RIJKNECHT gevraagd Magazijnbediende VENDU-HUIS - DONGEN GRAMOPHONE-PLATEN. EEN HERENRIJWIEL Hooigras te huur GETEERD willen hebben LANGE BRUIDSLUIER OPENBARE VERKOOPIRG VAN WOONHUIZEN. EEN INTUIGER. MANNELIJK KANTOORBEDIENDE Geluidsfilm-Voorstellingen SLIJTERIJ W, C. VAN OOSTERHOUT - DRUNEN E. V. C. - METHODES Wat wil de NIWIN? D A M E S J A S. KASREGISTER? finaal in het openbaar verkoopen OPENBARE AANBESTEDING, Fa. A. en J. DE KORT vraagt 2 SCHILDERSKNECHTS, 2 HALFWAS, 2 LEERLINGEN. Tevens EEN MAGAZIJNBEDIENDE. FA8RIEKSSTIKSTERS, THUISSTIKSTERS, PLAKSTERS, OVERHALER, OPZOLER en KRACHT IN DE OPHALERIJ. GEVRAAGD: op Handelskantoor te Waalwijk. Gevraagd: FOTO J. DE BONT Tef. 388 WAALWIJK ft DINSDAG 17 JUNI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 48. WaaSwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag BELAGEN HET LAND. 't Nijverheidsonderwijs op de helling? HOE BESTAAT HET!!! heeft weer Huiskamer-Ameublemen ten vanaf f185—, massief eiken Wascommode, Wastafel m. m.blad en Wasstel, 3 prachtige Dressoirs, '1 Old finisch lang 1.55 mtr. Linnen kasten, tafels, stoelen, meet en pas spiegels, ook koordspiegels, 3 petr. hanglampen. Divans, Zuiltjes, bijzet tafeltjes, beelden, stolpen, vazen, wasstellen, wasteilen inh. 30 ltr., 1 en 2 pers. Ledikanten m. matras. 1 prima bakfiets onderstel en verder mantelkacheltjes en Café kachels. Alles tegen de laagste prijzen ALLEEN DEZE WEEK!!! J. P. VAN WANROOIJ Tramstraat 31 (tegenover melkfabriek.) TE KOOP een prachtige collectie Te bevragen HOEKEINDE 2 WAALWIJK. TE KOOP AANGEBODEN nieuwe grijsgroene maat 42 44. BURG. v. d. KLOKKENLAAN 67 WAALWIJK. TE KOOP OF TE RUIL: v.o. witte jurk, v.o. zw. rokje, v.o. rose zijde nachtjapon v.o witte blouse. SPRANGSCHESTRAAT No. 8 KAATSHEUVEL. TE KOOP: zonder banden in goeden staat. Waar zegt de Uitgever. Ter overname gevraagd Brieven onder No. 1890 bureau van dit blad. (40 a.) J. DE ROON, Rechtvaart 18 KAATSHEUVEL. TE KOOP Waldorp radio, speelt prima. 2 lange lederen jassen 1 korte lederen jas 1 Kookfornuis met koperen ketel. Hond Belg. Herder, (Teef.) TEVENS TE RUIL: 1 bt. 1 bn. band maat 20 z 2.25 transport, nieuw, voor toer. TE KOOP GEVRAAGD: 2 buitenbanden voor bestelwagen, maat 600 x 17, moeten goed zijn. C. VAN IERSEL, Gasthuisstraat 3 LOONOPZAND, HALLO! HALLO! Boeren en burgers, zij die vak kundig hun schuren en loodsen komen even bij J. RUTTERS Putstraat B 23 RAAMSDONK UW ADRES voor het huren van een prachtige me! Handschoenen en Kousen. B. v. d. Water-de Jong Costumiére Hoogeinde 20 WAALWIJK. OFFICIëLE PUBLICATIE. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. Juni. De Directeur van de Distributiekring 251 Waal wijk maakt bekend: In het tijdvak van 16 Juni t/m 29 Juli zal in de tot de distributiekring behorende gemeenten in de daarvoor aan gewezen lokaliteiten en volgens een wekelijks te publi ceren schema de uitreiking plaatsvinden van bonkaarten 709. Uitgereikt worden bonkaarten: KA tot en met KE 709 voor niet zelf verzorgers; LA, LB en LC 709 voor zelf verzorgers melk en vlees; OA, OB en OC 709 voor zelf verzorgers vlees; PA, PB en PC 709 voor zelf verzorgers melk. De uitreiking van de bonkaarten K, L, O en P zal ge schieden volgens dezelfde indeling van leeftijdsgroepen als de bonkaart 707 en wel uitsluitend aan personen, wier TD is voorzien van een TD-2 zegel, die in het algemeen zijn opgenomen in het Bevolkingsregister van een der tot de kring behorende gemeenten. Een uitzondering hierop bestaat voor personen, opgenomen in het Centraal Bevol kingsregister en voor hen, die beroepshalve in de onmoge lijkheid verkeren de kaarten in eigen kring af te halen. Bij het afhalen der bonkaarten moet de tweede distri butiestamkaart en het