Cu/te/? C.M.v. WIJLEN,Telel. 18 GENDEREN en Qe&akjes fsflUb\S SACRUïs/i .Waalwijks Belang li Openbare Bekendmaking. R.K. HUISHOUD- en INDUSTRIESCHOOL PULLES-HEESBEEN. KANTOORKRACHT. Personeel gevraagd VV WERKMEESTER Verkooping Capelle. Deurwaarder TECKER, Lentetijdwandeltijd LanpenbsndBl J. BASKET, Winterdijk, WAALWIJK. DÜÏSTT R N I s HET HUWELIJK f» een gezel- twzrz /lor WERKSTER EEN NET MEISJE DIENSTBODE EEN NET MEISJE EEN PRACHT KASTJE Pluche Traplooper met toebehooren. EEN DAMESFIETS GOED GEZAAID IS GOED GEOOGST JAN ROBBEK-v. d. DOODT AgentVan Mommersteeg, TE WAALWIJK. Maandag 24 Maart beginnen weer alle lessen. DE DIRECTRICE. BURGERS VAN WAALWIJK EN OMGEVING DE SCHOONMAAK NADERT Firma J. BAN NET - Waalwijk. KINDERWAGENS. VOOR FIJNE GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding HULP IN DE BOEKHOUDING EN CORRESPONDENTIE. N.V. 's-HERTOGENBOSSCHE SCHROEVEN- GIETERIJ M. LIPS, DRUNEN MANNELIJK EN VROUWELIJK voor eenvoudige werkzaamheden. SCHOENFABRIEK TE KAATSHEUVEL ZOEKT Snijders eventueel Thuissnijdersf Stiksters, Thuisstiksters, Leer- lingstiksters en Jongens GESLOTEN. KOPEREN SIERVOORWERPEN, KUNSTSMEDERIJ JOS. VAN HEUST, DINSDAG 25 MAART 1917. 70e JAARGANG No. 25 Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt DiosdagDonderdag bestaat veertig jaar. Burgemeester en Wethouders van SPKANG-CAPELLE brengen ter openbare kennis, éat het College van Algemeene Commissarissen voor den Weder opbouw te 'sGravenhage blijkens schrijven van 14 Maart 1947 No. 19075 ten behoeve van het Bouw plan 1947 voornemens is over te gaan tot onteigening van een aantal perceelen en perceelsgedeelten ten «ame van de gemeente Sprang- Capelle. De lijst van de te onteigenen per ceelen en perceelsgedeelten, als mede drie kaarten, waarop ztj zijn aangeduid, ligt ter gemeente-secre tarie vanaf heden gedurende veertien dagen kosteloos voor een ieder ter inzage. Alle belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld eventueele bezwaren tegen Bovengenoemde onteigening mondeling of schrifte lijk aan het College van Algemeene Commissarissen voor den Weder opbouw k. nbaar te maken. Mondelinge bezwaren kunnen worden kenbaar gemaakt bij een door genoemd College aangestelde commissie, welke daait e ten ge meentehuize zitting houdt op MAANDAG 31 MAART 1947 des namiddags ten twee ure. Schriftelijke bezwaren kunnen tot uiterlijk 29 Maart 1947 worden in gediend bij het College van Alge meene Commissarissen voor den Wederopbouw, van Alkemadelaan 350, te 'sGravenhage. Sprang-Capelle, 17 Maart 1947. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester SMIT. De Secretaris VAN DEN BOS. Gemeente Raamsdonk. Burgemeester en Wethouders van RAAMSDONK roepen sollicitanten op ▼oor de betrekking van ASSISTENT GEMEENTE-OPZICHTER in vasten dienst op nader overeen te komen salaris (minimum f2000.-) Verrischt diplorno M. T. S. of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties op zegel te richten aan den Burgemeester vóór 11 April '47. Burgemeester en Wethouders van Raamsdonk De Burgemeester PRINSEN. De Secretaris WILLEMS. ERFHUIS. NOTARIS R. MIDDELKOOP te Capelle, zal op VRIJDAG 21 MAART 1947 des v.m 10 uur, ten verzoeke en aan het voorm woonhuis van Mej. A. M. TH. DE BONT te Waspik B 66 a, bij opbod om contant geld verkoopen een gedeeltelijken INBOEDEL. Breed bij biljetten. .1 lig tehuis ma ken Uw leven rijker en gelukkiger. BUREAU „DISCKETIA" heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging. Nic. Wit- senkade 31, A'dam-C. Spreekuur: 9.30-12 u. v.m. Voornaamste betaling eerst na Uyv huwelijk. Vraagt direct kosteloos inlicht, tu blanco envel. |QSA'Veghel' WoalkBjik") MEISJE, 21 jaar heelt nog drie dagen per week beschikbaar voor of dergelijke. Brieven met opgave loon onder No. 1765 Bureau