H. MÏNKË Jonge gele Hand ELECTRISCHE WASCHMACHINES Net Meisje Mahonie Linnenkast, Eiken Waschtafel en dito Nachtkastje. 'n pracht Duitsche Herder EEN NET R.K. MEISJE een 2e K|erk (mann. of vr.) J. VAN DONGEN Q.aat de koÉmöiag, doox. Journalisten bezochten de Repoebiiek. DEKENS Vrijdag en Zaterdag AFWkZIG Weggeloopen een nest jonge HEDENAVOND 8 UUR Drs. L. PETERS (K. F A.) DE INVLOED VAN DE FILM. Huldeblijk Waalwijks Belang bij 40-jarig jubileum. WIJ ONTVINGEN compleet met motor. Stationsstraat 65 WAALWIJK. DONDERDAG 13 MAART 1947* i OSvSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 21 Waalwijksche en Langstraatsche Courant Ze kwamen te laat De GG-groep te Apeldoorn hoorde eerst laat, welke afschu welijke wraakplannen er bij de Woeste Hoeve gingen uitgevoerd worden. Onmiddellijk maakten zij zich gereed die massaslachting te voorkomen: met de geheele be wapening van de groep, brea- mitrailleurs en stenguns, gedemon teerd in fietstasschen, vertrokken ze langs binnenwegen naar de Woeste Hoeve, en bereikten langs een boschpaadje den straatweg Arnhem—Apeldoorn, vlak bij de p'ek vrn executie. Helaas, men kwam reeds te laat. De mannen kwamen op het moment, dat een 150 tal Gruene Polizei-mannen de lichamen der slachtoffers langs den weg ten toon spreidden. De slachtc ffers van hun bestiale moordzucht. SPORT. HET ZATERDAGMIDDAG VOETBAL. Internationaal contact. Het bestuur van den K.N. V.B. heeft, op advies van de commissie voor het Za terdagmiddagvoetbal, goed gevonden, dat voor zijn le den, spelende in de Zater dagmiddag-competities, in ternationaal contact tot stand komt. Overleg is gepleegd met de officieel erkende Zater dagmiddag - voetbalorgani satie in België, de „Federa tion Sportive des Groupe- ments Corporatifs de Bel- gique", hetgeen tot resul taat heeft gehad dat de eer ste wedstrijd tusschen de beide vertegenwoordigende elftallen zal worden ge speeld op Zaterdag 24 Mei a.s. op het terrein van VUG te 's-Gravenhage. De re turnwedstrijd zal in 1948 in België worden gespeeld. VAN DE POL KAMPIOEN BILJARTEN 71/2. Van de Pol is kampioen geworden biljarten ancre cadre 71/2. In een weinig emotioneele partij wist hij als laatste man aan zijn zegekar te binden de Leeuw die tegenover de 300 caram boles van v. d. Pol slechts 142 stuks wist te plaatsen, in een totaal beurten van twaalf. RETRAITEHUIS CENAKEL TILBURG. 1014 Maart Gehuwde Dame». 1721 Gereserveerd. 2124 Gereserveerd. 2429 Dames (Gereserveerd). 292 April Meisjes Studenten. 25 Dames leerares en e.a. ongehuwde Dames. 811 Jonggehuwde Dames middenstand. 1110 Vijfdaagsche retraite. 69 Mei Moeders van groote gezinnen. 27—31 Dames verpleegsters. Heden overleed tot onze diepe droefheid, plotseling, nog voor zien van het H. Oliesel, onze beminde echtgenoote, moeder, behuwd- en grootmoeder THEODORA VAN LIEMPDE echtgenoote van Robertus de Vaan in den ouderdom van 70 jaar, Wij bevelen hare ziel in Uwe godvruchtige gebeden aan. R. DE VAAN Khderen en Kleinkinderen. Waalwijk, 10 Maart 1947. De plechtige uitvaart en be grafenis zullen plaats hebben op Donderdag 13 Maart a.s. des voorni 9 uur in de parochie van den H. Ai to ius te Waalwijk De Heer en Mevrouw P. WIJTENBUFGGFERDES' geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter ANNEMIEKE die bij het H. Doopsel de namen ontving Anna, Maria. Kaatsheuvel, Hoofdstraat 234 7 Maart 1947. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons Zil veren Huwelijksfeest onder vonden zeggen we familie, vrienden en kennissen har telijk dank. S. v. d LÏNDEN- v. WANROOY. Kaatsheuvel. Maart 1947. Voor de vele blijken van belang stelling en medeleven ondervonden^ bij het overlijden van onzen dier baren man en vader, zeggen wij hierbij hartelijk dank, speciaal aan de firmanteo en hel personeel der firma H. GREVE Zn, alsmede aan de Voetbalvereen. „JULIANa". WED. M. DE WERD-LEIJTENS en Kinderen WAALWIJK, Maart 1947 Hongeinde 84a Ondeigcteekende, AART BLOM, Horlogerie Waalwijk,Grootestr. 