restant der thans lopende bonkaart 707 worden overgelegd. Van laatstgenoemde kaart zal de inwisselingsbon, welke links boven aan deze kaart voor komt, worden ingenomen. Losse inwisselingsbonnen zijn niet geldig. Voor zelfverzorgers blijft de vorige regeling gehandhaafd. Het uitreikingsschema voor de week van 16 t/m 21 Juni is als volgt: Maandag 16 Juni Sprang-Capelle (Café Pruyssers voor de huisnummers, gelegen boven A, B, C 35 en boven D115) alle nor maalverbruikers. Dinsdag 17 Juni Sprang-Capelle (Gebouw Christelijke Belangen ove rige huisnummers) alle normaalverbruikers. Woensdag 18 Juni Kaatsheuvel normaalverbruikers A t/m E. Donderdag 19 Juni Kaatsheuvel normaalverbruikers F t/m O. Vrijdag 20 Juni Kaatsheuvel normaalverbruikers P t/m Z. Zaterdag 21 Juni Nieuwkuijk alle normaalverbruikers. Dagelijks wordt uitgereikt van 912.30 en van 1315.30 uur; des Zaterdags van 911 uur. UITREIKING SCHOENENBONNEN. Volgens onderstaand schema zal in de onderscheidene gemeenten van de distributiekring op de vastgestelde plaatsen de uitreiking geschieden van schoenenbonnen naar keuze aan personen, wier TD-nummer eindigt op het cijfer 3 en die nog in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich de bon 612 bevindt. Deze bon zal gelijktijdig worden ingenomen. Tevens kunnen kinderen, geboren in de maand Juni van een der jaren 1932 t/m 1945, alsmede kinderen, die geboren zijn in de maand Augustus 1946, tegen inneming van bon 6Ö4 van het inlegvel in aanmerking komen voor een schoenenbon, echter niet naar keuze. U itreikingsschema. DRUNEN: Maandag 16 Juni van 9.0012.30 u. voor alle letters. HEUSDEN: Maandag 16 Juni van 13.3015.30 u. voor alle letters. NIEUWKUIJK: Dinsdag 17 Juni van 9.0010.00 u. voor alle letters. HAARSTEEG: Dinsdag 17 Juni van 10.3011.30 u. voor alle letters. VLIJMEN: Dinsdag 17 Juni van 13.0016.00 u. voor alle letters. SPRANG-CAPELLE: a) Gebouw Christelijke Belangen voor de huisnum mers A, B, C 1 t/m 35 en D 1 t/m 115: Donderdag 19 Juni van 9.0012.00 uur. b) Café P. Pruyssers voor de overige huisnummers: Woensdag 18 Juni van 13.3015.30 uur. WASPIK: Woensdag 18 Juni van 9.0012.00 u. voor alle letters. KAATSHEUVEL: Donderdag 19 Juni v. 13.0016.00 u. de letters A t/m K. Vrijdag 20 Juni van 9.0012.30 u. de letters L. t/m Z. ST. JÓACHIMSMOER Vrijdag 20 Juni van 14.0015.30 u. voor alle letters. LOON-OP-ZAND: Zaterdag 21 Juni van 9.0011.00 u. voor alle letters. WAALWIJK: Maandag 23 Juni v. 14.0016.30 u. de letters A t/m J. Dinsdag 24 Juni v. 14.0016.30 u. de letters K t/m T. Woensdag 25 Juni v. 14.0016.30 u. de letters U t/m Z. Notarissen MIDDELKOOP te Capelle en VAN HAM te Kaatsheuvel zullen Dinsdag 24 JUNI 1947, nam. 7 uur, in Café VAN DUN aan de Markt te Kaatsheuvel, KOOP 1, Het huis met erf en tuin aan de Hilsche straat 14 te Kaatsheuvel, groot 2-86 aren. Slechts ingezet op f2000.— KOOP 2. Het huis met erf en tuin onder Waspik Boven, F 162, groot 4.70 eren. Slechts ingezet op f1000.— Betaling uiterlijk 4 weken na de toewijzing. Aanvaarding in genot van de huur bij de betaling. bij: A. COPPENS, Brandstollen handel WAALWIJK. Namens hun opdrachtgever, het Gemeentebestuur van VLIJMEN, zuller ondergetekenden in het openbaar aanbesteden, overeenkomstig he AANBESTEDINGSREGLEMENT W.B.: Het BOUWEN van 48 WONINGWETWONINGEN op nader in het bestek aangegeven terreiner in de Gemeente VLIJMEN. De aanbesteding geschiedt als volgt: Perceel 1 omvattende Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel omvattende omvattende omvattende omvattende omvattende 10 woningwetwoningen 6 woningwetwoningen 8 woningwetwoningen 4 woningwetwoningen 14 woningwetwoningen 6 woningwetwoningen Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn vanaf 12 Juni