MODELLEUR HERENHUIS MET TUIN. ZEER AANLOKKELIJKE INKOMSTEN werk voor de avonduren. kleine bruine, takshond, 4 ORAADSPAAKWIELEN Openbare Aanbesteding. GLAS, alle soorten, LAKKEN, alle soorten, STOELENVERNIS, BEHANGSELPAPIER, KOUDWATERVERVEN, PLASTIEK. Vandaag van 5-6.30 plaatsbespreken VAN DRUNEN N.V. - Torenstraat - TE DRUNEN VROUWEN EN MEISJES 1 PRIMA OVERHALER PRIMA KRACHTEN Belastingvraagstukken. DE K.V.P. WERKSTER SINGER KOPNMCHINE. TILBURY WERKMEESTER WANDELWAGEN CUISINIÈR E BLAUWE SLIPOVER EEN RODE STEP BRUINKOOL UIT VOORRAAD LEVERBAAR: W. van der Heijden Zonen „HET HUIS AAN HET MOERAS UITNODIGING. R.K. HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL VRAAGT ENKELE BEKWAME KRACHTEN voor de Onderwerk-afdeling EN EEN OVERLEERSNIJDER. Beduidende Fabriek van betere Damesschoenen BEKWAAM flinke vooruitstrevende Jongeman GEVRAAGD: EN ENKELE VOOR DE ONDERWERKAFDELING GEBR. DE MUNNIK, TE KOOP in de Langstraat DONDERDAG 12 JUNI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 47. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag GEMEENTERAAD DRUNEN. Gemeenteraad Geertruidenberg. gaande jaren duidelijk aan den dag is getreden. In 11 jaar hebben wij vrij weinig kosten aan het bad ge had; door verwaarlozing in de oorlogsjaren moeten wij het thans grondig herzien en waarom zou den wij dan thans half werk leve ren, Ook moet ik nog onderscheid maken tussen oer en wier, de wier zal bij bevloeiing niet voorkomen en de oer wordt weggespoeld, waardoor deze door het grondwa ter medegebracht, toch weer zal verdwijnen. Wat betreft de kos ten van het herstel 'in twee ter mijnen te doen, dit is slechts een wissel op de toekomst; men kan niet zeggen of het duurder of goedkoper wordt en wat de ma terialen en arbeidskrachten be treft, indien het herstel ons een woning zou kosten zouden wij het wel laten, maar de stenen zijn vrij, alleen het hout, waarvoor de toe wijzing wel verkregen zal worden, is slechts 6 M3. De heer v. d. Wiel achtte het doorvoeren van het voorstel van B. en W. niet verantwoord. De voorzitter meende het in het belang van de volksgezondheid wel te mogen nemen, temeer daar door verhoogde entreeprijzen de exploitatie gunstig zou zijn. De heer Wagemakers vroeg of bij de uitbreiding ook speciaal aan dacht zou worden besteed aan de veiligheid van de kleren. De voorzitter zeide dat in de voorbijgegane jaren zich weinig ernstige gevallen van vermissing hadden voorgedaan; indien het bad echter nog drukker wordt, zal de veiligheid en orde op het bad door middel van personeeluitbreiding moeten worden verhoogd. De heer Verhulst vroeg of het niet beter zou zijn de exploitatie van het zwembad in handen van een zwemvereniging te leggen. De voorzitter dacht dat er wel geen vereniging een dergelijke ex ploitatie op zich zou durven ne men. Spr. noemde Waalwijk, waar men momenteel juist in de tegen overgestelde richting handelde. De heer Maas vroeg of het niet beter was een geheel nieuw zwem. bad aan te leggen, dan was men toch van alles af. De voorzitter dacht dat het dan geen 20.000, maar 200.000.