'N HEERLIJKE TAART H. SPEET, SMIDSKNECHT of SMIDSLEERLING Enkele flinke arbeiders bekwaam MODELLEUR. WERKKRACHTEN Nederl. Staatsloterij. een jongste BEOIEKDE 'n flinke Dienstbode Kantoormachinebedrijven In EIGEN hand van Delfts Kinderwagen. Torek Wandelwagentje. AANKOMENDE KANTOORBEDIENDE Handsclioenenfabriek „UNIQUE" te Waalwijk FLINKE, VOORUITSTREVENDE JONGEMAN Sctioenrandenfabriek D. k BOONS, Kaatsheuvel Grenscontrole vee. THUISWERK HEB OVERGEDRAGEN aan den Heer J. C. M. Winterink. OVERGENOMEN. kunnen nog geplaatst worden in onze LEDERFABRIEK VLOERKLEDEN. EEN TWEE P. K. MOTOR. (VR.) VRAAGT S N IJ D E R S LEERLING SNIJDERS MANNELIJK PERSONEEL voor diverse werkzaamheden. TEVENS GEVRAAGD: vrouwelijke kracht voor kantoor. ERVAREN BOEKHOUDER PRIMA VOOR DE PINKSTERDAGEN BOTH's BANKETBAKKERIJ CollectriceJ. VAN DOOREN DINSDAG 20 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 40. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag Aantasting van het bezit. Vragen en meeningen van onze lezers. FAIR PLAY! De heer H. van Engelen schrijft ons: Wij lezen in Uw blad een recensie van de feestrevue, opgevoerd bij het jubileum der v.v. „Veersche Boys". Als auteur van deze revue wordt genoemd de heer Herman Stassar. Men gaf ons terzelf der tijd inzage van het pro grammaboekje dezer revue en zagen daarin volledig afge drukt een liedje dat ik schreef voor de W.S.C.-jubileum-re vue ,,'t Is Feest", en dat zon der meer door dhr. Stassar in die revue in Raamsdonksveer overgenomen werd. Wij vinden dit een sterk staaltje van brutaliteit (op z'n zachtst uitgedrukt!) en daar genoemde heer het niet de moeite waard achtte de bron te vermelden waar hij dit voetballiedje vandaan haalde, wil ik er hier even op wijzen dat er van dit voet balliedje van den heer Stas sar geen woord bij is. Over enkele andere ideeën in de Veersche revue die wonder veel op de mijne leken, wil ik maar zwijgen. Wij gunnen den heer Stas sar en zeker ook de v.v. Veersche Boys hun succes van harte, maar laten zij dan een beetje waardeering toonen voor het werk van anderen. Ook op dit gebied bestaat er zooiets als „fair play". De Heer en Mevrouw N. PESSFRStRUDING geven met groote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon JOSEPH MARIA, Waalwijk, 13 Mei 1947. Julianastraat 8. Door Gods goedheid werden wij verblijd met de geboorte van een dochtertje en zusje H EL M A. Bij het H. Doopsel ontving zij de namen WILHELM1NA HUBERTA GERARDA MARIA. W. KAMP J KAMP—VLOEMANS. FRANS TONNI Kaatsheuvel, 8 Mei 1947. Hoofdstraat 214 Tijdelijk: Ziekenhuis Waalwijk VERLOOFD: POP HOFFMANS en ALEX BOUVY Waalwijk, Grootestraat 349 Luik (België), Rue Alex Bouvy 1 2e Pinksterdag 1947. Receptie 12.30—2 uur. WELK JONG MEISJE wil op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 8 uur tot half 2 lichte werkzaamheden verrichten in een gezin met 1 kindje. Adres te bevragen Bureau van dit blad. WAALWIJK. Bij ons kan GEPLAATST worden om in het winkelbedrijf te worden opgeleid. Aan LEDER WARENFABRIEK GEVRAAGD. Liefst handwerk. Brieven onder No. 1846 Bureau van dit blad. GEVRAAGD: per 1 Juni voor dag en nacht. Mevr. VAN WAGENBERG, Wilhelminaplein N 72, Heusden. Ta Koop of te Ruil gevraagd: Een Poppenwagen tegen een Meisjes~Zomermantel (10—14 jaar) BAARDWIJKSCHESTRAAT 35. L. S. Hiermede deel ik mijn clientèle mede, dat ik de exploitatie van Hotel „DE TWEE KOLOMMEN" met ingang van 15 Mei Voor het gedurende mijn