Pater gorromeus de Greeve. SLAAPKAMERS PRIMA MODELLEUR DIENSTBODE Ie klas BIJTUIGER en SCHIFTER 1e klas OPHALER HOUTENHAKKEN-ZETTER. technisch o n hooger d e r w ij s. waar gaan WE HEEN Canadas en Wilgen poten G. G. CABARET Dansschool Jeroen Need VOORJAARSCURSUS soJ SLECHTS F 495.- Belastingvraagstukken. Te koop Voederbieten Te koop Kinderwagen HANDZWIKKERS, AANKOMENDE JONGEN, EN PERSOON IN DE AFMAKERIJ, C. v. d. BERG, Marktstraat 46, KAATSHEUVEL. gevraagd GEVRAAGD MODELLEUR - STIKMEESTER wil van betrekking veranderen. E L E CTRISCH-LASSCHERS, PLAATWERKERS. Fa. L. W. SCHAMBERGEN, Stationsstraat 130, WAALWIJK THUISWERKERS SNIJDER of HALFWAS SNIJDER. SCHOENFABRIEK LOUIS VAN DRUNEN TE DRUNEN voor beginners en gevorderden in d« gemoderniseerde zaal van „De Lindeboom." Katholieken van Kaatsheuvel g en Omgeving 1 VEILIGSTELLING VAN DE K. R. O. SCHRIJFMACHINES. N ET M EISJ e WECKFLESSCHEN OLD FINISH ZWARE KWALITEIT. Fa. CUNEN KOFA MAGAZIJNEN W A A L W IJ K. DONDERDAG 10 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 29. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag waarna hij achtervolgd werd. Teneinde raad ver borg de ongelukkige zich tusschen een schuit en den wal in het water van den Vaartschen Rijn. welke schuilplaats echter door een vrouw die zich in de roef van het schip bevond, werd aangewezen. De twee land wachters die hem zoch ten, schoten toen op zeer korten afstand den vluchte ling als een hond in zijn hals. Toen het slachtoffer nog bleek te leven en in eeen ziekenauto vervoerd werd, zou een van de onverlaten, de.41-jarige B. .H. tegen den ander, den 37-jarigen D. F. M. gezegd hebben„Laat ik maar bij hem blijven. Als hij nog een vin verroert, schiet ik hem neer". ;M. had zich zeer oneerbiedig uit gelaten over het toedienen van de laatste H.H. Sacra menten aan den getroffene. Tegenover den president van het Hof, prof. mi'. J. v. Hamel, beweerden beide verdachten, dat zij slechts in de lucht geschoten had den, welke verklaring met veel verontwaardiging op de druk bezette publieke tribune werd ontvangen. De procureur-fiscaal, Mr. Drabbe eischtc tegen bei den de doodstraf. DE „SCHIEDAM" TE JOHANNESBURG. Vrijdagmiddag 28 Maart om 16.30 uur G.M.T. is de PH-TAS „Schiedam" op 't vliegveld Palmietfontein bij Johannesburg gearriveerd, zoodat de uitreis van de 6e vlucht der K.L.M. Amster damJohannesburg v.v. was volbracht. Aan boord van het toe stel bevonden zich 20 ver tegenwoordigers van Ne- derlandsche industrieën die stands hebben op de groote Jaarbeurs, die op 31 Maart te Johannesburg werd ge opend, de Rand Easter Show. Op deze Jaarbeurs heeft Nederland als cenig land een eigen paviljoen. De Nederlandsche onderne mingen koesteren groote verwachtingen. Marie Stokkermans en Sjeff Verschuren hebben het genoegen U kennis te geven van hun voornemen in 't huwelijk te treden op 7 Mei a.s. in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Berkdijk om 10 uur. Gelegenheid tot gelukwensen van 1—2 uur Rechtvaart 2 A Kaatsheuvel. Kaatsheuvel, Rechtvaart 2 A 10 April 1947 Waalwijk, Mr. v. Coothstr. 59 Voorlopig adres Rechtvaart 2A, Kaatsheuvel. EEN PARTIJ bij L. A. J. LAMBOOIJ Molensteeg 21, DRUNEN Een i. g. st. z. Te bevragen A. VERSTEEG. Expediteur, A 356, SPRANG TE KOOP: bij G. LEIJTENS, Grootestr. 58 d WAALWIJK. GEVRAAGD die tevens de leiding van het bedrijf op zich kan nemen, op schoenfabriek met een productie van 600 a 700 paar per week. Brieven onder no. 1792 aan het bureau van dit blad of drukkerij Excelsior, Kaatsheuvel. VOOR DAG EN NACHT. SCHRAUWERS, Mr. van Coothstraat 73, WAALWIJK. bekend met de geheele bovenwerk-afdeeiing gewend met personeel om te gaan Brieven onder No. 1793 Bureau van dit blad. DONDERDAGAVOND optreden van het in de zaal van P. PRUIJSSERS, Stations-Koffiehuis TE CAPELLE. Opening der zaal half acht. AANVANG 8 UUR. Kaarten verkrijgbaar bij W. VAN VUUREN. Hei straat D 190 en 's avonds aan de zaal. OP DE SCHEEPSWERF TE HEUSDEN kunnen g e p I a at s t worden JONGENS, die een vak willen leeren als draaier bankwerker, monteur, plaatwerker, etc. KLINKERS, Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk. GEVRAAGD voor handgenaaid en gekeerd werk. TEVENS vraagt en een L-. i-v1 Inschrijving dagelijks in Café „De Lindeboom", Ant. straat Waalwijk =5 de K. R. O. verwacht U WOENSDAG 9 APRIL 1 in het Patronaat St. Jan. EISCHT met ons de t. A I Als spreker zal optreden Muzikale omlijsting verleent de zangvereeniging „Bel Canto." J TOEGANG VRIJ BOVEN 18 JAAR TE KOOP AANGEBODEN: enkele in prima staat zijnde Te bevragen ST. ANTON1USSTR. 