THUISSTIKSTERS TIMMERLIEDEN en METSELAARS Statenkieskring Heusden. LINGADJATTI. De Bakkers van Waalwijk geen brood te bakken of te bezorgen. Aankomende JONGENS Donker s Schoenfabriek N.V. THUISSTIKSTERS. ERVAREN ZWIKKER-BEDRIJFSLEIDER. Algemene Boekhoud Centrale Belastingvraagstukken. PUROLÈN DAGMEISJE of WERKSTER EEN ZWING VERLOREN. WAALWIJKS BELANG. Na tw&& jah.an. vocti Uwfwjjd. Meisje gevraagd een toom Biggen interessante LEZING over Spanje Prof. Dr. STOKMAN, 3e OUDERSAVOND. hebben besloten om op 5 Mei (Nationale Feestdag) EMZA, N.V. Schoerifabr. G. M. v. d. Velden, EEN OPHALER, EEN HULP in de afmakerij en ENIGE aankomende jongens Fa. LEENHEERS ZWAANS GEVRAAGD. LEDERWAREN FABRIEK J. H. KIPPING. WAALWIJK vraagt PRIMA VAKMAN ZWIKMEESTERof VOORWERKER. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding HALFWAS KAPPERS-BEDIENDE bij G. A. VAN DE WIEL BETROUWBARE BOEKHOUDER voor één of tweemaal per week Fa. S. J. PEPPING ZONEN vraagt voor direct voor Kaatsheuvel en Heusden. Accountancy en belastingzaken MUZIEKSTUDIO VAN BOORT Leerlingen Uitvoering Donderdag8 Mei DINSDAG 6 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 36. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag PENNINGEN VAN HET VERZET. NEDERLANDSCHE VERLIEZEN IN OORLOGSTIJD. Onze jongens in Indië. ONZE VEESTAPEL' IN „EENHEDEN'. In plaats van kaarten. Hiermede danken de Heer en Mevrouw J. HAMERS- VAN LEIJSEN alle familie leden, en wederzijdsche kennissen voor de vele biij- ken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Berkdijk, April 1947. WONINGRUIL BREDA-KAATSHEUVEL. AANGEBODEN in Breda bij M. C. BLOM, Nassaustraat 35 a EEN BOVENHUIS GEVRAAGD in Kaatsheuvel een nette hele woning. GEVRAAGD: voor heele of halve dagen MEVR. SPIJKERMAN Mr- v. Coothstr. 20 WAALWIJK. voor hele of halve dagen in klein gezin, Zondags vrij; of 2 3 middagen FLINKE WERKSTER. Adres te bevragen Bureau van dit blad. LANDBOUWERS. Ik ben in ruilverkaveling Wie kan mij die terug geven of inlichtingen daaromtrent verstrekken JAN RIJKEN Loonschendijk 158 Kaatsheuvel. Bekendmaking. De Burgemeester' van SPRANG- CAPELLE maakt de inwoners der gemeente er op attent, dat in het kader van de a s. herdenkingsdagen, vanwege de „Commissie Nationale Herdenking 19401945" o.ui. de vol gende richtlijnen werden verstrekt, ten aanzien waarvan hij belang hebbenden verzoekt deze zooveel mogelijk na te leven 1. Op Zaterdag 3 Mei 1947 zullen vanaf 18.00 uur de vlaggen half stok gehangen worden. 2. Op Maandag 5 Mei zullen den geheelen dag de vlaggen van alle woningen in top gehangen worden. Sprang-Capelle, 29 April 1947, De Burgemeester voornoemd SMIT. TE KOOP: HOUTOVEN lengte 2.75 m., breedte 18.0 m. Gebruikte wargarens en fuiken van 6 tot 34 m. Roeibak 2.60 m. lang en 1.10 m, breed Een prima herenfiets zonder banden. F. ROXS—VAN DELFT Grootestraat 37 WAALWIJK. TE KOOP: bij |OS VAN DRUNEN Grootestraat 4 DRUNEN. TE KOOP OF TE RUIL EEN MEISJES RIJWIEL zonder banden, tegen een HEREN of DAMES RIJWIEL zonder banden. Waar zegt de Uitgever. bij hoofdpijn-kiespijn Het bestuur der Vereeniging WAALWIJKS BELANG noodigt hare leden met een introducé uit tot bijwoning van de die door Prof. Dr. J. GRONDIJS zal worden gehouden op Woensdag 7 Mei a.s. des avonds ten 8 uur in Musis Sacrum" - Alleen toegankelijk voor leden van W. B. met een introducé(e). HET BESTUUR. Vrijdag 2 Mei a.s. 