ruim 12-jarige exploitatie genoten vertrouwen zeg ik U mijn hartelijken dank en hoop, dat U mijn opvolger hetzelfde vertrouwen zult schenken. Ik wil niet nalaten, hierbij tevens mijn dank te betuigen aan het personeel, dat gedurende die tijd steeds haar beste krachten heeft geven, hetwelk zeker tot de bloei van het bedrijf heeft meegewerkt. U allen nogmaals hartelijk dankend, mede namens mijn familie, H BOERS. L. S. In aansluiting op bovenstaande advertentie dee/ ik U mede, dat de exploitatie van HotelDE TWEE KOLOMMEN" met ingang van 15 Mei door mij is Het zal mij aangenaam zijn, indien U mij het zelfde vertrouwen wilt schenken, hetwelk de Heer BOERS gedurende zo langen tijd heeft genoten, waartegenover ik zal trachten U dezelfde service te geven, welke U van den Heer BOERS mocht ondervinden. Hoogachtend, Uw dw. J. C. M. WINTERINK. zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD bij MARTIN KLIJN to ELSHOUT. Telefoon No. 6. Electrische Smederij an Landbouwwerktuigen. Gunstige arbeidsvoorwaarden. N.V. Waalwijksche Chroomlederfabriek v/h. VAN DOOREN DE GREEFF, WAALWIJK Direct weer leverbaar Stalen Kantoormeubelen Stalen Kantoorstoelen in div. prijzen vanaf 126.— Direct leverbaar Nieuwe Kofferschrijfmachines. Fa. POSTHUMUS AMSTERDAM - DEN HAAG - WAALWIJK. Inl. Waalwijk: ST. ANTONIUSSTRAAT 9 WAALWIJK. TE KOOP: 2 prachtige NIEUWE vooroorlogsche Adres te bevragen Bureau van dit blad. TE KOOP: GROOTESTRAAT 308 WAALWIJK. TE KOOP: Een notenhouten oud Kabinet Een Linnenkast, Een Buffet je, Een oud gebogen Buffet. Een groene Kamerkachel, Een Matras 2 persoons, Een Uittrek-keukentafel, Alle Tuingereedschap, Een Keukencuisenlere. JOS VLOEMANS, Schoolstraat 32, Kaatsheuvel. Een eiyjn huis is ook binnen Uw bereik! U behoef t daartoe slechts peurende enkele jaren een bescheiden bedrag per maand Le sparen hij de RGHYP, Neerland's oudste en grootste bouwkas. Vraagt eens om bijzonderheden. Disti icts-inspecteur i N. fh. RUI IER, Kru:sslr. 31, Den Bosch. Tel 8427 TE KOOP: EEN PRIMA EEN PRIMA Te bevragen Markt 3, Waalwijk. Voorspoedige indiensttreding GEVRAAGD op klein kantoor te Waalwijk Mulo diploma. Goed loon. Aangename werkkring. UITSLUITEND schriftelijke sollicitaties order No. 1845 aan het Bureau van dit blad. BEDUIDENDE FABRIEK van uitsluitend betere DAMESSCHOENEN, heeft plaats vacant voor een Uitstekende positie, eventueel ook voor die het vak van ontwerpen en modelleeren wel reeds prima beheerscht, maar zijn sporen nog moet verdienen. Soil, onder No. 1847 Bureau van dit blad. Bij de POLITIEKE RECHERCHE Afdeling te 's Hertogenbosch kan een GEPLAATST WORDEN. Sollicitaties met opgave behaalde diploma's en beschrijving (•vensloop te richten aan het Hoofd der P. R. A., Markt 1 1 te 's-Hertogenbosch' vraagt: tegen inlevering van - 5 eieren, 2 ons suiker, 1'/a °ns boter. Beleefd aanbevelend, Grootestraat 9 WAALWIJK OP 2 JUNI begint de VERKOOP DER LOTEN van de 501e Loterij Vanaf heden kunnen loten besteld worden, ook per post, bij de Grootestraat 194 WAALWIJK Gironummer 476851. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week; 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Naar aanleiding van onze artikelen over Lieftincks nota en van de aanhangige finan- tieele wetten in de Tweede Kamer, verzoekt men ons van geachte zijde overname van 't volgende artikel uit 't Brab. Nieuwsblad De Tweede Kamer heeft zich de afgcloopen dagen be zig gehouden met de „Wet Be lasting-herziening 1947", een uitgebreid en ingewikkeld on derwerp, dat zich moeilijk leent voor een populaire be handeling. Toch dienen we er hier iets van te zeggen want de huidi ge belastingpolitiek der re geering heeft zeer ernstige consequenties, zoowel voor den particulier als voor het welzijn van het geheele land. Vooropgesteld moet wor den, dat.de taak van den be trokken minister een allesbe halve benijdenswaardige is. De nationale schuld bedraagt omtrent 27 milliard, de be grooting 1947 heeft op den buitengewonen dienst een te kort van niet minder dan 1800 millioen en ook in de volgende jaren moet nog met omvangrijke tekorten gere kend worden. Onder dergelijke omstan digheden een finantieele poli tiek voeren, die elkeen bevre digt, is natuurlijk onmogelijk. Dat wordt dan ook niet ver langd. Het gaat er slechts om of deze politiek principieel juist en practisch doelmatig kan worden genoemd. Het systeem dat minister Lieftinck toepast is: „haal het geld waar het te vinden is". Om te beginnen is dit geen principe. Hoogstens een nood- middel en dan ook alleen als zoodanig te rechtvaardigen. Maar is het wel zeker, dat het „haal waar het te halen valt" een noodmaatregel is? In de Partij van den Arbeid leeft sterk het verlangen om een zuiver socialistische poli tiek te voeren welke neer komt op het nivelleeren van het bezit en menigeen ver denkt minister Lieftinck er van de omstandigheden van 't oogenblik te gebruiken om deze socialistische politiek concreten vorm te geven. Het lijkt noodig er aan te herinneren dat zulk een poli tiek volkomen in strijd is met de katholieke opvattingen over den eigendom. Kan gezegd worden dat overeenkomstig' dit beginsel wordt gehandeld? Wij moeten zeggen dat het steeds moeilijker wordt dit te beamen. De velei'lei maatre gelen, welke sedert de bevrij ding op finantieel en belas tinggebied genomen zijn, als daar zijn het eindeloos rek ken van de geldsaneering, de vermogensaanwas-belasting met haar tallooze onbillijk heden'en ongerijmdheden, de dreigende kapitaalheffing en de politiek van lage rente, ze kweeken langzamerhand een geest, dat het bezit van geld en vermogen weinig mindgr is dan een misdaad. Voeg daarbij dan nog de fiscale maatregelen ten aan zien van de ondernemingen, waardoor niet minder dan 21 procent der revenuen van het bedrijfsleven bij voorbaat door den staat worden inge palmd, die aldus vennoot ge worden is zonder aandeel te nemen in het risico. Dit alles doet inderdaad meer en meer de vraag rij zen, of de finantieele en fis cale politiek dezer regeering zoowel principieel juist als practisch doelmatig kan woi- den genoemd. Practisch doelmatig, omdat de gevolgen van deze politiek meer en meer zijn dat de on dernemingslust verdwijnt en een groot aantal ondernemin gen o.m. vooral in Brabant schatplichtig worden aan de banken, via deze banken aan de Nationale Bank, straks wellicht als de Ned. Bank zou worden genationaliseerd, aan den Staat. En wederom stellen we hier dan'de vraag: is dit laatste voor de socialisten in de re geering niet juist het doel? Het vraagstuk heeft ook in ternationaal zijn consequen ties. Wij pogen immers het bui- tenlandsch kapitaal te inte resseeren om uit onze moei lijkheden te geraken. Hoe wil men nu b.v. het Amerikaansche kapitaal aan trekken wanneer de staat be gint met op voorhand meer dan 40 pet. van de revenuen van dat kapitaal in te palmen? In de-Kamer