man. of vr. BEDIENDE. Prima THUISSTIKSTERS THUISWERKERS SNIJDER of HALFWAS SNIJDER enkele ADMINISTRATIEVE KRACHTEN een aankomend Kantoorbediende AMATEUR CIGARETTEN Meubelen en Huisraad De kansen van Emigratie. Belastingvraagstukken. EEN PARTIJ Coöp. Boerenleenbank „SPRANG N B." TE a. n. KOOP z. g RADIO. FiJOS. v. ASTEN-WOLFS GEMEENTE WASPIK. Kostelooze inenting tegen pokken. Notaris A. SCHAAP publiek verkoopen: WINKELINVENTARIS BASCULE met gewichten THUISWERKER SCHOENFABRIEK TE KAATSHEUVEL vraagi voor direct Mulo-opleiding gewenst. NIET GEBRUIKT PLUCHEN VLOERKLEED HH. LANDBOUWERS!! PRIMA ZADEN. GROENKRAAG, BIETENZADEN, POOTAARD- APPELEN (N.A.K. gekeurd, vele soorten). Tevens TUINZADEN en een klein aantal ZWARE VRUCHT- GEVRAAGD. Fa. L. W. SCHAMBERGEN, Stationsstraat 1 30 WAALWIJK GEVRAAGD: voor handgenaaid en gekeerd werk. TEVENS GEVRAAGD: Aankomende Jongen ol Meisje voor lichte kantoorwerkzaamheden. Bij den DISTRIBUTIEKRING 251 WAALWIJK kunnen geplaatst worden OP ARBEIDSCONTRACT. GEVRAAGD: mannelijk of vrouwelijk. DONDERDAG 17 APRIL 1947. "SSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 31. Waalwijksche en Langstraatsche Courant vmcuint DmsdagDonderda9 Na een Roosendaal-overwicht van wel een half uur, werkt RKC zich los en steeds trekt de voor hoede ten aanval. Tot doelpunten komt het echter in de eerste helft niet; de rust gaat in met blanco stand. Na rust is het met het overwicht van Roosendaal gedaan en het is RKC dat nu steeds aan bod is. Wanneer er een kwartier in de tweede helft is gespeeld, geeft v. d. Sanden een_ mooie pass naar Jos Duquesnoy, die na de back gepasseerd te zijn, onhoudbaar in schiet, 0—1. Roosendaal probeert nu alles om den achterstand in te loopen en weet enkele corners te forceeren, die echter steeds stranden op de hechte verdediging van de RKC- achterhoede. Onder groote spanning ver strijkt den tijd en de talriike sup porters moedigen RKC vurig aan. 5 min. voor het einde geeft van Delft mooi door aan Jan Duques noy, deze omspeelt de backs en lokt den keeper uit zijn doel; dit lukt. Hij passeert ook den doel man en met een zacht rolletje plaatst Jan den bal in het verlaten doel en het is 0—2, waarmede hij de overwinning veilig stelde. Hiermede komt het einde van dezen spannenden strijd en moest Roosendaal in RKC de meerdere erkennen. Scheidsrechter Was dhr. v. d. Ven, die dezen wedstrijd keurig leidde en de touwtjes ook goed strak hield. RKC heeft hiermede haar kam pioenskans zoo goed als zeker in haar macht, daar ook de tweede concurrent Rood Wit bij Kaaische bovs een veer moest laten. R.K.C. II deed het minder goed en verloor oo eioen terrein met 4—1 van R.A.C. II. GEERTRUIDENBERG. Right OhBe Ready. De kampioenswedstrijd die gisteren alhier is gespeeld tusschen Right Oh 4 en Be Ready eindigde in een 80 overwinning voor Right Oh. Hierdoor zijn onze junioren kampioen. Om 2.30 uur volgde de wed strijd Right Oh 1 tegen IVC Breda. De eerste ontmoeting te Breda bracht een onbegrij pelijke nederlaag voor Right Oh van 24; gisteren echter wist Right Oh 1 een overwin ning te bevechten van niet minder dan 70. Hierdoor is de positie van Right Oh ten opzichte van het kampioen schap vrijwel zeker komen te staan. A.s. Zondag speelt Right Oh nog één van de zwaarste wed strijden, doch ook hiervoor behoeven we niet bang te zijn, als zij eenzelfde productief spel als verleden Zondag we ten te ontwikkelen. DE VOETBALUITSLAGEN. lste Klasse. Distr. IV. NAC—NOAD 0—2 WVDe Baronie DNL 70 LONGA-BVV 3—4 HelmondRKTVV 12 VlissingenWillem II 14 lste Klasse. Distr. VI. BrabantiaLimburgia 21 De SpechtenMVV 03 BleijerheideMaurits 11 Sportcl. EmmaPSV 11 Tweede klasse B. Cone. SVD—Wilhelm. 