443 7/A\ILI® PAMHEK. Pootaardappelen v.o. beige KINDERWAGEN Eiken Dressoir een Duitsche Herdershond een bruine Portemonnaie Boerenleenbank te Druneri Stationsstraat 21 LANDBOUWVEREENIGItG GEOPEND IS. MEISJE Wastafel en Nachtkastje. GLAS VERF GLAS IN LOOD W. v. d. Heijden Zonen Waalwijlcsche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag Belastingvraagstukken. SALON WIEG VULKACHEL wit lang Communiejurkje FOTOTOESTEL 2 SCHRIJFMACHINES, met inhoud. VRIJDAGSMIDDAGS Telefoon DONDERDAG 3 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 28. Een Paasc'nei voor het Zwakke Kind. kan, de achterstand verkleind., 10 min. later denken we reeds de gelijkmaker te zien, maar de linksbuiten der gasten schiet, waa. neer hij 2 meter voor open doel staat nog over de lat. Nu is het met K.B. gedaan en als bij een schermutseling voor het doel der gasten de rechtsback in eigen doel trapt is het 4—2 en speelt K.B. een verloren wedstrijd. 10 min. voor het einde is het wederom Jan Duquesnoy, die de zen middag op een goede wed strijd kan terug zien, die na een solo-ren no. 5 in het doel plaatst, waarmede deze wedstrijd, waarin K.B. toonde ook faire verliezers te zijn, eindigt en heeft RKC weer 2 kostbare puntjes binnen. R.K.C. II dat bij Hero II op bezoek was, stelde na het mooie succes van vorige week teleur en verloor met 2—1. Volgende maal beter jongens. R.W.B. 2—Baronie D.N.L. 2 2—1. Reeds spoedig weet de Baronie de leiding te nemen door hun rechtbuiten, 0—1. RWB, die vóór de rust met den wind mee speelt, is steeds in den aanval, maar het juiste schot ontbreekt, totdat ein delijk linksbinnen Molegraaf met een goed doelpunt de stand op gelijke voet weet te brengen, 1-1. Met deze stand gaat de rust in. Na de rust is de Baronie het meest in den aanval, maar de ver dediging van de thuisclub geeft dezen middag geen krimp en zet telkens met forsche trappen hun voorhoede aan het werk, welke echter niet genoeg van de gebo den kansen weet te profiteeren. Na 35 min. spelen krijgt de thuis club een strafschop toegewezen, welke in een doelpunt wordt om gezet, 2—1. Met dezen stand komt het einde van dezen wedstrijd. De wedstrijd RWB 3—Nieuw- kuijk 2 vond geen doorgang, om dat ook nu weer de tegenpartij verstek liet gaan. Juliana—Nevelo 2—1. In de eerste speelhelft oefende de thuisclub een dermate Zware druk op het doel der Rood-Wit- ten uit, dat in deze periode de beslissing had kunnen vallen. Te genover het niets beteekenende spel van de gasten, met hun zeer enthousiast op de bal zitten, hiel den de Waalwijkers het spel te kort, met een zekere nonchelance, zonder de noodige variatie. Eerst in de 31e minuut werd het 1-0 door rechtsbuiten Lombarts. On verwachts werd 't zelfs kort voor rust nog geluk, 1 1, toen de bal via het lichaam van de Juliana- linkshalf achter de Gouw beland de. Na de hervatting kwam een veranderd Julianateam' in het strijdperk. Richters had zich moe- ten laten vervangen door A. Maas. Ondanks de sterke tegen wind bleef Geel-Zwart in de meerderheid, al was uiteraard het spel meer verdeeld. Met soms goed opgezette attaques, meestal geleid via de linkervleugel werd het Oisterwijkdoel onder vuur ge nomen, waar het uitstekend doel- verdedigen der gastenkeeper voor hands onheil wist te voorkomen. De thans op de midvoorplaats opereerende H. Lombarts was hem eindelijk na 15 minuten spelen toch te vlug af. Zijn solo-ren werd besloten met een harde schuiver, die het net deed trillen, 2—1. Spoedig daarop had Baardwijk de kans de overwinning, ook in doelpunten, safe te stellen. De