GROOT FEESTBAL Personeel gevraagd Timmerlieden gevraagd Gaat paardrijden The Melody Band een Direct eur Jongeman voor de BOEKHOUDING. Tim m erman-Leerling, UITREIKING GEDISTILLEERD. Leert paardrijden. Woensdag 30 April Café De Lindeboom „DE BIEB" Waalwijk. Algemeens Vergadering Gevraagd 1ste fyptioteek Aankomende JONGENS Vrijdag 2 Mei No. 1 lm. 100 Zaterdag 3 Mei No. 101 lm. 200 SLIJTERIJ W. C VAN OOSTERHOUT Belastingvraagstukken. Rijlessen en buitenrijden op betrouw bare paarden onder deskundige leiding. Manege BORDER KING s VE™Eaualfh DIRECTEUR. EEN NET DAGMEISJE of WERKSTER. 1ste H. COMNUNIE HERINNERINGSPLAATJES ANSICHTKAARTEN KINDERKERKBOEKJES ROZENKRANSJES. OP WOENSDAG 21 ME11947 BOEKHOUDER voor alle afdeelingen. VAN LOON's SPUITINRICHTING Grootestraat WAALWIJK HULPMODELLEUR. GRADEERDER en TEEKENAAR. GEVRAAGD. LEDERWARENFABRIEK J. H. KIPPING Voor direct GEVRAAGD geroutineerde ZANDSTRALERS. A. VAN HULTEN-KROL GROOTESTRAAT 239 Voor direct gevraagd: AANKOMENDE KRACHT voor FABRIEKSADMINISTRATIE Gespoelde fles en Klantenkaart MEDE BRENGEN. Rantsoenen die op de Uitreikingsdagen niet worden afgehaald, vervallen D R U N E N. Manege BORDER KINGWaalwijk DONDERDAG 1 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 35. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag GAAN WAALWIJKSCHE BOEREN MOTOREN MEER TEX1IEL BIJ HUWELIJK. GEMEtNIERAAD DRUNEN. Niet meer noodlijdend Woningbouw Straataanleg DE RAAMSDONKSCHE GRAANFRAUDE. De hoofdfiguur uit de Raams- donksche praanfraude, de B. uit Dongen, kreeg 1 jaar gevangenis straf. Hem werd ten laste gelegd de frauduleuze verhandeling van 35.155 kg. eraan. De boer V. kreeg 5 maanden. Andere boeren kregen gevan genisstraffen varieerend van 1 maand tot drie weken en boeten varieerend van 250 qld. tot 60 gld. De 2 expediteurs G., uit Don gen, kregen ieder 500 gld. boete en de expediteurs H. en V. uit Tilburg resp. 3 maanden hechte nis en 600 boete. De boekhou der v. H. van den graanhandelaar M., uit Tilburg, werd veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf en de graanhandelaar M., uit Til burg, werd veroordeeld tot twee maanden gev. en de graanhande laar Th. uit Dongen 3 weken gev. De Tilbiirgsche bakkers ontvingen geldboeten van 125 tot 50 gulden. KORTE~BERICHTEN. De conferentie der Groote Vier in Moskou is geëindigd, zonder eenig tastbaar resul taat. Men zal in November opnieuw te Londen bijeen komen. Op den nationalen feest dag, 5 Mei a.s., zullen geen extra verstrekkingen worden gegeven met het oog op de ai- gemeene voedselsituatie. Kin derfeesten e.d. vallen ook on der dit besluit. BERUCHT S.S.-er GEGREPEN. De man die dè Simon Bolivar deed vergaan. Veel ophef heert indertijd de arrestatie veroorzaakt van den groenten-exporteur J. Kloosterboer uit St. Pancras. Hij werd er van verdacht in de maanden vóór den oorlog in Nederland, dus na 3 September 1939, aan de Duit- schers berichten te hebben door gegeven betreffende de scheep vaart. En de vraag is destijds ge steld of ook het vergaan van de Simon Bolivar op 18 November 1939 in de Duins niet voor een deel aan zün soionnagewerk moet worden geweten. Toen de Duitschers in ons land kwamen, hebben zij K. uit de ge vangenis bevrijd, doch na de be vrijding viel hij spoedig weer in handen van de Ned. justitie. In Januari 1946 evenwel wist hij uit de gevangenis te Scheveningen te ontsnappen en sedertdien was de man spoorloos. Thans op het moment, dat hij de wijk wilde nemen naar Argen tinië, is hij opnieuw in handen gevallen van de politie. De zaak was groot oppezet. K. had met een aantal andere lieden, wier antecedenten nog worden on derzocht, de beschikking over een schip, waarop hü als