JONGENS MEISJES OVERLEERSNIJDER EEN ZWIKMEESTER, SGHOENHERSTELLER een aankomende JONGEN prachtige BELG. HEROER Prima 6LANSLAKVEFF i vulpen met gouden pen, zwart stoffen CEINTUUR Regenjas met capuchon een perceeltje HOOILAND Woonruimte kan ter beschikking worden gesteld. Landbouwberichten Yoor de Langstraat. Halfwas Slagersknecht. DIENSTBODE/HUISHOUDSTER. KOUSEN FABRIEK „S I L C O T A" vraagt: van 16 tot 20 jaar, om opgeleid te worden als breier, en voor de afdelingen Stikkerij en Apprêtuur. Voor direct gevraagd EEN VOLSLAGEN TIMMERMAN EN EEN HALFWAS voor nieuw werk en reparatie. C.V. CONTREFORTFABRIEK W. E. K. Peperstraat 8 KAATSHEUVEL vraagt voor direct ENKELE PRIMA STANZERS en enkele aankomende JONGENS voor opleiding. BEKWAME OVERLEERSNIJDERS ZW1KMEESÏER. DONDERDAG 5 JUNI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70c JAARGANG No. 45. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dü.Sda„Donderdag i N D I E. De Langstraat vraagt betere verbindingen. groote slappen vooruit g «i;l met prestaties in stérk stij gende lijn. Bij de meeste vereenigingen is er in den afgeloopen winter flink ge traind, zoodat de athleten aanstonds in goeden vorm verkeerden. Het Blauw Witte Juliana deed hun reeds gevestigde uitsteken de naam alle eer aan. Op alle nummers waarop de Waalwijksche meisjes deel namen, troffen we hen on der de eersten. De gede tailleerde uitslagen zijn: Hoogspringen: 2 en 3 A. Leijtens en R. v. d. Mee, 1.25 M. Verspringen B 2e H. Klerx, A 2e Fr. Ver- hoofstad. Verspringen sen. C. 4e Jo Verhoofstad, D el T. v. d. Velden, 200 meter G. 2e Jo Verhoofstad. 80 meter A 5e Fr. Verhoof stad. WAALWIJKSE BILJARTBOND. Wegens nog te spelen kampi oenswedstrijden voor district De Langstraat, is de aanmelding voor de W.B.B. tot nader te bepalen datum uitgesteld. De Biljartverenigingen die zich al aangemeld hebben behoeven dit niet opnieuw te doen. BILJARTSPORT. De eindwedstrijden om 't per soonlijk kampioenschap afdeling Waalwijk le klas libre, welke ge speeld werden ine afé M. Klijn, zijn als volgt verlopen: W.p. Pnt. Brt. Gem. Joh. Blom 10 1194 167 7.15 J. Reus 9 1304 196 6.65 T. Slaats 6 1257 184 6.83 C. Verhagen 6 1278 194 6.60 P. v. Huiten J. Romej; 1273 193 6.60 1049 181 6.- J. v.d. Gouw 4 1054 157 6.72 Jac Passier 5 1138 206 5.62 Zodat de heren J. Blom en J. Reus de afd. Waalwijk vertegen woordigen bij de eindwedstrijden voor het district „Dfe Langstraat". De wedstrijden bij dhr. M. van Bracht voor het persoonlijk kam pioenschap Hoofdklasse Cadre 45-2 hadden tot en met Zondag avond als uitslag: Fr. Slaats—A. v. Cromvoirt 181—225, 36 brt. F. v. Helvoirt—Fr. Slaats 225-125, 27 brt. M. v. Bracht—J. Reus 225—198, 41 brt. de Graaff—P. v. Schijndel 136-225, 42 brt. J. Blom—F. Slaats 225-142, 47 brt. P. v. Schijndel—A. v. Cromvoirt 225—108, 25 brt. J. Reus—F. v. Helvoirt 128-225, 41 brt. M. v. Bracht—P. v. Schijndel 225-162, 27 brt. A. v. Cromvoit—J. de Graaff 225—195, 25 brt. A. v. Cromvoirt—F. v. Helvoirt 207-225, 36 brt. J. Blom—A. v. Cromvoirt 170-225, 30 brt. M. v. Bracht—J.Blom 225-63, 19 brt. Fr. Slaats—P. v. Schijndel 174—225, 26 brt. J. Blom—P. v. Schijndel 198-225, 45 brt. Zodat hier M. v. Bracht en F. v. Helvoirt nog ongeslagen aan de kop gaan. De wedstrijden worden deze week Maandag, Dinsdag, Woens dag en Donderdagavond voortge zet, telkens aanvang 7 uur. SPORTUITSLAGEN. INTERNATIONAAL FrankrijkBelgië 42 le Klasse. District HL EnschedeNEC 22 (NEC kampioen). District IV. NACHelmondia 53 District V. Be QuickHeerenveen 16 (Heerenveen kampioen). 2e Klasse B. Wilhelmina—DESK 5—3 PROMOTIE- EN DEGRA DATIE-WEDSTRIJDEN. 