EEN OVERLEERSNIJDER EEN VOERINGSNIJDER Café „BERG EN DAL". Dan Ma's Os'l l ea s^-MrR EEN BEDRIJFSLEIDER AANHANGWAGENS VOOR FIETSEN een Tungsram RADIO, VR. KANTOORBEDIENDE. een mannelijke kracht Mist U een oog? SPEELTUIN CAFÉ STEENBAKKER - Kaatsheuvel, Grote Kinder- en Familievoorstelling f^/|USlS SACRUlVi KARAVAAN. WAARSCHUWING. een kindermanteltje, een Pickup, een haardkachel een fornuisje, P. BREKELMANS, Schoenfabriek MARKTSTRAAT 22 KAATSHEUVEL LEDERWAREN-ATELIER VAN LEMMEN Co. WAALWIJK v r a a g i 1 PRIMA OVERLEDERSNIJDER 2 STIKSTERS 2 AANKOMENDE JONGENS OF MEISJES. SCHOENFABRIEK „UNION" VRAAGT: JONGENS EN MEISJES VOOR ALLE AFDEELINGEN. C. L. VAN OUDHEUSDEN's Coöp. „BROEDERHULP11 KAATSHEUVEL vraagt BEZOEKT voor de Onderwerk afdeling. ZONDAG 8 JUNI A.S. Aanvang 6 uur. met een originele oud-Hollandse POPPENKAST. „De vrolijke avonturen van Jan Klaassen en Katrijn.' ENTRÉE 35 CENT. DINSDAG 10 JUNI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 46. Waaiwijksche en Langstraatsche Courant verschat DinsdagDonderdag TECHNISCH HOOGER ONDERWIJS IN ONS LAND. Ook de pers heeft haar behoeften. VRIJ GEVEN VAN SIGAREN WORDT ONDERZOCHT. De Griffier der Arondissements- Rechtbank te 's-Hertogenbosch, brengt ingevolge artikel 35 der Oeteigëninsgwetter kennis van partijen alsmede van derde be langhebbenden, dat vanaf heden gedurende 14 dagen te zijner Griffie ter inzage is het advies der deskun digen in de navolgende Onteige ningszaken den Burgemeester van Waalwijk Contrade Handelsvennootschap onder de firma Vincent Hoffmans Zn. te Waalwijk; Chr. H. Kroot te Waalwijk G. M. A. Verwiel te Waalwijk en de N.V. Chroomleder- fabriek „de Amstel" voorheen L. S. Gompen gevestigd ie Amsterdam. 's-Hertogenbosch, 4 Juni 1947. De Griffier B. DE ROY VAN ZUIDEWIJN. GEMEENTE DRUNEN. Gedurende de huidige droge pe- riodg neemt het waterverbruik in de gemeente ontstellende afmetingen aan. Bij niet-drastische beperking zal noodgedwongen tot tijdelijke afsluiting moeten worden overge gaan. Het is daarom TEN STRENGSTE VERBODEN water te gebruiken voor het schrob ben van stoepjes alsmede voor het sproeien van tuintjes. Beperkt Uw gebruik dus aanzienlijk. De Burgemeester van Drunen. Mr. R. J. Th. van der Heijden BESTRIJDING COLORADOKEVER. De Burgemeester van Waalwijk brengt het volgende onder de aan- -dacht van belanghebbenden Indien zich op een perceel de colorade-kever bevindt, is de ge bruiker van het perceel verplicht daarvan onverwijld kennis te ge ven aan de burgemeester van de gemeente, waarin het perceel is gelegen. Het is verboden levende colora- do-kevers of eieren of levende larven daarvan in zijn bezit te hebben of te vervoeren. Ook is het verboden loof van aardappelplanten te vervoeren of te doen vervoeren van een perceel, waarop de aanwezigheid van de coloradokever is vastgesteld of wordt vermoed. Het vervoeren of doen vervoe ren van aardappelen en andere gewassen, afkomstig van een per ceel, waarop de aanwezigheid van de colorado-kever is vastgesteld of wordt vermoed, is slechts toe gestaan met schriftelijke vergun ning van de burgemeester. Overtreding dezer voorschrif ten is strafbaar. In het belang van onze aardap pelcultuur en onze uitvoer van producten is het van het hoogste belang, dat ieder aan de bestrij ding van de colorado-kever mede werkt. Onmiddellijke kennisgeving van het constateren van de ke ver, eieren of larven is daarom noodzakelijk. Nadere inlichtingen verstrekt zo nodig de Dienst van Gemeente werken, Kamer. 