gezagvoer der optrad en waarmee de reis naar het Westelijk halfrond zou worden gemaakt. Dit schip, 'n voormalige mijnen veger, genummerd 1008, had toe behoord aan den reeder Nyville te Ostende, die het zelf in Enge land had gekocht, maar daarna weer had overgedaan aan een Ne derlander die te Knokke woont. Schip 1008 wachtte in de haven van Ostende op zijn afvaart naar Argentinië. Aan boord bevond zich non een andere Nederlander, die zei, dat h:' Van den Maag denburg heette en aan boord als kapitein optrad. De aandacht van de rijkswacht van Ostende, die de zaak niet vertrouwde, ging vooral naar dezen laatste uit. De rijks wacht had namelijk vernomen, dat van den Maagdenburg in werke lijkheid Jan Kioosterboer was, die alles in het werk stelde om Zuid- Amerika te bereiken. Daar de gendarmen vermoedden dat Kloos terboer in betrekking stond met andere gezochte ^ersonen, legden zij de grootste waakzaamheid aan den dag, terwijl tevens de Neder- landsche politie werd gewaar- schuwd. Met vreuade geven wli kennis van de geboorte van onze zoon tjes en broertjes JOS en KEES C. VAN HULTEN A. VAN HUL'TEN- BELTAARS JACQUELIENTJE. Waalwijk, 28 April 1947. Kerkstraat 89. OFFICIEELE PUBLICATIE. SLUITING OP 30 APRIL NAMIDDAG. 26 Aoril. De Directeur van den Distributiekring. 251, Waalwijk maakt bekend: In verband met den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana zul len de kantoren in den distributie kring op Woensdag 30 April in den namiddag gesloten zijn. Tengevolge van deze sluiting vindt dus geen zitting plaats van de afd. „Voorlichtina" en .Centrale Kas" in de gemeenten Heus- den en Sprang-Capelle. De inwoners dezer gemeenten dienen zich derhalve te vervoegen op de in dezelfde week voor hunne ge meente vastgestelde zitdagen. de gezonde sport voor dames en heeren in Waalwijks' ideale en boschrijke omgeving Vanaf heden tot 15 Mei gelegenheid tot aan melding voor rijcursus. Aangename en gemakkelijke methode. Met groote vreugde geven wij kennis van de voorspoedige ge boorte van onzen zoon GERARD die bij 't H. Doopsel de namen ontving Gerardus Adrianus Johannes Maria GÉRARD DE IONGH LOES DE JONGH-REMKES KEESJE. Waalwijk, 23 April 1947. Grootestraat 315. Met groote vreugde geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje ANNIE dat bij het H.- Doopsel de namen ontving van Annie Martha Maria <3. HFNS M HENS-AARTS CORRY HARRY. Waalwijk, 25 April 1947. f f Heden ontvingen wij de. f droeve tijding dat te Casco (Amerika) is overleden onze innig geliefde Broer, Zwager en Oom de ZeerEerw Heer Pastoor H. J. de Kort, in den ouderdom van 65 jaar. Waalwijk J DE KORT ANNETTE DE KORT H. DE KORT-VAN ERP SJFF DE KORT HARRIE DE KORT NELLIE DE KORT. Waalwijk, April 1947. Op 9 Mei a s hopen onze geliefde ouders en pleegouders G. van Noort en J. van Noort-Fütten den dag te herdenken dat zij voor 25 jaren in het huwelijk traden. Dat God hun nog lang moge sparen is de wer.s van hun dank bare kinderen. DINY en Verloofde ADRI en Verloofde PETER ANNEMIES RICHARD KLEEVFNS- CLAASSEN. Waalwijk, April 1947. Laageinde 36a. SCHOENFABRIEK van Damesschoenen in het middengenre (p m. 500 paar per Week) vraagt te geven door op in de nieuwe zaal van met veel energie en practische ervaring, Brieven onder No. 1815 Bureau van dit blad. VOOR DIRECT GEVRAAGD: BURG. v. d. KLOKKENLAAN 75 St. Antoniusstraat WAALWIJK. V oor de a s. een zeer mooie collectie JONGEMAN, 21 jaar vrij van mill dienst, thans werk zaam in de bouwvakken, in bezit diploma, a. b. s. wil van betrekking veranderen en BIEDT ZICH AAN als Vertegenwoordiger, Agent of voor Kantoorwerk zaamheden of iets dergl. Brieven onder No. 1814 Bureau van dit blad. der Coöp. Boerenleenbank te Sprang in Café WILLEMS te Sprang. Punten van behand.ling: 1. Notulen van de vorige verga dering. 