2e Klasse. District IV. De Valk—RKTW 2—0 3e Klasse. VeloxSarto 10 BoxtelUDI 23 4e Klasse. Ons ViosNevelo 82 Groen WitKorvel 23 Res. 2e klasse. RBC II—DOSKO II 2—2 2e Klasse. District IV. SittardBrabantia 12 Dankbetuiging. Hiefmedè betuigen wij onze har telijke dank aan dokter P. J. A. LENGLET, voor de uitstekende en serieuse hulp bij de geboorte van onze dochter. FAMILIE KNOOP Waalwijk, 31 Mei. Stationsstraat 9. Hierdoor betuigen wij allen onzen hartelijken dank voor de vele blij ken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden. P. C. Spapens H. J. L. Spapens- Heeffer KAATSHEUVEL, Juni 1947 Gasthuisstraat 27 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze har telijke dank voor de overgrote be langstelling, ondervonden bij de Eerste H. Communie van ons doch tertje JOKE. P. J. Driessen- Couwenberg Kaatsheuvel, Hoofdstraat 232 GEVRAAGD: moet prima vakman zijn en goed bekend met de reparatie Stik machine om in het vak te worden op geleid. ,,'T HEIKE" St. Antoniusstraat 114 WAALWIJK. GEVRAAGD: A, WILLEMSE, Grotestr. 76 DRUNEN. TE KOOP wegens plaatsgebrek 1 jaar oud. Brieven onder letter D. K. aan het Bureau van dit blad. Heden verkrijgbaar in bussel van 1 K.G. a 13.63 bij M. DE BIE Rijwiel- en Reperatie-inrichtjrfg TE SPRANG A 73. Verder: ALLE RIJWIEL- ONDERDEELEN. VERLOREN met inscr.R.K. Fabrieksarb. bond. Tegen beloning terug te bezorgen bij B. Schapendonk, Crispijnstraat 29, Waalwijk. VERLOREN: gaande van Markt naar Mr. van Coothstraat. Tegen belooning terugte bezorgen GROOTESTRAAT 269, WAALWIJK VERLOREN tussen Kaatsheuvel en Waalwijk. Tegen beloning terug te bezorgen Leostraat 148, Kaatsheuvel. TE HUUR AANGEBODEN: groot 64 aren en 10 ca. gelegen te Capelle. Adres J. KONINGS - C 219 - CAPELLE. 4 liter per bon 4 liter per bon 4 liter per bon 2 liter per bon PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN EN VERLICHTING. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat op de onderstaande bonnen van de petroleumkaarten voor kook- doeleinden en verlichting gedurende de maand Juni 1947 de daarachter vermelde hoeveelheden petroleum verkrijg baar zullen zijn: Kaarten UA 611: bon A 29 t/m A 32 Kaarten UB 611: bon B 15 en B 16 Kaarten UC 611: bon C 08 Kaarten UD 611: bon D 13 PETROLEUM VOOR VACANTIEGANGERS. Zij die tussen 15 Mei en 15 October 1947 hün vacantie buiten gaan doorbrengen en voor het bereiden van hun maaltijden op het gebruik van petroleum zijn aangewezen, kunnen naar het Centraal Distributiekantoor mededeelt, petroleum aanvragen. Kampeerders en zij, die een speciaal daarvoor bestemd zomer- of kampeerhuisje hebben gehuurd, moeten hun aanvragen richten tot de A. N.W.B. Zij die een (gedeelte van een) woning hebben gehuurd of over een buiten huis (je) tfeschikken, moeten hun aanvragen op een H- formulier indienen bij de distributiedienst van de gemeen te der tijdelijke vestiging, terwijl personen, die aan boord van een schip verblijven, dit bij de distributiedienst van hun domiciliegemeente moeten doen. De aanvraag moet worden gedaan door het gezinshoofd of de als zodanig te beschouwen leider van een groep, onder overlegging van de Tweede Distributiestamkaar ten van alle betrokkenen. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding in beschaafd klein proleftants gezin (vader met 2 zoons van 14—24 jaar) te VOORBURG bij Den Haag een flinke Zij moet in staat zijn het huishouden (in verbaud met af wezigheid der huisvrouw door langdurige ziekte) zelfstandig te kunnen doen. Leeftijd 25—40 jaar. Zeer goed salaris. Prettige werkkring met huiselijk verkeer. Brieven onder No. 1868 bureau van dit blad Kerkstraat 4, WAALWIJK J. VAN HEESCH, Timmerman Aannemer Laageinde 1 WAALWIJK. Op gunstig en mooi gelegen plaats in N.