DE SPAR! Staat ter dekking STIKSTERS en THUISSTIKSTERS. nette Winkeljuffrouw. JCapitaai ett Huishoudnaaimachine, Hervatting Consultatie Bureau Tuberculose Bestrijding Maandag 14 April. PERSONEEL een Dienstbode AVENIR K 1663 een partij Saradella zaad een partijtje Hooi en Voederbieten. STIKSTERS aan de fabriek THUISSTIKSTERS gevraagd Fa. WED. C. STEENBERGEN UW LAATSTE KANS! J. A. VERDOORN, Floris V laan 21 1 prima overleersnijder 1 prima bijtuiger 1 prima kracht voor onderwerk-afdeeling. L. H. C. S N IJ D E R S <J. Vesters Jr.) Grootestraat 59a WAALWIJK vraagt voor directe indiensttreding. EMZA vraagt Voor spoedige indiensttreding vrag en wij AU BON MARCHÉ - Kaatsheuvel. FLINK MEISJE bloemen rijkdom in uw tuin vergaren. DINSDAG 15 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS lü CENT. 70e JAARGANG No. 30. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag O&i&eCd. Distributie-klanken in mineur. DE NIEUWE SPELLING. DE SLACHTBANK DER NEDERLANDSCHE JODEN. SPORT. VOETBAL-PROGRAMMA. District 4 Zuid. Nac^Noad. VVV-de Baronie DNL. LongaBW. Helmond—RKTVV. Vlissingen—Willem II. District 6 Zuid. Brabantia—Limburgia. Eindhoven—de Spechten. Bleijerheide—Mauri ts. Sp. Emma—P.S.V. Sitt. Boys—Juliana. 2e Klasse B. Cone. SVD—Wilhelmina. Zwaluw VFC—Tivoli. Geel-Bruin Mulo—Desk. Schiindel—Kolping. RAC— Woensel. TOP-de Valk. 3e Klasse B. ODC-ODI. HaarsteegBest Vooruit. 5e Klasse C. W.S.C.—Hyronimus. Nevelo—Baardwijk. R. W.B.OLterwijk. Sarto—Dongen. 3e Klasse D. Set-RSC. Gudok—RCP. Roosendaal—RKC. Bredania—Groen-Wit. Kaaische Bo"s—Rood-Wit. 4e Klasse D. HeusdenRKPSV. KorvelRKDVC. Res. 2e Klasse. Desk 2—Set 2. De Baronie 2-WSC 2. RBC 2-TSC 2. Hero 2—Allianci 2. RKC 2—RAC 2. KORTE BERICHTEN. De bevolking der V.S. is sinds 1940 met 10 mil- lioen inwoners toegenomen. Jhr. de Geer moet zich verantwoorden op 9 en 10 Mei a.s. voor het Amster- damsch Bijzonder Gerechts hof. Binnenkort zal de 2e Kamer 'n wetsontwerp be handelen dat 'n regeling in houdt, waarbij de werkge vers - overheid zoowel als particulieren - worden ver plicht bij aanstelling van nieuw personeel een zeker aantal minder-valide ar beidskrachten in dienst te nemen. Bij een controle door den C.C.D. kon een winke lier te Dordrecht ruim 20.000 rantsoenen aan ver schillende artikelen niet verantwoorden, waaronder 10.000 rantsoenen suiker jam. Hii bleek een groote zwarte piet en kreeg proces verbaal met vijf mede-ver dachten. De Heer en Mevrouw P. W1JTENBURO—GEERDES betuigen hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte van hun dochter ondervonden. ^Kaatsheuvel, 7 April 1947. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Loonopzand brengt ter openbare kennis, dat dienstplichtigen, wier inlijving wegens kolengebrek werd uitgesteld recht hebben op een uitkeeriug, indien zij tengevolge van dit uitstel een geldelijk nadeel hebben onder vonden. Voor het in ontvangst nemen van die uitkeeriugkunnen belanghebben den zich wenden ter gemeente- secretaite afdeeling II. Kaatsheuvel, 8 April 1947 De Burgemeester van Loonopzand, J. A. FRANS MALLENS. AANGEBODEN: een in zeer goeden staat Electr. ook als trapnaaimachinete gebruiken Te bevragen bij J. G. BASELAAR, Grootestraat D 16, VLIJMEN. DANKBETUIGING. Voor de vele belangstelling be toond bij mijn Geloofsbelijdenis betuig ik langs dezen weg mijn op rechten dank, aan familie, Ds. en Mevrouw Baas, en bekenden. COR SCHOONDERMARK. WAALWIJK. DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van belang stelling, in welken vorm dan ook, bij