PRIMA STIKSTERS, PLAKSTERS, r aankomende JONGENS EN MEISJES. (ADDERS OPWALEN vraagi: een ophaler enkele plaksters enkele leerjongens. bekwaam BOEKHOUDER. EEN MEISJE. PERSONEEL Beiastingvraagstukken. Prae-adviezen gemeente raad Waalwijk. BROEDEIEREN J. M. DE HAAS GEEN spreekuur. EEN PARTIJTJE WEKKERS. met EEN PRSMA WERKENDE FROBANA" AFLAPMACHINE een partij'tje NAALDEN en een z. g. a. n. HANDSTANZ. TOB NIET LANGER MET SLECHTE AARDAPPELEN? beste kwaliteit ROOD STER. mannelijke of vrouwelijke kracht, voor administratie- en redactiewerk. CASTELIJ N EN BEERENS LEDER WARENFABRIEK GROOTESTRAAT 21a WAALWIJK GEVRAAGD: Automobielbedrijf „DE LANGSTRAAT" Official Ford Dealer Grootestraat 1 37 W A A L W IJ K. FIRMA A. EN J. DE KORT VRAAGT voor de Ophaler ij. ELECTRISCHE PENDU LES en KLOKJES zonder vergunning. BEPERKT LEVERBAAR. C. YANDELEUR v. h. H. van Bommel Hoofdstraat 1 33 KAATSHEUVEL LEDERWARENFABRIEK „HOESKA" - KAATSHEUVEL VRAAGT: PRETTIGE WERKKRING. HOOG LOO DONDERDAG 24 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 33. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag Nieuws van en uit Indië. GUST VAN HEST en LISETTE VAN HEST-HUtJSMANS geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon KEES die bij het H. Doopsel de namen ontving van Cornelis Josephus Engelbertus. Loon-op-Zand. 18 April 1947. Gasthuissiraat 18. ANTON. Met groote dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Anionie Hendrikus. A. VAN BEEK J. C. VAN BEEK-VAN BEEK Waalwijk, 21 April 1947. Besoijenschestraat 44. Tijdelijk St. Nicolaas-Ziekenhuis Met groote vreugde geven wij kennis ven de geboorte van onze tweeling broertjes. ARNO en WILLY. Hunne blijde broertjes en zusjes BETSIE KEES ANNIE FRANS IOKE RIA RIEKI en JANTJE MOONEN Vrijh.-Capelle, 18 April 1947. Op 3 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders L. A. van den Elshout en J. G. van den Elshout- Wijkmans den dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden het H. Sacrament des Hu welijks ontvingen. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dank bare kinderen AD COR RINY SJAAK. Waalwijk, Burg. v. d. Klokkenl. 71. van GANZEN KALKOENEN •n PATRIJS LEGH. KRIEL. verkrijgbaar bij MC VAN NOOIJ 1ste Zeine 3 WAALWIJK. TANDARTS VRIJHOEVE-CAPELLE B 45 a houdt Woensdag 23 April WEKKERS. WEKKERS. WIJ HEBBEN ONTVANGEN: ELK GEDUPEERDE HEEFT HIER RECHT OP. WEKKERS ZIJN VRIJ EN ZONDER BON. Voor elke door ons geleverde wekker hebben wij onderdeelen P. J VAN ROOY-DE BROUWER Gasthuisstraat 32 KAATSHEUVEL Goud - Zilver en Uurwerken. I#1 Wegens overcompleet TE KOOP: Berde zeer geschikt zoowel voor schoen- als lederwaren industrie. Te bevragen GROOTESTRAAT 86, DRUNEN Voor 1 2 cent per ko. bezorgen wij U Iedere dag vanaf tuin VERSE SLA, SPINAZIE KEELTJES, RABARBER enz. Deze week pracht WITLOF voor 45 cent per ko. Wij noodigen iedereen uit voor een bezoek aan onze kweekerij. Aanbevelend, TOON KLIJN, KAATSHEUVEL OFFICIEELE PUBLICATIE. UITREIKING SCHOENENBONNEN. 