Prima STANZER. Cim*}*'' ip. Net MEISJE Uitreiking rantsoenen GEDISTILLEERD. TOCHTEN DOOR DONKER AFRIKA een nette R.K. Oisnstbode een ijzerboor machine een trap, 3 mtr. lang en een bakoven. DOUBLÉ HEEREN-POLSHORLOGE W. VAN OOSTERHOUT, Grotestraat 216, DRUNEN. Dr. PAUL JULIËN: N.V. Schoenfabriek vh. A. Pulles-v. Gerwen Go, BINNENNAAIER. CHEF voor Ööhaiers AANKOMENDE KRACHT De teekening van 't accoord van Linggadjati. Gemeenteraad Waalwijk EEN DIENSTBODE FLINK MEISJE OF WERKSTER EEN ZIJDEN AVONDJURK VERSCHILLENDE SCHRIJFMACHINES 40 m. STALMEST FLINKE WONING MET TUIN UITNEEMBARE DIRECTIEKEET J. DECHNAS MOTORRIJWIEL OUDERAVOND Donderdagavond a.s. STIKSTERS en PLAKSTERS STIKSTERS voor thuiswerk, ENKELE AANKOMENDE MEISJES OVERLEDERSNIJDERS EEN BEKWAAM WINKELCHEF EN EEN EERSTE VERKOOPSTER ANDRE VAN HILST N.V. - WAALWIJK SCHOENFABRIEK TE KAATSHEUVEL vraagt LUXE LEDERWARENFABRIEK ter opleiding als CHEF. Brieven onder No. 1774 Bureau van dit blad. CONTREFORTFABRIEK „W. E. K." KAATSHEUVEL - - or - \Ader, Moeder.zus, mn.-FN zelfs de kleine Piet DONDERDAG 27 MAART 1947. J.OSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 26 Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschillende berichten, ad vertenties enz. moeten tot een volgend nummer blijven liggen. RED. siast goed opbouwend spel werd de score regelmatig lot 62 opgevoerd. GUDOKR.K.C. R.K.C. toog Zondag, ver gezeld van talrijke suppor ters, naar Tilburg, om den strijd aan te binden met Gu- dok. Het is een klinkende overwinning voor R.K.C. ge worden. Met niet minder dan 111 moest Gudok het onderspit delven. De cijfers toonen aan dat Gudok tegen het snelle open spel van R.K.C. niets had in te brengen en met rust was de stand reeds 06. Na de rust wist Gudok nog de eer te redden, maar RKC door boorde daarna nog 5 maal de Gudok veste. R.K.C. be wees in dezen wedstrijd dat 't niet van plan is haar lei dersplaats in haar afdeeling af te staan, temeer daar haar naaste concurrent RoodWit in Tilburg van SET verlood. R.K.C. II speelde 'n thuis wedstrijd tegen Hero II en ook de reserves bewezen dat zij in de gedwongen rustpe riode toch niet hadden stil gezeten. Met 71 werd He ro afgemaakt. Vooral na de rust was R.K.C. steeds aan bod en gaven zij keurig spel te zien, waarbij vooral v. d. Sanden en C. de Kloe bij zonder goed op dreef waren. Ruststand was 2—0. R.K.C. III deed het min der goed en verloor op ei gen terrein van Riel met 1-3. VOETBALUITSLAGEN. Eerste klasse. District IV. RKTVVDe Baronie 30 Willem IIHelmond 02 HelmondiaBW 00 NAGLonga 52 VlissingenNOAI) 12 District VI. Brabantia-Spcl. Emma 52 EindhovenPSV 05 BleijerhcideMVV 03 MauritsDe Spechten 53 Limburgia-Sitt. Boys 11 Tweede klasse. District IV. WilhelminaTivoli 30 SchijndelDESK 21 Conc. VD-Geelbr. Mulo 51 Zwaluw VFC-de Valk 24 WoenselTOP 33 RAC—Wolping SDW 2—2 3e klasse A. Vlijm. Boys-Haarsteeg 11 GudokRKC 111 KorvelHeusden 44 Vcersche Boys. In verband met het 20-jarig bestaan van de v.v. Veersche Boys op 2 Mei a.s. heeft het be stuur dezer vereeniging het ge- wenscht geacht dezen dag niet on opgemerkt te laten passeeren. Voor leden der club en voor he publiek zal er een sportrevue gegeven worden die den titel draagt van „Jubileum" en is ge schreven door onze' dorpsgenoot de heer H. Stassar. Er is ook een groote loterij ge organiseerd, waarvoor nu reeds druk loten worden verkocht. In ons nummer van 13 Februari kwam een bericht voor onder het hoofdje „Lekkere worst", waarin sprake is van een vermoe delijke frauduleuze slach ting door B. Men maakt ons er op attent dat het verdere deel van dit bericht te ver gaat, waar hierin gezegd wordt dat er ondeugdelijke afvallen