Swêd/zzyaa/'s/ve/ise/z WASPIK RAAMSDONK RAAMSDONKSVEER GEERTRUIDENBERG SPRANG-CAPELLE WASPIK RAAMSDONK DRUNEN WAALWIJK „DE TOEKOMST" de y.y. r.w.b. 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 30 DECEMBER 1948. 7 (Vervolg van pag. 4, 1e blad) gTTCamp De Vissersverening „Visscherslust" te Waalwijk k:sssssszi „W. S. C." WENST AL HAAR SUPPORTERS, LEDEN EN DONATEURS EEN ZALIG NIEUWJAAR. LIEDERTAFEL „OEFENING VERMAAK" AAN LEDEN EN DONATEURS ZALIG NIEUWJAAR. W. v. d. MEE en Zn. SLIJTERIJ „WIDELOVADO" P. VAN REE-VAN HEESCH LEVENSMIDDELEN GEDISTILLEERD Koningin Julianaschool in de Kom alhier, waarvoor als volgt werd ingeschreven Fa. Adr. Rosenbrand, Capelle 2366.— H. Wagemakers, Capelle 2058.- J. Molegraaf, Capelle 2075.— G. Paans, Capelle 1989.— P. Spierings, Capelle 1976.— Gebr. Spierings Capelle 1935.— J. Michaël, Vrijh.-Capelle 1825.- Alb, Hoefnagel, Vrijh.-Capelle 1793.— D. v. Oversteeg, Vrijh.-Capelle 1738— M. W. Verhagen, Capelle 1658— H. G. de Jong, Capelle 1658. Gunning aangehouden. Bevestiging kerkeraadsleden. De herbenoemde ambtsdragers iri de kerkeraad van de Ned. Herv. Gem, alhier, de heren A. Smits, Joh. Pruijssers en G. de Rcoij als ouderling en de heren G. Paans en A. Karsten als dia- -ken, zullen a.s. Zondagmorgen in hun ambt worden bevestigd. !n deze dienst hoopt voor te gaan Ds. A. Wisgerhof. Gezinsverzorging. Naar de leidster van de gezins verzorging der afdeling Sprang- Capelle van het Groene Kruis mededeelt, bestaat voor ongedi plomeerde gezinsverzorgsters, die een jaar of langer practisch werk- mooie gelegenheid in betrekkelijk zaam zijn geweest, momenteel 'n korte tijd het officieel vereiste di ploma te verkrijgen. Aan het internaat voor oplei ding gezinsverzorgsters De Vonk te Noordwijkerhout wordt half Januari voor de tweede maal een tweemaandelijkse cursus .gezins verzorging geopend. Ongediplomeerde, een jaar of langer werkzaam zijnde gezins verzorgsters, die van deze zeld zame gelegenheid om op korte termijn 't diploma gezinsverzorg ster te behalen, willen profiteren, kunnen zich voor nadere inlich tingen wenden tot de leidster van de gezinsverzorging van 't Groe ne Kruis voor deze gemeenten. Mej. P. J. Rijken. ZANDSCHEL. De pas opgerichte duivenvere- niging „Nooit Gedacht" houdt op Nieuwjaarsdag een groots opge zette tentoonstelling in het café van E. Cové aan de Nie.uwe- vaart. De tentoonstelling is geo pend van 2 tot 10 uur. Op Woensdag 22 December j.l. werd in de Ned. Herv. Kerk alhier een Zangavond gegeven door de Gem. Zangver. „Irene" te Oosterhout in samenwerking met de plaatselijke Zangvereni ging „O.K.K." De opbrengst van deze Zang avond was bestemd voor onze jongens in Indonesië. Ondanks de minder goede opkomst is deze avond toch goed geslaagd. De ge houden collecte bracht de prach tige som op van 103— Een woord van dank voor de milde gevers alsmede voor dhr. Hart man, initiatiefnemer voor deze avond, is hier wel op zijn plaats. Wie puzzelt mee, Voor onze jongens over zee 7 Hetzij. g'U vof vnoemt