Extra Passagiersdienst Kisten te koop. BOEKHOUDER GEVRAAGD 2 Overleersnijders 2 Stiksters NIEUWE BOEKEN N.V. Reederij THOR JCo&kj&S en Qz&akj&é PULLES-HEESBEEN STEEDS MERTENS (syiUSlS SACRUM Nette Jongens en Meisjes ACADEMIE-DAGEN. SEERTRUI3EN8ERG DORDRECHT-ROTTERDAM 1.1 SPECIALE PAASCHAANBIEDING 3 Doozen Virginia en 1 pakje Amerikaansche OP 7 APRIL 2e Paaschdag U/eer het oude, gezellige theeuurtje B I E K E N S, Grootestraat 141 achter ELBERS VERLOVINGSTIJD. Voor direct gevraagd H. J. van Bladel, VAN OUDS BEKEND R. K. Waalwijkse Bibliotheek EEN STUCADOORSBEDRIJF Wij hebben weer een honderdtal opgenomen in supplement II. Verkrijgbaar a 25 ets. GEVRAAGD. N.V. Cartonnagefabriek J. TRIMBACH EN ZN. WAALWIJK. EEN NET MEISJE een net Meisje RIJWIELEN. H U W E L IJ K. DINSDAG 8 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 28. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag PRIJS-OVERTREDINGEN IN 1946. Plaatsbcspr- dagelijks ii-iuur Vertrek van GEERTRUIDENBERG vm. 8 uur. Vertrek van ROTTERDAM nm. 4.30 uur. Douu/e Egberts Thee is nu weer de oude, verkwikkende drank, het mid delpunt van een echt genoeglijk thee-uurtje. Elk pakje D. E.-thee bevat een melange van geurige theesoorten! VOOR FIJNE Dus voor GOUDEN TROUW- EN VER LOVINGSRINGEN naar C. VAN DE LEUR. Ook voor diverse CADEAUTJES zijn wij ruim gesorteerd. C. VAN DE LEUR vh. H. van Bommel Hoofdstraat 133 KAATSHEUVEL. en Schoenfabriek „Princess", Waalwijk. Van 3 tot 11 April, geven wij op 2 bonnen naar keuze VOOR HEEREN SIGAREN ROOKERS en enorme sorteering fijne merk-Sigaren, ook per kist. Ziei onze speciale Paasch-etalage. Bij bekende lederfabriek te WAALWIJK is de betrekking van BOEKHOUDER VACANT daar de tegenwoordige functionaris, die 28 jaar deze post heeft bekleed, met ingang van 1 Mei a.s. een ander beroep heeft gekozen- Gegadigden met goede practische ervaring als zelfstandig boekhouder, gelieven Ce schrijven onder opgave van evtl. diploma's, referenties en levensloop aan het Bureau van dit Blad onder No. 1786. Stationsstraat 79 Ondergeteekende H. LOMMERS Zn., brengt hiermede ter kennis van het publiek van WAALWIJK en omstreken, dat hij vanaf heden gevestigd heeft Beleefd aanbevelend, Hoogeinde 6 WAALWIJK H. LOMMERS 8, Zn Bibl. is EERSTE PAASCHDAG GEOPEND van 11.30—1 uur. HET BESTUUR. Toegang 1 8 jaar, Toegang 1 4 jaar, Sluiting Gemeentehuis enz. Op VRIJDAG, 4 APRIL a.s. (Goede Vrijdag) zullen het ge meentehuis, alsmede de kantoren van de gemeente-bedrijven en -diensten den geheelen dag GESLOTEN zijn. De Burgemeester zal dien dag geen spreekuur houden. Bekendmaking. De Burgemeester van SPRANG- CAPELLE maakt bekend, dat in afwachfing van het totstandkomen van een wet terzake van het vor deren van woonruimte de woning noodcommissie haar «aak voors hands NIET zal voortzetten. Het heeft dus voor inwoners dezer gemeente geen zin zich met even- tueele kwestie's tot deze commissie te wenden. Sprang-Capelle, 31 Maart 1947. De Burgemeester voornoemd, SMIT. BARONESSE VAN DEDEM, Boekenrodeweg 6, AERDENHOUT VRAAGT voor huish. werk. Goed loon, veel vrij. Event, twee vriendinnen, waarvan één in de naaste omg. gepl. kan worden. GEVRAAGD: voor dag of dag en nacht. Flink loon en goede behandeliug. Waar zegt de Uitgever. TE KOOP: 3-JARIGE