verkrijgbaai bij GEMEENTEWERKEN VLiJMEN of zij worden door laatstgenoemde toegezonden, na ontvangst van een postwissel, ten bedrage van f 15.25 Restitutie bij ongeschonden inlevering op den dag van aanbesteding f 10 per stel. De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 26 Juni om 11 uur v.m. op het Gemeentehuis te VLIJMEN. De Architecten, A. VAN HULTEN, Kerkstraat 36, Waalwijk N. DE BONT, Marktveld 20, Vught P. C. VERBOORD, Marktveld D 153, Vlijmen GEVRAAGD voor direct Fa. M. C. SMIT ZOON, Heulstraat 20-22, KAATSHEUVEL. GEVRAAGD: FIRMA M.ZWAANS, Schoenfabriek KAATSHEUVEL. Brieven onder No. 1889 bureau van dit blad. voor het fabrieksmagazijn, Bekendheid met gereedschappen en materialen strekt tot aanbeveling. Aanmelden VAN GENT Co. - WAALWIJK. Thans ook met eerste klas apparaten. Succes verzekerd maakt bekend, dat zij die hun rantsoen nog niet hebben afgehaald dit a s. ZATERDAG 14, JUNI kunnen halen, de Nos. 200—400. Ledige fles en klantenkaart meebrengen. Da rantsoenen die op die datum niet zijn afgehaald, vervallen. Aanbevelend, W. C. VAN OOSTERHOUT. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Loon- en prijspolitiek van communisten onverantwoord. ,,Aan de Nederlandse ar beiders. De arbeiders van ons land kennen onze vakbeweging. Zij heeft de arbeider cultureel en sociaal tot 'n persoonlijkheid gemaakt en wanneer binnen niet al te lange tijd, als vrucht van haar werk, de publiek rechtelij ke bedrij fsorganisatie tot stand zal zijn gebracht, dan zijn de arbeiders ontpro- letariseerd, wijl zij dan mee spreken, mee-beslisseri, mede verantwoordelijkheid dragen voor de gang" van zaken in het Nederlandse bedrijfsle ven. De grief was, dat over de arbeiders, zonder hen werd beslist. Daardoor werd de mense lijke en maatschappelijke waardigheid van de arbeiden aangetast. Die toestand is reeds be langrijk gewijzigd, zowel door de totstandkoming van col lectieve contracten, als door het overleg in vakraden en stichting van de arbeid. Voorheen, toen wij, toen gij, niets te zeggen hadt, wer den soms eisen gesteld zonder meer. Nu wij, nu gij, middels uw vakorganisatie, medespreekt, nu draagt gij mede verant woordelijkheid. Dat hebt gij bewust nage streefd, daarvan moeten wij de consequentie bewust wil len aanvaarden. Er zijn lieden die daar an ders over denken, lieden, wier geestelijke en politieke voedingsbron buiten Neder land moet gezocht worden, lieden, die de sociale en eco nomische chaos nastreven met het doel, middels die chaos politieke winst te maken. Daarbij wordt gespeculeerd op de onwetendheid, de goede trouw van de arbeiders, wordt misbruik gemaakt van de nood, waarin ons land, door vijf jaren toegepaste roof, momenteel verkeert. Wat deert die lieden de nood van ons volk? Zij voeren bevelen uit, stellen in het wil de weg eisen, proclameren, waar zij de kans hebben, sta kingen. Nieuw is dat niet, het is de spinrag-methode van de com munisten en de syndicalisten van voor de oorlog. Het is geen kunst onver antwoorde loon-eisen te stel len en stakingen te procla meren, daarvoor behoeft men niet over een groot verstand te beschikken, zelfs niet over een organisatie. Brutaliteit en onverantwoordelijkheid zijn daarvoor voldoende. Wat schieten de arbeiders er mede op vijf guldeh meer loon te ontvangen, indien huren en prijzen met meer dan 5. worden verhoogd? En dat gebeurt, indien lo nen en prijzen worden vrij gelaten, indien willekeurig door het gebruik van machts middelen, veranderingen in; de lonen worden aangebracht. Er is, onder deze abnorma le omstandigheden, slechts een orgaan, hetwelk verant woordelijk kan zijn, en dat is de regering. De regering moet zorgen, dat lonen en prijzen zo goed mogelijk in evenwicht blij ven, de