EEN DOORZETTER. BOEKHOUDER nette Winkeljuffrouw GELUIDSFILM-VOORSTELLINGEN VROUWELIJKE KRACHT EEN WINKELBEDIENDE. een Leerling-Verkoopster* brood- en banketbakker ot bezorger. een toom beste BIGGEN. VRAGEN THUISWERK. KANTOBRJUFFROUW MIDDELKOOP te Capelle VAN HAM te Kaatsheuvel „SUCCESVOL SPREKEN IN IEDERE SITUATIE" De Pasoendanbeweging en de Ned. ind, Regering. net DIENSTMEISJE U HEBT HEM fN UW HAND! In korfen fijd leerf U hoe een au+o volkomen fe beheersen bij Ad. 5/neu/ders MOTORCLUB VERGADERING KNECHT Kantoorjuffrouw. FOTO J. DE BONT Tel. 388 WAALWIJK BEZOEKT HET GROTE CONCOURS HIPPIQUE Fa. A. en J. DE KORT vraagt: OVERLEE RSNIJDERS PERSONEEL voor de Ophalerij. NEUZENBINDER voor de Goodyear afdeling. SCHOENFABRIEK LOUIS VAN DRUNEN TE DRUNEN FABRIEK TE WAALWIJK VRAAGT: bekend met fabrieks-administratie. Flink en net persoon. Zeer goede vooruitzichten. ALBERT HEIJN vraagt HEEREN-MODEZAAK vraagt VULPENHOUDERÉTUIS DINSDAG 3 JUNI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70c JAARGANG No. 44. Waalwijksche en Langstraatsche Courant Verschijnt Dinsdag en Donderdag GEMEENTERAAD WASPIK. Houding grondeigenaren zeer sympathiek. - Lastige honden. Waar komt de Kermis? bevredigende stand van zaken hebben aangetroffen. Ter gelegenheid van ons bezoek aan Makassar en in antwoord op de critiek, door president Soeka- wati uitgebracht op woorden en daden der republiek, heb ik mij genoopt gevoeld ernstige twijfel uit te spreken over de bereidheid tot samenwerking van de repu bliek met de andere gedeelten van Indonesië en Nederland. Aan deze twijfel moet spoedigst een einde komen. DE AUSTRALISCHE BOYCOT In een heden te Batavia ver- schenen officieel communiqué wordt medegedeeld, dat de Ne derlands-Indische regering en de regering van de Indonesische re publiek een gemeenschappelijk verzoek aan de Australische rege ring hebben gericht om haar in vloed aan te wenden teneinde de boycot op Nederlandse schepen onmiddellijk op te heffen. Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje ADRIANUS MARINUS. J. M. DE JONG A. DE JONG- VAN PEER JAN. Vrijhoeve-Capelle, 22 Mei 1947. ONDERTROUWD MARIE LOUISE KRICK en TON CARPAY. De huwelijksinzegening zal plaats hebben op Woensdag 18 Juni om half tien in de kerk van St. Jan te Waalwijk. Waalwijk, Burg. Smeelelaan 41 Scheveningen, Helmstraat 16 Receptie van 13.00—14.00 uur. Toekomstig adres Aruba (N. W. I.) QETROUWD JOS VAN HEST en JO VAN TILBURG. De Heer en Mevrouw J. VAN HEST—VAN TILBURG betuigen hiermede, ook namens wederzijdsche ouders, hun harte lijke dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Waalwijk, 28 Mei 1947 Toek. adr.Venlo, Keulsche poort 4 DANKBETUIGING. ONDERTROUWD TOOS VAN HEESBEEN en HERMAN PRINCE De huwelijksinzegening zal plaats vinden op Dinsdag 17Juni te 10 uur in de Parochiekerk van St. Jan Baptist te Waalwijk. Waalwijk, Julianastraat 14 Tilburg, Bredascheweg 195. Waalwijk, 23 Mei 1947. Gelegenheid tot gelukwensen van 1—2 uur, Julianastraat 14, Waalwijk Toekomstig adres Bredascheweg 195 A, Tilburg. BEP v. ZANTEN en ALEX SCHAAP geven hiermede kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking plaats zal hebben 14 Juni te Zeist ZEIST, Slotlaan 96 ALMELO, Hofkampstraat 61 Namens wederzijdsche familie danken wij allen voor de groote belangstelling die wij bij onza 25-jarige echtvereeniging en huwelijk hebben mogën onder vinden. G. VAN NOORT-RUTTEN JOH. KOLSTEREN— VAN NOORT Waalwijk, Mei 1947. JUFFROUW in bezit van Mulo-diploma en diploma Huishoudschool zoekt een haar passende betrekking. Brieven onder no. 1866 bur. v. d. blad GEVRAAGD voor dag, of dag en nacht. J. MUSCUS Hoofdstr. 