KACHELBLOKKEN SCHOENFABRIKANTEN Van ait% kant&n &ckij,ke,n. Slaapkamer Ameublement KALFKQE VERTROUWDE een paar REGENPIJPEN, BEHMELPfiPO. W, v. d. Heijden Zonen, halfwas Rijwielhersteller. IseSaeerster ROEPT DEGELIJKE VROUWE LIJKE SOLLICITANTEN OP HALLO I Hier is Keesje I EXTRA AANBIEDING: (Kachelklaar) 6 cent per kg. R. K. Gymnastiek- en Athletiekvereeniging Juliana Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag Academie-dagen in 's-Hertogenbosch. PIANO EEN PETROLEUMKACHELTJE zwart Emailie Mantelkachelije. EN EEN LA AG KAR. WONINGRUIL. GLAS, (iedere soort) VERF, GLAS IN LOOD. THUiSSTIKSTER EN AFMAKER. GEVRAAGD: VENDU-HUIS DONGEN BEDRIJFSLEIDER VAN BEKENDE SCHOENFABRIEK ZOEKT CONTACT MET teneinde te komen tot nauwe samen werking. Is volkomen op de hoogte met de techniek en organisatie. GEHEIMHOUDING VERZEKERD EN GEVRAAGD. GROOTE SCHOENFABRIEK IN WAALWIJK BOVEN 25 JAAR, prettige en goed betaalde werkkring. Vanaf heden 4 zakken WILGENHOUT voor 110.- voor kachel en haard. Verder lever ik BOONSTAKEN, HEiNPALEN, GERIEF SPARREN ENZ ENZ. VOOR SPOTPRIJZEN. Beleefd aanbevelend M. HOMMEL, Houthandel CAPELLE Zandschel D 322. Geboorte-Aankondigingen. AAN BELANGHEBBENDEN. In tegestelling met andèrs luidende berichten deelt het Bestuur der mede dat zij de E E N IGSTE K. N. A. U. vereeniging in Waalwijk is. De betreffende offieieele gegevens van het K. N. A. U. bestuur liggen voor iedereen ter inzage op het Secretariaat, Baardwijkschestraat 75. DONDERDAG 20 MAART 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 23 Over prijzen en Prijzencommissies. Beijnen 7e, Th. Verdonk 14e en J. Klerx 20e. Met deze prestaties behaalde Juliana tevens het officieuze ope- nings-clubkampioenschap. Een resultaat dat, zoowel voor de individueele deel nemers als voor Juliana nog grooter wordt, wanneer men in oogenschouw neemt dat er twee van die deel nemers voor het eerst in een veldloop uitkwamen. EIGEN HUIZEN VOOR OUDEN VAN DAGEN. Belangrijk werk op dit gebied door Katholieke Stichting. Voor notaris F. W. Swane te Utrecht werd onlangs de stichtingsacte gepasseerd voor de Landelijke Katho lieke Stichting voor Behui zing van bejaarden. Het doel van deze Stich ting is, voor 65-jarigen en ouder, wier vitaliteit daar toe nog voldoende is, wo ningen te bouwen die ge heel zijn ingericht op het gerief van bejaarden. Oplossing van huis- vestingnood. De Stichting is tot dit ini tiatief gekomen door den nood waarin de tallooze be jaarden zich nog bevinden op het gebied der huisves ting. Voor 590.000 bejaarden moet, inzake een verant woorde huisvesting en ver zorging, nog letterlijk alles gedaan worden. De inwoning bij gehuwde kinderen is ongewenscht, terwijl ook de .gevaren voor de gezondheid volgens des kundigen lang niet denk beeldig zijnl Zij, die een ei gen woongelegenheid heb ben kunnen er het best aan toe zijn, indien de finan ciën, huishoudelijke hulp enz. in voldoende mate toe reikend zijn. Doch op den duur zal blij ken dat de woning-zelf te veel ongerief oplevert. Woningcomplexen. Het streven van de Stich ting is er op gericht, waar noodig, het bouwen van complexen te stimuleeren, die voorzien in de speciale behoeften van ouden van dagen. Deze woningcomplexen zijn bedoeld voor alle be jaarden die uit hoofde van hun leeftijd en gezondheids toestand daarvoor in aan merking komen, dus zoo wel voor diegenen die over ruime geldmiddelen be schikken, als voor hen die in mindere mate of heele- maal niet daarmee gezegend zijn. Van alle standpunten bekeken is het streven van de Stichting van harte toe te juichen en men kan slechts hopen, dat het spoe dig verwezenlijkt zal kun nen worden. Helpt mede. Het bestuur van de Stich ting ziet er als volgt uit: Pastoor F. H. J. Stokman te Raalte, voorz.; J. Smit te Utrecht, secr.