HIT en Luchtbandenwagen als nieuw, draagvermogen 2 ton geschikt voor groenten of melk- slijter, en zoo goed als nieuwe KEUKENKACHEL LAAGEINDE 92 WAALWIJK TE KOOP: een i. g. st. z. KINDERLEDIKANTJE met rose behang, een. zoo goed als nieuw HOBBELPAARDJE en een gloednieuwe blauwe KINDERWAGEN. Waar zegt de Uitgever. HEEFT U EEN BON? Wij kunnen U direct uit voorraad leveren Simplex Fransche Engelsche en B. S. A. Rijwielen. Op Uw bandenbon VREDESTEIN en HEVEA vanaf f3.95 BINNENBANDEN vanaf f 1,55. Tevens BELLEN zonder bon. ZADELS vanaf f5,75. HANDPOMPEN vanaf f 1.90. SLOTEN, STUREN, SPATLAP met beugel. KETTINGKASTEN (geen papier) vanaf f4 25. Verder PEDALEN, Kettingen enz. Wij moffelen Uw rijwiel als nieuw voor spotprijs, ook verchroomen. Verder ruil ik Uw oud rijwiel in. Komt eens zien, U slaagt altijd. Beleefd aanbevelend, G. ARTS, Nieuwstraat D 142 a Telef 132. CAPELLE <N-Br.) EenzameOok voor U is er een oprechte levenskameraad. Ga toch eens vertrouwelijk praten, of vraag huisbezoek bij een der adressen der Vereenigde Nederlandsche Huwe- lijksbemiddeiingskantoren, geheel onder vrouwelijke directie en succes vol bemtddeld voor jong en oud, van elke stand e t geloof, dus ook voor U. Spreekuren dag. 25, ook Zat. en Zondag, 's Maandags ge sloten. „EXCELSIOR". Hoofdkantoor Ministerpark 18 a, HILVERSUM. Kantoor to TILBURG Nieuwe Bosscheweg 92. Kantoor fa DORDRECHT, Willemstraat 18. Kan toor te ROTTERDAM, Wolphaerts. boekt 209 b De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. 'Dat de Koninklijke Ne derlandsche Academie van Wetenschappen gewestelij ke bijeenkomsten in 't leven roept, stemt tot verheuge nis van eenieder, wien de cultureele groei en bloei van zijn provincie ter harte gaat. Het kan immers niet uitblijven, dat het deelne men aan de Academie-da gen bevruchtend werkt op hen, die in de theoretische beoefening der wetenschap een stuk zien van hun le venstaak. Door het lot werd beslist dat Noord-Brabant en Lim burg tezamen het eerst aan de beurt zijn. Ze kwamen 't laatst om op te gaan in ons Koninkrijk, doch wenschen met hun onverbruikte kracht den partieelen ach terstand in te loopen en zoo mogelijk slag tc houden met den Voortgang der we tenschap, waar deze zich iuX-l V■■.••s openbaart. Vde Het Bestuur van de Ko ninklijke Academie toonde zich bereid een program op te stellen, dat tegemoet kwam aan dc verlangens, welke speciaal in het Zui den leven. Het stelde er prijs op tot het houden der lezingen erkende vakge leerden uit te noodigen, die door geboorte of inwoning mei de Zuidelijke provin cies bekend zijn. We kunnen thans mede- deelen dat er een zeer groo- te belangstelling bestaat voor de problemen die aan de orde zijn gesteld. Dit is een verblijdend teeken. Blijkbaar wenscht men de stem der wetenschap te be luisteren in het belang van 1 J Zuiden, dat aan een J.'punt van zijn historie is gekomen. De aangroei der bevol king is immers van dien aard, dat binnen afzienba- ren tijd de weg der emigra tie en industrialisatie zal worden ingeslagen. In bei de gevallen lijkt het van 'l hoogste gewicht, dat weten schappelijk onderlegde per sonen, aanwezig zijn om lei ding te geven of andere be langrijke posities te bezet ten. Tc weinig heeft men in het verleden de agrarische jeugd