Rijwielen met banden EEN DOORZETTER. AVEHA Koffie en Thee met Biscuits. ADVOCAAT als Pinkster-reclame. ANDRE VAN HILST. F 121.25 Magazijn „ELECTRA" |\/|US>I3 SACRUK/j ALGEMENE LEDENVERGADERING ter overname aangeboden Tennisbaan. MOTORCLUB „MARIJKE" Prima D. K. W. MOTOR 100 Incident op Piccadilly, De Graaf van Monte Cristo Bij een vergeten Jubileum. EEN NETTE R. K. Tuinknecht Welk jong Meisje lichte werzaamheden verrichten TOERTOCHT. PLANKEN KEET EEN SPORTFIETS KIN DER WAGEN. HEERENCOSTUUM. VLOERKLEEDEN H U W E L IJ K. GEVRAAGD voor direct indiensttreding: PERSONEEL voor alle afdeelingen. MARTI NO'S SCHOENFABRIEKEN KAATSHEUVEL. gram heerlijke B ISCU ITS voor ct. WAALWIJKSE ZWEMVERENIGING. op Vrijdag 23 Mei a.s. GOUDEN TROUW EN VERLOVINGSRINGEN Uit voorraad leverbaar; zonder Bon Grootestraat 207 W A A L W IJ K. WAALWIJK 'TEL. 9 Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dmsda8 en Donaerda8 KRACHTIGE TAAL VAN MINISTER-PRESIDENT BEEL. Wat Katholiek Thuisfront in Waalwijk deed. GERTOUWD F. A. HOEBEN Wachtmr Kon. Marech. A. M. L. VAN BOKHOVEN Buitenzorg, Heusden, Engstraat 90, 20 Mei 1947- Kerkelijke inzegening zal plaats hebben na terugkeer uit Indië. DANKBETUIGING. Het is ons een grote behoefte, allen die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt langs deze weg hartelijk te danken. Vooral de fa. Gompen, Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, kapelaan Ras en andere vooraanstaande personen in en buiten Waalwijk die van hun sym- phatie hebbeu blijk gegeven. Ook het comité alsmede de buurt bewoners en de Harmonie „St. Crispijn" alsmede de autobezitters die zo spontaan ons deze eer hebben aangedaan, hartelijk dank. W, BOSSERS—BROK Past, Kuijpersstraat 24 WAALWIJK. Burgemeester en Wethonders van WAALWIJK maken bekend, dat in verband met de a.s. volks- en woningtelling de gemeente secretarie voor het publiek zal GESLOTEN zijn op Woensdag 28, Donderdag 29 en Vrijdag 30 Mei en Maandag 2, Dinsdag 3 en Woensdag 4 Juni a s., behalve voor aangiften Burgerlijke Stand, dringende aan gelegenheden en behaudeling aan vragen Consumenten-crediet. Het spreekuur van den Burge meester op Vrijdag 30 Mei en Dins dag 3 Juni a.s. vindt wel doorgang. Op Vrijdag 23 Mei a s. houdt de Burgemeester GEEN spreekuur. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, GEVRAAGD: op de Bloemisterij en Kwee- kerij te Nieuwkuijk. C. VAN LOON Bloemenmagazijn „De Vlinder" Hinthamerstraat 21 's HERTOGENBOSCH. wil op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 8 uur tot half 2 in een gezin met 1 kindje. Adres te bevragen Bureau van dit blad. Voor dit seisoen Zondagmiddag en -avond vanaf 2 uur. Inlichtingen VAN MIL, Grootestr. 249, WAALWIJK. uit Sprang-Capelle organiseert 2en Pinksterdag Nieuwe leden kunnen zich nog opgeven' Vrijdag 23 Mei om 8 uur bij Café ANT. VAN DIJK. Wegens overcompleet TE KOOP AANGEBODEN: MAHONIE BUFFET EIKENHOUTEN BUFFET SCHRIJFTAFEL 2 FAUTEUILS MET 4 STOELEN Moquette bekleeding THEETAFELTJE SPIEGEL VLOERBEKLEEDING. Te bevrageu MR. VAN COOTHSTRAAT 21. TE KOOP: 1 paar hoge Rubberlaarzen 1 Baby-trekkar 1 Kinderfietsje. Adres bevr. bureau v> d. blad of drukkerij „Excelsior", K'heuvel. TE HUUR GEVRAAGD voor noodwoning, of KAMER EN KEUKEN liefst Sprang-Capelle, door nette Jongelui. Brieven onder No. 1855 aan het Bureau van dit blad. TE KOOP: compleet met goede banden. Te bevragen: HEISTRAAT D 82 CAPELLE. TE KOOP: een goed onderhouden 1 v. o. 2de hands maat 48. B 30 VRIJHOEVE—CAPELLE. TE KOOP: 2 prachtige NIEUWE vooroorlogsche Adres te bevragen Bureau van dit blad. TE RUIL: 200 c,c. tegen 125 c.c. (met bijbetaling Uwerzijds.) Brieven onder No. 6500 aan het Bureau van dit blad. Meisjes en Vrouwen v. d. werkende en boerenstand. Weet UdatNeder- landsch Grootste Huwelijksbemid delingsorganisatie, geheel onder vrouwelijke directie, voor U zeer veel serieuze relaties heeft en directe kennismaking is gegaran deerd? Vraagt direct inlichtingen. „EXCELSIOR". Hoofdkantoor Ministerpark 18 a, HILVERSUM. Kantoor te TILBURG Nieuwe Bosscheweg 92. Kantoor Ie DORDRECHT, Willemstraat 18. Kan toor te ROTTERDAM, Wolphaerts. bocht 209 b Geopend 2—5, ook Zat. en Zond. 