AU BON MARCHË KANTOORBEDIENDE. Bekwaam MODELLEUR KANTOORBEDIENDE, PERSONEEL gevraagd EEN NET JONGMENSCH PER BOOT een flink Persoon EEN MEER VASTE LIJN Belastingvraagstukken. LIFE - THE SATURDAY EVENING POST - REI/ES La France Illustration Tl NETJE HUISNAAISTER Gezocht R.K. TEHUIS een Reserrebandhouder WITTE FORNUISKACHEL Salamanderkacheltjes VOLSLAGEN KLEERMAKERSKNECHT. Beduidende Fabriek van Betere Damesschoenen Beduidende SCHOENFABRIEK te KAATSHEUVEL BERICHT. H. KAMPMAN. GEVRAAGD voor administratie- en redactiewerk. WEET U NIET GOED COMMUNIE-CADEAU KAATSHEUVEL HEERENBROEKEN JONGENSPLUSFOURBROEKEN Van de Ven's Kleding-Winkel ROTTERDAM GEVRAAGD voor direct: GEROUTINEERD Flinke, vooruitstrevende Jongeman in alle afdelingen. Fa. G. J. V L O E M A N S, Schoenfabriek KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 69. GEVRAAGD: voor magazijnwerk. „G E E B E E" Kolonialewaren, VLIJMEN. GEVRAAGD: JONGEMAN ca. 17 jaar DONDERDAG 22 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 41 Waaiwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag Gemeenteraad Raamsdonlc. dertafel op zich te nemen. Zoowel het mannenkoor als de afdeeling gemengd koor komen thans onder zijn leiding. Gezien de slechte toestand van de beschikbare piano werd beslo ten een actie op touw te zetten, om, door een loterij, vrijwillige bijdragen of leening, zoo spoedig mogelijk in het bezit van een goede piano voor accompagne ment e.d. te komen. JAARVERGADERING ST. PAULUS. Wegens het 40-jarig bestaan van den Bond van Overheidsper soneel hield de afdeeling Waal- wijk haar jaar- en tevens feest- vergadering in de zaal van den heer van Bracht. Na een kort openingswoord van den voorzitter werd hier het woord gegeven aan den nieuwen district-bestuurder, dhr. Op de Beek, die in korte trekken de belangen van St. Pau- lusu iteen zette. De vragen welke hierna door verschillende leden werden gesteld, werden door den spreker tot ieders tevredenheid beantwoord. Daar dhr. Op de Beek door omstandigheden weer vroeg moest vertrekken, werd door den voor zitter uiteengezet wat er in 1946 door St. Paulus is bereikt. Spr. noemde o.a. de loonsverhooging welke vanaf 1 Jan. 1946, dus van terugwerkende kracht, werd uit betaald, waarvoor spr. een harte lijk woord van dank bracht nar. Burg. Lambooy, die daarvoor zijn volledige medewerking gaf. Ook de kindertoeslag werd van 15 op 18 jaar gebracht, evenals de vacantie, welke met 4 dagen werd vermeerderd. Alles bij elkaar genomen was het voor onze af deeling een succesvol jaar. Hierna werd overgegaan tot het feestelijke gedeelte van den avond, waar al spodig een prettige stem ming heerschte. Tegen middernacht sloot de voorzitter deze zeer geannimeerde vergadering. BEDEVAART WAALWIJK - HANDEL. 't Weer zag er nu niet bepaald opwekkend uit toen Zondagmor gen om 7 uur de bedevaart Waal wijk—Handel vertrok. Dit bleek echter niet van invloed op de deelname, die dit jaar wel bij zonder groot was. Met 0 groote reiswagens werd vanaf de Markt vertrokken en om ruim half tien arriveerden deze in het genade oord, waar inmiddels het weer was opgeklaard en een Meizon netje de bedevaartgangers ver welkomde. Om 10 uur werd de plechtige Hoogmis opgedragen tot intentie van de bedevaart Waalwijk- Handel. Onder de H. Mis hield de Weleerw. heer Kapelaan W. Völker een predikatie. Aan de verdere oefeningen, wel ke alle volgens 't programma plaats hadden, werd door allen deelgenomen, al zal de lange Kruisweg en de weg over het Ro- zenkransveld voor sommige ouden van dagen wel 'n zware tocht zijn geweest. Om stipt 5.30 uur vertrokken de bedevaartgangers weer uit Handel en arriveerden om onge veer 7 uur weer in Waalwijk. De regeling was bij het bestuur in goede handen en de reisgele genheid was door Musa Express tot in de puntjes verzorgd. Naar wij vernemen zal de ver- eeniging 't volgend jaar het 25- jarig bestaan vieren en zullen bij de 25ste bedevaart verschillende jubilarissen worden gehuldigd. VOETBALUITSLAGEN. Eerste klasse. District IV. HelmondNAC 52 District VI. EindhovenLimburgia 33 De SpechtenBrabantia 51 Tweede klasse B. Wilhelmina—De Valk 2—1 Geelbr. Mulo—DESK 3—1 KolpingTivoli 61 Cone. SVDWoensel 11 VERRASSENDE VOETBAL NEDERLAGEN DER BRITTEN. 