PIET KLERKX REPARATIE DAMES-KOUSEN. li Zoekt U Meubels PIET KLERKX Fa. A. CUNEN WINKELJUFFROUW. VOLSLAGEN WINKELJUFFROUW. PERSONEEL voor alle afdeelingen* MONTEUR STIKKERIJMACHINES. OPENT op 1 2 Juli zijn TOONKAMERS! Soekarno's antwoord. Belastingvraagstukken. FABRIE KSRUIMT E, acte- of schooltasschen. een zwartbonte KALFKOE, MEID-HUISHOUDSTER. hulp in de huishouding, CHAUFFEUR gevraagd. HARTELIJK DANK DAMESFIETS Kersen te koop vanaf Maandag 1 6 Juni in den boomgaard bij C. SCHOP te DRONGELEN PRIMA KERSEN. een prima RADIO BO UW LAND VERMIST: NET DAGMEISJE. Openbare aanbesteding. Openbare aanbesteding, AKKUNDIG LUG OORDEL1G. KOF A-MAGAZIJNEN WAALWIJK. FENIKS LEDERWARENFABRIEK MEISJES EN JONGENS. Fa. M. ZWAANS SCHOENFABRIEK KAATSHEUVEL vraagt: Grootestraat 222 W A A L W IJ K EEN CHEF v. d. EXPEDITIE, w„ grondi£e EEN MAGAZIJNBEDIENDE, die tevens een. STOFFEERDERS EN LEERLING STOFFEERDERS. LEERLING VERKOPER, DONDERDAG 19 JUNI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70c JAARGANG No. 49. Fa. ANTON HOLTGREFE - WAALWIJK. WIJ VRAGEN voor direct: EEN HULP IN DE OPHALERIJ. FIRMA M. BERGMANS ZONEN „Luxy" Schoenfabriek Grootestraat 1 38 a WAALWIJK. VAN LOON'S SPUITINRICHTING MAATSCHOENMAKERIJ A. DUQUESNOY TWEE BEKWAME ONDERWERKMAKERS OF THUISWERKERS. De N.V. Nederlandsche Schoenenunie BLOCH STIBBE-HOLLANDIA TE WAALWIJK vraagt voor spoedige indiensttreding VOLLEDIG BEKWAAM EN ZELFSTANDIG Grootestraat 295 Waalwijk. Waalwijksche en Langstraatsche Courant DinsdagDonderdag DE PARTIJ VAN DE ARBEID EN DE TOESTAND IN INDONESIË. Hierdoor betuigen wij onze op rechte dank voor de vele blijken van deelneming betoond bij het overlijden van ons innig geliefd zoontje en broertje FRANSJE C. van Wanrooy M. van Wanrooy-Laros Mary Antoon Jan Martin KAATSHEUVEL, Juni 1947 Mgr. Völkerstr. 77. Hiermede betuigen wij ome harte lijke dank voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij de lste H. Communie van ons dochtertje JOKE. M. NOUWENS-v. VUGT Kaatsheuvel, Juni 1947. Peperstraat 8. Op Zaterdag 21 Juni a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders TH. VAN RIJSWIJK en ADR. v. R1JSWIJK-ZWAANS Hun 45-jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen. Kaatsheuvel, Juni 1947. Receptie van 12 uur. aan O. L. Vrouw voor verkregen gunst door het bidden der drie Weesgegroeten. N. N. TE KOOP AANGEBODEN: een in zeer goede staat zijnde zonder banden. Horst 15 A KAATSHEUVEL TE KOOP zonder gebreken, met nog een half jaar garantie. LAAGEINDE 1. WAALWIJK. TE KOOP een zo goed als nieuw FOTO-TOESTEL (6 x 9) en een prima Heren-POLSHORLOGE (Zw.) Thuis: 'savonds na 6 uur. H. ZWART, Heistr. D 153, Capelle GELDBELEGGING. TE KOOP een mooi vierkant perceel onder Loonopzand groot 1.7090 H.A. langs een openbaren weg. Aan vaarden Augustus. Koopprijs f 1900. Inlichtingen geeft v. d. HOEVE, Vrijhoeve-Capelle. B 47. TE HUUR groot ca. 65 M2. Krachtstroom aan wezig. Brieven onder no. 1894 bu reau van dit blad. GEVONDEN: twee lederen Terug te bekomen tegen betaling advertentiekosten bij D. SCHIEDON, WINTERDIJK 22, WAALW1|K. met no. 451 in een horen. Inlichtingen aanC. A. KUIJSTEN Wzn.. A 230 a, SPRANG BIEDT ZICH AAN Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 1893. Wie heeft eenige of meerdere dagen per week beschikbaar om onze dienstbode die tijdelijk ongesteld is, als NOODHULP te vervangen. Goede beloning. Mevr. VAN LOON-WAP, Grootestraat 196, Waalwijk. Voor direct GEVRAAGD AdresJ. VAN