-penningm. ir. W. de Bruijn te Utrecht; directeur H. W. M. v. d. Bergh te Utrecht; drs. A. A. Wirfy te Heerlen en mej. J Asselbergs te Den Haag. Het secretariaat is geves tigd te Utrecht, Minrebroe- deT-sfraat 8. Tel. 10768, giro 14378 van de Nederl. Land- bouwbank N.V. te Amster dam. Moge met veler medewer king het ongetwiifeld zegen rijke werk van de Stichting zoo spoedig en volledig mo gelijk slagen. Ons katholie ke volksdeel moet daarvoor in al zijn geledingen mobiel worden gemaakt. WAALWIJK. BENOEMING. De heer M. Kouters is met te rugwerkende kracht tot 1 janu ari 1947, benoemd tot stations chef 4e klasse te Waalwijk. 's-BOSCH-LAGE-ZWALUWE Naar men ons mededeelt zou de spoorlijn ook op 't baanvak 's-Hertogenbosch—Vlijmen gereed gekomen zijn en zou het traject reeds door de inspectie zijn goed gekeurd. Nu nog de exploitatie voor personenvervoer en we zijn klaar! VERBINDINGEN IN DE LANGSTRAAT. Het gemeentebestuur van Raams- donk heeft terzake de slechte bus verbinding, waarover het had ge- requesteerd, thans ten antwoord ontvangen dat enkele diensten der B.B.A. door het slechte weer moesten uitvallen. Hierin wordt thans weer verbetering gebracht en met 1 Mei komen er drie dien sten bij. KORTE BERICHTEN. Sjahrir heeft officieel aan de Commissie-Generaal me degedeeld dat de Indonesi sche regeering alleen de oorspronkelijke overeen komst van Linggadjati zal teekenen, niet de interpre tatie Jonkman en de verkla ring der C. G. De koning van Egypte heeft aan president Soekar- na medegedeeld dat de Egyptische, regeering en al le Mohammedaansche Sta ten in 't Midden-Oosten In donesië erkennen en gezan ten zullen zenden. - v. d. Poll behaalde te Zurich het Europeesch bil jart-kampioenschap kadre 45/2. De textiel-fabrikant T. B. uit Tilburq, werd door den Bijzonde ren Politierechter te Breda 1.1. Vrijdag tot 3 maanden veroor deeld. Hij was de meening toegedaan, dat gezien verdachte's positie hem het delict zwaar moet worden aan gerekend. Bovendien waren er toch allerminst huiselijke omstan digheden, die zulks dan maar even begrijpelijk konden maken. Voorts wees hij erop, dat de Tilburgsche fabrikanten in ons land in een zeer slechten reuk staan en dat zij niet moeten dén ken, zich na hun gewetenlooze manier van handelen achter hun kanitaal te kunnen verschuilen. Ik weet, zoo besloot mr. Kneep- kens, dat deze ,,heeren" geldboe ten niet interesseeren en daarom zullen strenoe gevangenisstraffen worden opgelegd. Met aftrek van het voorarrest (2 maanden) res teert B. nu nog 1 maand in den Bredas'Jien koepel door te bren gen. Voorts werd h^m nog een geldboete van 5265 opgelegd, zijnde de extra-winst bij den ver koop der goederen behaald. Hiermede betuigen wij onzen har telijkeri dank voor de vele blHken van deelneming ontvangen bfi het overliiden van onzen innig geliefden, zorgzamen man en vader Cornelis Hadrianus van Oers. In het bilzonder danken wij de leden der Slagersvereeniging voor hun hartelijk medeleven. WED. E. A. VAN OERS- VAN WOENSEL en Kinderen* Waalwijk. Maart 1947. TE KOOP: een compl. zeer goed onderhouden 1 pers. met ressort en matras alsmede een in goeden staat zijnde bij ED. VAN TILBURG, Gr. str, 167 WAALWIJK. TE KOOP: merk Ankara en een Te bevragen