— zou kósten. Wij hebben hier niet met een dode wiel te doen, wan neer er gevloeid wordt, zit er ze ker perspectief in. De heer v. Drunen merkte op dat het bad reeds 11 jaar in ge bruik was en als de oorlog niet was gekomen en er steeds ge vloeid was geworden, men niet voor dit feit had komen te staan, waaruit dus wel blijkt dat er perspectief in zit. En tenslotte, wat hebben wij aan een zwem bad zonder kleedhokjes. De heer v. d. Wiel bleef aan het voorstel een proef van 5 of 2 jaar, waarna de opstallen konden hersteld worden. Het voorstel werd met 8 tegen 3 stemmen aangenomen. (Slot volgt). De Heer en Mevrouw Mr. TH. TAMINIAUTIELEN geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon JAN die bij het H. Doopsel de namen ontving van JOHANNES PETRUS PAULUS. Tilburg, 4 Juni 1947. Ringbaan Oost 161. De Heer en Mevrouw WIM KLIJBERG—BOUMEESTER geven met groote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon HANS die bij het H. Doopsel de namen ontving van Johannes Norbertus Maria. Heerlen. 6 Juni 1947. Herfststraat 11. Met grote vreugde geven wij U kennis, van de voorspoedige ge boorte van een dochtertje ARNY die bij het H. Doopsel de namen ontvirig van Barbara, Anna, Johanna, Maria. H. F. STASSAR J. W. STASSAR- DE RIDDER. Raamsdonksveer, 6 Juni 1947. Tijdelijk adres: St. Theresia Ziekenhuis, Kamer 14. Hepen overleed te Oss voor zien van de H. Sacramenten der Stervenden onze dierbare Tante en Oud-Tante Mejuffrouw Mechtildis, Petronella, Johanna van Hilsi in den ouderdom van 87 jaren. FAMILIE VAN HILST- SMITS FAMILIE VAN HILST ANDRÉ KEMPS. Waalwijk, 6 Juni 1947. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen op rechten dank voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij het plotseling overlijden van onze ge liefde Moeder en Grootmoeder MARIA VOS Weduwe van Jacobus v. d Hoek. Speciaal danken wij Ds. van Bur geier, Dr. Langemeijer, de buurt bewoners en de verzekering „Johan de Witt" voor de goede zorgen en hulp ons betoond. DE KINDEREN v. d. HOEK. Waalwijk, 6 Juni 1947. Hiermede betuigen wij onzen har- telijken dank dank aan de familie, kennissen en buurtbewoners en aan de Fa. A. ROSENBRAND en per soneel, voor het medeleven bij het plotseling overlijden van mijn ge liefde man en vader g PETER ROZENBRAND. Uit aller naam j. ROZENBRAND-KOENEN en Kinderen^ DANKBETUIGING. Aan hen die hulp boden en aan hen die hiervoor hun tijd beschik baar stelden mijn oprechten dank. Den bij den brand getroffenen W. SMITS Mariëndonkstraat 23 ELSHOUT. R. K JONGELUI (Middenstand) die binnenkort wensen te trouwen zoeken in Waalwijk of omgeving twee ongemeubileerde kamers met keuken ol gebruik daarvan. Brieven onder No. 500 bureau van dit blad. OVERLEERSNIJDER vraagt Brieven onder No. 1885 aan het bureau van dit blad, GEVRAAGD voor 1 of 2 dagen per week. Adres te bevragen bureau v. d.bl. of drij. „Excelsior,' Kaatsheuvel. TE KOOP AANGEBODEN: een in goede staat verkeerend Adres: H. SNIJDERS. Hooge Vaart 113; VRIJH.-CAPFLLE. TE RUIL AANGEBODEN: Woning te Rotterdam tegen Woning te Spr.-Capelle of omgeving. Inlichtingen te bekomen bij E. C. COVÉ, Capelle-Nieuwevaart. TE KOOP: in prima staat verkeerende met goed onderhouden tuig. Adres: P. KONINGS te Capelle Kom 219. BIEDT ZICH AAN: voor afmakerij en finisch. Brieven onder No. 1882 bureau van dit blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. TE KOOP GEVRAAGD: vooroorlogsche Moet in goede staat zijn. Brieven onder No. 1879 Bureau van dit blad. TE KOOP een in goede staat zijnde (Kachel.) KERKSTR. 43 LOON-OP-ZAND, VERLOREN Noors patroon van B.B.A. halte Spoorlaan Tilburg tot Kerkstraat Waalwijk, op Zondag 1 Juni. Inlichtingen GROOTESTR. 