BRAND5T0FFFNHANDEIACOPPENS Personeel gevraagd 2 zéér goede Markiezen EEN GOUDEN BROCHE. Gouden Damespolshorloge Belastingvraagstukken. voetbaluitslagen. kampioenscompetitif eindigt 13 juiite. Flinke DIENSTBODE oc/sejee/t /aAJ /feóóxocf; ufy kus]tie*\ k Ae/ üt orofe iaM. Bonnen 74 en 75 j TELEFOON 282 GROOTESTR. 10Q ruim Duivenhok EEN MOTORRIJWIEL 1 ELECTROMOTOR DAMESTAS FABRIEKS- en THUISSTIKSTERS HAKKENBROSSER Kracht in Zwikkerij en Ophalerij. voor de onderwerk-afdeling en finish. GEBR. VAN DRONGELEN LEDERWAREN-ATELIER VAN LEMMEN&Co. WAALWIJK 1 PRIMA OVERLEDERSNIJDER 2 STIKSTERS 2 AANKOMENDE JONGENS OF MEISJES. PIJPENLEGGERS. BANKWERKERS. TIMMERLIEDEN. bekwame pijpenleggers bekwame bankwerkers-monteurs bekwame timmerlieden DONDERDAG 29 MEI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 43. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijn. Dinsdag en Donderdag Gemeenteraad Vlijmen. Hoe aan grond te komen Onteigening op grote schaal. 31; L. de Bruin 32; C. Verhulsf 33; L. van Son 35; Th. Zwaans 36, 44; Jan v. Bladel Jr. 37; L. v. Dongen 41; C. Schuwer 42; L. de Bruin eerste overduif. De eerste duif behaalde een snelheid van 1432,70 per minuut, de laatste prijsduif 1292,66 per m. Donderdagavond inmanden voor de wedvlucht Pont St. Maxence (Fr.) van 7 tot 8 uur. Internationaal. FrankrijkNederland 40 PortugalEngeland 010 1 uxemburgSchotland 06 Distr. IV, 2e klasse A. MiddelburgDosko 33 BreskensDe Zeeuwen 31 AllianceTerneuzen 51 2e Klasse B. TivoliG. B. Mulo 21 ZwaluwWilhelmina 40 TOP—DESK 1—1 (gest.) District IV. 2e Klasse. Promotie- en degradatie wedstrijden. TSC—De Valk 3—1 Derde klasse. BiervlietRKC 1—5 Boxtel—UDI afg. Vierde klasse. Nevelo Ons Vios 1—7 Res. 2e klasse. WSC 2—RBC 2 5—0 De serie wedstrijden om 't kampioenschap van Neder land begint 8 Juni a.s.. zo mo gelijk zelfs op 1 Juni. Er wordt een volledige compet1 - tie gespeeld, waarbij ook van de Woensdagen en Zaterda gen wordt gebruik gemaakt. Uit het programjna blykt dat de kampioenscompetitie half Juli zal zijn afgelopen. Drie kampioenen zijn nog niet be kend. In het programme dient men in de plaats van Heeren veen te lezen Be Quick, in de plaats van Volewijckeri even tueel Blauw Wit en m ds plaats van NEC eventueel Go Ahead. Het programma ziet er als volgt uit: Zondag 8 Juni: Ai axHeerenveen BVVVolewijckers MVV—NEC Woensdag 11 Juni: HeerenveenAi ax VolewiickersBVV NEC—MVV Zondag 15 Juni: Aiax—BW (19'uur) HeerenveenNEC MVVVolewijckers Woensdag 18 Juni: BW—Aiax V ole wij ckersNEC BWHeerenveen Zaterdas: 21 Juni: AjaxVolewijckers Zondag 22 Juni: NEC—BVV MVVHeerenveen Woensdag 25 Juni: VolewiickersAiax BW—NEC HeerenveenMVV Zondag 29 Juni: MVV—Aiax (19 uur) Vol e wij ckersNEC MVVHeerenveen Woensdas- 2 Juli: Aiax—MVV NECVolewiickers HeerenveenBVV Zondag 6 Juli: NECA.iax V olewii ckersHeerenveen MW—BVV Woensdag 9 Juli: Zondag 13 Juli: AiaxNEC BW—MVV HeerenveenVolewiickers Indien de competitiewed strijd Ajax—Hermes DVS op Woensdag 28 Mei a.s. door kan gaan, wordt de wedstrijd om het kampioenschap van van Nederland BVVAjax gespeeld op Zondag 8 Juni a.s. en komt deze in het program ma van 18 Juni te vervallen. M 'et groote blijdschap en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon Bartholomeus Johannes Rudolf Peter. Mr. C. VERHOEVEN L. VERHOEVEN- VAN GENT Waalwijk. 