17, gemeentehuis. Waalwijk, 30 Mei 19477. DE BURGEMEESTER. VERLOREN: Zaterdagmiddag, vermoedelijk op de kanaaldijk tussen Meerdijkende brug Druaen blauw, met rode knopen en rood gesmokt. Tegen beloning terng te bezorgen STATIONSSTRAAT 58, DRUNEN. TE KOOP voor grote kamer, en voor elk aannemelijk bod, bij W. v. BOKHOVEN, GROTESTR. 213 DRUNEN TE KOOP efectr. met klok, pracht toestei, te bevragen STATIONSSTR. 2, DRUNEN GEVRAAGD voor direct EN (met gelegenheid tot het leren van overleersnijden.) HOOG LOON. PRETTIGE WERKKRING. Aanmelden SCHOOLSTRAAT 5 KAATSHEUVEL. Grootestraat 106 - WAALWIJK Voor spoedige indiensttreding GEVRAAGD Moet tevens in staat zijn boekhouding gedeeltelijk bij te houden. Groothandel in Schoenen W A A L W IJ K. in den leeftijd van plm. 19 tot 22 jaar voor magazijn en andere voorkemende werkzaam heden, in het bezit van rijbewijs A. Nadere inlichtingen te bekomen HOOFDSTRAAT 203 te Kaatsheuvel. ook nu in de Zomermaanden HET MOOISTE EN GEZELLIGSTE ZITJE UIT DEN OMTREK. PRIMA CONSUMPTIE. Beleefd aanbevelend P. Roestelberg IJSKOUDE DRANKEN. VAN EEUW IJK KAATSHEUVEL. 'n Nieuwe vin ding! 'N PLASTIEK KUNSTOOG Natuurgetrouwe kleur naar Uw eigen oog. Onbreekbaar Draait mee in elke richting te 's Hertogenbosch MIDDELMATIGE SCHOENFABRIEK 't betere soort Damesschoenen fabricerend, VRAAGT voor direct Brieven onder No. 1875 Bureau van dit blad. Vertoond wordt VV COMPLEET MET TRANSPORTBANDEN leverbaar zonder vergunning aan vastgestelde prijzen. A. VAN IERLANT, Grootestraat 170 DRUNEN Smederij - Rijwielhandel Ijzerwaren en Huishoudartikelen. 6-7-8-9 Juni presenteren wij U STEWART GRANGER in een zijner meest romantische rollen Toegang 18 jaar. De Echo van het Zuiden -Uitgever i JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week) 1,95 per kwartaal. DrukkerWaaiwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. I Wij hebben in een vroeger ar tikel reeds gewezen op 't feit dat er over Technisch Hooger Onder wijs in den lande een en ander te doen is, vooral met het oog op de industrialisatie van ons land, dat door productie en export er weer boven op moet komen. Ook tal van andere bladen wij zen op deze noodzakelijkheid en hier in het Zuiden accentueert men meer en meer de stichting van een Technische Hogeschool in ons gewest. Zo schreef 't Brab. Nbld. dezer dagen onder de titel „Delft wordt te klein" o.m. 't volgende: De belangstelling hiervoor staat in onmiddellijk verband met een probleem van de eerste grootte, de vraag n.l. hoe in het verarm de Nederland, dat eenige zijnet- belangrijkste welvaartsbronnen door de oorlog heeft zien wegval len, een dragelijk levenspeil te ver zekeren aan zijn talrijke en snel aanwassende bevolking. Vrijwel allen, die met dit vraag stuk te.maken hebben, zijn het er over eens, dat er maar één weg bestaat om uit de moeilijkheden te komen en die weg is industriali satie. Nederland zal er zich op moe ten gaan toeleggen, veel zelf te maken wat het in het verleden uil het buitenland betrok en het zal op grootere schaal industriepro ducten moeten gaan exporteeren om grondstoffen en voedingsmid delen te kunnen koopen. Industrialisatie beteekent echter: ingenieurs. Vooral geldt dit voor nieuwe industrieën van eenige be- teekenis. Nu heeft Nederland in verhou ding tot tal van andere industrieel hoog-ontwikkelde landen zeer wei nig ingenieurs. Hoewel het er in totaal 7000 bezit, zijn er slechts ongeveer 2000 in de industrie werkzaam. Dat is één ingenieur op elke 450—500 employé's