133 WAALWIJK. WEGGELOPEN teef Tegen beloning terug te bezorgen bij J. B. VERWIEL, Antoniusstraat 19 a WAALWIJK. VERMIST aan 't Zwembad met zwarte luchtbanden. Terug te bezorgen bij G. VAN HELVOIRT, Baardwijkschestraat 7 WAALWIJK. M. T. S.er, 25 jaar wil plaatsing in opkomende industrie in dorp of kleine stad, waar hij zich één met het bedrijf gaat voelen. Brieven onder No. 1878 Bureau van dit blad. ter overname aangeboden plm. 3 ton tegen schappe lijke prijs. Tevens aangeboden voor Ford V8 1 935 5 gaats, bndmaat 17. Brieven onder No, 1880 Bureau van dit blad. Namens het Gemeentebestuur van SPRANG-CAPELLE, zal onderge- teekende in het openbaar AANBESTEDEN, overeenkomstig het Aanbestedingsreglement W. B.: Het bouwen van 30 woningen in de gemeente Sprang- Capelle, op terreinen ge legen aan de Molensteeg, de Oude Straat en de Heistraat. Bestek en teekeningen verkrijg baar bij ondergeteekende tegen be taling van f 10.Franco per post f 10.50. Restitutie f 5. De aanbesteding vindt plaats op 21 Juni 1947, des voormiddags om 10 uur in het Gemeentehuis. De Architect A. VAN HULTEN Kerkstraat 36 Telefoon 170 WAALWIJK. o.a. vloerlak (bruin), Afd. Schildersbedrijf Stationsstraat 150 WAALWIJK. Telefoon 443. Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap. voor de tooneelvoorstellingen van WOENSDAG EN DONDERDAG 11-12 JUNI. Opvoering van door het A'damS'R'dams Toneelgezelschap. ii Hiermede worden belangstellenden uit genodigd tot een bezoek aan de voor Waalwijk en Omstreken te Waalwijk OP WOENSDAG 11 JUNI EN DONDERDAG 12 JUNI. Op die dagen worden openbare lessen gegeven van 2 tot 4 uur en van 7 tot 9 uur. DE DIRECTRICE. biedt een bedrijf, gelegen in het rayon van het Arbeidsbureau WAALWIJK, aan die genegen zijn in HUISARBEID, met de hand HANDSCHOENEN TE VERVAARDIGEN Zij die in dit werk belangstellen, kunnen hierover nadere inlichtingen krijgen op het Arbeidsbureau Waalwijk, Grootestraat 339, afd Vrouwen en Meisjes elke voormiddag tussen 9 en 12 uur. HEEFT PLAATS VACANT VOOR EEN Uitstekende positie, eventueel ook voor die het vak van ontwerpen en modelleren wel reeds prima beheerst, maar zijn sporen nog verdienen moet. Uitv. soil, onder no. 1881 Bureau van dit blad. Hoog loon en goede sociale verzorging. Stationsstraat DRUNEN. Brieven onder No. 1884 Bureau van dit blad. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever i JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Bij de heroprichting, na de oorlog, van de R.K. Staats partij, die toen Katholieke Volkspartij werd genoemd, is in dit blad de wens uitgespro ken dat de nieuwe naam een teken zou zijn voor de voor uitstrevende politiek, die in de toekomst gevoerd zou worden. Zelfs werd de me ning uitgesproken dat het al of niet bestaan van de her nieuwde partij afhankelijk zou zijn van de mate van vooruitstrevendheid. Hierover moet dan niet alleen in mooie redevoeringen worden ge praat, ze moet niet alleen worden neergeschreven in een of ander urgentiepro gram, maar ze moet bestaan in de politieke practijk, dus bij het al of niet aanvaarden van wetten en vorderingen door Kamers, Staten en Ge meenteraden. Nu is het een bekend feit dat men niet behoeft te ver bloemen dat de K.V.P. is sa mengesteld uit een behoudens gezinde vleugel en een meer vooruitstrevende idem. De genen die tot de eerste beho ren, gaan, evenals de ande ren, uit van de katholieke be ginselen en baseren zich ook op de pauselijke richtlijnen, zoals die in de bekende socia- i lc encyclieken