regering moet zorgen, dat de prijzen niet te hoog, de lonen niet te laag zijn. Het streven onzer centralen blijft op het volgende gericht: De lonen zo hoog mogelijk; de prijzen zo laag mogelijk; de sociale positie zo doel treffend mogelijk; de toekomst zo ideaal mo gelijk. Verstaat nu uw taak en uw plicht: onder geen omstandig heid meedoen aan stakingen en acties, die niet uitgaan of gevoerd worden door uw ei gen vakbond. Niet alleen niet meegaan, doch gij dient u en met alle u ten dienste staan de geoorloofde middelen te gen zulke acties te verzetten. Dan dient gij uw belangen en die van uwe gezinnen, dan dient ge een lands- en volksbelang van de aller grootste orde. Geen liefdadigheid, maar vervulling van een nationale plicht! Toen het parlement na ern stig beraad het besluit van de regering goedkeurde om in het belang van Nederland en Indië troepen naar de over zeese gebiedsdelen uit te zen den, aanvaardde ons volk daarmee de zware verplich ting, de uitgezonden militai ren op te nemen in de sfeer van zijn daadwerkelijke be langstelling. Allerwege werd deze plicht verstaan en als paddestoelen schoten comité's en acties uit de grond. On danks het vele goede werk dat werd verricht, bleek al spoedig een zekere coördina tie noodzakelijk en als con sequentie daarvan ontstond in September 1946 de NIWIN, de Nationale Inspanning Wel zij ns verzorging Indië, waar van Z.K.H. Prins Bernhard bereid bleek het voorzitter schap op zich te nemen. De taak van de NIWIN werd door de minister-president Dr. Beel in zijn radio-rede van 14 September 1946 duidelijk omschreven als: „De welzijns- verzorging in de ruimste zin des woords van alle militai ren in Indië en van de bur gers, die aldaar onder soort gelijke omstandigheden le ven". Bij de oprichting van de NIWIN heeft van stonde af aan de bedoeling voorgezeten om het zwaartepunt van de acties te verleggen naar plaatselijke NIWIN-Comité's, die ten getale van ongeveer 400 vrijwel het gehele land bestrijken. Want de NIWIN wil zij waarlijk nationaal zijn moet het gehele volk bereiken. De acties welke naar buiten uiting geven aan het daadwerkelijke meeleven met de mannen overzee, moe ten stuk voor stuk haar nood zakelijke steun vinden in de grootste steden, zowel als in de kleinste gehuchten van ons land. Eerst dan zal men kun nen spreken van een hand druk naar overzee van een volk aan zijn zonen, militai ren, hetzij te land, ter zee of in de lucht en burgers zonder onderscheid van rang of stand, van godsdienstige of politieke overtuiging. De NI WIN is een nationale inspan ning van een gehéél volk en uit dien hoofde vertrouwt zij dan ook op de onmisbare hulp van alle landgenoten bij' het vervullen van haar opdracht, die géén liefdadigheid, maar nationale plicht inhoudt: „Oké, wij leven mee, met de jongens overzee"! DR. VAN MOOK BLIJFT IN FUNCTIE. In het begin van dit jaar is bevestigd, dat dr. van Mook in October 1946 nogmaals zijn voornemen had te kennen ge geven omtrent einde 1946 ontheffing van zijn taak te verzoeken. Hieraan werd toen toegevoegd, dat dr. van Mook echter had medegedeeld daar toe pas te zullen overgaan, wanneer het stadium der po litieke ontwikkeling zulks mogelijk mocht maken. Het overleg tussen de mi nisters Beel en Jonkman en dr. van Mook, de vorige maand te Batavia gehouden, heeft geleid tot het inzicht, dat de politieke ontwikkeling de vervanging van dr. van Mook thans nog niet gedoogt. Het kabinet heeft derhalve de vorige week dr. van Mook verzocht zijn functie in het landsbelang te willen blijven uitoefenen totdat de politieke toestand het verzoek om ont heffing vervulbaar zal ma ken. KATHOLIEK THUISFRONT. Militairen die uit Indië terugke ren, wordt dringend aanbevolen zich met alle