9de spar! 19.- Jaarbeurs. Waalwijksche Avond Mannelijke en Vrouwelijke TWEE SCHRIJFMACHINES VOORLICHTINGSAVOND voor Oorlogsgetroffenen inzake uitkering oorlogsschade. NET MEISJE Werkkrachten gevraagd. Lompen- en Textielafvalhandel Winterdijk - WAALWIJK per Touringcar naar de Jaarbeurs. Per persoon I 4.- A. Mulders-Sars MOTORRIJWIEL z.g.a.n. TANDEM WECKFLESSCHEN TOURINGCARBEDRIJF MULDERS-SARS MONTEUR-CHAUFFEUR. GEMEENTE WAALWIJK. ENIGE THUISSTIKSTERS EEN HAKKENOVERTREKKER en 2 AANKOMENDE JONGENS. bij de Fa. LEENHEERS ZWAANS MACHINE STIKSTERS, I LEDERBEWERKERS en LEERLINGEN. RECLAME AANBIEDING KINDER SCHOOLTASSEN Fa. „FIDES" Lederwaren Sportartikelen WAALWIJ KS BELANG. OP WOENSDAG 23 APRIL A.S., F ORGANISATIE YAN ZELFSTANDIGE KRUIDENI" DINSDAG 22 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 32. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag Nieuws uit en in Indië. 48ste Jaarbeurs te Utrecht. worden, tegenover de onkomende persoonlijkheid het goede voor beeld. Een heel belangrijke kwestie is de voorlichting der jeugd inzake de mysteries van het leven. Ook hiervoor gaf sor. enkele zeer dui delijke richtlijnen, waarna hij sprak over het eerste opkomende liefdesverlanaen. Men moet hen niet in den waan brengen, dat het gevoel, dat hen bezielt, of beter, dat hen in beroering brengt, iets slechts of iets vrkeerds is, dat men dient te ontvluchten. Men moet hen zeggen, dat de zuivere liefde door God aaarne gezien en gezerrend wordt. Tenslotte sprak Br. Overste over de verkeerde invloed van mondaine feesties, dansgeleaenhe- den, verkeerde films en lectuur. Hierna voerden de leerlingen der scholen de kinderoperette van M. Brandts Buys ,,de Boschdui veltjes" op. Deze operette was een lust voor oog en oor. Er werd door de leer lingen schitterend gezongen en gespeeld. Er was een sprookjes achtige verlichtina, de decors wa ren eveneens als uit een sprookje. Het behoeft geen betoog, dat de spelertjes en de Broeders, die geen moeite te veel oeacht hadden, een dankbaar en harteliik applaus ont vingen van de ouders. De St. Pe- trusscholen hebben aan het suc ces van de opvoering van het vo- ricre jaar een nieuw succes toege- vxoegd, dat er waarliik ziin mag. In de oauze dankte Br. Overste alle medewerkers harteliik voor alles wat zii voor het welslagen der avonden ™»daan hadden. Spe ciaal noemde h" de heeren Ver hoeven en van Rov. De ouders nincien na afloop hoogst voldaan huiswaarts. RFT /VMnOTTK VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS. Blijkens advertentie in dit num mer wordt Maandag a.s. in zaal Thalia een voorlichtingsavond ge geven voor oorlogsgetroffenen in zake uitkeerinq oorlogsschade. Men kan over deze aangelegen, heid, die voor vele oorlogsgetrof fenen nog tal van duistere punten bevat, schriftel'ike vragen indie nen, welke dan op dien avond zullen worden beantwoord. Deze voorlichtingsavond, die ongetwijfeld omtrent tal van moeiliikheden ophelderinn zal ver, schaffen, zal zeker veel belang stelling van de zijde der oorlogs getroffenen trekken. K. J. M. V. Op de j.l. Dinsdag gehouden K.J.M.V.