r Tevens Koolplanten- ZnilKIIIEESIEII Ledenvergadering GEROUTINEERDE STIKSTERS JONGENS EN MEISJES. No. 448. Zon nebrillen Voorhangers VAN MAAREN DE 5TICHT5E WAALWIJK Tomatenplanten 'H BOODSCHAPPENTASCH Kruissnaarpiano. en nette aankomende LOODGIETER gevraagd. „HOEFSVEN" UITSLUITEND INDUSTRIE EN GROOTHANDEL, 1 ROUW LIEFTINCK's NOTA. Beiastingvraagstukken. EEN CONTROLEUR, Grote Levensverzekering Maatschappij een actief Agent. MONTEUR PULLENS KWEEKERIJ op schoenfabriek - gevraagd. N E. O. SPRANG V.V. ,.N. E. O." op DINSDAG 1 3 MEI l des avonds 8 uur bij t J. TROMPEN. HET. BESTUUR. VERLOREN met inhoud een gele Mechelaar LUXE) LEDERWAREN ATELIER H. C. VAN BEURDEN-JANSEN TILBURG vraagt voor direct Aanmelden: WILHELMINAPARK 136 of GOIRKESTRAAT achter No. 1 27 TILBURG. GEVRAAGD ACCOUNTANTSKANTOOR B. VAN LIER VRAAGT ASSISTENT. Een nette VOLSLAGEN of HALFWAS P. A. VAN W0ENSEL, Baardwijkschestraat 41, WAALWIJK. Op Lederfabriek te Oosterhout GEVRAAGD PRIMA HANDIGE SJOUWER. HOOG LOON. Brieven onder No. 1840 Bureau van dit blad. WAALWIJKSCHE ZWEMVEREENIGING. OPENING van het Zwembad OP HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 1 5 MEI. Zwemuren op dien dag als op Zondag. HEREN van 9.30-12.30 uur DAMES van 1.30— 4.30 uur. Abonnementen verkrijgbaar aan het bad. Op 25 Mei wordt de abonnementsprijs met 25 cent per kaart verhoogd. Kaarten genomen voor dien datum tegen laag tarief. BEZOEKT a.s. Donderdag (Hemelvaartsdag) 1 5 Mei DE JUBILEUM WEDSTRIJD ter gelegenheid van het 1 5-jarig bestaan der Hondensportvereeniging„ONZE VERDEDIGERS" bij Café „DE STEENBAKKER," Horst Kaatsheuvel. AANVANG V.M. 10 UUR, ACCOUNTANTSKANTOOR A. JANSEN VAN LIER CONTROLE, BELASTINGZAKEN, BOEKHOUD SYSTEMEN, EXPLOITATIE - OVERZICHTEN, BE DRIJFSLEER, CALCULATIES ENZ. TELEFONISCH BEREIKBAAR ONDER LEDERWAREN FABRIEK J. H. KIPPING Grootestraat 225 - WAALWIJK. en Vughterstr. 25 DEN BOSCH GOEDEREN VERFT BINNEN 1 DAG DONDERDAG 15 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70c JAARGANG No. 39. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijn. Dinsdag en Donderdag EEN BLOED-ORGIE IN BIRMA Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje PETRUS JOHANNES FRANCISCUS MARIA. De Heer en Mevrouw 'F. ELBERS-VLOEMANS WILLEM KEES FRANS. Waalwijk, 9 Mei 1947. Grootestraat 141. BERTIE PULLES en FRANCINE BERGMANS hebben de eer U, namens weder zijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Dinsdag 10 |uni a.s. te half tien in de parochiekerk van St. Jan Baptist te Waalwijk. Waalwijk, 8 Mei 1947. Grootestraat 235 Mr. v. Coothstraat 69 Gelegenheid tot feliciteren van 1.30—2.30 Mr. v. Coothstraat 69. Toekomstig adres Mr. van Coothstraat 69. ONDERTROUWD Wil v. d. Linde v. Sprankhuizen en Henk Oudkerk Huwelijksvoltrekking op 3 Jun' om 11 uur. Kerkelijke bevestiging om 11.30 in de Grote Kerk te Haarlem. Haarlem, 14 Mei 1947. Stuyvesantstraat 85. INENTING TEGEN POKKEN WEGENS DREIGEND POKKENGEVAAR. In een grote stad nabij on ze Zuidelijke grens zijn meer dere gevallen van pokken vastgesteld, zodat het gevaar dreigt, dat deze ziekte ook in Nederland zal doordringen. Door de slechte vaccinatie toestand, waarin zich ons volk bevindt, zou dit leiden tot een ernstige epidemie, die zeker veel slachtoffers zou maken. Er is dus alle reden om maat regelen te nemen, opdat de vaccinatietoestand zo spoedig mogelijk wordt verbeterd. Voor deze vaccinatie komen in aanmerking alle personen vanaf de leeftijd van 3 maan den, die nog niet tegen pok ken zijn ingeënt. Deze in enting is zonder bezwaar bij kinderen jonger dan 1 y2 jaar en ook bij hem die vroeger reeds ingeënt zijn. Alleen bij personen ouder dan V/2 jaar, die nog niet zijn geënt, be staat een zeer kleine kans van optreden van een hersen- aandoening (1 op 4000 gevac- cineerden). Dit risico is ech ter gering vergeleken bij het zeer grote gevaar dat men loopt, wanneer