in onze in dustrie. Prof. Holst, president-cu rator der T. H. te Delft, is van mecning dat Nederland er één op elke honderd moet hebben, wil het op industrieel gebied slagen. Maar dat beteekent dat wij over veel meer ingenieurs moeten kun nen beschikken dan thans het ge val is. naar schatting niet minder dan 10—15.000 en op den duur, gezien de bevolkingsaanwas, zelfs nog wel meer. Kunnen onze onderwijs-institu- ten deze opleveren? We spreken hier in het meer voud, in werkelijkheid echter be schikt ons land slechts over één technische school, die te Delft. Het feit, dat een land als Zwit serland, met maar de helft van onze bevolking, twee van derge lijke scholen heeft, teekent de ach terstand die ingehaald moet wor den. Dat dit probleem in Delft kan opgelost worden, is uitgesloten en ook niet gewenscht. Uitgesloten, omdat het berekend is op een tweeduizend studenten (het vooroorlogsche aantal), ter wijl het er momenteel 5000 heeft en in de volgende jaren 6 a 7000 zou moeten kunnen herbergen. Zoowel uit een oogpunt van huisvesting als van onderwijsbe- lang kan Delft dit vraagstuk niet aan. En ongewenscht is het boven dien omdat, wat deze tak van on derwijs betreft, het Westen weer alle gemakken en voordeelen be zit en het nu toch onderhand wel tijd wordt dat ook de „randgebie den", die juist in toenemende ma te studenten voor het technisch hooger onderwijs leveren, eens uit hun isolement worden geholpen. Er gaan juist de laatste tijd stemmen op om. evenals dat met onze universiteit het geval is, de mogelijkheid tot het volgen van technisch hooger onderwijs over het geheele land te verdeelen. Met name is daarbij gepleit voor de stichting van technische scholen in het Zuiden. Oosten en eventueel ook het Noorden des lands. Deze gedachte is ons uiteraard bijster sympathiek. En het is wel vanzelfsprekend dat daarbij een eventueel in het Zuiden te stich ten T. H. onze bijzondere belang stelling heeft. In twee jaar tijds is er in Ne derland heel wat gebeurd. Er is niet enkel geruimd, maar ook ge bouwd. Kapotte bruggen zijn her steld en daarover rijden weer trei nen en steeds meer auto's. Als Nederlanders zijn we daar niet weinig trots op. De koopvaardij vloot is voor meer dan de helft naar de kelder gegaan, en toch zal het niet lang meer duren of zij heeft haar oude tonnage weer be reikt. En zo is het, naar verhouding met alles. Er is nog schaarste, maar de productiecijfers der fa brieken zien er bijlange niet gek uit. Of het niet nóg beter kon, willen we nu eens buiten beschou„ wing laten, het groeit in elk geval en het begint te vlotten. En ook op maatschappelijk en cultureel gebied is de ontwikkeling niet ach ter gebleven. De pers in Nederland staat in dat werk van nationaal herstel zeker niet in het achterste gelid. Talloos vele zijn de gissingen, welke momenteel worden gemaakt met betrekking tot het verloop van de tabaksdistributie. Dit was de reden, waarom wij ons in ver binding hebben gesteld met de directeur van het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten, de heer A. Polak, die zo welwillend was het een en ander over de hui dige situatie te vertellen. De vraag, waar het in hoofd taak om gaat, is: zullen binnen dfzienbare tijd de sigaren van de bon gaan? Een bevestigend antwoord kon de heer Polak op deze vraag mo menteel nog niet geven. Er wordt echter onderzocht, of dit mogelijk zou zijn. De uiteindelijke beslissing berust bij de minister van Econ. Zaken. In de loop van de volgende week zal