte nog iets heb toe te voegen, dan is het een be trachting, welke leering uit het verleden van Noord- Brabant voor de toekomst daarvan kan getrokken worden. Indien ziin eeuwen oude geschiedenis wordt overzien, dan kan men zich van een ontzagliiken groei overtuigen. Het zijn alle be kende feiten, die dit bewij zen. Van 'n' eenzame streek van heiden en moerassen is het thans ontgonnen en dicht bevolkt en internatio nale wegen doorsnijden het. Van jagers en boeren, als zij waren, zijn de Noord- Brabanders thans van alle markten thuis en tellen in- dustriën van wereldreputa tie binnen hunne landspa len. Inplaats van primitie ve inboorlingen met enkel vegetatieve belangstelling zijn wij thans wel onder legd en velen zijn als des kundigen en geleerden in zaken van techniek en we tenschap bevoegd. Van aards gerichte heidenen zijn wij de mededragers eener hooge Christelijke be schaving en voelt de kunst zich bij ons behagelijk. Het zijn alle welbekende feiten, maar men geeft zich er zelden rekenschap van of bedenkt, hoeveel bloed en zweet het gekost heeft om dit te verkrijgen. Iedere eeuw van ons bestaan he<* t feitelijk een revolutie ge kend, waarin ons verlies ons, in het kader van den tijd, tot den rand van de wanhoop bracht en alleen de inspanning van alle krachten met Gods hulp 't in grooter winst deed ver- keeren. Deze rampen leven in onze herinnering nog maar matig voort en het meest, naar gelang zij dich ter bij ons liggen, maar ik behoef U niet aan onze ver nedering en armoede tijdens de 17e eeuw te herinneren, noch aan de Fransche Re volutie. welke tenslotte on ze wedergeboorte heeft ge bracht. Zoo stond Noord- Brabant on het toppunt zii- ner welvaart, toen de Duit- schers binnenvielen en de provincie beschadigd en ge plunderd, de Brabanders mishandeld en gedood ach terlieten. De to^tand is in derdaad vreeseliik, rrtaar de onbouw is. reeds begonnen. Wii blijven dos niet bij de pakken neerzitten om ver- Belastingschuldigen, wier vermogen voor ten minste één derde als bedrijfsver mogen moet worden aan gemerkt, krijgen n.I. 't recht het gedeelte van den aan slag, verband houdende met het bedrijfsvermogen te voldoen in 5 gelijke jaar- lijksche termijnen. Deze regeling geldt niet voor de geblokkeerde middelen, waarover een belasting schuldige beschikt. Bovendien wordt, indien bij T)f vóór den eersten ter mijn oj) andere wijze dan uit geblokkeerde middelen meer wordt betaald dan bij den eersten termijn ver schuldigd is, over dat hoo- gere bedrag een korting toegekend. Deze wordt be rekend naar 4 pet. per jaar. De belastingvrije grens voor pensioenen is ver hoogd van 4000 tot 6000. Voorts is voor hen, die geen voordeel hebben van de vrijstellingen voor den ou- dendagsvoorziening, zooals pensioenen en levensverze kering, een extra vrijstel ling opgenomen ten bedra ge van V4 van de normale vrijstelling bedraagt voor ongehuwden 8000, voor gehuwden 12.000. In dit geval bedraagt de e*tra- vrijstelling dus voor onge huwden 2000 en voor ge huwden 3000. De kinderaftrek bedraagt voor elk minderjarig kind 4000, welk bedrag tot 5000 wordt verhoogd in dien het kind geen repht heeft op al dan niet inge gaan wezenpensioen. Voorts is de kinderaftrek uitgebreid tot meerderjari ge kinderen, die door ge breken van lichaam of geest onvolwaardig zijn. Hij is anderzijds bcnerkt tot kin deren, die zelf niet in de heffing worden aangesla gen. Voorts is voor bezitters van 40 jaar en ouder van kleine vermogens een gun stiger regeling getroffen. Thans wordt de vrijstel ling van 50.000 verleend, indien het gemiddeld zui ver inkomen over die jaren of, als dit voor den be lastingplichtige voordeeli- ger is over de belasting- gane glorie te betreuren en elkanders fouten aan te wij zen. Het is niet alleen onze wil om te herstellen, maar de noodzaak dwingt er toe. De zekerheid dat onze bodem nog rijk, dat onze volksaard tot alle prestaties in 'staat is en dat wij voor heete vuren gestaan hebben, stelt ons gerust en geeft ons mo- reelen steun. Dan is het echter noodzakelijk dat wij de deskundige theoretici 't eerst aan het woord laten en naar goeden raad luiste ren. 's-Bosch, Maart 1947. J. P. W. A. Smit Rijksarchivaris in Noord-Brabant. In ons artikel „Auto en Spoorwegen" in ons num mer van 17 Februari werd 0.111. de vraag gesteld waar om, ofschoon de brug bij Zaltbominel gereed is, men nog per autobus van Den Bosch naar Geldermalsen v.v. moet reizen en waarom de trein niet alvast tot Zalt- bommel kan doorrijden, waar in tegenstelling tot Hedel wel perrons zijn. De chef van de afd. Pers zaken der N. S. deelt ons nu mede. dal de werken aan de spoorlijn naar 's Bosch en met name de electrifi- catie door het in gebruik nemen van de lijn tot Zalt bommel zoodanig zouden worden vertraagd, dat zij niet tijdig voor de invoering van de dienstregeling van 4 Mei gereed zou kunnen komen. De lijn moet vrij blijven voor aanvoering van materiaal. Dit is de reden waarom wij ons tót 4 Mei met bussen zullen moeten behelpen. jaren 1943 tot en met 1945. niet meer bedraagt dan 2000. Bedraagt het'inko men meer dan 2000, doch niet meer dan 3000, dan wordt de vrijstelling van 5000 slechts ten deele verleend. Bovendien wordt deze met het inkomen ver band houdende verminde ring, welke oorspronkelijk slechts zou toekomen aan personen van 40 jaar en ouder, thans ook verleend ten aanzien van hen, die dooiLgebreken van lichaam of geest onvolwaardig zijn. ongeacht hun leeftijd. Ook het tarief heeft een wijziging ondergaan. Hel thans voorgestelde tarief omvat de volgende hef fingspercentages Over het gedeelte van de belastbare som, dit is het vermogen na aftrek van de vrijstellingen: tusschen 0 en 10.000 6 pet., ƒ10.000 en ƒ30.000 7y2 pet., ƒ30.000 en ƒ60.000 10 pet., ƒ60.000 en ƒ100.000 12V2 pet., 100.000 en ƒ200.000 15 pet., ƒ200.000 en 360.000 17V? DCt., ƒ360.000 en ƒ520.000 20 pet., ƒ520.000 cn 1.000.000 22 y2 pet., ƒ1.000.000 of meer 25 pet. VERMOGENSHEFFING INEENS. Minister ziet er geen bezwaar in voor de investeering! In het voorloopig verslag over dit wetsontwerp is, vooral in de pers en op vergaderingen, van de zijde van Kamerleden en door 't bedrijfsleven naar voren ge bracht, dat de vermogens heffing-ineens, de liquidi teit van het bedrijfsleven en de mogelijkheid tot in- vesteeren in gevaar zou brengen in dezen tijd, die als het ware schreeuwt om uitbreiding en vernieuwing van de uitrusting der nij verheid.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1