gevonden werden, waarvan worst gemaakt werd. Dit laatste moet op een veronderstelling geba seerd zijn, daar dergelijke worst toch niet werd aan getroffen en men tot nog toe dus alleen met vermoe dens te doen heeft. Gevraagd in Tilburg in gezin met 4 kinderen als HULP in de huishouding. Flink loon. Kinderjuffrouw en hulp van weikster aanwezig. AdresMevr. TAMINIAU-TIELEN, Ringbaan Oost 161 TILBURG. Door familieomstandigheden ben ik genoodzaakt mijn dienstbetrek king van 51 jaar op 1 Mei a.s. te moeten verlaten. Wie helpt mijn Mevrouw met 7 kinderen aan zelfstandig kunnende werken voor dag en nacht EN EEN DAGMEISJE. Hoogachtend, TONNY WINTERMANS p. a. M. J. A. Vesters-Span Gasthuisstr. 14 KAATSHEUVEL G EVRAAGD met 1 April a.s voor dag en nacht v. g. g. v. MEVR. WISGERHOF Pastorie CAPELLE. GEVRAAGD: I dagelijks van 10—3 uur, f 7.- p. week 2 dagen per week. Adres te bevragen Bureau van dit blad. TE KOOP; eventueel bruidsmeisjesjurk met. bijpassend hoedfe) ongedragen, maat 40, en 'n paar slangenleeren schoenen, maat 37, pumps. Waar zegt de uitgever. TE KOOP AANGEBODEN. VIERRIJERS alsmede een KOFFER MODEL f 150— f 225.— ANTONIUSSTRAAT 9 Te koop aangeboden: bij B. B. DE RAAD, DOEVEREN. TE KOOP AANGEBODEN: TE KAATSHEUVEL. Aan hetzelfde adres te koop OVERGORDIJNEN en MANGEL Adres te bevragen Bureau v: d. blad of diukkerij „Excelsior" K'heuvel TE KOOP: (nieuw) Te bevragen bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior", Kaatsheuvel. TE KOOP; bestaande uit 2 kamers en vestibule groot 9.50 bij' 4 30 mtr Bevragen St. Janslaan 68 BUSSUM. Tel. 5589. PRIMA TE KOOP 150 c.c. Stationsstraat 36 DRUNEN. VERLOREN gaande van Heusden naar Waalwijk. Tegen belooning terug te bezorgen GROOTESTR. 68 - NIEUWKUIJK. H. H LANDBOUWERS te Sprang-Capeile en Omstreken Laat thans Uw ZOMERGRANEN weer machinaal zaaien door den loonzaaier der vereeniging van Jonge Landbouwers te Sprang- Capelle. Inlichtingen bij M. WERTHER, B 59, Vrijhoeve. HET BESTUUR. ZEER BELANGRIJK^ LEDEN-VERGADERING DER V.V. „N. E. O." TE SPRANG a s. Dinsdag 25 Maart om 8 uur in de zaal van den Heer J. TROMPEN. HET BESTUUR. CHR. SCHOOL te houden op om half acht in het Gebouw voor Ch. 8elangen. Contribuanten en leden worden daarbij uitgenoodigd. Zie verder pi. nieuws in dit blad. VRIJDAG No. 401-500 ZATERDAG No 501-620 GEOPEND van 9—12 en van 1—6 uur. Ledige flesch en klantenkaart meebrengen. Beleefd aanbevelend, Waalwijksche Kring voor Kunst en Wetenschap DONDERDAG 27 MAART 8 uur in Musis Sacrum toegelicht met lichtbeelden en film. Plaatsbespreken WOENSDAG van 5 6.30 aan de zaal. Toegangsprijsf 1.00 Stationsstraat 48 Waalwijk vraagt voor direct: voor de fabriek, en voor de beneden-afdeeling een bekwaam ANDRÉ VAN HILST N V. VRAAGT voor een van haar filialen te Waalwijk Uitvoerige sollicitaties te richten aan: en tevens belast mei verzending en magazijn. Voor jonge kracht met flinke werklust en accuraat, mooie gelegenheid zich een goede positie te ver werven. Brieven onder 1773 Bureau van dit blad VRAAGT voor onmiddellijke indiensttreding VRAAGT voor spoedige indienstreding SlAAGDEN BIJ Cun£TL op CoNSUMENTEW-CREDIET. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Verschijnt Dinsdag en Donderdag Abonnementsprijs i 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Anïoon Tielen. Minister Jonkman heeft, zooals bekend, een verkla ring afgelegd, waarnaar men zoo verlangend uitzag, nl. over de motieven die ge leid hebben tot onverwijld teekenen van 't basis-ac- coord, naar veler overtui ging afgeleid van de beslis sing der Tweede Kamer. Na de verklaring, toen de beer Schouten uitstel van teekening vroeg tot na de Kamerdebatten, zeide mi- nister-president Beel, dat de regeering de teekening niet wenschte op te schorten, om redenen van landsbe lang. De motieven die minister Jonkman aanhaalde, waren de volgende: Omdat de regeering bet Indonesische antwoord be vond te getuigen van het oprechte verlangen tot vernieuwde samenwerking waarvan de aanhef der ontwerp-overeenkomst ge waagd. Omdat dat antwoord aan vaardt, wat de regeerings- verklaring van 10 Decem ber uitdrukkelijk verlang de, dat onderteekening de Nederl. regeering tot niets meer of minder verbindt dan tot wat zij toen zich bereid verklaarde te verbin den. Omdat de regeering er van overtuigd is, dat bet voor bet weisiagen der po litiek van de regeering: den grondslag te leggen voor een vernieuwde duurzame samenwerking tusscnen de volkeren van Nederland en Indonesië, noodzakelijk is de overeenkomst van Ling gadjati zoo spoedig moge lij li op voor beide partijen aannemelijke voorwaarden te sluiten. Omdat op de basis van 't politiek accoord de bevrij ding der overige geïnter neerden zal kunnen worden bespoedigd en voltooid. Omdat alleen die samen werking de militaire en fi- nancieele spanningen en lasten van Nederland en In donesië kan verlichten en dragelijk maken kan. Omdat die samenwerking onontbeerlijk is om de voedselvoorziening weer veilig te stellen, den regel- matigen uitvoer te herstel len, de economische recon structie volledig aan te pak ken. Om verdere verwarring, die onze betrekkingen met andere landen zou kunnen vertroebelen, te voorko men. MARTIN BEHRMAN- KWESTIE. Het Reuter-bericht over de Martin Behrman-kwestie wijkt in één belangrijk op zicht van de waarheid af. De oorspronkelijke la ding wordt aün het schip niet teruggegeven. Wel heeft de Ned.-Indische re geering zich bereid ver klaard aan het schip een andere, wettige lading te geven, zoodat het schip ge lijke vrachtpenningen zal kunnen verdienen. Boven dien ontvangt het, zooals gemeld, schadeloosstelling voor de kosten, veroorzaakt door het opbrengen van het schip, welke tegemoetko ming eventueel door arbi trage wordt bepaald. Dr. v. Mook heeft ver klaard dat er na de onder teekening van Linggadjati goede grond bestaat voor de verwachting, dat op zeer korten termijn belangrijke hoeveelheden uitvoerpro- ducten, welke de wereld markt behoeft, beschikbaar zullen komen. In gezamen lijk overleg tusschen de N.- Indische regeering en verte genwoordigers van de Re publiek en van Oost-Indo- nesië zal getracht worden tegen de levering van dezen export de beschikking te verkrijgen over invoergoe- deren, welke Indonesië zoo dringend behoeft. De Ame- rikaansche economie zal ze ker een uiterst belangrijk aandeel in den export ont vangen, waarbij de Ameri- kaansche vlag naast de Ne- derlandsche aandeel zal krijgen in het vervoer. NEDERLANDSCHE BANK VORDERT GOUD. De Ned. Bank deelt mede dat zij besloten heeft 't goud dat ingevolge art. 11 van de deviezenbekendmaking 2/46 en ingevolge artikel 1 van de deviezenbekendmaking 17/46 aan haar is aangebo den, maar nog niet door haar wrerd overgenomen, be nevens het goud dat even tueel nog niet aan haar werd aangeboden, thans op te vorderen. Met het oog hierop wor den ingezetenen, voor zoo ver zij nog goud, te weten: a) gouden munten en b) fijn goud en alliages van goud, voor zoover onbewerkt of half-fabrikaat, in eigendom hebben opgeroepen dat goud vóór 1 Mei 1947 aan de Ned. Bank te verkoopen en over te dragen. Het goud kan op iederen werkdag, behalve des Zater dags, tusschen 9 en 12 uur worden ingeleverd bij de hoofdbank van de Neder- landsche Bank te Amster dam. Gemunt goud ook bij de bijbanken. Desgewenscht kan inleve ring ook geschieden door bemiddeling