H. MINKE B Slaapkamers l J GROOT HALFVASTENBAL r EEN OVERLEERSNIJDER ENKELE STIKSTERS. WIM MUSTERS BELASTINGEN. Vrijdag en Zaterdag AFWEZIG J. M. DE HAAS Halfwas naaimachine-Monteur EEN BOERENKNECHT, LEERLING OF HALFWAS. EEN v. 0. KINDERWAGEN PRIMA NAAIMACHINE KALKOEKHAAN MET HEN Net R.K. Persoon als vertegenwoordiger i i i Ziekenfonds-leden VERTROUW ONS HET RECEPT TOE? NOTARIS VAN HAM geen spreekuur. POOTAARDAPPELEN, BOONSTAKEN. driewieler. waschmachine slagersknecht Terstond gevraagd GEVRAAGD Vrouwelijke Kantoorbediende een nest jonge belg. herders GLACÉ Heren handschoenen. kin d er wagen SPOED! Contact gezocht stamboekstier, s leGkalkoenen, SCHOENFABRIEK „UNION" Grootestraat 106 WAALWIJK vraagt: EEN OVERLEERSNIJDER ENKELE THUISSTIKSTERS EEN STANZER EN LEERLING JONGENS VOOR DIRECT GEVRAAGD: P. BREKELMANS, Schoenfabriek, Marktstraat 22, KAATSHEUVEL. Stadhouderskade 31 AMSTERDAM Voor directe indiensttreding GEVRAAGD een prima handzwikker, thuisstikster, ophaler, overleersnijder en aankomende jongen om opgeleid te worden in de finish-afdeeling. JAC. J. KLERX Co., Schoenfabriek, Mgr. Völkerstraat 108, Kaatsheuvel. BIEDT ZICH AAN BEKENDMAKING. Bij vonnis d d. 10 Dec. 1946 van de Arrondissements-Rechtbank ie Breda is de Fa. GEBR. H. en P DEKKERS per 10 Maart 1947 ONTBONDEN VERKLAARD. PAVILJOEN „DE IJZEREN MAN" - VUGHT. AANVANG 6 UUR. Na afloop directe verbinding met Waalwijk. Piet Klerkx 1 e> 1 i -i OLD-FINISH F 608.- GROOTESTR 222 Waalwijk, RIJKSGEDIPLOMEERD OPTICIEN DINSDAG 18 MAART 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 22 Waaiwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag Gaan de spoorbussen verdwijnen Met groote smarten droefheid geven wij kennis van het over lijden van onzen innig geliefden en zorgzamen Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, Broer, Zwager en Oom Johannes Martinus Kroot, echtgenoot van Johanna da Vaan, in den leeftijd van 63 jaar. Chicago. Joh. Kroot-de Vaan Gene Quota-Kroot en Kind. Johny Kroot. Holland. Familie Kroot. Familie de Vaan. Chicago, 27 Februari 1947. 840 N. Hamlin Ave 51 III. US.A. De plechtige uitvaart en be grafenis heeft plaats gehad op 3 Maart j I. t Heden overleed tot onze diepe droefheid, plotseling, nog voor zien van het H. Oliesel, onze lieve echtgei oote en moeder Elisabeth Maria van Oostrum echtgenoote van Michaël Co nelis Berkelmans in den ouderdom van 60 jaar. Waalwijk M. C. BERKELMANS Nijmegen P. J. BERKELMANS (Br. Mtchaëlo) Waalwijk JOKE en Verloofde JAN. Waalwijk, 10 Maart 1947. De plechtige uitvaart en be grafenis zuilen plaats hebben op Donderdag 13 Maart a s. om 9 uur in de parochiekerk van St. Jan de Dooper te Waalwijk. Voor de vele blijken van belang stelling, ondeivonden bij gelegen heid van ons 4p- jarig huwelijksfeest, betuigen wij langs dezen weg, mede namens on<-e kinderen en kleinkinderen, onzen hartelijken dank. A. SPIERINGS J. SPIERINGS-v. d. BRUGGEN Waalwijk, Maart 1947. Min. Loeffstraat 37. te Kaatsheuvel, zal in het openbaar a contant bij opbod verkoopen ten verz. van Mej Ga A. Ca. EVERS en ten haren huize aan de School straat 16 te Loonnpzand. oZater dag 15 Maart 1947, nam. 2 uur, diverse inboedelgoederen als tafels, stoelen, schilderijen, waschtafels, nachtkastjes, siertafel- tjes. gordijnen, glas- en aardewerk, wandborden, tuingereedschap, en alles wat verder zal worden voor gebracht. Te bezichtigen één uur vóór de verkooptng. Tandarts WAALWIJK Tandarts, VrijhoeveCapelle B 45 a houdt Vrijdag 14 Maart BIEDT ZICH AAN: om zich gehaal in het vale op to leiden. Brieven onder No. 1757 Bureau van dit blad. TE KOOP EEN KALF KOE, keuze uit 2. Aan te'ling 26 Maart. alle klassen en maten. W. SMITS-HAMERS, Sempke 9 DRUNEN. GEVRAAGD: met alle werkzaamheden bekend. Zondags vrij. Goed loon. A. P. VAN SUIJLEKOM, Oude Maasje C 269 CAPELLE N.