80.000 Toeschouwers te Brussel en 34.000 te Zürich zijn Zondag getuige geweest van de voetbalnederlagen van de grootmeesters dezer sport: Schotland en Engeland. Het zelfde Belgisch elftal dat 14 dagen geleden te Antwerpen met 12 van Nederland ver loor (alleen waren Vercam- men en Puttaert vervangen door Henriet en Massay) ze gevierde met 21 over de Schotten, Zwitserland won volkomen verdiend met 10 van Engeland. Met groote vreugde en dankbaar heid geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje HANS. P. ZONNEVIJLLE J. ZONNEVIJLLE- SONNEVELD FRANSJE. Waalwijk, 16 Mei 1947. Stationsstraat 2. Op 27 Mei a.s. hopen onze lieve ouders W. v. d, Wiel en B. v. d. Wiel v. Noort hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat God hen nog vele jaren mag sparen, is de wens van hun dankbare kinderen: G1EL SIENA LENA HARRIE RIE JO RIEK BEP WILLY. Torenstraat 6, Drunen. en nog vele andere binnen- en bnitenlandsche bladen en tijdschriften zijn voortaan in voorraad bij „DE BIEB" - MARKT 11 WAALWIJK. TE KOOP: Een een-pers Veerenbed met Peluw, in zeer goede staat Een Loden Regenjas, Nieuw. Een Hondenmand groote maat. Nieuw. Inlichtingen waar geeft „DE BIEB" MARKT 11 WAALWIJK. GEVRAAGD: voor verstel en nieuw werk voor één dag in de week. KERKSTRAAT 113 WAALWIJK. voor schoolgaande jongen van 6. jaar' waarvan de ouders varende zijn. Brieven onder No. 1852 Bureau van dit blad. De Burgemeester van DRUNEN maakt bekend dat op Donderdag 22 Mei a,s. 19.30 uur in de zaal van TH. ELSHOUT, in samenwerking met de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Wédefopbouw een voorlichtingsavond wordt gegeven inzake financiering, herbouw, nieuw bouw etc. van onroerende goederen. Voor deze gelegenheid kunnen de ingezetenen vooraf schriftelijk vra gen stellen, welke moeten zhn in gediend voor Woensdag 21 Mei a s. ten gemeentehuize. Deze vragen worden op de voorlichtingsavond behandeld, De bespreking is voor iedereen toagankelijk. De Burgemeester voornoemd, Mr. R. J. TH. VAN DER HEIDEN. Schoenreparaties welke uiter lijk Woensdag v.m. 1 2 uur in ons bezit zijn worden dezelfde week afgeleverd. Andere blijven tot de volgende week staan. Aflevering geschiedt alleen a contant. Schoenherstellers bedrijf ,/T HEIKE" VERLOREN met naam Ekim Betonemmalle tusschen Capelle en Hedel. Terug te bezorgeu bij: J. VAN OVERSTEFG, Nieuwstr. B 7 VRIJHOEVE-CAPELLE. TE KOOP: een in zeer goede staat zijnde (merk Pelgrim.) Te bevragenW. VAN ZELST Stationsweg C 136 CAPELLE TE KOOP: Twee met PIJPEN, zoo goed als nieuw Te bevragen L. VAN CAMPEN Floris V Laan 27 WAALWIJK GEVRAAGD: Kleermakerij HARRIE HOEVENAARS Baardwijkschestraat 30 WAALWIJK. Aan dit blad wordt voor zoo spoedig mogelijk Brieven aan het Bureau van deze courant. wat U Uw aanstaande Communicantals zult geven, loopt U dan even binnen bij waar een uitgebreide sortering U wacht, alle maten 15 punten van 7 tot 15 jaar IC punten WAALWIJK - Grootestraat 178. Van der Schuyt van den Boom Stanfiies Reederij. Op 1 e PINKSTERDAG ZONDAG 25 MEI 1947 van 's-H e r t o g e n b o s c h en Heusden naar Via Dordrecht met het S.S. „Stad Rotterdam". Vertrek van 's-Bosch 7.30 uur, van Heusden 8.45 uur. Terug van Rotterdam le Pinksterdag 25 Mei 1947 1630 uur 2e Pinksterdag 26 Mei 1947 12 uur. Tarief: Retourbiljetten