van een ban kier of commissionnair in effecten. De Ned. Bank gaat even eens over tot vordering van de navolgende buitenland- sche betaalmiddelen: Belgi sche frs., Canadeesche dol lars, Deenscbe kronen, En- gelsche ponden, Franscbe frs., Noorsche kronen, Por- tugeesche Escudo's, U. S. A. dollars, Zweedsche kronen en Zwitsersche frs. Ingezetenen, die deze bui- tenlandsche betaalmiddelen in eigendom hebben worden hierbij opgeroepen die be taalmiddel envópr 1 Mei '47 aan de Ned. Bank over te dragen. PRIJZENBOEKJE 1947. Het prijzenboekje 1947 is verschenen; het werd sa mengesteld door het Direc toraat-Generaal van de Prij zen en is verkrijgbaar voor den prijs van 20 ct. Alle mogelijke gegevens kan men in dit boekje aan treffen en schier alle prijzen van sauslepel tot klompen, van limonade-gazeuse tot ontbijtkoek en van worm koekjes tot smokingbroek. Onnoodig is het nog eens te wijzen op het groote nut dat men van een dergelijk boekje kan hebben, zoowel voor kooper als verkooper. Prinses Irene 4-III-Bat. Tji-Seroea, 14 Maart '47 Mijne Heren. Enkele malen mocht ik voor 't eerst in 't bezit komen van het blad „De Echo van het Zuiden". Ik voel me verplicht mijn hartelijken dank aan te bieden aan hen die hieraan hebben mede gewerkt. Op de eerste plaats aan de Directie van dit blad, die dit mooie iets heeft bedacht. Op de tweede plaats aan den Voorzitter van het Kath. Thuisfront, die dit heeft bereikt. Ja, ik ben er erg blij mee. Ik gevoel me weer in m'n oude millieu. Het is fijn nieuws te mogen lezen van m'n eigen plaatsje en omstreken. Dat trekt altijd hé al is de afstand nog zoo groot. Het blad wordt ook door gegeven omdat 't leder aantrekt en zeker daarom om dat 't zo snel hier is van Holland uit. Hiermede ben ik aan 't einde gekomen van mijn dank die ik verschuldigd was. Tevens nog dank namens hen die ook in de gelegenheid zijn 't blad te lezen door middel van doorgaven. En ik hoop, dat dit werk dat nu tot stand ge komen is, met rijken bloei zal voortduren. Bij voorbaat dankend. Vele groeten aan alle bekende THEO TOORIANS. ZWARE JONGENS TE LAREN POOGDEN UIT TE BREKEN. Te Laren zijn Zaterdag middag in 't interneerings- kamp ongeregeldheden voorgekomen. Het was de kampleiding eenige dagen geleden ter oore gekomen, dat 4 z.g. „zware jongens" die met 54 kornuiten in dezelfde barak waren gelegerd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag zouden pogen te ontvluch ten. In hoeverre zij er gevolg aan konden geven is niet be kend, maar Zaterdagmiddag werden den 60 gedetineer den strafoefeningen opge legd. Hun werd medegedeeld dat zij in gevangeniskleedij gestoken zouden worden en dat hun hoofden kaalge schoren zouden worden om ontvluchten onmogelijk te maken. Zij namen daarop 'n dreigende houding aan te gen de binnenbewaking van 20 man. Toen zij op een rij tegen een muur geplaatst werden en een van hen een flauwte simuleerde, werd liem bij wijze van straf ge last te blijven liggen. Zijn „kameraden" kwamen daar op in opstand, waarna veer sterking werd gerequireerd. Toen de heeren de stenguns zagen, waren zij spoedig weer kalm. Achttien van de zware jongens werden tenslotte in politiecellen in omliggende gemeenten opgesloten en de raddraaiers in de Blasko- witzbunker te Hilversum. WERELDJAMBOREE WORDT DIT JAAR IN FRANKRIJK GEHOUDEN. 