van dit blad. GEVRAAGD voor halve dagen, 's Zondags vrij. GROOTESTRAAT 224 WAALWIJK voor dag of dag en nacht GEVRAAGD. Aanmelden Tandarts J. M. DE HAAS Vrijhoeve-Capeile B 45 a Gevraagd wegens teleurstelling voor dag of dag en nacht. Flink loon. Goede behandeling. Brieven onder No. 1768 aan het bureau van dit blad. te Waalwijk, zal op WOENSDAG 26 MAART A.S., 's namiddags TWEE UUR, ten huize van den heer B. VAN DER HOEVEN, Capelle-Hoogevaart D 10 (nabij het Bruggetje) wegens vordering woonruimte door autori teiten a contant publiek verkoopen Groote eiken Kleerkasten, ver scheidene houten en ijzeren Ledi kanten, Hanglampen, eiken en andere Nachtkastjes, Parapluie standaard,. Zinken Badkuip, Wasch- tafels, eenige Spreien, diverse Stoelen, Canapé, Zeil, Spiegels, Tafels, Bloemtafeltjes, Veeren Bed den, Boekenpers, Hooiweegschaien, Kristal en meerdere andere goederen. Te zien één uur vóór de ver kooping. TE KOOP: 1 KOPEREN VOGELKOOI met moderne standaard 1 geel koperen PARAPLUIEBAK, 1 GASBAKOVEN, 1 CARBID L >MP, 1 v.o. rose WOLLEN BABYDOEK. Ook te ruilen voor mooi bedjasje. Adres Bureau van dit blad. TE"KOOP grootte 1 m. hoog 45 cm. breed met ingebouwde Gramophoon, plus 40 platen. KERKEIND C 91 CAPELLE TE KOOP z. g. a. n. Lang 3 meter. Brievnn onder No: 1766 Bureau v. d blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. TE RUIL: met prima Engelsche banden, tegen goed spelende RADIO. Ook genegen te verkoopen. Adres Bureau van dit blad. Bestel spoedig uw GRAS en KLAVERZADEN, SUIKERBIETEN VEE<NOLLEN en alle TUINBOUWZADEN bij Hoofdstr. 78 KAATSHEUVEL. VLIJMEN. Geidcredieten f800.- 5°/° Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRiJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst Mathen.weg 110 R'dam-W. V- Brengt Uw LOMPEN naar Winterdijk 14 bij de Haven. Wij betalen U 20 cent per kilo. Zoo helpt U de Hollandsche Textiel-industrte. FLESSCHEN en METALEN worden van U gekocht tegen de hoogste prijzen. Wij kunnen U ondanks de schaarsche aanbieden een prachtcollectie uitgevoerd in de nieuwste modellen. Ook WANDELWAGENS kunnen thans uit voorraad geleverd worden, desgewenst met wandelwagenzakken. Ons devies Spreek met VAN WIJLEN èn 't komt in orde!!! is Uw garantie. Wacht daarom niet langer maar ga naar 3 Zij die U. L. O. en Steno-diploma hebben, genie ten de voorkeur. Vakkkennis niet vereist. Hoog loon. van midden genre DAMESSCHOENEN ZOEKT een zeer bekwamen voor afd. zwikkerij tot kantenschrooien Voor prima vakman zeer goed salaris. Geheimhouding verzekerd. Uitvoerige brieven onder No. 1767 Bureau van dit blad. „E M Z A" SCHOENFABRIEK TE KAATSHEUVEL Hoofdstraat 91 voor alle afdeelingen. Wegens bij'zondere omstandigheden a s. ZATERDAG 22 MAART gesloten. Muziekhandel „CRESCENDO" Stationsstraat WAALWIJK. Op het moment kunnen weer opdrachten aangenomen worden tot het vervaardigen van: zooals SIERVAZEN, ROOKSTELLEN EN HAARDSTELLEN. 1 Uit voorraad leverbaar BEDKRUIKEN, SIERSCHO PPEN. SIER- EN STOFBLIKKEN. GONGS EN SIERKITTEN. Alle yoorwerpetï worden gemaakt uit granaathulzen. Tevens gelegenneid iot het POLIJSTEN VAN ALLE METALEN. A 198 - SPRANG. Eigenaar: J.N B H. BOERS WAALWIJK TEL. 9 21 - 22 - 23 Maart presenteeren wij U „De verdwenen Kampioene. Toegang 1 8 jaar. 24 en 26 Maart „Het Gevecht op de Ranch. Toegang 14 jaar. P[aatsbëspr.dagelijks ii'-i uur LOSSE NUMMERS 10 CENT. De Echo van het Zuiden -N Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week; 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Men kan over het basis- aeco.ord van Linggadjati denken zooals men wil, men kan er voor- of tegen stander van zijn, maar een ieder zal o.i. toch moeten toegeven dat de manier waarop momenteel gehan deld wordt, niet juist is. De twee groote regeeringspar- tijen, de