HEISTRAAT D 71 a SPRANG CAPELLE. TE KOOP: Jpijna aan telling, GROOTESTRAAT 252 DRUNEN. IK WOON TE AMSTERDAM Zuid aan de Vechtstraat nabij de Amstellaan in een MOOIE woning: 4 kamers, groote keuken en badkamer met douche. IK WIL DEZE RUILEN tegen een goede woning in Waalwijk. Brieven onder No. 1763 Bureau van dit blad. VERLOREN, Vrijdag j.l. gaande van Drunen naar Waalwijk. Tegen belooning terug te bezorgen GROOTESTRAAT 251, DRUNEN. Stationsstraat 150 158 WAALWIJK. Voor directe indiensttreding GEVRAAGD: H. C. SCHOENMAKERS, Tramlaan 135 KAATSHEUVEL JOS REIJNEN, - Kaatsheuvel. heeft voorradignog enkele keuken stoelen, keukentafels, arm fauteuils en canapè's Ook prachtige eikenh. zuiltjes. Radio, en bijzettafeltjes vai af fl 6 50. Waschtafels, enkele kooidspiegels, prachtige eikenh. kapstokken met kleed, klok- en pendulstellen, Wringers, beeldjes, Petr. hanglamp, kroon en gaslampen, Duo-zitiing v. m. 3 Wieier bakfiets met gesl. bak, z. b. prima onderstel. Tuin-wagentjes met plm. 30 mtr. tuinslang, Tuin-ameubiement z. g. a. n. best. uit: 4 clubs met tafeltje aan spotprijs. Nog enkele Mantelkacheltjes en goede Brab. buiskachel aan zëér lage prijzen. Ook z. g, a. n. zw. Emailie haardkachel. J. P. VAN WANROOIJ Tramstraat 31 DONGEN. (ingang naast Café). Brieven onder No. 1764 Bureau van dit blad. vraagt voor haar filiaal te Waalwijk leeftijd £5-40 jaar, ongehuwd. Voor een goede kracht bestaat de mogelijkheid in de pensioenregeling te worden opgenomen. Voor deze functie is woningruil verplicht. Uitvoerige sollicitaties te richten aan het Hoofdkantoor, Hugo de Grootstraat 41, R'dam, afd. Winkelpersoneel. voor GOED MET MENSCHEN KUNNENDE OMGAAN. Brieven onder No. 1748 Bureau van dit blad. WIJ ONTVINGEN een keurige colleciie Waalwijksche Stoomdrukkerij Anioon Tieten. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. In de pers en. voor de ra dio is den laatsten tijd nog al wat te doen over Til burgsche textielfabrikan ten, Culemborgsche meu belfabrikanten en mis schien over een heel stel andere fabrikanten die „sa botage" gepleegd hebben, zooals men het enkele jaren geleden noemde. Duizenden en duizenden textielpunten komen er te kort; er is ge werkt met „zwart" hout; er is gezondigd tegen de voor schriften van de prijsbe- heersching. En wat al niet meer? Nu moeten we voor op stellen dat we met dit artikel niet de bedoeling hebben deze heeren te gaan verdedigen. Een gemis aan textielpunten wijst op me iers en meters textielstof- fen die buiten de distribu tie verhandeld zijn en dit is in een tijd dat de toewij zingen nog uiterst krap zijn en iedereen maar dan ook iedereen als 't ware zit te „springen" op een kleine hoeveelheid onder- of bovenkleeding, nooit te verdedigen. Het kleine beet je dat er is moet zoo recht vaardig mogelijk verdeeld worden en bovendien moe ten de aanwezige grond stoffen worden gebruikt voor het voorzien in de meest dringende behoeften. Dit laatste nu is niet steeds het geval, indien gewerkt wordt met grondstoffen die niet normaal zijn verkre gen. Zijn deze grondstoffen dan gekocht boven den ge wonen prijs, wat meestal 't geval zal zijn, dan komt men bij de prijsvaststelling van zijn eindproducten in overtreding met de prijs- voorschriften en is men er ook mede de schuld van dat alleen beter gesitueerden deze artikelen kunnen koo- pen, terwijl minder kapi taalkrachtigen er niet de kans voor krijgen. Wij willen deze fabrikan ten dus niet verdedigen. Maar, als we lezen wat som mige kranten schrijven en voofal als