-vergaderinq werd beslo ten om a.s. Woensdag met de vereeniging een bezoek te bren gen aan de Jaarbeurs te Utrecht. Bekend gemaakt werd. dat de voetbalwedstr':d tusschen de Kaatsheuvelsche K.J.M.V. en de K.J.M.V. van Waalwiik een over winning vck.r ons werd. Dé heer v. Oss, afgevaardinde van de ""-oote Middenstand sprak op de vergadering over de CuT Tot onze diepe droefheid over leed heden door een noodlottig ongeval, nog voorzien van de genademiddelen der H' Kerk, onze innig geliefde zoon, broeder behmvdbroeder, oom en ver loofde Johannes Anionius van den Bogaart in den ouderdom van 32 jaar Wij bevelen de ziel van den dierbaren overledene in Uwe gebeden aan. A. van den Bogaart J. van den Bogaart- Kaffener. Th. van der Mee- van den Bogaart M. van der Mee. L. M. van den Bogaart W. van den Bogaart- Smoiders en Kinderen. M. G van den Hogaart Wa. van den Bogaart- Koolen en Kinderen. H. Dumoulin (Verloofde.) Waalwijk, 15 April 1947. De plechtige uitvaart en be grafenis zullen plaats hebben op vriidag 18 *piil as. om halfin, in de Parochiekerk van den H, Antonius van Padua te Waalwijk tureele Sectie, terwijl binnenkort overgegaan zal worden tot ope ning van een avondschool voor jongere en oudere middenstanders. Deze cursus zal aan de practijk zijn getoetst en zeker van grpot belang zijn. Lambert van Bladel 'hield een korte inleiding over samenwerking tusschen den qrooten middenstand en de K.J.M.V. De eerste Zondag van Mei zal een bedevaart naar Den Bosch ge houden worden. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling over lijden, tengevolge van een nood lottig ongeval, van ons geacht medelid Jan van den Bogaart. Onze vereeniging verliest in hem een trouwe clubvriend aan wien wij steeds de beste herin neringen zullen bewaren. Het Bestuur der Voetbcilvereeniging W.S.C. Waalwijk, 15 April 1947. Op 10 Mei a.s. hopen onze ge liefde Ouders en Grootouders W. BOSSERS en C. BGSSERS-BROK hun 50-jarig huwelijksfeest ie vieren. De H. Mis uit dankbaarheid wordt opgedragen ir; de Parochie- kei k v. d. H. Antonius. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Waalwijk, April 1947. Pastoorkuiperstraat. Gelegenheid tot gelukwenschen van 1—2 uur. Op 29 April a.s. hopen onze ge liefde Ouders LAMBERTUS BEERENS en HENRICA MUSKENS den dag te herdenken, waarop zij 121 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat God hen nog vele jaren moge sparen, is de wensch van hunne dankbare Kinderen. Kees Franca Corry Bertus Willy Karei Johan Ad. Kaatsheuvel, April 1947. Mgr. Völkerstraat 6 c TE KOOP AANGEBODEN: Een partij goed Koeienhooi. Een Ruwolie-moior 2 cilinder, merk Lister z.g a.n. 10 a 12 P.K. Een Maalmolen. en een Hekeldorsmachine. bij N. VAN NOYE, Heikant 147, Kaatsheuvel GEVRAAGD voor dag of dag en nacht. TREFFERS-SIMONS, Mr. van Coothstraat 66. Ongeschoold. Op Vrijdag 18 April en Donderdag 24 April Stationsstr. 95 WAALWIJK TE KOOP AANGEBODEN: waaronder koffermodel 1185- en 1280.- ST. ANTONIUSSTRAAT 9 Tel. 362 WAALWIJK Ter overname aangeboden B M W. 600 cc. in prima staat. Te bezichtigen M. VAN ALPHEN Markt 38 GEERTRUIDENBERG TE KOOP AANGEBODEN: met goede banden, merk Gazelle. Waar zegt de Uitgever. TE RUIL: voor KOP EN SCHOTELS J. VAN IERSEL, Putstraat 119 WAALWIJK. Geldcredieten f 800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110 R'dam-W. Stationsstraat 95 - WAALWIJK vraagt een prima HOOG LOON. Bij geschiktheid levenspositie Op MAANDAG 21 APRIL des avonds half 8 in de zaal THALIA", Stationsstraat, Waalwijk. Schriftelijke vragen uiterlijk 