1 84, Kaatsheuvel GEVRAAGD eeq bekwaam M. J. v. Broekhoven-Pijnenborg Brood-, beschuit-en banketbakkerij Stationstraat 6, DRUNEN, TILBURGSCHE AUTO-R'JSCHOQL BESTERDPLEIN 2 TILBURG a.s. Zondag 1 Juli om 12 uur in café L. VAN BERKEL, Horst, KAATSHEUVEL, voor oprichting van een motorclub. Liefhebbers van deze sport wor den beleefd uitgenodigd. TE KOOP M. AERTS, Parallelweg 6 DRUNEN TE KOOP LICHTE WAGEN patentas, met kap, lang 4 meter, als nieuw, prima hard hout. Geschikt voor kooplieden. Brandestr. 30, Geertruidenberg STIKSTER STI KKER tevens Overleersnijder liefst lederwaren. Adres te bevragen bureau v. d.blad Gevraagd OP EEN ZELFLOSSER voor overslag in België. Brieven met opgave van verlangd loon en referenties aan Firma W. Savelkouls Zonen Proveniersplein 16, ROTTERDAM-C Aan allen, die op enigerlei wijze blijk hebben gegeven van hun be langstelling bij ons Zilveren Huwe lijksfeest, betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. W. L. v. MUILEKOM H. v. MUILEKOM- SLEENHOFF Waalwijk, Mei 1947, Putstraat 46. Wij zoeken voor onze ad ministratie een met eenige practische ervaring voor spoedjge indiensttreding. WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANT00N HELEN NOTARISSEN en zullen op Dinsdag 10 Juni 1947, in café SMIT aan de Markt te Kaats heuvel, en indien alsdan de maxi mum prijs niet geboden wordt op Dinsdag 24 Juni 1947, in café VAN DUN aan de Markt te Kaats heuvel, telkens nam. 7 uur, in het openbaar verkoopen KOOP 1. Het huis met erf en tuin aan de Hllsestr. 14 te Kaatsheu vel, groot 2.86 aren. Verhuurd voor f3.75 p. w. KOOP 2 Het huis met erf en tuin onder Waspik Boven F 162, groot 4.70 aren. Verhuurd voor f 10.84 p. m. Betaling uiterlijk 4 weken na de toewijzing. Aanvaarding in genot der huur bij de betaling. Bij deze betuigen wij onze hartelijke dank voor de overstelpende bewijzen van belangstelling, onder vonden bij ons 40-jarig zakenjubileum, speciaal aan de besturen en leden der verenigingen en onze leveranciers. Wij zullen ons uiterste best doen om onze cliënten in de toekomst steeds tot hun volle tevredenheid te blijven bedienen. MOEDER VAN DER PLUIJM FAMILIE VAN DER PLUIJM- LEIJTENS. Vraagt vrijblijvend het gratis boekje (waarin ook het overwinnen van spreekangst, stottr ren,blozen verlegenheid e d. wordt behandeld) bij WIERINGA, POSTBUS 85. HAARLEM! Vermeld bij Uw aanvrrag s v p naam v. d. blad Thans ook met eerste klas apparaten. Succes verzekerd TE KAATSHEUVEL OP ZONDAG 1 JUNI A.S. Aanvang 12 uur. (Officieele opening om 2 uur) op het terrein gelegen achter DE KORT, Gasthuisstraat Kaalsheuvel. Georganiseerd door de Rijver. „HYPPOS". Deelname van 28 acht tallen en 60 ruiters. Verder diverse attracties. Entree tribune f2.50, 1e rang 11.50, 2e reng f 1bel. inb GEVRAAGD voor Winkel en Kantoorwerk. Typen vereist. Hoog loon. Brieven onder No. 1863 bureau van dit blad. GEVRAAGD: Liefst met kennis van administratie en iypen. Handel in Ijzerwaren en Schoenfournituren. Brieven onder No. 1862 bureau van dit blad. vraagt: Brieven onder No. 1865 Bureau van dit blad. leeftijd ongeveer 1 7 jaar. Prettige werkkring en goed loon Persoonlijk aanmelden in het FILIAAL WAALWIJK. enigszins administratief onderlegd. Adres te bevragen Bureau van dit blad. WIE KAN VOOR ONS DOORLOOPEND GOEDE LEDEREN FABRICEEREN Grootere hoeveelheden en secuur afgewerkt Aanbiedingen verzocht aan IMP£RAL Ned. Vulpenhouder industrie RaphaëUtraat 25. AMSTERDAM - ZUID. WEER ONTVANGEN KOFFER-GRAMOFOONS, NAALDEN, VEEREN in alle matei EENIGE ACCORDEONS, alle ONDERDELEN voor GUIT AAI MANDOLIEN en BANJO, diverse TROMPETTEN, BUGEL SOPRAAN-SAXEFOON, MARSCHTROMMEN enz. enz. Verders speciaal ALLE SOORTEN REPARATIE. MUZIEKHANDEL „CRESCENDO" Stationsstraat 67 W A A L W IJ K. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever t JAN TIELENAbonnementsprijs: 15 cent per week} 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. tegen „de gemeenschappelij ke vijand. Na deze officiële plechtig heid, waarbij ook de katho lieke Engelse pers tegenwoor dig was, onderhield zich de kardinaal nog geruime tijd met de leden der delegatie, over allerlei onderwerpen. De Nederlandse delegatie bracht in de namiddag nog een bezoek aan de Nederland se ambassade, waar zij een uiterst gastvrij en vriendelijk onthaal vond. (Een belangstellend lezer vestigt er onze aandacht op, dat het toeval wil dat de drie bovengenoemde heren alle drie Waalwijkers van geboor te zijn. Hoewel dit niet ge heel juist is, is het toch wel van belang te vertellen, dat Jhr. Ridder de van der Schue- ren geboren Waalwijker is, Mgr. Hendrikx geboren Be- soijenaar (toen nog zelfstan dige gemeente) en mr. dr. Frans Houben is geboren te Woudrichem, maar z'n gehele jonge leven in Waalwijk heeft gewoond, waar hij nog vaak vertoefde). ERNSTIG VLIEGTUIGONGELUK. Donderdagmiddag circa kwart voor vijf botsten nabij Dongen twee militaire vliegtuigen tegen elkaar aan, met het gevolg dat de inzittenden van beide vliegtuigen allen om het leven kwamen. Om trent de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De vliegtuigen keerden van het vliegveld Twente naar hun basis Gilze-Rijen terug. De slachtoffers zijn: Res. 2e Luit. A. Dobbe uit Zaandam, Serg. W. Vis uit Vught, Serg. J. Mol uit Treebeek, Serg. C. Nieuwenhui- zen uit Amersfoort, Matroos le kl. A. Tigchelaar uit Zevenber gen, Serg. H. Stienstra uit Geleen, Serg. A. de Groot uit den Haag, Serg. W. Kroeger uit Helvoirt, Serg.-Maj. J. Geertsma uit De venter, Serg. G. Bakuwel ,uit Am sterdam, Serg. A. Weijters uit Tilburg, Adj.Onderoff. Beyers uit Scheveningen. NOTA DER C.G. VERWACHT BINNEN 14 DAGEN ANTWOORD. De nota van de C.G. die aan de Republikeinen is overhandigd, omvat de volgende punten. 1. De eerste uitvoering van art. 5 van de overeenkomst van Linggadjati met betrekking tot de hervorming van de Indische rege ring tot een centraal apparaat van de toekomstige federatie en de op richting van organen voor samen werking met het opperbestuur in Nederland. 2. De regeling van de buiten landse betrekkingen en de voor bereiding van de vorming van een buitenlandse dienst voor de toe komstige Verenigde Staten van Indonesië. 3. De militaire samenwerking met betrekking tot het volledig staken van de vijandelijkheden, het herstel van recht en veiligheid, de opbouw van de defensie voor In donesië en de vermindering van de troepensterkten. 4. De regeling van de belang rijkste economische vraagstukken, met name die, welke betrekking hebben op het buitenlandse han delsverkeer, de deviezencontrole, de voedselvoorziening en het her stel van recht voor niet-Indone- siërs ten aanzien van hun bedrij ven en bezittingen in republikeins gebied. 