's Maandags gesloten. VERDER AANGENAME WERKKRING. MUZIEKHANDEL „CRESCENDO" verzorgt voor u alle vaorkomende REPARATIE'S ook ook voor Harmonie en Fanfare. Uitsluitend eerste klas reparatie en binnen 8 a 14 dagen gereed. „CRESCENDO" Stationsstraat 67 - Waalwijk Vanaf DONDERDAG 22 tot en met ZATERDAG 31 MEI ontvangt men ook bij KOFFIE- EN THEEBON die men besteedt 0 AVEHA KOFFIE GROEN per pak van 250 gram 63 ct- AVEHA KOFFIE ROOD per pak van 250 gram 72 ct. AVEHA KOFFIE PAARS per pak van 250 gram 80 ct. AVEHA THEE ROOD per pak van 100 gram 38 ct. AVEHA THEE ORANJE per pak van 100 gram 45 ct. AVEHA THEE PAARS per pak van 100 gram 50 ct. BESTEEDT UW BON GOED. KOOPT AVEHA KOFFIE EN THEE Hoe kunt U koper worden van een fles ADVOCAAT? VRAAGT INLICHTINGEN IN ONZE FILIALEN. Tegen PINKSTEREN liggen voor al onze klanten schaarse bon- vrije artikelen gereed. NEEMT AVEHA TOT KRUIDENIER. Bij deze betuig ik mijn hartelijke dank voor de overgrooie belangstelling ondervonden bij de over name van Hoiel Café-Restaurant ,,DE TWEE KOLOMMEN". De groote toeloop van belangstellenden, de vele bloemstukken hebben mij zeer dankbaar gestemd. Mijnerzijds hoop ik mijn cliëntèle op elke wijze te kunnen tevreden stellen en beveel mij gaarne in ieders steun aan. J. C. M. WINTERINK Hotel ,,De Twee Kolommen te 8 uur in de zaal van den Heer SJEF MOONEN Stationskoffiehuis te Waalwijk. AAN DE ORDE: Bespreking gehele overname van het bad door de Gemeente Waalwijk. HET BESTUUR. KLEIN MACHINAAL TIMMERBEDRIJF wenst zich te specialiseeren in het fabriceeren van HOUTEN HAKKEN en SLEEHAKKEN zoekt groote Schoenenfabriek of Handelsonderneming welke zich met finantieële deelname hiervoor wenst te intresse9ren. Brieven onder No. 1854 aan het Bureau van dit blad. MUZIEKHANDEL „CRESCENDO" heeft voor u alle soorten INSTRUMENTEN zooals Guitaars, Banjo's, Mandolien's. Violen, alle Onderdeelen, Blaas instrumenten voor Harmonie: Verders uitgebreide keuze in Piani en Accordeon Muziek. „CRESCENDO" Stationsstraat 67 - Waalwijk, OOK ZONDER INLEVERING C. VAN DE LEUR Hoofdstraat 133 v/h. H. van Bommel KAATSHEUVEL. Eigenctor: J.N.B.H. BOERS r T 23 - 24 - 25 Mei presenteeren Wij U Toegang 14 jaar. 26 en 28 Mei Toegang 14 jaar. r.dagalijks u - t uur DINSDAG 27 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 42. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Anfoon Tielen. Het was op 1 Januari van dit jaar vijf en twintig jaar geleden, dat de gemeenten Waalwijk, ,j;c en Besoijen tot de nieu we gemeente Waalwijk werden verenigd. De hedendaagse zorgen en beslommeringen zullen wel de oorzaak zijn geweest, dat dit ju bileum ongemerkt voorbij is ge gaan, al zou er o.i. wel reden zijn geweest om dit feit enigszins fees telijk'te herdenken. Wanneer immers een oud-Waal- wijker na een ^afwezigheid van b.v. dertig jaar in zijn geboorte plaats terugkeert, dan zal hij spontaan, niet grote ingenomen heid en zichtbare voldoening ge-^ tuigen: wat is Waalwijk toch bui tengewoon vooruitgegaan! Reeds uit de verte ziet hij, dat het aspect van het centrum van de Lang straat geheel anders is geworden. De hoge toren en de