mag de heer Hofstra van de Partij van den Arbeid de ondernemers dan al voor onsociale wezens schel den, die weigeren voor klei nere winsten te werken, beter ware het indien hij eens ver telde hoe men er in slagen kan in het buitenland een flinke leening te plaatsen. De Amerikanen geven niet thuis, niet in de eerste plaats omdat overheidstoezicht in verband met de goederen- schaarschte voorhands nog noodig is, maar wel wegens de politiek van nationalisatie en van beperking der winsten van het ondernemingskapi taal. De socialistische plan-eco nomie, die ook hier wordt toe gepast, schrikt hen af. Ook dit stemt tot nadenken. ALSNOG CONSUMENTEN- CREDIET VOOR BIJZ. GEVALLEN. Met het oog op het groote sociale belang, dat met het consumentencrediet wordt ge diend, hebben de ministers van financiën en van sociale zaken besloten indienen en behandeling van aanvragen na den sluitingsdatum voor bijzondere gevallen, goed te keuren. Verlenging' van een crediet zal slechts geschieden in die gevallen, waarin naar het oordeel van den districts- raad ernstige behoefte aan 't crediet bestaat. Het spreekt vanzelf dat zij, wier aanvraag in het verleden reeds werd af gewezen, niet opnieuw een aanvraag kunnen indienen. De uitreiking dezer credie- ten zal in Juli plaats vinden. Aangezien de reeds verstre ken afbetalingstermijn niet op deze credieten kunnen wor den ingehaald, is besloten een evenredige vermindering in de credietverstrekking toe te passen, zoodat per vel waar debonnen vijf der reeds gel dig verklaarde waardebonnen niet zullen worden verstrekt. In verband met het boven staande zullen met ingang van 16 Mei door de districtsraden voor het consumentencrediet nieuwe aanvraagformulieren worden verstrekt. Van 19 Mei tot en met 7 Juni is er gelegenheid de in gevulde formulieren, zoo noo dig met een door den werk gever geteekende werkgevers verklaring, bij de districtsra den voor het consumenten crediet in te leveren. De aan dacht wordt er op gevestigd dat na 7 Juni onder geen en kele voorwaarde aanvraag formulieren door de districts raden worden -geaccepteerd. KOLENPRODUCTIE IN APRIL. De totale productie van steenkool over de maand April van dit jaar beliep 817.839 ton vergeleken met 885.307 ton in de maand Maart en 652.459 ton in April van 't vorige jaar. Het aantal werk dagen bedroeg deze maand evenals het vorige jaar 25, tegen 26 in Maart, terwijl in Maart ook op een Zondag werd gewerkt. De gemiddel de productie per werkdag' be droeg 32.714 ton tegen 32.686 ton in Maart en 26.098 ton in April 1946. De voorraden bij de mijnen aan het einde van de maand bedroegen 49.440 ton tegen 78.415 ton einde Maart en 17.674 ton eind April 1946. Wat de invoer betreft wordt meegedeeld, dat uit Amerika werden ontvangen 259.448 ton (v.m. 288.586) uit Duitschland 83.216 (90.733) ton en uit Po len 11.667 (nihil) ton. In totaal was beschikbaar voor binnenlandsch gebruik 1.003.793 (v.m. 1.086.330) ton, vergeleken met 730.262 ton in April 1946. De invoer uit Duitschland was practisch gelijk aan de raming. In de 83.216 ton bruinkoolbriketten begrepen (v.m. 14.272). Daarenboven werd uit Duitschland nog in gevoerd 12.953 (v.m. 5.999) ton bunkerkolen. De invoer uit Amerika was ca. 28.000 ton hooger dan de raming, geraamde hoeveel heid. ONTHEFFING MILITAIREN DIENST VOOR VELE ONDERWIJZERS. In een beschikking van den minister van oorlog wordt o.m. bepaald, teneinde tege moet te komen