3 ARBEIDERSUIOllllOEl Bekwame Thuisstiksters O P ENEN Electr. Schoenreparatie-lnrichting. TROUWRINGEN 2 aankomende Jongens en bekwame Afmaker. JAC. KLERX - KAATSHEUVEL STIKSTERS Halfwas Kleermaker, NOG DUISTER. TEELTVERGUNNING WIEGEN KINDERLEDIKANTJES COMMODES FiJOS.V.AÏÏEN-WOLFS Hoofd- of kies pijn of een kou of ^riep Op 1 April a. s. C. LAROS-VAN BOXTEL TE KOOP AANGEBODEN: LAMBERT VAN OUDHEUSDEN DE SCHOONMAAK NADERT!!! Firma J. BAN NET - Waalwijk. Gevraagd Hoofdstraat 73. gevraagd. A. J. PETERS - KAATSHEUVEL VRAGEN JONGENS en MEISJES garandeert den langsten levensduur. 1 bekwame Handzwikker en een Opzoler. CONFECTIEFABRIEK „COWA" GECREOSOTEERD HOUT ZAAKVOERDER. SEDERT 1889 VÓÓR ALLES, KWALITEIT!!! Besteed Uw bon voor de beste speciaiiteits-producten De meest-vakkundig verzorgde Koffie's en The eën Vanaf heden verpakt in speciale aroma-behoudende cartonnages. DINSDAG 1 APRIL 1947.l.OSSE NUMMERS 10 CENT.70e JAARGANG No. 27. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donder Een historische gebeurtenis te Batavia is Linggadjati geteekend. BOD GEVRAAGD op 90 A p. 4 (WARMOEZERIJGEWASSEN) plus 120 M 2 p. 3 c. (PLATGLAS) Tevens te koop 80 EENRUITERS met betonnen onderbouw 2500 BOONSTAKEN 1 jaar gestaan BASCULE MET GEWICHT. Te bevragen: J. HOOIJMA1JERS RAAMSDONK(DORP) B 3. ZOMERSTRAAT 52 Tel. 3343 TILBURG 31111 ÏIÏB8 helpe onder de leden MIJNHARDT's POEDERS in U er af. Doos 45 ct. WIJ ONZE Beleefd aanbevelend. Stationsstraat 17 Kaatsheuvel IN WAALWIJK. Kantoor voor Woningbeheer en Assurantiën GROOTESTRAAT 241 WAALW IJ K. MASSIEF GOUDEN RINGEN 14 KRT. ZONDER INLEVERING. C. v. d. LEUR v.h. H. VAN BOMMEL HOOFDSTRAAT 133 - KAATSHEUVEL KONINKL'JKEïvNEOERLfiNBSCH? INTERNATIONAAL UTRECHT 15-24 APRIL 1 BURGERS VAN WAALWIJK EN OMGEVING. Brengt Uw LOMPEN naar Winterdijk 14 bij de Haven. Wij betalen U 20 cent per kilo. Zoo helpt U de Hollandsche Textiel-indusarte. FLESSCHEN en METALEN worden van U gekocht tegen de hoogste prijzen. GASTHUISSTRAAT 34. N.V. Alb. Joh. Wennekens Schoenfabrieken voor verschillende afdeelingen. Wendt U voor inlichtingen tot een der volgende adressen 1. N.V. Fabriek tot houtbereiding tegen bederf C M RANDOLLE Piekstraat 43 45 ROTTERDAM (Z.) 2. N,V. Mij. tot houtbereiding tegen bederf Gr, Wittenburgerstraat 110 AMSTERDAM (C.) 3. Creosoteerinrichting en Houthandel GEBR. HULSINGA, IJSSELMONDE 4. N.V. VAN SWAAY Co.'s Houtbereiding en Hout handel, Veemarktkade 's-HERTOGENBOSCH 5. N.V. GIP'S Houtbereiding Oranjestraut 9 s-GRAVENHAGE. GEVRAAGD: F. J. OOSTERWAAL - SCHOENFABRIEK KRUISSTRAAT 29 - KAATSHEUVEL VRAAGT om opgeleid te worden tot 2e Coupeur. Voor energieke kracht mooie vooruit zichten Aanmelden: Minister Loeffstr. 57b. Waalwijk Het Bestuur van de Coöp, Land- bouwver. te SPRANG-CAPELLE roept sollicitanten op voor de betrekking van Sollicitaties worden ingewacht vóór 5 April a.s. bij den Voorzitter B: H. MAIJERS Rechtvaart 10 KAATSHEUVEL T De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Het ontwerp-accoord van Linggadjati is geteekend. Reeds vóór de Kamer er haar meening over had kunnen uitspreken of deze onderteekening in overeen stemming was met de mo- Lie Romme, heeft de Regee ring opdracht gegeven tot onderteekening. In ons vo rig artikel „Duisternis" vroegen we ons af om wel ke reden het Ministerie plotseling zoo'n geweldig grootc haast achter de on derteekening zette. Het was •toch duidelijk dat een groot deel van ons volk op het standpunt stond, dat de Re geering met de onderteeke ning op de manier zooals zij zich nu voorstelde te doen. handelde in strijd met de vrijwillig op zich