19 April. De Directeur van den Distrihutiekring 251 Waalwijk maakt bekend: In het tijdvak van 23 t.m. 29 April 1947 zal in de onderscheidene gemeenten van den Distributiekring Waalwijk op de vastgestelde plaatsen en volgens onderstaande indeeling de uitreiking plaats vin den van schoenenbonnen naar keuze aan personen, wier TD-num- iner eindigt op een der cijfers 7, 2 of 5 en die in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich de bonnen 614 en 612 bevinden. Laatst genoemde inlegvelbonnen zullen gelijktijdig worden ingenomen. Tevens kunnen kinderen, geboren in de maand April van een der jaren 1932 tot en met 1945, alsmede kinderen, die geboren zijn in de maand J.uni van het jaar 1946, tegen inneming van den bon 604 van het inlegvel GC, GD of GE, een schoenenbon, echter niet naar keuze, ontvangen. Verder bestaat er gelegenheid voor degenen, wier TD-nummer eindigt op een ander cijfer dan 7, 2 of 5 en die nog in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich de bonnen 614 en 612 bevin den, bij wijze van na-uitreiking alsnog in het bezit van de door hen gewenschte bonnen te komen. De indeeling der uitreiking is als volgt: WASPIK: Woensdag 23 April van 9.00—12.00 uur voor alle letters. SPRANG-CAPELLE a) Gebouw Christelijke Belangen voor de huisnummers A, B, C 1 t.m. 35 en D 1 t.m. 115: Donderdag 24 April van 9.00—12.00 uur; b) Café P. Pruijssers voor de overige huisnummers: Woensdag 23 April van 13. 30—15.30 uur. KAATSHEUVEL Donderdag 24 April van 13.00—16.00 uur voor de letters A t.m. K; Vrijdag 25 April van 9.00—12.30 uur voor de letters L t.m. Z. ST. JOACHIMS MOER Vrijdag 25 April van 14.00—15.30 uur vooralle letters. LOON-OP-ZAND Zaterdag 26 April van 9.00—11.00 iuur voor alle letters. WAALWIJK Donderdag 24 April van 14.00—16.30 uur voor de letters A t.m. J; Vrijdag 25 April van 14 00—16.30 uur voor de letters K t.m. T; Zaterdag 26 April van 8.30— 11.00 uur voor de letters U t.m. Z. DRUNEN Maandan 28 April van 9.00—12.30 uur voor alle letters. HEUSDEN Maandag 28 Aoril van 13.30—15.30 uur voor alle letters. NIEUWKUIK Dinsdag 29 April van 9.00^10.00 uur voor alle letters. HAARSTEEG Dinsdag 29 April van 10.30—11.30 uur voor alle letters. VLIJMEN Dinsdag 29 April van 13.00—16.00 (uur voor alle letters. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. In de week van 28 April t.m. 3 Mei a.s. geschiedt de uitreiking, van nieuwe bonkaarten in den kring als volgt: Maandag 28 April, Waalwijk normaalverbruikers A t.m. D; Dinsdag 29 April, Waalwijk normaalverbruikers E t.m. H; Woensdag 30 April, (alleen voormiddag) Waalwijk normaalver bruikers I t.m. L; Donderdag 1 Mei. Waalwijk normaalverbruikers M t.m. S; Vriidaa 2 Mei, Waalwijk normaalverbruikers T t.m. Z. Zaterdag 3 Mei, Heusden zelf verzorgers A t.m. F. Voor bijzonderheden zij verwe zen naar de eerste over deze uit reiking verschenen publicatie in d it blad. WAALWIJKSCHE AVOND. Voor den WAALWIJKSCHEN AVOND van „Waalwijk Belang'" op 23 dezer zijn nog een aantal kaarten beschikbaar Leden van W. B ook zij die hun kwitaniiekaart missen .kunnei deze alsnog afhalen DINSDAGAVOND tusschen 6 en 7 uui aan de zaal Musis Sacrum.'' HET BESTUUR. Aan het Bureau van dit blad is plaats voor Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht. PRETTIGE WERKKRING. GOED LOON. GEVRAAGD voor kantoor Leeftijd 17 18 jaar. Liefst met MULO-diploma en kunnende typen. Brieven onder No. 1804 bureau van dit blad of drukkerij .Excelsior" Kaatsheuvel. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen, Waalwijk VRAAGT voor spoedige indiensttreding: EEN BEKWAAM SMOUTZETTER-ONTWERPER. EEN 2e KLAS MACHINEZETTER, of een gediplomeerde, die als machine-zetter wil worden Opgeleid. EEN 2e KLAS DRUKKERIJ-BINDER EN EENIGE LEERLINGEN ter opleiding in het vak. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELENAbonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. INDONESIëRS BEGINNEN FABRIEKEN TERUG TE GEVEN. De Indonesische minister van Economische Zaken, dr. A. K. Gani, heeft order ge geven dat de belangrijke tex tielfabriek in Pasoeroean op Oost-Java aan de Engelsch- Nederlandsche Nebitex-maat- schappij moest worden terug gegeven. Dit is dus de eerste stap die door de Indonesische repu bliek is genomen om de bui- tenlandsche eigendommen overeenkomstig haar belofte aan de eigenaren terug te geven. Sedert de capitulatie van Japan zijn alle buitenland- sche eigendommen in handen der Indonesische regeering of van door de regeering ge steunde arbeids-organisaties. De Engelsche en Nederland- sche vertegenwoordigers van de Nebritex zijn reeds naar de fabrieken vertrokken De maatschappij is het ge zamenlijke eigendom van de Calico' Printers Association Ltd. in Liverpool en de Ne- derlandsche Borsumij (Bor neo Sumatra Handelsmaat schappij „NEW YORK TIMES" OVER DE OVEREENKOMST IN INDONESIë. In een hoofdartikel schrijft de „New York Times" van Zaterdag o.m. het volgende „De overgang van Neder- landsch-Indië van een kolo nialen status tot dien van een soort dominion binnen de Ne- derlandsche Unie blijkt orde lijken en vreedzamen voort gang te hebben. De Neder- landsche regeering kondigt aan, dat zij Indonesiërs als gezanten zal zenden naar Philippijnen, Siam, Iran en Saoedie-Arabië, terwijl de Amerikaansche regeering haar de facto-erkenning van de Indonesische republiek heeft uitgesproken. Dit kan nauwelijks zonder Nederland- sche toestemming geschied zijn. Van alle koloniale mogend heden blijken de Nederlan ders de redelijkste en ver standigste houding tegenover de van hen afhankelijke vol keren te hebben aangenomen. Aan beide zijden zijn er scep tici geweest, die van meening waren, dat Linggadjati niet op een werkelijk vreedzame wijze zou kunnen worden uit gevoerd. Zooals algemeen toe gegeven wordt, gaat het aan merkelijk minder ver dan 't „honderd procent merdeka", dat de leus is geweest van de republikeinen bij hun strijd tegen de Nederlandsche heer schappij. Indien de huidige gang van zaken voortgang vindt, zal er een voorbeeld gegeven zijn, dat de volkeren van andere koloniale landen met profijt zouden kunnen navolgen", aldus besluit de „New York Times". GENERAAL KRULS NAAR INDIë. Naar het A.N.P. verneemt zal lt.-gen. mr. H. J. Kruis op 26 April a.s. van Schiphol naar Batavia vertrekken. De generaal zal ongeveer een maand in Indonesië blijven. DE STATUS VAN BORNEO. Met betrekking tot den toe- komstigen status van Neder- landsch-Borneo heeft dr. Van Mook nog medegedeeld, dat reeds een ontwerp hiervoor gemaakt is, hetwelk aan den West-Borneoraad is overhan digd. In het overige deel van het eiland zullen spoedig ver kiezingen worden gehouden. SJAHRIR NAAR SUMATRA. Volgens mededeeling van Radio-Djogja zal Sjahrir na afloop van de kabinetszitting te Djogja een observatiereis naar Oost-Java ondernemen, waarna hij zich naar Ling gadjati zal begeven. Inmiddels