aan het te kort van onderwijzers bij het L.O., U.L.O. en M.U.L.O., dat aan onderofficieren van 30 jaar en ouder en korporaals en soldaten van 27 jaar en ou der, die vóór hun opkomst in werkelijken dienst bij ge noemd onderwijs werkzaam waren en daarbij wenschen terug te keeren, door den mi nister op hun verzoek en langs den hiërarchieke weg, groot verlof, dan wel onthef fing uit hun vrijwillig dienst verband zal worden verleend. Uitgezonderd worden even wel zij, die in de overzeesche gebiedsdeelen verblijven, een opleiding hebben genoten, dan wel in opleiding zijn voor de militaire administratie, of be horen tot het beroeps- of re serve-personeel der konink lijke landmacht. MINISTERS BEEL EN JONKMAN OVER HUN INDRUKKEN. Na hun tèrugkeer te Bata via hebben de ministers Beel en Jonkman tegenover Aneta verklaard, dat zij zeer ver heugd zijn met de ondertee- kening van het statuut voor West-Borneo: Zij omschreven deze ge beurtenis als een mijlpaal in de wordingsgeschiedenis van de Vereenigde Staten van In donesië. In West-Borneo is, aldus de ministers, opnieuw de reëele mogelijkheid geble ken om op basis van weder zijds vertrouwen een hechte samenwerking van in dit ge bied zelfs zeer onderscheiden bevolkingsgroepen op demo cratische wijze tot stand te brengen. Dit wederzijds vertrouwen zal niet alleen in West-Bor- I neo, maar ook in de overige deelen van Indonesië de juiste grondslag zijn van een voorspoedige toekomst van de Vereenigde Staten van Indo nesië, in unie-verband samen werkend met Nederland. RESTANT GEBLOKKEERD GELD KOMT VRIJ. De minister zegde thans herhaalde malen toe, dat hij bereid was het overschot geld vrij te geven, wanneer daar door geen verstoring van het evenwicht was te vreezen. terwijl hij tevens willig een gewillig oor leende aan den heer Teulings (K.V.P.), die had voorgesteld een eventu eel te groot geblokkeerd res tant weg, te zuigen door een binnenlandsche leening. OPLOSSING IN DUITSCHE HONGERCRISIS? Amerika zendt voedsel. Hoewel de berichten over hongerprotesten, stakingen enz. in Duitschland aanhou den, schijnt er toch een op lossing in zicht te zijn. Van uit Washington kwam Don derdagavond het volgende be richt: Robert Patterson ,de Ame rikaansche minister van oor log, heeft heden verklaard, dat meer dan 400.000 ton voedsel in Mei aan Duitsch land geleverd zal worden, minstens evenveel in Juni en nog meer in Juli en dat deze verschepingen wel voldoende zullen zijn om van nu af aan de rantsoenen op peil te hou den. Voorts zal nog een partij van 74 millioen pond melk poeder naar Duitschland ver scheept worden. GOED TOONEEL IS NOODZAKELIJK. In het afgeloopen week-end hield de Katholieke Culturee- le Federatie op „Draken- burgh" haar jaarlijksche bij eenkomst onder leiding van Bernhard Verhoeven, die op dit congres van wnd. voorzit ter tot voorzitter werd be noemd. Zaterdagavond verzorgde 't Poppentheater „De lachende spinnekop" een genoeglijk en artistiek programma met de opvoering van „Weg met de poppenkast". Zondagochtend werd in de kapel van 't kamp een H. Mis opgedragen, waar onder de geestelijk adviseur drs. C. ter Haar O.E.S.A. een predicatie hield. Bij de besprekingen over 't vaststellen van de program ma's kwam de vraag naar vo ren op welke wijze aan de katholieken ook op de meer afgelegen plaatsen, goed too- neel gebracht kan worden. Bernard Verhoeven bracht hierbij naar voren, dat hoofd zaak zal zijn hét uitoefenen