we hooren wat men er via de radio over loslaat, wat men er op Zon dagmiddagcabarets en O-ké- avonden over zeet en zingt, wat men er in Bonte-Dins- dag-avond-treinen over weet te kakelen en „hoe de gewone man er het ziine van zegt", als we dat alles dan lezen en hooren, dan vragen we ons toch wel eens af of dit alles wel objectief genoeg is en of alles wel voldoende is overdacht. Denkt men er wel eens aan dat die textielfabrikanten misschien aardig wat stof fen zonder punten zijn kwijtgeraakt qindat ze hun personeel van textiel moes ten voorzien, wilden zij ze aan het werk houden? Niet goed te praten, natuurlijk niet: maar is het alleen hun schuld? Anderen moeten of moes ten zwarte grondstoffen knopen. Kan dat misschien zijn oorzaak vinden in het feit dat ze tijdens de bezet ting niet voor de Duit- schers wilden werken? Hun collega's die dit wel deden, kregen hun voorraden aan gevuld, kregen zelfs som tijds hun machines ver nieuwd, maar zij zaten bij de bevrijding zonder of met een heel kleine voorraad. De eersten zaten alleen met het groote risico wegge drukt te worden door de laatsten. Zij moesten gaan produceeren, zij moesten grondstoffen en machines hebben. Waar ze te halen? Kregen ze van de verschil lende rijksbureaux grootere toewijzigingen? Direct na de bevrijding is er van ver schillende zijden aange drongen op maatregelen door de overheid. Naar ons beste weten is er nooit iets van gekomen en heeft men degenen die onder den oor log hadden doorgewerkt, hun groote voorsprong la ten behouden. Is nu de schuld geheel op de fabri kanten te schuiven? Ver geet daarbij niet dat men met duur ingekochte grond stoffen of met minder mo derne of minder efficiënte machines wel moet komen tot een hoogeren kostprijs, dus tot een duurdere ver koopsprijs, dus tot veroor deelingen wegens prijsop drijvingen, een korte weg, een dure weg, een weg die men dan gaan moet. Ten derde male: wij wil len deze fabrikanten niet verdedigen en hun hande lingen niet goedpraten. We meenen echter wel dat, in dien men met steenen gaat gooien, men ook dient te bedenken waarheen gegooid moet worden. Niet alleen gegooid naar hen die direct schuldig zijn en waarvan de schuld ten volle bekend is, maar ook de schuld vastge steld van degenen die de nöodige maatregelen ach terwege lieten of hun ei- schen te ver doordreven. Dan wenschen wij de zaak ook van alle kanten te be kijken! Aan De Redactie van „De Echo van het Zuiden" Buitenzorg, 3 Maart '47. Naar aanleiding van de „Be langrijke Mededeling" in Uw blad, dd. 18 Februari 1947, betreffende de gratis-abonne menten voor de jongens in Indië, zou ik gaarne het navolgende in Uw blad opgenomen zien „Tot mijn grote verwondering, las ik in „De Echo" van 18 Februari 1947, dat het aantal gratis-abonnementen voor de jongens in Indië beperkt moet worden, aangezien de bijdragen voor het abonnementsfonds te gering waren". Nauwelijks kan ik geloven, dat tot zekere categorieën van het Nederlandse volk nog steeds niet het besef is doorgedrongen, hoe na het denken en doen van de wereld, die wij, mannen in Indië, hebben moeten achter laten, or.s ligt. Daarom wil ik, die tot een van die mannen gerekend mag worden, de belangrijkheid van het voorgaande onderstrepen en tevens hierbij vermelden hoezeer ieder blijk van medeleven van Uw kant, door ons, zij het in stilte, gewaardeerd wordt. Beschouwt dit niet als een holle phrase, doch denkt U eens in^het geval, dat ook een der Uwen in de vreemde toeft". F. A. HOEBEN. De heer Hoeben, dien wij dank zeggen voor z'n schrijven, dat zoo juist ook onze meeiüng weergeeft, liet het nietwbij woorden, maar sloot voor dit dQel een bedrag in van f 25.