POPPENWAGEN. Prima Machinezwikker en Opzoler. DE 5TICHT5E WAALWIJK Belastingvraagstukken. Schoenfabriek „DE HORIZON" te Kaatsheuvel ROUW HUWELIJK. PER TOURING-CAR DE BL0EM30LLENVELDEN AMSTERDAM op ZONDAG 11 MEI. Per persoon f 6.00. A. MULOERS-SARS Thuiswerk Sigaren - Sigaren Sigaren PERSONEEL GEVRAAGD: 2 OVERLEDER SNIJDERS 2 JONGENS 1 PRIMA OPHALER ENKELE JONGENS ,7REXm SCHOENFABRIEKEN - DRUNEN. KANTOORJUFFROUW. KANTOORJUFFROUW Werkmeester veer de Stikkerij Hulpmodelleur. HALFWAS BAKKER LEERLING BAKKER. WAALWIJKS BELANG. interessante LEZING over Spanje AANBESTEDING RIJKSWATERSTAAT. een Kolenloods en 2 Wachthuisje! LEDERWARENFABRIEK W. BLOM ENKELE PRIMA STIKSTERS PRIMA KRACHT in de ophalerij. LINE Lederwarenlabriek Fa. J. VAN GASTEL KAATSHEUVEL STIKSTERS, PLAKSTERS EN AANKOMENDE JONGENS. GEVRAAGD: FTirO OSTERWAAL, Schoenfabriek Kruisstraat 29fj KAATSHEUVEL. GOEDEREN VERFT BINNEN 1 DAC DONDERDAG 8 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 37. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag MOEIZAAM HERSTEL. Raadsvergadering Geertruidenberg Middenstands Borgstellingsfonds voor de Langstraat. ff Op 2 Mei overleed na een f kortstondige ziekte en een geduldig gedragen lijden, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader de Heer Johannes Cornelis Josephus Pulles echtgenoot van Mevrouw Maria Wolfers in den ouderdom van 55 jaren. Wij bevelen de ziel van den ons zoo dierbaren overledene in Uwe gebeden aan. M. Pulles—Wolfers Kurt Pulles Peter Pulles Waalwijk, 6 Mei 1947 Burgemeester Smeelelaan 10 De begrafenis heeft plaats ge had op Dinsdag 6Meiom9uur( in de kerk van den H. Antonius[ Op 15 Mei a s. hopen onze geliefde ouders en grootouders Lucas v. d. Kaa en Cornelia v. d. Kaa-Schalken hunne 45-jarige echtvereniging te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare KINDEREN EN KLEINKINDEREN. Kaatsheuvel, Mei 1947. Gasthuisstraat 160. Bij mijn vertrek naar Indië roep ik mijn ouders, broertjes, familie leden, vrienden en kennissen een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe. Kann. M. J. HESSELBERTH No. 260706060 2e Divisie Veldpostkantoor BATAVIA Hiermede betuigen wij onzen har- telijken dank, voornamelijk aan Directie, bedrijfsleider en stikkerij van de Schoenfabriek „EMZA" de Voetbalvereniging „DES" en alle vrienden en kennissen voor de bloemen, gelukwensen en cadeaux, ontvangen bij gelegenheid van ons Huwelijk. VAN SUSTEREN-LAROS Hilsestraat 44 Kaatsheuvel, Mei '47. Bij deze betuig ik mijn dank aan de verzekeringsbank „De Nieuwste Eerste Nederlandse" gevestigd te 'sGravenhage en aan de Agent de Heer J. v. d. KAA te Kaatsheuvel voor de coulante schade- uitkering ter zake van het mij over komen ongeval. A. H. AUSSEMS Kaatsheuvel. NETTE JONGEMAN, landbouwer eigen bedrijf, zoekt serieuze kennismaking. Leeftijd 28—35 jaar. Brieven onder No. 1826 Bureau van dit blad. naar en WAALWIJK. TE KOOP: Tweeling-Kinderwagen z. g. a. n., Slagersblok en Slagershangwerk. Te bevragen Bur. v. d. blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. TE KOOP GEVRAAGD een vooroorlogsche Brieven onder No. 1830 Bureau van dit blad. TE KOOP: 1 prima loopende Consiateur merk Foulet Excelsior (Prikker) 1 duivenhok voor plm.20 duiven 1 paar nieuwe binnenbanden voor transportfiets wil ook ruilen tegen 28 x U. Mgr. Völkerstr. 