gegeven zijn. Deze richtlijnen wensen zij echter slechts zeer geleidelijk in toepassing te brengen en- niet dan nadat ze van alle kanten zijn bekeken en be studeerd en vooral getoetst aan de economische mogelijk heden of veronderstelde on mogelijkheden. De vooruit strevende vleugel daarente gen is van oordeel, dat deze encyclieken lang genoeg zijn bestudeerd en gecommentari eerd en dat het de hoogste tijd wordt ze in practijk te gaan brengen. Zij staan op 't standpunt dat de tijd van zeer geleidelijke evolutie van vóór de oorlogsjaren voorbij is en dat deze jaren een revolutie hebben gebracht die zij heb ben te grijpen en te leiden in katholieke sociale zin. Zij me nen dat van elke maatregel niet behoeft te worden nage gaan of hij economisch te ver antwoorden is, maar dat zo'n maatregel, indien hij nood zakelijk is uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid, er ook moet komen, al brengt hij economische moeilijkhe den mee. In het kort menen we hier mede de twee bestaande vleugels te hebben aange geven, waarbij we opmerken dat we in het begin van dit artikel wel geen voorkeur voor één der twee hebben uit gesproken, maar dat we zul len proberen zoveel mogelijk objectief te blijven. Wanneer we de zaak dan zodanig bekijken komt 't ons voor, dat de tegenstelling tus sen de twee uiterste vleugels de laatste tijd groter wordt, zowel in hetgeen van beide zijden door woord en ge schrift wordt gepubliceerd, als in de waardering van de maatregelen, die in de poli tieke practijk worden voor gesteld. Dit is te begrijpen. De K.V.P. is vorig jaar sa mengegaan met de Partij v. d. Arbeid, de partij van de de- mocratisch-socialisten, zoals deze zich bij voorkeur noemt. Dit samengaan lag voor de hand. De programma's, waar- mede de partijen de verkie zingsstrijd ingingen, waren geheel op elkaar afgestemd en bevatten gedeeltelijk, bijna woordelijk dezelfde wensen. Een ministerie dat steunt op beide partijen, kwam dus tot stand. Nu horen we echter in ons katholieke kamp steeds meer stemmen opgaan, die er van gewagen dat in deze combinatie de kleinste groep de meeste invloed heeft en dat de K.V.P. aan de leiband van de Partij v. d. Arbeid loopt. Vergeet men daarbij echter niet, dat in verschil lende kwesties hiervan geen sprake kan zijn, omdat beide partijen hetzelfde wensen? Om een voorbeeld te noe men: van enkele zijden is de K.V.P. er van beschuldigd bij de behandeling van het wets ontwerp „Vermogensaanwas- belasting" te sterk te hebben geluisterd naar de Partij van de Arbeid. Denkt men er dan echter wel aan dat in het pro- (Slot). Punt 5 en 6 der agenda hielden in 't voorstel tot uitbreiding van 't bouwplan 1947 met 27 woningen en de aankoop van diverse perce len grond. Het gemeentebestuur was reeds op de beslissing van de raad vooruit gelopen en op 23 juni zullen de eerste 23 huizen worden aanbesteed, welke echter tot 18 zullen worden terugge bracht, indien de raad anders be slist. De financiering zal op de zelfde wijze gaan als in 1946. De andere 20 woningen zullen later worden aanbesteed. In totaal mo gen' er dit jaar 45 woningen wor den gebouwd, 2 hiervan zijn afge staan aan Versteijnen en Willem- se. Tevens zal de firma Lips nog 10 woningen mogen zetten buiten ons volume om. Spr. bracht dank aan de grondeigenaren, welke wel willend hun grond voor dit doel hebben afgestaan. Spr. had niet de minste tegenwerking ondervon den. Voor de