MIL-JANSEN, Grootestraat 243, Waalwijk. GEVRAAGD een goede R.K. waarvan de vrouw ziek":is, bekend met koken. Aanmelden na 7 uur 's avonds. Adres te bevragen bureau van dit blad. Goed chauffeur, op de hoogte met alle transporten, geniet de voorkeur. Expeditiebedrijf, JAN DE JONG, Binnenhaven C 197, CAPELLE Namens het Gemeentebestuur van LOONOPZAND zullen ondergeteken den in het OPENBAAR AANBESTEDEN overeenkomstig het AANBESTEDINGSREGLEMENT W. B. Het BOUWEN van 60 WONINGWETWONINGEN als volgt: in 6 perceelen en in 2 massa's. A. een perceel 10 woningwetwoningen een perceel 8 woningwetwoningen massa 2 percelen. B. en C. een perceel 24 woningwetwoningen een perceel 10 woningwetwoningen een perceel 2 woningwetwoningen een perceel 6 woningwetwoningen massa 4 percelen. De aanbesteding vindt plaats op 30 JUNI 1947 des voormiddags 10.3C uur op het gemeentehuis te Kaatsheuvel. Bestek en tekeningen zijn vanaf 16 Juni verkrijgbaar a f 10.na ont vangst, postwissel f 10.50, iedere voormiddag van 9—12 uur. Restitutie bij ongeschonden inlevering op de dag der aanbesteding f5.—. Voor AArchitect J. A. PRINS, Hoofdstraat 195, te KAATSHEUVEL Voor B. en C Architect H. J. v. d. HEUVEL, Schoolstraat 4 c KAATSHEUVEL Kaatsheuvel, 13 Juni 1947. Namens zijn opdrachtgever, het Gemeentebestuur van RAAMSDONK zal ondergetekende in het OPENBAAR AANBESTEDEN: overeenkomstig het AANBESTEDINGSREGLEMENT W.B. Het BOUWEN van 14 PERMANENTE ARBEIDERS WONINGEN aan de Raadhuisstraat te Raamsdonk(dorp) en het Sandoel Raamsdonks- veer in twee groepen en in massa n.l. A. 8 woningen te Raamsdonk(dorp)en B. 6 woningen te Raamsdonksveer. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn vanaf 16 Juni 1947 a. ter lezing op het kantoor van de architect, Paradijslaan 72 te Eindhoven b. verkrijgbaar ter gemeentesecretarie te Raamsdonksveer tegen betaling van f 7.50 (restitutie f 7.50); c. verkrijgbaar na ontvangst van een postwissel ad f 7.75 aan het ge meentebestuur voornoemd. De aanbesteding vindt plaats op MAANDAG 30 JUNI 1947 des voor middags om 10 uur op het gemeentehuis te Raamsdonksveer. Gunning behoudens goedkeuring van het College van Algemene Commissarissen voor de wederopbouw. De architect B.N.A.C. H. DE BEVER Paradijslaan 72, EINDHOVEN. V GROOTESTRAAT 282 WAALWIJK zoekt Voor uitbreiding van onze afdeeling MEUBELEN vragen wij: kennis v. h. meubelvak wordt vereist. voudige mag. administratie kan voeren. opgeleid. Goede krachten verzekeren wij een vaste en prettige werkkring. die volledig wenst te worden Voor meisje van 16 a 17 jaar bestaat gelegen heid zich grondig te bekwamen voor Prettige en afwisselende werkkring. Alleen meisjes van onbesproken gedrag en met vol doende schoolkennis worden verzocht te sol liciteren bij de vraagt Grootestraat 43 WAALWIJK vraagt: Aanmeldingen schriftelijk of mondeling aan de afd. Personeelszaken van bovenstaand adres. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week? 