9, Tel. 362 WAALWIJK GEVRAAGD: voor dag of dag en nacht. J. VAN DER LINDEN Hoofdstr. 178 KAATSHEUVEL. TE RUIL tegen KOPPEN EN SCHOTELS of iets dergelijks. J. YAN WOENSEL. Tramlaan 200 KAATSHEUVEL. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week? 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. De bevolking van ons land is in korten tijd sterk toegenomen. Om in de be hoeften van deze bevolking, die op dit kleine stukje van de wereld woont, té kun nen blijven voorzien, zal 't noodig zijn dat we sterker gaan industrialiseeren. Dc landbouw, die bij ons al zeer sterk is geïntensiveerd en voor een groot deel is overgegaan naar tuin bouw, kan aan deze dichte I/evolking niet voldoende werkgelegenheid verschaf fen. De grond is trouwens al .zeer sterk verdeeld; on ze landbouwbedrijven be schikken over het algemeen al over tc weinig grond en te weinig van onze- jonge hoeren hebben gelegenheid een eigen bedrijf te begin nen. Neemt men daarbij in oogenschouw dat het aan- taf benoodigdc werkkrach ten in den landbouw steeds kleiner is dan in dc indu strie, dan zal het duidelijk zijn dat er slechts enkele mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden. Eén van deze mogelijk heden is de emigratie, die echter toch steeds van ta melijk beperkte omvang zal blijven en geen blijvende oplossing kan brengen. Een tweede mogelijkheid is landontginning, waar mede wc trouwens al jaren bezig zijn en die bovendien ook slechts èen beperkte en voorloopige oplossing kan brengen. Bliift nog over de mogelijkheid van industria lisatie, die, zeker in verband met de twee vorige moge lijkheden. een bijna alge- heele oplossing kan bren-1 gen. Industrialisatie vraagt naast het noodige kapitaal en lager personeel, vooral ook hooger technisch per soneel. Wanneer we onze industrie willen gaan uit breiden, dan zal dit met kennis van zaken moeten gebeuren. We mogen im mers niet vergeten dat on ze industrie zeer ernstige concurrentie zal ondervin den. Daarom alleen al zal het een eerste vercischtc zijn, dat, als we op dit ge bied iets gaan doen en dat moeten we dat we 't dan ook voor de volle hon derd procent goed doen. Geen prutswerk en niet tc veel amateurisme. We heb ben dc kans sommige lan den voor jaren een slag vóór te komen en die kans moeten we benutten. Dat kunnen we echter alleen, indien we tijdig zorgen vol doende goed onderlegde technici te hebben. Onze Regeering ziet dit in en laat door een dezer dagen ingestelde commissie bestudeerèn, hoe we dit personeel kunnen verkrij gen. We bezitten slechts één technische Hoogeschool, tc Delft, en deze school kan momenteel het aantal stu denten al niet meer ver werken. Zeker zal dit niet 't geval zijn, indien het aantal be- noodigde technici in de toe komst sterk wordt vergroot. Waarschijnlijk zal het ad vies van deze' commissie wel uitloopen op het stich ten van een tweede Techni sche Hoogeschool. Reeds van meerdere zijden is hier op trouwens in den laatsten tijd al aangedrongen. Voor ons in het Zuiden is het niet alleen van groot belang dat er zoo'n tweede onderwijs-inrichting komt, maar vooral ook waar ze komt. Wij zijn jarenlang achtergekomen bij de ver zorging van het Hooger On derwijs, zeker indien die zorg van" het Rijk uitging. Als katholieken hebben wij gezorgd voor de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg en de Katholie ke Universiteit te Nijmegen en wc hebben bij dc oprich ting en instandhouding daarvan tot voor kort niet te veel steun van de Rijks overheid genoten. Alle openbare Universiteiten en