26 Mei 1947. Schoolstraat 10 a. Op 4 Juni a.s. hopen onze ouders en grootouders M. L. Verhagen en W. Verhagen-van Eyck den dag te herdenken waarop zij voor 45 jaar in het Huwelijk traden, KINDEREN KLEINKINDEREN en Verloofden. Waalwijk, Mei 1947. Besoijenschestr. 2 a. L. VAN BERKEL en A. VAN BERKEL-v. d. SCHANS zeggen U mede namens weder- zijdsche familie hartelijk dank voor de groote belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Waalwijk, Mei 1947. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onze har telijke dank voor de overgrote belangstelling, ondervonden bij de eerste H. Communie van ons dochtertje RIEKI. JAC. VAN WOENSEL— POOTERS Gasthuisstr. 55 KAATSHEUVEL. DEGELIJK R.K. MEISJE oud 23 jaar biedt zich aan als hulp in de huishouding. Met alle huishoudelijke bezigheden vertrouwd. Liefst aansluiting in huiselijke kring. Brieven onder No. 1860 bureau v. d. bi. of drij. rExc." Kaatsheuvel. GEVRAAGD en een WERKSTER. Hoog loon. Veel vrij. Adres te bevragen bureau van dit blad of drij. „Exc." Kaatsheuvel. TE KOOP: mtr. 2.25 Zwart marmeren schoorsteen Glas 55 33, blank en gehamerd. HOOFDSTRAAT 145 KAATSHEUVEL. VERLOREN: tijdens de kermisdagen op de kermis te Drunen of gaande naar de Heistraat Tegen belooning terug te bezorgen bij den Colporteur P. J. HENDRIKS Torenstraat 112, Drunen. Qjj olasi /noca/j op6, TE KOOP: tevens geschikt voor V o I i ère. HAVENKANT C 212, CAPELLE. TE KOOP: Simplex 125 c.c. 5 p.k. A. DEKKERS, 2e Loonschendijk 148 KAATSHEUVEL. VERLOREN vermoedelijk op het Festivalterrein. Tegen goede belooning terug te bezorgen E. VAN HOORN—'THEEWES LOONOPZAND. VERLOREN Maandagavond vermoedelijk nabij filiaal de Gruyter Waalwijk. Door het verlies van deze tas, die o.a. ziekenbonnen, brieven en geld bevatte, is de eigenaresse, een ziekelijke dame, ten zeerste gedupeerd. Op den vin der wordt een dringend beroep gedaan de tas tegen goede beloning terug te bezorgen KERKSTR. 88 WAALWIJK. GEVRAAGD: Fa. M. ZWAANS, Schoenfabriek, KAATSHEUVEL. Schoenfabriek CAPELLE (N -Br.) vraagt HOOG LOON. PRETTIGE WERKKRING Aanmelden: BAARDWIJKSCHE STRAAT 12 WAALWIJK. Op de SCHEEPSWERF te HEUSDEN kunnen geplaatst worden: voor centrale verwarming* water- en sanitaire leiding; bekend met scheepswerk. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan boven genoemde firma. De Echo van het Zuiden üoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaaL Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. HUISRAAD IN DE VERMOGENSAANWAS- BELASTING. Enkele maanden heeft U de voorloopige aangifte V.A.B. ingezonden en kwam tot de volgende berekening: Eindvermogen 20.000. 1 Mei 1940 had U alleen schulden tot een bedrag van ƒ5.000.—. Het be ginvermogen was dus negatief 5.000. De werkelijke aanwas is 25.000. Voor de V.A.B. wordt de vermogensaanwas echter niet hooger gesteld dan het eind vermogen, vermeerderd met de bij te tellen schenkingen, aldus 20.000.—. Had men deze bepalingen niet opgeno men, dan bestond het gevaar dat iemand zijn geheele eind vermogen aan belasting zou moeten afdragen. Nu gaat U het definitieve aangiftebiljet invullen en stuit dan op de rubriek klee ding,huisraad enz. De waar- 1 de van een en ander was op 1 Mei 1940 5.000.—, op 1 Januari 1946 7.000.Er is niets bij gekocht of verkocht. Artikel 7 der Wet bepaalt dat de verkoopwaarde van die goederen op 1 Jan. 1946 niet hooger gesteld moet worden dan de waarde, waarvoor die zaken in aanmerking zijn ge nomen op 1 Mei 1940. De stij ging der verkoopwaarde brengt dus geen verhoogde aanwas mee. Maar het feit, dat kleeding en huisraad voor de gewone Vermogensbelas ting steeds vrijgesteld, het voor de V.A.B. niet zijn, brengt in dit geval wel een verhoogde aanwas mee. Het beginvermogen wordt nu: negatief 5.000.