-Brabant (buiten de Langstraat) worden met spoed gevraagd enkele voor de handschoenenfabricage. Gunstige loonregeling en goede vooruitzichten. Uitsluitend prima Vakmenschen gelieven te re- flecteren, onder opgave van vroegere werkkring, onder No. 1869 Bureau van dit blad. Welke EERSTE KLAS wil 's avonds thuis ruime bij ver- dienste halen Brieven met opgave van de beschikbare tijd onder No. 1870 Bureau dezer courant. SCHOENFABRIEK TE KAATSHEUVEL Specialiteit in Dames en Kinderschoenen VRAAGT voor direct uitstekend met het vak op de hoogte, en zelf kunnende zwikken. Bij gebleken geschiktheid levenspositie. Brieven ondër No. 1871 bureeu van dit blad of drukkerij ..Excelsior'' Kaatsheuvel. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Zoals we reeds enkele we ken geleden veronderstelden, zal men in Indië tot een meer vaste koers komen. De rede, die minister-president Beel tijdens zijn Indië-reis in Ma kassar hield, duidt daar over duidelijk op. Met evenveel woorden zeide hij hierin, dat van de kant der Republiek sabotage werd gepleegd bij de uitvoering van de basis overeenkomst van Linggad jati, dat hem dit bitter tegen viel en dat er ten spoedigste een einde, aan moest komen. Ook bij zijn aankomst in Nederland wees hij hierop in de verklaring die hij toen af legde. Bovendien maakte hij toen bekend, dat aan de re gering van de Republiek een nota was overhandigd, die verschillende Nederlandse eisen bevatte. Wij menen te mogen con stateren dat het allergrootste deel van het Nederlandse volk op het standpunt staat, dat de overeenkomst van Linggadjati loyaal moet wor den uitgevoerd. Zeker zijn er velen van oordeel dat ze er nooit had moeten komen en dat men in Indië tot een be tere oplossing had kunnen komen, maar nu de overeen komst er eenmaal ligt, wenst de meerderheid van ons volk wel dat onze Regering er zich aan houd enzal. Daartegen over stelt het echter dezelfde eis aan de Regering van de Indonesische Republiek. Tot nu toe echter merkt men van die zijde heel weinig mede werking. Blijkbaar poogt men daar de zaak op de lange baan te schuiven. Waarom? Van de zijde der Republiek probeert men tijd te winnen. De uitrusting en het onder houd van onze legermacht in Indië kost ons dagelijks on geveer een half millioen aan deviezen, deviezen, die we zo enorm goed voor andere doel einden kunnen gebruiken, 't Ligt er dik boven op dat de Republiek hoopt, ons op de duur economisch machteloos te maken en op die manier ons te dwingen onze troepen huiswaarts te halen. Dan zou voor haar het spel in Indië geheel gewonnen zijn. Na tuurlijk mag Nederland het daartoe nooit laten komen. Daarom alleen al wordt het de hoogste tijd dat we aan een meer ;vaste fijn gaan vasthou den en in het kader van de gesloten overeenkomst aan de Republiek eisen gaan stellen, waaraan op korte termijn voldaan moet worden. Indien onze Regering deze weg gaat volgen, zal zij zeker op de steun van de grote meerder heid van het Nederlandse volk kunnen rekenen. Geruchten omtrent even tuele benoemingen in Indië en in verband met Indië blij ven steeds in omloop. Enkele weken geleden vermeldden we het gerucht van de benoe ming van Mr. Meijnen, de oud-minister van Oorlog tot Gouverneur-Generaal. Wij zouden dit een zeer gelukkige oplossing vinden, vooral ook daar M. Meijnen politiek tot de Anti-Revolutionnaire Par tij behoort. Door deze benoe ming toch zou blijken dat ook bij deze partij de mening be staat die we hierboven om schreven: de overeenkomst van Linggadjati' loyaal uit voeren, maar er absoluut aan vasthouden. De benoeming van oud-min. Meijnen was er dan een duidelijk teken van, dat ons volk ten opzichte van Indië gekomen is tot een meer zuivere