Dl SPAR EEN KLASSE OP ZICHZELF Stefan Askenase, BEKWAAM STANZER ENKELE NETTE MEISJES FfJOS. v. ASTEN-WOLFS Eikenhouten WASTAFEL Van Delft's Kinderwagen. WIT KEUKENFORNUIS. Mooi bruin PINCHERTJE Stalen WASCHMACHINES WASCHFORNUIZEN een HANG BOEKENKASTJE vanaf 1 Mei a.s. GESLOTEN te houden Handzwikker en Houtenhakkenzetter 50.000 MOOIE LEDEREN ROZENKRANSZAKJES. „GEKOOIDE JEUGD BEKLEEDE WIEGEN KINDERLEDIKANTJES COMMODES DANKBETUIGING. een 2-pers. Ledikant met Spiraalmatras een prima Verenbed. MOTORRIJWIEL ANNY KUYPERS-VAN TRIER WAALWIJKSCHE KRING VOOR KUNST EN WETENSCHAP DINSDAG 29 APRIL 8 uur in Musis Sacrum DE STORMBAL HANGT UIT! ZONDAG 27 APRIL a s. - TH. ELSHOUT 7 uur. Bij de Fa. H. J. KLERKX Co., 2e Zeïne 14 WAALWIJK kunnen geplaatst worden EENIGE PRIMA HANDZWIKKERS EEN KANTENSCHROOIER EEN JONGEN voor opleiding in de Snijderij. GEVRAAGD: moet tevens andere werkzaamheden kunnen verrichten en een kracht in de Uitpoetserij. A. J. PETERS, Gasthuisstraat, KAATSHEUVEL. om opgeleid te worden in het vak. ANTOON VERHULST BIEDT ZICH AAN: in Kaatsheuvel VOOR THUISWERK. TE KOOP GEVRAAGD: ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS GECREOSOTEERD HOUT garandeert den langsten levensduur. TER DEKKING De Engelsche volbloed-hengst „OLYMPIUS" Kleur: zwart. Schofthoogte 1.62 Meter. DEKGELD VOOR NIET-VOLBLOEDS F 100— IS/IUSIS SACRUlvf j^gehcor J H B H. BOERS WAALWIJK TEL 9 DINSDAG 29 APRIL 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 34. Waalwijksche en Langstraatsche Courant vend#* Dmsdag £n Donderdag DE ÉÉRSTE STAP. Uit de Provincie. ZOMERSTRAAT 52 Tel. 3343 TILBURG Volkomen en afdoende door Uwe methode van een erge EXEEM (huidziekte) genezen. Mevr. SPEL, Bloemstr. 1 Alkmaar. Van ASTMA geen spoor meer te bekennen, dank zij Uwe methode. H. I. DEKKERS, B 26 Dinxperlo. Met dank meld ik U mijn vol komen genezing van RHEUMaTIEK. P. SMIT, Schagen. VAN MEENING datExzeem (huidziekte), Rheumatiek Ischias en Asthma ongeneeslijk is Schrijf Uw geval dan eens aan BOS - LEXl, INST REFORM Franeker, Telefoon 2407. Erkende instelling v. Natuurgenees- middelen. Sluit U even postzegel voor ant woord b rj TE KOOP: en STATIONSSTR. 42 WAALWIJK TE KOOP een in goede staat zijnde met marmeren blad en een vooroor'ogsche Te bevragen 284 a NIEUWKUIJK. TE KOOP: Eijslnk 125 c.C. in prima staat. KERKSTRAAT 3 ELSHOUT TE KOOP: Te bevragen NIEUWSTRAAT 10 WAALWIJK. te koop gevraagd. Niet ouder dan i jaar. Brieven onder No. 1807 Bureau van dit blad. TE KOOP: geheel olie bad en tevens KOOKFORNUIS. met vertinde ketels. Adres: C. VAN LOON, Ijzerhandel DRUNEN. Tel. IC. TE KOOP: hu H. MOOLENSCHOT—CLARFJS Schoolstraat 18 KAATSHEUVEL Ondergetekende brengt het geachte publiek van Kaatsheuvel en Omgeving ter kennis, dat zij wegens gezinsvermeerdering besloten is om haar „DAMES-KAPSAlON" en brengt tevens haar oprecht gemeende dank aan allen die haar gedurende vele jaren hun vertrouwen waardig achtten. Hoogachtend, Hoofdstraat 227 KAATSHEUVEL. optreden van de beroemde Poolsche pianist werken van Bach, Ha/dn, Beethoven, Gradstein, Chopin, Poulenc. Entrée f4.—f2.50, f 1.50. PlaatsbesprekenMAANDAG 5—6.30 aan de zaal. Wegens enorm succes WORDT GEPROLONGEERD: «V 19 door: DRUNENS TONEEL Plaatsbespreken aan de zaal ZATERDAG EN ZONDAG A.S. VAN 2-4 UUR. OP ONS ATELIER KUNNEN GEPLAATST WORDEN CONFECTIE-ATELIER Grootestraat 228 WAALWIJK Adres te bevragen bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior" K'heuvel. Bemonsterde offerte onder No. 1810 Bureau van dit blad. Klein Duimpje zonder röUS Een partij zonder leus Een diner zonder gast Een schip zonder mast Parijs zonder vrede Een spreker zonder rede Is lang niet zo bar Als de huisvrouw zonder Spar. Wendt