-Br. TE KOOP: een zoo goed a's nieuwe Banden nieuw met platte bak en een nieuwe met motor en wringer. C. VAN LOON, Grotestr. 266 Tel. 10 DRUNEN. W. KAMP. Hoofdstr. 214 KAATSHEUVEL TE KOOP: «50,- Ook genegen TE RUILEN tegen WANDELWAGENTJE. Te bevragen GROOTESTR, 7 A WAALWIJK. op klein fabriekskantoor alhier: Leeftijd 16—20 jaar. Brieven onder No. 1759|Bureau van dit-blad. TE KOOP: van prima afstamming, geb. 31 Jan. bij J. VAN HEESCH, Laageinde 1. WAALWIJK. VERLOREN: (BRUIN) Maandagmiddag in de kerk van St. Jan Baptist of omgeving. Terug te bezorgen tegen belooning Markt 9 Waalwijk. TE KOOP: op onderstel. JOS. VLOEMANS, Schoolstraat 32 KAATSHEUVEL. TE KOOP: bij WED. W. SMITS-PULLES Schoolstraat 20 DRUNEN. TE KOOP: een i g. st. z. Adres: MGR. VöLKERSTR. 40 KAATSHEUVEL. met een bekwaam COMMISSIONAIR OF HANDELAAR IN STRO. Brieven omgaand aan J. WESTERHUIS, Zaak Haijenga Fourage Export Beersterweg 21 WINSCHOTEN TE KOOP een zwart-bonte ingeschreven met beste melk- en vetproductie Vader: Roza's Luctor. Aan 't zelfdg. adres broed 1 946. W. SNOEK Az., - NIEUWENDJJK Telefoon 31 (N.-Br om opgeleid te worden in de Onderwerk afdeeling. EN Drs M. G. VAN SLINGERLANDT ACCOUNTANCY - BELASTINGZAKEN PRIJS VOORSCHRIFT EN. Telefoon 23379. voor het betere genre Dames- en Meisjesschoenen. Goed onderlegd. Briewen onder No. 1760 bureau van dit bi; d. TE KAATSHEUVEL Kaatsheuvel11 Maart 1947. ZONDAG 16 MAART A.S VERSCHILLENDE ATTRACTIES. DE KEUKEN DEN GEHEELEN DAG GEOPEND. PRIMA CONSUMPTIE. Vertrouwt Uw oogen alleen toe aan een Vakman. Het van ouds vertrouwde adres (A. Z. G. 0. Centraal Ziekenfonds) Alle recepten en reparaties worden in eigen werkplaats uitgevoerd. Dus naar Dan bent U verzekerd van vakkundige uitvoering en gebruik van eerste klas glazen en monturen? Hoofdstraat 147 KAATSHEUVEL. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week; 1,95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij An'foon Tielen. De nieuwe belastingen die na de bevrijding in ons land zijn ingevoerd, teekenen wel duidelijk den toestand waarin de staatsfinanciën verkeeren. Reeds nu al, nu nog lang niet alles in orde is, de grootste kosten voor wederopbouw zelfs mis schien nog móeten komen, de invoer voor een groot gedeelte nog moet worden betaald door middel van huitenlandsche leeningen, reeds nu al zitten we met een milliarden-schuld die jaarlijks millioenen vraagt alleen al aan rente. Van deze schuld zullen we ge deeltelijk af moeten zien te komen, terwijl er nog groo- te kapitalen noodig blijven voor de financiering van de loopende staatszaken. Voor het bijeenbrengen van gel den ter aflossing van een gedeelte der staatsschuld dienen de twee nieuwe be lastingen: de heffing op dc vermogensaanwas en dc beffing ineens. De beginselen die aan dezè beide wetten ten grondslag liggen, kan men zeker niet als onrechtvaardig betite len. Bij de vermogensaan- wasbelasting heeft men ge- l -J neerd: er zijn sommige n.oiischen onder den oorlog rijker geworden, doordat er geweldige kapitalen zijn verplaatst. Die menschen hebben dus een materieel voordeel gehad aan den oorlog, terwijl er toch