2—0 Zwaluw VFCTivoli 00 (gest.) SchijndelG. B. Mulo 21 RACWoensel 44 TOP—De Valk 3—4 Derde klasse B. ODC—ODI 4—1 Haarsteeg—Best Vooruit 2—5 Desde klasse C. WSCHyronimus 40 NeveloBaardwijk 50 SartoDongen 32 Derde klasse D. SET—BSC 2—2 GudokPCP 2—2 RoosendaalRKC 02 BredaniaBroen Wit 10 Kaaische B.Rood Wit 22 DECLAMATIE-WEDSTRIJD P. C. HOOFT. Door ons Leekenspel te Bussum werd ter gelegenheid van de herdenking van 't feit dat 300 jaar geleden de dich ter P. C. Hooft stierf, een declamatie-wedstrijd uitge schreven. Deze wedstrijd zal o.a. ge houden worden te Utrecht op 14 Juni en te Eindhoven op 21 Juni, terwijl de slotzitting gehouden zal worden te Am sterdam op 5 Juli. Op deze slotzitting zal de jury bestaan uit: Claudine Witsen Elias, Annie Sweers, Eduard Verkade, Piet Oomes en Henk Schaer. Inschrijving staat open tot 1 Mei bij Ons Leekenspel te Bussum, waar ook nadere in lichtingen voor deze prijs kamp verkrijgbaar zijn. Met groote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons eerste kindje. Bij het H. Doopsel ontving het de namen van GUDULA JACOBA. JOS COPPENS G. J. COPPENS-v. DIJK. Waalwijk, 13 April 1947. Tijdelijk: St. Nicolaas-Ziekenhuis. Tot ons groot leedwezen overieed heden plotseling onze hooggeachte Heer H. C. VAN EETEN die aan onze firma gedurende meer dan 25 jaar zijn beste krachten gewijd heeft. GELDERSCHE LEDERHANDEL. Waalwijk, 12 April 1947. Voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervon den, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijker! dank. C. BLOM A. BLOM-HESSELINK Soerabaja, April 1947. Bataviaweg 29. TE KOOP: bij JOHAN VAN ROOIJ, Toren straat 42, DRUNEN. Spaarbankboekjes, Boekjes In loopende rekening en Voorschot boekjes, moeten DINSDAG 1 5 APRIL a.s. aangeboden worden ter bijschrijving van rente en controle op het kantoor der Bank, van 9-12, 2-5 en 7-9 uur. HET BESTUUR. Stationsstr. 36 WAALWIJK ZOMERSTRAAT 52 Tel. 3343 TILBURG Burgemeester en Wethouders van Waspik MAKEN BEKEND, dat op Donderdag 17 April a.s. van 3 tot 3i uur n.m., in het gebouw het WIT-GELE KRUIS te Waspik de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting of herinenting tegen pokken. Waspik, 11 April 1947. Burgemeester en Wethouders De Burgemeester, w.g. COUWENBERG De Secretaris, w.g. M. VAN DONGEN te Waalwijk, zal op WOENSDAG 16 APRIL 1947 des namiddags 2 uur ten verzoeke en ten huize van Mevr. Wed. VISSER, Burgemeester Smeelelaan te Waalwijk, w.o. Gasfornuis, Jan jaarsma haard, gasradiator, Friesch klokje, regulateurklok, salamander kachel, gordijnroeden, diverse meubel makersgereedschappen, spiegels schilderijen, stoelen, serviesgoed glas- en aardewerk, planten enz. Te zien een uur voor der. verkoop TE KOOP en J. v. d. HOVEN Gasthuisstr. 47 - KAATSHEUVEL BIEDT ZICH AAN: als HANDZWIKKER of HOUTENHAKKENZETTER. Brieven onder No. 1795 aan het Bureau van dit blad. Brieven onder No. 1 799 Bureau van dit blad. AANGEBODEN 14/4 moderne dessin v.o. kwaliteit. Brieven onder No. 1797 Bureau ven dit blad. Ook in dezen tijd, nu de zaaitijd weer nadert wordt gelet op Welnu dan, volop UIT VOORRAAD leverbaar BOOMEN (struik) van het van ouds bekende adres C. VAN DE BOGERT, HEDEL. Beleefd aanbevelend, A. M. PRUIJSSERS Loonschendijk D 183 's-CAPELLE. H. VAN MIERLO, Verlengde Hoofdstr. 