2. Balans en rekening over 1946, 3. Verkiezing van Bestuursleden en leden van den Raad van Toezicht, wegens periodiek af treden. De candidaatstelling ligt op het kantoor der Bank ter inzage. 4. Aanwijzing van plaatsvervan gende bestumsled n. 5. Rondvraag en sluiting. De Secretaris, I, VAN REEK. GEVRAAGD om in de avonduren boeken bij te houden. Brieven onder No. 1816 Bureau van dit blad. groot 3000 of 3500 gulden, op flinke alleenstaande woning met groote overwaarde. Brieven onder No. 1817 Bureau van dit blad. ER IS PLAATS voor flinke nette JONGEMAN, die wil worden opgeleid onder toezicht van bekwaam modelleur tot Brieven onder No. 1820 Drukkerij „Excelsior", Kaatsheuvel. Grooftestraat 225 WAALWIJK. door de N.V. Tankfabriek te Geertruidenberg, Hoog accoordloon. Vergoeding van eventuele verblij fkosten. Wij vragen voor zo spoedig mogelijke indiensttreding Brieven met inlichtingen onder No. 1818 Bur. v. d. Blad. VOOR NIEUWBOUW EN MACHINALE HOUTBEWERKING en een Brieven order No. 189 Bur. v. d Blad. U kunf U dan later toeleggen op SPRINGSPO^L CONCOURSRIJDEN, HCCGESCt-C CLR UDEN er RENSPORT. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. door A. Kamp. II. (Slot). Sedert de Overheid de me chanisatie in den Landbouw op den voorgrond schoof als middel tot verlaging der pro ductie-kosten, hebben tal van vooraanstaande deskundigen hun oordeel over de mogelij ke toepassingen daarvan ge formuleerd. Middels de vak bladen hebben zij dit oordeel gemeen goed trachten te maken van onze boeren. Deze vakbladen houden bovendien de belangstelling voor dit onderwerp levendig, door tel kens acte de presence te ge ven wanneer er op dit ter rein wat nieuws te berichten valt. Steeds wordt getracht de kwestie zoo objectief mo gelijk te behandelen. Daarbij valt wel op de groote moei lijkheid die blijkbaar door eenieder wordt aangevoeld om voor het kleine boerenbe drijf te komen tot een prac tische toepassing van de me chanisatie, zoodat zij voor dat bedrijf aan haar doel zou be antwoorden. Zij wekken daar bij geenszins den indruk als zouden zij in principe tegen standers zijn van de mechani satie. Wel zijn in sommige vakbladen verklaarde voor standers aan het woord .ge weest voor het behoud van paardentractie. De motieven die deze daarvoor aanvoeren zijn de moeite van het over wegen wel waard. Onder de huidige omstandigheden zul len deze niet voldoende aan bod kunnen komen, daar me chanische tractie met minder personeel kan worden uitge voerd. Het personeelsvraag stuk beheerscht vrijwel 't ge- heele terrein. Hierbij wordt dan verondersteld dat er voor mechanische tractie als voor paardentractie gelijke moge lijkheden zijn. Wie zich voor de mechani satie van het kleine boeren bedrijf interesseert, kan daar over heel wat vernemen in de Bommelerwaard. Daar is na de bevrijding de mechanisatie ter hand genomen op een wij ze, die uniek is voor geheel Nederland. De heer Stuvers die hier van de ziel is, schreef daar over in het maandblad voor den Landbouwvoorlichtings- dienst een uitvoerig artikel. Het ligt in het voornemen de daar in gebruik zijnde werk tuigen en machines in eigen dom te doen overgaan aan daarvoor speciaal in 't leven geroepen coöperaties. Ver schillende reeds opgerichte werktuigen-coöperaties na men hieraan een voorbeeld. Overigens is het voor alge meen gebruik beschikbaar stellen van Landbouwwerk tuigen en machines in de Langstraat niet geheel nieuw. Hoewel op meer bescheiden schaal als bij de coöperaties de opzet is, kent men hier se dert jaren het voor algemeen gebruik beschikbaar