nationale poli tiek. Van de zijde van de Repu bliek en van die van de Par tij van de Arbeid schijnt er op aangedrongen te worden dat prof. Schermerhorn tot Gouverneur-Generaal wordt benoemd. Reeds ongeveer een jaar geleden, toen er sprake was van de instelling van een Commissie-Generaal, hebben wij als ons oordeel uitgespro ken, dat prof. Schermerhorn als zodanig niet gewenst is. Wij merkten toen op dat we deze oud-minister-president graag naar Indië zagen gaan en we verwachtten daar van hem zéér goed werk, maar dan in samenwerking met en kele andere personen. Eerlijk gezegd vinden we Schermer horn een beetje te zoet voor Indië eniets te loslippig. Dit laatste is bij zijn aan komst op Schiphol alweer uitgekomen. Ook toen heeft hij zich weer door journalis ten uit zijn tent laten lokken en dat moet bij een diplomaat niet kunnen gebeuren, zeker niet met één die zijn diplo matie moet bedrijven in Oos terse landen. Wij lezen in „Edele Brabant" met grote belangstel ling het navolgende artikel, dat wij in zijn geheel over nemen: Zonder betere spoor-, weg- en waterverbin dingen zal verdere in dustrialisatie van dit gebied ten zeerste wor den belemmerd. Na iets verteld te hebben over de industrialisatie-plan nen die er in Den Bosch, Oss en Valkenswaard bestaan, past het zeker de blik te rich ten op een industriegebied dat reeds van oudsher bekend staat als een zeer nijvere streek: De Langstraat, die, met de enkele plaatsen welke strikt aardrijkskundig gezien hier misschien buiten vallen, de roem van de Brabantse producten over de gehele we reld hebben uitgedragen. Voornamelijk waren dit schoenen en leer, maar het is voor de bevolking van de Langstraat van het grootste gewicht, dat de eenzijdige oriëntatie die tot nu toe be stond, doorbroken wordt. Om nieuwe industriën tot zich te trekken zullen echter, zoals dat overal het geval is, be paalde voorwaarden vervuld moeten worden. Welke deze voorwaarden zijn werd ons uiteengezet door de secreta ris van de Kamer van Koop handel voor dit gebied, Mr. v. d. Heijden. Voorwaarden van in dustrievestiging. Voor het vestigen van in dustrieën moeten drie voor waarden vervuld worden: er moeten arbeidskrachten zijn, geschikte industrieterreinen en behoorlijke verbindings wegen. Aan de eerste voor waarden is zonder meer vol daan. Er is namelijk in ge heel dit gebied een sterke be volkingsaanwas door een hoog geboortecijfer, maar nu doet zich het merkwaardige geval vóór, dat het totaal van het bevolkingscijfer niet stijgt omdat er velen wegtrekken naar andere streken. Een groot gedeelte van de bevol king bestaat uit boeren. Zij hebben grote gezinnen en 't kleine stukje grond dat zij ter beschikking hebben is be slist ontoereikend om in de behoeften van alle leden van het gezin te kunnen voorzien. De laatste jaren was split sing van het bedrijfje nau welijks nog mogelijk. Door 't verdelen van het bedrijf en door omschakeling van land- in tuinbouw kon men zich door hard werken nog een enigszins, zij het twijfelachtig bestaan verzekeren, doch het is duidelijk dat deze moge lijkheid raakt uitgeput. Het gevolg was dan ook dat vele boeren wegtrokken en nog wegtrekken naar de stad, naar de fabriek, met alle na delige gevolgen van dien. Het zelfde geldt voor de arbeiders. Ook zij konden geen emplooi meer vinden in de industrie, die niet omvang rijk genoeg was om allen werk te kunnen verschaffen. Ook zij trokken weg en om aan deze noodlottige trek een einde te maken streefde men er reeds lang naar om indu strieën in groter verscheiden heid hier gevestigd te krijgen. Hierbij doen zich echter moeilijkheden voor van an dere aard. De tweede voor waarde namelijk: goede indu strieterreinen, is