21 April voormiddags 12 uur aan den Burgemeester. TOEGANG VRIJ. DE BURGEMEESTER VAN WAALWIJK. GEVRAAGD: Machines aanwezig Grootestraat 12 WAALWIJK. Gevr. voor Luxe lederwaren te Amsterdam Goede arbeidsvoorwaarden. Reiskosten worden na aanstelling vergoed. Brieven No. A 25.063 aan BOLREK, Kon. plein 1, AMSTERDAM. NU DE SCHOOL WEER BEGINT van vóóroor logsche „REXINE' met pracht nikkelen slot St. Antoniusstraat 34a WAALWIJK. Tel 404 aangeboden aan de leden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan des avonds 8 uur precies, in „Musis Sacrum". Medewerking van een groot aantal uitsluitend WAALWIJKSCHE ARTISTEN, muziek, zang, decla matie, conference, schetsen enz. ledar lid van Waaiwijks Belang heeft GRATIS toegang met een introducé. (Niet-leden hebben geen toegerg.) Zaterdagmiddag van 2 5 uur zal men in de gelegenheid zijn op vertoon van zijn contributie kaart 1946, een of twee entree-kaarten In Musis Sacrum" af te halen. Plaatsbespreking heeft niet plaats. (Zie uitvoerig bericht in di* nummer.) Een Sint zonder baard Een bakker zonder taart Een bout zonder moer Een kamer zonder vloer Een verhuizing zonder krul&r Een kind zonder luier Is lang niet zo bar Als de huisvrouw zonder Soar. - De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week} 1,95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Blijkbaar houdt onze regee ring erg van een bekend kinderspelletje: het oplaten van vliegers. We bedoelen dat natuurlijk niet letterlijk; we kunnen ons slecht inden ken dat dr. Beel met zijn collega's op het Tournooiveld in Den Haag zich aan het vermaken zijn met zelfge bouwde vliegers. Maar fi guurlijk gesproken schijnen ze het graag te doen. U be grijpt het wel: een of andere mededeeling doen om te zien hoe er op gereageerd wordt. Wanneer men zijn mond even ongemerkt voorbij praat te genover een dagbladredac teur, dan komt er wel een bericht van in zijn krant. Vallen de reacties van 't pu bliek op deze mededeeling niet mee, dan kan men nog gemakkelijk zeggen dat er geen woord van waar is. Val len de reacties mee, dan kan men de zaak spoedig afwer ken. 't Is een oud kunstje en niet gek bekeken. We hebben het eerst al ge zien met de benoeming van prof. de Quay tot Commissa ris der Koningin in Noord- Brabant. Enkele bladen brachten reeds spoedig het nieuws dat zijn benoeming spoedig te verwachten was. Zeer gunstige reacties in ge noemde provincie, iets min der gunstige in sommige krin gen in de andere deelen van het land. Het eerste gaf den doorslag en de benoeming kwam. Toen er sprake was van aanvulling der Commissie- Generaal met enkele nieuwe leden, werden reeds spoedig namen genoemd, verkregen „uit zeer betrouwbare bron". Daarna een bijna officieele mededeeling dat de benoe ming van twee met name ge noemde heeren tot adviseurs der Commissie - Generaal spoedig te verwachten was. Even de reacties afgewacht en de benoeming volgde. Het allerlaatste spelletje wordt nu gespeeld, waarbij de vlieger niets meer of min der dan de toekomstige Gou verneur-Generaal van Neder- landsch-Indië gebruikt wordt. De „Maasbode" bracht vorige week het bericht dat spoedig de benoeming van prof. Rom- me, de fractieleider, van de Katholieke Volkspartij in de Tweede Kamer, verwacht kon worden tot Gouverneur-Ge neraal van Indië. Het vlieger tje