in het algemeen een zeer ster ke verarming is opgetreden. Tegenover een honderddui zend van die personen staan er echter een inillioen an deren, waarvan het vermo gen sterk geslonken is. Het is niet juist de vermeerde ring van vermogens te la ten bestaan, maar een groot deel van deze vermogens- vermeerdering- zal moeten dienen tot aflossing van staatsschuld, waarom in direct de verarmde perso nen er ook door geholpen worden. Zóó kan men rede neeren t.a.v. de vermogens- aanwasbelasting en deze redeneering lijkt ons juist. Ook het vervolg er van: vermógenstoename zal in een oorlogstijd dikwijls ont staan door handel met den vijand of door „zwart"- handel ten nadcele van het eigen volk; ook dit verleng stuk waarvan de conclusie dan luitft dat het belasting tarief in deze gevallen be langrijk hooger moet zijn, lijkt ons juist. Als de theo rie echter in practijk ge bracht moet worden, wordt, het oppassen. Eerstens zal men dan moeten gaan be palen wat vermogenstoena me is. Hoe kan men dat echter doen zonder onrecht- vaardig tc worden, indien een sterke verandering in waarden en prijzen is ont staan? Tweedens zal men er voor moeten waken dat men jonge, levenskrachtige bedrijven die van groot be lang kunnen zijn of worden voor het economisch be stel van Nederland of voor een bepaald gedeelte er van, niet met een enkele handgreep de nek omdraait. De Fransche tijd, toen ons land tot het gebied behoor de dat door Frankrijk \yas bezet, kan bok hierin een richtsnoer zijn. Enkele groote bedrijven, die al ge durende anderhalve eeuw medegewerkt hebben aan 't vormen van (de vooroor- logsche) Nederlandsche welvaart, zijn gedurende dien tijd ontstaan en wel... uit zwarte handel en smok kelhandel Men mag niet vergeten dat het voor het bedrijfsleven van groot be lang is dat er op gezette tijden nieuw bloed in komt en een oorlogstijd is daar voor ten zeerste geschikt. Wij verdedigen hier niet de door middel van oorlogs winst opgekomen nieuwe zakenwe brengen alleen maar naar voren dat er op gepast moet worden. Trou wens nog om een derde reden. Men moet voorzich tig zijn dat men niet de kip slacht die de gouden eieren legt. Een groot deel van de belastingen is afkomstig van de bedrijven en wel als zakelijke^ zuivere bedrijfs belastingen of als persoon lijke belastingen op win sten, gemaakt door bedrij ven. Indien men deze be drijven echter een zeer groote som ineens gaat ont nemen, bestaat er groote kans dat in de nabije toe komst de van die bedrijven te innen belastingbedragen sterk zullen afnemen. Dat zou er dus op neerkomen dat men nu wel een zeer groot bedrag int, maar in de toekomst dit geïnde be drag weer gedeeltelijk moet afstaan. We hebben enkele rede nen aangehaald, die eischen dat men zeer voorzichtig te werk gaat bij de vermogens- aanwasbelasting. Deze re denen gelden bijna alle ook voor de z.g. heffing in eens". We weten dat er tegen elk aangehaald be zwaar een opwerping, en een meestal gegronde op werping, te maken is. Wc hebben bovendien onze be zwaren zooveel mogelijk op liet gebied der belastingen gezocht. Indien men ze gaat zoeken op economisch- en bedrijfsfeconomisch terrein, zijn er nog wel andere en meer gewichtige. Mogelijk daarover in een volgend ar tikel. TEXTIELFABRIEKEN IN TILBURG EN TWENTE IN OVERTREDING. Wij vernemen uit Den Haag: Bij het controleeren van 20 Tilburgsche textielfa brieken door den centralen dienfct voor de economische, controle (CDEC) bleken 16 fabrieken in meerdere