niet hele maal vervuld. Zij ontbreken nagenoeg in vele gemeenten, andere gemeenten hebben iets, maar onvoldoende. Nu is men wel hard aan het werk om dit probleem op te lossen en men zal hierin ook wel slagen, maar op het ogenblik is de situatie nog niet zoals ze zijn moet. Betere verbindingen gevraagd. Nog meer ontbreekt aan de verbindingen over de weg, te water en per rail, en dit is een vraagstuk van het aller grootste belang, omdat een industrie zonder goede ver bindingen nu eenmaal onbe staanbaar is. Op de eerste plaats vraagt daarom de Langstraat een goede haven. Wel beweert men, dat het vervoer op de weg veel on dervangen kan, maar vooral de zwaardere industrie zoekt nog altijd bij voorkeur de waterwegen op. Wel beschikt Waalwijk over een haventje, maar dit is zo sterk onder hevig aan eb en vloed en heeft zoveel last van aanslib bing, dat het practisch on bruikbaar is. Daarom moet Waalwijk een haven krijgen aan de Bergse Maas. Het ligt er vlak tegen aan. De Maas is een prachtig vaarwater en zo zou zulk een haven niet alleen Waalwijk doen uit groeien tot een zeer belang rijke industrieplaats, maar verder zouden al de aangren zende plaatsen: Sprang-Ca- pelle, Drunen, Vlijmen en Kaatsheuvel, kortom dit ge hele industriegebied, hiervan kunnen profiteren. De wegverbinding verder die door de Langstraat loopt is ten enen male onvoldoen de. De weg is namelijk zeer bochtig, kronkelt dwars door de dorpen heen en voldoet niet aan de eisen die 't hui dige snelverkeer stelt. Er hebben dan ook reeds ver schillende ongevallen plaats gevonden met de grote opleg gers van de Spoorwegen, die hier het reizigersverkeer ver zorgen. De Langstraat pleit dan ook krachtig voor het weer open stellen van de Spoorlijn, die sedert de bevrijding nog bui ten gebruik bleef. Men heeft getracht dit bezwaar met bus vervoer te ondervangen, maar deze oplossing is niet bevre digend en een belangrijk in dustriegebied als de Lang straat is, kan een spoorweg ten enen male niet ontberen. Men heeft wel eens de tegen werping gemaakt, dat toen de trein nog liep, deze lijn niet rendeerde, maar men vergat er bij te zeggen dat dit een boemeltje was dat alle plaat sen, ook de kleinste, aandeed, met het gevolg dat men an derhalf uur nodig had om de afstand van 35 km. af te leg gen tusschen Den Bosch en Lage Zwaluwe. Het was dan ook typerend dat de bevol king van het „halve zolen, treintje" sprak. De situatie zal echter onmiddellijk ver anderen, als hier een snelle motor- of Diesel-electrische verbinding wordt ingelast en vooral, als de trein recht streeks door zou rijden naar Dordrecht, waar de verbin ding Den BoschRotterdam- Öen Haag korter zou worden dan over Utrecht. De Nederlandse Spoorwe gen beroepen er zich op, dat door materiaalschaarste en wat dies meer zij het op het ogenblik niet mogelijk is zulk' een lijn in te leggen. Dit is een argument dat kan gebil lijkt worden. De Langstraat blijft echter waakzaam (en houdt zich, èn in het belang van Nederland èn in het belang van dit be langrijke industriegebied met zijn aanzienlijke bevolkings groep, het recht voor om op nieuw met haar wensen ter tafel te komen, zodra het ogenblik er rijp voor is. Meer differentiatie gewenst. Het is belangrijk nog te wijzen op een bepaald aspect van het Langstraatse indu strie-probleem, dat voordien vaak uit het oog verloren werd en daarom noodlottige gevolgen met zich dreigde te brengen. Vroegere generaties van bestuurders verzetten zich namelijk tegen het ves tigen van andere industrieën dan leer- en schoenfabrieken. In tijden yan voorspoed ging dit prima, doch zodra slech ter tijden aanbraken bracht dit rampzalige gevolgen met zich mee, omdat