geldig tot en met Vrijdag 30 Mei 1947 f250; Kinderen tot en met 3 jaar vrij, mits geen afzonderlijke zitplaats in nemend. Kinderen boven 3 jaar tot en met 9 jaar f 1.25. N.B. Indien de terugreis plaats vindt op Maandag tot en met Vrijdag mag van de eerste klasse gebruik gemaakt worden. BUFFET EN MUZIEK AAN BOORD. PLAATSKAARTEN verkrijgbaar bij: Van der Schuyt - van den Boom - Stanfries-Reederij, Zuid-Willemsvaart, 's-Hertogenbosch, Telefoon 8133 en bij Van der Schuyt - van dti Boom - Stav.Wes-Rc:dcri{, Hccsóp-n, Telefoon 7. Fa ANT. BERGMANS, Grootestr. 1 53 WAALWIJK heeft plaats VACANT voor een Uitstekende positie, eventueel ook voor die het vak van ontwerpen en model- leeren wel reeds prima beheerscht, maar zijn sporen nog verdienen moet.. Uitv. soil, onder No. 1849 Bur. v, d. blad. VRAAGT voor direct FLINKE 18 23 jaar. Soil, onder No. 1850 Bur. v. d. blad. voor fabrieks- en magazijnadministratie. Brieven onder No. 1851 aan het Bureau van dit blad. De Echo van het Zuiden ricofdredacteur-llitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waaiwijksche Stoomdrukkerij Antoon Ticlen. Weer zijn er geruchten in om loop omtrent personeelsmutaties in en in verband met Indië. Perio diek, om de zoveel maanden, komt het bericht dat Dr. van Mook wil aftreden als Luitenant-Gouver- neur-Generaal. Zoals bekend werd enige tijd geleden Prof. Romme, de fractie leider van de K.V.P. als zijn ver moedelijke opvolger genoemd. Nu fungeert als zodanio /&e eer Meij- uen' oud-minister van Grlog. Het ministerie voor Ovejeese Ge biedsdelen, dat te veejvergt van één persoon, zou gesptst worden in twee departementen een minis terie voor Ombouw an het Ko- ninkp'ik „.es...één vor Overzeese Gebiedsdelen. Van het eerste zou de heer Jonkman hoofd worden en van het tweede Prof. Romme. Wanneer deze geruchten waar heid zouden bevatten, wat van sommige zijden sterk wordt be twijfeld, zou deze verandering wel eens het begin kunnen vormen van een koersverandering in de poli tiek van de Nederlandse Regering ten opzichte van Indonesië. Dat er iets belangrijks gaande is, menen we wel te mogen opmaken uit het bezoek van de ministers Beel en Jonkman aan het Rijk Overzee.' Men krijgt sterk de indruk, dat het daar niet gaat, zoals men dat, na de ondertekening van het accoord van Linggadjati, had mogen ver wachten. Dit blijkt ook al uit de loop van de onderhandelingen op eco nomisch terrein. Steeds blijkt de Indonesische deleoatie op een an der standpunt te staan en andere conclusies te trekken uit het ac coord dan de Nederlandse delega tie. En juist de onderhandelingen op dit gebied zijn momenteel uiterst belangrijk. Misschien niet zozeer voor de verhouding tussen Nederland en Indonesië op zich, maar meer voor hun beider ver houding tot de rest van de we reld. Het mensdom staat er na deze oorlog economisch zeer slecht voor en de wereldeconomie kan niet verdragen dat een groot deel van de bevolking grotendeels is uitgesloten van de wereldcon sumptie, maar nog minder dat het gebied, waarin deze bevolking woont, niet deelneemt aan de productie. Nog te minder kan dit verdragen worden, indien dit ge bied de leverancier kan zijn van zeer veel artikelen, die voor de wereld noodzakelijk zijn. De Ver enigde Staten hebben Nederland een tweetal weken geleden dan ook al eens vriendelijk te kennen gegeven, dat zij het op prijs zou den stellen indien de Indonesische producten konden worden aange voerd op de wereldmarkt. Voor ons land is het nu van het hoogste belang zich te kunnen beroepen op de overeenkomst van Lingg ïd- jati, die ook door Amerika was toegejuicht en er op te kunnen wijzen dat de economische onder handelingen niet door ons worden gesaboteerd. Indien men bij het bovenstaan de nog in overweging neemt, dat