geno men verplichting door mid del van de motie-Romme. Het was ons dan ook volkomen onverklaarbaar, waarom zij toch op zoo'n korten termijn haar voor nemen in daden omzette, zonder met twee handen de gelegenheid die haar werd geboden, aan te grijpen om ons volk uitleg te geven. Velen van ons zullen nu de afgeloopen week het gevoel hebben gekregen dat iedere democratische regeërings- methode hier ver te zoeken was. Nadat de onderteekening was geschied, heeft de Tweede Kamer de gelegen heid gekregen er zich over uit te spreken. Geen wonder dat er over het debat in de Kamer een zekere matheid lag. Men sprak immers over zaken die bij voorbaat reeds vaststonden en waaraan voorloopig niets meer was te veranderen. Het eenige dat nog kon worden gedaan was: de Regeering haar verantwoordelijkheid laten voelen en haar daaruit de noodige consequenties te laten trekken. Afgezien van de verklaring door den Mi nister van 'Overzeesche Ge- bicdsdeelen, die een tiental redenen opnoemde waarom het accoord moest worden onderteekend. is het geheele debat dan ook uitgeloopen op een poging tot het uit lokken van een regeerings- crisis. Vanzelfsprekend wa ren hiervoor echter de re geringspartijen niet te vin den. Wat zou er ook nog mede te bereiken geweest zijn nu de onderteekening toch al had plaats gehad? Moest men dit ministerie gaan heensturen. omdat men het niet eens was met haar omtrent de urgentie van zekere motieven tot on derteekening? Geheel an ders had de zaak natuurlijk gestaan, indien men zich had kunnen uitspreken om trent de geoorloofdheid van dc onderteekening. Wij, voor ons, meenen dat dooi de gevolgde politiek, vooral de K.V.P.-fractie, door de Rleering in een dwangpo sitie is geplaatst, waarbij haar geen keuze overbleef. Minister Jonkman heeft een tiental redenen opge somd, die voor de Regeering aanleiding waren het ac coord van Linggadjati te te onderteekenen, zoodanig dat deze onderteekening zeker niet in overeenstem ming is met de géést en de bedoeling van dc motie Romme. Nog eens: er was geen enkel motief bij, waar om zoo overhaast ondertce- kend moest worden. Daar om bleef dit even duister als de duisternis waarover we het vorige keer hadden Bij dc tien redenen die de minister gaf voor de onder teekening, was als tiende opgenomen't buitenland. In ons vorig artikel veron derstelden wij reeds dat dit een der motieven zou zijn. Gelukkig verklaarde de mi nister nu echter in 't debat dat dit motief niet zwaar weegt. Dat gelooven we ook wel; wij meenen n.l. dat so ciale en economische rede nen den doorslag gegeven hebben. Om het kort te zeggenvolgens ons zit Ne derland aan den grond en kan het in zijn economisch en sociaal leven de gevol gen van een gewapend op- Dinsdag 25 Maart om half zes 's middags plaatse lijken tijd (11 uur 15 Neder landsehen tijd) is in het pa leis Rijswijk te Batavia de overeenkomst van Linggad jati geteekend, doordat de leden van de Nederlandsche en de Indonesische delega ties hun handteekening plaatsten onder de volgen de verklaring: „Hcden£|cn 25sten Maart 1947, is deze overeenkomst, met inachtneming door beide partijen van de daarop betrekking hebben de. tusschen de delegaties gewisselde en. als bijlagen aan deze overeenkomst toc- 'gevoegde brieven en nota's laatstelijk van 15 en 24 Maart, door de daartoe ge machtigde delegaties na mens dc regeeringen van 't Koninkrijk der Nederlanden en dc Republiek Indonesia onderteckend. Van deze overeenkomst zijn vier ex emplaren in de Nederland sche taal en vier exempla ren in de Indonesische taal onderteekend". Het is al eenige dagen ge leden, maar om