65, KAATSHEUVEL (Leeftijd 15-17 jaar.) Brieven onder No. 1796 Bureau van dit blad. Sollicitaties met volledige gegevens te richten aan den Directeur van voormelden dienst. Bezit van Mulo ol H.B. S. diploma gewenst doch niet vereischt. Sollicitaties onder No. 1798 Bureau van dit blad. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker Waalwijksche Stoomdrukkerij Anïoou Tielen. Men schrijft ons van des kundige zijde: Er bestaat in ons land een groote emigratiedrang, al is de wilde lust tot vertrekken, welke zich na den oorlog openbaarde, aan het vermin deren. In den eersten tijd wenschte een ontstellend groot aantal Nederlanders het land te verlaten. Deze drang was een reactie op het door stane leed gedurende de oor logsjaren, soms gepaard met vrees voor de toekomst en ge schokt vertrouwen in de mo gelijkheid tot herstel van nor male verhoudingen in ons zwaar getroffen werelddeel. Deze wilde treklust is aan het luwen. Men begint bij de as pirant-emigranten weer den ouden geest te ontmoeten van hen, die met volle ernst en erkenning van de bezwaren en groote moeilijkheden, wel ke bij emigratie worden on dervonden, de plannen tot verbetering van hun positie, en vooral van die van hun kinderen, willen uitvoeren. Laten treklustigen echter wel bedenken, dat emigratie een groote stap beteekent en dat het vreemde land geen luilekkerland is. Overal wordt de strijd om het bestaan ge streden en om te slagen moet men bezield zijn met groote ernst en doorzettingsvermo gen. Men moet zich kunnen aanpassen aan totaal andere toestanden en gewoonten. Het is voorts van beteeke- nis, dat men zich laat voor lichten door de daartoe door de regeering ingestelde Stich ting Landverhuizing Neder land en door de overige er kende organisaties. Men zij voorzichtig met het zich aan sluiten bij de talrijke particu liere vereenigingen, die den laatsten tijd zijn opgericht. Zij beloven veel en laten belang rijke sommen storten, zonder dat er een redelijk vooruit zicht bestaat, dat hun plannen tot uitvoering komen. Laat U zich ook niet ver leiden tot critiek op de over heid door de mededeeling, dat zij geen medewerking aan emigratie verleent. Dit is een ongegrond verwijt. Als er thans weinig of geen berich ten komen omtrent kansen van onze landgenooten, is dit te wijten aan moeilijkheden, welke nog bestaan. Het is voor een buitenstaan der moeilijk te realiseeren, welke groote moeilijkheden bij dit werk worden onder vonden. Het aantal landen dat emigranten toelaat en waar de verhoudingen voldoende perspectieven bieden voor den Nederlander, is gering. Het scheepsvervoer is nog zeer be perkt, terwijl de deviezenpo- sitie van ons land niet toe laat, dat belangrijke bedragen aan buitenlandsche geldmid delen ter beschikking van emigranten worden gesteld. Dat overigens de regeering een open oog heeft voor het vraagstuk van de emigratie, moge blijken uit de belang rijke geldmiddelen, welke be schikbaar zijn gesteld om de toestanden en mogelijkheden In het buitenland te bestudee- ren en de emigratie voor te bereiden. In Frankrijk, Zuid-Afrika en Brazilië zijn emigratie-at- taché's verbonden aan de Ne- derlandsche diplomatieke pos ten, terwijl in Canada, Argen tinië, tevens voor de omrin gende landen, Australië en Nieuw Zeeland, de landbouw- attaché's zich met dit werk belasten. Deze functionarissen stellen een onderzoek in naai de kans en van Nederlanders in die landen en zenden re- gelmatig daarover rapporten in, alsook omtrent de wijze, waarop de emigratie dient te geschieden. In het algemeen is in de wereld vraag naar land- en tuinbouwers én geschoold vakpersoneel. Geen of weinig kansen hebben:- ongeschoolde