Waalwijkse en Langstraatse Courant Wat een jaar communistische activiteit ons leerde 119/4181 De Veiligheidsraad en WIJ STAKING Minder STRAATBELASTING j° waspik Ook HEUSDEN verlaagt de Vermakelijkheidsbelasting. Kolen zijn duurder. DER VIJANDELIJK HEDEN OP JAVA Kardinaal Mindszenty zal spoedig terechtstaan Een begrotingbehandeling in record tempo. De percentages vormen een gevaar voor het culturele leven in de kleine gemeenten. DINSDAG 4 JANUARI 1948 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 2 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Het zal aan niemand onbekend zijn hoe de communistische acti viteit over de gehele wereld het afgelopen jaar in omvang en in- tensiviteit is toegenomen. We hadden ons misschien direct na de oorlog een pracht van een samenwerking gedroomd van alle grote mogendheden, die broe derlijk tegen Duitsland streden. Doch spoedig bleek het samengaan van de grote mogendheden door de omstandigheden gedwongen te zijn geweest. Spoedig openbaarde zich de grote meningsverschillen, de geheel verschillende geaardheid der levensbeschouwingen, het geheel verschillend denken over de wereld van de toekomst, demo cratisch enerzijds, communistisch anderzijds. En langzaam is de kloof breder geworden: toen men de grootste gaten door de oorlog in de wereld geslagen had gevuld, toen men de ergste wonden van Europa en andere werelddelen had geheeld, toen kwam allengs bij velen weer de overtuiging dat men de wereld slechts in gereedheid had gebracht voor een derde verschrikkelijke oorlog. De wereld werd verdeeld in twee kampen en alle doen en alle laten moest gezien worden tegen de achtergrond van deze tegen stellingen. De koude oorlog begon, de slag om Berlijn nam in hevigheid toe, Italië, Frankrijk) en vele andere landen werden door de twee par tijen betwist, terwijl de Oostelijke partij de dicht in zijn nabijheid gelegen landen, met mid delen die ons nog niet in volle omvang bekend zijn, in haar invloedsfeer trok. Amerika, de kampioen der democratie, kwam met het Marshall-plan, Rusland, de voorvech ter van de communistische idee, stelde hierte genover de Kominform; het verschilde niet veel van een oorlogsverklaring. Dit was in Febru ari 1948. Wanneer wij het afgelopen jaar in zijn ge heel overzien, dan is het ons mogelijk de verschillende feiten en gebeurtenissen te plaatsen in de ontwikkeling, die de wereldge schiedenis dit jaar doormaakte. En hoev/el de juiste kijk op de feiten voorbehouden is aan een komend geslacht, zien wij, voor zover dat in ons vermogen ligt, toch duidelijk hoe een rode draad loopt door 1948, die geleidelijk aan een stroom, een vloedgolf wordt, een beeld van de communistische invloed en activiteit. We zien Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Pplen, Tsjecho-Slowakije overstroomd worden door die vloedgolf en wij kunnen slechts ter nauwernood bevroeden wat dit betekent en hoe groot de ellendige gevolgen hiervan zijn. We zien de Russische invloed zich uitstrekken naar Italië, wij zien de strijd die mei^ daar levert. Men houdt er verkiezingen, resultaat: communistisch volksfront behaalt slechts 31 procent der stemmen. Dan weer het oplaaien van de strijd na de aanslag op Togliatti, tot tenslotte de Gasperi krachtig de rust hersteld. In Italië was het gevaar bezworen, maar Frankrijk bleef nage noeg het gehele jaar door aan de onrust ten prooi. De ene rege ring volgde op de andere, de ene crisismaatregel werd verscherpt door een andere, tweemaal devalueerde de franc en in dit troebel water was het voor de kominform goed vissen. Zij financierde stakingen die meermalen een ernstige omvang aannamen, zij pleegde sabotage en maakte aldus van Frankrijk het zorgenkind van het Westers bloc. was een jaar van inten sieve Kominformactiviteit En dan is er de verbeten strijd die er gevoerd wordt