of mindere mate in overtre ding te zijn. In hoofdzaak hadden de overtredingen betrekking op afleveringen zonder in neming van de) vereischte coupures, afleveringen aan nietdngeschrevenen bij het rijksbureau en ongeoorloof de afleveringen aan parti culieren, verstrekkingen van textielgoederen aan 't eigen personeel boven het toegestane quantum, het doen van onjuiste opgaven in z.g. mutatie-formulieren en het aangaan van ruil- transacties. Bij een garenfabriek werd een achterstand van een kwart millioen punten ge constateerd, een andere fa briek bleek zich van de voorschriften al heel wei nig aan te trekken en was, nadat zij kort tevoren ook al was gecontroleerd, we derom op tal van terreinen in overtreding. Een fabrikant, die door den controle-dienst van de prijzen was gearresteerd, had o.a. de levering van een partii ter waarde van ruim 20.000 punten door een valsch ontvangstbewijs trachten te c.amoufleeren. In Twente is ook niet al les koek en ei, want fabri kanten van vocringstoffen leverden voor ongeveer 1.350.000 punten aan voe; ringstof zonder punten. Verder is tegen een ka toenweverij proces-verbaal opgemaakt wegens den ver koop van 100 dozijn geblok keerde luiers en 10.000 M. voering zonder inneming van coupures. Van de zijde der B. B A. vernemen wij, dat met ingang van 1 Mei a.s. de luxe spoor bussen uit de „vaart" genomen zullen worden en de B. B. A. een busdienst openen zal van Waalwijk naar Lage Zwaluwe. Misschien minder gevaarlijk maar wij moeten de spoorver binding terug en de bussen als doorverbinding door de dorpen De spoorwegen konden dit bericht overigens ook nog niet bevestigen. TOURISTEN VERKEER MET BELGIë WORDT BEVORDËRD. Verwachr wordt een spoe dige overeenkomst tusschen Nederland en België aan gaande het toeristenverkeer in den komenden zomer. Er zal uitwisseling van de viezen georganiseerd wor den. Voorts zullen in ons land z.g. „carnets touristi- ques" worden uitgereikt, geldig voor een verblijf van drie, zeven of veertien da gen in België. Deze touristenboejvjes, die in Nederland met Neder land sch geld kunnen wor den gekocht, bevatten cou- 'pons voor verblijf in hotel, maaltijden, treinreizen enz- De prijs voor een verblijf van 14 dagen in België, komt dan op ruim 200 gul den. Voor een verblijf van 3 dagen of een week be draagt dit resp. 60 en 120 gulden. Hierbij is inbegre pen bet recht van vrij rei zen in geheel België. Voor een verblijf in een eerste klas hotel worden deze bedragen verdubbeld. Op vertoon van het touris- tenbockje zal men ook vrij toegang hebben tot den die- .rentuin van Antwerpen. Ook het touristenverkeer van België naar Nederland* zal zooveel mogelijk wor den bevorderd, De Belgen zullen op vertoon van het paspoort een bedrag van frs. 10.000 in guldens om gewisseld kunnen krijgen. SCHOENENBONNEN. VOOR DE NUMMERS 1, 8, 4 en 0. I)e distributiediénsten zul len van 17 Maart af op na der bekend te maken dagen aan hen wier stamkaart- nummer eindigt op 1, 8, 4 of 0, voor zoover zij sedert 1 April van het vorig jaar geen schoenenbon tegen in levering "van bon 614 van 't inlegvel hebben ontvangen, een schoenenbon naar keu ze van den aanvrager ver strekken. De tweede distri butiestamkaart met bijbe- hoorend inlegvel moet over legd worden. De bonnen 612 en 614 zullen van het in* legvel verwijderd worden. Voorts zal na bovenver melden datum aan kinderen geboren in de maand Maart van een der jaren 1932 t.m. 1946 een schoenenboiï wo.r- den verstrekt van