krachten, onderwijzers, admi nistratief personeel en aca demisch gevormden. Zoolang men niet de nationaliteit van het betrokken land bezit, het geen in den regel eerst na vijf jaren ononderbroken ver blijf mogelijk is, is plaatsing- in overheidsdienst vrijwel uit gesloten. In het bijzonder be staan, mogelijkheden voor boerenzoons, die hier te lande geen bedrijf kunnen krijgen en die bereid zijn in den vreemde voorloopig in loon dienst te gaan werken. Daar voor bestaan thans vooral kansen in Canada en Austra lië, terwijl in Argentinië vraag is naar gehuwde jonge boeren, zonder, of met één of twee kinderen. Aanmelding daarvoor kan geschieden bij de Stichting Landverhuizing- Nederland, Lange Voorhout 20, Den Haag en bij de drie Centrale Landbouworganisa ties. Aan geschoolde, vakkundige krachten in de overige be drijfstakken is in vele landen groote vraag. De behoefte aan deze arbeidskrachten in ons land is echter eveneens groot, vooral voor den wederop bouw en het herstel van het bedrijfsleven. De lust tot emi gratie onder hen is ook zeer groot. Het is> daarom noodig gebleken, aan het vertrek van hen, die hier dringend noodig zijn, voorloopig beperkingen op te leggen. Zoodra de po sitie op de arbeidsmarkt dit veroorlooft, zullen deze be perkingen worden opgeheven. Dit jaar zal de emigratie nog niet van grooten omvang kunnen zijn. De vooruitzich ten voor de komende jaren zijn echter meer hoopvol, mits de economische omstan digheden in de wereld zich niet ten ongunste wijzigen. Men kan er echter van ver zekerd zijn dat alles in het werk zal worden gesteld de emigratie in goede banen te leiden. ECONOM. BESPREKINGEN IN INDONESIë. Samenwerking in Modjokerto. Ten huize van mr. J. E. v. Hoogstraten, directeur Econo mische Zaken te Batavia, heeft een informeele bespre king plaats gehad van verte genwoordigers uit de Neder landsche industrieele wereld met minister Gani. In zeer kort bestek werd binnen enkele uren het ge- heele economische leven op pervlakkig besproken. Volgens een Nederlandsch- Indonesisch communiqué van heden is de mogelijkheid ge schapen voor een accoord over de belangrijkste econo mische problemen, welke door de Nederlanders en de Repu bliek besproken worden. De besprekingen tusschen mr. J. E. van Hoogstraten en dr. A. K. Gani waarmee op 9 April is aangevangen, du ren nog voort. Het communiqué geeft na dere bevestiging van eerdere berichten, volgens welke de onderwerpen van bespreking waren: 1. het tot stand brengen van gemeenschappelijke pro ductie- en deviezenregelin- gen; 2; de terugkeer van de rechtmatige eigenaars naar hun ondernemingen; 3. vorming van gezamen lijk voedselfonds; 4. maatregelen, om de op heffing van de Australische boycot van Nederlandsche schepen te bevorderen. MODJOKERTO. Dr. Soekandar, de republi- keinsche regent van Modjo kerto, die thans te Batavia vertoeft, heeft aan Aneta me degedeeld: „Zoodra ik er in slaag de republikeinschë politiemacht voldoende te versterken, zal mijn regentschap van meer dan 120 duizend hectaren een gedemilitariseerde zone zijn, zonder Nederlandsche en zon der republikeinsche troepen. Het politiecorps dat thans 100 man telt, zal tot ongeveer het vijfvoudige worden vergroot. Aan de grenzen zullen ge mengde Nederlandsch-Indo- nesische posten er voor moe ten waken dat geen gewapen de personen van welke zijde ook, het Modjokertosche bin nengaan". Lodji, 5 April '47. Mijne Heeren. Naar aanleiding van de dank betuigingen die ik las in dit blad (de Echovan jongens die hier in Indië vertoeven, haast ook ik mij U mijn dank te betuigen. Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar den Hoofd redacteur van dit blad, verder naar hen die er zich mee be lasten om het nieuws van onze eigen omgeving in den kortst mogelijken tijd aan ons door te zenden. Ik stel het ten zeerste op prijs alles van u allen Ie vernemen. Het is niet meer dan mijn plicht dat ik deze woorden van dank aan u allen richt Dat deze instelling mogen groeien en bloeien ten opzichte van allen, die er aan meewerken en hun medeleven toonen voor onze jongens in Indië. Vele groeten aan al/e'vrienden en bekenden. Hoogachtend, Sld. F. J. VAN DAL. I—III—14 R. I. Soekandar zeide voorts, dat de leiding van de irrigatie- werken zal worden overge dragen aan de republikein sche burgerlijke autoriteiten, die er voor zullen zorg dra gen dat geen herhaling voor komt van het onlangs ge beurde. Dr. Soekandar noemde de samenwerking tusschen de Nederlandsche en de republi keinsche militaire en burger lijke autoriteiten zeer bevre digend. „De zaken worden rechtuit en zonder omwegen gesteld en besproken". GERBRANDY EN LINGGADJATI. Scherpe veroordeeling der regeeringspolitiek. „Ik verwacht, dat zij die dit kwaad gebrouwen hebben, eenmaal voor den aardschen rechter rekenschap zullen moeten geven van hun da den" verklaarde prof. mr. P. S. Gerbrandy over Hilver sum II in een radio-uitvoering over Linggadjati. En prof. Gerbrandy besloot: „Deze ïndië-politiek van het kabinet-Beel is gedoemd vol komen vast te loopen. Neder landsche ministers mogen be zig zijn den rechtsstaat in In dië prijs te geven en te trach ten nog met knappe men- schen een stuk van het kapi- VERMOGENSAANWAS- BELASTING. De voorloopige aangifte Vermogensaanwas-belasting moest binnen een maand in gezonden worden. Die termijn i is al verstreken, maar velen j hebben het biljet nog thuis liggen. Het invullen van een J dergelijk formulier is nu een maal geen aangename bezig- heid; men stelt uit tot Zondag en Zondag's stelt men weer uit om zijn humeur niet te bederven. Heel begrijpelijk, maar toch gevaarlijk. De Inspecteurs we kun nen dit gerust aannemen hebben wel begrip voor de moeilijkheden waarmee de invullers te kampen hebben, maar hun geduld is eens ten einde. Komt het aangifte biljet niet binnen bij den In specteur, dan is deze bevoegd een ambtshalven aanslag op te leggen. Deze operatie zal dan vast niet pijnloos en met zachte hand geschieden. U heeft dan het recht om Uw bezwaren _in te dienen, na de uitspraak eventueel naar den Raad van Beroep te gaan, maar dit alles schort de betalings-termijnen niet op. Voorkomt die moeilijkhe den, schept moed en zet U aan den arbeid. De beperkte plaatsruimte laat niet toe dat ik met U een wandeling maak door 't aan giftebiljet. Enkele moeilijk heden wil ik aanwijzen. Eindvermogen. Als regel kunt U hiervoor nemen het bedrag van Uw aangifte Ver mogensbelasting 1946. Onder nemers dienen erop te letten de Ondernemingsbelasting over de bedrijfswinst 1945 nog af te trekken. taal te redden, hun politiek moge in het moederland reeds middelen gebruiken, die een politieke democratie niet ver draagt, dat alles moge u be nauwen, vooral omdat het op volgers stelt voor een ont reddering, die meer schijnt te vragen dan menschen kun nen: Wanhoopt niet, want de grondbeginselen van den rechtsstaat kunnen wel tijde- .lijk vertrapt worden, maar ze zullen uit de Nederlandsche volksziel, zoolang er *is een buigen voor hooger beginse len, niet worden uitgeroeid". SALARISREGELING THANS GETEEKEND. H.M. de Koningin heeft de