Hoogescholen zijn boven de rivieren gevestigd. Dit is Minister Vos verklaarde onlangs op een vergadering dat wij op den goeden weg zijn. Maar tal van bladen en vooraanstaande personen meenen dat met reden te moeten betwijfelen. Hij vertelde ons toen van de toenemende productie der kolenmijnen, over fiets banden en schoenen, over de productie die het percen tage van 89 benaderde enz. enz. Dat is allemaal heel mooi, maar jammer dat zijn beweringen categorisch werden tegengesproken en daarbij komt dat deze cij fers vergeleken met andere .landen die ook getroffen zijn, nog niets zeggen. Er zal geëxporteerd moeten worden om uit onze barre schuld te komen. Want hoe staat het ervoor? Het afgelooperi jaar heeft de invoer den uitvoer met rond 1300 millioen gulden overtroffen. Eer het even wicht tusschen beide wordt bereikt zal het wel 1950—- '51 worden. En dit dan nog alleen, als Amerika ons nieuwe cre- dieten geeft. Doet het dit niet. dan krijgen wc de keerzijde van dc medaille te zien: inkrimping van den invoer, wellicht ook wat de kapitaalsgoederen betreft, en dat beteekent behalve verlaging van den levens standaard ook vertraging -van het herstel. Is het niet tc boud, onder deze omstandigheden te durven beweren, dat we op den goeden weg zijn? Het wordt vervelend tel kens weer te moeten luiste ren naar officieele mede- deelingen, die rammelen historisch zeer goed te ver klaren, maar wij meenen dat er nu de gelegenheid komt om deze fout van de historie eenigszins te gaan herstellen. Daarom alleen al mogen we verwachten dat het Zuiden een ernstige kans maakt als vcstigings- plaats van een tweede Tech- i nische Hoogeschool. Niet j alleen echter om deze re- j den. Het is een bekend feit i dat Brabant en Limburg de twee gewesten zijn die het sterkst voor industrialisa tie in aanmerking komen. Limburg om wille van zijn reeds gevestigde steenkool industrie en Brabant mede om de in de nabije toekomst te vestigen steenkoolindu strie. Het laat zich aanzien dat deze twee provincies over niet te langen tijd tot de voornaamsten van Ne derland zullen behooren. Deze ontwikkeling kan dooi de mogelijkheid van beter technisch onderwijs slechts bevorderd worden. Daarom' ook: de tweede Technische Hoogeschool beneden de groote rivieren! Op welke plaats is ons voorloopig ta melijk onverschillig, al lijkt Eindhoven er toch wel zeer schikt voor. van innerlijke tegenstrijdig heid. De weg, waarop we ons bevinden, is niet de goede weg. Het is de vicieuze cir kel van schaarschte, dure overheidsbemoeiing, stag natie der productie en de- viezennood, met als gevolg daarvan wéér schaarschte. Uit dien cirkel moeten we vandaan. Het wordt hoog en hoog tijd dat de staat te rugkomt van zijn practijk alles te willen doen en beter te kunnen doen dan dc par ticulier. Geef heb bedrijfs leven wat meer lucht en men zal eens zien welk een vlucht het neemt, aldus 't Brah. Nwsbl. Zonder twijfel kan ook bezuinigd worden op het ambtenaren-apparaat. Als men in dc Langstraat niet meer weet waar de schoe nen te bergen, dan kunnen ze vrij. Dc fietsbanden ook, waarvan minister Vos zulke optimistische dingen heeft gezegd. En waarom moet dc melk gedistribueerd blijven wanneer van hoogerhand erkend wordt dat men de distributie handhaafd om datdc melk wel weer eens schaarsch kon worden en men dan niet zoo gauw zou weten waar de ambte naren vandaan te halen om de distributie te hervat ten?! en zoo is het ook met de vleeschdistributie. Aan den anderen kant moet men niet over devie- zennood klagen als men zelf het buitenlandsch kapitaal afsloot door een fiscale po litiek, welke de bedrijven in dienst stelt van den staat en daardoor de ondernemings-, lust doodt. Mannen als minister Vos zullen dit alles wel bestrij den, maar hoe denken onze ONOIRBAAR OF NIET? Voor deze vraag komen straks de Inspecteurs der Belastingen te staan, zoo dra de vefmogensaanwasbe- lasting moet worden vast gesteld en het is onnoodig t.e zeggen, dat de beant woording van deze vraag voor velen van groot be lang is. Een onoirbare (eenvoudig gezegd „zwar