Katholieke Volks partij en de Partij van den Arbeid, hebben door mid del van de motie Romme-de Goes van Naters, de regec- ring gemachtigd 't accoord te onderteekenen, maar dan tezamen met de regeerings- verklaring en de „geheime" notulen. Nu is een motie voor de regeering niet steeds bindend, ze kan zoo- iets naast zich neerleggen, maar heeft van dit gedrag natuurlijk de gevolgen te dragen. Hel komt ons ech ter wel heel sterk voor, dat een motie van een zoo groo te beteekenis, als de bedoel de motie is, geheel wordt genegeerd. Want dit schijnt toch wel het geval te zijn nu de regeering de Com missie-Generaal gemachtigd heeft tot onderteekening van. het accoord alleen. Is onze gedachte niet juist en is er toch wel dege lijk rekening gehouden met de regeeringsverklaring en de bekende notulen? We weten het niet, en tegen deze onwetendheid waarin ons volk in deze zaak ge houden wordt, is het juist dat wij. onze stem willen verheffen. De geheele Indi sche kwestie is van het be gin af aan in mysteries ge huld geweest. Men zou kun nen zeggen dat er steeds in half duister is rondgewan deld en er bovendien steeds beslissingen zijn genomen die pas achteraf werden toe gelicht en in dat licht heel anders bicken uit te vallen dan ze zich in het half duister voordeden. Het maakt soms den indruk dat de regeering opzettelijk bin- nenlandsche ruzies en ber ries wil uitlokken, om dan olie op de woeste golven te kunnen uitgieten. Vóór den oorlog deden deze toestan den zich niet voor: mis schien komt het omdat we na dien oorlog in do groote politiek terecht gekomen zijn en hoort dit spelletje daarin thuis. We vragen ons af of het niet mogelijk is de volks vertegenwoordiging voor te lichten en deze haar goed- of afkeuring te laten uit spreken. alvorens tot ingrii- pende maatregelen wordt overgegaan, 't Js best mo gelijk dat dit in het belang van het land niet mogelijk is. maar kan dan geen ge deeltelijke voorlichting plaats hebben? Kan de vol k s vertegen woo rd i gi ng dan niet in een geheime Torsaderine volledig wor den ingelicht? Kan 't, volk in -zhn geheel niet. zoover met de zaak on de hoogte, worden gebracht, als dit gep is? Het maakt alles bij i elkaar nu toch zoo'n hitle- riaanschen indruk! Kan onze regeering in deze kwestie niet vrij han delen en moet zij zwichten voor wenschen van andere regeeringen? Het lijkt ons heelemaal niet onmogelijk, maar laat men ook dit aan ons volk duidelijk maken, zoodat dit weet waaraf en waaraan. Alles liever dan die groote geheimzinnig heid. waarmede nu de za ken gehuld wordenVoor al in dit speciale geval wa ren, volgens ons, meerdere inlichtingen noodzakelijk geweest, nu blijkt, dat in de Comm.-Generaal ook geen eenstemmigheid hcerscht. Het lid de heer de Boer gaat. heen, zoogenaamd als protest tegen de houding welke door zekere politieke kringen in Nederland is aangenomen ten aanzien an de door de Commissie- Generaal gevoerde politiek. In de stijl van de regee- rings-dementi's die wc ten aanzien van Nederlandsch- ïndië gewoon zijn, zal dit wel beteekenen dat de heer de Boer het eens is met dc tegenstanders van het. Ling- gadjati-pact. Twee pas be noemde adviseurs der Com missie-Generaal, die beiden op de nominatie stonden om binnenkort lid van de Commissie te worden, de professoren Posthuma en Verzijl, stappen ook aan. NAAR DE TiEN MILLIOEN. Volgens de berekeningen van het 'Centr. Bureau van de statistiek bedroeg het aantal inwoners van Nederland op 1 Januari jl. 9 534 000. In 1946 was er een bevol kingstoeneming van 239 000 en sedert 1 Januari 1940 van 700.000. De regeering moet dit toch geweten hebben en daar door toch hebben aange voeld dat ook verschillende Tweed e-K ame r 1 eden met haar van geweten zouden kunnen verschillen. Was 't dan niet juister geweest