Cof C Wij h dat het NJ r U a v brengt. Wij zd voor Uwe g In 't aj Wat o het Nbrengen m Wij s svoor U k Kinderen Nollen Spoorstraat 6, Waspik. Bovenstaand gedichtje houdt n Nieuwjaarwens in. 10 der beste inzenders, die bij inzending het hoogste bedrag hebben besteed, mogen 3 Waspikse soldaten in Indië aanwijzen en daarvoor voor elk 1.waarde gratis uitzoe ken. Hebt u meerdere goede op lossingen, zo worden de bestede bedragen tesamen geteld. Inzen dingen tot en met Zaterdag 15 Jan. 1949. Inlichtingen bij boven vermeld adres. Bridgen. Op 29 Januari a.s. zal in hotel V. Iersel alhier een Scheveningse b,ridge-drive worden gehouden ten bate van de Niwin. Toneelleven. De Toneelvereniging Henry Belletable hoopt eind Januari on der regie van de heer Schellekens uit Dongen het bekende Kerstspel „Peerke de Sukkeleer" van J. L. Eggermont op te voeren. „Entre Nous" komt half Jan. met het blijspel „De molen van Sanssouci" van Otto Harting op de planken. Hier is de regisseur de heer R. van Dongen. Van het door de vereniging „Concordia op te voeren toneel spel maakten 'wij reeds eerder melding. Wij wensen deze verenigingen veel succes en hopen dat zij aan de verwachtingen zullen voldoen. Geslaagd. Op de Economische Hoge school te Tilburg slaagde voor het doctoraal examen economie onze dorpsgenoot G. v. d. Wes ten. Benoemd. Met ingang van 1 Januari 1949 is Zr. Petronella, hoofd van 'de R.K. Lagere Meisjesschool, be noemd tot hoofd van de R.K. Meisjesschool te Duistervoorde (gem. Voorst). Uitvoering. De toneelvereniging Kunst na Arbeid brengt een heel bekend stuk voor het voetlicht„Waar de ster bleef stille staan" van Fe lix Timmermans. Data van op voering zijn 9, 10 en 16 Jan. e.k. Wij twijfelen er niet aan of dit stuk trekt weer volle zalen tot zich. De opbrengst komt ten goe de aan de Kath. Actie. Gevallen voor het vaderland. In de avond van de 2e Kerst dag ontving de Wed. Boons, wo nende in de Werfkampen, de droeve tijding dat haar zoon Wim bij de actie op Java om het leven was gekomen. Het medeleven met de familie Boons is zeer groot temeer nog daar Wim als 'n goe de levenslustige jongen bekend stond. Woorden van troost zul len de zwaar beproefde familie er niet overheen helpen, maar hij heeft zijn jonge leven gegeven in dienst van zijn vaderland, om de vrijheid mede terug te geven aan een onderdrukt volk. Dat zijn of fer niet tevergeefs moge zijn. De N.V. Tankfabriek alhier zal een fabriekshal laten bouwen. Laagste inschrijvers voor het ma ken van de onderbouw waren de Gebrs. Bloem te Raamsdonksveer egen 38.880. Kinderen zongen in de nacht. In de Kerstnacht heeft een kin derkoor op meerdere plaatsen in het stadje de bevolking gewekt door zang. Naar aanleiding daar van werd ons verzocht het vol gende gedicht te plaatsen. Kinderen zongen in de nacht Dat het wonder werd volbracht Van de komst van 't God'lijk kind Dat ons mensen zo bemint. Dat door alle eeuwgetijden Ons een voorbeeld was in 't lijden Dat ons bij zijn kribbe wacht Kinderen zongen