stellen van zaaimachines, kunstmest strooiers, schij venleggers, cul- tivatoren enz. Ook grootere machines zooals dorschkast en aardappelstomer, worden op deze wijze geëxploiteerd. Het zijn vooral de plaatselijke af deelingen van den N.C.B. die zich in deze zeer verdienste lijk hebben gemaakt. Bij deze exploitatie heeft men een zeer belangrijke ervaring opge daan. Eventueel op te richten werktuigen-coöperaties zou den hiermee hun voordeel kunnen doen. Het is natuur lijk gebleken dat voor een goede functioneering stevige leiding en deskundig en ver antwoordelijk toezicht, on misbare factoren zijn. Men kan in deze niet al te soepel zijn, daar er dan al spoedig gevaar bestaat dat de ver- eeniging aan bloedarmoede gaat lijden. Dit dient de be trokkenen wel helder voor den geest te staan, alvorens met een dergelijke coöperatie in zee te gaan. Een ander punt van groote beteekenis is het juridisch fundament. Er dienen gede gen statuten en reglementen aan ten grondslag te liggen om niet al te vlug bij de practische werking der ver- eeniging vast te loopen. Bo vendien mag verwacht wor den dat, als de Overheid sub sidie zou geven, ook ten aan zien van dit punt voorwaar den zullen worden gesteld. Men moet zich overigens van het gemak waarmede de Overheid in deze subsidie verstrekt, geen al te overdre ven voorstelling maken. Aan het verstrekken hiervan zijn voorwaarden verbonden met betrekking tof grondsoort, op pervlakte en aard der bedrij ven eenz. Al zou een op te richten coö peratie in beginsel in aanmer king komen voor subsidie, dan dient men toch nog in aanmerking te nemen dat het beschikbaar te stellen bedrag een variabele grootheid is, al weer verband houdend met de reeds eerder genoemde voorwaarden. Men doet er zeker goed aan zich eerst eens een concrete voorstelling te maken van wat in deze kan worden verwacht alvorens men van stapel loopt. Verder valt het in de prac- tijk niet mee om voor zoo'n vereeniging, indien deze al thans van eenige importantie is, de noodige werktuigen en machines aan te schaffen. De deviezen spelen hierbij een belangrijke rol en dit bétee- kent onder de huidige om standigheden ernstige stag natie. Het feit, dat voor tal van werktuigen en machines geen vergunning meer noodig is, zegt in deze nog lang niet al les. Voor werktuigen voor paardentractie, welke vroeger uit de omliggende landen werden geïmporteerd, schijnt de situatie bepaald moeilijk te zijn. De Nederlandsche in dustrie kan hier niet in de behoefte voorzien, daar zij op productie van verschillende werktuigen niet is ingesteld en ook met gebrek aan mate riaal te kampen heeft. Tot slot moge nog worden opgemerkt dat in de Lang straat de voorwaarden voor mechanisatie in den Land bouw niet bijzonder gunstig zijn. De tallooze verspreid lig gende perceelen die op zich zelf een vrij geringe opper vlakte hebben, zullen een ernstige handicap blijven bij het invoeren van de mechani satie in eenigszins beteeke- nende mate. Om eenig pers pectief te scheppen zou op veel grooter schaal dan hier thans het geval is, ruilverka veling dienen te worden toe gepast. Het ziet er niet naar uit dat dit op vrij korten ter mijn ten uitvoer zal kunnen worden gelegd. Wat wel zou kunnen en waarmede geen dag zou behoeven te worden gewacht, dat zou zijn een pacht-verkaveling. Hiermede zou reeds zéér veel te berei ken zijn. Ook omruiling van gron den in eigendom zou hierbij gevoeglijk onder de aandacht kunnen worden gebracht. Op deze wijze zou zeer zeker heel w^-t kunnen worden bereikt in de richting van een meer economische exploitatie der bedrijven en zou de mecha nisatie een kans méér hebben. Mogelijk komen wij op deze belangrijke