massale koe pel van de nieuwe St. Janskerk zijn in de plaats gekomen van dc vroegere Waterstaatskerk met het onogelijke houten torentje. De fraaie Gotische St. Clemenskerk van v.m. Baardwijk was er in zijn tijd ook al, maar v.m. Besoijen heeft een nieuwe katholieke kerk gekregen met een pittoresk toren tje, waarmede de sympathieke Pastoor Buys en een kunstzinnig Benedictijner monnik zich een mo nument „aere perennius" (duurza mer dan erts) hebben opgericht. Onze Waalwijker kijkt met ver wondering naar de hoge trapge vel van het nieuwe Raadhuis en hij denkt terug aan het sombere weinig aestetische gebouw, dat in zijn tijd dienst deed voor de be hartiging van de Gemeente-belan gen, de kantonnale rechtspraak en de aangelegenheden van de Ka mer van Koophandel en Fabrie ken. Wendt hij de blik naar het Zuiden, dan ziet hij, dat de St. Antoniuskerk heel wat groter is dan vroeger, maar zal het betreu ren, dat dit gebouw nog niet over eenkomstig de foto van de ma quette, voorkomend in de Gids van Waalwijk, is afgebouwd. Wanneer de bovengenoemde oud-Waalwijker het stationsge bouw heeft verlaten, en zich in de richting van het centrum begeeft, ziet hij' nieuwe en fraaie woon straten met wei-onderhouden tui nen, getuigend van economische bloei en verhoogde koopkracht van de bevolking van Waalwijk en omgeving. Hij krijgt waardering voor het Gemeentebestuur, dat door straten- en pleinenaanleg het nieuwe stadsbeeld heeft mogelijk gemaakt. Evenals de Duitse sol daten in 1940 blijft hij in verruk king voor het nieuwe Raadhuis plein staan, vooral, als hij breed genoeg van opvatting is, om in te zien, dat het aanzien van de gemeente mede bepaald wordt door de voornaamheid van het gebouw, waarin de gemeentebe langen worden behartigd. Ieder onbevooroordeeld inwoner van vm. Besoijen of Baardwijk zal mogten getuigen, dat de vereni ging van de drie gemeenten ook 'i,m hun omgeving is ten goede gekomen. We willen alleen maar wijzen op de uitmuntende bestra ting, welke hier door het gemeen tebestuur is aangelegd. Komt onze oud-Waalwijker in de omgeving van de Haven, dan constateert hij, tot zijn voldoening, dat de jaren lang verwaarloosde Protestantse kerk grondig en deskundig is ge restaureerd, zodat nu de fraaie lijnen en motieven van dit laat- Middeleeuwse bouwwerk volledig tot haar recht komen. Het haven milieu stemt hem overigens tot teleurstelling: wel ziet hij enige grote nieuwe en in aanbouw zijn de fabrieksgebouwen en pakhui zen, waarin of waaraan gewerkt wordt, maar de haven en omge ving vertonen niet de drukke scheepvaart en het levendige goe derenverkeer, dat hij zo gaarne had verwacht. Het water in,,de haven is nog zwarter en Vetter dan in zijn tijd en bjj eb en oos tenwind ziet hij dat het geregelde en dure baggeren de opslibbing maar nauwelijks kan bijhouden. Doortrekking naar de brede en diepe Bergse Maas werd in zijn jeugd reeds overwogen, maar be hoort nog altijd tot de vrome wen sen. Ook op andere wijze wordt het onze'vroegere stadgenoot dui delijk, dat de waterstaatkundige toestand nog immer te wensen overlaat. Hij maakt een wande ling langs de Winterdijk, nu veel rustiger dan vroeger, toen vele meest kinderrijke gezinnen langs die dijk op zeer onvoldoende wij ze waren gehuisvest. Het weiland panorama van de Buitenpolders vindt hij misschien nog mooier dan vroeger, maar bij enig nadenken zal ook hij zich afvragen, is het in onze tijd, nu de landhonger zo groot is, dat waarschijnlijk hon derden jonge boeren met rege ringssteun naar Canada of Brazi lië zullen gaan, economisch en so ciaal wel verantwoord, dat daar honderden hectaren vruchtbare za velgrond zo