van invloed op het repertoire der groote beroepsgezelschap pen. Pogingen om een eigen ensemble te vormen, dat zijn basis in het Zuiden zou moe ten hebben, zijn mislukt. Toch zal men in deze richting ver der zoeken. Deze „basis in het Zuiden" lichtte Bernard Verhoeven verder toe. De bedoeling is een gezelschap te vormen dat in het geheele land zal op treden, maar in het Zuiden zijn geestelijk klimaat vindt. Ook de kwestie of dit ge zelschap uit beroepsspelers of uit dilettanten diende te be staan, werd onder het oog ge zien. De voorzitter van het kath. Centrum voor Ned. Cultuur Dr. B. JCnipping O.F.M. hield In verband met de afgekon digde wijziging van de Veror dening Grenscontrole Vee '46 zal het volgende gebied, wat de provincie Noord-Brabant betreft, tot grensgebied ge rekend worden: „Het gedeelte van Noord-Brabant begrensd te eener zijde door de Rijks grens met België en te ande- rer zijde door de volgende waterwegen: De Dintel, De Mark, het Markkanaal, het Wilhelminakanaal, de Zuid- Willemsvaart". Het voorhan den hebben van paarden en vee (onder vee te verstaan runderen, varkens en scha pen) is slechts toegestaan in dien deze dieren voorzien zijn van een identiteitskaart, resp. identiteitsbewijs en vermeld zijn in een daartoe uitgereikt veeboekje. Het aankoopen van paarden en vee in het grensgebied mag slechts plaats vinden te gen overlegging van een uit gereikte aankoopvergunning, aan te vragen bij den plaatse lijken bureauhonder. Het ver voeren van paarden en vee in het grensgebied is slechts toe gestaan tijdens de daguren, dit is 1 uur vóór zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang, mits de paarden vergezeld gaan van een ten behoeve van dit dier uitgereikte identi teitskaart en het vervoer van vee gedekt is door een gelei- debiljet en de voor deze die ren afgegeven identiteitsbe wijzen. Het vervoer van paar den en vee tot in en vanuit het grensgebied moet o.a. via de volgende doorlaatposten geschieden: Tilburg, Abattoir, Hoev. Kanaaldijk. Loon op Zand, Pbh.-kantoor, Kasteellaan 1. Oosterhout, café Huijben, Leijsenstraat 51. een voordracht over „Onze cultuurtaak". Hij kwam tot de conclusie dat wij met alle middelen ons door de chris telijke overtuiging gegeven, moeten komen tot een door dringen van de cultuur met christelijke waarden. SCHACHT KRIJGT ACHT JAAR WERKKAMP. Een Duitsch zuiveringshof te Stuttgart heeft dr. Hj al- mar Schacht, Hitiers financi- eele adviseur, veroordeeld tot acht jaar werkkamp, ingaan de op den datum van zijn eerste arrestatie, zoodat hij reeds twee jaar van zijn straf tijd heeft uitgezeten. Schacht werd tevens uitge sloten van het bankbedrijf; na zijn straftijd te hebben uit gezeten, zal hij als arbeider moeten werken. Zijn vermo gen werd op 10.000 mark na verbeurd verklaard. LEVENSLANG VOOR BEUL VAN AMERSFOORT. De 24-jarige musicus F. van B. uit Rotterdam, ontmoette in Aug. 1946 in een orkest ergens in Holland, fde 25-ja- rige klarinettist Th. W. Wij- nands uit Houthem Valken burg, die hij herkende als een van de bewakers van Amers foort, waar hij eenige maan den had doorgebracht. W. werd onmiddellijk gearres teerd. Voor 't bijzonder gerechts hof te Maastricht ontkende hij alles wat hem ten laste was gelegd. Een aantal voormali ge gevangenen uit den tijd dat W. als bewaker in Amers foort optrad, getuigden. Twee hunner vertelden eenige bij-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1