Amerika volop bezig is het ge bied van de Russische invloeds feer te verkleinen en er dus wel voor zal oppassen, dat enig and-r land i.e. Indonesië het gevaar loopt onder die invloed le gera ken, dan zou men o.i. tot de con clusie kunnen komen dat Neder land er in de wereldpolitiek beter is komen voor te staan. De ge ruchten omtrent de mutaties, waarvan we in het begin van dit artikel spraken, zouden daarin hun uitgangspunt kunnen vinden. Als men hoort van eeri benoeming van een oud-minister van oorlog tot gouverneur-generaal en van Romme tot Minister van Overzee se Gebiedsdelen, gaat men onwil lekeurig denken dat onze Regering van plan is van nu af voet bij stuk te houden en in geen geval verder te gaan dan hetgeen nu is overeengekomen. De tijd schijnt daarvoor rijp te zijn. Natuurlijk is het nog wel afwachten welke indruk de ministers Beel en Jonk man in Indië hebben opgedaan en welke hun ervaringen zullen zijn geweest bij de onderhandelingen die zij ter plaatse zeker zullen hebben gevoerd. Maar alles bij alles menen- wij dat de tekenen er op wijzen, dat onze Regering een meer vaste lijn zal gaan aanhou den bij haar politiek ten opzichte van Indië. POLITIEKE OPKLARING IN INDONESIë. Een zegsman van de Indo nesische republiek heeft Zon dag aan Associated Press ver klaard, dat luitenant-gouver neur-generaal v. Mook en de Indonesische premier, dr. Sjahrir, Vrijdagavond een succesvolle conferentie heb ben gehouden en dat er nu aan beide zijden een aanzien lijk meer begrip heerscht, waardoor de. politieke situatie in hooge mate verbeterd is. De zegsman weigerde mede te deelen over welke punten gesproken is. Sinds de mislukking van de economische besprekingen was van beide kanten toege geven, dat de verhouding ge spannen was. Zaterdagmorgen hebben op nieuw besprekingen plaats gehad tusschen Van Mook, v. Hoogstraten en Sjahrir. Een Ned. ambtenaar heeft gezegd, dat de conferentie op twee punten tot overeenstem ming is gekomen, nu de In donesiërs er in hebben toege stemd om met ingang van 1 Juni de Nederlanders toe te staan gebruik te maken van de spoorlijn BataviaBan doeng (die in handen van de Indonesiërs is) voor de voor ziening van het gebied om Bandoeng. Verder hebben de Indone siërs bevestigd, dat een offi- ciëele Ned. delegatie permis sie zou krijgen op 26 Mei naar Djokjakarta te gaan, om een begin te maken met de be sprekingen over de verdere practische uitvoering van Linggadjati. De berichtgever zei, dat de Nederlanders goe de hoop koesterden, dat de misverstanden door recht streeks contact met de In donesische leiders uit den weg geruimd zouden kunnen wor den en dat een practische sa menwerking daardoor bevor derd zou kunnen worden. NED. DELEGATIE NAAR DJOKJAKARTA. In een conferentie van de ministers Beel en. Jonkman, de luit.-gouverneur-generaal Van Mook en de Commissie- generaal is Vrijdag volgens „A.P." besloten, dat op 26 Mei een delegatie van hooge Ne- derlandsche officiëele perso nen naar de hoofdstad van de Indonesische republiek Djok jakarta zal vertrekken om be sprekingen te voeren met de republikeinsche bestuurders over de bestaande moeilijk heden. De delegatie zal staan onder leiding van dr. Boon van het ministerie van bui- tenlandsche zaken. BEROEP TOT TERUG TREKKING NED. TROEPEN. Het vakvereenigingscongres van de Indonesische republiek dat te Malang op Java bijeen is, heeft besloten een beroep te doen op 't wereldverbond van vakvereenigingen ten einde het wegtrekken van de Nederlandsche troepen uit In donesië te bevorderen. Het congres besloot even eens de 'Nederlandsche vak vereenigingen te verzoeken alles te doen om verdere troepen-uitzendingen naar In donesië tegen te gaan en den terugkeer te bewerkstelligen van de zich thans in Indone sië