- bij kleeding en huisraad 5.000.- Totaal niets Eindvermogen 20.000. bij: kleeding en huisraad 5.000. 25.000.— De aanwas is nu ƒ25.000. in plaats van ƒ20.000. Huisraad en kleeding is dus de oorzaak, dat U min stens 2.500.meer belas ting betaalt. Het is dus zaak om in zoo'n geval niet te hoog te schatten. De Memorie van Toelichting zegt van kleeding enz. o.a. 't volgende: „Op de meubelen enz. die op den tweeden peildatum (1 Jan. 1946) aanwezig zijn, wordt derhalve geen vermo gensaanwas berekend. Door de wettelijke redactie wordt echter bereikt, dat ver- mogensaanwassen, die in meubelen, juweelen, enz. zijn belegd, in beginsel belastbaar zijn". Men zou dus ook kunnen beredeneeren, dat voor den fiscus alleen van belang is: I a. de opbrengst van verkocht huisraad enz.; b. het na 1 Mei 1940 gekocht huisraad enz.; c. het nadeel, dat door ie mand is geleden, die zijn huisraad door den oorlog heeft verloren en wiens schadevergoeding minder bedraagt dan de waarde per 1 Mei 1940. De waarde van huisraad enz. dat aanwezig was op bei dt data, zou dus nooit kun nen leiden tot een aanwas, maarook niet tot een ver hoogde aanwas, zooals in bo venstaand geval. v. L. Vrijdagavond kwam de raad der Gemeente Vlijmen in een openbare vergadering bijeen, wel ke onder voorzitterschap stond van Burgemeester v. Hout. Nadat er in de Notulen door den heer v. d. Meerendonk enkele veranderingen waren aangebracht, werden enkele ingekomen stukken ter kennisgeving aangenomen, x iieronder bevond zich een schrij ven van de hoofden der diverse scholen betreffende enkele opmer kingen van dhr. v. d. Ven aan gaande het onderwijs. Dhr. v. d. Ven antwoordde hierop dat het geenszins zijn bedoeling was ge weest een onderwijzer of onder wijzeres te kwetsen. Hij had er slechts op willen wijzen, dat men op de bres diende te staan voor goed onderwijs en de nadruk ge legd op het verschil, dat er be staat tussen het onderwijs in de stad en op een dorp, echter zon der de schuld van het onderwij zend personeel. Men moest al het mogelijke doen om te voorkomen dat de kinderen hier de dupe van zouden worden. Voorstel van B. en W. tot ver- huirt van een gedeelte van het pand, plaatselijk gemerkt Pr. Ju- liannstrB No. 80a, als politie bureau aan het rijk. Dhr. v. d. Meerendonk meende gehoord te hebben dat de huur van het distributiebureau, welke 450.— bedroeg, nog niet geïnd was. De voorzitter antwoordde dat hij de nodige stappen hiervoor reeds had gedaan, maar men had hem niet veel hoop gegeven. Met de huur van het politiebureau, groot 200.zou men echter niet zoveel moeite krijgen. Z. h. st. accoord. Voorstel van B. en W. om het presentiegeld van de raad te bren gen op 5.per lid en per ver gadering, evenals voor de leden der diverse commissies. Z. h. st. accoord. 4. Voorstel van B. en W. om van G. van Bokhoven, wonende alhier, wijk Nicuwkuik no. 26, onderhands te huren een strook proitd voor de som van 17.50 's jaars. Dhr. v. d. Meerendonk vond het huurbedrag wel. hoog, maar gezien het algemeen belang stapte hij hier graag overheen. DhrDekkers echter vond de huur geenszins te hoog, daar het land gebruikt wordt als openbare weg en iedereen zodoende langs zijn huis loopt. Z. h. st. accoord. 