kwestie nog eens nader terug. Verbetering birnenkort te verwachten Zegge en schrijven 15 tex tielpunten plus vergunningen voor vloerbedekking, gordijn stof en vitrage, dekens en ma trassen, vormen naast de gel dige punten der textielkaart momenteel de bijdrage van de overheid voor hen, die het plan hebben opgevat in het huwelijksbootje te stappen. Geen wonder dat de klachten van huwelijkscandidaten legio zijn en zij in de verleiding komen hun uitzet dan maar tegen zwart gekochte punten aan te schaffen. De huidige boven aangedui de regeling dateert van begin 1946, toen de overheid voor het ernstige probleem stond, niet minder dan 800.000 oor logsslachtoffers van 't meest noodzakelijke op textielgebied te moeten voorzien. Als ge volg van de destijds uiterst benarde textielpositie, werd- den den gedupeerden vijftien punten plus vergunningen voor vloerbedekking, over- gordijnstof en vitrage, dekens en matrassen verstrekt en stelde men billijkheidshalve dezen norm ook vast voor te huwen personen. Men kon uiteraard deze laatste categorie geen distri butie-bescheiden verstrekken die de toewijzingen ten be hoeve van oorlogsslachtoffers te boven zouden gaan. Nu we echter bijna ander half jaar verder zijn en de textielpositie, zij het dan zeer langzaam, gunstiger wordt, is de kwestie van de textiel- voorziening bij huwelijk op nieuw door de desbetreffende overheidsinstanties onder de oogen gezien. Wij zijn dan ook in staat mede te deelen, dat zeer bin nenkort een nieuwe regeling zal worden bekend gemaakt, die een aanzienlijke verbete ring in deze materie zal bren gen. De bedoeling is, dat in- plaats van de 15 extra punten een aanmerkelijk grooter aan tal zal worden verstrekt. Weliswaar zal men ook daarmede nog niet in staat zijn, zich een vooroorlogschen uitzet aan te schaffen; de tex tielpositie laat zulks voorloo- pig niet toe. Desondanks is het een wel kome verbetering, die door huwelijkscandidaten dank baar zal worden geaccep teerd, aldus de Maasbode. Tijdens een tocht op de ondergeloopen uiterwaarden van de Maas onder de gem. Stein, verdronken 10 April eenige fraters en leden van het huispersoneel van de pa ters Conventueelen te Stein- Urmond. Van eenige van de slachtoffers waren de lijken nog met gevonuen. BESPARINGEN EN DE VERMOGENSAANWAS- BELASTING. Laten we aannemen dat U door Uw eindvermogen te verminderen met Uw begin vermogen, komt tot een aan was van 25.000. Deze aanwas wordt aller eerst verminderd met 5.000.- welke vrijstelling geldt voor allen, die op 1 Januari 1946 ouder waren dan 18 jaar. Een ondernemer kan dit bedrag nog verhoogd krijgen als hij aantoont, dat 5% van zijn be drijf sbezittingen (uitgezon derd effecten) per 1 Mei 1940 meer is dan 5.000. Wij komen nu aan de be sparingsvrijstelling, welke veel pennen in beweging heeft gebracht en waarover 't laatste woord nog lang niet gezegd is. Het komt hierop neer, dat men op den aanwas in min dering mag" brengen hoog stens 10.000.wegens nor male besparingen uit arbeids inkomen, mits dit arbeids inkomen ook zonder het be staan van een toestand van oorlogsgevaar en zonder het intreden van den oorlogstoe stand zou zijn verkregen. Een rentenier die 10.000.