gelegenheid van ons huwelijk ontvangen, betuigen wij U hierdoor onzen oprechten dank. A. B. GOEDHART J. C. GOEDHART VAN CAEM. Sprang, April 1947. Voor Uw belangstelling en hartelijk medeleven bij gelegen heid van ons 25-jarig Huwelijks feest, betuigen wij U, mede na mens onze kinderen, onzen welge- meenden dank. W. C. NIEUWENHUIZEN A. A. NIEUWENHUIZEN- KROP. Sprang, April 1947. GEVRAAGD: in R.K. gezin met kinderen voor dag en nacht, goede kost. Schrijven aan: J. A. DE ROO Schravendijkplein 47 TE VLAARDINGEN. eiken Maandag te beginnen 14 APRIL e.k. van vm. 10 tot 2 uur bij CORNs. PULLES Grootestraat 53 te DRUNEN de meermalen bekroonde Stam boek en premiehengst zoon van den zeer beroemden stam vader „Certain van Lamswaarden" welke als 5-jarige reeds het kam pioenschap van Nederland behaal de in 4937 en 1939 op de Nat. Tentoonstelling in 's-Bosch No. 1 stond met zijn afstammelingen. Avenir staat bekend om zijn beste bevruchting en is een extra fokhengri Vele afstammelingen van Avenir zijn reeds te zien. Aanbevelend, P. BOUMAN WljK EN AALBURG, Telef. 46. TE KOOP bij ARNOLDUS BROEDERS Galgeneind 59 ST. JOACHIMSMOER. TE KOOP G. VAN DER SCHANS, D 264 Nieuwevaart CAPELLE. EN KAATSHEUVEL. WAARSCHUWING!! Hiermede maken wij onze geachte cliëntele bekend dat wij al ruim 3 weken de Sinaasappelen voor alle bij ons ingeleverde bonnen in huis hebben. De Sinaasappelen welke op a.s. ZATERDAG 12 APRIL NIET zijn afgehaald worden door ons zonder bon aan anderen verkocht. Ook voor de kinderbonnen kunnen de Sinaasappelen worden afgehaald C. VAN DELFT-VAN RIJSWIJK Fruithuis ,/T WESTLAND" De verkoop van Kleiaardappelen a 12 ct. per K.G. (afgehaald) wordt ook ZATERDAG nog voortgezet van 9—12 en 1—4 uur. ALLE inwoners van Groot-Waalwijk kunnen hiervan profiteeren. Niemand verzuime van deze gelegenheid gebruik te maken. Aanbevelend, N.b. Vanaf 9 April wordt deze week niets thuisbezorgd. GEVRAAGD voor directe indiensttreding Schoenfabriek LYDIA GEBRS. DE MUNNIK, DRUNEN. Een klok zonder wijzer Een bad zonder geijser Een vis zonder vinnen Een kast zonder linnen Een bakker zonder meet Een bezem zonder steel Is lang niet zo bar Als de huisvrouw zonder Spar 'g ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS! N V. Schoenfabriek C. M. VAN DER VELDEN, Hoofdstraat 91 KAATSHEUVEL Aanmelden schriftelijk en aan de fabriek. Aanmelding tusschen 2 en 6 uur. gezocht voor huishoudelijke werkzaamheden bij goede betaling en vrije kost door HOTEL VER WIEL „DE GOUDEN LEEUW" WAALWIJK F. W. ITALIA ANDER. DEZE HELE ZOMER EN NOG VELE JAREN 1 Coll. 1 Met deze coll. heeft U de geheele zomer tot laat in het najaaa Bloemen in Uw tuin. 25 GLADIOLEN in prachtige regenboog mengeling: 10 DUBBELE BEGONIA'S alle kleuren; 25 RANON KELS in pracht mengsel, net kleine roosjes; 25 MOMBRETlA's prachtige snijbloemen; 50 OXALIS, geluksklaver voor randen 25 ENKELE ANEMONEN prachtige kleurencombinatie; 25 DUB BELE ANEMONEN in één woord een kleurengracht25 TU1N- ORCH1DEÈN onveibeteilijk schoon'aan bloemenpracht, bloeien van juli tot October; 15 OVERBLIJVENDE PLANTEN in ver schillende soorten, komen ieder jaar terug en geven altijd weer prima snijbloemen. Deze prachtcollectie bloembollen bieden wij U aan voor fI. 10Halve coll. fl. 5.50. Bij iedere bestelling geven wij U een plantaanwijzing en een Aaronskelk voor kamer cultuur GRATIS. Coll. 2 100 GLADIOLEN in 10 nieuwe soorten op naam, apart verpakt prachtige snijbloemen voor fl. 7. Coll, 3 50 VASTE PLANTEN in 5 soorten fl. 9—, deze coll. geeft U iedei jaar weer veel genoegen en is zeer geschikt voor snijbloem. Coll. 4 30 ROTSPLANTEN in 10 verschillende soorten voor fl. 7.50. Coll. 5 10 RIJKBLOEIENDE STRUIKROZEN in 10 soorten fl. 6 Coll. 6 10 BLOEM- en S1ERHEES i ERS in 10 verschillende soorten als RIEBES, JASMIJN, SNEEUWBAL, GOUDENREGEN enz. voor fl. 6.