men bij drei gende pokken niet is ingeënt. Gelegenheid tot deze in enting en her-inënting zal worden gegeven in het St. Agnesgesticht, Venestraat 28 en wel voor: a. kinderert beneden de leef tijd van 1 jaar op Woens dag 14 Mei a.s. des namid dags 3 uur; b. voor personen, die nog nooit zijn ingeënt op Woensdag 14 Mei a.s. des namiddags 3.30 uur; c. voor personen, die reeds eerder zijn ingeënt op Vrij dag 16 Mei a.s. des namid dags 3 uur. Men wordt verzocht per soonsbewijs of stamkaart mee te brengen. Geertruidenberg, 7 Mei '47. De burgemeester van Geertruidenberg, J. BIANCHI. DE WAALWIJKSCHE ZWEMVEREENIGING vraagt voor zo spoedig mogelijk royale bijverdienste voor gepen sioneerde. Brieven aan het Secretariaat: Baardwijkschestraat 143 Waalwijk. HET BESTUUR. vraagt voor Waalwijk en Omgeving Portefeuille ter overname. HulP v»n een Inspecteur aanwezig. Brieven onder No. 1839 Bureau van dit blad. gevraagd, speciaal bekend met Zwik- en Brosma chines. Zo mogelflk ook op de hoogte met stik machines. Br. Nr. 1838 bur. v. d. bl.^J 2 x verspeend dagelijks aan onze kweekerij verkrijgbaar. Sprangseweg WAALWIJK. Brieven met uitv, inl. onder Nr. 1837 bur. v. d. blad. gaande van Berkdijk naar de Gast huisstraat. Tegen beloning terug te bezorgent M. v. d. HOVEN, Korte Nieuwstraa D 154 'sCAPELLE. WEGGELOOPEN van 7 op 8 Mei 1947 (reu), luisterend naar den naam HERTA Tegen belooning terug te bezorgen bij W. DE IONG, Hoogeinde 20 WAALWIJK. TE KOOP AANGEBODEN: een in prima staat zijnde Brieven onder No. 1834 bureau van dit blad. WAALWIJK KERKSTRAAT 76 SOLLICITATIES UITSLUITEND SCHRIFTELIJK. LID VER. VAN ACCOUNTANTS N. I. V. A. K, C. I. V. A. KANTOREN: WAALWIJK KERKSTR. 76 TEL. 61 APELDOORN REGENTESSELAAN 17 ARNHEM BREMSTR. 19 WAGENINGEN MARKTSTR. 17 De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week? 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. li. Onder de kapitaalsmutaties, waarvan in ons vorig artikel over Lieftinck's Nota sprake was, vindt men ook den ver koop van buitenlandsche ef fecten en aflossing van obli gaties in particulier bezit. De opbrengst van het eerste wordt geraamd op 265 mil- hoen, van het laatste op 140 millioen. Dit is de realisatie van de reserves, waarop we m dat artikel eveneens we zen. De liquidatie van z.g. Amerikaantjes is reeds lang aan den gang en laten we 't ronduit zeggen, vormt voor den betreffenden bezitter geen bron van groote vreug de. Ofschoon het een schrale troost is. zullen de betreffen den wel ernstig rekening moeten houden met de minis- terieele opmerking, dat het tempo van wederopbouw ern stig zou worden vertraagd, in dien niet op ruimere wijze buitenlandsch bezit wordt ge liquideerd. De overweging van deze woorden zouden ze dan het best kunnen doen in combinatie met die over een andere opmerking van den minister, dat van een terug keer tot voor-oorlogschc goe deren-bevoorrading voorloo- pig geen sprake kan zijn en dat er moeilijke jaren in het verschiet liggen. We zouden trouwens al een heel gekke toestand krijgen indien we in het buitenland geld bleven beleggen dat we zelf hard noodig hebben voor den invoer van kapitaal-goe- ^Van b v' machines waarmede we onze productie op peil moeten krijgen. In- egendeel, om dit laatste te bereiken, moedigt de regee ring zooveel mogelijk aan 't geven door het buitenland van credieten aan Nederland sche ondernemingen en het mvesteeren van buiten landsch kapitaal in die onder nemingen, ondanks de nadee- hge gevolgen die hieraan kunnen vastzitten. Het is im mers geen prettig verschijn sel indien onze industrie, landbouw, visscherij en han del gedeeltelijk afhankelijk worden van het buitenland. Gehee! of gedeeltelijk afhan kelijk m het economisch le ven gaat maar al te dikwijls gepaard met een mindere Zelfstandigheid in het politie ke leven. Voorbeelden daar van kan de geschiedenis van de laatste