de soort en maat welke overeenkomt met leeftijd en geslacht van het kind. Van het inlegvel, hetwelk met de T.D. moet worden overlegd, zal bon 604 worden verwijderd. DE PRIJZEN VAN JAPONNEN, BLOUSES EN ROKKEN. Nadat dc prijzen voor het confectionneeren van ja ponnen, blouses, rokken en overgooiers in het begin van 1946 waren vastgesteld,, is gebleken dat in de twee de helft van dat jaar een meer dan normale winst op deze artikelen is gemaakt. De kwaliteit was dan ook niet in alle gevallen zooals mocht worden verwacht. Op grond hiervan zijn op 28 Februari de bedragen voor het confectionneeren van deze go'éderen aanmer kelijk verlaagd. Op sommige fabrikanten is bovendien druk uitge oefend, opdat zij de kwali teit van hun product bin nen drie maanden belang rijk verbeteren. Voor den gebruiker zal de als gevolg hiervan optre dende prijsverlaging gelei delijk merkbaar worden. HET RIJK KAN SPAAR- BRIEVEN UITGEVEN. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet strekkende tot instel ling van een Nationalen Spaarraad en het uitgeven van Rijksspaarbrieven. De Nationale Spaarraad zal tot taak hebben, het sparen zooveel mogelijk te bevor deren. Het ontwerp bevat boven dien een machtiging aan den minister van Financiën om over te gaan tot de uit gifte van Rijksspaarbrie ven. DE 21ste PAROCHIE TE EINDHOVEN jMgr. W. Mutsaerts, bis schop van Den Bosch, heeft benoemd tot pastoor dei- parochie O. L. Vrouw van Fatima tc Eindhoven, kape laan R. Meijer, met op dracht tot het bouwen van een kerk. Hiermede zal in Eindhoven de 21ste paro chie gesticht worden. Dr. GANI OVER DE REPUBLIEK. Door haar feitelijk gezag is de Republiek gerechtigd met de internationale we reld handel te drijven, al dus heeft de Republikein- sche minister van Econo misch Zaken, dr. A. K. Ga ni verklaard. Het huidige feitelijke ge- zag van de Republiek, dat door de wereld wordt er kend, aldus vervolgde dr. Gani, geeft haar het recht op tc treden als een onaf hankelijke staat, naar bin nen zoowel als naar buiten en met inbegrip van optre den op commercieel en eco nomisch gebied. De repu bliek is niet voornemens aan eenige natie een mono polie te verleenen, doch is van plan een open deur-po litiek te voeren voor buiten- landsch kapitaal en huiten landsche deskundigen, mits de belangen der Republiek niet worden benadeeld. Met volledig voorbijzien van het bestaan van de Re publiek trachten de Neder landers thans, naar duide lijk blijkt, den internatio nalen en den interinsulai- ren handel onder hun con trole te brengen. Dc Repu bliek is niet voornemens haar standpunt, dat haar juist en rechtvaardig voor komt, tc verlaten, hoewel, zij bereid is met de Neder landers op basis van gelijk gerechtigdheid samen té werken, aldus besloot dr. Gani zijn verklaring. Volgens berichten zal de Britsch-Amerikaansche zone in Duitschland na 1 April maandelijks toegan kelijk zijn voor 300 vreem de zakenlieden. Het export import-agentschap zal be slissen welke zakenlieden worden toegelaten. Het kabinet Huijsmans in België is afgetreden om dat de 4 communistische ministers ontslag namen vanwege de verbooging der kolenprijzen. Spaak heeft opdracht een nieuw ministerie tc vor men. Op Java is een Dakota die van Batavia naar Ban doeng vloog, vermist. Zaterdag 15 Maart vier de de bekende en gevier de voordrachtkunstenares Charlotte Kohier, die ook in Waalwijk meermalën optrad, haar vijftigsten ver jaardag.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1