- Bij iedere bestelling sluiten wij 'n cultuurbeschrijving gratis bij Betaling vooruit per postwissel of overschrijving op Postrekening 21030. Rembours fl. 0.25 extra. Voor vracht en verpakking wordt fl. 0.75 berekend en U ontvangt alles franco huis. Fa. A. VAN APPELDORN, Bloembollen, Planten en Zaden HILLEGOM b/h. Station. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Wanneer de gewone man spreekt over de groote macht van 't kapitaal, over de ar beiders en het kapitaal, over het tegenwoordige kapitalis tische stelsel, dan denkt hij vooral aan de groote N.V.'s, het bankkapitaal en de groo te bankinstellingen. Sommige bladen van de Partij van den Arbeid hebben er in recente publicaties aan meegewerkt deze gedachten- associatie levendig te houden. En door het propageeren van nationalisatie van bedrijven dragen zij er mede toe bij den indruk te doen voortbestaan dat we nog leven in den ou den tijd van het liberalisme. Ontkend kan zeker niet worden, dat daarvan nog heel wat sporen in onze huidige democratische samenleving zijn terug te vinden, maar van den anderen kant mag toch niet vergeten worden, dat er op dit gebied ook veel veranderd is. Zoo dient er op gewezen te worden, dat de stellig groote winsten, welke de naamlooze vennootschappen maken, doorgaans slechts voor een be trekkelijk klein gedeelte in de zakken der kapitalisten of wel de aandeelhouders en ei genaars der N.V/s verdwij nen. Wij zullen dit eens aan de hand van de een dezer dagen gepubliceerde winstcijfers der Twentsche Bank nagaan. Deze groote bank behaalde over 1946 een bruto winst van niet minder dan ruim 20 millioen. Met aftrek van on kosten en afschrijvingen res teert een winstbedrag van 16.8 millioen. Hiervan gaat weg aan salarissen en pen sioenen van het personeel een bedrag van 8.6 millioen. Van de resteerende 8.2 millioen incasseert de Staat 2.8 mil lioen aan belastingen, terwijl De nieuwe spelling wijkt in 5 gevallen af van de tot nu toe gevolgde spelling De Vries en Te Winkel en wel in 3 gevallen, waarin het ver schil gebiedend is voorge schreven en in 2 gevallen, waarin het geoorloofd is zoo wel de oude als de nieuwe regels te volgen. De 3 gebiedend voorge schreven veranderingen zijn: le. Weglaten van de ch, waar déze bij de uitspraak niet gehoord wordt; 2e. Schrijven van één o, op het eind van een lettergreep; 3e. Schrijven van één e, op het eind van een lettergreep, maar 2 e's op 't eind van een woord. De 2 niet gebiedend voor geschreven wijzigingen zijn: 4e. Achter de woorden een en geen en achter de woor den mijn, uw, zijn, hun en haar mag men de uitgangen e en en gebruiken of weg laten; 5e. De naamvals-n mag men naar believen gebruiken of weglaten. le geval: De gebiedend voorgeschreven regel voor 't eerste geval luidt: schrijf geen sch als bij de uitspraak alleen s gehoord wordt. Bijv. vlees, mens, ruisen, wasinrichting. Uitzondering: De uitgang isch, waar de ch blijft staan, bijv. practisch, Perzisch, enz. 2e geval: Gebiedend voor geschreven: op het eind van een lettergreep altijd één o. Bijv. zo, stro, lopen, horen. f 2.8 millioen werd bestemd voor reserveeringen en 2.4 millioen, n.l. 6 procent aan dividend, werd bestemd voor de aandeelhouders. Hierbij dient nog te