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. In het antwoord dat de In donesische delegatie zond op de nota van de Commissie- Generaal komen twee zaken sdherp naar voren: le. dat de Republiek met de ene hand geeft en met de an dere hand dubbel wenst te rug te nemen; 2e. dat de Republiek van Soekarno, Sjahrir e.a. zich zelf beschouwt te zijn geheel Indië. Uit beide zaken spreekt een mentaliteit, die niet in over eenstemming is met de geest waarin het accoord van Ling- gadjati heet opgebouwd te zijn. De Commissie-Generaal had in haar nota niets anders geëist dan de spoedige uitvoe ring van de bepalingen van genoemd accoord en aan deze bepalingen heeft de mede- ondertekenares, de Republiek, zich te houden. Aan dit ac coord kan niet eenzijdig eni ge bepaling worden toege voegd, afgestreept of veran derd. Bijna overal worden in haar antwoord de nodige of onnodige voorbehouden ge maakt. Zodoende geeft de Re publiek, maar probeert ze meer dan het gegevene terug te nemen. Met dit spelletje is ze trouwens al langer bezig. Na de goedkeuring van Ling- gadjati is aan de uitvoering er van nog niets gedaan kun nen worden. Bij elke onder handeling stoot men op de onwil van de tegenpartij, die blijkbaar tijd probeert te win nen en poogt het accoord uit te hollen. Dit laatste kwam al zeer sterk uit bij haar stre ven, zelfstandige buitenland se politiek te gaan voeren. Bovendien lijdt de Repu bliek aan een sterke zelfover schatting. Zij beschouwt zich zelf eigenlijk ongeveer als „de" Verenigde Staten van Indonesië. Zoals bekend is in het accoord bepaald dat de zelfstandige gebieden in Indië alle zullen worden opgeno men in de Verenigde Staten van Indonesië. Een grondwet voor deze Staten zal geza menlijk door de federale Sta ten, in overleg met de Neder landse Regering of haar ver tegenwoordiging, worden sa mengesteld. De Republiek eist nu echter dat de consti tuante, dus de raad die de opdracht krijgt om genoemde grondwet te ontwerpen, haar besluiten zal nemen bij meer derheid van stemmen en dat de Republiek in deze raad door minstens de helft van de leden is vertegenwoordigd. Zelfs bij de vaststelling van de staatkundige regelingen in de afzonderlijke Staten, zoals Borneo en Oost-Indonesië, zou zij het op prijs stellen ge lijke medezeggingschap te be komen. We menen niet te veel te zeggen als we consta teren dat de Republiek aan enige' zelfoverschatting lijdt. Dit blijkt niet alleen uit de enkele voorbeelden die we ge geven hebben en die op staat kundig terrein liggen, maar ook in de andere delen van de nota, n.l. in de delen over mi litaire en economische aange legenheden komt dit voort durend uit. Ook uit die delen blijkt trouwens, dat zij niet van plan is het accoord van Linggadjati in goed vertrou wen uit te voeren. De Repu bliek wil tijd winnen, wil nieuwe onderhandelingen en hoopt Nederland, vooral eco nomisch uit te putten en murw te maken. Als dan ook iets uit het gegeven antwoord blijkt dan is het wel dit, dat men van de kant van Nederland niet denken mag aan voortzetting van de rechtstreekse onder handelingen. Het wordt de hoogste tijd dat de knoop wordt doorgehakt. Het komt ons voor dat nog slechts twee wegen openstaan: le. bemid deling door de bevriende mo gendheid en 2e. beperkte mi litaire handelingen. Bij de eerste mogelijkheid zal men een zeer beperkte tijdlimiet moeten stellen, zodat weer niet het spelletje van 't laat ste halfjaar gespeeld kan worden. Daarom lijkt ons de derde mogelijkheid, die in sommige bladen naar voren is gebracht de kwestie voorleggen aan de U.N.O. absoluut ongeschikt. Er moet zo spoedig mogelijk een einde aan deze onverkwikkelijke zaak komen, dat eist ons we- reldprestige en dat eist ook onze economische toestand en die van de rest van de wereld. Wil de Republiek niet goed schiks meewerken, dan zal zij daartoe desnoods gedwongen moeten worden. Het zou jam mer zijn als het zover moest komen, maar Soekarno c.s. hebben dit dan ook geheel