verneemt „An- tara", dat Sjahrir (voor de eerste maal sedert 15 jaar) Sumatra zal bezoeken, zulks om de conferentie van het K.N.I.P., afdeeling Sumatra, die volgende maand zal ge houden worden, bij te wonen. RADIO-TOESPRAAK DER KONINGIN OP DEN HERDENKINGSAVOND. In het kader van den na- tionalen herdenkingsavond op 3 Mei a.s. zal H. M. de Ko ningin zich te 18.45 uur over beide radio-zenders met een toespraak tot het Nederland sche volk richten. MILITAIRE AUTO OMGESLAGEN. Zeven soldaten ernstig gewond. Zeven militairen werden ernstig gewond, toen Zater dagmiddag te Bloemendaal een militaire vrachtauto bij 't nemen van een bocht om sloeg. De auto was op weg. van de Stormschool te Bloemen daal naar de Koudenhornka- zerne in Haarlem. Om onge veer 12 uur wilde de chauf feur met vrij groote snelheid de bocht Bloemendaalsche- wegDr. Bakkerlaan nemen, waarbij de wagen overhelde en tegen de straat sloeg. De tien militairen die in den laadbak zaten, werden op 't wegdek geslingerd. Zeven hunner werden ernstig ge wond naar een Haarlemsch ziekenhuis overgebracht. De NEDERL. ZUSTERS IN CHINA GEDOOD. Vier Belgische priesters en zes Nederlandsche klooster-' zusters zijn bij de plundering van de stad Soengtsjioetsjieoe (provincie Jehol) door Chi- neesche „communisten" ge dood. Een onderzoek is aan den gang en men tracht de namen der slachtoffers te weten te komen. KONING CHRISTIAAN VAN DENEMARKEN OVERLEDEN. Frederik IX volgt hem op. Koning Christiaan van De nemarken, die reeds eenigen tijd leed aan algemeene ou derdomszwakte, is Zondag avond om drie minuten over elf te Kopenhagen overleden. Reeds eenige weken was zijn toestand zeer zorgwekkend en hield men rekening met de mogelijkheid van een spoe dig overlijden. Toen het dui delijk werd dat 's konings krachten meer en meer af namen, is zijn familie op Amaliënborg ontboden. De koning heeft, voordat hij het bewustzijn verloor, af scheid genomen van koningin Alexandrine, kroonprins Fre derik en zijn jongsten zoon, prins Knud. In geheel Denemarken is een rouwtijd van drie dagen afgekondigd. Alle publieke vermakelijkheden en muziek uitvoeringen zijn voor twee dagen afgelast en alle bios copen en schouwburgen zijn eveneens voor den tijd van twee dagen gesloten. Z'n oudste zoon, Frederik IX is tot koning uitgeroepen. overige drie liepen slechts lichte verwondingen op. Naar ooggetuigen verklaar den, heeft de chauffeur den bocht te scherp genomen. Voor geen der zeven militai ren bestaat op het oogenblik direct levensgevaar. Prae-advies Nr. 52. Begrooting 1945. Er blijkt verschil van in zicht te bestaan tusschen de Ged. Staten en ons college over de berekening der kin dertoelage aan den waarne mend burgemeester. Zooals uit de terzake ge voerde briefwisseling blijkt, wordt een vraag door de Ge deputeerde Staten in beves tigenden- en door ons college in ontkennenden zin beant woord en hebben de Ged. Staten ons van de onjuistheid onzer zienswijze niet kunnen overtuigen. In verband hiermede stel len wij U voor, geen gevolg te geven aan de uitnoodiging der Ged. Staten om in het be treffende besluit tot wijziging der begrooting (nr. 10) de veranderingen aan te bren gen. Prae-advies Nr. 53. Vermenigvuldigingscijfer schoolgeld. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten stellen B. en W. voor het be sluit dd. 31 Mei 1946, waarbij het vermenigvuldigingscijfer voor het gewoon- en voortge zet gewoon lager onderwijs werd bepaald op 2 en voor 't U.L.O. op 1, in te trekken met ingang van het school geldjaar, hetwelk aanvangt 1 September 1946 en eindigt 31 Augustus 1947. Daardoor geldt dan met ingang van dat schoolgeld jaar automatisch voor alle soorten van onder-: wijs een vermenigvuldigings cijfer van 1. Prae-advies No. 54. Presentiegeld leden raadscommissiën. B. en W. deelen onder ver wijzing naar een ingekomen schrijven mede, dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken normen zijn vastge steld* waaraan de vergoedin gen, aan de raadsleden toe te kennen voor het bijwonen van raadsvergaderingen, com missie- en afdeelingsvergade- ringen, moeten voldoen. Met inachtneming daarvan stellen B. en W. voor, onder intrek king van het voorstel van 27 Maart j.l., aan Ged. Staten voor te stellen het presentie geld voor het bijwonen van vergaderingen van afdeelin- gen of commissiën uit den raad, welke dan ook, vast te stellen op 2.50 per lid, per vergadering; twee of meer vergaderingen per dag als één vergadering te beschouwen. Het bedrag van het presen tiegeld voor de leden van stembureaux wordt niet door Ged. Staten vastgesteld. Het kan dus bepaald blijven op de in de vorige vergadering vastgestelde bedragen van 6.per zitting en 3. per halve zitting. Prae-advies Nr. 55. Verpachting landerijen. Vele pachten van gemeen tegronden zijn thans beëin digd en B. en W. hebben maatregelen genomen met betrekking tot het opmaken De Minister van Financiën heeft in een persbericht al 't een en ander bekend gemaakt over een belastingregeling, welke van veel belang is voor hen, die in 1944, 1945 en/of 1946 uitkeeringen genoten ingevolge de sociale verzeke ringswetten (ziekengeld, kin derbijslag e.d.), dus vooral ook voor de groote gezinnen. Gezien het groote belang, wil ik hier een voorbeeld op nemen. Jansen, gehuwd, met 5 kin- Loon Huurwaarde woning 200. af lasten van af schrijving b.v. 50. Kinderbijslag Inkomstenbelasting af betaalde loonbelasting Nu gebeurt dit niet. Kinderbijslag wordt buiten aanmerking gelaten en de huurwaarde van het huis is alleen niet hoog' genoeg om een aanslag op te leggen. Jan sen komt er dus af met de betaalde loonbelasting. Had hij reeds een aanslag ontvangen, dan kan deze worden herzien. Ook zij die naast hun loon of pensioen nog een bedrag aan rente, huur of iets derge lijks hebben genoten, kunnen van de gunstige regeling pro- fiteeren. van nieuwe pachtcontracten. Enkele pachtsommen zijn voor den tegenwoordigen toe stand van de betreffende lan derijen te laag. Dit zijn lan derijen langs de Wester-ha- venkade, die thans rendabel worden. Als gevolg van over leg met den Grondkamer te 's Hertogenbosch, stellen B. en W. voor de oude pachtprij zen te handhaven. Alle pach ters gaan hiermede accoord. Voorts stellen zij voor alle perceelen te verhuren aan de vorige pachters, ofwel van inmiddels in hunne plaats ge treden erven, (weduwen of zoon). Betreffende een perceeltje grasland langs de Veldsteeg (voorheen verpacht aan C. Ketels tegen 11.25 per jaar) stellen B. en W. voor, dit te verpachten aan J. A. de Jong voor den ouden pachtsom, omdat C. Ketels geen prijs stelt