wor den opgemerkt, dat voor het dividend nog 15 pr. aan divi dendbelasting wordt ingehou den, waardoor de aandeelhou der dus feitelijk 5.1 pr. tou cheert. Als mén bedenkt dat deze aandeelen ter beurze 160 pr. noteeren, dan is het rende ment op het geïnvesteerde be drag bij huidige aankoop wel zeer mager en niet veel hoo- ger dan de rente, welke de spaarbanken uitkeer en. Uit de cijfers blijkt, dat de Staat ruim twee en een half maal zooveel ontvangt als de aandeelhouders en dat aan de factor Arbeid ruim de helft van de gemaakte winst of 8.6 millioen toevloeit. Hierbij moet dan nog in oogenschouw worden geno men, dat in tien jaar tijds, n.l. sinds 1936, het pensioen fonds is aangegroeid van 5.4 millioen tot f 17.6 millioen. Dit pensioenfonds, dat als een afzonderlijke stichting feite lijk het eigendom van het personeel is, omvat nu reeds bijna de helft van het ge heele aandeelenkapitaal ad 40 millioen. Na de factor Arbeid komt de Staat met 5.3 millioen ongeveer een derde gedeelte van de totale winst opvorde ren, terwijl tenslotte de aan deelhouders met 2 millioen of een achtste gedeelte van de winst aan het kortste eind trekken. Het kan zijn nut hebben dergelijke dingen eens onder de oogen van het groote pu bliek te brengen, al ware het slechts om overdreven bewe ringen van bepaalde zijde recht te zetten. (Br. Nbl.). Uitzonderingen: goochem, goochelaar, loochenen en de afleidingen daarvan, b.v. goo chelaar, goochemerd. Opmerkingen: a. Woorden als bloodaard, vooral, boosaardig hebben geen oo op het eind van een lettergreep, daar ze worden afgebroken blood-aard, voor al, boos-aardig. b. Men schrijft: strootje, Catootje, maar als zoo'n woord afgebroken wordt op 't eind van den regel, dan is het stro-tje, Cato-tje. 3e geval: Gebiedend voor geschreven: op het eind van een lettergreep schrijf één e. Bijv. leraar, delen, tekenen, heren, enige, ene. Op 't eind van een woord echter altijd 2 e's, b.v. zee, twee, idee. Ook de samenstellingen en afleidingen met deze woor den, eindigend op ee, behou den deze dubbele e, dus twee ling, zeeman, ideeën. En ook woorden als deemoed, slee doorn, meekrap, waarvan de woorddeelen op ee niet meer als afzonderlijke woorden be staan. Opmerkingen: a. Men lette weer op woor den als vreesachtig, veelei send, wreedaard, waar de ee niet op het eind van een let tergreep staat. b. Aandacht verdient nog het plaatsen van een deeltee- ken of trema op woorden, die tot verkeerde uitspraak aan leiding zouden geven, b.v. of ficiële, variëren, in tegenstel ling tot officieel, varieert, die zonder trema geschreven wor den. 4e geval: Evenals in de oude spelling is het in de nieuwe spelling toegestaan achter de woorden een en geen en achter de woorden mijn, uw, zijn, haar, hun de buigingsuitgangen e en en te plaatsen, waai; dit in verband met redekundig zinsverband en naamval mogelijk is. Bijv. uwe tante, mijnen vader. Weglating van deze uitgangen is evenwel ook geoorloofd. 5e geval: De z.g. naamvals-n mag men gebruiken of weg laten naar verkiezing, dus al of niet een n in dep 3den en 4den naamval mannelijk en kelvoud en in den 3den naamval meervoud. In vaststaande uitdrukkin gen blijft de n behouden, b.v. te zijnen huize, in groten ge tale, in genen dele, in den beginne, om den brode. MOEILIJKHEDEN. Aardrijkskundige namen: Waar het betreft aardrijks kundige namen in Nederland en België en overzeesche ge- biedsdeelen blijven deze on veranderd. Dus: Heerenveen, 's-Hertogenbosch, Waterloo. Ook Leidsche Vliet, Sneeker Meer, Hoogeveensche