wegens hands toegewezen penalty werd door de gastenkeeper weder om afdoende gestopt. Zonder ver dere noemenswaardige gebeurte nissen kwam het einde van de match, die qua spel niet lang in het geheugen zal blijven. Des-Nieuws. Ruim 3000 toeschouwers waren getuige van den wedstrijd Des— R.A.C. De leerlooiers kregen een nederlaag te incasseeren en Des nam een keurige 4—3 revanche. Het was een harde wedstrijd, waarbij alles van de spelers werd gevergd en het was niet te ver wonderen, dat de meesten tegen bet einde zeer vermoeid raakten. Al spoedig moet de RAC-doel- nan handelend optreden en met geluk kon hij een doelpunt voor komen. Des week in de eerste helft van zijn gewone spelwijze af en midvoor van Nieuwstadt ope reerde voorin, die na 20 min. met een mooie kopbal de score open de uit een pracht voorzet van v. Laarhoven, 1—0. RAC gaf een heftig antwoord en de Desverde diging moet alle zeilen bijzetten. De sterke RAC voorhoede kon echter in bedwang gehouden wor den, hoewel de Des-verdediging niet zoo safe was, wat deels zijn oorzaak vond dat A. van Es niet fit was. De RAC aanvallen kwa men dikwijls over de rechtervleu gel en waren dan niet van ge vaar ontbloot. Over de linker- wenk hadden de Reijenaren niet veel succes, daar zorgde M. van Es voor, die den linksbuiten totaal lam legde. Des maakt het deRac- achterhoede ook lastig en vooral de beide aalvlugge Soeterboeken stelden de RAC-backs voor de moeilijkste problemen. Doelpunten bleven echter uit tot vlak voor de the, toen de rechtsbinnen van RAC, door het weifelen van de Des-verdediging, er doorheen glip te en de gelijkmaker aanteekende, 1-1. In de 2de helft is bij Des A. v. Es vervangen door P. Blavers. Jo v. d. Ven ging stopper spil spelen en v. Nieuwstadt meer te ruggetrokken, zoodat het oude systeem werd toecfepast, waar RAC geen raad mee wist. Spoe dig werd de Reijensche keeper zoo in het nauw gedreven dat hij een scherp schot van v. Laarho ven in eigen doel werkte 2—1. Daarna was het weer van Laar hoven, die met een kogel de sco re op 3—1 bracht. Reijen was totaal verslagen toen Jo v. Boxtel aan Cor Soeterboek doorgaf en deze Piet Balvers in staat stelde nr. 4 in de touwen te jagen. Des beging toen de fout het kalmer op te nemen. Hiervan profiteerde RAC en 15 min. voor het einde werd de stand door RAC op 4-2 gebracht. De Reijenaren bleven aanvallen en er ontstonden gevaarlijke mo menten voor het Des-doel. Een maal wist RAC nog te profiteeren en het was 4—3. Des werd zich het gevaar bewust en gooide er een schepje op. Toen was het ge daan met RAC en met Des in den aanval kwam het einde van deze spannende en harde kamp die Des een verdiende overwin ning opleverde. VOETBALUITSLAGEN. District IV. De Baronie DNL Vlissingen 10 BW—NAC 2—0 Longa—RKTVV 3—2 NOAD—VVV 2—1 HelmondiaHelmond 12 Distrct VI. PSVLimburgia 42 De SpechtenBleijerh. 11 JulianaEindhoven 21 MVVMaurits 40 Sportcl. EmmaSitt. Boys 11 2e Klasse B. DESK—RAC 4—3' Kolping SDWConc. SVD 3—3 TOP—Zwaluw VFC 4—0 WoenselWilhelmina 31 3e Klasse B. HaarsteegMich. Gest. 42 BoxtelBest Vooruit 13 SCB—Vlijm. Boys 5—0 ODITaxandria 94 3e Klasse C. BaardwijkNevelo 21 OisterwijkWVO 44 Dongen—WSC 2—1 HieronymusSarto 17 3e Klasse D. Groen-WitBoeimeer 13 BSC—Gudok 2—0 RKCKaaische Boys 52 Rood-WitBredania 30 PCP—SET 3—4 4e Klasse D. RKFSVUno Animo 01 VelocitasHeusden 02 DUIVENSPORT. „De Postduif" Waalwijk. A.s. Maandag (Tweeden Paaschdag) van 9 tot 10 uur v.m. inmanden voor een oefenvlucht vanuit Til burg. Vracht 10 ct. per duif. HONDENSPORT. KYNOLOGENVEREEN. „WAALWIJK