aan zichzelf te wijten. linge beweringen, die over de In donesische politiek van de P. v. d. A. de ronde doen", aldus Prof. Romme. „Intussen vind ik het niet juist zo vervolgde Prof. Romme, „om zoals de resolutie het noemt zich met concrete vragen eenzijdig tot de Nederlandse regering te wen den. Dit kan alleen de schijn wek ken al is dit ongetwijfeld niet bedoeld als zou de Nederland se regering in gebreke zijn met de loyale uitvoering van Linggadjati, terwijl de gehele resolutie van de partijraad terecht, de geest ademt, dat niet de Nederlandse regering maar de republiek terzake in ge breke is en schromelijk in gebreke is." Prof. Romme was van mening dat naar het bereiken van een vertrouwenssfeer zeker steeds moet worden gestreefd, maar dat zijns inziens de onpartijdigheid in partijdigheid zou ontaarden, wan neer men de gedachten zou wek ken als zou deze vertrouwens sfeer vooral van Nederlandse zij de geschaad zijn. „Het jongste antwoord van de republiek, zo zeer afwijkend van het overeengekomene te Linggad jati (zoals de resolutie van de partijraad in alle duidelijkheid stelt)", zo vervolgde Prof. Rom me, „levert naast een ganse reeks van andere feiten, een jammerlijke proef op de som dat beschadiging van de vertrouwenssfeer een euvel is, waarover men zich vóór alles tot de republiek moet richten. Daarom ware Het vragen van maatregelen aan de Republiek hier naar mijn mening meer op zijn plaats geweest." Teneinde mogelijk misverstand te voorkomen, voegde Prof. Rom me hieraan uitdrukkelijk toe, dat hij zich met de ook in de over eenkomst van Linggadjati vervat te gedachte van zo spoedig moge lijke vermindering van de troepen macht natuurlijk verenigde. Voor wie zich stelt op de basis van Linggadjati, spreekt dit van zelf en dat in tegenstelling tot de Republiek, de regering zich op de ze basis stelt, blijkt, naar overi- w.ycc... gens niet anders te verwachten is over gegaan dit uitdrukkelijk te viel, ook de vierkante mening re stellen, acht ik wel van belang, zijn van de partijraad van de P. gelet op de soms wel zeer zonder- v. d. A. Te Amsterdam heeft de partijraad van de Partij van de Arbeid vergaderd. Aan het einde van de ver gadering werd de volgende resolutie met algemene stem men aangenomen: De partijraad van de Partij van de Arbeid doet een harts tochtelijk beroep op de rege ringen van Nederland en van de Republiek Indonesia bei den om bereid te zijn tot een uiterste inspanning om een catastrophe te voorkomen en vraagt in het bijzonder van de Nederlandse regering: a) hernieuwd contact, ten einde te pogen omtrent de meest dringende punten als nog op korte termijn tot een resultaat te geraken; b) het onderwerpen van de daarvoor vatbare punten van het geschil aan een uitspraak overeenkomstig het accoord van Linggadjati; c) duidelijke maatregelen, geschikt om de ernstige ver stoorde vertrouwensfeer te herstellen en met name: I. in verband met de aan komst van de 2e divisie in In donesië, onmiddellijke aflos sing van troepen en zo spoe dig mogelijk verdere vermin dering van de troepenmacht; II. algeheel herstel van de toestand in Buitenzorg, zoals die was voor de aanslag van de P.R.P;, tenminste met ver wijdering uit Buitenzorg van de voor het gebeurde mede verantwoordelijke Nederland se autoriteiten; III. beëindiging van de cam pagne, als thans door de rege ringsvoorlichtingsdienst te Batavia wordt gevoerd, die ontaard is in een psychologi sche oorlogsvoorbereiding; IV. benoeming