de histori sche beteekenis van deze gebeurtenis, willen wij er toch nog eenigszins uitvoe rig op terugkomen. De onderteekening ge schiedde aan Nederlandsche zijde door prof. Schermer- horn, dr. Van Mook en den heer Van Poll en aan Indo nesische zijde door Sjahrir, mr. Roem, mr. Soesanto en dr. Gani. Toespraak van Sjahrir. Soetan Sjahrir, de Indo nesische minister-president sprak na de onderteekening van de overeenkomst van treden in Indië niet dragen. Wij meenen dat dit de eenige doorslaggevende re den van den minister is. Wij voor ons gelooven, dat onze soldaten in Indië het vaderland vroeger zullen te rugzien als velen verwacht hadden en dit alleen, omdat wij hun onderhoud daar ginds niet kunnen bekosti- gen. Linggadjati is geteekend. Het zal nu de groote taak van de Regeering en ons volk worden dit accoord zóó geïnterpreteerd en uit gevoerd te krijgen als de belangen van Nederland èn Indië dit vorderen. Dit zal een zware taak worden en om die te kunnen vervullen zal het noodig zijn dat wij onze verhouding tot Indië anders gaan zien dan vóór dezen oorlog en anders ook dan verschillenden van ons- ze hadden gewenscht. Wan neer we aan die zaak ech ter eendrachtig en gezamen lijk werken, zal misschien over eenigen tijd blijken dat NederlandschOost-Indië toch nog ons Indië is. La ten we dit niet alleen ho pen, maar daarnaar ook streven Linggadjati de volgende rede uit: „Groot nog is de onzeker heid, scher]) nog zijn twijfel en het wantrouwen ten op zichte van deze belangrijke gebeurtenis. Nog altijd staan onze strijders tegen over de zonen van Neder land met geweren en ander moordtuig in de hand, el kaar beschouwend als een bedreiging voor zichzelf, als levens die verdwijnen moe ten, als vijanden die vernie tigd moeten worden. Er zijn ook teekenen' die wijzen op een innerlijke verheldering en zuivering van de atmosfeer. De over eenkomst die wij nu teeke nen, wil een eerste stap zijn om ons te bevrijden uit deze benauwenis, een eerste stap in ons streven om de duis ternis te verdrijven en licht en zuiverheid te doen terug- keeren, om terug te bren gen de sfeer van objectivi teit. Laten wij 'zorgen dat deze fakkel blijft branden met steeds helderder vlam. Laten wij hopen dat déze vlam het begin zal vormen van licht in de wereld". Prof. Schermerhorn spreekt. Prof. W. Schermerhorn zeide in zijn rede: ,,Dit is een plechtig oogenhlik in de geschiedenis van de twee volkeren en één, dat tege lijkertijd van groote betee kenis is. omdat het de be zegeling brengt van de de finitieve keuze van den weg welken beiden wenschen te gaan, n.l. den weg van vreedzame samenwerking op grond van vrijwilligheid. Niemand twijfelt er aan dal deze weg nog moeilijk heden en gevaren in zich bergt. Toch hebben wij ge zien dat Verantwoordelijke regeeringen de onvermijde lijke onzekerheid van dit pad gekozen hebben, dezen weg uit alleen maar geweld door bloed en tranen, welke onbegaanbaar wordt ge maakt en die, naar onze heilige overtuiging, ieder blijvend uitzicht op een vruchtbare toekomst zooal niet voor immer dan toch voor een zeer lange periode voor beide volken zou heb ben verduisterd". Rede van Dr. Van Mook. De It.