's avonds 8 uur in de zaal van den R.K. Gildenbond te Waalwijk spreekt lid der Tweede Kamer, over: Kaarten ook verkrijgbaar bij Boekhandel van Eijkelenburg, Waalwijk en „De Bieb" Waalwijk. HEDEN DONDERDAG 1 MEI in Musis „Sacrum Waalwijk" 7 UUR. LEZING: Over de opvoeding in de moeilijke jaren, door Broeder Overste. Toegankelijk boven 18 jaar. 8 UUR. TONEELSPEL: „DE BOSCHDUIVELTJES." Toegankelijk voor iedereen. ENTREE 50 CENT. (Alles inbegrepen.) Voorverkoop kaarten: EERW. BROEDERS, St. Petrusscholen, Fa KOLSTEREN-LAGARDE. Grootestraat en Sigarenmagazijn VAN HULTEN—PULLES, Grootestraat WAALWI|K. EEN GREEP UIT ONZE COl^-LCllE PLEETZILVER 12 LEPELTJES IN ETUI vanaf f20.— 12 GEBAKVORKJES IN ETUI vanaf f27.75 KINDERCOUVERTS vanaf f 8 JAMLEPELS vanaf f 6.50 ROOMLfcPELS vanaf f 6 50 CAKE PRIKKERS vanaf f 6 85 PAPLEPELS vanaf f 4.— BONBON SCHAALTJE vanaf f 9.— enz. enz. alles zonder inlevering. Speciaal adres voor GOUDEN TROUW- en VERLOVINGSRINGEN. C. VAN DE LEUR v./h. H. van Bommel Hoofdstraat 133 KAATSHEUVEL. Hoofdstraat 91 te KAATSHEUVEL, vraagt (nog enkele machines beschikbaar.) Gevraagd: Groteitraat 12 - WAALWIJK. Grootestraat 225 W A A L W IJ K. GEVRAAGD op kleine fabriek in het Oosten des lands Aanbiedingen onder No. 1822 Bureau van dit blad. geheel met de Zwikkerij op de hoogte zag zich gaarne geplaatst als Nagenoeg met de voornaamste machines in de zwikkerij bekend. Brieven onder No. 1823 aan het Bureau van di blad. Grootestraat 215 WAALWIJK. KLEINE FABRIEKEN EN ZAKEN te Kaatsheuvel e.o welke behoefte hebben aan een schrijven onder No. 1824 aan ht-t Bu reau v. d. blad Gasthuisstraat 68 Gasthuistraat O. 97 KAATSHEUVEL HEUSDEN Hoofdkantoor Valkenierslaan 282, BREDA. BijkantorenFloraliastraat 53, OSS. Grootestraat 1 91 A, WAALWIJK. half acht, Musis Sacrum Kaarten afl.— (bel. inbegr.) verkrijgbaar Assurantiekant. L. VAN OUDHEUSDEN, Grootestraat 241, Telef. 197 Toegang voor alle be langstellenden. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs i 15 cent per week? 1.95 per kwartaal. Drukker Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Twee jaren is het geleden dat de Duitsche legers die Nederland bezet hielden, ca pituleerden. Na honderden en duizenden van ons voïk den laatsten winter noodeloos den hongerdood te hebben inge jaagd, na tientallen door mid del van strop of kogel even noodeloos te hebben ver moord, na honderden hecta ren vruchtbaar land onder water te hebben gezet, zagen ze eindelijk het onmogelijke van langer doorvechten in en gingen hun leiders over tot het voeren van onderhande lingen. 5 Mei 1945 was ge heel Nederland na 5 jaren bezetting, bevrijd. Eindelijk kon aan wederopbouw en herstel van ons zwaar ge troffen vaderland begonnen worden. Twee jalPen zijn we er nu mee bezig; niet alleen met den wederopbouw en 't herstel van de materieele goe deren, maar twee volle jaren ook is er gewerkt om de geestelijke 'en moreele ge zondheid van ons volk te herstellen. Wat is er in die twee jaren bereikt? Om te beginnen zouden we willen opmerken, dat deze twee jaren moeilijk zijn ge weest voor eenieder, die met idealisme aan het werk is ge slagen. Idealistisch getinte landgenooten, al of niet uit de kringen van de illegaliteit, zagen met weemoed dat van hun idealen steeds minder overbleef. Steeds sterker^verd in „die jaren het verzet tegen de verwezenlijking van de plannen, die zij in hun idea lisme tijdens de bezetting hadden ontworpen en steeds duidelijker werd het hun dat het leed van den oorlog niet voldoende was geweest om ons volk gezamenlijk en een drachtig te laten bouwen aan een nieuwe en betere ge meenschap. Steeds meer werd en wordt teruggegrepen naai den toestand van vóór 1940, zonder dat men er zich vol doende rekenschap van geefr dat niet alles goed was van toen, maar dat er in die jaren ook veel ban mankeerde en aan de wortel van vele toe standen de bijl moest worden gelegd. Het lijkt er echter wel op of ons volk, dat terugverlangt naar de voor velen zeer gun stige, materieele