11a, betuigt hiermede zijn dank aan de n.v. arnhemsche verze kering-maatschappij te gen brandschade teArn- hem en aan her Assurantiekantoor lambert v. oudheusden. Grootestr. 241 te Waalwijk, voor de vlotte en coulante afwikkeling van zijn b-anckchade. DE KUKGEMtEsTtR VAN LOONOPZaND brengt ter kennis van bela ghebbenden, dat vanwege de stichting „Herstel Nourd-Brabant 1945" uitgereikte bonnen voor binnerkort hun GELDIGHEID VERLIEZEN zoodat deze onverwijld dienen te worden besteed De navolgende winkeliers hebben deze dekens nog in voorraad: J. v. Rooij, Hooge Steenweg, Loonopzand J Schoenmakers, Hooge Steenweg, Loonopzand P de Jong, Marktstraat, Kaatsheuvel J. v. d. Veeken, Dongenschestraat, Kaatsheuvel Wat de distributie van lakens be treft, wordt bekend gemaakt dat de voorziening eenigsziri? heeft ge-, stagneeid, doch dat elke uitgereikte bon BINNENKORT KAN WORDEN BE-TEFD. Zoodra de winkeliers wederom met lakens zijn bevoorraad, zal dnaraan bekendheid woiden ge geven. KAATSHEUVEL, 7 Maart 1947 De Burgemeester van Loonopzand. J. A. FRANS MOLLENS Tandarts WAALWIJK wonimgruil. Heb nette ARBEIDERSWONING te Tilburg WIL RUILEN met iemand te Nieuv/kuik of omgeving. Brieven onder No. 1752 Bureau van art blad. VERLOREN: NIKKELEN WIELDOP CHEVROLET 1940 tusschen DRUNEN en TILBURG Tegen beloóning terug te bezorgen bij N.V. „REX" SCHOENFABRIEK te Drunen. GEVRAAGD: goede behandeling en goede ko»t. Brieven onder No. 1754 bureau van dit blad. MET SPOED bijverdienste gevraagd voor 2 a 3 personen Onverschillig wat. Adres te bevragen bureau v. d blad of drukkerij Evcelsior, Kaatsheuvel Tegen belooning terug te be zorgen bij J. v. d. Mierden Leostr. 144, Kaatsheuvel TE KOOP: Vleeschsnij machine v. Bcrkels Patent Flinke Keukencuisiniè e Flinke groene Vulkachel 2-pits Gascomfoor Partij Weckllesichen alles i.g -i z. JOS. VLOEMANS Schoolstraat 32, Kaatsheuvel TE KOOP: met spiegel en marmer b'ad Adres bureau van deze courant. Wegens overcompleet TE KOOP: 1 wit emaille KEUKENFORNUIS 1 gesch LEDIKANT met SPIRAAL MATRAS 1 NACHTKASTJE P. P. met mar meren blad 1 WOLLEN KARPET Lombok 170 x 235. Adies Bureau van dit blad. TE KOOP: belg. herders van prima afstamming, geb. 31 Jan. bij J. VAN HEESCH. Laageinde 1. WAALWIJK. TE KOOP: Reu oud 10 maanden bij L. VAN WILLIGENBURG Grootestraat 253 A SPRANG. TE RUIL: een lap prima zwari v o. STOF voor mantel of japon, zuiver wol, voor donker blauw stol ol zijde, moet ook van v.o. qualiteit zijn, Adres aan het bureau v. d. blad WaalwijLsche Kring voor Kunst en Wetenschap IN HOTEL „DE TWEE KOLOMMEN" Toegangsprijs 50 ct. p. p. Blijkens de vele ingekomen giften heeft het door ons comité genomen initiatief allerwege instem ming gewekt. Met het oog op den beperkten tijd (25 Maart a.s. is de officieele herdenking) verzoekt het comité aan die leden van Waalwijks Belang, die de circulairestrook nog niet inzonden en niettemin met het plan sympathiseeren, deze strook alsnog ten spoedigste ingevuld te willen retourneeien. Het Comité G. STEEMERS, voorz. H. DRIESSEN, secr. v. MIERLO. penningm. A. TEURLINGS, JAC BERGMANS leden. gevraagd: WEGENS HUWELIJK DER TEGENWOORDIGE voor hulp in de huishouding en winkel. Tegen half Aprij Bakkerij Schomaker, Groofesfr 273 Waalwijk Bij de Centrale Administratie der Gemeente bedrijven van WAALWIJK wordt GEVRAAGD Salaris f1400 f1800. Bekwaamheid in steno typen gewenscht. Eigenhandig geschreven sollicitaties (op zegel) te richten aan den Burgemeester vóór 20 Maart a. s. OPTIEK GOUD Oncergeteekende verklaart, sinds 1 Februari 1947 te ziin aangesteld door „Het Centraal Ziekenfonds" en M. Z. G. O, Ziekenfonds, voor levering van GLAZEN EN MONTUREN. Dus op met uw recepten