-Gouverneur-Gene raal zeide het volgende: „De ceremonie Van he denmiddag beteekent 't ein de van een tijdperk, waarin twee volkeren, die zich thans tot samenwerking hebben verbonden, doch die door den oorlog ernstig van elkander gescheiden waren geraakt, den weg tot elkan der hebben moeten terug vinden. Nu is het dan zoover dat niet alleen twee regeerin gen, maar inderdaad twee volkeren den eersten grond slag hebben gelegd voor een a gezamenlijk verder gaan als gelijken, die voor elkander meer kunnen beteekenen, naarmate zij dieper van de mogelijkheid van dit samen gaan overtuigd geraken. De lange en moeilijke maanden tusschen Linggad jati en vandaag hebben een zwaren wissel getrokken op ons geduld en onze geest drift. Het langdurige naspel van den oorlog heeft ont moediging en bitterheid ge bracht. Wij moeten dit alles overwinnen. Laat ons juist daarom vandaag de spinne- webben om ons wegslaan en met overtuiging en ver trouwen het werk van den vrede beginnen". GRATIS FAMILIE BERICHTEN AAN SOLDATEN IN INDIë. Teneinde te bevorderen, dat de in Nederlandsch-In- dië verblijvende militairen spoedig worden verwittigd van overlijden of in levens gevaar verkeeren van bloed verwanten in dc eerste graad, echtgenooten of ver loofden, kunnen aan deze militairen voor Rijksreke ning telegrammen worden verzonden. Familieleden kunnen een aanvraag rich ten aan den burgemeester van de plaats hunner inwo ning. Dc volgende gegevens moeten worden verstrekt: 1. Naam en voorletters, rang, legernummer en le- ger-onderdeel van den mili tair, voor wien het bericht is bestemd. 2. Naam, voorletters, en adres van den overledene of van den patiënt, alsmede datum en plaats van over lijden 3. Familiebei rekking of verhouding van den mili tair tot den overledene of tot den patiënt; 4. Naam, voorletters en- adres van den aanvrager. Voor zoover het ziekte of ongevallen betreft, moet een medische verklaring van den behandelenden ge neesheer worden getoond, waaruit blijkt dat de be trokken patiënt in levens gevaar verkeert. Aan de troepencomman danten is verzocht het vo renstaande ter kennis van hun ondergeschikten te brengen. RIJWIELBANDEN DISTRIBUTIE. Rekening houdende met de huidige productie van rijwielbanden, meent dc A.N.W.B., dat thans aan een uitbreiding en wijziging van de distributie moet worden gedacht. I)c bond wil den minister voorstellen, in b.v. de ko mende periode van tien maanden, aan elk gezin, waarin sinds het vorig jaar nog geen distributie-toewij zing voor banden werd ont vangen, een binnen- en bui tenband ter beschikking te stellen. Op deze wijze zal althans eenigermate aan de drin gende behoeften van de be volking worden tegemoet gekomen. De voorgestelde maatre gelen, waarbij 1.5 al.7 mil- lioen. gezinnen geholpen zouden kunnen worden, zouden beteekenen, dat maandelijks lol) a 170.000 binnen- en buitenbanden beschikbaar zouden moeten worden gesteld. BENOEMINGEN BISDOM DEN BOSCH. Naar wordt vernomen is benoemd tot pastoor te Beers bij Grave de Zeer- eerwaarde heer C. A. M. Swagemakers die rector was van het blindeninsti tuut Wijnberg te Grave en tot rector van den Wijn berg te Grave de zeereerw. heer C. A. J. M. van der IJcyden die pastoor was te Beers: tot rector van het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen 1de weleerw heer W. J. H. Kaal, die kapelaan was in de Noordhoek-paro- chie te Tilburg. TWEE EIEREN VOOR PASCHEN. Voor Paschen zullen twee eieren per persoon beschik baar worden gesteld. Dc bonnen hiervoor zijn 67.2 en 68-2 algemeen. UITSLUITEND MARGARI NE VAN 13 7 OT 26 APRIL. In de periode van 2 tot 15 Maart is in het totale vet- rantsoen 125 gram marga rine vervangen door een zelfde hoeveelheid boter voor de houders van een A-, B- of C-kaart. Dit gebeurde in verband met de moeilijk heden in de margarine-in dustrie, welke- een gevolg waren van den door de vorst gestreinden aanvoer van grondstoffen. In de periode van 13-26 April zal ter compensatie 125 gram boter in het vet-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1