5. De regeling van de verhou ding tot en de samenwerking met de niet tot de republiek behorende delen van Indonesië en van de in passing van de bezette gebieden op Java en Sumatra in het repu blikeins territoir, een en ander met inachtneming van art. 3 en 5 van de overeenkomst van-Linggadjati. Wanneer het antwoord op deze nota niet binnen 14 dagen is ge geven, of wanneer het afwijzend of onbevredigend is, dan ziet de C. G. geen mogelijkheid om de be sprekingen voort te zetten en zal zij het aan de Nederlandse rege ring overlaten wat verder moet gebeuren. De Nederlands-Indische re gering te Batavia heeft haar standpunt ten aanzien van de gebeurtenissen te Buitenzorg bepaald. Hierin heet het o.m.: „In het thans nog zeer moei lijk scherp te stellen geschil tussen de republiek en de Pa- soendan-beweging te Buiten zorg zal de Nederlands-Indi sche regering zich niet recht streeks mengen. Zij zal even wel het hare doen om tot een oplossing te geraken, die in de praktijk aan de positie van de republikeinse ambtenaren recht doet wedervaren en in voldoende mate aan de wen sen van de bevolking tege moet komt. Het ligt met name in de bedoeling zorg te dra gen, dat het overheidsappa raat te Buitenzorg voor ver dere plotselinge ineenstortin gen wordt behoed en tegen onbevoegd ingrijpen wordt beveiligd. Voorts zal aan dr. Koestomo duidelijk worden gemaakt, dat een optreden, zoals te Buitenzorg, bepaald onder geen voorwaarde ge duld zal worden". Voor zover tijdens de ge beurtenissen te Buitenzorg strafbare feiten zijn gepleegd zal daartegen op normale wijze worden opgetreden. De verklaring gaat dan let terlijk verder: „Het verwon dert ons echter ten zeerste, dat juist het.republikeins mi nisterie van voorlichting met zoveel nadruk op deze straf bare feiten heeft gewezen. De moeilijkheden liggen im mers dieper en kunnen niet met enkele vonnissen uit de wereld worden geholpen. Wat zijn deze strafbare fei ten, vergeleken met de ruim 150 merendeels meest weer zinwekkende moorden, waar mede de totstandkoming van het republikeins bewind te Buitenzorg gepaard is gegaan. Daarover werd noch van de zijde van het republikeinse ministerie, noch van de zijde van een andere instantie enig woord van misprijzen verno men". VER. STATEN SCHELDEN GROOT DEEL VAN NEDERLANDS SCHULD KWIJT. Te Washington heeft de ondertekening plaats gehad van een overeenkomst tussen Nederland en de V.S., die de afsluiting vormt van de fi nanciële betrekkingen tijdens en na de oorlog i.v.b. met de gemeenschappelijke inspan ning voor de geallieerde zaak. In een via de radio uitge zonden rede, vertelde minis ter Lieftinck, dat Nederlands totale verplichting jegens de V.S. een som van ruim 330 millioen dollar omvatte, waarnaast nog diverse kleine wederzijdse verplichtingen te regelen vielen. In de thans getroffen over eenkomst is dit door Neder land verschuldigde bedrag te ruggebracht tot 67.5 millioen dollar, zodat de Ned. schul den voor het grootste deel zijn kwijtgescholden. Voor een deel wordt dit be drag gecompenseerd door en kele buiten de regeling ge bleven vorderingen van Ne derland en Ned.-Indië op de V.S. en voor de rest van het te betalen bedrag zijn ten overvloede gemakkelijke be talingsvoorwaarden verkre gen, zoodat waarschijnlijk een bedrag van 40 millioen dol lar in 30 jaar, te beginnen in 1951, moet worden terugbe taald. Minister Lieftinck sprak voor deze genereuze behandeling tenslotte namens het Ned. volk zijn warme dank uit jegens regeering en volk der V.S. BRITS BLAD BEPLEIT LENING VAN V.S. AAN NEDERLAND. Het Engelse blad „Man chester Guardian" bevatte een krachtig pleidooi voor een Amerikaanse lening aan Nederland. Tevens drong het blad er op aan, dat er meer rekening zal worden gehou den met het Nederlandse standpunt inzake de weder opbouw van Duitsland. Het blad wees op de overeen komst van de Britse situatie met die van Nederland, welk land voor de oorlog een cre- diteurenland was, dat slechts 2/3 van zijn import met zijn export betaalde en de rest financierde met zijn inkom sten uit hoofde van de bui tenlandse beleggingen en de aan het buitenland bewezen diensten. Nederland moet thans