in de nacht. Beste jongens, jullie daad Van je vers-gezang op straat Was een offer in de kou Dal je 't kindje brengen wou. Toen de grote mensen sliepen En jullie in de vrieskou liepen Heb je aan 't Jezuskind gedacht Toen jullie zongen in de nacht. Bergenaren, groot en klein Laat ons als deez' kind'ren zijn Eensgezind en met elkaar In het komend nieuwe jaar. Afgunst in ons stadje klein Laat het uit de boze zijn Liefde zij door ons betracht Kinderen zongen in de nacht. RAAMSDONKSVEER W. F. STASSAR en Zn. Horlogerie - Goud - Zilver en Optiek Telefoon 83 Keizersdijk F 112 Raamsdonksveer Z. N. GEERTRUIDENBERG A. KERREMANS Rund-, Kalfs- en Varkens slagerij Veenestraat 2 Geertruidenberg Z. N. C. KLOET-VAN UIJEN Luxe Br-ood- en Banket bakkerij wenst alle Cliënten een Ge lukkig Nieuwjaar. Fa. v. d. ELSHOUT Markt 4 Geertruidenberg wenst Cliëntèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. Hartelijke gelukwensen voor mijn lezers Colporteur „ECHO". Het BestSur der Chr. Gymnastiekvereniging „PRO PATRIA" Sprang-Capelle wenst Leden, Adviseurs, Do nateurs en in het bijzonder de leden die zich in militaire dienst bevinden, Gods beste zegen in 1949 en een behou den thuiskomst. Vanuit Canada wensen wij familie, vrienden en bekenden een Voorspoedig Nieuwjaar toe. Fam. A. KUIJSTEN Westerlaakroad Bloomfield Pieton (Ont.) CANADA M. HULST Schilder Behanger Tilburgseweg A 75 e - Sprang wenst vrienden, kennissen en cliënten een Gelukkig Nieuw jaar. Gelukkig Nieuwjaar toegewenst aan familie, vrienden en cliënten. A. M. DE JONG Koperslagerij en Reparatie inrichting voor huishoude lijke artikelen. Heistraat D 48 - Capelle ARIE BROEKS Melkventer voor „De Toekomst" wenst al zijn klanten en vrienden 'n Gelukkig Nieuw jaar. Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting VRIJHOEVE-CAPELLE wenst haar cliëntèle en vrienden EEN GELUKKIG NIEUWJAAR. FIRMA VAN DER SCHANS Handel in Lederfournituren, Schoenen en Moderne Reparatie-inrichting wenst alle Vrienden en Cliënten een voorspoedig 1949 toe. Sprang, A 193. H. H. DE ROON, SPRANG Expediteur Brgndstoffenhandel A 381 wenst cliëntèle en bekenden een voorspoedig 1949. J. M. DE JONG-VAN PEER Brood- en Banketbakkerij Vrijhoeve-Capelle wenst vrienden en cliënten een voorspoedig Nieuwjaar. CHR. VAN DONGEN-VAN BEEK Slagerij wenst vrienden en cliënten een gelukkig Nieuwjaar. K. BROUWERS Nieuwevaart D 263 Specialiteit in Boter, Kaas en Eieren wenst zijn geacdite Cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. A. HOMMEL Heistraat D 32 - Sprang-Capelle Vertegenwoordiger bij de N.V. Verz. Bank „Victoria" Amsterdam, wenst z'n Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. J. BUZING Havendijk 16 Brood- en Banketbakker wenst vrienden en kennissen Gelukkig Nieuwjaar. A. GIJSMAN Raadhuisstr. 