op verlenging van de pacht. Prae-advies Nr. 56. Straatnamen. Nu de groep van 16 per manente woningen in het uit breidingsplan gereed is ge komen, is het vaststellen van enkele straatnamen voor dat gedeelte van het uitbreidings plan noodzakelijk geworden. Omdat er geen van ouds her bestaande en dergelijke namen waren, zijn B. en W. bij het kiezen van namen ge ïnspireerd door een gedachte, welke allen na den oorlog wel bijzonder bezig hield en ook thans nog met dankbaar heid vervult, en wel de be- vrij dingsgedachte. Burg. en Weth. stellen daarom voor de belangrijkste straat in het nieuwe complex naar Hare Majesteit te noe men „Wilhelminastraat". Daar een „Julianastraat" reeds bestaat, stellen zij voor op de tweede plaats een nieuwe straat te noemen naar Z.K.H. Prins Bernhard en deren, genoot in 1944 en ook later een loon van 250. per maand. Hij heeft een ei gen woning met een huur waarde van 4.per week. Aan kinderbijslag ontving hij ongeveer 374.per jaar (na 1 October 1946 is dit onge veer 624.per jaar). Aan Loonbelasting werd hem ingehouden 12 x 3.86 46.32. Zonder bovengenoemde re geling zou de Inspecteur zijn inkomen als volgt vaststellen: 3.000.— 150.— 374.— 3.524.— 80.30 46.32 bijbetalen 33.98 Zij die een gering inkomen hebben b.v. uit het houden van pensiongasten, een klei ne winkel e.d., en waarvan 't inkomen na den oorlog niet is gestegen, kunnen aan den Di recteur der Belastingen te Breda afschrijving van de be lasting verzoeken. Het zou te veel plaatsruim te vergen, de regeling geheel over te nemen. Nogmaals vestig ik Uw aan dacht er op, dat alle lezers 't recht hebben vragen te stel len, welke gratis worden be antwoord. v. L. wel de straat, gelegen het dichtst bij de Julianastraat. Dit, omdat beide namen zoo veel voor ons beteekenden tijdens den oorlog. Hierna past het zeker onze bondigenooten in den grooten strijd tegen den gemeenschap - pelijken vijand te eeren en bijzonder de Bondgenooten, die daadwerkelijk aan de be vrijding van onze gemeente hebben deelgenomen, waar om B. en W. voorstellen de volgende straatnamen vast te stellen Schotsche straat, Ca- nadeesche straat, Poolsche straat en Engelsche straat en tenslotte om ook de behaalde victorie en den vrede te her denken door een straat te noemen Victorie straat en een andere Vrede straat. De be naming Schoolstraat komt te vervallen. Prae-advies Nr. 57. Geldleening voor sportterrein. Van de Sportvereeniging „Juliana" alhier is een ver zoek ingekomen om een geld leening te verstrekken van 3000.ter completeering van het bedrag, dat noodig is voor den aanleg van een ter reinencomplex met een sin telpad, een sprintbaan en een staantribune, voorts voor ver plaatsing en moderniseering van kleedlokalen enz. De voor een en ander opgemaak te begrooting wijst een totaal bedrag aan van 10.000. Het ontbrekende bedrag kan zij zich niet verschaffen. In een uitvoerig betoog zet de vereeniging haar bestaans recht uiteen. Zij omvat de volgende sportafdeelingen voetbal, athletiek voor hee- ren, gymnastiek en athletiek voor dames, met een totaal aantal leden van 500. Hare terrein-accomodatie en kleedkamers hebben door den oorlog zeer geleden, ter wijl ook anderszins haar be staand oefenterrein in den

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1