naar GASTHUISSTRAAT 32. Aanbevelend, P. J. VAN ROOY-DE BROUWER Gasthuisstraat 32 KAATSHEUVEL. ZILVER UURWERKEN iiiii i i mm De Echo van het Zuiden Verschijnt Dinsdag en Donderdag Hoofdredacteur-Uitgever JAN TïELEN Abonnementsprijs15 cent per week,* 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Axrtoon Tielen. Sociaal medeleven der arbeiders. De mijnwerkers zijn opnieuw in de mijnen ge daald om het nog altijd schreeuwende tekort aan brandstof weer iets te ver minderen. Zij deden het uit eigen beweging en na ge pleegd overleg met de des betreffende Bondsbesturen. Dat de mijnwerkers door 't stellen van deze nieuwe daad van sociaal medeleven en verantwoordelijkheids gevoel groote sympathie hebben weten te verwerven bij de bevolking van het ge heele land, laat zich ver staan. Die sympathie werd overigens reeds op andére wijze uitgedrukt dan met woorden alleen. Duizenden in den lande bezorgden den delvers van het zwarte goud geschenken in den vorm van een tabaksrantsoen en dergelijke, terwijl aan velen een uitnoodiging gewerd om gratis een deel van hun vacantie „boven de Moer dijk" te komen doorbren gen. En zoo gaat Nederland voort met den wederop bouw van het economische leven, dat in dit tijdsge wricht met zooveel groötë- re moeilijkheden gepaard gaat dan verwacht was. En dan met zoo'n onbormhar- tigen winter als extra spel breker er bij Productie moet nog stijgen. De kolenslag in Nederland moet gewonnen worden, zoo heeft de regcering be volen en dient opgevoerd tot 12 millioen ton per jaar. De gang van zaken is in 't kort deze. De president-di recteur der mijnen, Dr. Groothoff werd onlangs in een brief van de regeering medegedeeld, dat de jaar productie zoo snocdig mo gelijk tot 12 millioen ton moest worden ongevoerd. Alleen in dat geval zou de kolenvoorziening geen moeilijkheden meer onleve- ren en kon de distributie worden afgeschaft. Op zijn gunstigst zou dit den ko menden winter kunnen ge schieden. Hiertoe zullen de prestaties en het aantal on- dergrondsche arbeiders moeten worden uitgebreid. Voor zoover de noodige ar- i '••eidskrachten niet in Ne- t derland kunnen worden verkregen, zal de directie genoodzaakt zijn buitenlan- ders in dienst te nemen. 7000 Nieuwe arbeiders? „De regeering heeft mij deze opdracht verstrekt", zoo deelde Dr. Groothoff later mede en ik zou mij schamen als ik de men- schen den volgenden winter niet de noodige kolen zou kunnen leveren. Dat was inderdaad mannenpraat. Nu is het waar dat de heer Groothoff tegelijkertijd groote bevoegdheden van de regeering gekregen heeft. Zoo zal hij, behalve de 2500 politieke delinquenten die reeds in de mijnen werken, nog 2500 van deze arbeiders kunnen krijgen en verder zal hij 4500 Polen in dienst mogen nemen. Voor de huisvesting van die 7000 nieuwe mijnwerkers kan worden gezorgd. In België werden bereids de noodige barakken aangekocht. „Ik heb de arbeiders ook mijn woord gegeven", aldus Dr. Groothoff, „dat aan de accoorden niet zal worden getornd, zoodat zij zeker heid hebben dat bij hooge- re productie ook hun in komen stijgt". Standpunt der mijnwerkers. De heer Frans Dohmen, voorzitter van den Katho lieken Mijnwérkersbond heeft verklaard, dat de mijnwerkers bereid zijn om mede te werken dat het ge stelde doel wordt bereikt. Verder wordt geen bezwaar gemaakt tegen verdere wer ving van politieke delin quenten en zij zijn evenmin gekant tegen tewerkstelling van buitenlanders (Polen), als dit beslist noodig is om Nederland aan de noodige kolen te helpen. De communisten In de mijnstreek wordt thans een pamflet ver spreid waarin de commu nisten Dr. Groothoff er van beschuldigen, 't jaag- systeem weer te willen in voeren ende Polen voortverraders worden uit gemaakt. Dit is het oude liedje, aldus de heer Doh men. Al een jaar lang wordt er tegen de Polen gekuipt, eenvoudig