eeuw ons meerdere verstrekken. Dit gevaar is na tuurlijk nog grooter, indien ook de overheid zelf, door de financiering van haar uitga ven gedeeltelijk op het bui tenland is aangewezen. Van alles bij elkaar krijgt men soms zoo'n smaak in zijn mond! Om nu niet al te zeer aan buitenlandsche crediet- gevers gebonden te worden, zal het noodig zijn onze bui tenlandsche bezittingen ge deeltelijk op te ruimen. Ge deeltelijk, want deze liquida tie moet zeer voorzichtig en zeer geleidelijk geschieden, omdat we zoo lang mogelijk uit deze bron moeten kunnen putten We maken na den oorlog een reconstructie-pe riode door en we weten niet *£ng deze Periode duren zal Wel weten we echter dat gedurende de geheele periode dollars ter beschikking zullen moeten zijn. Daarom voor zichtig aan met dit kostbaar bezit! De minister geeft nog twee middelen aan die kunnen lei den tot een verbetering in onze economische toestand. Naast het sparen en bezuini gen heeft hij deze twee mid delen reeds meerdere malen genoemd: opvoering van de arbeidsproductiviteit en vér- hooging van onze export. De ze laatste twee middelen, die al zoo vaak naar voren zijn geschoven dat ze reeds lang in 't volle licht moeten staan, zijn onverbrekelijk aan het eerste middel toeneming der spaarzaamheid en daar door beperking van gebruik en van import gebonden. Slechts door een ernstige op voering van de 'arbeidspro ductiviteit, gepaard aan een meer efficiënte inrichting van onze bedrijven en aan een sterke industrialisatie, kun nen ons een verhooging van export brengen. Deze ver schijnselen zullen dan boven dien vergezeld moeten gaan van een beperking van 't ge bruik van binnenlandsch ver vaardigde artikelen. Dan eerst zal het mogelijk zijn on ze deviezenpositie te verbete- xen en ook dan eerst zal Ne derland in staat zijn de rol in de wereld en in Europa te blijven spelen, die het altijd gespeeld heeft. ECONOMISCHE ONDER HANDELING MET DE REPOEBLIK MISLUKT. A.F.P. meldt, dat volgens een officieel Nederlands com muniqué, de Nederlandsche voorstellen betreffende sa menwerking op economisch gebied tusschen de Neder landers en de republikeinen na onderhandelingen, die ver schillende weken in beslag namen, door de republiek zijn verworpen. De vestiging van een ge meenschappelijk centrum ter verkrijging van inlichtingen en ter controle op den export. De stichting van een cen traal deviezenfonds om de voor geheel Indonesië nood zakelijke aankoopen te finan cieren. De Republikeinsche weige ring verhindert de instelling van een Nederlands-Republi- keinsche douane, die de mo gelijkheid zou kunnen openen tot den terugkeer van den normalen handel in alle ha vens van Indonesië. De Republiek weigerde eveneens de aanvaarding van een voorloopige regeling, die zou voorzien in het opheffen van de blokkade op produc tie van vreemde ondernemin gen Republikeins gebied. De republikeinsche tegen voorstellen negeerden de on voorwaardelijke erkenning van de artikelen 14 en 15 van de overeenkomst van Ling- gadjati. De Republikeinsche houding heeft, volgens ge noemd communiqué, in Ne derlandsche kringen groote ongerustheid en teleurstelling gewekt. Er wordt echter ge tracht een andere oplossing te vinden. STATUUT WEST-BORNEO ONDERTEEKEND. Maandagochtend is te Pon- tianak het statuur voor West- Borneo officieel onderteekend door de Commissarissen-ge neraal, prof. W. Schermer- horn en Max van Poll, de Luitenant-G. G. Dr. H. J. van Mook, Zijne Hoogheid de Sul tan van Pontianak, Hamid II en vijf leden van de West- Borneo-raad. De onderteekening droeg een feestelijk karakter. Er werd het woord gevoerd door Prof. Schermerhorn, Dr. van Mook en Sultan Hamid II. In zijn rede zeide deze laatste o.m.: „Wij verlangen van de Republiek, dat zij onze rech ten erkent. Het is zeer te be treuren dat een van de par tijen die in Linggadjati tee kenden, zich niet aan de