EN OMSTREKFN'. In samenwerking met de Bogena Fabrieken te Schie dam, houdt doze vereeni- ging een propaganda-bij een komst op Dinsdag 1 April in Hotel De Twee Kolom men te Waalwijk, aanvan gend om 8 uur 's avonds. Elke liefhebber en be langstellende heeft gratis toegang. Op deze bijeenkomst zul len verschillende honden rassen besproken worden door de heeren Krebs en van Dijk. Daarnaast wordt een uil- eenzetting gegeven over voeding, verzorging, verple ging, huisvesting etc. en zal zoo mogelijk met lichtbeel den worden verduidelijkt. Geen enkele liefhebber mag op dezen avond af wezig zijn. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN EN VERLICHTING. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de onderstaande bonnen van de kaarten voor petroleum voor kookdoeleinden en ver lichting gedurende de maand April 1947 elk recht geven op het koopen van vier liter petroleum. Kaarten UA 611bon A 21 t/m. A 24. Kaarten UB 611bon B 11 en B 12. Kaarten UC 611bon C 06. Kaarten UD611:bonDll Met groote blijdschap en dank baarheid aan God geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje PIERRE. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen PETRUS ADRIANUS JOHANNA JOZEF L. VAN MEEUWEN N. VAN MEEUWEN VAN BOXTEL. Kaatsheuvel, 29 Maart 1947. Kruisstraat 24. Op 29 Maari 1947 overleed te Waalwijk tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ziekte en tijdig voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, in den gezegenden ouderdom van bijna 91 jaren, onze geliefde vader, behuwd-, groot- enover- grootvader, de Heer ANTONIUS THIJSSEN Weduwnaar van Johanna Maria Raads. Ciryk a. d. Maas: W. G. Cruyssen-Thijssen Kinderen en kleinkinderen Boxmeer Wed. A. Thijssen-Peters Kinderen'en Kleinkinderen Mineola U.S.A, H. J. Thijssen-Wally Heeze A. Thijssen-v. d. Bruggen Nijmegen: Ph. Terlingen-Thijssen en Kinderen Amersfoort G: Thijssen-Kaesbergen en Kinderen St. Antonis: C. v. Lier-Thijssen Waalwijk J. Hubbers-Thijssen H. J Hubbers. De gezongen uitvaartdienst heeft plaats gehad in de parochie kerk van Maria Onb. Ontv. te Besoijen op 31 Maart 1947 te 9 uur en op 1 April 1947 te 10 uur in de parochiekerk van den H. Petrus te Boxmeer, waai na be grafenis aldaar. TE KOOP 1 e kwaliteit Bevelanders in elke hoeveelheid uit voorraad le.verbaar bij P. MUSTERS, Laageinde 42 Th KOOP: met goed onderstel f20.- A 102 SPRANG. TE KOOP: (Jacobin) GROOTESTR. 243 WAALWIJK TE KOOP 9 maanden oud. Prachtdier. Adres KERKEINDE C81, CAPELLE TE KOOP een zoo goed als nieuwe en een tweede hands met mantel en plaat en een Brieven onder No. 1781 Bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD camera 6x9' TE KOOP AANGEBODEN VERREKIJKER en prima BANJO W. DE ROON, Hoogevaart C 26 SPRANG- CAPELLE TE KOOP AANGEBODEN 1150.- en 1185.- in goeden staat. ST. ANTONIUSSTRAAT 9 Tel. 362 WAALWIJK. GEVONDEN Tegen advertentiekosten terug te bekomen bijFR. LA!.OS, Vossen- berg 72, KAATSHEUVEL. MAAKT BEKEND, dat haar Bureau vanaf 1 April a.s, is VERPLAATST naar bij de Eèrw. Broeders. TE SPRANG-CAPELLE deelt mede, dat haar pak huis voorlopig ook GEVRAAGD: voor halve dagen. VAN GESTEL, Manufacturen Peperstr. 4 KAATSHEUVEL Aan hetzelfde adres gevraagd: PRIMA SCHOENSTIKSTER. TE KOOP GEVRAAGD: i g. st. z. Adres te bevr. bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel Stationsstraat 1 50 WAALWIJK. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Het is steeds zoo geweest, maar telkenjare valt het opnieuw op dat wij het Paaschfeest mogen vieren in de Lente. Dat wij, wan neer we de winterkoude voelen wijken voor de lente winden en we de zon steeds langer en hooger aan den hemel zien staan, den dag mogen herdenken waarop de kilheid van de zonde moest vluchten voor de koesterende stralen van Gods Liefde en waarop de verrezen Christus, heerlij ker cn stralender nog dan de zon, de duisternis ver dreef, waarin de mensch- heid sinds Adam's zonde had rondgedwaald'. Het is alsof de betcckenis van het Paaschfeest voor ons gestalte krijgt in de na tuur. Zooals wij in de troos teloos- lange wintermaan den gehunkerd hebben naai de warmte van de zon. zoo had de menschheid duizen den jaren verlangd naar den Heiland, die voor hen de banden van "zonden en dood zou verbreken en hen zou voorgaan naar den hemel, die, gesloten door God's Rechtvaardigheid, Hij met den sleutel van Zijn Kruis zou openen. En zooals de mensch uitziet naar de eer ste knoppen en bloemen, boden van een naderende zomer, zoo hebben ook wij, Christenen, in de dagen van boete en versterving als wij het lijden en sterven van Christus overdachten, uit gezien naar de blijde vreug de van den Paaschmorgen. Drie dagen scheiden ons nog van Paschen. Drie da gen, waarin wij getuigen /uilen zijn van het smarte lijk lijden en den wreeden dood van onzen Zaligma ker, waarin we machteloos zullen staan tegenover de valsche beschuldigingen en het laffe doodvonnis dat tegen Hem werd geveld, die gelaten de kelk van het lij den ledigde, omdat Zijn Va der het wilde. Dagen waar in we tot het besef zullen komen dat ook wij Zijn Heilig Lichaam met de gee- selslagen van onze zonden hebben opengereten en dat ook wij de spijkers van ons kwaad door Zijn Heilige Handen hebben geslaan. Dagen van boete en berouw die ons echter licht zullen zijn omdat wij Gristenen weten, in ons Geloof, dat de droefheid in vreugde zal verkeeren, omdat wij met de kerk kunnen jubelen: O, gelukkige schuld van Adam, die ons zulk een Ver losser schonk!" En deze vreugde za4 groo- ter zijn naarmate onze droefheid over Zijn lijden en dood dieper was, zooals ook de genezing vreugdevol ler is naargelang de ernst van de ziekte. Daarom lijkt •ns de vreugde van die men- schen die Paschen zullen vieren zonder met Christus meegeleden te hebber!zoo als ze ook Vastenavond en Half-vasten vierden zonder zich ook maar één keer iets I ontzegd te hebben, niet die blijdschap die Heiligen ver voerde, die dichters hun schoonste liederen deed zin gen en die de vormlooze stof onder de handen van den kunstenaar haar hoog ste schoonheid gaf. En hun blijdschap zal nog niet zoo gegrond zijn als die van kinderen, die op Paasch morgen eieren zoeken in den tuin en verrukt zijn over de mooie kleuren en die ook niet beseffen, om wie hun dit te beurt valt. Laat onze blijheid echter zijn als van dc vrouwen die, na Jezus in zijn heilig lij den. en sterven Lc hebben bijgestaan op den Paasch morgen het graf leeg von den en blij heensnellend, jubelden: „Hij is verrezén zooals Hij gezegd heeft Halleluja!" Onder deze slagzin deed voor den oorlog het iNed. R. K. Huisvestings Comité een beroep op alle katholieken om het werk der kinderuit zending financieel krachtig te steunen. Dat beroep richtte zich allereerst tot de moeders, die zich verheugden in de gezondheid en den welstand van haar ldnderen. Zij kon den zich het best indenken in de zorgen en liet leed van haar, die hun kind zagen kwijnen. Aan dc moeders werd gevraagd alle huisge- nooten, vader en de kinde ren, uit te noodigen ook een bijdrage in het envelopje te doen, dat huis aan huis werd verspreid. Onder den oorlog heeft de