toestanden van vóór de bezetting, daar door ook ten opzichte van het politieke, het sociale en het geestelijke teruggedreven wordt naar vóór 1940. Dit te zien is voor vele idealisten in de voorbije twee jaren zeker een harde noot geweest. Ook de wederopbouw en 't herstel van het stoffelijke wil niet vlotten. Twee jaren na de bevrijding liggen er nog huizen, half vernield, tegen den grond; kan men grooten en kleinen nog niet de nood zakelijke kleeding verschaf fen; wonen er nog groote ge zinnen in .voormalige kippen hokken. Zeker, we weten, er is heel wat bereikt, maar we hadden toch gedacht dat het méér zou zijn: vooral ook hadden we gedacht dat we onze ellende meer tezamen zouden deelen, dat we min der egoïstisch zouden zijn dan voorheen en meer aan anderen zouden denken. We hebben gewerkt in die beide jaren, met horten en stooten soms, zeker, en met een wrij ving hier en met stakingen daar; we hebben gewerkt, harder gewerkt, maar we had den meer kunnen doen. Uit onze manier van werken sprak dikwijls nog te veel de gedachte, dat we milliarden te verteeren hadden en't buitenland ons wel te hulp zou komen. Ons werken was nog te veel het werken van een rentenier of een gepen- sionneerde!. Onze treinen rijden in de meeste streken weer ruim, vlug en veilig niet meer voordeelig! We heb ben weer nieuwe huizen ge bouwd, we hebben de over- geloopen polders weer leeg- gemalen; we hebben méér textiel gekregen; we hebben op materieel gebied, alles bij een, aardig wat bereikt, maai de verschillen in ons volk zijn •grooter geworden dan ze misschien ooit geweest zijn. De strijd tusschen de klassen, die vóór den oorlog, helaas, bestond, en waarvan we in ons idealisme droomden dat hij verdwenen zou zijn, is niet alleen grooter geworden, niet alleen scherper, maar ook minder scrupuleus. Laten we hoperi dat dit derde bevrij dings jaar ons ook van dezen strijd bevrijden zal. We moéten komen tot een eendrachtige samenwer king op alle gebied, in 't be lang van de wereld, in 't be lang van West-Europa, in het belang van Nederland vooral. De Stichting 19401945 brengt een serie penningen in omloop, die in bezettings tijd door prof. L. O. Wenke- bach werden ontworpen. De netto-opbrepgst komt ten goede aan de slachtoffers van den ondergrondschen strijd tegen de Duitsche onderdruk king en aan hun nabestaan den. De penningen zijn.in brons ■gegoten en hebben een dia meter van ca. 85 m.m.; boven dien worden de ontwerpen uitgevoerd als slagpenning van 60 m.m. diameter. De serie bestaat uit 6 stuks, alle met dezelfde keerzijde, waarop de Nederlandsche Leeuw staat afgebeeld, die zijn boeien verbreekt, 't ver- wenschte hakenkruis onder den voet loopend. Het om schrift luidt: ,,Je maintien- drai". Op de voorzijde der pen ningen staan als omschrift zes verschillende strophen uit ons Wilhelmus, zoozeer toepasse lijk op de groote nooden, die wij in den bezettingstijd mee maakten. De ontwerpen ontstonden in het jaar 1942. Men meende dit jaartal te moeten aanhou den. Een serie gietpenningen is aangeboden aan H.M. de Ko ningin, wier voorbeeld door Haar Koninklijke gift allen moge aansporen, bij te dra gen tot het verheven doel der Stichting door een serie pen ningen aan te schaffen. De prijzen zijn: Gietpenningen, brons, 85 mm. per serie van 6 stuks 150.—. Geslagen penningen, brons, 60 mm. per serie van 6 stuks 75.