U voor inlichtingen tot een der volgende adressen 1. N:V. Fabriek tot houtbereiding tegen bederf C. M RANDOLLE Piekstraat 43-45 ROTTERDAM (Z.) 2. N,V. Mij. tot houtbereiding tegen bederf Gr, Wlttenburgerstraat 110 AMSTERDAM (C 3. Creosoteerinrichting en Houthandel GEBR. HULSINGA, IJSSELMONDE 4. N.V. VAN SWAAY Co.'s Houtbereiding en Hout handel, Veemarktkade* 's-HERTOGENBOSCH 5. N.V. GIP'S Houtbereiding Oranjestraat 9 's-GRAVENHAGE. Winnaar van vele hordenrennen. Uitstekend geschikt voor het fokken van springpaarden. Vooraf tel. bericht K. 4185 221 STEENFABRIEK „DE RIETSCHOOF" NEDERHEMERT (8 k m. achter Heusden 25 - 26 - 27 April presenteeren wij U Toegang 14 jaar. Maandag 28 April „DE KRIJGSLIST VAN HET ROODE OPPERHOOFD". „Toegang 14 jaar. Pjaatsbespr. dagelijks n -i uur De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Helen. We meenen vroeger in on ze lagere-schooltijd een boek je gebruikt te hebben, dat „De eerste stap" of iets der gelijks heette. De titel van dit boekje schoot ons onwille keurig te binnen, toen we dezer dagen hoorden van de salarisverbetering voor ~de onderwijzers. De herinnering ontstond niet zoozeer omdat we deze herziening als een eerste stap beschouwen, die gevolgd moet worden door meerdere stappen in dezelf de richting. Ook daarvoor zou de combinatie in de gedach ten mogelijk geweest zijn, want als men cle toename in salaris vanaf 1938 vergelijkt met de toename van het in dex-cijfer voor levensonder houd op basis 1938, dan be hoeft men voorloopig er nog niet bang voor te zijn dat de onderwijzers nu in groote weelde zullen gaan baden. Het index-cijfer voor levens onderhoud is volgens de laat ste (niet-officieele) bereke ningen meer als 2 x zoo hoog als in 1938 en we meenen dat dit ook met de herziene sa larissen nog wel niét het ge val is. Onze herinnering aan „De eerste stap" kwam echter in combinatie met het denken aan een onder wijs-reorgani satie. Zooals bekend over weegt ons landsbestuur het brengen van groote verande ringen, zoowel op het gebied van lager, middelbaar en hoo- ger onderwijs. Reeds vroeger hebben wij er op gewezen dat naar onze meening de eerste stap, die op dit terrein gezet zou worden, moest zijn een doorslaande verbetering in de salarissen van het per soneel aan dit onderwijs ver bonden. Een goede verbete ring op dit terrein kan men alleen krijgen, indien men verzekerd kan zijn van de volle medewerking van de menschen van wie het onder wijs afhankelijk is. Dit is trouwens niet alleen het ge val bij het onderwijs. Wan neer in het particuliere za kenleven een ondernemer zijn bedrijf vooral de technische- of administratieve kant daar van sterk wil gaan reorgani- seeren, zal hij zich ook in de eerste plaats de medewerking gaan verzekeren van zijn technisch of administratief personeel. Diemedewerking kan op verschillende manie ren verkregen worden, maar elke poging om er toe te ko men zal steeds mislukken, in dien de loonen in het bedoel de bedrijf te laag zijn. Nog sterker dan in een particulier bedrijf is medewerking van 't personeel echter noodig bij een onderwijs-herziening. Veel meer hangt hier nog van den onderwijzer, leeraar of professor af. Zij hebben geen taak die met behulp van een voortdurend toezicht tot een draaglijk of goed resultaat leidt. Met een streng toezicht zou hier misschien iets te be reiken zijn op zuiver school- technisch gebied, zou men mogelijk de resultaten van de schoolvakkenlezen, schrij - ven, rekenen etc. kunnen ver beteren. Maar daarin bestaat niet de grootste taak van den onderwijsman. Hij moet op de eerste plaats onze jeugd opvoeden en dit kan hij slechts doen, indien hij zijn ambt als een roeping ziet, waaraan hij zich geheel wil