de kans gegeven of de gelegenheid voorbereid, dat ze de hoogeschool kon be zoeken. Alsof de geschikt heid voor universitaire stu die bij hen niet voorkwam en er voor hen geen moge lijkheid bestond, een aca demische richting te kiezen lie wetenschappelijk aan sluit bij hun aangeboren gehechtheid aan grond en bedrijf. Zelfs werd de eer ste stap nauwelijks of niet gezet, om hen een opleiding tc geven bij het middelbaar of voorbereidend hooger onderwijs. Wanneer de a.s. Acade mie-dagen tot effect hebben dat de aanwezigen zich te vens bezinnen op de weten schappelijke signatuur wel ke het Zuiden zich eerlang gaat verwerven, zal het re sultaat niet beperkt blijven tot theoretische beschou wing alleen. Want dan zal men zich ook practisch in spannen om ons gebied een aanvaardbaren sociaal-eco- nomischen vorm te geven. Bij dit werk mag het niet ontbreken aan academisch gevormde jongeren, die zich van de waarde der streek eigen en hoogste cultuur goederen bewust zijn. Dr. H. Th. Heijman. Heeswij k - Berne. Het is wel interessant eens een en ander mede te deelen uit het totaal-over zicht van de prijs-overtre dingen over het afgeloopen jaar. Daarbij moet er op gewezen worden dat deze cijfers uitsluitend en alleen betrekking hebben op pres taties van de organen van het Directoraat-Generaal van de Prijzen. Geldstraffen. In 1946 is aan geldstraf fen door de gezamenlijke Tuchtrechters voor de Prij zen een totaal-bedrag van 10.674.473.85 opgelegd Een bedrag van ƒ2.251.601.36 hiervan wordt gevormd door z.g. „Schikkingen". Noord-Brabant, waar 2 Tuchtrechters voor de Prij zen gevestigd zijn, n.l. te Breda en 's-Hertogenbosch, heeft in dit totale bedrag 'n aandeel van 1.668.138.25 of ruim 15%. De drie Zuidelijke pro vinciën vormen met een boete-bedrag van 2.437.606.29 bijna 23% van de totaal opgelegde geldstraffen. Zaken. Door de gezamenlijke Tuchtrechters voor dc Prij zen in Nederland, 19 in ge tal, zijn in het afgeloopen jaar 83.554 gevallen van prijsovertredingen behan deld. De beide Prijzenrechtcrs in Noord-Brabant hebben 9058 zaken afgedaan. In dc Zuidelijke provin ciën zijn totaal door dc vijf Prijzenrechtcrs 16526 zaken behandeld of bijna 20% van het totaal. In dit cijfer zou men wel het mi nimum-aantal gepleegde prijs-overtredingen kunnen zien. Andere straffen dan geldstraffen. In 5029 gevallen, dus 6% van het totale aantal zaken hebben de Prijzenrechtcrs volstaan met het geven van oen waarschuwing. Daaruit blijkt, dat het er niet om te doen is de betrokkenen kost wat kost geld uit den zak te kloppen, doch een zoo danige situatie te verkrij gen, waarbij- de prijsvoor- schriften volledig worden nageleefd en dit is nu mo gelijk door de brochures, bevattende de volledige oprijs voorschriften in iedere branche. De bijkomende straffen als sluiting bedrijf, verbod j van uitoefening beroep, in beslagname en openbaar making vonnis werden toe gepast in 11670 gevallen. Medewerking publiek. In vergelijking met het aantal minimum gepleegde prijsovertredingen, name lijk 83.554, is de medewer king van het publiek, die zich uitdrukt in het aantal ontvangen klachten van ruim 23.000 gering. (Bra bant en Limburg 2200). Het is dus nog lang niet voldoende tot het publiek doorgedrongen dat met een volledige naleving