steeg op, maar werd van sommige zijden al gauw aan het touwtje getrokken. Dat is trouwens het gevaar van dit spelletje. Wanneer een ge wichtige benoeming moet plaats hebben en de persoon in kwestie veel autoriteit noodig heeft, is het gevaarlijk den te benoemen functionaris reeds bij voorbaat het mik punt te laten worden van cri- tiek. Er zit bovendien nog een andere nadeelige kant aan. Men kan verwachten dat de Regeering voor benoeming een persoon zal uitzoeken, die zij het liefst voor deze func tie heeft. Eenmaal aangeno men dat een bepaald persoon de beste zou zijn, mag zij de benoeming niet afhankelijk maken van de openbare mee ning,die er niet voor ge schikt is zooiets te beoordee- len, of, in laatste instantie, van de pers, die wel eens te subjectief oordeelt. Vooral woi 't het spelletje gevaarlijk, indien men reeds tevoren weet dat de vlieger een erg zware staart mee om hoog te nemen heeft. Dit was bij het laatste vliegertje wel degelijk het geval. Men kon immers tevoren begrijpen"dat om een persoon als prof. Romme heel wat te doen zou zijn. Hij staat te zeer midden in het politieke leven om voor velen geen „steen des aanstoots" te zijn. Wanneer men daarbij nog bedenkt dat de door hem gevoerde Indië- politiek de bekende motie volgens sommige voorstan ders van Linggadjati te reac- tionnair is en volgens vele tegenstanders te revolution- nair, dan kon men er zeker van zijn dat er een klein stormpje zou opsteken bij het noemen van zijn naam als toekomstige Gouverneur-Ge neraal. Dit stormpje is dan ook niet uitgebleven en de laatste berichten luiden dan ook, dat de regeering niet ge dacht heeft aan een benoe ming van prof. Romme. Is het gevaar waarop we boven wezen hier in dit geval wer kelijkheid geworden? We ho pen het niet. Indien de Re geering meende de beste keuze gedaan te hebben, dan ook benoemen. Niet dat we zoo erg op die benoeming ge steld zijn we missen prof. Romme niet graag in de Ka merfractie! Maar dat is een andere kwestie. „Het zwarte schaap" dr. van Mook, gaat voorloopip niet heen. De ministers Beel en Jonkman zullen naar Indië gaan om be sprekingen, leidende tot de ver dere uitwerking van Linggadjati te voeren. Zeker zal daar het probleem van de vermindering der troepensterkte in Indonesië wor den behandeld. Nu Linggadjati is geteekend, is de mogelijkheid ge schapen belanarijke troepen-con tingenten naar huis te sturen verklaarde de heer Koos Vorrink, voorzitter van de Partij van den Arbeid op een te Utrecht gehou den vergaderinn van deze partij. En hij voegde er nog aan toe: „De politiek van de Partij van den Arbeid, zal er op gericht zijn, de nu uit te zenden troepen ter aflossing van groote contingenten te bestemmen. Het is een levens kwestie voor het Nederlandsche volk de uitgaven, waarvan een kwart voor militaire doeleinden is bestemd, op rigoureuze wijze te besnoeien. Intusschen verluidt het in po litieke kringen te 's-Gravenhage, dat ook de ministers Lieftink en Huysmans naar "Indië zullen gaan in het kader van de door den heer Vorrink bedoelde besprekingen. DE FACTO-ERKENNING VAN INDONESIË. Een diplomatiek woordvoerder deelde Dinsdag mede, dat de Ne derlandsche regeering aan alle buitenlandsche consuls in Batavia had medegedeeld, dat de onder- teekening van Linggadjati geen erkenning de facto was van de