roep: Een Paaschei voor 't zwakke kind! niet geklon- Iten. Met andere collecten maakte de bezetter ook deze actie onmogelijk. Doch het Ned. R.K. Huisvestings Co mité zat niet stil, al maak ten de leden van het Dage- lijksch Bestuur 0111 beurten met concentratiekamp en gevangenis kennis. Het bleef zwakke kinderen uitzenden naar koloniehuizen, voor zoover deze nog niet geslo ten waren en het nam de Volksdienst, waar het kon, de wind uit de zeilen: meer dan 12.000 kinderen uit de groote steden bezorgde het een 6-weeksch vacantie- verblijf op het platteland. Eerst de invasie in 1944 zet te dit werk stop. Nu heeft het Ned. R.K. Huisvestings Comité het werk der Katholieke kinder uitzending op den ouden voet hervat. Maar het lieeft meer dan ooit den steun der katholieken noodig; niet alleen omdat het gedurende enkele jaren niet in het openbaar kon werken en dus zijn inkomsten moest missen, maar ook omdat de kosten van de verpleging der uit te zenden kinderen aanmerkelijk zijn gestegen. Daarom klinkt met nog meer aandrang dan vroeger de roep: Een Paaschei voor het zwakke kind! Katholieken van Neder land en vooral gij moeders, laat die roep niet onbeant woord, als U één der vol gende dagen het bekende envelopje aan, huis wordt bezorgd. U kunt uw bijdra ge ook overmaken aan het Centraal Bureau van het Ned. R.K. Huisvestings Co mité, Hekellaan 6 te 's-Her- togenbosch (Gironr. 34348) Uw gave komt het zwakke kind uit uw eigen woon plaats ten goede! DE BOEREN IN- NOOD. Er is deining onder de hoeren. Men is allerwege Ontevreden over de prijzen- politiek der Regeering. Deze ontevredenheid uit zich op alle boerenvergaderingen. Het Hoofdbestuur van den Nöord-Brabantschen Chris- telijken Boerenbond was dezer dagen in vergadering bijeen en bij die gelegen heid werd uitvoerig van ge dachten gewisseld over dc problemen die den boeren stand beroeren. Zooals de toestand thans is kan hij niet langer gehandhaafd blijven en daarom werd door 't Hoofdbestuur N.C.B. het onderstaande "telegram verzonden aan den Minis ter van Landbouw, Vissche- rij en Voedselvoorziening. „Het Hoofdbestuur van den Noord-Brabantschen Christel ij ken Boerenbond op 28 Maart te Tilburg in vergadering hijeen, heeft met groote ongerustheid kennis genomen van het loon- en prijsbeleid dat door Uwe Excellentie ten aan zien van den landbouw wordt gevoerd en waarmee het zich steeds minder kan vereenigen. Het Hoofdbestuur pro testeert met name met den meesten klem tegen de on langs, in afwijking van de adviezen van de Stichting voor den Landbouw, vast gestelde prijzen voor akker bouwproducten oogst 1947 en verlaagden eierprijs. Het Hoofdbestuur, zich bewust van den ernst van den toestand welke door deze prijspolitiek is gescha pen, verzoekt Uwe Excel lentie met den meesten aan drang op korten termijn Met ingang van heden openen wij in ons blad een nieuwe rubriek, waarvoor zeer zeker hij onze lezers belangstelling zal bestaan, n.l. een belastingrubriek. Deze rubriek zal worden verzorgd door den lieer P. J. M. van Loon, voorheen controleur en aanslagrege- lend .ambtenaar ter Inspec tie der Belastingen te Waal wijk, thans le Assistent van het Consultatiebureau voor Belastingzaken A.H.G. van Arkel te Amsterdam. Het is de bedoeling actu- eele onderwerpen, -/na tuurlijk op de eerste plaats de Vermogensaanwasbelas- ting te bespreken. Onze lezers hebben bovendien 't recht om vragen te stellen, welke, indien de moeilijk heden geen diepgaand on derzoek vereischen, gratis worden beantwoord, öf in ons blad, óf per brief. In 't laatste