om de volksvertegenwoordiging vooraf te polsen? Het kan heel goed zijn dat we het in dit artikel heelemaal mis hebben en dat het accoord geteekend wordt met regeeringsver klaring en met notulen, zooals de bedoeling was. Dan is dit echter niet onze schuld, maar die van de re geering, die met haar voor lichting weer eens achteraf komt. Waarschijnlijk weten we, als dit artikel onder uw pogen komt, meer van de zaak, want onze volksver tegenwoordiging heeft bij de regcering aangedrongen op bet verschaffen van on verwijlde inlichtingen, zoo mogelijk nog in de vorige week en niet in de eerste dagen van de loopende week, zooals het de bedoe ling van den Minister-pre sident was. Vergissen we ons niet, dan staan de re geering en ons volk moei- OVEREENKOMST OVER MODJOKERTO. De Boer. verzoekt ontslag ais lid van de Commissie- Generaal, alsook de twee adviseurs. Officieel is tc Batavia medegedeeld, dat een over eenkomst tusschen de Ne derlanders en de Indone siërs betreffende Modjokcr- to geteekend is. Van officieele zijde is medegedeeld, dat dc heer De Boer een verzoek om ontslag als lid van de Com missie-Generaal naar Ne derland verzonden heeft. Wel i n gel i ch t e Neder 1 a n d - sche kringen 'te Batavia leggen er den nadruk op, dat het ontslag vragen van den heer De Boer niet zoo zeer beschouwd moet wor den als een uiting van cri tic k on de ontwikkeling der onderhandelingen met de Indonesiërs, als wel als een protest tegen de houding, welke door zekere politieke kringen in Nederland is aangenomen ten aanzien van de door de Commissie- Generaal gevoerde politiek. Prof. J. H. W. Verzijl en prof. S. Posthuma hebben aan een correspondent van Aneta medegedeeld, dat zij ontslag hebben aange vraagd. Zij verklaarden, dat zij onder de huidige om standigheden niet bereid waren deel uit te maken van de Commissie-Gene raal. Wat betreft hun posi tie als adviseurs van de Commissie-Generaal wilden zij zich niet uitlaten. TOTALE VERLIEZEN IN INDIë. In totaal zijn over een periode van anderhalf jaar op een totaal-stérkte van rond 100.000 man gesneu veld of aan. hun wonden overleden 451 militairen, n.I. Kon. Landmacht 13 of ficieren en 183 minderen, K.N.I.L. 12 officieren en 177 minderen (96 Nederlanders en 81 Indonesiërs), Kon. Marine: 7 officieren en 61 minderen. MINISTER FIéVEZ OVER COMMUNISTEN EN GEESTELIJKEN. Minister Fiévez heeft hulde en groote waardee ring gebracht aan de gees telijke verzorgers, die on der de moeilijke omstandig heden den dank verdienen van de soldaten en de ge zinnen, waaruit deze voort komen. Spr. voelde behoefte aan een ernstig woord van pro test aan den communist De Groot over zijn opmerkin gen t.a.v. de Ned. soldaten. Zij slaan de Nederlandsche jongens voortdurend in 't gezicht. Begrijpen zij niet dat zij daarmee groot leed over duizenden menschen, aan hun ouders, familie enz. brengen en een hoon beteekenen voor de geval lenen? De korporaal S. König schreef den minister een brief, waarin hij zich ern stig beklaagt over de door tVoa i-1-i fifl" gevoerde propaganda, die deze kor poraal en zijn vrienden een schande vinden. „Weet u", zoo schreef hij, „dat op en kele Niwinpakke'tten stónd „Prettig Kerstfeest. Ploer ten en moordenaars" en meer van dat fraais". Wat de brieven betreft die de heer Schoonerberg voorlas: „Ik ken het soort brieven met de zinnetjes: „daar schieten ze met den inktpot van de tafel, ik ga maar met potlood verder", aldus de minister. Hij raad de den heer Schoonerberg aan voorzichtig te zijn met z'n briefschrijvers. De minister nam 't voorts op voor den commandant van het Garnizoen Amers foort, één der bevelhebbers van de Irene-brigade, die in West-Europa streed en spr.'s volkomen vertrouwen heeft. De heer Schoonen- berg (CPN) had dezen of ficier beschuldigd