van progres sieve figuren op leidende pos ten in Indonesië. PROF. ROMME'S COMMEN TAAR OP BOVENSTAANDE VERKLARING. „Dat de Partijraad als officieel orgaan van de P. v. d. A. ertoe BELGIE'S STAATSSCHULD BLIJFT „DRAGELIJK". Andere landen staan er slechter voor. In de Belgische Senaat heeft de min. van financiën, Eys- kens, een uiteenzetting ge geven over de Belgische staatsschuld. Van ongeveer 55 milliard frs. voor de oorlog is deze gegroeid tot tegen de 220 milliard frs. thans. „Het is veel voor een land dat uit de oorlog komt, maar het is dragelijk", aldus de heer Eys- kens. Het grote gevaar is ergens anders gelegen: het nationale inkomen (totaalsom van ka pitaal- en arbeidsopbrengst van één jaar) ligt 20 tot 30 milliard lager en dat verschil moet worden weggewerkt, hetgeen de minister inderdaad meende te kunnen bereiken. Voor de oorlog lag het natio nale inkomen ongeveer 10 milliard boven de schuld. Ministers Eyskens verge leek daarop deze cijfers met die van andere landen en kwam tot de conclusie, dat België er in 't algemeen goed voorstaat. Wanneer men de nationale schuld per 1 Juni 1939 op 100 OORLOGSSCHADE AAN HUISRAAD. Onlangs heeft de Minister van Financiën beslist, dat de uitgaven welke iemand zich moet .getroos ten om zijn door de oorlog ver nield of beschadigd huisraad of lijfgoed aan te vullen of te her stellen, als buitengewone lasten kunnen worden beschouwd. Dat wil zeggen dat de uitgaven voor de berekening van de belasting, op het inkomen in mindering kun nen worden gebracht. Voor zoover die uitgaven kun nen worden bestreden uit 'n scha devergoeding, blijven zij echter buiten beschouwing. De uitgaven moeten verder een aanmerkelijke invloed uieoefenen op de mogelijkheid om belasting te betalen. Ze moeten dus werkelijk het kenmerk van een last hebben. Van een aanmerkelijke invloed is eerst dan sprake, indien de buiten gewone lasten meer bedragen dan 10 van het zuiver inkomen, na dat dit is verminderd met 10% voor elk kind, waarvoor kinder aftrek wordt verleend. Een voorbeeld moge dit verdui delijken: Jansen heeft aan zijn huisraad enz. n oorlogsschade van 1000. Zijn uitgaven bedroegen 2000.^ terwijl de schaderegeling hem 800.— vergoeding toekent. Van de extra uitgaven ad 1200.— heeft hij er .300.— in 1945 en 900.— in 1946 betaald. Het inkomen is 4000.en hij heeft 2 kinderen voor aftrek. De berekening is aldus: Inkomen 4000.— Af: 2 kinderen 2 x 10% 800.- 3200.- 10% hiervan 320.' De uitgaven in 1945 ad 300.— zijn dus niet hoog genoeg om de belasting te kunnen verminderen. In 1946 bedragen de buitengewone lasten 900.— en de belasting wordt dan berekend over 3100.— in plaats van over 4000.— Zij die loonbelasting betalen, kunnen aan de inspecteur ver zoeken een verklaring af te geven dat bij de uitbetaling van het loon met deze vermindering rekening wordt gehouden. Zeer veel oorlogsslachtoffers kunnen van deze regeling waar schijnlijk profiteren. v. LOON. stelt, zeide hij, dan bedroeg zij over 1946 in België 376 (thans 400), in Engeland 311, in Zweden 431, in Nederland 462, in Frankrijk 504, in de Ver. Staten 572. Voor het na tionale inkomen bedraagt de staatsschuld in België 133, En geland 304, in Nederland 180, in Frankrijk 115, Ver. Staten 153. Tijdens de debatten in de Kamer over de begroting van Wederopbouw werden nog andere interessante cijfers ge geven. Een liberale afgevaar digde verklaarde, dat door oorlogshandelingen in de pro vincie Antwerpen 