en kan wijden. Wanneer men nu bedenkt dat de onderwijs- reorganisatie die overwogen wordt, zijn kernpunt vindt in het maken van de onderwijs instituten tot betere opvoe- dings-inrichtingen dan ze tot nu toe waren, dan zal het duidelijk zijn dat elke reor ganisatie moet mislukken in dien men de onderwijskrach ten niet financieel in de ge legenheid stelt zich volledig aan hun taak te kunnen wij den. Daarom noemden wij deze salarisherziening de eerste stap. Een eerst stap n.l. om te komen tot onderwijsher vorming. Natuurlijk zal het oppassen worden met de vol gende stappen, want bij een onderwijs-hervorming hebben wij, vooral als christenen het grootste belang. Zeker indien deze onderwijs-hervorming gaat in de richting die wij hierboven aanduidden, zullen we er voor moeten zorgen dat onze scholen betere opvoe- dings-instituten worden, maar vooral dat ze onze jeugd op voeden in christelijken zin. CONTRóLE OP DE LOONEN. In de afgeloopen weken is te Gilze-Rijen een systemati sche controle gehouden op de naleving van de loonen in de lederindustrie. Er zijn 35 on dernemingen bezocht, waar van in 27 overtredingen wer den geconstateerd. Er werd proces-verbaal opgemaakt. Voor den bijzonderen- politie-rechter werden drie landbouwers uit Steenbergen veroordeeld tot 30 dagen hechtenis en 500 en 600 boete wegens het uitbetalen van te hooge loonen. Zij had den zich niet gehouden aan de voorschriften van den Rijksbemiddelaar, maar even min aan de onderlinge af spraak. JOEKES GOOIT MET CIJFERS. De heer Joekes heeft in de Kamer geïnterpelleerd on bracht daarbij schrikbarende cijfers. We zullen ze hier in telegramstijl eens nagaan. Er zouden volgens den heer Joekes in Nederland reeds 150.000 zwarte handelaars van professie zijn. Op zeven afzonderlijke da gen werd aan de grens ge constateerd, dat van de 33.000 reizigers er 30.000 waren, die zoogenaamd geen cent op zak hadden. De z.g. geschenkzendingen hadden een omvang van 200.000 per maand aangeno men. De melkproductie van een koe wordt op 3175 liter ge schat. Er is echter slechts 2640 per koe afgeleverd. Tien a 12 procent heeft den consument niet bereikt. De aanslag van de eieren op 93 millioen moet wel een stuk de plank hebben misgeslagen. Er werden er tenminste 94 millioen inge leverd. De minister zelf schat te dat 64000 eieren aan onze veestapel werden onttrokken en er 82000 varkens zwart werden verkocht. 177 Smok kelaars werden daarentegen in verzekerde bewaring ge steld. Inzake zwart hout waren 356 verbalen opgemaakt. Ach terhaald was 4000 km.3 ver swegen hout. Genoeg om 500 huizen te bouwen. Bij de ko len verdwijnt er nog al eens wat tijdens het transport. Bij textielhandelaren werd voor 2 millioen punten aan verborgen goederen in beslag genomen. Wat de frauduleu- se vervaardiging van de dis tributiebescheiden betreft, wees de minister op de op gespoorde vervalsching in Aken, terwijl te Antwerpen 150.000 toewijzingen, elk voor 25 kilo suiker of vet in be slag genomen werden. Minister van "Maarsseveen kon er op wijzen, dat van de 9000 man rijkspolitie er sinds 1 Jan. slechts twaalf wegens een economisch delict waren veroordeeld. Al met al een onverkwik kelijke „zwarte" geschiedenis die hoognoodig tot het ver leden moet gaan behooren. RECORDS VAN DEN VOORBIJEN WINTER. Sinds V/2 eeuw niet zooveel ijsdagen. De afgeloopen winter ken merkte zich in het bijzonder door de laatinvallende koude, welke van langen duur was. Over het algemeen was de temperatuur niet zeer laag. De gemiddelde dagtempe ratuur te de Bilt (gem. over de maanden Dec., Jan. en Fe bruari) bedroeg -1.8 graden C. Dit is 0.2 graden C. lager dan in den winter van 1939 1940 en 0.6 graden C. lager dan in 1941'42. De