—. De geknielde, biddende figuur, de geketende polsen als teeken van onvrijheid, symboliseert de gevoelens van al len die meer geestelijk onder den druk der tyrannie ge bukt gingen. Rondschrift: „Die tyranny verdry ven, die my myn hert doorwondt". Het is voor ons nageslacht van geschiedkundig belang, wanneer het kan beschikken over zoo volledig mogelijke gegevens van den strijd, waarin duizenden Nederlan ders tijdens de bezetting te gen den overweldiger van ons land het leven hebben gelaten. Het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie heeft zich thans als deel van zijn werkzaamheden tot taak gesteld een eerelij st samen te stellen, waarop de namen en bijzonderheden voorkomen van alle in den strijd geval len Nederlanders, die weer stand hebben geboden aan de Duitsche overheersching en daarbij persoonlijk risico niet hebben geschuwd. De sinistere lijst. Het R.V.O. verstrekte de volgende cijfers: In Nederland gefusilleerde vaderlanders: 2000. In de concentratiekampen Vught en Amersfoort gestor ven: 4000. Gesneuveld of vermist van Nederlandsche landmacht, in clusief verliezen tijdens de Mei-dagen 1940 en van de Irene-brigade: 4000. Idem voor de Nederland sche marine: 2600. Van de 16.000 z.g. politieke gevangenen, incl. de slacht offers van Vught en Amers foort, maar excl. de gedepor teerde Joodsche Nederlan ders: omgekomen 11000. Vergast, vermoord of op andere wijze omgekomen zijn 114.000 van de 120.000 naar Duitschland gedeporteerde Joodsche Nederlanders (dus 95 procent). Van de 380.000, die in Duitschland te wérk zijn ge steld, zijn er 34.000 niet te ruggekeerd. Bij bombardementen in Ne derland om het leven geko men: 22.000. Omgekomen wegens onder voeding tijdens den honger- ANTWOORD AAN W. te W. De kindertoelage valt niet bui ten de Loonbelaslinq, daar het een onderdeel is van het salaris. De gunstige regeling ziet op kinder bijslag. Van uw overige inkomsten is niets vrijgesteld: le omdat de totale neveninkom sten meer bedragen dan 200. 2e omdat ook zonder die neven inkomsten uw inkomen meer be draagt dan 4000.— en U dus een aanslag in de Inkomstenbelas ting thuis gezonden krijgt. In zoo n geval zijn neveninkom sten ten volle belast, ook al be dragen zij minder dan 200.—. v. L. ANTWOORD AAN V. te K. De regeling voor nieuwbouw en na den oorlog aangeschafte machines is te uitgebreid om op deze plaats op te nemen. Schrif telijk zal ik U sooedig berichten. v. L. winter: pl.m. 25.000. Omgekomen in Japansche interneeringskampen in het Verre Oosten: 22.000. En tenslotte zijn er dan nog de 90.000 vermisten uit al deze groepen naar wie het Roode Kruis nog steeds zoekt. Hieronder is slechts een ge ring aantal Joden. Vergelijking met onze geallieerden. Hoewel het verlies van 265.000 zielen percentsgewijs op onze bevolking niet on herstelbaar lijkt, brengt voor al een vergelijking met de totale verliezen van de Ver. Staten, die uiteraard slechts militaire slachtoffers hebben, de ernst er van onder 't oog. Met een bevolking, die on geveer 14 maal die van Ne derland is, is het aantal Ame- rikaansche gevallenen 400.000 Voor Groot-Brittannië is het 500.000 (incl. de dominions en de 60.000 bij bombardemen ten omgekomen burgers) en, voor zoover de Russen het hebben kunnen nagaan, heeft de Sowjet-Unie op een be volking van ongeveer 180 mil- lioen zielen aan burgers en militairen er 7 millioen ver loren. Godsdienstige en moreele houding verdient allen lof. Hoofdaalmoezenier Kolonel H. J. J. M., van Straelen, die midden Februari naar Indië was vertrok ken, is dezer dagen per vliegtuig op' Schiphol teruggekeerd. Gevraagd naar de indrukken van zijn reis, verklaarde Kolonel van Straelen buitengewoon tevre den te zijn, zoowel over de hou ding der soldaten als over de me dewerking van de legerautoritei- ten. Per vliegtuig heeft hij prac- tisch den geheelen Archipel be reisd. Om slechts enkele der groo- tere plaatsen te noemen, hij be zocht de troepen én de fronten te Batavia, Bandoeng, Semarang, Soerabaja, Makassar (Groote