een Dekuiiaam modelleur. Opening R. K. Speeltuin RIGHT-OH - JEKA Aankomende mannelijke Kracht, Algemene Boekhoud Centrale MOEDERDAG Au Bon M a rc h i. g. s. z. HAARDKACHEL EEN KALFKOE [schot) Een nieuwe DAMPKAST. SPORT MIJMHARDT MOTOR merk Puch AFLAP-MACHINE Zaterdagmiddag 3 uur Zondagmiddag 3 uur R K. SPORTVEREENIGING „RIGHT OH" J U B I LEUM-WEDSTRIJ D M O DELLE U R. TECHNISCHE BEDRIJFSLEIDER, Accountancy en belastingzaken VERGEET UW MOEDER NIET OP te verrassen met een CADEAU KAATSHEUVEL. DANSCLUB „HOCY POCY A.s. Zaterdag GROOT OPENINGSBAL DINSDAG 13 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 38. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag LIEFTINCK's NOTA. Diocesane Koempoelan. SPANJE, HET BRANDPUNT DER WERELDPOLITIEK. SUPER VOETBAL IN ROTTERDAM. 63.000 Toeschouwers heb ben Dinsdagavond genoten van het prachtige voetbal dat gedemonstreerd werd door 't spel van de 16 beste voetbal lers van Europa, aangevuld met spelers van het Neder- landsche elftal. Vooral dient genoemd te worden de Italiaansche spil Parola. Dit is een geweldige voetballer, als men ziet hoe deze spelerkopt en plaatst; het was in één woord af. Ook Wilkes trok de aandacht, vooral door z'n 2 prachtige goals die hij maakte. Rijvers was ook geweldig op dreef; overal kon men hem vinden en heeft menigmaal de ach terhoede in de war gestuurd. Jammer dat Bergman hem dikwijls niet begreep. Al met al is het een zeer mooie wedstrijd geweest en we zijn zeer benieuwd naar de opstelling van het elftal en naar den uitslag van den wedstrijd die a.s. Zaterdag in Glasgow voor 100.000 toe schouwers wordt gespeeld. Het is te hopen dat 't ver keer daar beter geregeld zal zijn dan in Rotterdam, anders zullen er velen de eerste helft moeten missen. PROGRAMMA VOOR ZONDAG 11 MEI. Ie Klas. District IV. HelmondiaNAC Willem II—BW VW_Helmond De Baronie—RKTVV le Klas. District VI. MauritsBrabantia MVV—PSV EindhovenSpel. Emma LimburgiaBleij erheide 2e Klasse B. WilhelminaDe Valk Cone. SVD—DESK ZwaluwKolping Geelbr. MuloTivoli SchijndelTOP WoenselRAC 3e Klasse B. ODCTaxandria Mich. Gestel—Best Vooruit 3e Klasse C. WVOSarto WSC—SCO Klasse D. BoeimeerRKC RoosendaalPCP BredaniaKaaische Boys Gudok—SET 4e Klasse D. Uno AnimoVeersche Boys Reserve 2e klasse D. Alliance 2RAC 2 TSC 2—SET 2 De Fransche regeering van Paul Ramadier heeft het ver trouwen van de Nationale Vergadering verkregen. Een desbetreffende motie werd met 360 stemmen tegen 186 en 63 onthoudingen aangeno men. De communisten hebben tegengestemd, en de commu nistische ministers zijn uit de regeering getreden. Veldmaarschalk Kessel- ring is door het Britsche mi litaire gerechtshof te Venetië tot den dood door den kogel veroordeeld. De verdediger dankte het hof voor de wijze waarop het proces is gevoerd en deelde mee, dat Kessel- ring, Hitiers opperbevelheb ber in Italië, geen gratie vra gen zou. Heden overleed zacht en kalm onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgroot moeder Eva Cornelia Rutters, Echtgenoote van Jacobus Leendert Cové, in den ouderdom van ruim 78 jaren. J. L. COVÉ Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkind. 's-Capelle, 3 Mei 1947. VERLOOFD: MARRY DE KORT en TRUUS MOLENSCHOT Kaatsheuvel, 4 Mei 1947. Gasthuisstraat 77 A. Tramlaan 155. GEMEENTE DRUNEN. INENTING TEGEN POKKEN. Door het voorkomen van pok- kengevallen nabij onze Zuidgrens dreigt er groot gevaar, dat deze ziekte Zich in ons land zal ver breiden. Dit is mogelijk omdat de vaccinatietoestand van onze be volking zeer onvoldoende is. Het uitbreken van een pokken-epide mie is dus zeer wel mogelijk cn het aantal slachtoffers zal in dat geval ontstellend groot worden. In verband hiermede wordt met klem aangedrongen op een vacci natie van alle kinderen beneden de 2 jaar en