Indonesische republiek en dat de ze er ook niet in laa besloten. De woordvoerder zei, dat in de overeenkomst alleen werd erkend, dat de republiek de facto de bin- nenlandsche macht uitoefent over Java, Sumatra en Madoera. V.S. EN INDONESIA. De regeering der Vereenigde Staten heeft zooals wij reeds meldden besloten de Indonesi sche Republiek de facto te erken nen op Java, Sumatra en Madoe ra, maar heeft er tevens op ge wezen, dat de Vereenigde Staten de souvereiniteit van de Neder landsche reqeering zullen bliiven erkennen od het gebied van bui tenlandsche en economische be trekkingen. RECHTSHERSTEL VOOR ONDERWIJZERS. Niet langer is de onderwijzer „de sjofele onderwijsman met hei confectiepakje aan". En al is het waar, dat tenslotte niet het sala ris het voornaamste is, maar de roeping, welke het schoone vak veronderstelt, anderzijds heeft toch ook de onderwijzer r cht op een rechtvaardig loon. Dit vooral wil de nieuwe salarisreqeling den Ne- derlandschen onderwijzer qeven en daarom kon dr. J. H. Wesseling Donderdagavond in zijn radio causerie zeggen, dat de nieuwe regeling heel wat beter in elkaar zit dan de oude. Dr. Wesseling noemde ook en kele cijfers. Het maximum van een onderwijzer zonder hoofdacte gaat nu 3911 bedragen was 3359); zijn minimum wedde bedraagt 2436 1806). Een onderwijzer met hoofdacte gaat maximaal 4577 3798) verdienen. Het maximale salaris van een ULO-hoofd met hoofdacte enz. bedraagt volgens de nieuwe rege ling 5254 4465) en van een G.L.O.-hoofd in het gunstigste ge val 5364 4577) en van een ULO-hoofd in het gunstigste ge val 6021 <f 5244). De laagste salarissen worden procentsgewiize het meest ver hoogd. De nieuwe gaat met terug werkende kracht in op 1 Juli 1946, zoodat de onderwijzers zich onbe wust een spaarpotje hebben ge vormd. Hierop zal de extra-uitkee- ring van Aug. 1946 niet, de extra maand salaris van December 1946 wel in mindering worden gebracht. PENSIOEN VOOR MANNEN VAN HET VERZET. Dit wetsontwerp heeft tot strek king, aan de invalide verzets- slachtoffers en aan de nagelaten betrekkingen van hen, de waar borg te verschaffen, dat zij kun nen voortleven onder de materi- eele omstandigheden, waarin zij, toen de bezetting een aanvang nam, verkeerden. Het ontwerp tracht dit doel te bereiken door aan deze gedupeer den, ook indien zij niet den staat van Nederlander bezitten, het recht op een voor elk geval af zonderlijk vast te stellen uitkee- ring ten laste vafr het rijk in den vorm van buitengewoon pensioen toe te kennen. De kosten, welke met de beta ling van de buitengewone pen sioenen, als in het ontwerp voor gesteld, gemoeid zijn, kunnen ge raamd worden op een bedrag van 6.000.000 per jaar. De toepassing van de wet is toegedacht aan een buitengewo nen pensioenraad als tijdelijke buitengewone afdeeling van den pensioenraad. Er bestaat naar het oordeel van de ministers van binnenland- sche zaken, financiën en sociale zaken echter aanleiding om de le den van de Nederlandsche strijd krachten tot aan 't tijdstip, waar op het gebied waar zii verbleven in buitengewonen staat van beleg werd verklaard, onder de bepa lingen van dit wetsontwerp te brengen. Voorts wordt beoogd aan de Stichting 1940—1945 een belang rijk aandeel bii de uitvoering van het voorgestelde ontwerp toe te kennen. AANWINST VOOR DE