over eenkomst houdt, ofschoon wij in de buitengewesten alle j moeite doen om mede te wer ken in de richting die Ling gadjati aangeeft". De sultan besloot zijn toespraak met de woorden: „De West-Borneo- raad zal in getrouwheid aan de Koningin, Land en Volk leiden naar een glorieuze toe komst". De plechtigheid, die door vele belangstellenden, zoowel in als buiten het ge bouw werd bijgewoond, ein digde met het Wilhelmus en het Indonesia Raja. Het Nederlandsche gezel schap is daarna per vliegtuig naar Batavia vertrokken. Mr. VAN KLEFFENS OPVOLGER VAN Dr. LOUDON? In buitenlandsche diploma tieke kringen te Washington wordt met stelligheid ver wacht, dat minister Van Klef- fens dr. Loudon als Neder landsche ambassadeur te Was hington zal opvolgen. Mr. v. Kleffens is in Nederland aan gekomen. Dr. Loudon is voor nemens ongeveer 1 Juli Was hington te verlaten om ten minste drie maanden volko men rust te nemen op zijn buitengoed in Massachuesetts. HET GOUDEN REGEE- RINGSJUBILE. Onder voorzitterschap van Jhr. mr. F. Beelaerts v. Blok land heeft zich een comité ge vormd, tot het uitgeven van een gedenkboek ter gelegen heid van het gouden regee- ringsjubileum van H. M. de Koningin. In korte trekken zal daarin de geschiedenis van ons volk gedurende de laat ste 50 jaren worden beschre ven heeft het comité toege staan het werk te publicee- ren als het officieel gedenk boek. In het comité hebben nog zitting de heeren ir. W. J. A. Albarda, dr. J. J. C. van Dijk, mr. S. de Monchy, Jhr.-dr. C. Quarles van Ufford, prof. dr. J. de Quay en mr. J. R. H. van Schaik, Scheltens en Gil- tay zal het boek uitgeven. STEENEN ZONDER BON. Met ingang van 1 Mei zijn alle soorten steen en (metsel steen, kalksteen, straatsteen) NOG EENS DE BESPARINGS VRIJSTELLING. De extra vrijstelling van 10.000.is wel van zooveel belang, (het kan U 5.000. belasting schelen) dat ze vele pennen in beweging heeft gebracht. Hieronder laat ik daarom nog enkele gevallen volgen. Een landbouwer die „zwar te" prijzen bedong en uit zijn hooger inkomen kon sparen, komt niet voor deze vrijstel ling in aanmerking. De op deze wijze verkregen inkom sten zijn immers juist een rechtstreeksch gevolg van de oorlogsomstandigheden. Een burgemeester die was ondergedoken in de bezet tingsjaren, heeft van een of ander fonds zijn normale sa laris ontvangen en hieruit veel bespaard. Dat de besparingen abnor maal hoog geweest zijn is geen bezwaar, maar wel dat het inkomen abnormaal ge weest is. Zonder oorlog zou de burgemeester van 't fonds geen uitkeering hebben ge noten. Waarschijnlijk zal de fiscus niet op dit standpunt staan, daar de vergoeding ge geven werd om het inkomen op een normaal peil te bren gen. Het bedrijfsleven in het Zuiden kwam reeds einde '44 weer op gang. Ondernemers, die alle zeilen bijgezet heb ben, behaalden in 1945 soms een groote winst en konden hieruit veel besparen. De vraag is of dit inkomen nor maal is, d.w.z. dat het ook zonder het bestaan van een toestand van oorlogsgevaar en zonder het intreden van den oorlogstoestand zou zijn verkregen. Naar mijn mee ning moet deze vraag beves tigend worden beantwoord. De groote winsten waren niet een gevolg van den oorlogs toestand, maar o.a. het gevolg van de bevrijding, waardoor een einde kwam aan de kwellende Duitsche maatre gelen (o.a. de verplichte stil legging der schoenfabrieken). Besparingen uit vermogens inkomsten zijn niet vrijge steld; uitsluitend de bespa ringen uit persoonlijk uitge oefende werkzaamheden. Besparingen uit pensioenen zijn niet vrijgesteld. De Mi nister heeft zich tegen een voorgestelde uitbreiding in die geest uitdrukkelijk ver zet. Bij wachtgeld ligt de zaak weer anders. Anders dan de gepensionneerde beschikt de wachtgeld-trekker nog over zijn volle werkkracht en 't is logisch, dat de laatste uit zijn wachtgeld nog tracht te spa ren voor den ouden dag. De