van slecht optreden tegen de troepen, die hij „wakker maakte" voor een alarm oefening. De minister wilde aan deze propaganda verder geen woord vuil maken. Jan Tielen veertig jaar secretaris Wanneer er alle reden is een 40-jarig ambts- of za ken-jubileum te herdenken, dan is dit tocht zeker op zijn plaats wanneer het geldt een vereeniging, die veertig jaren gewerkt heeft in 't belang van Waalwijk. En daar is dubbel reden voor wanneer een dergelij ke vereeniging na veertig jaren nog zoo krachtig staat, nog met zooveel ener gie haar doel en streven be nadert en nog zoo in het middelpunt der belangstel ling en van den steun der autoriteiten en ingezetenen staat. „Waalwijks Belang" toch is in al die jaren ge heel vergroeid met het Waalwijksche leven, zoowel op het terrein van den han del, industrie en verkeers- belangen, als op dat van 't vreemdelingenverkeer en dc verheffing der gemeente als onderwijs, cultureel en amusementscentrum, als centrum der Langstraat en omgeving in het algemeen. Waar Waalwijks Belang in al die jaren al zijn krach ten voor dit doel en met succes gegeven heeft, mo gen wij toch zeker aan het heuglijke feit van heden wel onze bijzondere aan dacht wijden en onze gcluk- wenschen aanbieden aan deze jubileerende vereeni ging, aan zijn energiek be stuur onder krachtige, doel bewuste, rustige en wijze leiding van zijn voorzitter den heer J. Timmermans Phzn. en aan zijn secretaris den heer Jan Tielen, die tegelijk het zeker zeldzame feit herdenkt dat hij vanaf de oprichting der vereeni ging in 1907 bestuurslid en secretaris is"gewecst en die daardoor alle strevingen, alle ups and downs van na bij al die jaren heeft mee gemaakt. Wij mcenen dat het zeer juist geweest is, dat dc algem. vergadering besloot deze bijzondere gebeur tenis niet ongemerkt tc moeten laten voorbijgaan en een commissie benoem de om de feestelijke herden king voor tc bereiden, waarvan de eerste uiting is een receptie en een huldi ging op Dinsdagochtend 25 Maart van 12 lot 1.30 uur. Wij verwachten dat velen van hun belangstelling zul len doen blijken als blijk van waardeering en dank voor hetgeen deze vereeni ging al die veertig jaren voor Waalwijk en zijn naam heeft gedaan. Daarin zal de vereeniging en het bestuur een nieuwe stimu lans zien om voort te gaan op den beproefden weg, het gouden jubileum tegemoet. Reeds meerdere malen waren wij in de gelegenheid een overzicht te geven van de belangrijkste pogingen en daden voor onze plaats op verschillend terrein van W.B.. maar toch mag ook heden een kort overzicht niet ontbreken. Een stukje geschiedenis van W.B. zal overigens onze lezers zeer zeker interessee ren, vooral wat de oprich ting betreft. Na een oproep van den heer Herman Zeegers werd de vereeniging gesticht op 25' Maart 1907 in het oude Musis Sacrum, door een vergadering die bezocht werd door pl.m. 60 perso nen. Zij kreeg den naam van „Waalwijks Belang", vereeniging tot bevordering van 't Markt-wezen en tot bevordering van 't Vreem delingenverkeer. Er werd een voorloopig bestuur gekozen dat statu ten en huishoudelijk regie- men l zou ontwerpen. Dit voorloopig bestuur bestond uit de navolgende heeren, die de functie aldus verdeelden H. Zeegers, voorzitter; Jan'Tielen, Ie secretaris; Cor Witlox, 2e secretaris; Jan van Schijndel, pen ningmeester; F. Rath en H. v. Schijndel commissarissen. Den 29 April 1907 werd een algemeene vergadering gehouden, waarin statuten én huishoudelijk reglement werden vastgesteld en een definitief bestuur werd ge kozen van 9 leden, volgens deze statuten. Dit bestond uit de vol gende heeren Herman Zeegers, voorz.; W. Timmermans, vice- voorzitter; Jan Tielen, le secretaris; An 1 oon van Liempt, 2e. I I it k\l

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1