van de voorschriften ieders belang wordt gediend en dat het dus de gewoonste zaak van de wereld is, dat iedereen daaraan zijn volle mede werking geeft. Opmerkingen. Bovenstaande cijfers ge ven in ieder geval wel een globale indruk van het geen er op de zwarte markt gebeurt en een stimulans om den gezamenlijken strijd tegen de prijsopdrijving, of duidelijker gezegd, tegen de aantasting van de toch al geringe koopkracht van een groot gedeelte van onze be volking, nog krachtiger en gemeenschappelijke!' te voe ren, kan er zeer zeker in gevonden worden. Lieftinck eischi: Drastische bezuinigingen op de staatsuitgaven. Minister Lieftinck heeft, naar „de Tijd" ter oore komt, voor de komende begrooting dras tische bezuiniging geëtscht. Nu het voorbereidend werk voor de samenstelling der begrooting gaat beginnen, heeft hij van alle departementen verlangd, dat zij bezuinigingen zullen doorvoeren tot een enorm totaal bedragmen mag er op rekenen, dat de minister een bezuiniging eischt in de orde van grootte tusschen een kwart en een derde der Rijksbegrooting. De zeer zorgwekkende toe stand der staatsfinanciën heb ben den minister en de heele regeering met hem aanleiding gegeven, er voor het komende jaar ongenadig het mes in te zetten. De verwachte regeerings- nota aan de volksvertegenwoor diging inzake 's lands econo- misclien en financieelen toestand belooft den ernst van de situatie in een scherp licht te stellen. STAKINGEN EN PROTEST-OPTOCHTEN IN DUITSCHLAND. In Duitschland, vooral in de Britsche zone, put men zich uit in protest-optoch ten en z.g. honger-stakin- gen. In Gelsenkirchen, in Remscheid, in Neuss, We- sel, Bielefeld en de steden Keulen, Aken, Dusseldorf, overal staking. In Braunschweig wierp men Britsche auto's omver, gooide men ruiten in van Britsche kantoren en Don derdag 1.1. stond het werk stil in vrijwel alle mijnen van het Roergebied met liefst 300.000 stakers. En de Britten kijken rus tig en lijdzaam toe! We houden ons hart vast als we er aan durven den ken hoe dc reactie van de moffen geweest zou zijn, in dien men in het bezette Nc- derland zoo iets had durven uithalen! Men herinnert zich nog hoe dc Mei-staking in ons land werd onderdrukt, toen een protest-staking in Am sterdam in bloed werd ge smoord en elke poging tot protest direct met de wreedste middelen werd be antwoord. Niet dat men dezelfde middelen moet toepassen, maar t ware toch wel ge- wenscht de hecren stakers en optochters krachtig dui delijk te maken en te doen voelen dat het Duitsche volk dc oorzaak is van alle ellende, die over hen is ge komen en over de geheelc wereld. Ook wij hebben hier een honger-winter en nog veel ergers gekend. Wat men gezaaid heeft, oogst men thans. HELGOLAND VERNIETIGD. Naar A.P. uit Berlijn meldt, heeft een Britsch- marine-officier medege deeld, dat de seismografi- sclic stations over de ge heelc wereld worden ge waarschuwd. als op 18 April op Helgoland de zwaarste explosie zal plaats vinden, die met uitzonde ring van de ontploffing van dc atoombom ooit in dc wereld plaats had. De schok van de explosie die ten doel heeft de mili taire installaties op het ei land weg te vagen, wordt teweeggebracht door ont steking van 3500 ton ont plofbare stoffen. Hij zal, naar men verwacht, 160 