meer exporteren dan voor de oor log, daar vele van deze bron nen in de oorlog verloren zijn gegaan en de buitenland se beleggingen, welke zich grotendeels in Duitsland en Ned. Oost-Indië bevonden, merendeels waardeloos zijn. Tjimanggis, 20-5 1947. Geachte Redactie, Er is weer een half jaar verstreken Dat ik in mijn ouderlijke woning heb gezeten Waalwijk zou je haast vergeten Als niet de ECHO had geweten Dai wij hier in Indië zijn. Er bestaat nu 'n band en die loopt zo fijn Maarhij wordt verzorgd door „De Echo" en dit mag er zijn. Geachte redactie, wederom be schouw ik het als mijn plicht om U hartelijk dank te zeggen, voor Uw blad dat ik nu al een half jaar krijg toegezonden. Waar ook in Indië in de Rimboe of in de stad, steeds 'komt Uw blad waarop wij als Waalwijkers steeds rekenen, waaruit wij kun nen lezen hoe onze geboorte plaats groeit, wat er gebeurt, kortom het is voor onshetblaa waarnaar wij verlangen, T v. d. GELT, De Nederlandse moeilijk heden, aldus vervolgt 't blad, welke voortvloeien uit 't feit, dat het land meer moet in voeren en minder kan uit voeren dan voor de oorlog, kunnen uitsluitend overwon nen worden, wanneer de bui tenlandse omstandigheden dit mogelijk maken. Er zijn vele landen, die een lening van de wereldbank wensen te ontvangen, doch Nederland dient volgens de „Manchester Guardian" een van de eerste te zijn, die hier voor in aanmerking komen. Het blad wees ook op 't Ne derlandse aandeel in de oor log, dat het land een morele steun geeft bij zijn aanspra ken op bijstand. TEXTIELPOSITIE VERRE VAN ROOSKLEURIG. Teveel offers aan de export. Het is met onze textielpo- sitie zo, dat we bij iedere stap die we zetten drie stap pen terug gaan. Volgens de officiële cijfers van de huidi ge productie zal per drie jaar iedere man één costuum en per vier jaar één jas krijgen. Iedere vrouw krijgt per drie jaar één japon en één mantel. Aldus verklaarde d'rs. Vro- mans, lid van het dagelijks bestuur van de Vakgroep tex tielhandel op een vergadering te Almelo. De binnenlandse textielpositie vertoonde vol gens de heer Vromans een zeer somber beeld. Na een periode van vijf oorlogsjaren is de behoefte groot en de aanvoer gering. De export is groter dan of ficieel wordt bekend gemaakt aldus spreker. De kwaliteit van de textiel, die op de bin nenlandse markt komt, is volgens de heer Vromans be langrijk minder dan die van de stoffen, die voor de export bestemd zijn. Dit zijn weinig optimisti sche klanken, maar het ware beter, wanneer ons volk van deze harde waarheid op de hoogte werd gebracht, zo be sloot spreker. BRIEVEN NEDERLAND—BELGIë ZONDER EXTRA PORT. Brieven en briefkaarten kunnen met ingang van 1 Ju ni zonder extra port verzon den worden tussen Nederland en België, heeft de directie der Belgische posterijen be kend gemaakt. Voor andere postverzendin gen blijft de extra port van iets meer dan 1 cent voor 75 gram van kracht. NATIONALE GEBEDS ACTIE TOT BEKERING VAN DE COMMUNISTEN. Het landelijk secretariaat van de Katholieke Actie is een nationale gebedsactie be gonnen met als tweevoudig doel: levensvernieuwing on der Christenen en bekering van de communisten. Er wordt in geheel Nederland een kort gebed met toelich ting gratis verspreid. KATHOLIEK NEDERLAND DANKT KATHOLIEK ENGELAND. Een delegatie, uitgezonden door het Nederl. Episcopaat, bracht namens de Nederland se Katholieken van Engeland de dank over voor alles wat de katholieken van Engeland aan de Nederlandse katholie ken hebben bewezen na hun ne bevrijding. Deze deputatie bestond uit Mgr. F. N. J. Hendriks, Vi caris-Generaal van het Bis dom Den Bosch; Dr. F. J. M. A. Houben en Ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren, Commissarissen der Koningin resp. van Limburg en Ove rijssel. Vrijdag j.l. ontving Kardi naal Griffin deze delegatie in een plechtige audiëntie, waar op Mgr. Hendrikx de dank van Katholiek Nederland aan Zijne Em. overbracht en een desbetreffende oor konde aan de kardinaal over handigde. Zijne Eminentie dankte in 'n uitvoerige rede voor „deze prachtige uitdrukking van ge negenheid van de Nederland se katholieken voor de ka tholieken van zijn land". Hij sprak daarbij zijn bewonde ring uit voor de diepe gods dienstzin, het voorbeeldige meeleven van de Ned. katho lieken, voor de krachtige ver- zetsgeest, welke door de ka tholieken van Engeland werd benijd en een voorbeeld was voor geheel Europa". Zijne Eminentie was zeer getroffen door de bijzondere hartelijke wijze, waarop het Nederlandse katholieke volks deel uiting had gegeven aan zijn gevoelens van erkente lijkheid jegens de Engelse katholieken. Zijne Eminentie hoopte dat de eenheid der katholieken over geheel de wereld een krachtig front zou -vormen Woensdagavond 28 Mei om half acht kwam de raad der ge meente Waspik in openbare ver gadering, onder voorzitterschap van Burgemeester Couwenberg, bijeen. De notulen werden onveranderd vastgesteld. Verschillende ingekomen stuk ken, waaronder een ontslagaan vrage van Baeten als lid van de raad, werden voor kennisgeving aangenomen. Voorstel tot het aanvragen van bouw- en grpndvoorscholïen ter uitvoering van het --Urgentieplan 1947. De voorzitter toonde zich zeer erkentelijk voor de houding der grondeigenaren en hoopte in de toekomst bij het uitbreidingsplan Waspik-Beneden op een zelfde medewerking te kunnen rekenen. Het voorstel was gedaan met het oog op de 30 woningen die onlangs waren toegewezen. Daar deze voor 1 Juli aanbesteed moes ten zijn, was men verplicht zich te beperken tot het partieel uitbrei dingsplan in Waspik-Boven, hoe wel B. en W. een gelijke verde ling voorstaan. De begroting voor deze woningen was geraamd op 335.000. Toen de raad z. h. st. met dit voorstel accoord ging, dankte de voorzitter hen voor dit zo be langrijk besluit, waarop de heer Brokx namens geheel de raad zijn waardering uitsprak voor de voortvarendheid door B. en W. in deze getoond. Voorstel tot aankoop van grond t.b.v. 'de Volkshuisvesting. Bedoeld was het aankopen van de percelen D 775 en 1425 en wel als privégoed van de Gemeente. Z. h. st. accoord. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ex art. 72 L.O. wet t.b.v. de Bijz. Christelijke School. Het betrof hier een bijdrage van 1228.23 tot herstel van de schoolgebouwen: wanneer de oor logsschade was vastgesteld zou waarschijnlijk het bedrag worden terugbetaald. Z. h. st. accoord. Voorstel tot wijziging der Alge mene Politie-vero'rdening. Er waren, aldus de voorzitter, klachten binnengekomen, dat men het niet zo nauw nam met het storten van vuil. B. en W. meen den met het oog op de Volksge zondheid en dgl. dat hieraan paal en perk gesteld diende te worden, door een meer positieve bepaling aan de verordening toe te voegen. Ook over het loslopen van hon den waren vooral van de zijde van land- en tuinbouwers veel klachten binnengekomen. Daar in de politieverordening tegen dit euvel practisch geen bepaling staat, stelden B. en W. voor een bepaling in te lassen, die hierop neerkwam, dat honden niet zon der toezicht buiten de bebouwde kommen mogen worden losgelaten en dat van 1 uur na zonsonder gang tot een uur na zonsopgang geen honden meer op de openbare weg mogen lopen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1