bovendien van de ouderen, welke reeds vroeger ge vaccineerd zijn. Onder ouderen zijn niet alleen te verstaan de kin deren boven 2 jaar, doch hierme de worden eveneens VOLWAS SENEN bedoeld. Van een her-inenting zijn bij voormelde bevolkingsgroep geen complicaties 'ie verwachten. Echter worden degenen, die nog nooit tegen pokken zijn inge ënt eveneens hiertoe in de gele. genheid gesteld. Juist deze laatste groep personen loopt bij een epi demie het grootste risico. Onder de aandacht van deze laatsten wordt gebracht, dat er bij 1 op 4000 gevaccineerden van deze groep een kleine kans be staat voor het optreden van een hersenaandoening. Er wordt op gewezen, dat voormelde inenting niet verplicht gesteld is. Gelegenheid tot inenting wordt gegeven op Woensdag 14 Mei a.s. (voor Drunen en Elshout) in de Jongensschool te Drunen, Stati onsstraat en wel vanaf 2 uur des namiddags. De Burgemeester van Drunen, Mr. R. J. TH. VAN DER HEIJDEN. BEKENDMAKING. Betreft: Schadeaanmelding aan onroerende goederen. De Burgemeester der gemeente Loonopzand brengt ter kennis van belanghebbenden dat hem het hoofd van de afdeling Vaststelling van het Bureau Wederopbouw te Breda heeft medegedeeld dat hij bereid is, alsnog schade-aangiften van onroerend, goed ter behande ling in ontvangst te nemen. Het aannemen dezer aangiften is een welwillendheid ten opzichte van nalatigen, omdat de termijn voor het indienen van schade aangiften reeds geruimen tijd is verstreken. Hij, die thans nog nalaat zijn oorlogsschade aan vast goed met spóed in te dienen, verspeelt daar mede zijn laatste kans om voor Vergoeding in aanmerking te ko men. Kaatsheuvel, 2 Mei 1947. De Burgemeester van Loonopzand, J. A. F. MALLENS ZEN UW TABLET TEN kalmeeren zenuwen 1897 1947 Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders, be huwd- en grootouders ADRIAAN JOHANNES VERDUIJN en JENNEKE VERDUIJN-VOS op Maandag 19 Mei a.s. den dag te herdenken dat zij vóór 50 jaren in den echt verbonden werden. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. 's-Grev.-Capelle. Mei 1947. Heistraat 131 d. TE KOOP: ^wegens overcompleet. Adres: DOEVEREN D5 (bij Heusden.) TE KOOP bij A. VAN HOOREN, B 45 a WASPIK. TE KOOP: 125 cc. met voetschakeling 194o z. g. a. n. W. SOUTER. Hoofdstraat lil KAATSHEUVEL TE KOOP IN WAALWIJK Een ingebouwde goedspelende Pathéfoon met platen «nimnmui Twee Armstoelen z. g. a. n. met mouquet bekleed (losse zitting) Een lederen Fauteultje Wit Emaiile Fornuis in prima staat en een Zwart met bruin Pinchertje (teefje) goed een jaar oud. (Rashondje.) Te bevragen Bureau v. d. blad. TE KOOP AANGEBODEN een in prima staat zijnde RAPID (C) Compleet met motor. Te bevragen en in werking te zien bij: A. J. S P R A N G E R S, Rustenburgerstr. 63 AMSTERDAM. TE KOOP 4 gr. Spiegels, Eiken Buffet, ijzeren Ledikant met matras, 1 Kinder wagen, Schilderijen. Te bevr. T. VAN ZELST, Tilburgseweg A 75 SPRANG. Te koop aangeboden Tegen factuurwaarde over te nemen Gebr. Roesienberg Schoolstraat KAATSHEUVEL Hierdoor betuigen wij onzen oprechten dank aan Directie, kantoor en \abriekspersoneel van de firma f. BLOK-VAN HEIJST, Schoenfabriek Waalwijk voor de vele blijken van belangstelling en de schit terende cadeaux welke wij van hen mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 30 resp. 25jarig dienstjubileum Verder danken wij nog speciaal den WelEd. Heer H. BLOK welke ter gelegenheid van dit jubileum nog een personeelsavond in het vooruitzicht stelde. H. VAN DER PENNEN L, VAN GELDER. W A A L W IJ K. DIVERSE ATTRACTIES: Oliebollen Snoepkraam, Zweef molen, Rad van Avontuur met tientallen mooie prijzen. TOEGANG VRIJ ZONDAG 11 MEI 1947 herdenkt de TE GEERTRUIDENBERG den dag waarop zij voor 10 jaren werd opgerichi In verband hiermede zal er gerecipieerd