Vaart, blijven onveranderd, want 't zijn aardrijkskundige namen. Maar men schrijft: een Haagse jongen, Goudse kaas, Brusselse kant, want dan is het geheel geen aardrijks kundige naam. Verschrikkingen van het „vernietigingskamp" Sobibor. Van 2 Maart 1943 t.m. 20 Juli 1943 vertrokken negen tien deportatietreinen met Nederlandsche joden van het kamp Westerbork naar het „Vernichtungslager" Sobibor bij de Duitsch-Russische de marcatielijn. Met deze treinen zijn 34.313 Nederlandsche Jo den weggevoerd, waarvan er slechts 19 terugkeerden. Over de verschrikkingen, die deze landgenooten in dit kamp wachtten, werd een uitvoerig rapport samengesteld door 't Informatiebureau van 't Ned. Roode Kruis, aan welk rap port wij de navolgende ge gevens ontleenen. Badkamer des doods. Sobibor bestond reeds in 1941 en er waren in het begin van 1943 reeds tienduizenden Poolsche, Russische en Oos- tenrijksche Joden vergast, want het was een specifiek Joodsch kamp. Er was een gaskamer, welke ongeveer 600 menschen kon bevatten. Het gas werd door de douches in de kamer gebracht. Wanneer de menschen waren vergast, wentelde de vloer en dan vie len de lichamen naar bene den. De bagage van de trans porten werd gesorteerd en de goederen naar Duitschland gestuurd. Er vonden zoo goed als geen selecties plaats. De getransporteerden werden vrijwel zonder uitzondering onmiddellijk vergast, zoodat de dag van aankomst in het kamp ook de sterfdag van de menschen was. Blijkens het rapport werden van sommige transporten jon ge vrouwen en mannen uit gezocht voor werk. Een deel der uitgezochte personen is in Sobibor te werk gesteld uitsluitend voor werkzaam- Ook de'namen van wegen, straten en pleinen, (óver het algemeen door de gemeenten vastgesteld (volgen de nieu we spelling, dus Leidseplein, Bredaseweg. Komt er in een aardrijks kundigen naam sch voor, dan blijft die ook in de afleidin gen bestaan, b.v. Bossche naar, Oudenbossche kweeke- rijen. In samenstellingen blijft de oorspronkelij ke aardrij kskun- dige naam behouden: b.v. Wa- terlooplein, maar men schrijft Waterlose kinderen, omdat dit een afleiding en geen samen stelling is. Vergelijk Goereese kinde ren (de dubbele e in verband met de voorschriften van ge val 3). Buitenlandsche aardrijks kundige namen, waarvoor een Nederlandsche vertaling be staat, volgen de nieuwe spel regels, dus schrijven we Duitsland, Wenen en ook de afleidingen daarvan als: Pa- rij se mode. We krijgen dus verschil tusschen Nederlandsch-Indië en Brits-Indië. De voornaamwoordelijke aanduiding blijft ongewijzigd. Hiervoor blijft n.l. de spel ling De. Vries en Te Winkel van kracht, tot de aangekon digde woordenlijst verschenen is. We moeten dus schrijven: De kerk met haar hoge (of hogen) toren, en de toren met zijn slanke spits. heden in verband met de ver gassing een ander deel is onmiddellijk doorgezonden naar naburige kampen in het district Lublin. Een z.g. kindertransport (uitsluitend bestaande uit kinderen met hun moeders) is uit Vught via Westerbork in Sobibor aangekomen en zonder eenige selectie ter stond vergast. In October 1943 waren van alle transporten uit Neder land totaal nog circa 800 men schen in Sobibor en in de na burige kampen werkzaam. Op 14 October 1943 brak er in Sobibor een georganiseerde opstand uit tegen de Duitsche S.S., omdat men bij geruchte had vernomen dat alle kamp bewoners op 16 October zou den worden doodgeschoten. Zestien S.S.