grond zullen dezelf de prijzen worden betaald als dit eerder is geschied. De woningen waarvoor nog geen plaats bepaald is kunnen worden, zullen worden geplaatst in de straat, welke zal komen achter de tuin der eerw. Broeders in westelijke richting. Ook zullen hier dan gebouwd worden de 10 woningen der firma Lips. De firma Lips zal dan bij moeten dragen in de aanleg der straat, waterleiding enz. enz. Tot welk bedrag zal dan nog nader moeten worden vastgesteld. Op de hoek van genoemde straat en de Stationsstraat bestaat het plan een winkelhuis te bouwen, t welk dan t.z.t. kan worden overgeno men. Tegenover deze plaats, dus ten oosten van de Stationsstraat, naast het huis van v. d. Geld, ligt een pad en daarnaast nog een stuk gemeentegrond, dat voor een gedeelte vrij moet blijven voor een straat, die daar doorheen ge trokken zal moeten worden. Er blijft dan echter nog Voldoende plaats over voor een woning. Het plan bestaat hierop dan een wo ning te plaatsen voor de comman dant der Rijkspolitie, welke toch zeker in Drunen behoort te wo nen. De heer v. d. Wiel vroeg of er ook rekening mede werd gehou den dat op deze plaats aan iemand de voorkeur was gegeven, wan neer deze mocht bouwen. De voorzitter kon zich dit nog wel herinneren, maar de grond werd nu niet verkocht maar zelf gebruikt, wat toch wel voor mocht gaan. Nu we toch zo kort in de buurt zijn, aldus het lid v. d. Wiel, wil ik de aandacht nog eens vestigen op de putten nabij het slachthuis. De voorzitter beloofde dit te doen. het plan bestaat om de put ten verder naar achter te leggen. De heer Pijnenburg merkte op gram van de K.V.P. deze be lasting óók wordt geeist, al leen met dit verschil dat zij winsten uit zwarte handel niet met 90, maar met 100% belast wil zien? Wij voor ons hebben er verwonderd over gestaan dat een desbetreffend amendement bij de behande ling niet is ingediend. Indien, volgens sommigen, de poli tiek van de K.V.P. al te voor uitstrevend is, denken deze personen in de eerste plaats te proberen het urgentie-pro- gram gewijzigd te krijgen. Zolang dit echter niet is ge schied, dient men dit pro gram ook uit te voeren en komt het niet te pas te gaan terugkrabbelen indien het op daden-stellen aankomt. Dit soort politiek hebben we vóór de oorlog voldoende meege maakt en mag in het belang van volk en partij niet her haald worden. of men de ophaaldienst uit Waal wijk niet in kon schakelen. De voorzitter wilde dit graag I onderzoeken. De heer Wagemakers vroeg of chemische middelen geen oplossing zouden kunnen geven. Ook dit wilde de voorzitter on- j derzoeken. De heer Maas kwam nog eens terug op zijn voorstel om het slachthuis om te bouwen in een winkelhuis en een nieuw slacht- De voorzitter wilde dit voorstel huis te bouwen. wel eens nader onderzoeken en de architect voorleggen. De heer v. Wezel vroeg of het niet goed zou zijn om de oude tramremise af te breken en ook daar woningen te plaatsen, het staat daar zo haveloos. De voorzitter vond dit plan niet zo slecht, maar zag er liever een industrie in gevestigd. Ver leden jaar was dit ook bijna ge lukt en zoü mits onvoorziene om standigheden ook zijn gekomen. Nog steeds probeert het gemeente bestuur hier een industrie in te krijgen. Aan twee wegen gelegen is het prima geschikt voor een be drijf. Wanneer er een vaarwater was zou het reeds lang zijn ge schied. De heer v. Wezel dacht dat in de toekomst de kansen hiervoor