NED. MARINE. De Koninklijke Marine mocht gisteren een belangrijke aanwinst boeken voor haar vloot. Op de marinewerf te Chattam heeft na melijk de bevelhebber der Ned. zeestriidkrachten, luit. admiraal C. E. L. Helfrich, namens H. M. de Koningin van de Royal Navy overgenomen Hs. Ms. „Beachy Head", welke bodem onder den naam „Vulkaan is ingelijfd bij de Ned. vloot. Hr. Ms. „Vulkaan" is in Juli '45 in dienst gesteld en is gedu rende de laatste maanden van den oorlog tegen Japan als reparatie schip gebruikt, aanvankelijk te Colombo, later te Singapore. Het is 140 meter lang en kan een snel heid van 10 Engelsche mijlen ont wikkelen. Het wordt voortgedre ven door een triple expansiema chine. Het schip is berekend op een bemanning_ van 400 konoen. De bewapening bestaat uit zesliën Oerlicons, ziinde twintig millime ter luchtafweermitrailleurs. Het is toegerust met tal van werkplaat sen, zoodpt er allerlei herstellin gen tot de grootste verricht kun nen worden. De 48ste Nederlandsche Jaar beurs te Utrecht is naar omvang en aantal deelnemers de grootste tot nu toe gehouden voorjaars- beurs en dit ondanks het feit, dat wegens ruimtegebrek ruim 500 in schrijvingen terzijde moesten wor den gelegd. Aanwezig zijn 2514 deelnemers, die 33.815 M2 nuttige ruimte in beslag nemen (vorige beurs 2009 deelnemers met 32.120 M2). Van de 2514 deelnemers zijn 1134 met buitenlandsche fabrikaten ter beur ze aanwezig, ofwel rond 45 pet. Verdeeld over de onderscheide ne landen geeft de deelneming het navolgende beeld te zien: Neder land 1380, Groot-Brittannië en Schotland 268, Ver. Staten 'van Amerika 201, Zwitserland 148, België 147, Frankrijk 137, Tsje- choslawakije 119, Zweden 32, Denemarken 29, Italië 20, Duitsch-, land 8, Canada 7, Oostenrijk 6, Luxemburg en Noorwegen elk 3, Hongarije en Egypte elk 2, ter wijl Australië, Palestina en Por tugal elk met één deelnemer op de voorjaarsbeurs aanwezig zijn. Met eigen nationale sectie zijn aanwezig België, Tsjechoslowakije en Zwitserland, terwijl Joegosla vië en Spanje als voorloopers van hun deelneming voor de a.s. na- jaarsbeurs, vooralsnog met een in- lichtinaenstand moesten volstaan. De Britsche ambassade te 's-Gra venhage neemt met een voorlich- tingendienst aan. de jaarbeurs deel. DRUK BEZOEK OP BEIDE EXPORTDAGEN. De eerste twee dagen van de 48ste Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs mogen in alle opzichten geslaagd worden qeacht. Reeds eenigen tiid voordat de deuren opengingen, vulde een menigte wachtende bezoekers het nlein voor de Jaarbeurs. Het bezoek op 15 April, den eersten Exportdag, was talriïk; het werd echter door dat op den tweeden dag aanmer kelijk overtroffen, zoowel aan de gebouwen op het Vredenbul•', als aan het terrein aan de Croeselaan. In het gebouw van den Buiten- landschen Dienst op het Vreden- burg hebben zich buitenlandsche bezoekers van tal van nationali teiten aannemeld. Onder hen be vonden zich belangstellenden uit België, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Van buiten Europa waren naar de Utrechtsche Taarbeurs geko men bezoekers uit de Vereenigde Staten van Amerika, Aroentinië, Arabië (onder hen bevond zich een neef van Ibn Saoed)Tunis en Zuid-Afrika. CONSUMENTEN-CREDIET. Nu sedert eenigen tijd de waar debonnen van het consumenten- crediet voor den aankoop