wordei op dien datum van 12 tot 1 uur in het Parochie huis, Koestraat Geertruidenberg. Tevens zal op 11 Mei een worden gespeeld op het R,K, Sportterrein des nam. om half drie, Sportvrienden komt allen tot STEUN van Uwe eigen R K. Sportvereeniging. HET BESTUUR. SCHOENFABRIEK van luxe damesschoenen (middengenre) VRAAGT voor zo spoedig mogelijk Fabriek gelegen in omgeving van Waalwijk. SALARIS NAAR BEKWAAMHEID. Brieven onder No. 1833 aan het Bureau v. d, blad. BIEDT ZICH AAN: goed kunnende organiseren en calculeren. Prima referentie's staan ten dienste. Brieven onder No. 1832 bureau van dit blad of drukkerij Excelsior" Kaatsheuvel. VOOR DIRECT GEVRAAGD: voor Fabrieksadministratie. Geen Schoenfabriek. Brieven onder No. 1831 Bureau van dit blad. Hoofdkantoor Va'kenierslaan 282, BREDA. Bijkantoren Floraliastraat 53, OSS. Grootestraat 191 A. WAALWIJK. van is ATTENTIE!! ATTENTIE!! in de geheel gerestaureerde zaal van Café „DE LINDENBOOM". Toegang alleen voor leden. Aanvang 6.30 uur tot 10.30 uur. HET BESTUUR. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Anioon Tielen. Eenige weken later dan verwacht was, is vorige week de nota van Minister Lief- tinck over ,de financiëele en daarmee samenhangende eco nomische positie van Neder land, toch verschenen. Niet alleen dat ze veel later is ver schenen dan de verwachting was, maar de inhoudbleek niet aan de voorspellingen te beantwoorden. Minister Lief- tinck merkte het zelf al op in een pers-conferentie, waar in hij de deviezen-nota be sprak. Hij zei zeer terecht, dat men in sommige kringen niet alleen een deviezen-nota hoopte te krijgen, maar -dat men in dezelfde of in een bij gaande nota ook de plannen dacht te vinden, die onze re geering heeft ter verbetering- van de deviezenpositie. De Minister deed bij deze opmer king wel, alsof die verwach ting geheel ij del was geweest, maar vergat daarbij schijn baar dat de regeering waar van hij lid is, in dien zin meerdere keeren op de nota heeft gezinspeeld. Wij kun nen ons niet aan den indruk onttrekken, dat het wel dege lijk de bedoeling is geweest ook de beleidsvraagstukken van de regeering in de nota te bespreken. Zooals Minister Lieftinck echter zeer juist op merkte, liggen deze beleids vraagstukken op het terrein van meerdere departementen. Ligt hier misschien de moei lijkheid? Is men bezig ge weest te probeeren tot een stemmigheid te komen bin nen de regeering ten aanzien van deze beleidsvraagstukken en is dat niet goed gelukt? Niet alleen het op een late- ren datum verschijnen van de betreffende nota zou hierop wijzen, ook een opmerking- van den minister wijst in die richting. Hij zeide n.l. dat de regeering nog niet haar stand punt ten opzichte van deze beleidsvraagstukken had be paald, maar dat dit op be trekkelijk korten termijn zou geschieden. Ook deze samen gestelde zin zou er, volgens ons, wel eens op kunnen wij zen, dat de regeering het over dit- beleid nog niet heelemaal eens is kunnen worden. Nu is het ook wel een be roerde kwestie om er allen gelijk over te denken. Want uit deze deviezen-nota blijkt zonneklaar, dat we nog veel meer moeten gaan bezuinigen en ons nog veel meer beper kingen zullen moeten gaan opleggen. Met „we" worden in dit geval niet alleen parti culieren bedoeld, maar ook alle mogelijke overheidsin stanties: besturen van ge meenten, provincies en rijk. Nu is het concretiseeren van de zaken waarop bezuinigd moet worden altijd een peni- ble kwestie en we kunnen ons indenken dat hierover bij de regeering niet direct een stemmigheid bestaat. Niet al leen op de begrootingshoofd- stukken komt het aan. Laten we ons daarvan goed reken schap geven. Veel moeilijker en meer penibler is het vast te stellen in welke zaken de bevolking zich beperkingen zal- moeten opleggen. Van