nog wel minder zouden worden. De voorzitter en verschillende andere leden waren een andere mening toegedaan. De heer v. Wezel vroeg hoe de straat welke zal worden aan gelegd, zal komen. De voorzitter liet de raad hier na een plattegrondtekening zien. De 10 woningen van de firma Lips zullen architectonisch ver antwoord moeten zijn. Wat de verdeling van deze woningen be treft, deze berust bij de fa. Lips. De heer Maas drong aan op een spoedig begin der werkzaamhe den en vlot doorwerken. De heer Vermeer vroeg hoe de schaderegeling was voor de ge kochte grond. De voorzitter antwoordde dat er een commissie benoemd zal wor den, welke de schade aan de Schaar zal taxeren. De commissie zal bestaan uit 3 personen, een te kiezen door de vereniging van eigenaren, een door het gemeente bestuur en een door deze twee leden tesamen. De schade zal dan t.z.t. worden uitbetaald. Het voorstel tot uitbreiding van het bouwplan 1947 met 27 wonin gen (dus het bouwen van 45 wo ningen) en de aankoop van di verse percelen grond, werd z.h.st. goedgekeurd. Hierna sloot de voorzitter de openbare vergadering en ging de raad in geheime zitting over. AANGIFTE VAN HET BEGIN VERMOGEN VOOR ONDERNEMERS. Een ondernemer met een boek jaar van 1 Jan.—31 Dec. gaf voor de Vermogensbelasting op 1 Mei 1940 aan het bedrijfsvermogen per 1 Januari 1940, verminderd met de onttrekkingen van Januari tot en met April 1940. Dit was onjuist, want de winst over die maanden had bijgeteld moeten worden. Door het niet bijtellen van de winst over die maanden is dus t vermogen te laag aangegeven. Niemand vond dat destijds be zwaarlijk, maar voor de Vermo- gensaanwasbelasting zou dit te la ge beginvermogen wel bezwaarlijk zijn, daar het een hogere aanwas meebrengt. De ondernemer, die destijds zijn vermogen volgens de balans aan gaf, moet dus in zijn eigen belang nog de winst over de maanden vanaf balansdatum tot Mei 1940 bijtellen. Het definitieve aangiftebiljet Vermogensaanwasbelasting vraagt een nauwkeuriqe specificatie van het beginvermogen, dus geen aan gifte van het kapitaalbedrag vol gens de balans. Wat te doen, als er geen balans is opgemaakt per 1 Mei 1940? Men zal dan deze op lossing moeten kiezen: Vrijdagavond 6 Juni om 7.30 uur kwam de raad van de ge meente Geertruidenberg in een spoedeisende openbare vergadering onder voorzitter schap van burgemeester Bian- chi bijeen. Na de opening ging men over tot het behandelen van punt 1 van de agenda: Credietaanvraag bouw 29 arbeiderswoningen. Het grote bezwaar aan de extra-toewijzing van 150% verbonden was, aldus de voor zitter, dat men voor 1 Juli klaar moest zijn met de aan besteding. Hoewel op een ver gadering van burgemeesters in W. Brabant was verzekerd dat de instanties waarmee men te maken zou hebben, soepel zouden zijn, mocht men toch niet langer wachten. Bo vendien zag hij een groot be zwaar in het feit, dat er nu overal aanbesteding werd ge houden, zodat de ambitie wel licht niet erg groot zou zijn. Van de 150% zou, zoals in de vorige vergadering reeds even besproken was 500 M3 aan de tankfabriek worden besteed en ongeveer 8000 M3 aan de P.N.E.M., zodat er voor de gemeente nóg 10 wonin gen over bleven. Deze wonin gen zouden van hetzelfde ty pe zijn als de overige, alleen de inhoud van de schuurtjes zou wat kleiner zijn en deze zouden bovendien niet aan één stuk gebouwd worden. Op een vraag van de heer Jansen of het allemaal ar