8 KAATSHEUVEL. JUFFROUW vraagt als hakkenbekleedster Reeds 5 jaar als zoodanig werkzaam geweest. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. Geplaagd door Rheumatiek Reeds bij de geringste aanwijzing van rheumatische pijnen moet ge Kruschen Salts nemen. Duizenden over de heele wereld deden dit reeds en bleven regelmatige ge bruikers. De kleine dagelijksche dosis Kruschen doet wonderen; de aansporende werking op de bloed» zuiverende organen is heilzaam voor Uw heele gestel, 't Bloed gaat sneller stroomen en de scha delijke zuren - oorzaak van Uw lijden en pijn verdwijnen van zelf. Vraag Kruschen Salts bij Uw Apotheker of Drogist. NOG AF TE GEVEN: Prima W. Legh. br. '46 a. en t. de leg-a f7.50 p. stuk. Khaki Camp bell. Reckl. en Spreeuwkopeenden br. '46 a. en t. de leg a f6.50 p. st. HOENDERBEDRIJF „SUMATRA" VEENENDAAL. WEGGELOPEN een langharige Duitse Herder. Luistert naar de naam Astrid. Tegen goede bel. terug te bezorgen C. VAN SON Kloosterstr. 57 LOONOPZAND Koopi ioch in den vreemde niei Wat Waalwijk U ie rooken biedi Gaai eersi even kijken bij MERTENS Goed verzorgde merk Sigaren Wij ioonen ze U gaarne geheel vrijblijvend. Deze week speciale verkoop van SIGARETTEN. Beleefd aanbevelend, MARIE MERTENS Siaiionssiraai 19 om opgeleid te worden in de Snijderij voor de cr dc »wc rk afdceling Voor directe indiensttreding GEVRAAGD Bekend met Engelse en Duitse Handels correspondentie. met enige ervaring voor diverse werkzaamheden. Eigenhandig geschreven briefen le zenden *an het büreauv8r dit blad onder No. 1828. Voor spoedige indiensttreding VRAGEN wij: en een Alleen zij die prima met personeel kunnen cm- gaan gelieven te schrijven onder No. 1829 aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD: en JMUSKENS, Hoofdstraat 184, KAAUHELVFL Het bestuur der Vereeniging WAALWIJKS BELANG noodigt hare leden met een introducé uit tot bijwoning van de die door Prol. Dr. J. GRONDIJS zal worden gehouden op Woensdag 7 Mei a.s. des avonds ten 8 uur in „Musis Sacrum" Alleen toegankelijk voor leden van W. B. met een introducé(e). HET BESTUUR. Op WOENSDAG 21 MEI 1 947 zal de Hoofdingenieur-directeu van de Rijkswaterstaat in de Directie Noord-Braband OPENBAAR AANBESTEDEN: het bouwen van nabij het Drongelsche Veer volgens bestek No. 115 dienst 1 947 Inlichtingen worden verstrekt op het Bureel van den Rijkswaterstaa Baronielaan 58. Breda. Het bestek is tegen betaling van f3.80 verkrijgbaar bij de Alge meene Landsdrukkerij te 's Gravenhage. WESTEINDE 18 a, WAALWIJK vraagt: Uitsluitend geschoolde krachten kunnen zich aanmelden tusschen 9 12 en 2 6 uur. vraagt voor spoedige indiensttreding en een Hoog loon. Eventuele vervoerskosten worden vergoed. vraagt: PRETTIGE WERKKRING. 6 JUNI TREKT LUVA LOTEN I 1- Keu/.e2 P KLM A'd-Rio Janeiro. Huls tot f6000. Huisinr. f6000, 2 Koeien f 3000,2 Paarden f 3000, Bruynzeelkeukens. Bontmantels Zilvervossen. 330 Prachtprijzen. Jus:. 1116 Kon. Ned. Ver. v. Luchtv. Postwissel BOX 309 s"Hage KOOPT hiA KLM.. ICÜANTKÏOSKEH, LiSSONE, SIGM., GIRO 241.000 LU VA-LOTEN Ff.— te GeertruidenbergSig. de Wit; Kaats heuvel: Coif. ElshoulRaamsdonk: Coif, van Steenderen WaalwijkLotk. Reus, Past. Kuipersstr, 12WaspikBoom, F 61. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs t 15 cent per week? 1,95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. ONROERENDE GOEDEREN IN DE VERMOGENSAANWASBELASTING. Bezitters van huizen, niet behoorende tot het bedrijfsver mogen, zal het bekend zijn, dat zij de waarde hiervan op 1 Jan. 1946 niet hooger behoeven op te geven dan 120% van die per 1 Mei 1940 of van de latere verkrijgingswaarde. Iemand had een huis op 1 Mei 1940 met een waarde van 10.000.en verkocht dit in 1942 voor 12.000.De winst van 2000.is natuurlijk ten volle belast voor de Vermogensaanwasbelasting, mits zij niet opgesoupeerd is. Wat moet echter de nieuwe eigenaar aangeven? 120% van 12.000.Het maximum volgens de Prijsbeheersching vormt hier een tweede grens en men behoeft zich dus niet strikt te houden aan 120% van 12.000.Hieronder nog enkele voorbeelden Waarde huis 1 Mei 1940 10.000. Idem 1 Jan. '46 zonder verbouwingen 16.000. Men behoeft niet meer aan te geven dan 120%, dus 12.000.Aanwas 2000. Is de verkoopwaarde 11.000. dan deze aangeven. Aanwas 1.000. Waarde huis 1 Mei 1940 10.000. Verbouwd in 1943 voor 3000. Waarde 1 Jan. 1946 19.000. Aan te geven 120% van 10.000.is 12.000. plus waarde verbouwing 3.000. 15.000.— Aangenomen is dat de waardestijging door de verbou wing gelijk is aan den kosfprijs. Dit behoeft natuurlijk niet het geval te zijn 'en dp stijging in waarde kan b.v. 2500.— zijn. Dan aangeven 14.500. Met den zwarten prijs van een verbouwing behoeft geen rekening te worden gehouden; die wordt op een andere manier door den fiscus getroffen. Normale onderhoudskosten behoeven natuurlijk niet bij geteld te worden. Verwaarloosd onderhoud komt vanzelf tot uiting in de waardeering in het eindvermogen. Meestal zal men goed doen een taxatierapport van een bekend taxateur over te leggen. Nog een voorbeeld met oorlogsschade. Waarde huis .1 Mei 1940 10.000. In 1942 door bominslag totaal vernield. Schadevergoeding bedraagt 15.000.Dan aangeven 10.000.Heeft men de vergoeding al voor 1 Jan. 1946 ontvangen, dan eind vermogen met 5000.verminderen. Waarde 1 Mei 1940 10.000. In 1944 slechts beschadigd door granaatscherf. Waarde van het beschadigde huis 11.000.—. Schadevergoeding 2000.—. Aangeven 11.000.plus 2000.is 13.000. Daar de schade in dit geval minder dan 3000.bedraagt, moet de vergoeding tot het volle bedrag worden bijgeteld. v. L. Moeizaam komt ons economisch leven weer op gang. De produc tiecijfers stijgen, de arbeids- en ondernemingslust keert ziender- oogen terug, met den export gaat het naar wensch, vooral de laat ste maanden. Daar zijn nog andere teekenen, die tot vertrouwen stemmen. Door aankoop van 46 nieuwe schepen zal onze koopvaardijvloot weer op ruim 90 pet. van haar voor- oorlogsch peil terecht komen. Verkeer te water en in de lucht denk aan den machtigen wiek slag van de K.L.M. vormt een bron van deviezen, een krachtige ontplooiing op dit gebied is voor ons land derhalve zeer welkom. Met Engeland kon weer een gunstiger, zij het nog voorloopige en wel wat vage handelsovereen komst worden gesloten. En er is een kans op herstel van het tran- sitoverkeer via onze havens, waarbij o.a. Tsjecho-Slowakije van onze riviermonden gebruik zou willen maken. Dit alles kan, als men wil, be schouwd worden als dé voorbo den van een beteren tijd, en de bevestiging daarvan leveren ook de oploopende koersen ter beurze, welk symptoom al evenzeer in het teeken staat van meer vertrou wen in de