gepensionneerde behoeft dat niet te doen. v. L. vrij van bon gekomen. De handelaren en fabrikanten mogen derhalve zonder inont- vangstneming van bonnen en zonder machtigingen tot afle vering van alle steensoorten overgaan. Er wordt echter zeer nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat voor alle bouwwerken ook voor die waarbij uitsluitend distribu- tievrije materialen worden verwerkt een rijksgoedkeu ring van of vanwege het Col lege van algemeene commis sarissen voor de Wederop bouw vereischt is en blijft. ZOMERSPELEN EN LANDJUWEELEN. Dit is de titel van een klein boekje, uitgegeven door „Ons Lekenspel" te Bussum en be vattend een rijk gevarieerd programma van wat „Ons Lekenspel" dezen zomer gaat doen. „Moderne" koppensnellers. Een wilde stam in de woes te bergen van Noordoost-Bur- ma, maakt volgens de berich ten gebruik van automatische wapens bij hun jacht op men- schenoffers voor hun stam goden, zoo meldt „A.P.". In het land der Wa's wor den namelijk mannen, vrou wen en kinderen onthoofd en hun hoofden aan de goden geofferd, na het mislukken van den oogst. Voor het eerst in de geschiedenis der Wa's heeft het koppensnellen op zoo groote schaal plaats ge vonden,doordat de Wa's ge bruik maken van moderne automatische wapens, die zij van het Chineesche leger heb-' ben gestolen. De Burmeesche regeering is op het oogenblik niet in staat de noodige maatregelen te nemen om aan deze „snel"- orgie een eind te maken, aan gezien een flinke, goed uitge ruste expeditie noodig zou zijn om het te kunnen opne men tegen de ongeveer 90.000 wilde, bloeddorstige Wa's in het woeste gebied, waar de regeering geen gezag heeft. Een expeditie, die niet volle dig bewapend- en van vol doende sterkte zou zijn, zou eenvoudig worden vernietigd. De Wa's zijn een primitie ve wilde stam. waaraan elke beschaving volkomen vreemd is. Hun dorpen bevinden zich op de toppen van woeste, stei le bergen. De ingangen zijn listig gecamoufleerd en wor den bewaakt door in rijen op elkaar gestapelde grijnzende menschenschedels. Volgens andere berichten zijn ook de stammen van de Naga-heuvelen in 't Noord westen van Burma met een groote menschenjacht begon nen. In één week verzamel den zij ongeveer 100 hoofden. Hier wordt een bloedveete tusschen twee stammen als oorzaak opgegeven. Wij noemen slechts: „Declamatiewedstrijd" P. C. Hooft. „Regie-cursus", Delden. „Werkweek der schoon heid", Drakenburg. „Een drietal week-ends". „Een week van regie", Huis ter Heide. „Openluchtspelen". „Drietal tooneeldagen", Limburg. Amateurs kunnen wij ten zeerste aanbevelen hierover eens inlichtingen te vragen bij „Ons Lekenspel" Bussum. DE ZUIVERINGSACTIE VAN PRESIDENT TRUMAN President Truman heeft, naar U. P. meldt, het Congres verzocht hem 34.900.000 dol lar ter beschikking te stellen voor de financiering van zijn loyaliteitsonderzoek van alle Amerikaansche regeerings- employé's. Dit is Truman's eerste stap om het program ma uit te voeren dat hij op 21 Maart heeft aangekondigd en dat beoogt de regeerings- instanties te „zuiveren" van alle communisten en andere dissidente elementen. PARTIJRAAD VAN DE K. V. P. De Partijraad van de K.V.P., in Utrecht bijeen, heeft een zeer belangrijk werk verricht. Met de vaststelling van een nieuw algemeen reglement een bijzonder reglement voor de afdeelingen en een regle ment op de Jongerenorgani satie kreeg de Partij haar Grondwet. De nieuwe contri butieregeling zal de financi- eele positie van de Partij weer gezond en sterk moeten maken. Hoewel hierdoor deze Partijraad vooral in 't teeken stond van werkzaamheid naar binnen, is toch ook niet ver zuimd zich onder leiding van den voorzitter der Tweede Kamerfractie, Prof. Romme, te bezinnen op de politieke vragen van den dag, vooral de samenwerking met de partij van den Arbeid stond hierbij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1