bevindende Ned. troepen macht. Het centraal bureau van de republikeinsche vakbeweging neemt stappen om aansluiting bij het wereldverbond tot- stand te brengen. Twee Indo nesische vakvereenigingslei- ders worden afgevaardigd naar de-bij eenkomst van den algemeenen raad van het we reldverbond dat de volgende maand in Praag plaats heeft. DREIGEND COMMUNIS TISCH GEVAAR IN ITALIë. Sumner Welles dringt aan op verhooging der Ameri- kaansche hulp. Sumner Welles, voormalig onderminister van Buiten- landsche Zaken in de V.S., heeft in een radio-rede ver klaard, dat de V.S., ten einde te voorkomen dat de commu nisten in Italië de macht in handen nemen, meer econo mische hulp aan Italië zullen verleenen en de ratificatie van het Italiaansche vredes verdrag zullen uitstellen. Volgens Sumner Welles zijn de communisten onder Togli- atti in verband met de toe nemende ernst van de interne economische toestand van het land en de wrok van Italië tegen de bepalingen van het vredesverdrag practisch in de gelegenheid met geweld of door bij de October-verkie- zingen de overwinning te be halen de macht in handen te nemen. De communistische partij is deeenige politieke partij in Italië, die over ruime finan- ciëele middelen beschikt. Sumner Welles is er van verwittigd, dat enkele der hoogste functionarissen in de Italiaansche regeering de be wijzen in handen hebben, dat Togliatti direct uit Moskou gelden ontvangt. De eenige gewapende macht waar de regeering op kan ver trouwen, zijn de carabinieri, niet meer dan 60.000 man sterk. Indien het tot een op- stand zou komen, kan men moeilijk gelooven dat de troe pen van Tito aan de andere zijde van de grens niet actieve medewerking zullen verlee nen. MEERDERHEID VOOR CHR. DEMOCRATEN. In de geheele Fransche be zettingszone van Duitschland hadden Zondag parlements verkiezingenplaats. De christelijke democrati sche unie die in de Ameri- kaansche zone reeds de lei dende partij is, bleek in de Landtag van Wuerttemberg- Hohenzollern een duidelijke meerderheid gekregen te heb ben, daar zij in vijf landen 52 procent van meer dan 90.000 stemmen had verkre gen. 20 MILLIARD VOOR EUROPA? Volgens de New Yorksche correspondent van de „Daily Mail" heeft president Truman alle diplomatieke vertegen- woordigesr in Europa op dracht gegeven, vast te stel len welk bedrag elk land noo- dig heeft. Zoodra de behoeften bekend zijn, zal het groote Ameri- kaansche plan voor financi- eele steun ten bedrage van 20 milliard gulden worden uitgevoerd, aldus de corres pondent. AANGIFTEPLICHT VOOR DE VERMOGENS- AANWASBELASTING. Door de uitreiking van een aangiftebiljet voor de gewo ne Inkomstenbelasting ont staat de verplichting tot het doen van aangifte. Wie die verplichting niet of niet tijdig nakomt, loopt kans een geldboete te krijgen. Maar bovendien wordt, indien een aangiftebiljet niet ter Inspec tie komt, meestal een ambts halve aanslag opgelegd, welke natuurlijk aan de veilige (lees: hooge) kant is. Heeft men dan bezwaren (en wie zou die niet hebben), dan wordt de bewijslast ver zwaard; de Inspecteur en de 'Raad van Beroep nemen aan dat de aanslag juist is, tenzij de belastingplichtige er in slaagt aan te toonen dat hij te hoog is. Wie geen aangiftebiljet heeft ontvangen, is verplicht er een aan te vragen binnen 14 dagen nadat sedert 't ein de van het belastingjaar 6 maanden zijn verloopen. Hij, die bijvoorbeeld een loon had, maar daarnaast in 1946 nog 500.met handel verdien de, is verplicht vóór 15 Juli 1947 een aangiftebiljet aan te vragen. Hoe is dit nu bij de Ver- mogensaanwasbelasting? De gelukkige bezitters van een biljet moeten dit natuur lijk invullen en inzenden. Gaat de rest nu vrij uit? Neen ook zij zijn verplicht een aan giftebiljet aan te vragen, als zij hiervoor