toekomst. Als men acht geeft op de be lemmeringen, waarmede industrie en bedrijfsleven nog steeds te kampen hebben, dan worden de Uit het jaarverslag over 1946. Er werden in 1946 door het Dag. Bestuur 28 aanvragen behandeld, waardoor het to taal der aanvragen steeg tot 284, verdeeld over onder staande gemeenten. Het resultaat dezer aan vragen vindt men eveneens in dezen staat vermeld: resultaat aant. ere- and. aanvr. gem. diet hulp afg. 79 Waalwijk 33 25 21 52 Kaatsh. (L.o.Z.J) 30 15 7 35 Dongfen 15 6 14 25 Drunen 11 7 7 19 Heusden 6 11 2 13 Raamsdonk 3 4 6 13 Drunen 2 1 10 11 Made 7 3 1 9 Geertr.berg 2 3 4 8 Sprang-Cap. 4 4 5 Waspik 1 3 1 5 Eethen 5 3 Wijk en Aalb. 1 2 2 's Gravemoer 1 1 2 Andel 1 1 2 H. en L. Zwaluwe 2 1 Almkerk' 1 284 totaal 112 90 82 Van deze 112 credieten, voor een totaal bedrag van 35465.waren er op 31 Dec. 1946 reeds 98 geheel af gelost. Er liepen dus nog 13 credieten, met een totaal sal do van 8170.07. De verliezen op borgstel lingen waren tot heden zeer gering gebleken. Slechts 838.74, of ruim 2% van het aan credieten verstrekte be drag behoefde als on-inbaar te worden afgeschreven. Betroffen het de laatste ja ren hoofdzakelijk aanvragen om bemiddeling en voorlich ting en slechts in uitzonder lijke gevallen aanvragen om credietverleening, over 1946 kwam hierin geleidelijk ver andering. Toen betroffen het voornamelijk verzoeken om credieten, waaruit blijkt dat de verwachting, dat na den conclusies nog beter. Helaas is het een feit, dat het herstel des lands er als het ware moet komen tegen de verdruk king in. Niet met behulp van, maar ondanks de ambtelijke be moeiing die het land overwoekert en paratiseert op den scbralm bodem van een ontwrichte, ge plunderde economie. Nog steeds is het waar, dat de ondernemer, de middenstander, tientallen loketten en bureaux moet afloopen om daar successie velijk de eene duurbetaalde weer stand. na de andere uit den weg te ruimen. Dat kost geld aan de gemeenschap en dat kost nog eens geld, moeite en tijd aan hen, van wie verwacht wordt dat ze pro- duceeren, exporteeren, het vader land er weer bovenop helpen. We willen er niet opnieuw de regeering te hard om vallen. De ze regeering verzet een geweldige taak en ze doet het, alles bijeen genomen, goed. Als men tegen zekere onderdeelen van haar be leid al bezwaar mag Hebben, nie mand zal kunnen ontkennen dat zij tenminste een bepaalde en vaste lijn volgt. Maar niettemin zullen we het als een grooten dag voor herrij zend Nederland beschouwen, als ze er eindelijk in slaagt zich met eenige krachtige slagen van de ambtelijke overbelasting te ont doen. oorlog het aantal aanvragen om crediethulp sterk zou toe nemen, werkelijkheid zal worden. De goederenschaarschte die her-bevoorrading in vele ge vallen nog onmogelijk maakt, is voorloopig nog een rem, doch het laat zich aanzien dat het fonds in de naaste toe komst heel wat middenstan ders in hun credietbehoefte de helpende hand zal moeten reiken. Over 1946 verleende het fonds 15 nieuwe credieten tot een totaal bedrag van 10500. Door 2 aanvragers werd het toegestane crediet niet opge nomen omdat ze inmiddels op andere wijze geholpen waren. 3 Aanvragers kregen een Herstelcrediet, varieerend van 1500.tot 15000.van de Ned. Middenstandsbank, na bemiddeling, rapport en advies voor het fonds. 