te") aanwas wordt met 90 procent belast, terwijl de normale getroffen wordt met 50, 60 of 70%. Wanneer is nu sprake van onoirbaar of zwart? Art. 27 der V/et vertelt U in een langademigen zin, wanneer zich dit voordoet, hier verkort weergegeven „als iemand 'zich door met gebruikmaking van de schaarschte aan goederen of arbeidskrachten een aan zienlijk hoogeren prijs heeft bedongen, dan, met inachtneming van de goede trouw, destijds gebruikelijk was enz. Dc onlangs verschenen Leidraad brengt iets meer licht in de duisternis. Daar in wordt onderscheid ge maakt tusschen: wettelijke prijzen, gebruikelijke prij zen, hoogere prijzen dan de gebruikelijke en tenslotte aanzienlijk hoogere prijzen dan de gebruikelijke. Wettelijke prijzen. Een aanwas, ontstaan door be rekening van deze prijzen, is natuurlijk niet zwart. Gebruikelijke prijzen. Deze waren over het alge meen hooger dan de wette lijke prijzen en toch waren zij, dc omstandigheden in aanmerking genomen, wel verantwoord. Ook hier dus geen zwarte aanwas. Hoogere prijzen, 't Wordt nu gevaarlijk en dc fiscus begint dan meestal 't mes al te slijpen. Maar het 90% tarief wordt nog niet altijd toegepast, omdat hiervoor noodig is een aanzienlijk hoogere prijs dan dc ge bruikelijke*. Waar ligt de grens tus schen den hoogeren prijs, die met 50% en den aan zienlijken hoogeren prijs, die met 90% bestraft wordt? De omstandigheden zullen moeten beslissen. Deze zijn bovendien niet overal dezelfde geweest. In het laatste oorlogsjaar b.v. was een melkprijs van 25 cent per liter in Groningen ongebruikelijk, in Holland ook, met dit onderscheid, dat de Groningsche land bouwer minder vroeg, de Hollandsche veel meer. Bij eenzelfden prijs kan de Groninger dus zwart, de Hollander wit zijn. Per streek zal dus gelet moeten worden op den aard van het geleverde goed, op de male van schaarschte en op de in die streek onder, fatsoenlijke mensehen al gemeen aanvaarde gebrui ken* Na bovenstaande korte uiteenzetting zal het U dui delijk zijn, hoeveel twist punten straks naar voren zullen komen. v. L. Antwoord aan M. te VI. Indien U een aangifte biljet hebt ontvangen, is U inderdaad verplicht tot invulling, ook al is er geen aanwas?" ja, zelfs al is er een negatief vermogen. Misschien kunt U door een persoonlijk bezoek en uiteenzetting aan den In specteur bereiken, dat met een vereenvoudigde aangif te genoegen wordt geno men. Het blijft echter een gunst van den Inspecteur. Antwoord aan M. te W. Uw meening is niet hee- lemaal juist. Als beginvermogen moet U uitgaan van 1 Mei 1940 en niet 1936. De waarde van een en ander zal dan waar schijnlijk meer bedragen. Als eindvermogen neemt U toestand 1 Januari 1946. U behoeft geen rekening te houden met gekweekte goodwill. Dc aftrek van 1800. geldt in dit geval niet. Schriftelijk zal ik U nog uitvoeriger inlichten. v. L. katholieke ministers er over? Meent ook Huysmans dat hét niet gaat? We hebben het veront rustende gevoel, dat zij noodgedwongen het spoor volgen van dc socialistische economie, omdat zij in de huidige politieke constella tie geen andere mogelijk heid zien. Een reden te meer om zich ernstig bezorgd tc ma ken. NIEUWE STAKINGSGOLF IN AMERIKA. De 400.000 Amerikaan- schc mijnwerkers die met Paasch-Maandag hun werk zouden hebben hervat, na de week rust ter herdenking van de slachtoffers van dc ramn in Centralia, zijn niet op hun werk verschenen. omdat het verzoek van Le wis aan den minister van binnenlandsche zaken (om de mijnen te sluiten tot de veiligheid zou zijn beves tigd), is afgewezen. Om 6 uur plaatselijke tijd brak ook de dreigende tclc- foonstaking uit, waarbij 340.000 menschen zijn be trokken. Het gaat om een loonsverhooging van twaalf dollarcents per weck. Dit is de eerste Amerikaansche telefoonstaking. De ge sprekken voor lange afstan den zullen geen doorgang meer vinden. DE HEER F. DE BOER TERUGGEKEERD. De heer F. de Boer, het aftre dende lid van de Commissie-Ge neraal, arriveerde Vrijdagmiddag om kwart voor vijf per sky master -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1