voorkomende moei lijkheden, te wenden tot den Commissaris van het Gewest, Grootestraat 148, Waalwijk, of tot het Bureau Zuidwal 1, Geer- truidenberg. De Commissaris voor het Gewest „De Langstraat", C. WITLOX. REGERINGSJUBILEUM VAN H.M. DE KONINGIN. Maandag heeft te Amster dam de eerste bijeenkomst plaats gehad van het Lande lijk Initiatief Comité 1948, dat zich ten doel stelt de herden king van het 50-jarig Rege ringsjubileum van H. M. de Koningin en van de 300-jari ge onafhankelijkheid van Ne derland in 1948 op waardige wijze te doen vieren. Het Comité wil door een aantal grootse nationale ma nifestaties de herdenking op een niveau brengen, dat de historische betekenis van dit bijzonder jaar 1948 recht doet en ook geëigend is ruime in ternationale belangstelling voor ons land te wekken. Daarnaast stelt het Comité zich voor coördinerend op te treden ten aanzien van plaat selijke en regionale plannen tot viering van de jubilea '48. In 't bijzonder geldt dit het voorkomen van versnippering van krachten met betrekking tot het Nationaal Geschenk, dat aan H.M. de Koningin na mens het gehele Nederlandse volk zal worden'aangeboden. GROOTTE DER NIEUWE WONINGEN. Over de samenstelling der gezinnen zal de pas gehouden volkstelling nog gegevens moeten verschaffen. Men neemt echter aan dat zestig procent der gezinnen een ge middelde samenstelling heb ben. Bij de woningbouw houdt men daar rekening mee: 60 pet. van de te bou wen woningen zal een om vang hebben van 225 tot 290 kubieke meter, gemiddeld 260 kubieke meter. Voor grote gezinnen is de gemiddelde grootte der woningen 320 M3, voor de zeer grote gezinnen 385 M3. Daarmee is 10 pet. van het bouwprogram ge moeid. De resterende 30 pet. is voor kleine en zeer kleine gezinnen. Deze gegevens wer den ons verstrekt ter rectifi catie van een vroeger bericht, dat de omvang der nieuwe woningen beperkt zou blijven tot 250 M3. FRAUDE OP HET MINISTERIE VAN OORLOG Van de zijde van het Minis terie van Oorlog wordt ons medegedeeld, dat malversa ties zijn ontdekt bij een der bureaux van de afdeling dienstplicht van dat minis terie. Door middel van ver valsingen in de registratie is frauduleus uitstel voor op komst voor eerste oefening aan dienstplichtigen verleend. Een diepgaand onderzoek is ingesteld ten behoeve waar van enige arrestaties zijn ver richt. OUDERDOMSPENSIOEN- WET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. Bij Koninklijk Besluit van 11 Juni is bepaald, dat de wet „noodregeling ouderdoms voorziening" per 1 October a.s. in werking zal treden. Op deze datum zullen de eerste uitkeringen aan de daarvoor in aanmerking komende ou den van dagen geschieden. LINGGADJATI MET OF ZONDER DE REPUBLIEK. Thans bestaat er geen mo gelijke basis voor besprekin gen meer. Wij hebben alles gedaan waartoe wij in staat waren, om diegenen onder de republikeinen, die „goodwill" en begrip getoond hebben, zoals Sjahrir en Sjarifoeddin, tegemoet te komen, maar on gelukkigerwijs is hun activi teit tegengewerkt door de vol slagen afwezigheid van enig realisme, waarvan de leiden de kringen te Djogja blijk hebben gegeven, evenals de Pemoeda's en 't republikein se leger. Indien wij de repu blikeinse tegenvoorstellen zouden aanvaarden, zou dit gelijk staan met het uitleve ren van geheel Indonesië aan de republiek. In ieder geval, wat er ook moge gebeuren, het accoord van Linggadjati blijft de ba sis van onze politiek. Wij zullen de overeenkomst, in dien mogelijk, uitvoeren met de republiek, indien dit niet mogelijk is, zonder de repu bliek. Volgens A.F.P. heeft een hoge Nederlandse autoriteit te Batavia verklaard: „De phase van onderhandelen moet als afgesloten worden beschouwd. Er blijven slechts twee mogelijkheden: evacua