1 Aanvrager kreeg een we- der'-vestigingscrediet van 2000.toegewezen. Voorts verleende het fonds in tal van andere gevallen zijn bemiddeling o.m. bij het Kring-Distributiekantoor en het C.D.K. om een hoogere tabakstoewij zing bij Bedrijfshoreca om een hoogere toewijzing dranken; bij den Inspecteur der Volksgezondheid inzake slech te woningtoestand; bij den Inspecteur en den Directeur der Belastingen om uitstel, vermindering en kwijtschelding van belastin gen; bij Schade-Enquête-Com- msisie, het D.B.V.A. en het C.B.V.O. inzake uitkeering oorlogsschade en verschillende andere in stanties. Er behoefden in 1946 slechts 4 credietaanvragers te wor den afgewezen. Alle overige aanvragers werden met een crediet of op andere wijze ge holpen. Aan de z.g. „Nazorg" werd het afgeloopen jaar weer alle aandacht besteed. Zelfs jaren nadat zij hun crediet hebben afgelost blijven vele aanvra gers een nauw contact met 't fonds onderhouden. Zij die eenmaal den weg naar het secretariaat gevonden hebben en van de financieele-, be- middelings- of andere hulp hebben geprofiteerd, weten dat zij niet gauw tevergeefs een beroep doen. Het fonds is op den duur voor vele mid denstanders een vraagbaak geworden om hun zakelijke problemen mede op te lossen. In het verslag wordt voorts geconstateerd dat het met de boekhouding in vele midden- standsbedrijven nog treurig gesteld is. Dit onderdeel hun ner bedrijfsvoering wordt vaak erg stiefmoederlijk be handeld. Slechts weinigen blijken in staat geheel zelf standig een goede boekhou ding te voeren. De meeste aanvragers beschikken over geen- of uiterst gebrekkige administratie. Zonder zich op het terrein der accountantskantoren en boekhoudbureaux te begeven, verleent het fonds aan aan vragers alle mogelijke hulp bij inrichting en controle, zoolang deze zelf niet in staat zijn de boekhouding te voe ren of de kosten van een boekhoud- of accountantskan toor nog niet kunnen dragen. De aandacht wordt in het verslag nog gevestigd op een nieuwe vorm' van credietver leening n.l. het „Wedervesti- gingscrediet". Naast bemiddeling en voor lichting op zakelijk-, sociaal-, boekhoudkundig- en fiscaal terrein, kan men zich om fi- nantieele hulp tot het fonds wenden ter verkrijging van: Borgstellingen Herstelcredieten A Herstelcredieten B Werktuigcredieten Bijzondere credieten Wedervestigingscredieten Credieten aan binnenschip pers en sleepbootkapiteins. Gezien de vele mógelijkhe den tot hulpverleening op al lerlei gebied, valt het te ver wonderen dat nog niet veel meer middenstanders gebruik maken van deze nuttige stich ting die door de overheid in hun eigen belang in 't leven werd geroepen. Ook is het onbegrijpelijk dat nog een paar gemeenten in dit ressort niet bij het fonds zijn aange sloten. Gelukkig is hun aantal thans weer geslonken nu ook de gemeente Eethen tot het fonds is toegetreden Sinds per 1 Mei 1947 dhr. J. v. Nuenen het secretariaat van den heer J. van Mierlo heeft overgenomen, is dit ge vestigd op het bureau der Kamer van Koophandel te Waalwijk; na kantoortijd Mr. van Coothstraat 84, Waalwijk. Aan het finantieel verslag van den penningmeester den heer J. Frederiks te Kaats heuvel, ontleenen wij nog dat 1946 sloot met een batig sal do van 10258.06, waarvan 9486.31 overgaat naar de rekening 1947 en 522.11 wordt toegevoegd aan 't stam kapitaal dat daarmee