van goederen kunnen worden aangeno- KORTE BERICHTEN. De Regeeringsvoorlichtings- dienst deelt mede, dat de minis ter-president en de minister van Overzeeschc Gebiedsdeelen over wegen om zich legen het einde dezer maand ter persoonlijke ori enteering en voor het voeren van besprekingen naar Indonesië te begeven. Josef Tiso, president van Slowakije tijdens de Duitsche be zetting, is heden te Praag tot den dood door den strop veroordeeld. Tiso hoorde de uitspraak van zijn vonnis rustig en gelaten aan. President Truman heeft Dins dag een ingrijpende verandering voorgesteld in de Amerikaansche wet op de neutraliteit, om zoo doende de regeering in staat te stellen een embargo te leggen op wapenverschepingen naar tegen over Amerika niet-vriendschappe- lijk gezinde landen. President Truman heeft in een boodschap aan het Congres .ge zegd, dat hij de vrijheid moet heb ben te handelen ",in overeenstem ming met Amerika's positie in de U.N.O." In de te Breda gehouden raadszitting werd 'n crediet toe gestaan van 1.033.000 voor het bouwen van 88 nieuwe woningen. In den' loop van dit jaar zullen er nog 280 bij komen. Voorts werd voor aanleg van nieuwe beplan tingen 75.000 uitgetrokken en voor bestratingen 60.000. De wethouder van financiën kon de verheugende mededeeling doen dat de gemeente dit jaar niet meer noodlijdend zal zijn. De eigendommen van Von Ribbentrop, Von Papen, Rosen berg, Keitel, Doenitz en Göring zijn in de Britsche zóne in beslag genomen. De waarde van deze eigendommen bedroeg respectieve lijk 690 duizend, 721 duizend, 657 duizend, 1.045 duizend, 153 dui zend en 4.000.000 Mk. De millionnair-vulpenfabri- kant Milton Reynolds, captain William Odom en Carrol Sallee uit Texas hebben een nieuwe bladzijde toegevoegd aan de his torie der vliegerij, door in iets meer dan drie dagen om de we reld te vliegen. Met 12 uur en 18'/^ minuut sloegen zij het be staande record, door Howard Hughes in 1938 met 91 uur en 14 minuten gevestigd. De „Reynolds Bombshell" legden bijna alle etap pes van het twintigduizend mijl lange traject in recordtijd af. Het bijzonder qerechtshof te Leeuwarden behandelde Dinsdag de zaak tegen den vroeqeren me- dischen student Jan Ale Visser, 28 jaar, te Groningen, die in den nacht van 12 op 13 Juli 1944 te Sneek drie inwoners neerschoot en één, den tegenwoordigen burge meester van Sneek, levensgevaar lijk ^verwondde, als represaille voor het dooden van den N. S. K. K.-man Kooi. Tegen verdachte werd de doodstraf geëischt. De Groninger kamer van het bijzon der gerechtshof te Leeuwarden heeft V. onlangs ter dood veroor deeld, zonder recht van cassatie. men, is gebleken, dat de crediet- nemers, deels te goeder trouw, hun waardebonnen besteden niet overeenkomstig de bedoeling, welke bij de instelling van het consumentencrediet heeft voor ooqen gestaan. Teneinde ook dit onjuiste ge bruik zooveel mogelijk tegen te gaan, zijn op de le uitvoeringsbe schikking op de wet op het consu mentencrediet eeniqe aanvullingen aannebracht, waardoor de districts- raad in staat is om een reeds in beainsel toegezegd crediet onder bf>Wr te stellen of bij ernstig misbruik zelfs in te trekken. COOT.EN SCHRIJVER VAN „DE ONTMOETING Het aeschenk van de boeken week, de novelle „De ontmoeting"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1