welke artikelen zal de invoer moeten worden beperkt? Voor welk soort buitenland- sche reizen zullen geen de viezen meer worden toege staan? Welke artikelen, die we binnenlands vervaardigen zullen in nog grootere hoe veelheid moeten worden uit gevoerd, ofschoon ons eigen volk ze best gebruiken kan? Welke soort belegging van de reserves die we vroeger heb ben gekweekt, komen 't eerst in aanmerking om gereali seerd te worden? Dit zijn zoo enkele vragen die bij een en ander een rol spelen en de beantwoording van deze vra gen en de persoonlijke opvat ting is sterk afhankelijk van de principiëele instelling der antwoordgevers. Het zou dus niet geheel te verwonde ren zijn als er niet direct eenstemmigheid was in re- gèeringskringen. Bezuinigen en beperken zal echter noodig zijn, dit blijkt zonneklaar. We leven nu nog van de credieten die het buitenland ons verschaft. Een nadeelig verschil van twee en één vijfde milliard gulden in de handelsbalans is echter niet met credieten al leen goed te maken. Nu be hoeft dit gelukkig wel niet heelemaal. Door verschillende kapitaals-mutaties blijft er een tekort van 609 millioen gulden. Dit tekort zal echter opgeheven moeten worden o.m. door beperking van den invoer. De invoer van welke goederen wordt beperkt? Dat weten wij, helaas, nog niet. BRAZILIAANSCHE COMMUNISTEN KUNNEN INPAKKEN. Hun partij verboden. Het Braziliaansche Hoog Gerechtshof heeft bevel ge geven dat de communistische partij zal worden opgeheven. De beslissing werd genomen met drie tegen twee stemmen. De zaak diende twee weken geleden voor het hof: de re geering beweerde dat de communistische partij die twee jaar geleden wettelijk erkend was geen democra tische organisatie is. SJAHRIR ACHT DE ATMOSFEER NIET VERBETERD. Naar A. P. meldt, heeft Soe- tan Sjahrir Woensdag in een interview gezegd, dat de po litieke atmosfeer tusschen Ne derland en de Indonesische republiek sinds de ondertee- kening van de overeenkomst van Linggadjati niet verbe terd was. Tenzij er een plotselinge wijziging komt in de Neder- landsche houding, ben ik voor de toekomst niet optimistisch, zei hij. Voorts zei Sjahrir, dat het Nederlandsche leger voort gaat versterkingen aan te voeren. Hij verzocht om sta king van het aanvoeren van versterkingen en een spoedige vermindering van de Neder landsche strijdkrachten, het geen volgens hem een goede uitwerking zou hebben en tot verbetering van de betrek kingen zou leiden. Hij sprak eveneens de hoop uit dat hij uitgenoodigd zou worden tot een bijeenkomst met dr. Beel, om besprekin gen te voeren over herstel van de wijder wordende breuk. Sjahrir verklaarde, dat de politieke toestand in gevaar gebracht werd 'door de vol gende factoren: De Nederlanders hebben de autonomie van West-Borjieo erkend, zonder de Republiek daarvan in kennis te stellen, of zonder daarover verkie zingen te laten uitschrijven. Nederland heeft goedge vonden dat de Soendaneesche volkspartij een staat Soenda heeft uitgeroepen in het door de Nederlanders bezette Ban doeng. Sjahrir zei, dat de staat niet belangrijk was, daar deze geen steun van de Soendaneezen had. Deze staat was volgens Sjahrir gescha pen met hulp van bepaalde Nederlandsche troepen. Hij vervolgde dat de Indo nesische republiek een onder internationale controle te houden volksstemming over de geheele archipel zóu na streven, indien verkiezingen op West-Java zouden worden geëischt. Op het buitencentrum van het District Tilburg van „De Verkenners" van de Katho lieke Jeugdbeweging, wordt op het weekend 31 Mei1 Ju ni een Koempoelan gehouden vpor de Leidsters en Leiders van het Diocees 's-Hertogen- bosch. Deze Koempoelan zal de Leidsters en Leiders van deze internationale beweging bij eenbrengen vanuit steden en dorpen van ons uitgestrekt