is ge stegen tot 11287.05. Nederland telt bijna 130.000 padvinders, deelde de voor zitter van de Padvindersraad mede, n.l. bijna 80.000 ver kenners van de Kath. Jeugd beweging en bijna 40.000 le den van de N.P.V. Deze ge tallen zijn verdeeld als volgt: Katholieken: 30.000 welpen, 35.000 verkenners, 4000 voor trekkers, 9000 leiders (sters), 1500, aalmoezeniers. N.P.V. 17.000 welpen, 24.000 verken ners, 2200 voortrekkers, 4500 leiders(sters). (Slot. Vaststelling nieuwe Algemeene Politieverordening. De bezetting had hierin nogal wat wanorde gebracht. Nu was men er voorstander van om alles meteen maar goed te doen. Daar de gemeente thans nog Rijkspolitie heeft, was het 't beste zooveel mogelijk uniformiteit te houden. Naar aanleiding van een punt in de verordening zeide de heer Hartong, dat hij steeds visite kreeg van een stuk of zes kon den. De voorzitter zeide, dat de heer Hartong, indien hij last had van deze beesten, volgens een of andere verordening, deze beesten dan naar de andere wereld mocht helpen. Op schriftelijk voorstel van den heer Hartong zou artikel 38 ge wijzigd worden en inhouden, dat men eveneens verplicht is zijn huisnummers in goed leesbare staat te onderhouden. Z.h.s. accoord. Voorstel tot het sluiten van een kasgeldleening. Besloten werd een kasgeldlee ning aan te gaan met een rente van met een wederzijdsche opzeggingstermijn van 3 maanden. Betreffende het perceel grond, waarop het huis van Kalker ge staan had, waren B. en W. in onderhandeling getreden met den beheerder en was men overeen ge komen den grond te koopen tegen een prijs van 3.50. De raad hechtte hieraan zijn goedkeuring. Van Gedeputeerde Staten wa ren enkele aanmerkingen binnen gekomen en waren enkele inlich tingen en toelichtingen verzocht. Accoord. Een verzoek tot tegemoetko- ming in de reiskosten voor een persoon, die een bijzondere school te Breda verzocht, zou in de ge heime vergadering behandeld wor den. De heer Stal had een brief ge zonden, waarin hij den ergerlijken toestand uiteen zette dat de jeugd zijn terras gebruikte als speelter rein en dat er steeds meer „pos ters kwamen. Dit deed afbreuk aan zijn zaak en als hierin geen verbetering qebracht kon worden, zou de heer Stal zich dan ook genoozaakt zien het terras af te breken. Hij verzocht om maatre gelen. De voorzitter zeide, dat dit eigenlijk niet bij den raad thuis hoorde. Maar reeds meermalen was men met de politie in ver binding getreden om toezicht op de jeugd te houden. De heer de Haan had meer ge hoord, dat het politietoezicht slecht was. Het was niet verbe terd. Toen er een gemeenteveld wachter was, was het daarentegen veel beter geweest. De voorzitter gaf toe, dat een en ander wel iets te wenschen overliet. Er zijn wel eenige ver zachtende omstandigheden, zooals mutaties en andere belangrijke za ken. Er moet verbetering gebracht worden en de voorzitter riep hier in de openbare vergadering de hulp in van alle ouders, wier me dewerking noodzakelijk was. Spr. wees op den ergerlijken toestand van het plantsoen op het Stationsplein en op de groote kos ten, die men er telkens voor had moeten maken. De heer Jansen verzocht om zich in verbinding të stellen met de politie en de hoof* den der scholen hetgeen reeds ge schied was, aldus den voorzitter.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1