1 Kruidenier en Lingerie wenst binnen als buiten het dorp Zalig Nieuwjaar. •***a Kerkstraat 29 Model-Slagerij Z. N. A. KUIJTEN Schoolstraat 5 Kruidenier en aanverwanten Z. N. H. VAN OÖIJEN Vaartje 36 Colporteur W asinrichting wenst allen een Zalig Nieuwjaar. C. SNELS Benedenkerkstraat 59 wenst vriendeg en kennissen Zalig Nieuwjaar. V*11 A. J. B O U M A N Groothandel Waspik. Tel. 65 De beste wensen voor 1949. Sold. COR v. d. BROEK wenst Ouders, Broer, Groot ouders, familie, kennissen en in 't bijzonder zijn vrienden Harrie, Bram en Wim van uit Indië een gelukkig 1949 toe en zo God het wil een tot spoedig weerziens. WASPIK A. M. v. d. RIJKEN Benedenkerkstr. 52 Waspik Z. N. G. TIMMER S Benedenkerkstr. 66 Waspik wenst vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar. H. LANGEMANS - Benedenkerkstr. 39 Kolenhandelaar Vrienden en kennissen Zalig Nieuwjaar. G. BROEKMANS Benedenkerkstr. 86 Brood- en Banketbakker wenst als zijn Cliënten Zalig Nieuwjaar. WED. FITTERS Spoorstraat 3 Aannemersbedrijf wenst vrieaden en kennissen Zalig Nieuwjaar. DE COöP. ZUIVELFABRIEK „RAAMSDONK- WASPIK- TE RAAMSDONK (DORP) wenst al zijn cliënten een voorspoedig 1949. Luxe Brood- en Banketbakkerij JOH. WIERCX-BERENDS Prins Hendrikstraat F 71 Raamsdonksveer wensen alle cliënten 'n Zalig Nieuwjaar. W. VAN LEEUWEN Handelaar in Rijwielen, Wasmachines, Strijkijzers, Radio-onderdelen, Stofzuigers, Boenwrijvers, enz. wenst zijn Cliënten en Vrienden Zalig Nieuwjaar. P. RUYTENBERG Havendijk 6 Rund- en Varkensslagerij wenst vrienden en kennissen Gelukkig Nieuwjaar, P. C. COENDERS Papiergroothandel Raamsdonk-Dorp Een Voorspoedig 1949. Firma GEBR. OOME Raamsdonk Made Tel. 812 17 Cilo-bouw voor groenvoer Een Voorspoedig 1949. M. D. BARèL Brood en Banketbakker Schansstr. B 33 Raamsdonk wenst alle klanten en begun stigers een Voorspoedig 1949. H. J. BOONS wenst klanten en vrienden een Zalig Nieuwjaar. J. C. DE GROOT-v. OERS Manufacturen - Dames- en Herenmode-artikelen Petten Baby-artikelen Werkmanskleding - Luxe artikelen - Meys boorden Raamsdonk-Dorp Tel. 827 Giro no. 525544 Z. N.. TH. B. SCHOLTEN Kapper Schansstraat A 28 wenst al zijn klanten en vrienden Zalig Nieuwjaar. Schildersbedrijf HENSELMANS Schansstr. A 32 Raamsdonk wenst alle Cliënten een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. M. POLS Petroleum-handelaar Putstraat B 22 - Raamsdonk wenst al zijn klanten en vrienden Gelukkig Nieuwjaar P. VAN ONZENOORT Schansstraat 53 Kruidenierswaren wenst klanten en begunsti gers een Zalig Nieuwjaar. P. M. VAN AMELSVOORT Havenstraat C 27 Brood Banket wenst klanten en begunsti gers een Zalig Nieuwjaar. C. VAN DEN BERG Bergenstraat C 39 Kruidenierswaren wenst klanten en begunsti gers een Zalig Nieuwjaar. Fr. HEÏJNE-VAN SUOL Molenpad C 3 Raamsdonk Loodgieter - Rijwielen - Huishoudelijke artikelen wenst klanten en begunsti gers een Zalig Nieuwjaar. J. FIJNEMAN Langebroekstraat C 56 Raamsdonk Handel in meik en pap wenst klanten en begunsti gers een Zalig Nieuwjaar. Hartelijke gelukwensen voor mijn lezers Colporteur „ECHO". H. VAN RAVESTEIJN Stationsstraat 7 - Drunen IJssalon wenst zijn cliëntèle en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. SJEF v. d. HOVEN Grotestraat 