Bisdom, waar zij zich zullen bezinnen op de innerlijke waarde van de Verkenners beweging, die door de ware katholieke geest van Scouting zijn groote bijdrage levert tot den geestelijke her-opbouw van ons Bisdom, dat een groot deel van het Katholieke Zui den vertegenwoordigt. De Leidsters en Leiders is ernstig onder de aandacht ge bracht de waarde van deze Diocesane Koempoelan niet te onderschatten en er zich wel bewust van te zijn, dat zij een belangrijk deel van het Bis dom vertegenwoordigen ten overstaan van de kerkelijke en wereldlijke overheid. Heeft Z.K.H. Prins Bern- hard, die als Koninklijk Com missaris aan deze Internatio nale Broederschap verbonden is, Zaterdag 3 Mei j.l. bij de installatie van den Nationalen Padvindersraad te Den Haag niet uitdrukkelijk gewezen op de belangen die voor de Ne derlandsche Jeugd op 't spel staan en de volwassenen op geroepen zich naar vermogen te geven aan de leiding van onze Nederlandsche Jeugd? Het „Spel van Verkennen" leidt de Jeugd naar de ware Broederschap tusschen de volkeren. De jeugd roept om Leidsters en Leiders. Laten de ouderen hun tijd begrijpen en beseffen dat zij niet ver antwoord zijn met critiek op onze jeugd. De jeugd wil wel, maar waar blijven de oude ren, die in de voorbije bezet tingsjaren aan den lijve heb ben kunnen ondervinden wat of het beteekent als de jeugd aan verkeerde leiding wordt toevertrouwd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst] De wreedheden waren groot, zoowel aan witte als roode zijde en dit is juist} kenmerkend voor een bur geroorlog zooals hier woedde. Beging de eene partij een wreedheid, dan deed de ander het ook en zoo was het ook hiet te verwonderen dat door geen der partijen gevangenen gemaakt werden. Maar wie of wat was ver antwoordelijk voor deze gru welen? Nooit is daarnaar ge-' zocht en nooit nog werd ie mand daarvoor gestraft. Naast de absolute wanorde was er evenwel toch een re geering, een regeering die di plomaten ontving en com mandanten van oorlogssche pen, die in Spaansche havens lagen ter bescherming van eigen onderdanen. Het deed grotesk aan deze menschen in een koel paleis thee te zien drinken, badend in luxe, ter wijl elders de broedermoord in alle hevigheid woedde. Wieis verantwoordelijk? Hierbij kan men zich op 2 standpunten stellen. le. De regeering is verant woordelijk voor de moorden en ten 2e. er bestaat geen regeering. Wie zal dit echter Uitmaken? Prof Grondijs geeft zijn zienswijze. Wat er in Spanje gebeurde, wat er in Spanje gebeurt en wat de wereld-politiek met dit land wil en nog veel meer van^dergelijke vragen, houden ons allen in het onzekere om trent de rol die het in het verleden speelde en in de toe komst nog zal gaan spelen. Er hangt een eenigszins ge heimzinnige waas over dit land, het land van den Bur geroorlog, van het Alcazar van Toledo en van Franco. Het was Prof. Dr. L. H. Grondijs, die, op initiatief van „Waalwijks Belang" in een zeer interessante, goed ge documenteerde lezing, voor een gering aantal toehoorders een tipje van den sluier, die nog steeds voor leken over dit land hangt, oplichtte. Van alle zijden werd dit probleem „Spanje" belicht en wij willen onze lezers even eens een indruk daarvan ge ven. Een maand geleden was Prof. Dr. Grondijs terugge keerd uit Spanje van een stu diereis. Hij doorkruiste prac- tisch geheel 't land en maak te kennis met de zoo onbe grijpelijke politiek. Men voelt reeds dat er een strijd uitgevochten wordt die niet alleen voor Spanje geldt, maar voor geheel Europa van het grootste belang is. Voorgeschiedenis der revolutie. Hoewel de revoluties alle op elkaar gelijken, zoo ook met de Russische en de Spaansche, is er toch in Span je een geheel nieuwe tak. Men kent het anarchisme van Bakunin en het commu nisme van Marx