geval gelieve men postzegel voor antwoord in te sluiten. POLISSEN VAN LEVENSVERZEKERING. Het is bekend dat in de oorlogsjaren velen een be hoorlijke polis van levens verzekering hebben afge sloten; vaak tegen betaling van een Itoopsom ineens. Zij die meenden, aldus hun geld weg te werken voor den fiscus, zijn wel bedro gen uitgekomen want ook die polissen moeten op de proppen komen. De regeling is zoo, dat men voor de Vermogens- aanwasbelasting moet aan geven, welke bedragen men tusschen 1 [Mei 1940 en 1 Jan. 1946 heeft voldaan. Per kalenderjaar is echter vrij gesteld een bedrag van 156.3.per week of 13.per maand)Be taalde men dit bedrag of minder, dan blijft de polis dus geheel buiten beschou wing. Zij, die geen uitzicht had den op een redelijke ouder domspensioen, kunnen dit vrijgesteld bedrag verhoogd zien tot 600.voor een ongehuwde 1.200.voor een gehuwde zonder kinderen 1.500.— voor een gehuwde met 3 kinderen of minder 1.800.voor gehuwde met meer dan 3 kinderen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een schoenfabrikant sloot verschillende polissen, waarop hij betaalde: in 1011 in 1012 in 1043 in 1011 600.— 1.500.— 3.000.— 3.000.— Totaal 8.100.— Is hij gehuwd met 4 kin deren, dan wordt 'het be drag, dat voor den venno- gensaanwas in aanmerking komt, aldus berekend: betaald vrij bijtellen 1011 600.— 1.800.— 1042 1.500.— 1.800.— 1013 3.000.— 1.800.— 1.200.— 1044 3.000.— 1.800.— 1.200.— 8.100.— 2.100.— Men mag dus niet redèneeren: betaald 8.100.— vrij 4 x 1.800.— is 7.200.— bijtellen 000. Het zal U ook duidelijk zijn dat hij, die in 1944 8.100.betaalde voor een polis, een strop heeft, daar dan slechts 1 x 1.800. vrijgesteld is. Vrij algemeen is men deze méening toegedaan. Billijk is zij echter niet. Het simpele feit dat ie mand zijn geld bespaarde en in één jaar een groote polis afkocht, mag m.i. niet leiden tot een dergelijk groot verschil in heffing, dat in het ongunstigste ge val ruim 3.500.— meer aan belasting kan beteekc- nen. Dc bepaling dat de Minis ter in bepaalde gevallen aan onbillijkheden van overwegenden aard tege moet kan komen, kan mis schien uitkomst geven. v. L. deze prijzen te herzien, waardoor de rust in zijn werkgebied kan wederkee- ren". Partijraad K.V.P. WELTER-BAJETTO- COMITé GEDESAVOUEERD. In dc te Utrecht gehou den buitengewone partij raadsvergadering der Ka tholieke Volkspartij werden de volgende twee resoluties aangenomen. „Dc partijraad der KVP, op 29 Maart in vergadering te Utrecht bijeen, lettend op den inhoud van 't program ma der partij voor wat be treft de verhouding tus schen Nederland en de Overzeeschc gebiedsdeelen, lettend op het beleid der katholieke Kamerfractie, dat onverkort blijft beoo gen staatkundige hervor ming in vrijwillig duurza me samenwerking op voet van gelijkwaardigheid, tot een gecoördineerd verband in cene souvereine Neder land-Indonesische Unie on der reëel Koninklijk Gezag, spreekt zijn vertrouwen uit in het beleid der katholie ke Kamerfractie, stemt der halve in met de houding van het partijbestuur jegens dc fractie ingenomen". „De partijraad der KVP, op 29 Maart in vergadering te Utrecht bijeen, gehoord de mededeelingen van den voorzitter van het Partijbe stuur inzake de actie van 't „Voorloopig Katholiek Co mité van actie", van oor deel, dat de wijze waarop genoemd comité deze actie voert, ernstige overtreding oplevert van de reglemen ten der partij en organisa torisch derhalve ontoelaat baar is, keurt deze actie af, spreekt de hoop uit, dat

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1