onder de sigarenfabri kanten en bij de handel een en quête worden gehouden naar de hoeveelheid sigaren, welke in voorraad zijn. Van de uitslag van deze en quête hangt het af, welke maatre gelen er zullen genomen worden. Deze beslissing kan vandaag over veertien dagen worden verwacht. Hoe deze zal uitvallen? Het laaf1 zich aanzien, dat de beslissing een voor de sigarenliefhebbers gun stige zal zijn. Een feit is, dat men momenteel te maken heeft met een sigaren- overschot doordat slechts een klein gedeelte van de rokers sigaren cp hun bon kopen. De oorzaak hier van moer zeker niet worden ge zocht in de kwaliteit van het Ne derlandse product, doch in de voorliefde, die in de bezettings jaren voor de sigaret is gegroeid. Daarbij komt, dat van een rant soen sigaretten twintig maal kan worden opgestoken en van een rantsoen sigaren vijfmaal. Van de 60 millioen rantsoenen tabaksarti kelen, die maandelijks gedistribu- Twee en 'n half jaar geleden zag de krant er uit als een arme lijk blaadje. Maar de lezer was er al blij mee. Toen de eerste trein reed, de eerste papierloze sigaar weer kon worden gerookt, was dat ook 'n hele vreugde. Nu is dat natuurlijk niet meer voldoende. Hoewel de treinen kris-kras het hele land doorkruisen klagen we weer volop over de „slechte" ver bindingen, en juist in deze dagen verbaast de roker er zich over waarom de sigaren nog altijd niet van de bon gaan. Zó ver zijn we met de krant nog niet gekomen: een kleine ver betering is slechts sporadisch ge komen. Haar omvang is nog steeds niet groter dan 20 tot 35 pet. van vóór de oorlog. Verbeeld u, dat het zo op elk ander gebied was gesteld, het zou er niet fraai uit zien! Maar met dat al blijft de nieuws bladpers steeds wat formaat en omvang betreft op hetzelfde lage en kleine niveau en wordt zelfs voor de dagbladpers weer een vermindering aangekondigd. Het wordt zo langzamerhand een miskenning van de taak dei- pers ert gelijk er een ontwrichting van 't maatschappelijk leven te vrezen is, als men b.v. 't verkeer op de klok van voor twee jaar zou terugzetten, zo moet ook een ontwrichting op geestelijk, cultu reel en nieuwsbrengend terrein ko men, als men ook niet meewerkt aan 't herstel van de pers. 't Een is even noodzakelijk als het an der en de pers, zulk een voornaam herstel-element op verschillend terrein, wordt wel zeer achter ge steld. Men zal wat meer en krach tiger de trom moeten roeren, zoo kan en mag het niet. eerd worden, worden er 12 millioen aan sigaren, 26 millioen aan rook- en shagtabak en 22 millioen aan sigaretten besteed. In tegenstelling tot de kerftabak- en de sigarettenindustrie biedt de sigarenindustrie aan een groot aan tal personen, voornamelijk man nen, werkgelegenheid. Wanneer men, lettend op het productie overschot, de sigarenproductie zou gaan beperken, dan zou dit on vermijdelijk leiden tot werkloos heid van duizende arbeiders. Daarom zal worden getracht èn de productie op het huidige peil te handhaven en de rokers zoveel mogelijk tevreden te stellen. Men heeft zich echter op het standpunt gesteld, dat het publiek een vrije keus moet worden gelaten. Rest slechts het bonvrij laten verkopen van de sigaren. Alvorens een der gelijke verstrekkende maatregel te nemen, wil men zekerheid hebben, dat de voorraden voldoende zijn om aan een redelijke vraag te kunnen voldoen. Het al of niet gunstig verlopen bij een eventueel vrij geven van de sigaren ligt in hoofdzaak in de handen van de handelaren. Wan neer deze weigeren