weinig-intensief wor den geëxploiteerd en dat de z.g. wilde inundaties van het nog al-. tijd niet afgesloten Oude Maasje elke vorm van bewoning en vaak ook het verkeer naar het Noorden onmogelijk maken? Enige honder den flinke boerderijen zouden kun nen worden gesticht; prachtig ge legen industrie-terreinen zouden beschikbaar komen, hier en in an dere gemeenten van de Lang straat: een harmonische uitbrei ding van Waalwijk zou worden mogelijk gemaakt, als de plannen, neergelegd in het desbetreffende Rapport van onze Kamer van Koophandel en Fabrieken werden uitgevoerd. Met weemoed denkt onze reeds grijs geworden oud- Waalwijker: 'zou ik dit alles nog beleven? Hij is beter te spreken over de tegenwoordige woningtoestanden: wat een verschil bij vroeger. Het is geen wonder, dat het sterfte cijfer en vooral de kindersterfte in de laatste dertig jaar zo sterk is gedaald, al is dit misschien nog meer te danken aan de actie van onze, Wit-Gele en Groene Kruis verenigingen en aan de betere geneeskundige verzorging, welke de stichting van een eigen zieken huis heeft mogelijk gemaakt. Als hij dit ziekenhuis, met enige moei te, heeft -gevonden, dan is hij enigszins teleurgesteld. Hij ziet met één oogopslag dat het niet groot genoeg is voor een rayon van minstens dertig duizend in woners en dat het ter plaatse on mogelijk is, die uitbreiding te ge ven, welke door de groei van de bevolking en de hedendaagse uit breiding van de ziekenhuis-ver- pleging wordt gevorderd. Waalwijk heeft alle eigenschap pen van een industriële gemeente, het is echter nog te weinig woon stad. Er is een schrijnend tekort aan woningen van allerlei aard; maar dit is in de meeste gemeen ten het geval. Er is echter in de onmiddellijke omgeving te weinig gelegenheid om te wandelen, een wandelpark vooral wordt node ge mist, vooral door hen, die niet over een eigen tuin beschikken en door de ouderen van dagen, voor wie een wandeling naar de dui nen te vermoeiend is. De bovengenoemde repatriëren de Waalwijker wil echter gaarne ook iets meer weten over het geestelijke leven van zijn vroegere stadgenoten. De nieuwe en ver zorgde kerkgebouwen zijn voor hem een bewijs, dat het godsdien stig leven er nog altijd bloeit: uit het feit, dat een stenen kiosk een deel uitmaakt van het Raadhuis plein leidt hij af, dat de beoefe ning en waardering van de mu ziek is gebleven; voor toneel zijn beter-ingerichte 'zalen beschikbaar dan vroeger, bioscopen zijn er ge komen. De grootste vooruitgang valt echter te constateren op het .ge bied van het onderwijs. Voor hei- gewoon lager onderwijs, dat altijd de grondslag zal blijven van de ontwikkeling van het gehele volk, zijn in de laatste dertig jaar een reeks nieuwe gebouwen gesticht; kinderen, wier geestelijke groei wat langzamer verloopt dan nor maal, kregen een eigen school met een speciaal programma; het kleu ter-onderwijs werd gemoderni seerd, maar vooral aan het ver- volg-onderwijs in al zijn geledin gen werd alle aandacht besteed. Onze gemeente kan thans bogen op een bloeiende ambachtsschool, welke naar we hopen, eerstdaags in een definitief gebouw wordt ondergebracht. Hier is gevestigd de Rijksvakschool voor de schoen, en lederindustrie, welke ertoe bij draagt, dat Waalwijk in binnen- en buitenland bekend, staat als centrum van schoen- en leerfabri- cage in Nederland. Een onover troffen-ingerichte R.K. Huishoud en Industrieschool geeft een op leiding voor gezinszorg in de meest-algemene zin van het woord. Wat de meer-intellectuele vor ming betreft, het uitgebreid lager onderwijs, dat voor het Mulo-di ploma opleidt, is hier een instel ling van de laatste kwarteeuw. Waalwijk heeft zich echter vooral met de voornaamste plaatsen van Noordbrabant op één lijn gesteld door het bezit van volledig mid delbaar onderwijs voor jongens en meisjes. Een volledige H.B.S. met A en B-afdeling geeft zowel op leiding voor het maatschappelijk leven als voor verdere studie; zij die geen dagonderwijs kunnen ge nieten, hebben aan de middelbare Toen minister-president Beel met minister Jonkman te Makas sar vertoefde, zeide hij o.m. 