Oost)op Sumatra, Palembang, Padang en Medan. Behalve de Apostolische Vicarissen en Pre fecten en andere Kerkelijke auto riteiten heeft Hoofdaalmoezenier van Straelen zoo goed als alle aalmoezeniers met uitzondering van die van Oost-Borneo en Biak bezocht. De afstand, die Kolonel van Straelen per vliegtuig aflegde staat ongeveer gelijk met den om trek van de aarde. Wat vooral de ouders in Ne derland bijzonder zal interesseeren is het godsdienstig en moreele le ven van hun jongens in Indië. Hierover had de hoofdaalmoeze nier niets dan lof. De ouders, wij kunnen het niet duidelijk genoeg zeggen, kunnen volkomen gerust zijn. Gezien het feit, dat de jon gens de beschermende factoren missen van het eigen huis en dus niet zoo sterk gecontroleerd wor den en bovendien leven in een omgeving met veelal heidensche opvattingen, verdient de gods dienstige en. moreele houding van de jongens allen lof. Indrukwek kend vooral was de-Paaschviering in Batavia. Met honderden auto's kwamen daar de jongens van alle zijden aan. Ruim 2000 soldaten waren daar bijeen bij de Plechtige H. Mis op Paasch-Zondag, ter wijl meer dan 1500 onder deze H. Mis communiceerden. Ook op de andere plaatsen werden de Paaschvieringen druk bezocht. Volgens de, gegevens der aalmoe zeniers gingen zejjer 90 pet. der katholieke soldaten ter H. Tafel evenals met Kerstmis. De aalmoezeniers verrichtpn prachtig werk. vooral dank zij het feit, dat ieder onderdeel zijn eigen aalmoezenier heeft. Bijzonder er kentelijk waren de soldaten ook voor het werk van Katholiek Thuisfront. In het begin waren zij nogal teleurgesteld, omdat zij zich min of meer vergeten voelden en omdat het contact met het moe derland zoo lang uitbleef. Toen echter Thuisfront op gang kwam, waren zij daar zeer mee ingeno men. Het blijkt echter wel nood zakelijk, dat zoo spoedig moge lijk iemand van Thuisfront naar Indonesië gaat om door persoon lijk contact een juist inzicht te krijgen in wat de soldaten in In donesië bijzonder behoeven. „Al les bijeengenomen", verklaarde hoofdaalmoezenier Van Straelen, ,,ben ik uiterst tevreden over mijn reis door Indië. Ik heb een schat van ervaringen opgedaan, die aan het zop belangrijke werk: de gees telijke verzorging van onze solda ten in Indië, zeker ten goede zal komen." Oorlog kostte ons een derde. De uitkomsten van de verschil lende veetellingen geven een beeld van den stand van den veestapel voor de afzonderlijke diersoorten. Bij de beoordeeling van algemeene ontwikkelingsten denties in de veehouderij kan het echter van beteekenis zijn den totalen omvang van den veestapel op een gegeven oogenblik uit te drukken in één enkel cijfer. In navolging van de Ameri- kaansche methode is door het Centraal Bureau voor de Statis tiek als „eenheidsdier" gekozen: 't aantal voedereenheden, dat een melkkoe of een vaars van twee jaar en ouder in een bepaalde pe riode b.v. per dag- of per jaar noodig heeft. Voor de andere diersoorten wordt het aantal ,,een_ heidsdieren" bepaald uit de ver houding tusschen het aantal voe dereenheden dat noodig is voor een exemplaar van die diersoort en het aantal, dat noodig is voor het eenheidsdier (melkkoe) in een periode van gelijken duur. Er wordt dus nagegaan hoeveel melk koeien zouden kunnen worden gehouden van de hoeveelheid voe der welke op het betrokken tijd stip voor een geheelen veestapel noodig is. In groote trekken kan worden gezead, dat 't Amerikaan- sche „eenheidsdier" gelijk wordt gesteld aan 't benoodigde aantal voedereenheden van 1 koe of 1 paard, 2 pinken, 5 kalveren, 6 schapen of 4 varkens. Soortgelijke berekeningen zijn ook hier te lande gemaakt. Bij de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1