hoeveelheden te verkopen, welke doen denken aan hamsteren uit 1939, dan zal er te zijnertijd voor iedereen wat te koop zijn. De productie wordt voldoende geacht om aan de nor male vraag te kunnen voldoen. Maandelijks wordt er 400 ton ta bak door de sigarenindustrie ver werkt. hetgeen neerkomt op onge veer 55 millioen sigaren. Nadat bekend werd, dat bin nenkort door de Nederlandsche tuinbouw 200 millioen K.G. groen_ ten naar Duitschland zal worden uitgevoerd, vernemen wij nader dat bovendien 20 millioen K.G. vroege aardappelen aan de Duitsche be volking ten goede zullen komen. AMERIKAANS OFFENSIEF TEGEN COMMUNISME. Volgens de correspondent van Reuter te Washington houdt 't diplomatieke „opperbevel", dat onlangs door Marshall is benoemd zich op het ogenblik bezig met de uitwerking van een vierjarenplan om het totalitaire systeem en het communisme in Europa met wor tel en tak uit te roeien en tege lijkertijd een duurzame bijlegging van de Russisch-Amerikaanse ge schillen mogelijk te maken. Men is te Washington over het algemeen van oordeel, dat de Truman-doc- trine om „vrije" volkeren der we reld te bevrijden van communis tische druk, intimidatie en infiltra tie, drie phasen telt. De eerste phase is zuiver nega tief en bestaat uit het tegengaan van de uitbreiding van het com munisme in de landen, die aan de Sovjet-Unie grenzen, waar, zoals in Turkije, de houding der Sovjets 'n voortdurende en verlammende militaire mobilisatie noodzakelijk maakt. De tweede phase is positief. Zij bestaat uit het scheppen van meer ordelijke en betere economische omstandigheden in de door het communisme bedreigde gebieden. De derde phase zo.u de oplos sing moeten brengen van het voor naamste vraagstuk, dat de Rus sisch-Amerikaanse betrekkingen oplevert, n.l. een vredesregeling tussen de Sovjet-Unie en de Ver enigde Staten, die nog meer nodig is dan met Duitsland en Japan, om een beëindiging van de heil loze periode van wederzijdse psy chologische oorlogsvoering. STAKINGEN IN PARIJS. 1500 arbeiders, werkzaam in re- paratiewerkplaatsen van de spoor wegen te Parijs hebben zich ge voegd bij hun 6000 collega's, die gisteren het werk hebben neerge legd. Vertegenwoordigers van de stakers zouden vandaag een be spreking met den minister van vervoer hebben. De staking heeft zich thans zoo danig uitgebreid dat van het Gare de Lyon te Parijs geen treinen konden vertrekken, anders dan naar de Parijsche buitenwijken. Van dat station vertrekken de treinen naar Marseille, Italië en Zwitserland. Terwijl de andere stakingen te Parijs onverminderd voortduren, hebben 1400 arbeiders in de Hotchkiss automobielfabrieken he denochtend het werk neergelegd. In de Citroënfabriek gaat het nog steeds langzaam aan en bij Re nault kan de staking elk oogenblik beginnen. Vooral de bakkersstaking, die reeds vier dagen heeft geduurd, doet haar uitwerking onder de Pa rijsche arbeiders voelen, daar het broodgebrek steeds nijpender wordt. DE TOESTAND IN HONGARIJE. In Hongarije is 't weer een grote warboel, een verder afglijden naar Rusland onder communisti sche druk. De minister-president is met z'n gezin naar Zwitserland gevlucht en velen zijn hem ge volgd of ontslagen. De nieuwe Hongaarsche rege ring heeft nu alle diplomaten naar Boedapest teruggeroepen om ver slag uit te brengen. De Hongaarse gezanten in Lon den, Bern en Washington hebben geweigerd te voldoen aan het ver zoek der nieuwe Hongaarse rege ring om voor het uitbrengen van verslag naar Boedapest terug te