5. Voorstel van B. en W. om aan M. Fitters alhier te verkopen een strook grond ter grootte van 60 c.A., zijnde een gedeelte van He-: perceel kadastraal bekend ge meente Vlijmen Sectie N nr. 2686, tegen de prijs van 195.—. Dhr. van Sprang had liever ge zien dat er een schetsje bij was oeweest om zich op de hoogte te kunnen stellen van de plannen, waarop de Voorzitter antwoord de, dat men zich reeds in verbin ding had gesteld met de planolo gische dienst, zodat dit wel mo gelijk was. Dhr. v. d. Ven vond dat het niet aan de raad was om plannen die door de planologische dienst waren ontworpen te beoordelen. 6. Voorstel van B. en W. tot aankoop van een perceeltje grond, adastraa! bekend gemeente Vlij men Sectie B nr. 1359, ter grootte van 0.02.08 H.A. voor de som van 104.in eigendom toe behorende aan A. van Vugt al hier. Dhr. v. Sprang oordeelde het bedrag te laag, omdat het stuk grond voor de betrokken personen een hoge waarde heeft. De voor zitter zei echter dat deze prijs met de heer v. Vugt overeen gekomen was, terwijl er bovendien voor hem een bouwverbod op lag. Toen de voorzitter op een vraag van de heer v. d. Ven, wie er het eerst geboden had, antwoordde: de Gemeente, vond ook de heer v. d. Ven het bedrag te laag. Toen meerdere leden zich tegen deze prijs verzetten, besloot de voorzitter de prijs van 50 cent per M2 te brengen op 1.—. Z. h. st. accoord. 7. Voorstel van B. en W. tot schadeloosstelling aan J. Slegers> wonende alhier, wijk Haarsteeg, met een bedrag van 75.— voor een aan hem door deze gemeente ten onrechte verkocht stuk land. Naar aanleiding van dit voor stel merkte dhr. v. d. Meerendonk op, dat er vast was komen te staan, dat 1 ha. van de weg aan de gemeente toebehoorde en vroeg wat hiermede zou gebeuren. De heer van Sprang meende de tegenpartij met gelijke munt te j moeten betalen, waarop de voor-: I zitter zei, dat men zijn tanden zou laten zien en van plan was i het stuk af te zetten. Z. h. st. accoord. 8. Voorstel van B. en W. om aan A. van den Broek voor de tijd van 25 jaar te verlenen het recht van opstal voor een perceeltje land gelegen in wijk Nieuwkuijk. Z. h. st. accoord. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verpachting van het jacht- en vischrecht op de gronden en wateren dezer ge meente. De heer van Sprang kon zich niet met de prijzen accoord ver klaren en vond het jammer dat er geen openbare verkoping moge lijk was. Hij vroeg verder of het mogelijk was alle gegadigden een kans te geven. De voorzitter wees er op dat men dan het gevaar liep mensen op het jachtterrein te zien die men er uit jacht-technisch oogpunt lie ver niet op zag, terwijl daardoor tevens de waarde van het jacht terrein aanmerkelijk zou dalen. Ook de heer Dekkers vond dat men de jacht moest gunnen aan de oude pachter, die de hoogste bie der was. Op een vraag van de heer Werters of het niet mogelijk was de jachtterreinen voor meerdere jaren te verpachten, zeide de heer van Mierlo dat het in het belang der boeren was van jaar tot jaar te verpachten. Z. h. st. accpord. 