30.000 padvinders komen bijeen. De eerste Wereldjambo ree na de bevrijding wordt dezen zomer in Frankrijk gehouden. In de omgeving van het Fransche gehucht Moisson, dat heel rustig aan de oevers van de Seine ligt, zullen 30.000 padvinders uit de geheele wereld samen- stroomen. Noordelijk van Moisson, in de bocht van dc Seine, beheerscht 'n geweldig, vrij boschrijk plateau de rivier. Deze uitgestrektheid leent zich door haar ideale boden gesteldheid en prachtige ge varieerde begroeiing zeer goed voor bet opslaan van de duizenden tenten. Ons land zal met een con tingent van lüUü man aan deze groote padvinders-sa menkomst, die van 9-18 Au gustus wordt gehouden deel nemen. EXAMENEISCHEN BE ÏNVLOED DOOR DE KOU. De Minister van Onder wijs heeft medegedeeld dat tengevolge van schaarschte aan brandstoffen bij de a.s. examens daarmee rekening dient te worden gehouden. Bij het schriftelijk gedeelte der examens zal in de daar voor in aanmerking komen de gevallen soepelheid be tracht worden Tegen het uitstellen van de examens bestaan volgens den minis ter uit organisatorisch oog punt bezwaren. Waar- dit mogelijk is zal hij echter uitstel bevorderen. Volgens het ANP zou het in de be doeling van den minister liggen aan scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs toe stemming te verleenen tot het vaststellen van eigen schriftelijke opgaven in die vakken, waarin onder nor male omstandigheden ge bruik werd gemaakt van centraal schriftelijk werk. f Prae-advies nr. 47. Verbod hebben of gebrui ken van slachterijen. Bij gelegenheid van de op richting van Bet Gemeente lijk Slachthuis in 1927 werd door den gemeenteraad een strafverordening vastge steld, krachtens welke het verboden is in de gemeente Waalwijk een slachterij te hebben of te gebruiken. Te vens werd in die verorde ning bepaald dat alle be- drijfsslachtingen moeten plaats hebben in het ge meentelijk slachthuis waar van het gebruik is geregeld bij afzonderlijke verorde ning. Deze verordening gold voor 20 jaren,en zal nu op nieuw vastgesteld moeten worden. Prae-advies nr. 48. Wijziging belasting ver makelijkheden. Het komt B. en W. wen- schelijk voor de verorde ning op de heffing van be lasting op vermakelijkhe den op enkele punten te hebben daartoe de verma kelijkheden ingedeeld in 3 gioepen. Onder groep I val len de vermakelijkheden, waarbij uitsluitend muziek en/of zang ten gehoore wor den gebracht: onder groep II de vermakelijkheden, uit sluitend gewijd aan decla matie en/of tooneel; onder groen III vallen alle verma kelijkheden, welke niet val len onder de groenen I of II. Voor groep I stellen B. en W. voor als belasting te heffen 10 van den entree prijs, voor groep II 15 en voor groep III 20 Prae-advies nr. 49. Presentiegeld leden raads- commissiën reaux. en stembu- In verband met het toe kennen van presentiegelden aan leden van den raad en stembureaux, stellen B. en W. voor Ged. Staten te vei zoeken de bedragen daarvan te willen vaststellen op: a. 3.per lid en per vergadering in het algemeen voor het bijwonen van ver gaderingen van vaste raads- commissiën, alsmede van z.g. commissies ad hoe, doch op 5. per lid en per ver gadering voor het bijwonen van vergaderingen van de commissies tot onderzoek van de gemeente- en be- drijfsbegrootingen en van de gemeente- en bedrijfsre- keningen; twee of meer ver gaderingen per dag als één vergadering te beschouwen h. 6.voor leden van stembureaux, die een gehee le zitting bijwonen; 3.voor leden die een halve zitting bijwonen. Wanneer de leden van stembureaux presentiegeld ontvangen, moet het aan bieden van ververschingen vervallen. Prae-advies nr. 50. Beschikbaarstelling grond voor Nijverheidsschool. Het bestuur der Stichting „Nijverheidsschool v. Waal wijk e. o." heeft zich tot ons gewend met het verzoek een terrein te willen aanwijzen voor de stichting van een nieuw schoolgebouw. Het terrein zou, gezien het aan tal leerlingen, waarvoor de school bestemd moet zijn,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1