in aanmerking komen. Dat zijn: a. personen, die op den 2en peildatum (meestal 1 Jan. 1946) nog geen 18 jaar waren en .v op dien datum 1000.of meer bezaten. Denkt er aan, Papa, U bent hiervoor verantwoordelijk! Heeft Uw kind van 17 jaar een spaarboekje van 1400.dan weet U wat U te doen staat. b. personen, die op den tweeden peildatum (1 Jan. 1946)ouder dan 18 jaar waren en 5000.of meer bezaten. Hieruit moet U niet con- cludeeren dat een 17-jarige met 1400.op de bank nu ook altijd een aanslag zal krij gen. Zijn aangifteplicht staat echter vast; of hij een aanslag krijgt hangt af van andere factoren. De termijn waarbinnen ie der, die geen aangifte-formu lier heeft ontvangen, dit moet aanvragen, is verlengd tot 6 Juni 1947. Alle personen die dus meer bezitten dan 5000.(zij, die jonger zijn dan 18 jaar, indien zij meer bezitten dan 1000.moeten dus vóór dien datum aan de Inspectie om een aangiftebiljet Vermo- gensaanwasbelasting vragen. v. Loon. Straten worden vernieuwd. 5 Zal tot vordering van woonruimte moeten worden overgegaan Zaterdagavond was de raad der gemeente Raamsdonk in een openbare vergadering bij een. Afwezig was het lid de heer Verschure. Na opening door den voor-, zitter, burgemeester Prinssen werden de notulen van de vo rige bijeenkomst onveranderd goedgekeurd. De verschillende ingekomen stukken werden voor kennis geving aangenomen. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot intrekking van het raadsbesluit, om deel te ne men aan het proef-proces tus schen de gemeenten en het rijk, inzake de aansprakelijk heid over ten onrechte uitge keerde kostwinnersvergoe ding. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot het opnieuw vaststel len van een verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden. Z.h.st. accoord. Nota van aanmerkingen op de gemeentebegrooting dienst 1947, met ontwerp-antwoord en voorstel tot wijziging van de begrooting. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot intrekking raadsbe sluit, waarbij de woning aan de Prins Hendrikstraat H 7 onderhands is verhuurd en aanwijzing van deze woning tot ambtswoning voor den burgemeester. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot het opnieuw vaststel len van een verordening op de heffing van een straatbe lasting. Z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp-be- sluit om opnieuw het Binnen- padje tusschen de Molenstr. en de Schansstraat aan het openbaar verkeer te onttrek- Z.h.st. accoord. Rapport van de commissie met voorstel van B. en W. en ontwerp-besluit tot wijziging van het reglement van orde voor de vergadering van den Raad. Namens de commissie deel de de heer Lankhuijzen mede, dat de aangelegenheid (ope nen van de vergaderingen met gebed) de algemeene en warme belangstelling had. Men gaf daarom in overwe ging overeenkomstig 't voor stel van B. en W. te beslissen. De raad ging daarna met 't voorstel van B. en W., een be-" paald gebed in te voeren, ac coord, z.h.st. Voorstel met ontwerp-be- sulit tot wijziging van de ambtenaren-verordening de zer gemeente. Het betrof hier meer het in overeenstemming brengen met een Rijksregeling en de raad ging met het voorstel van B. en W. dan ook z.h.st. accoord. Voorstel met ontwerp-be sluit tot het opnieuw vaststel len van de verordening tot regeling van de benoeming en het ontslag van ambtenaren en bedienden. De benoeming en het ont slag van ambtenaren en be dienden was destijds overge dragen aan B. en W. Men had echter het administra tief en technisch personeel overgeslagen en de verorde ning behoefde een wijziging in dezen zin. Z.h.st. accoord. Hierdoor zouden B. en W. spoedig over kunnen gaan tot benoeming van een assistent- gemeenteopzichter.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1