tie door de Nederlanders van Java en Sumatra, of militaire actie". Naar aanleiding van de be noeming van een commissie, waaraan is opgedragen na te gaan of er onder de huidige omstandigheden aanleiding is voor het aanbrengen van wij zigingen in de richtlijnen voor het nijverheidsonderwijs voor jongens, heeft de Nederl. Bond van leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs in een ons gezonden artikel enige wensen geuit, waaraan wij 't volgende ontlenen: De vakopleiding op de N. O-scholen heeft een cursus duur van twee jaren. Een te korte tijd voor het bijbrengen van de beoogde handvaardig heid en het geestelijk eigen dom maken van de omvang rijke leerstof. Van nazorg is in vele gevallen geen sprake. Ook de leerkrachten ontvan gen niet de waardering waar op ze krachtens hun positie recht hebben. Men beschouwt ze als eerste klas technici, dcch vergeet, dat ze meer zijn n.l. leraren en leraressen, d.w.z. opvoeders van de jeugd in de moeilijkste jaren. Ver gaderingen over onderwijs zaken met de rijksinspectie, zoals bij het l.o. vinden niet of zeer sporadisch plaats. Ge legenheid voor studie en ont wikkeling der leerkrachten? Ja, mits in de vacantie. Ook de leerlingen ondervinden een zekere achteruitzetting. De vacanties zijn korter dan die van de andere Nederland se kinderen van dezelfde leeftijd. De schoolgelden wor den berekend naar het bruto- gezins-inkomen, hetgeen bij u.l.o. en andere takken van onderwijs niet geschiedt. Daardoor is het voor vele ou ders bezwaarlijk het hoge schoolgeld te betalen. Teken gereedschap, passerdoos, enz. moeten voor eigen rekening worden aangeschaft, terwijl bij het u.l.o. de leermiddelen door de school in bruikleen worden verstrekt. Werkkle ding wordt aan leraren en leerlingen door de distribu tiediensten niet verstrekt. Zo zouden we kunnen doorgaan. Ook de outillage der scholen moet dringend worden aange vuld. Weggeroofde machines en gedurende de bezettings jaren ingeteerde gereedschap pen dienen te worden ver vangen en aangevuld; er-moet niet steeds beknibbeld wor den op leermiddelen en ma terialen, waardoor tenslotte 't ambachts-onderwijs veel van z'n waarde en effect verliest. Dat men dan ook het N. O. de plaats geeft, waar 't recht op heeft. We zouden al een heel eind op weg zijn, indien men zich realiseert, dat N. O. ook „onderwijs" is. Het is 't onderwijs voor de man en vrouw van morgen, de Ne derlandse staatsburgers, die over enkele jaren onze plaat sen moeten innemen en, als arbeidende klasse hun eigen stempel zullen zetten op het aanzien onzer samenleving. Wil Nederland de toekomst niet al te donker tegemoet gaan, dan dient men alles in het werk te stellen om de jeugd van heden zo goed mo gelijk voor te bereiden voor haar taak van morgen en dat moet het nijverheidsonder wijs doen. KORTE BERCIHTEN. Met ingang van Vrijdag 13 Juni zijn alle sigaren vrij van de bon. De tabaksbonnen kun nen dus uitsluitend aan siga retten en kerftabak worden besteed. Prinses Marijke zal voor een operatieve behandeling door Prof. Dr. H. Weve in 't Nederlandse gasthuis voor ooglijders te Utrecht worden opgenomen. Het laatste distributie artikel suiker, is van de bon. Alle distributie-bescheiden kunnen dus in de kachel wor den gestopt. Maar niet hier, huismoeders! In Amerika. De douane begint zich reeds tegen een massale uit voer van sigaren te wapenen. Met ingang van Vrijdag 13 Juni mogen sigaren en ciga- rillos in beginsel niet meer worden uitgevoerd, ook niet voor persoonlijk gebruik. De douane-beambten kunnen echter de uitvoer van één aangebroken doos sigaren van ten hoogste 10 stuks, toestaan mits de reiziger geen andere rook-artikelen bij zich heeft.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1