beiderswoningen waren, zeide de voorzitter dat ze alle be neden 300 M3 waren. Dhr. Hartong vond 't bouw plan van deze 10 woningen niet erg gelukkig, waarop de voorz. antwoordde, dat het zo ook in het uitbreidingsplan stond, waarmee de heer Har tong toch accoord was ge gaan. De voorzitter stelde de raad voor een crediet aan te vragen van totaal ongeveer 400.000.waarmee men z.h.st. accoord ging. Aanvraag bouwterrein door N.V. Tankfabriek. Het betrof hier een stuk grond, gelegen achter de Koe straat. Nadat de voorzitter de Bedrijfsvermogen per balansda tum, b.v. 1 Jan. 1940, gespecifi ceerd opgeven; bijtellen: winst maanden Jan. t/m. April 1940; af trekken: onttrekkingen in diezelf de maanden. Dat bijtellen van de winst is dus een afwijking van de gewone Ver mogensbelasting en gegrond op de Beknopte Leidraad voor de Ver mogensaanwasbelasting, waarin de Inspecteurs zijn gemachtigd om aan deze onbillijkheden tegemoet ie komen. Zij die in de maanden Jan. t.m. April 1940 een verlies hebben ge leden behoeven dit niet af te trek ken, wat dus een voordeel is. Het vermogen per 1 Mei 1940 blijft dus gelijk aan dat per 1 Januari 1940, verminderd met de onttrek kingen. De winst over de periode Jan. t.m. April 1940 is natuurlijk niet precies vast te stellen. Als regel kan men aannemen 1/3 van de to tale winst. Kunt u bewijzen dat ze meer geweest is, dan is dit natuur lijk voordeelig. Maar de inspec teurs zullen ze ook lager stellen, indien ze dat kunnen bewijzen. Ondernemers met een balans, welke niet gelijk liep met het ka lenderjaar, dienen dus op hun qui vive te zijn. v. LOON. leden de ligging van het per ceel had aangewezen en hun de plannen dienaangaande had laten zien, zeide de heer Jansen het te betreuren, dat hij als lid van de desbetref fende commissie nooit iets van deze plannen vernomen had. Ook het andere lid was hier niet van op de hoogte, zodat alleen de voorzitter en aspirant-bouwer de heer Har tong van de zaak op de hoog te was. Verschillende leden vonden het terrein voor drie woningen wel groot; in ver band hiermede merkte de voorzitter op, dat men nog geen tijd had gehad het ter rein op te meten, maar vol gens het plan was er bij drie woningen een ruimte van 32 meter, terwijl die ruimte bij vier huizen 17 meter zou zijn. Hij vond derhalve drie wo ningen ook te weinig, mis schien zouden er zelfs 5 ge bouwd kunnen worden. De voorzitter stelde voor de grens ongeveer half in het talud te trekken en de prijs vast te stellen op 5.per vierkante meter. De heer Okkerse vond deze prijs te hoog, waarop de heer Valkenstijn zeide dat de kos ten voor riool- en stratenaan leg dezelfde waren als wan neer er vijftien stonden, zodat de prijs geenszins te hoog was. De heer Jansen vond dat men de prijs niet te hoog moest maken om zoveel mo gelijk dat soort mensen als daar zouden komen wonen naar Geertruidenberg te trek ken. Toen de heer Hartong, die tot nog toe de behandeling van het tweede punt niet bij gewoond had, weer aanwezig was, deelde de voorz. hem mede, dat de raad drie wo ningen op dat terrein te wei nig vond. Veel tijd om hier op in te gaan kreeg men niet, want direct sneden de heren Jansen en Valkenstein de reeds eerder besproken kwes tie van de commissie aan en verweten de heer Hartong dat hij de twee andere leden met de plannen onbekend had gelaten en niets met hen be sproken had.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1