keren. Er is in Boedapest nog geen antwoord ontvangen van de gezant in Parijs. Gezaghebbende Hongaarse kringen in Londen ver klaren evenwel, dat deze laatste niet teruggeroepen is en ook niet verwacht teruggeroepen te zullen worden. De Amerikaanse regering heeft de Russische voorzitter van de ge allieerde bestuursraad te Boeda pest verzocht om uitlevering aan de Amerikaanse vertegenwoordi ger in die raad van copieën van alle documenten e.d., die, naar be weerd wordt, het aftreden van Ferenc Nagy hebben teweeg ge bracht. Dit is de tweede stap van Ame rika na de wijziging van het re giem in Hongarije. De eerste was het blokkeren van het crediet voor de aankoop van surplusgoederen. PLAN VOOR OVERDRACHT VAN MIJNEN IN ROER GEBIED. Een plan voor het overdragen van de kolenmijnen van het Roer gebied op 1 Juli door het Britse bestuur aan een Duitse raad van technici en vertegenwoordigers der vakverenigingen is nagenoeg voltooid, zo heeft Reuter uit be trouwbare bron vernomen. Op 9 Juni zal het ter goedkeuring wor den voorgelegd aan de economi sche raad voor de Britse en de Amerikaanse zone. Het plan zou een einde maken aan alle Britse hulp bij het ex ploiteren der mijnen, en indien het wordt aanvaard zou het het einde betekenen van de North German Coal-Control, het Britse lichaam dat na het eind van de oorlog de exploitatie der mijnen in handen heeft genomen. Het is tevens waarschijnlijk dat het plan. hoewel dit zich slechts met het Roergebied bezig houdt, ook toegepast zal worden op alle andere mijnen in de Britse en Amerikaanse zones. DR. BEEL EN MINISTER JONKMAN NAAR WEST-INDIË. De parlementaire journalisten hebben de minister-president dr. Beel een diner aangeboden. Tij dens de maaltijd heeft de minister president een rede gehouden over aangelegenheden betreffende Indo nesië. In 't verloop daarvan heeft hij o.m. medegedeeld, dat hij voornemens is zich met zijn ambt genoot van overzeese gebiedsde len ook naar Suriname en Curasao te hpoeven. STUDENTEN EN DIENSTPLICHT. De minister van oorlog heeft aan de voorzitter van de Tweede Kamer in een brief medegedeeld, dat het in zijn voornemen ligt alle studenten, die ingeschreven zijn voor de lichting 1944, met uitzon dering van hen, die studeren voor arts, tandarts, apotheker of inge nieur, te bestemmen tot buitenge woon dienstplichtige. VEESMOKKEL NEEMT AF. Nam enige maanden geleden de veesmokkel naar Begië verontrus tende afmetingen aan, thans wij zen verschillende symptomen er op, dat deze smokkelhandel aan het afnemen is. Een en ander vindt bevestiging in het feit, dat de prijs van de „zwarte" Belgische francs is ge stegen tot 14 cent per stuk en dat de prijs van de vleeschbonnen in België is gestegen van 25 centimes per stuk gedurende den tijd dat de smokkelhandel hoogtij vierde, tot 2.5 tot 3 frs. momenteel. Ook het aantal geconstateerde overtredingen wordt steeds gerin ger. NIEUWE SCHOENENBON. In het tijdvak van 1 Juni tot 13 Juli zal een schoenenbon naar keuze worden verstrekt aan die genen. wier stamkaartnummer op het cijfer 3 eindigt en voor zoover de bon 612 zich nog aan hun in legvel bevindt. De tweede distributiestamkaart met bijbehoorend inlegvel waarvan de bon 612 zal worden verwijderd dient te worden overgelegd. Tevens zal in genoemd tijdvak aan kinderen, geboren in Juni van een der jaren 1932 t.m. 1945, als mede aan de kinderen, geboren in Augustus 1946e een schoenenbon worden verstrekt van de soort en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1