beruchte winter van 1928'29 komt eerst op de vierde plaats met een gemiddelde temperatuur van -1.0 gradm C. Gerang schikt naar met etmaal-ge middelde deelt de winter van 1946'47 de tweede plaats met den winter van 1783 1794 (-2.3 graden C.), terwijl de winter van 1829'30 aan den kop gaat met een etmaal gemiddelde van -3.1 graden C. Het aantal ijsdagen, dit is het aantal dagen waarop de maximum-temperatuur niet boven het nulpunt uitkomt, was 48, dit is meer dan in eenigen anderen winter in deze eeuw. Het aantal vorstdagen, dat zijn de dagen waarop de mi nimum-temperatuur beneden 0 graden C. ligt, bedroeg in den afgeloopen winter 48 en hiermede bezette deze winter de vierde plaats na '28'29, '39'40 en ,'41'42. Vooral in de maand Februari heersch- ten abnormale weeromstan digheden. 21 Dagen achtereen bleef de temperatuur in deze maand zoowel overdag als des nachts beneden 0 graden C. Dit is een record voor deze eeuw. De winter van '41 '42 telde slechts 18 van der gelijke ijsdagen. Het totaal aantal ijsdagen in Febr. 1947 bedroeg 24 en beteekent een record sind V/i eeuw. Nor maal telt Februari 2 ijsdagen. GEZINSHERSTEL BRENGT VOLKSHERSTEL. Op Woensdag 4 September 1946 werd te 's-Hertogen- bosch een Gezinsdag gehou den, die zich' kenmerkte door haar groote belangwekkend heid. Thans is er een verslagboek van dezen Gezinsdag gereed gekomen, een verslagboek waarin alle redevoeringen en inleidingen, die op dezen dag gehouden werden, zijn gepu bliceerd. Hoewel het drukken van dit boek zooveel tijd heeft ge vraagd en het dus geruimen tijd na het houden van den Gezinsdag verschenen is, is het behandelde toch nog geenszins verouderd en is de bestudeering van de lezingen nog steeds zeer aanbevelens waardig. De prijs van het boek be draagt 0.75 en bestellingen worden ingëwacht bij 't Pro vinciaal Bureau van Brabants Volksherstel, Willem II straat 37, Tilburg. KORTE BERICHTEN. Op een persconferentie voor vertegenwoordigers van de geheele Amerikaansche pers, heeft president Truman er op aangedrongen dat Amerika 't bewijs levert, dat de vrije economie superieur is. Een groot aantal landen is van Amerika afhankelijk, hetgeen aan het land de gelegenheid verschaft, de kracht der vrije economie aan te toonen. Op 8, 9 en 10 April is er te Rome een internationaal congres van verplegenden ge houden. Vertegenwoordigd waren Italië, Frankrijk, Span je, Zwitserland, Oostenrijk, Bulgarije, België, Nederland en Groot-Brittannië. Verder de United States en Canada, Brazilië en China. Allereerst werden de 200 deelnemers Maandagavond door den H. Vader in audiëntie ontvangen. De bedoeling is een interna tionalen bond van R.K. ver plegenden te vormen. De minister van onder wijs acht het noodzakelijk de verlenging van de leerver plichting tot het 8e leerjaar op te schorten tot een zooda nig tijdstip, dat voldaan kan worden aan den eisch, dat goed onderwijs in het achtste leerjaar kan worden gegeven. Hij meent dat in den tijd van ongeveer drie jaren aan deze voorwaarde kan worden vol daan. Naar de Maasbode ver neemt, zal eerlang de prijs van enkele soorten benzine met 6 cent per liter worden verhoogd. Van een prijsver- hooging voor alle benzine is echter geen sprake. Naar de Volkskrant meldt heeft de K.V.P.-Kamer- fractie als haar meening te kennen gegeven, dat bij haar beoordeeling van het wets ontwerp Oorlogsschaderege- ling de vervanging en 't her stel der geleden oorlogsscha de voorop zal staan, naar de huidige vervangingswaarde en niet naar Mei 1940. Minister Huysmans heeft in de Kamer verklaard, dat de regeering zal trachten op EERSTE TREIN UTRECHT—DEN BOSCH. Feestelijkheden op 2 Mei. De 2e Mei zal voor het Zui den een zeer bijzondere dag zijn. Dan zal dé eerste trein officieel de verbinding van UtrechtEindhoven tot stand brengen. Vele burgerlijke en spoorwegautoriteiten zullen in dezen trein den eersten rit meemaken, o. w. de commis saris der provincies Utrecht, Brabant en Zuid-Holland en de president-directeur der N. S., ir. den Hollander. 