en Engels. Terwijl achter dit communis me wel degelijk een groote wereldbeschouwing te vinden is, kenmerkt zich het z.g. anarchisme van Bakunin door een. nihillistischen inslag, ja, door een compleet nihilisme, dat nog stamt uit den tijd der Fransche revolutie en in Rus land weer gevaarlijke vor men aannam. Dit nihilisme, 't woord zegt het, is een breken met en een vernietigen van alles wat tot dan toe bestond, een breken met tradities, niets, niets mag overblijven, want slechts op dit niets zou, volgens deze leer van het ni hilisme, een nieuwe en betere wereldorde te bouwen zijn. Aan dit nihilisme had de Spanjaard zich overgegeven. Toen Bakunin door Marx verslagen was en het commu nisme baan wist te breken, toen werd desondanks 't anar chisme in Spanje gehand haafd. Dit was mogelijk door de groote verschillen in de be volking. Spanje is dan eigen lijk ook geen land, maar een klein werelddeel op zichzelf. In de historie is men er toch in geslaagd van Spanje één land te maken. Door de Geo grafische ligging was het land voorbestemd tot één natie, één volk, dat zich anders niet wil vernieuwen, gaat de mo narchie mee en als Koning zou kunnen verdedigen. Wanneer Spanje zich later Alphons in 1931 het land in den steek laat, is dit vooral erg door de aanwezigheid van het anarchisme. Ook thans is nog het nihilisme in den Spanjaard aanwezig.. Wanneer dan in April 1931 de Republiek wordt uitgeroe pen, wie- zijn dan de men schen die het bewind in han den nemen? Het behoeft niet te verwonderen dat dit de vrijmetselaars zijn. Het is al les vrijmetselarij. Vervolgens komt er een anti-katholiek liberalisme, gegrond op de filosophie van een in ons land onbekend Duitsch persoon, wiens werk practisch onleesbaar is. Doch deze filosophie werd welhaast de bijbel in Spanje. En zoo waren dus alle fac toren aanwezig voor een re volutie, mede gevoed door een nihilisme en een anar chisme. De kerkvervolging sproot eigenlijk niet voort uit een haat tegen de priesters, omdat ze iets misdaan had den en de moorden werden niet begaan door de eigen pa rochianen, maar door benden die met vooropgezette bedoe lingen door het land reisden. Nihil.... niets mag over blijven. De burgeroorlog. In 1809 werden eigenlijk reeds de eerste kerken in brand gestoken en bij het uit roepen der Republiek in 1931 waren er ook weer verschil lende kerkbranden. Dit verbranden wérd als een soort volksgerecht be schouwd, een revanche tegen alles wat de kerk „misdaan" zou hebben. En dit alles vond plaats on der begunstiging der politie. Toch valt er na den ramp van den Burgeroorlog, die spoedig over geheel Spanje losbrandde en aan 2 millioen burgers en soldaten het leven kostte, een herleving te con- stateeren. Zelfs zij, die tegen Franco vochten, gaan nu weer mee, zij gaan weer naar de kerken en trekken weer mee in de processies. Het is alsof men zich hersteld heeft van een zware ziekte. Want Span je toch is een zuiver katholiek land, dat als één geheel sa menhangt. Er was geen contrarefor matie, er was niets anders dan een principiëele vernie tiging van het Christendom. In de jaren 19361937 wer den meer dan 9000 priesters vermoord. Zij hadden zich kunnen redden door te huwen of een godslastering uit te spreken. Allen weigerden en er is geen enkel geval van toegaven bekend; zelfs schon ken zij hun vijanden vergiffe nis. De priesters en geestelij ken namen een uiterst waar dige houding aan. De revolutie was ook geen economische opstand, want dan was de reactie niet ont staan, en die kwam. Het wa ren de R.K. Boeren en Ar beiders die in Navarra een tegenbeweging begonnen. Pas later kwameh de gene raals en pas later ook kwam Franco met zijn legers uit Marokko om de leiding op zich te nemen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1