omdat zij over het algemeen katholiek zijn en niet naar hun vaderland terug willen onder de om standigheden, die daar heerschen. De E.V.C. wil ons communistische Italia nen op het, dak sturen maar die willen wij niet, zei Dohmen. De voorzitter van het D.B. van R.K. Mijnwerkers- en Beambtenbond, Prof. Dr. J. Veraart, zei over dit vraag stuk: „de mijnstreek geeft de voorkeur aan de katho lieke Polen, die hebben me degewerkt aan de bevrij ding van Nederland, boven de communistische Italia nen, die de „Waarheid" in de mijnen willen geplaatst zien". Men ziet, dat ook hier de politiek om den hoek komt kijken, maar het is zeker, dat de communisten geen kans zullen krijgen om roet in het eten te gooien en de economische plannen der regeering den voet dwars zullen zetten. Daar staan de katholieke arbeiders borg voor! Nederlandsche journalis ten, die de vergadering van de K.N.I.P. te Malang heb ben bijgewoond, hebben de volgende gemeenschappe lijke verklaring afgelegd: „Wij Nederlandsche jour nalisten van verschillende politieke en godsdienstige overtuiging, verklaren op grond van onze waarnemin gen en ervaringen, opge daan tijdens een bezoek aan het gebied van de Republiek Indonesië het volgende: De nationale revolutie is niet uitsluitend een zaak van een dunne bovenlaag. Het verlangen naar vrij heid, belichaamd in de Re publiek, is algemeen in breede lagen van de bevol king. Er is voornamelijk onder de jongeren een treffende zelfbewustheid te constatee- ren, die zich uit in groote activiteit en dorst naar kennis. Vrijheidszin gaat over het algemeen niet gepaard met haat tegen de blanken of vijandschap jegens de Ne derlanders. Integendeel, wanneer de vrijheid van Indonesië verzekerd is, kan Nederland rekenen op vriendschapelij ke samen werking met een volk, dat zich zoowel van zijn eigen waarde als van zijn tekort komingen bewust is. Wij hebben ons zonder geleide onder de bevolking bewo gen en daarbij geen vijand schap ontmoet. De aanraking met dit volk en het bijwonen van bijeen komsten der K.N.I.P. leer den ons, dat men vastbe sloten is om eèn nieuwen staat in democratischen geest op te bouwen. Deze geest is o.m. tot uitdruk king gekomen door het feit, dat vele vakvereenigingen, jeugd- en vrouwenorgani saties geleidelijk gaan func- tioneeren. In de door ons bezochte streken werd geen honger geleden. Er hecrschte een textielschaarschte. Voorts is er een groot tekort aan verkeersmiddelen. Waar wij geweest zijn, vonden wij sa- wahs bebouwd. Niet overal wordt de beschikbare cul tuurgrond intensief ge bruikt. Neder!andsch wordt zon der tegenzin gesproken en aangehoord. Wii geven deze verklaring omdat wij een goede voor lichting voor beide volken noodzakelijk achten en om tegenover een onjuiste voorstelling van zaken door bepaalde kringen in Neder land, geconstateerde feiten en ervaringen te stellen". Bovenstaande verklaring is onderteekend door J. B. Brouwer, redacteeur van den „Nieuwsgier", J. G. Gleichman, correspondent van de „Groote Provinciale Dagbladen", J. W. M. Mar- tinot, redacteur Aneta en correspondent van „De Tijd", C. Corthuys, foto verslaggever, H. M. van Randwijk, hoofdredacteur van „Vrij Nederland", W. F. Schimmel, correspondent van Reuter en F. M. Wei ter, foto-verslaggever van den R.V.D. Vrouw ter dood veroordeeld. Een Nederlandsche rechtbank heeft voor het eerst in de ge schiedenis een vrouw ter dood veroordeeld Het is de 42-jarige Joodsche vrouw A. van Dijk, die in den bezettingstijd als beruchte spionne 68 Joodsche Nederlanders heeft verraden. Haar werd geen recht van cas satie toegestaan. NEDERLAND HELPT BELGIë AAN... AUTO'S. Tijdens een in Maastricht gehouden vergadering heeft mr. F. E. Spat, secretaris van het Philipo Concern, gesproken over de moeilijk heden voor het wegvervoer na den oorlog. Spr. critiseerde de