's-Hertogenbosch zal om 11 uur den f eestelij ken trein met muziek en vlaggen ontvan gen. Na de officieele toespra ken vertrekt de trein naar Vught, waar het zoo mogelijk nog feestelijker toegaat. Muziek, vlaggen, deputaties van alle Vughtsche vereeni- gingen, gemeente- en V.V.V. bestuurders en vrouwen en meisjes in Brabantsche klee derdracht. Zoo zullen de sta tions, die aan deze Noord Zuid verbinding liggen, hun vreugde uiten. In 's-Hertogenbosch zal des avonds de officieele ontvangst op het Stadhuis plaats vinden, waarna de hooge gasten zich aan 'n diner zullen verenigen. LITURGISCHE DAG TE DEN BOSCH. De katholieke architecten, vrij groote schaal werkklee- ding en onderkleeding te ver schaffen. Er zal daarvoor 300.000 pond sterling in het deviezenprogram ter beschik king worden gesteld. Het republikeinsche pers bureau Antara meldt, dat dr. Gani in een vergadering met de leiders van verschillende partij-organisaties heeft ver klaard, dat de republikein sche regeering met alle indus- triën te Zuid-Sumatra con tracten heeft gesloten, o.a. met de Shell en de K.P.M. Tito vervolgt steeds driester de katholieke kerk in Joego-Slavië en nu is 't weer kardinaal Griffith de moedi ge aartsbisschop van West minster, die een vlammend protest tegen de practijken van Tito heeft doen hooren. Op een katholieke vergade ring te Londen legde hij nog maals vast „dat door de ver volging van de katholieke kerk in Joego-Slavië de bepa lingen betreffende de rechten van den mensch uit 't Hand vest van de Vereenigde Na ties volkomen belachelijk worden gemaakt" en de kar dinaal vroeg, dat de Vereen. Naties een onderzoek zouden instellen. De regeling is bekend gemaakt, die op een verleden week gehouden conferentie in Paramaribo is getroffen tusschen een gouvernements- commissie en een delegatie van de Freeland League, om „als begin" 30.000 Europee- sche joodsche vluchtelingen Suriname binnen te laten. De Amerikaansche Se naat heeft president Tru man's programma voor hulp aan Griekenland en Turkije goedgekeurd. Een amendement van sena tor Edwin Johnson, die aan drong op het niet-vermelden van militaire hulp in de be trokken wet, was tevoren verworpen met 68 tegen 22 stemmen. De wet is tenslotte aange nomen met 67 tegen 23 stem men. die in samenwerking met de R.K. Leergangen te Tilburg regelmatig in 's-Hertogen- bosch studieweekends houden ter bestudeering der kerke lijke bouwkunst, hebben voor Zondag 11 Mei a.s. een Litur gische Dag vastgesteld. Het kernprobleem van dezen dag: in hoeverre dient de architect de kerkmuziek te betrekken bij het ontwerpen der bouw plannen van een kerk, wor£ft in een tweetal lezingen be handeld door den Benedictij ner Dom De Boer uit Ooster hout. In de kathedrale basi liek van St. Jan wordt des morgens een plechtige Hoog mis gecelebreerd, welke door de deelnemers zal worden bij gewoond. Onder de Mis zul len die Sanghere onser Lieve Vrouwe „De Schola Canto rum" als voorbeeld van poly- phonie de missa „Pange Lin gua" van Josquin de Prez uit voeren en als voorbeeld van moderne kerkmuziek „Exau- di me" van den Zwitserschen Benedictijner Oswald Jaeggi. BENOEMING RIJKSVER- KEERSINSPECTEUR. Tot rijkshoofdinspecteur van het verkeer is in de districten Zeeland, Noord-Brabant en Limburg benoemd de heer ir. M. J. Breuning, rijksinspec teur van 't verkeer te 's-Gra- venhage.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1