- Hij, die zelf in militairen dienst, in Indië is, heelt voor z'n collega's een dergelijk bedrag over en wij? Hartelijk dank voor dit mooie voorbeeld. RED. De volgende maand vindt in onze Zuidelijke provin cies een evenement plaats: op 11 en 12 April zullen in het gebouw van het Provin ciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-Her togenbosch Academie-dagen worden gehouden. De eer waardige Koninklijke Ne- derlandsche Academie van Wetenschappen, die met haar twee Afdeelingen: de Letterkunde en de Natuur kunde het gansche terrein der wetenschap bestrijkt, daalt van haar deftig Trip penhuis, monument van energie en durf onzer ze ventiende eeuw, naar de Zuidelijke randgewesten af om hier haar steun te bie den aan de economische, sociale en cultureele ver heffing der provincies Bra bant en Limburg. De groote Huizinga, die als zijn oordeel uitsprak dat de Academie te veel in het verborgene gloeit, wensch- te dat zij meer naar buiten zou optreden. Mede door zijn stuwkracht werden voor den oorlog plannen opgesteld, waardoor de Aca demie meer aanraking zou krijgen met de leidende kringen in Nederland. Eén van de vruchten van dit betere inzicht vormt het instituut der Academie-da- gen, die voortaan elk jaar, telkens in een ander gewest zullen worden gehouden. Als eerste in de rij viel het lpt op Noord-Brabant en Limburg. Dit is als een symbool! Waar zijn im mers de problemen veelzij- diger en ernstiger dan in het Zuiden des lands? Waar is de opgave moeilijker, een vlug in aantal toenemende bevolking een productie apparaat te schenken, dat volledig in staat is aan al len welvaart te geven? Waar vond in den moder nen tijd zulk een opgang en groei plaats? Vele jeugd- ziekten kwamen voor en nog steeds is er een groot aantal problemen dat om oplossing vraagt. De kwes tie van de industrialisatie, dit in wijd verband, houdt in het Zuiden de gemoede ren bezig, omdat van een goede toepassing er van de j toekomst dezer gewesten j afhangt. Het is daapom dat de a.s. Academie-dagen van zoo'n groote beteekenis zijn. In eenige voordrachten, ge splitst naar de twee afdee lingen der Academie, zal flit groote probleem aan de orde worden gesteld. Hier zullen de economische en sociale mogelijkheden van het Zuiden worden gepeild en besproken. De eruditie en de Zuidelijke oriëntatie van de sprekers is een waarborg dat de problemen op de werkelijke verhoudin gen zullen worden geba seerd en in deze de goede toon zal worden getroffen. De dagen liggen nog'niet ver achter ons dat vraag stukken, betrekking heb bende op Brabant en Lim burg, werden behandeld zonder land en volk van 't Zuiden te kennen, 't Was een lange weg die moest worden afgelegd, eer velen het Zuiden gelijkwaardig met het Noorden beschouw den. Nu dringt met groote kracht en overtuiging de zekerheid door, dat een groot deel van de toekomst van Nederland in de Zuide lijke gewesten ligt. En met deze gedachte neemt de be langstelling voor de capa citeiten van Noord-Brabant en Limburg in groote mate en in versneld tempo toe. Mede daarom is het zoo zeer toe te juichen dat de interesse ook van de Ko ninklijke Academie van Wetenschappen op het Zui den en zijn talrijke proble men is gericht. Op deze wijze immers zal de hechte verbondenheid van de Zui delijke provincies met het Noorden toenemen, terwijl het Noorden zich meer be wust zal