10. Voorlopige vaststelling der gemeen^erekening 1945. De Voorzitter bracht dank aan de leden der commissie, de heren v. d. Ven, v. Sprang en v. cl. Meerendonk en ging over tot het behandelen der aanwijzingen en opmerkingen der commissie, waar na men met de vaststelling der gemeenterekening z. h. st. accoord ging. 11. Voorstel van B. en W. tot aankoop van een 3-tal percelen land, t.w. één gelegen langs de Zwaansweg ter grootte van 0.26.14 ha.; één gelegen langs de Schapensteeg 'ter grootte van 0.76.44 ha. en één gelegen aan de Achterstraat ter grootte v. 0.06.05 ha., in eigendom toebehorende resp. aan G. van Loon-van Wa genberg te Waalwijk, de Mij. „Noord-Braband" Verzekering op het Leven tc Waalwijk en Mei. H. J. Jansen te Vlijmen, tegen de koopsom resp. van 3921.—; 7732— en 1200.—. De heer Wijkmans vroeg hoe het kwam dat de prijzen onderling zoveel verschillen en de heer v. Engelen meende dat de prijs van het laatste perceeltje te hoog was. Aan beiden antwoordde de voorzitter dat de prijzen overeen gekomen waren met belangheb benden en goedgekeurd waren door de prijzenbeheersing. De heer v. d. Meerendonk meende dat het met betrekking tot het plan van de 33 woningen moeilijk zou zijn aan grond te komen. Het zou bovendien goed zijn eens op de hoogte te komen van het bestemmingsplan, door zo spoedig mogelijk een inzage te krijgen. De Voorzitter antwoordde dat het zeer wel mogelijk was; de be stemming van deze terreinen als bouwterreinen lag echter reeds vast. Hierna drong dhr. v. d. Mee rendonk bij B. en W. er op aan bij de hogere instanties de grootst mogelijke pressie uit te oefenen om eigen terreinen te mogen ge bruiken, daar de land- en tuin- bouwterreinen zeer gering in aan tal en omvang zijn. De heer v. d. Ven vroeg zich af of het uitbreidingsplan niet te groot van allure was, daar men toch geen industrie zal trekken, waarop de voorzitter antwoordde dat een uitbreidingsplan zelden te groot is, het nageslacht zal im mers bijna altijd zeggen, dat het nog te klein was. Op een vraag van de heer v. d. Ven, wie er nu eigenlijk nog niet klaar was, de planologische dienst of de gemeente, antwoordde de voorzitter, dat de planologische dienst wegens gebrek aan ge schoold personeel en de drukte met de opbouwplannen nog niet zover gevorderd was. De heer van Sprang had in de stukken gezien dat er een ruimere woningtoewijzing was en dat er voor 1 Juni aanbesteding moest plaats hebben gehad. Hij vond derhalve onderhandelingen en be sprekingen niet gewenst en drong aan cp de grootst mogelijke spoed, vooral ook met het oog op de nog steeds gebrekkige huisvesting. 12. Voorstel van B. en W. tot het aanvragen en het aanvaarden van een 10-tal montage-woningen onder door de Regering te snellen voorwaarden. Soerabaia, 12- 5-'47. Mijne Heren, Reeds geruime tijd ontvang ik „de Echo" dit blad houdt mij op de hoogte van de gebeurtenissen van mijn plaats en omstreken. Ook mijne kamaraden lezen het gaarne, daar het een zeer welkome afleiding voor ons is. Ik dank degenen die er voor zorgen dat ik dit blad geregeld ontvang. Langs deze weg groet ik mijn familie, vrienden en bekenden. Nogmaals mijn dank voor de snelle verzending van Uw bij ons zo veel gelezen blad. Mar. 1. F. v. d. VELDEN 4501983 Chauffeur Brigadesiafcie. De voorzitter wees er op dat er van alle kanten bezwaren rezen tegen aankoop van grond. Daar zonder grond aan de wens van de gemeente niet voldaan kan worden, zou men indien het niet anders mogelijk was, over moeten gaan tot een onteigening. Hierop zeide de heer v. d. Mee rendonk nogmaals, dat men moest bouwen op terreinen die men had en zich moest verzetten tegen bouwverbod om zodoende de par ticulieren en de* industrie vrije baan te laten. De voorzitter achtte