door de regeering voorgestel de wijziging in het bezoldi gingsbesluit met betrekking tot de onderwijzerssalarissen, thans geteekend. Verwacht kan worden dat deze wijzi ging in den loop der volgen de week in het Staatsblad zal verschijnen. LEERAREN VRAGEN RECHT EN ERKENNING. Het Middelbaar Onderwijs in gevaar. Op den dag dat H.M. de Koningin het besluit teeken- de tot verbetering van de sa larissen der onderwijzers, zijn de leeraren bij het voorberei dend Hooger- en Middelbaar Onderwijs voor het forum der openbaarheid getreden om hun nood-toestand bekend te maken. De positie van den leeraar in de maatschappij dreigt reeds eenige jaren on dermijnd te worden, tot scha de ook van het onderwijs. Ge vraagd wordt, herstel van het leeraars-ambt als een volledi ge en volwaardige betrekking en niet de bezoldiging afhan- Beginvermogen. U neemt hiervoor den aanslag in de Vermogensbelasting 1940/'41 (dus niet de aangifte). Was er geen aanslag, dan berekent U het vermogen zoo goed mo gelijk. Was Uw aangifte, Uw balans destijds te laag, dan moet U verhooging van Uw beginvermogen aanvragen op den voet van het Buitenge woon Navorderingsbesluit. Zoolang het Departement nog geen voorschriften heeft gegeven, zal de Inspecteur Uw verzoek nog niet kunnen inwilligen, maar wel kan hij uitstel van betaling verlee- nen, al oi' niet onder zeker heid. Belastingvrij kunt U natuurlijk niet verhoogen, dus zult U gewetensgeld moeten betalen, maar het percentage van 5090% der Vermogens- aanwasbelasting zal dan zeker niet bereikt worden. Het volgende is van veel belang voor de oorlogsgetrof fenen, waarvan de Langstraat er helaas genoeg telt. De zwaarst getroffenen zul len voorloopig niet in de be lasting worden betrokken; de minder getroffenen zullen soepel behandeld worden. De ze gunstige regeling geldt niet voor zwarte handelaren, col laborateurs e.d. Aanslagen in de Vermo- gensaanwasbelasting zijn nog niet opgelegd, maar zeker heidstellingen zijn U waar schijnlijk wel bekend. Hierin zit vaak een bedrag verwerkt voor Vermogensaanwasbelas- ting. In dit geval kunnen oor logsgetroffenen zich tot den Inspecteur wenden om de gunstigste regeling toegepast te zien. v. L. kelijk te stellen van het aan tal wekelijksche lesuren. Onmiddellijke voorziening in niet meer langer te dragen noodtoestand. De leeraren in de gelegen heid te stellen zich naast hun schooltaak ten volle te kun nen geven aan de behartiging van hun paedagogische, we tenschappelijke en maat schappelijke plichten. Spoedig herstel van het on derwijs, ook op ander terrein dan dat der salarisregeling. Mr. W. L. DE VOS VAN STEENWIJK OVERLEDEN. Op 87-jarigen leeftijd is Zaterdagmiddag overleden de minister van Staat, mr. W. L. baron De Vos van Steen wijk, oud-voorzitter van de Eerste Kamer. De heer De Vos van Steen wijk, die juist hersteld was van een ernstige ziekte, maakte Zaterdag een wande ling over het Lange Voorhout in Den Haag. Juist voor het paleis van H.M. de Koningin is hij in elkaar gezakt en overleden. BEZUINIGING VAN 1 MILLIARD OP KOMST. Naar uit de meest betrouw bare bron wordt vernomen, heeft minister Lieftinck in de richtlijnen, die hij in Januari aan zijn collega-ministers heeft gegeven voor de samen stelling van de begrooting '48 er op gestaan, dat het totaal bedrag van een milliard lager komt te liggen dari voor 1947 het geval was. Daar de rijks- begrooting over 1947 een be drag van rond vier milliard beliep, komt dit dus neer op een bezuiniging van 25 pro cent.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1