in perioden van economische crisis juist schoenen en leerproducten zijn, die het eerst en het scherpst reageren. Typerend is het bijvoorbeeld dat nu, in deze tijd van hoogconjunc tuur, tal van schoenmakers weigeren hun zoon hetzelfde vak te laten leren, omdat de herinnering aan de kwade dagen van weleer hen nog te duidelijk voor ogen staat. Er dient daarom voor een gro tere differentiatie zorg te worden gedragen, waardoor de industrie als geheel min der kwetsbaar wordt. Reeds beginnen er nieuwe indu strieën te komen: Heusden en St. Geertruidenberg die vrij gunstig aan het water liggen, hebben scheepswerven, con- servenfabrieken, een tankf^- briek en een voor melkpro ducten. Ook Dongen dat aan het Wilhelminakanaal ligt, gaat differentiëren. Waspik en Raamsdonk hebben even eens scheepstimmerwerven, Drunen een scheepsschroe ven-fabriek, Kaatsheuvel eni ge fabrieken voor lederwaren 11) Wortelbranil. Er zijn percelen bieten die het slecht doen. Plukt men een bieten plantje uit de grond, dan blij ken de wortels rotachtig te zijn. Er zijn soorten zwam men die wortelbrand kunnen veroorzaken, waarvan er een tje met het zaad wordt over gebracht en die men kan be strijden door zaadontsmet ting; de andere twee leven in de grond. Koud, nat weer be vordert wortelbrand, vooral op slecht bewerkte gronden. 12) Fokveedag'. De Zwart bonte fokverenigingen van de Langstraat willen te samen een fokveedag houden. Hier voor is ieders medewerking nodig. Velen menen dat men deze fokveedag het beste in Waalwijk zal kunnen houden. Van Waalwijks Belang moch ten wij vernemen dat het zijn volle medewerking wil ver lenen. Een goed georganiseer de fokveedag zal de vee-ver betering in de Langstraat zeer zeker bevorderen. 13) Handschoffelmachine. Men ziet hier nog vele boe ren met een klein hapdduw- schoffeltje de bieten en aard appelen zuiver jnaken. ;Wij denken dan bij ons zelf, o die boer behoeft nog geen vreem de arbeidskrachten te huren, want anders had hij al lang een handschoffelmachine aan geschaft, waarmee hij in een veel kortere tijd veel meer schoffelen kan. 14) Gras inkuilen met zuur is de beste methode. Er is echter weinig of geen zuur te krijgen. Daarom zullen de meeste boeren het gras in kuilen zonder zuur. Knoop dan het volgende in uw oren: Maai het gras jong, kuil het niet te droog in, trap het goed aan en dek de kuil af met pl.m. 60 c.m. grond. Bin nen 2 dagen moet de kuil klaar zijn. Het inkuilen slaagt het beste in een betonnen si lo. Het langzaam inkuilen volgens de Friese methode verdient geen aanbeveling," omdat Jiet veel ervaring ver eist en omdat het veel ver lies aan voedsel geeft. 15) Mechanisatie. In de hooi tijd valt het niet mee om aan werkvolk te komen. Een zij - aanvoerhark kan soms oplos sing brengen. Met deze ma chine kan men keren, duinen en harken. Ze kosten echter bijna 1000.en zijn mo menteel slecht te krijgen. Wanneer men echter met een zij-aanvoerhark een week lang 2 arbeiders uit kan spa ren, dan verdient het aan schaffen aanbeveling. Deze zou ook door enkele boeren te samen aangeschaft kunnen worden (werktuigencoöpera tie). C. v. d. Ven Drunen. en Waalwijk fabriceert even eens lederwaren, meubelen, kousen, stalen veren en con treforts. Een harde slag voor dit gebied is echter, dat de papierfabriek „de Maasmond" te Dussen, die door de oorlog zwaar beschadigd werd, wordt afgebroken en vermoedelijk niet meer zal worden opge bouwd. Onderwijs. In dit verband is het vak onderwijs natuurlijk van het grootste belang. In Drunen en Dongen bestaan reeds lang vakscholen, waar in 3-jarige cursussen het oude handwerk in zijn geheel wordt geleerd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1