het ogen blik nog niet rijp om particulieren te kunnen inschakelen in een zo zwaar getroffen gemeente. De heer v. d. Meerendonk vond het echter niet bezwaarlijk als het particuliere initiatief een enkele kleine woning bouwde naast de vele van gemeentewege, waarop de voorzitter zeide dat er dan te veel zouden komen, terwijl er zo vele andere dringende gevallen w^ren. De heer v. d. Meerendonk zeide vervolgens dat een werkelijk oorlogsslachtoffer, die wegens zijn slechte huisvesting zelf wil gaan bouwen ook een spoedeisend ge val is. De voorzitter zeide dat dit niet dienstig zou zijn aan de al gemene vooruitgang. Op een vraag van de heer van Mierlo betreffende de verdeling der woningen zei de voorzitter dat de verdeling als volgt was: Haar steeg 6 woningen, Nieuwkuik 12 en Vlijmen 16. Hierna werden nog enkele za kelijke opmerkingen en vragen ge. steld betreffende de montagewo ningen. waarna de heer v. Sprang dank bracht aan B. en W. voor het vele en grote werk dat zij op het gebied der volkshuisvesting hadden verricht. Z. h. st. ging men met punt 11 en 12 accoord. 13. Voorstel van B. en W. tot beschikbaarstelling van de nodige gelden tot inrichting van een ge meentelijke bad- en zweminrich ting. De voorzitter bracht de desbe treffende commissie dank voor het grote en goëtie werk, dat ?ij op dit terrein had verricht. De heer v. d. Ven kon zich niet verenigen met de exploitatiereke ning, die z.i. niet volledig was, waarbij de voorzitter opmerkte dat het meer ging om een prin cipieel besluit, daft over een be spreking van details. Op een vraag van dhr. v. d. Ven. waarom het bad alleen van 's middags tot 's avonds geopend zou zijn, antwoordde dhr. v. En gelen,, dat men in de morgenuren slechts een zeer gering gebruik zou maken van de inrichting, ter wijl dan tevens de kosten van een badmeester te hoog zouden wor den. In enkele gevallen zou echter wel toestemming gegeven worden om 's morgens te zwemmen. De heer Dekkers vroeg of, nu de zwemgelegenheid in Nieuwkuijk kwam, het bad in Haarsteeg ge sloten zou worden. De voorzitter antwoordde dat dit zou gebeuren, omdat anders de gelegenheid te Nieuwkuijk weinig rendabel zou zijn. Hierna ging de raad in principe z.h.st. met dit voorstel accoord. 14. Voorstel tot wijziging van de verordening, regelende de ran gen en de bezoldiging van de ambtenaren ter secretarie der ge meente Vlijmen. Na een geheime vergadering werd dit voorstel, dat eigenlijk van de Burgemester was uitge gaan, maar waarmede de Wet houders zich ten volle konden ver enigen, met. algemene stemmen aangenomen. Na de rondvraag werd op ge bruikelijke wijze gesloten. KORTE BERICHTEN. Van de 19 millioen man die thans over de gehele wereld ender de wapenen zijn, ko men 5,7 millioen op rekening van China De Sovjet-Unie onderhoudt een legermacht van 3,8 millioen man, de Ver enigde Staten 670.000 man. Nederland komt op de tiende plaats met 175.000 man. Negen zware trucks zijn Dinsdag uit Breda naar Leip zig vertrokken, beladen met ongeveer 200 ton ruwe wol. De wol zal in de Russische zo ne verwerkt worden en dan weer naar ons land worden teruggevoerd. Het betreft hier dus een commerciële verede- lingstransactie. Het vervoer wordt verzorgd door de combineerde Brabantse inter nationale beroepsvervoerders. Het is het eerste vervoer va<: Nederland uit naar de Russi sche zone van Duitsland.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1