148 - -Drunen Kapper wenst zijn Cliëntèle en vrien den een Zalig Nieuwjaar. NIEUWKUIJK H. L. VAN BEURDEN Garage - Auto-verhuur en Ziekenvervoer en erkende Auto-rijschool wenst U allen een Zalig Nieuwjaar toe. DE HARMONIE „ST. CRISFIJN" wenst Bestuur en Leden van de K.A.B., Eerw. Adviseur en verder alle begunstigers een Zalig 1949. Het Bestuur der SCHEIDSRECHTERS- VERENIGING Waalwijk en Omstreken wenst hare leden, donateurs en sportvrienden een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. Korp. A. J. DE RONDE wordt door zijn Vader, Moe der, Broers en Zusters een Gelukkig Nieuwjaar toege wenst. Waalwijk, Dec. 1948 Stationsstraat 93 W. v. d. HAMMEN Timmerman - Aannemer Burg. v. d. Klokkenlaan 47 G. N. Het Bestuur der v.v. R. W. B. wenst hare leden, donateurs en begunstigers in Holland en in Oost- en West-Indië een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. S. V. „R.K.C.", WAALWIJK wenst Leden, Begunstigers en Donateurs een Zalig Nieuwjaar. Het Bestuur, M. T. BERKELMANS, Voorz. J. VAN HOOF, Secretaris. De R.K. Toneelvejeniging „D. V. S. V." wenst Bestuur en Leden van de K.A.B., Eerw. Adviseur en verder alle bezoekers van hun uitvoeringen een Zalig 1949. PIET VAN DEN BROEK Tuinman Grotestraat 41 - Waalwijk wenst vrienden en begunsti gers een Gelukkig Nieuwjaar. Aan ale vrienden en beken den een Zalig Kerstfeest en Voorspoedig Nieuwjaar, toegewenst door Sergt. J. H. C. M. BROOS 240722003 2 III - II R.I. Veldpostkantoor Semarang (Ned. O.-Indië). REIN „DE PRUIS" wenst alle Waalwijkse jon gens in Indië een Zalig Nieuwjaar. J. A. VERMEER 271028192 Korp. Kok Stafcompagnie 5-7 R.I. Veldpostkantoor Batavia wenst Cliëntèle, vrienden en bekenden een Zalig en Voor spoedig 1949. H. DE LOUW Bierhandel Westeinde 28 - Waalwijk wenst vrienden en Cliëntèle Zalig Nieuwjaar. J. TROTS-5LAATS Melkventer Kruidenierswaren Besoijensestr. 11J - Waalwijk wenst Cliëntèle en bekenden een Zalig Nieuwjaar. TONEELVERENIGING O. O. G. wenst Leden, Honoraire Le den en Begunstigers een Voorspoedig Nieuwjaar. wenst leden en donateurs in binnen- en buitenland, alsmede de A H,B in 1949 eerlijke sport en goede vangst en voorts alle voor spoed aan ieder mens. Het Bestuur. wenst hare leden in Indië: MARTIEN BRUURMIJN, A. VAN BEEK, JAN VAN DEN HOUDT, B. MOLENGRAAF, PIETJE SCHALKEN en de in Holland verblijvende Leden, Donateurs en Sup porters een GELUKKIG, ZALIG en VOORSPOEDIG 1949 toe. CONSTRUCTIE-WERKPLAATS Handel en reparatie in alle Landbouwwerktuigen Haarden en Kachels wenst zijn Cliënten en Vrienden een Zalig NieuwjaaT. wenst haar Cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. Verzoeke wegens schaarste van het artikel vroegtijdig te besteilen voor Oudejaarsavond. Telefoon No. 472 Aan alle vrienden en kennissen in Waalwijk mijn beste wensen voor 1949 JOS. GROENEN-HAMBURG WIJNEN en LIKEUREN wenst zijn geachte Cliëntèle, vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar toe.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1948 | | pagina 7