worden van de noodzakelijkheid, in 't Zui den zijn. kostbare aanvul ling te vinden. Het econo misch, sociaal en cultureel krachtige Zuiden zal de brug vormen, waarover Ne derland met België en Lu xemburg in contact komt, een contact, dat voor dc ge noemde landen niet alleen, maar voor geheel West-Eu ropa van een beslissende beteekenis is. Laten de intellectueelen van Nederland zich bezin nen op alles wat deze Aca demie-dagen vermogen aan te bieden. Dan zullen zij rij ke vruchten voor Brabant en Limburg, voor Neder land en de geheele Neder- landsche stam afwerpen. Dr. H. v. Velthoven. 's-Hertogenbosch. WINTER IS VOORBIJ. De barre winter van 1946/ 1947 kan nu als geëindigd worden beschouwd. Dit wil echter niet zeggen dat in de komende dagen nog niet eens een zware nachtvorst kan optreden of een korte periode met Maartsche bui en (die ook wel in April voorkomen), waarin hagel of sneeuw kan vallen. Maar nachtvorst en |Maartsche buien zijn normale voor- jaars-verschijnselen. aldus „De Bilt". Naar aanleiding van ons artikel over de Prijzencom missies, hebben wij met verschillende personen ge sproken en één van de op merkingen die wij te hoo ren kregen was: „de offi- ciëele prijzen zijn zoo goed als niet bekend". Ook van de zijde van den R.K. Middenstand werd ons daarop gewezen. Mochten er ook thans nog enkelen zijn die niet op de hoogte zijn met de juiste prijs-voorschriften, voor iedereen is nu echter dc ge legenheid geschapen om de meest juiste inlichtingen daaromtrent te ontvangen- Van den Persdienst van het Ministerie van Econo mische Zaken n.l. mochten wij enkele brochures ont vangen, tot nu toe reeds 4 stuks en resp. getiteld: Prijzen bij „klantenwerk" en „kléine aannemingen"; „kosthuis- en jDensioenprij- zen"; „toelichting op de prijzenbeschikking textiel handel 1947" en „de prijzen in het begrafenisbedrijf". Nog meerdere van deze bro chures zullen binnen korten tijd het licht zien en ge makkelijk via dc diverse vakgroepen te verkrijgen zijn.- Voor deskundigen zijn deze boekjes zeer handig en Vnen kan in alle gevallen een juisten prijs vaststellen, zelfs voor de meest uiteen- loopende groepen. Eveneens wordt in deze brochures een handleiding gegeven voor 't samenstel len van rekeningen, terwijl daarnaast nog overzichte lijke tabellen zijn afgedrukt. Het hoéft nu dus niet meer voor te komen dat men eventueelc artikelen onjuist prijst en Verkeerde prijsberekeningen maakt, terwijl een instelling als prijzen-commissie die in Waalwijk nog steeds ont breekt - eveneens prach tige richtlijnen heeft. Wij hopen dat ieder belangstel lende deze boekjes zal aan schaffen in zijn eigen be lang en in dat yan het pu bliek. Wij verwachten ook dat ieder winkelier of hande laar deze boekjes via z'n vakgroep zal toegestuurd krijgen, zoodat „onwetend heid" niet meer kan worden voorgewend en de prijzen- contröle zal, naar men ons verzekerde, in dc toekomst met dit argument ook geen rekening meer houden. STICHTING VOOR DEN LANDBOUW. Op een persbijeenkomst, Vrij dag te Tilburg gehouden, werd door de stichting van den land bouw in Noord-Brabant, een uit eenzetting gegeven over het doel der stichting, welke in Noord- Brabant gevormd werd uit de drie boerenbonden t.w. den Nederland- schen Christ. Boeren- en Tuin- dersbond, den Noord-Brab. Christ. Boerenbond en de Noord-Brab. Maatschappij van Landbouw en de drie Landarbeidersbonden, den R.K. Landarbeidersbond, den Chr. Landarbeidersbond en den

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1