-mannen werden gedood, maar alle kampbewo ners op circa 30 menschen na, werden als gevolg van dezen opstand vermoord. Deze 30 trachtten te ontvluchten, maar er waren mijnenvelden rondom het kamp en bij de ontvluchtingspoging is een aantal personen om het leven gekomen. De rest kon zich aansluiten bij Poolsch-Russi- sche partisanen. Op 8 November 1943 vond de groote uitroeiïngsactie der Duitschers tegen alle Joodsche kampen en ghetto's in 't dis trict Lublin plaats en bij deze gelegenheid is het geheele kamp Sobibor geliquideerd, evenals alle andere kampen in de nabijheid en in het ge heele district. Ook van die genen, die niet onmiddellijk bij aankomst zijn vergast, kan dus worden aangenomen, dat zij uiterlijk op 8 November 1943 zijn overleden, met uit zondering van de negentien teruggekeerden. Verschillende kranten be gonnen reeds eenigen tijd ge leden met het ongerust ma ken van onze huismoéders. Zou het koffierantsoen ver laagd worden? Zou er wel licht heelemaal geen koffie meer verstrekt worden? Zou dit en zou dat? Evenzooveel vragen, die niet alleen onze huismoeders, maar iedereen bezig hielden. Thans is er eenige klaarheid in deze duisternis gebracht. In verband met de voorge nomen versoberingsmaatrege len der regeering, heeft over leg plaats gehad tusschen den waarnemend directeur-gen"e- raal der voedselvoorziening en de bedrijfshoreca. In vogel vlucht willen wij een en an der ook even onder de aan dacht van onze lezers bren gen. Het burgerrantsoen voor koffie zal belangrijk omlaag gebracht worden en daarbij zal onvermijdelijk het café- verbruik moeten volgen. Men overweegt, om, indien tot be perking moet worden overge gaan, de bestaande hoeveel heden te vervangen door ge lijke hoeveelheden surrogaat. Aan het maken van thee surrogaat wordt voorloopig nog niet gedacht en t.z.t. zal worden bepaald hoe de ver houding van de thee-toewij zingen tot die van koffiesur- rogaat zullen worden. Tot verlaging van het vleeschrantsoen in de restau rants zal niet aanstonds wor den overgegaan. Toch zal men dezen zomer met een vermin dering rekening moeten hou den. Voorloopig blijft de toe stand, ook ten aanzien van vet, ongewijzigd. De regeering overweegt de invoering van twee vleesch- looze dagen voor alle eetge- legenheden ook wild of ge vogelte mag dan niet worden verstrekt. De patates-frites- bakkers zullen voortaan ook een vet-toewijzing krijgen, welke echter voor een deel, maar niet tenvolle, in minde ring komt op de bestaande toewijzingen aan restaurants. Naar „Het Parool" omtrent ons rookertje verneemt, is het door de regeering goedge keurde plan om de productie ten opzichte van 1939 tot 150 procent te verhoogen, inmid dels weer afgewezen. Voor April en Mei wordt de ta bakstoewijzing aan de fabrie ken met 25% verlaagd. De productie die in Mei 100% zou bedragen, wordt 70%. Ook het voornemen van de regeering om het rantsoen op vier pakjes per week te bren gen is van de baan. Toch is er voor 1947 nog voldoende tabak. Het resultaat zal mis schien drie pakjes zijn. De toekomst voor sigaren- rookers blijft eveneens on zeker. Voorloopig zijn er nog meer dan genoeg sigaren, maar als er niet spoedig om blad komt, dan loopt het fout. BERECHTING VAN ECONOMISCHE DELICTEN. Bij het Ministerie van Jus titie zijn wettelijke maatrege len in voorbereiding om te komen tot een meer doelma tige berechting van economi sche delicten. Het is aanvan kelijk de bedoeling, dat aan iedere rechtbank een econo mische kamer wordt toege voegd, terwijl als eenige ap pèl-instantie het Haagsche Gerechtshof zou worden aan gewezen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1