- bespaarde, komt dus hiervoor niet in aanmerking. Iemand die per jaar genoot een loon van 4.000.rente van effecten van 1.000. en per jaar hiervan 2.000. spaarde, zal vermoedelijk niet ten volle 10.000.vrijge steld krijgen. Wel heeft de Minister den Inspecteur een soepel standpunt aanbevolen. Om na te gaan of een be sparing normaal is geweest, dus niet alleen mogelijk is geweest door exrta oorlogs winsten, wordt gelet op de besparingen in de jaren 1938 en 1939. Met de landbouw bedrijven was het in die ja ren niet rooskleurig gesteld, zoodat besparingen in die ja ren niet mogelijk waren. Vol gens de officieele Leidraad kan echter worden aangeno men, dat ook zonder oorlog de bedrijfs-opbrengsten van boeren en tuinders zouden zijn verbeterd. Voor de officieel stilgeleg de schoenfabrieken ligt het probleem -weer anders. Ten- aanzien van deze bedrijven zal vooreerst moeten worden uitgemaakt op welk terrein zij zich hebben bewogen. Het bedingen van hoogere prijzen dan de gebruikelijke brengt niet altijd mee, dat zij in de zwarte sfeer komen te liggen. En het aannemen, van de besparingsvrijstelling be hoeft ook niet tot de onmoge lijkheden te behooren. Men dient in ieder geval goed be slagen ten ijs te komen. In het volgend artikel meer over de besparingsvrij stel ling. v. L. genoemde wandelpad slechts zal kosten. De aanvrage voor de genoemde geldleening kan pas dan geschieden als het wandelpad geheel klaar is. Het veranderen van het 'be sluit d.d. 2 December 1946 werd z.h.st. goedgekeurd. Z.h.st. werd tevens goedge keurd de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1945, welke sloot met een to taaltelling van inkomsten en uitgaven van 16.099.99. Dat deze rekening precies klop pende is, zit in het feit dat uit de gemeente-subsidie alleen maar dat bedrag werd geno men, welke noodig was om de rekening gelijk te krijgen. Punt 4 van de agenda hield in de voorloopige vaststelling der gemeente-rekening 1945. Deze rekening, welke sluit met een nadeelig saldo van slechts 555.45 werd, nadat de commissie van onderzoek dit had geadviseerd, z.h.st. goedgekeurd. Punt 5 en 6 van de agenda behelsde de wijziging der ge- meente-begrooting 1946'47. Dank zij de inkomsten, voortvloeiende uit de door de gemeente te heffen onderne mingsbelasting, heeft men 't nadeelig saldo der voorgaan de jaren weg kunnen werken. Teneinde de begrootingen over 1946 en 1947 niet met een nadeelig saldo te laten slui ten, heeft de begrooting eeni ge kleine wijzigingen moeten ondergaan. Dit heeft voor de gemeente 't groote voordeel, geen nood lijdende gemeente meer te zijn. Dat wij geen noodlijden de gemeente meer zijn blijkt wel uit het feit, dat een geld leening voor den aanleg van het wandelpad is toegestaan, daar wij deze leening met ei gen middelen kunnen deje- ken, aldus de voorzitter. Vrijdagavond kwam ten ge meentehuize de raad der ge meente Drunen in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgem. Th. v. d. Heijden. Waarne mend secretaris de heer P. Elshout. De notulen van de vorige vergadering worden overeen komstig het aangeboden con cept onveranderd z.h.st. goed gekeurd. De ingekomen stukken wa ren de volgende a. Het besluit van de Ged. Staten d.d. 7 Jan. 1947 G no. 650 inzake de verpach ting van vrijgekomen per ceelen gemeente-grond. De Ged. Staten keuren het be sluit van den raad inzake de verpachting van de per ceelen gemeente-grond, goed. b. Dankbetuiging van H.M. Koningin Wilhelmina voor ontvangen gelukwenschen in verband met de geboor te van haar kleindochter Marijke. c. Rapporten van het Verifi catiebureau inzake opna me van kas en boeken comptabele ambtenaren in het eerste kwartaal 1947. De ingekomen stukken werden ter kennisgeving aan genomen. Punt 2 van de agenda be handelde het schrijven van Ged. Staten d.d. 7 Jan. 1947, waarbij verzocht wordt over te gaan tot de intrekking van hetraadsbesluit van 2 Dec. '46 betreffende het aangaan van een geldleening, groot ƒ45000 voor het aanleggen van een wandelpad. Dit schrijven behelsde slechts het verzoek de geld leening aan te gaan voor het bedrag dat de aanleg van héï

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1