ki lometer diep in de aarde doordringen. NEDERLAND SPAART WEER. Overtroffen in de maand Januari 1947 dc terugbeta lingen bij de Rijkspost spaarbank de inlagen nog met 5.67 millioen, de maand Februari vertoont voor dc eerste maal sinds dc geldsaneering een toe name. De inlagen bedroegen n.l. 21.78 (Jan. 20.49) millioen en dc terugbeta lingen 20.34 (26.16) mil lioen. Bij de spaarbanken aan gesloten bij den Nederland- schen Spaarbankbond be droegen de inlagen in Fcbr. 23.980.152 (30.020.686) en dc terugbetalingen 19.214.027 (24.968.709). Per saldo werd dus in de maand Februari gespaard 6.21 (1.38) millioen. In het vakblad voor Ned. spaarbanken merkt dr. J. R. A. Runing ten aanzien van de aangekondigde spaarenmpagne on: Maar voor alles is noodig, dat 't groote publiek dc overtui ging krijgt, dat de waarde van ons geld niet verder te rugloopt. Waar de nationa le en individueele belangen zoozeer samengaan, wan neer het gaal om dc bevor dering van het sparen, is het daarom van het groot ste belang, dat zoo spoedig mogelijk de voorwaarden worden geschapen, welke 't sparen tegelijkertijd veilig stellen en aantrekkelijk ma ken. AFLOSSING VAN TROEPEN IN INDONESIë. Dc Legervoorlichtings- dienst te Batavia meldt, dat behoudens onvoorziene om standigheden medio 1947 'n begin zal worden gemaakt met dc aflossing van het K.N.I.L. en aan het einde van dit jaar met de aflos sing van de oorlogsvrijwil ligers bij d'e Koninklijke landmacht en de mariniers brigade. Dr. GIELEN AAN HET WOORD. De toekomst van ons be rooid en arm vaderland hoe werkzaam het ook wil zijn schijnt onzeker en is stellig niet rooskleurig. Velen hebben geen ver trouwen meer in Neder lands veerkracht. Ten on rechte. Wij willen, moeten en kunnen vooruit en om hoog. Met het oog gericht op eeuwigheidswaarden moeten wij onze godsdien stige en zedelijke krachten vernieuwen en versterken. De, oorlog leerde ons bid den en met andersdenken den van harte samenwer ken. Leert de vrede het ons weer af? Ik ben er innig van overtuigd dat tenslotte ons de door God aan de menschen gegeven zedelijke krachten de duistere mach ten zullen overwinnen. Aldus de minister van on derwijs, kunsten en weten schappen, dr. Gielen tijdens de installatie van de com missie van advies betreffen de bet ingenieursvraagstuk. PRÏJZENSTABILISATIE. Taak der commissies. De plaatselijke commis sies voor de prijzen hebben in de 2 paar maanden van bestaan goed werk gedaan door hun bemiddelend op treden. Zij staan echter nog maar aan het begin van hun werkzaamheden. Aldus verklaarde de dir.- geti. voor dc prijzen, prof. G. Brouwers in een Verga dering voor de plaatselijke commissies te Utrecht. Het uitkomen van het „Prijzenboekje 1947", kan ah? een eerste mijlpaal wor den beschouwd in de ont wikkeling van de werk zaamheden van de plaatse lijke commissies. Dank zij de geldsaneering en de loon- en prijspolitiek wordt het herstel niet meer bedreigd door het inflatie gevaar. Door de loon- en prijspolitiek is de prijsstij ging nu gestuit. Alleen de groothandelprijzen, die ver band houden met aankoo- pen in het buitenland, zijn nog stijgende. De kosten van het levensonderhoud zijn sedert Augustus 1946 gestabiliseerd. Deze stabi-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1