over heidsinstanties, die elkaar bij de deviezentoewijzigin- gen tegenwerken. Zoo wer den volgens spr. kort gele den nog enkele honderden Buick-auto's in Amerika besteld door een officieele instantie, maar door een ander, een even officieel li chaam, werd deze order weer geannuleerd. Gevolg was, dat de auto's nu in België zijn terecht gekomen waar men ze gretig aan vaardde. Het vrachtwagenpark in Nederland vraagt dringend vernieuwing: In 1947 zal zelfs de helft van dit park meer dan 10 jaar verouderd zijn. Mr. Spat betwijfelde of er spoedig een aanvul ling zou komen, temeer daar minister Vos onlangs in de Tweede Kamer mede deelde dat de vrachtauto's voor deviezen-verleening waarschijnlijk het eerst geschrapt zullen worden. Bo\endien wil het ministe rie van Financiën alle in- koopen van auto's in Ame rika boven 1300'dollars af zeggen, aldus spr. Goedkoope serviezen, pannen, dekens en keuken gerei op komst. Uit de beste bron wordt vernomen, dat met den ver koop van liet „utility" aar dewerk begonnen kan wor den. Zooals men weet werd de verkoop van dit product opgehouden door een mee- ningsverschil tusschen de regeering en den handel over de handelsmarges. De organisatie van den klein handel had op grond daar van den winkeliers aange raden deze goederen niet in te slaan. Thans echter is er een minnelijke schikking getroffen, waarbij de han del zijn afwijzend standpunt opgeeft en dus het utility- aardewerk zal gaan verkoo- pen, hangende de bestudee ring van het voorstel van de betrokken vakgroep door het Directoraat-gene raal van de Prijzen. Doodstraf geëischt tegen Wies Moens. In de zaak „Zender Brus sel", het radio-station dat tijdens de bezetting pro- Duitsche berichten en re portages uitzond, heeft de auditeur-militair van den Brusselschen Krijgsraad de doodstrag geëischt tegen Wies Moens, Pol Douïiez Jab Demets, Julien Deheu, Richard van der Heyden en Odiel Broucke; allen zijn zij momenteel nog voortvluch tig. Verder werden tegen f GEWILDE VERWARRING. Wij worden meer en meer gesterkt in onze overtui ging, dat het verzet van de republiek tegen 't geïnter preteerde Linggadjati niet 200 zeer gaat tegen de in terpretatie, maar tegen den naakten tekst van de eerste aanvaarde 17 punten, waar tegen zich in die republiek van het begin af aan ver zet openbaarde. Dit verzet wordt meer en meer duidelijk, hetgeen zich manifesteert op wel eigen aardige wijze. Zoo had Sjahrirbezwaar tegen het „terugdrukken van de republiek tot den status van Oost-Indonesié". Het K.N.I.P. richtte zich tot het bestaan zelf van den staat Oost-Indonesië en dringt zelfs aan op „onaf hankelijkheid van Borneo, Celebes, de Kleine Soenda- eilanden en de Molukken. Wij komen aldus wel voor een zeer vreemde situatie te slaan. De 17 punten zijn juist op dit terrein zoo duidelijk mogelijk. In artikel 2 wordt gesproken van een souve- reinen democratischen staat op federatieven grondslag: de Vereenigde Staten van Indonesië. In artikel 4 wor den alle samenstellende deelen van Indonesië ge noemd de Republiek, Bor neo en de Groote Oost. Deze staan dus totaal op gelijken voet. En nu wil 't K.N.I.P. voor de onafhan kelijkheid van deze staten gaan vechten en Sjahrir protesteert tegen het terug drukken van de renubliek tot den status van Oost-In donesië, waarmede de renu- bliek, volgens de 17 artike len, geheel op gelijken voet staal. Daarenboven protes teerde Sjahrir ook nog te gen het onthouden aan de republiek van een „inter nationalen status", die in de 17 punten uitsluitend aan de Vereenigde Staten van Indonesië en niet aan de republiek wordt toege kend. De verwarring is inder daad wel ontstellend, te meer omdat zij ons erg ge zocht lijkt. Men wil derge lijke verwarring om aan 't eenmaal aanvaarde te ont komen, aldus de Msb.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1