't vol gende: „Ook wij betreuren het zeer, dat na de ondertekening van Ling- gadjati niet voorspoediger door al ler samenwerking de nieuwe rechtsorde kan worden voorbe reid en opgezet. Het is onze wens daartoe ten spoedigste met u en allen, die bij deze nieuwe staat kundige ordening betrokken zijn, handelsavondschool gelegenheid tot vérdere ontwikkeling. Deze takken van middelbaar onderwijs zijn hier en elders reeds ingeburgerd en behoeven gen na dere toelichting. Dit is wel het ge val met de middelbare meisjes school, de jongste inrichting van middelbaar onderwijs, welke in alle plaatsen waar zij is opge richt, een algemene populariteit en waardering geniet. Ze is, zoals de Inspecteur-Generaal van het On derwijs, Dr. Bolkestein zich uit drukte, evenals een gymnasium „een zuiver humanistische school van bepaald aesthetisch karakter", d.w.z. ze wil in de eerste plaats algemene ontwikkeling en bescha ving bijbrengen en wel geheel overeenkomstig de geaardheid en de persoonlijkheid van het meisje. Daarnaast, of liever daardoor, geeft zij een volledige middelbare opleiding voor alle mogelijke maatschappelijke bestemmingen en is tevens een basis voor verdere j studie. Het bovenstaande geeft nog geen volledig beeld van de ont wikkeling. welke onze gemeente in de laatste 25 a 30 jaar heeft meegemaakt. Aan de evolutie van het verkeer b.v. zou men alleen al een heel artikel kunnen wijden. Veel goeds is hier tot stand geko men, meestal op initiatief en on der leiding van het Gemeentebe stuur, dat voor de geestelijke en stoffelijke belangen van de gehele gemeente en alle gemeentenaren altijd een open oog heeft gehad. Er is dan ook alle reden voor ons om, al is het dan wat laat, ons Gemeentebestuur van harte geluk te wensen met het zilveren jubi leum, tevens de hoop uitsprekend, de de Gemeente zich ook in de toekomst in een blijvende groei en bloei moge verheugen. V. tot een oplossing te geraken. De ze samenwerking moet leiden tot de Verenigde Staten van Indone sië. Door de ondertekening van Linggadjati heeft ook de Repu bliek harerzijds zich hiertoe be reid verklaard. Ik betreur het zeer, dat zowel haar uitlatingen tegenover de staat Oost-Indonesië als tegenover Nederland bij mij vaak ernstige twijfel doen rijzen over hare be reidheid. Deze twijfel mag niet langer blijven voortbestaan." De minister-president wees er op, dat de Nederlandse regering onder alle omstandigheden de grondslagen van Linggadjati tot richtsnoer van haar beleid houdt. Voorts zei de minister, dat zijn gedachten ook uitgingen naar Ha re Majesteit de Koningin. Hij wees erop met welk een grote belangstelling zij de ontwikkeling volgt, terwijl het uitblijven van de zozeer gewenste verbeteringen in de verhoudingen ook haar met ernstige zorg vervult. „Aan het hoofd van de toe komstige Unie zal het Oranjehuis een plaats innemen, zo goed als dit ook in het Koninkrijk het ge val is. Leve onze Koningin, in al ons streven onze leidsvrouwe en door haar uitzonderlijke gaven van geest en hart ons voorbeeld." De minister sprak de wens uit, dat door gezamenlijk te trachten de moeilijkheden te overwinnen met noeste vlijt van allen het staatsgebouw tot stand moge ko men en