110.000 ge bouwen en woningen werden vernietigd; in Brabant was dat 30.000, in Luik 120.000. De provincie Luik kreeg echter nog minder rijksvoorschotten dan Brabant, dat er half zo veel kreeg als Antwerpen. ONS NIEUWE MUNTENSTELSEL. In de toekomst zullen we kunnen betalen met zilveren rijksdaalders en guldens, nik kelen kwartjes en dubbeltjes, een ronde bronzen stuiver en een bronzen cent, die echter kleiner wordt dan vroeger 't geval was. De uit de bezet tingstijd daterende zinken munten zullen worden afge schaft, evenals de voddige pa pieren guldens en rijksdaal ders. Zo staat het te lezen in het wetsontwerp inzake een nieuwe regeling van het Ne derlandse muntwezen, dat vorige week Vrijdag door de minister van Financiën bij de Staten-Generaal werd inge diend. ONDERGRONDSE NAZI-ACTIVITEIT. Het internationale comité voor de bestudering van Europese pro blemen heeft in een rapport ont huld, dat de ondergrondse nazi- beweging in Duitsland haar werk ononderbroken voortzet en een niet te onderschatten gevaar op levert. Millioenen propagandablaadjes worden uit Zweden Duitsland bin nengesmokkeld. Zwitserland worde genoemd als het centrum van de activiteit. Vele duizende nazi's komen daar geregeld bijeen om do plannen op te stellen voor hun strijd, welke zij bekostigen uit de tegoeden waarover zij bij de Zwit serse banken beschikken. In Ar gentinië bevinden zich 90.000 Duitsers, die gedurende de oorlog actieve nationaal-socialisten waren terwijl in Zuid-Afrika vier nazi organisaties bestaan, die voortdu rend in uniform militaire oefenin gen houden. Verder deelt het rapport mede dat talrijke sleutelposities bij het geallieerde bestuur ingenomen worden door eertijds vooraan staande nazi's. NED. INITIATIEF VOOR ECONOMISCH HERSTEL VAN EUROPA. De Nederlandse regering heeft zich tot de Belgische regering ge wend om overleg te plegen om trent een eventueel te nemen ini tiatief, in verhand met een samen gaan der Europese landen om tot economisch herstel van Europa te komen. Ten aanzien van de berichten, als zou de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, zich in hetzelfde verband tot enige lan den hebben gewend, kan worden medegedeeld, dat de Nederlandse regering van die zijde geen enkel verzoek heeft ontvangen. TWEE DODELIJKE ONGE VALLEN OP STAATSMIJN MAURITS. Even voor middernacht heeft in de nacht van Vrijdag op Zaterdag een dodelijk ongeval plaats gehad in de ondergrondse werken van Staatsmijn Maurits te Lutterade. De houwer P. Smeets uit Sit- tard-Ophoven werd daar bij werk zaamheden getroffen door een om hoog gaande kooi. Hij bekwam zulke zware kneuzingen aan het hoofd dat hij onmiddellijk over leed. Het slachtoffer was 40 jaar oud en gehuwd. Zaterdagsmorgens werd op het bovengrondse terrein van dezelfde mijn de 29-jarige P. Rose door een mede-arbeider dood aanqetroffen naast het spoor. Het slachtoffer is vermoedelijk met zijn hoofd tussen twee mijnwaqens bekneld geraakt en moet vrijwel op slag gedood zijn. Het slachtoffer was eveneens gehuwd en woonde te Geleen. RADIO'S NAAR DE MILITAIREN IN INDIë. Ofschoon de door de Niwin uitgezonden artisten een groot gebied van de archipel berei zen, blijven er toch altijd bui tenposten. die door hun te weinig talrijke bezetting of hun te grote afgelegenheid niet geregeld van amusement kunnen worden voorzien. Het zal zonder meer duidelijk zijn dat het op deze posten met

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1