besloot: „Mogen de vol ken van Indonesië en Neder land, gedreven door hun nationale gevoelens, erin slagen, in nieuwe vormen een hecht en duurzaam samengaan te verwezenlijken." Dr. Beel heeft dus in. ronde woorden verklaard, dat de Repu bliek bij hem door haar uitlatin gen tegenover de staat Oost-In donesië en tegenover Nederland zelf meermalen ernstige twijfel heeft doen ontstaan over haar be reidheid om Linggadati na te ko men. En even vierkant volgde daar aan de toevoeging: „Die twijfel mag niet langer blijven voortbe staan.' Zeer velen in Nederland zullen de minister-president dankbaar zijn om die woorden. Ze geven uiting aan wat millioenen denken. En erkentelijkheid verdient ook de duidelijkheid, waarmede hij heeft doen uitkomen, dat de rege ring de overeenkomst van Ling gadjati onder alle omstandigheden tot richtsnoer voor haar beleid blijft nemen en dat het Oranjehuis dezelfde plaats aan het hoofd van de toekomstige Unie dient in te nemen als dit ook in het konin krijk het geval is. Nogmaals: dit zijn uitlatingen, welke, komende van die zijde, met veel instemming in Nederland zul len worden vernomen. Anderzijds doen deze woorden duidelijk uitkomen, dat het daar ginds met de Republiek nog geenszins in orde is, al kwamen er juist berichten over gunstige wendingen, als daar zijn dat een Ned. deputatie naar Djocja zou vertrekken, dat de Nederlanders gebruik konden maken van den spoorweg Batavia—Bandoeng e.a. Ook de militaire voorlichtings dienst geeft over Sumatra en Soe- rabaja nog steeds minder gunstige berichten. De dwaze praat van de E.V.C.- voorzitter Blokzijl op het Indone- sisch-arbeiders-congres te Malang zal aan-die houding wel niet veel goed doen GENERAAL KRULS ENTHOUSIAST OVER MO REEL ONZER JONGENS IN INDIË. De houding en het moreel van onze troepen in Indië zijn buiten gewoon goed en hebben mijn stoutste verwachtingen overtrof fen. En dat geldt niet alleen onze „doorgewinterde" O.V.W.-ers, maar ook de jongens der 7 Dec. divisie. Ook de bewakingsbatal jons, die in ons land slechts een korte opleiding hadden ontvangen, hebben zich buitengewoon goed aangepast, aldus generaal Kruis. Generaal Kruis had meermalen de klacht beluisterd, dat de jon gens lang niet zoveel terug ont vingen als zij hadden geschreven. Het is van groot belang, dat hun post prompt wordt beantwoord. Uit verschillende plaatsen in onze streek is in ons blad reeds naar voren gekomen, wat daar door Kath, Thuisfront voor de Jongens in Indië wordt gedaan. Daarom is er temeer reden om er ook eens op te wijzen wat in Groot- Waalwijk, in de verschillende parochieele afdeelingen voor dat doel geschiedt. Behalve tal van andere goede zaken, als Kerstgaven, Correspondentie e d. heeft het Thuisfront te Waalwijk gezorgd dat alle jongens uit onze gemeente „deEcho" sedert ongeveer een half jaar GRATIS toegezonden krijgen. Wat dit aan fjnancieele offers vraagt, zal men begrijpen als wij zeggen, dat elk abonnement onder gesloten enveloppe per luchtpost verzonden liefst I 7.50 per kwartaal kost! (Parochie St. Jan zendt 41, Parochie St. Clemens 14 en parochie St. Antonius 7 Echo's"alleen parochie O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis ontbreekt nog). Maar het Katholiek Thuisfront heeft dat graag voor hen over, omdat het weet dat deze geregelde toezending zoo gewaardeerd wordt. Men zal overigens de naam van het „Thuisfront" voortaan op 't adres kunnen vinden, als voortdurende herinnering aan dit mooie werk. Laten de Jongens in Indiê zorgen voor directe opgave van adres-verandering, dan zit men nooit zonder „Echo." REDACTIE.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1