om Berlijn, dat een probleem werd van zo verstrekkende betekenis, dat niemand er onkundig van bleef, dat het geruime tijd het onderwerp van veel sprekens was, men vloog naar Moskou, men confereerde in Londen, men besprak het bij de verenigde naties, men deed concessies, en dit alles met het gevolg dat men misschien een mogelijke uitbarsting heeft uitgesteld, maar Berlijn is nog steeds een kwestie en een brandende. Werd de| Koude Oorlog in het Westen met grote activiteit ge voerd, bepaald gunstig waren de uitslagen voor de Kominform niet steeds. Meer succes had hun actie in Zuid- en Zuid-Oost-Azië, waar zij in het nationalistische streven een welkom middel zagen tot het verwekken van de onrust, die zij behoeven voor de verwezenlijking van hun wereldomvattend plan. Opstanden werden ontketend in Birma, Malakka, Siam, Indo-China en Indonesië. En nog ernstiger was de ontwikkeling in China, waar zij in een grote oorlog enorme militaire overwinningen behaalden en nog behalen op het regiem van Sjan Kai Shjek. Zo gaat van het Kremlin naar alle delen van de wereld een weinig heilzame invloed uit, die het afgelopen jaar duidelijker en openlijker dan ooit is gedemonstreerd in de talrijke feiten, waarvan wij er hierboven enkele weergaven. Wij kunnen hier ons nut mee doen. Deze feiten en toestanden kunnen ons leren, hoe wei nig vastberaden tot nu toe het verzet is ge weest, van de tegenpartij. Zeker, er is weer stand geboden tegen de communistische agres sie, soms heeft men er zich met hand en tand tegen verzet. In talloze speeches en redevoe ringen is gewezen op dit gevaar en op de noodzaak van een unaniem verzet. Maar hoe vaak is het niet bij woorden gebleven, hoe vaak moest de weerstand niet wijken voor andere politieke beschouwingen, zoals wij korte tijd geleden nog zagen in de Veiligheidsraad, waar Ame rika in zekere zin toch met Rusland samenging. Men is vaak blind geweest en is het nog voor de grootste com munistische dreiging in China en de andere delen van Azië, waar de Kremlin-invloed zich steeds verder uitbreidt. Het verzet is niet verbeten genoeg geweest, we zagen het aan de politiek in de Berlijnse kwestie. Natuurlijk men probeert een conflict zoveel mogelijk te voorkomen, maar wanneer dit moet gaan ten voordele van een pervers regiem en ten koste van een normale gezonde wereld, dan twijfelen wij sterk aan de juistheid van deze politiek. En toch waren er voorbeelden genoeg om ons te waarschuwen, zoals het recente geval van kardinaal Midszenty, waartegen de enige reactie is enkele artikels in de kranten en de protesten van de geestelijkheid. 1948 moet ons de overtuiging bijbrengen dat de strijd die ge streden wordt zal beslissen over het lot van de wereld, en dat deze strijd van onze kant met meer verbetenheid en met meer overtui ging gestreden zal moeten worden, wil 1949 weer niet hetzelfde totaalbeeld geven. Dat alle goedwillenden dit inzien. Wij, Nederlanders, zijn niet te vreden over de Veiligheidsraad. En wij hebben onze goede re den om er niet tevreden over te zijn. De manier waarop dit li chaam de Indonesische kwestie heeft behandeld, is verre van ver heffend. Reeds voor dat aan de behandeling begonnen werd, stond de uitslag vast. Van wat onze ge delegeerde ten beste bracht, werd niet de minste notitie genomen of het werd met vooroordeel opge vat. Men deed niet de minste moeite zich op te werken tot het Nederlandse standpunt. Dikwijls kreeg men de indruk, dat dr. van Roijen evengoed niet had kunnen spreken. De Indonesische kwestie was immers terecht gekomen op het terrein van de „grote poli tiek". Het ging niet meer om In- dië of om Nederland, maar het was het gewone liedje: er werd wereldpolitiek gespeeld ten koste van een bepaald land. En deze keer was het Nederland en Indo nesië, die er de dupe van werden. Nu is het alles bij elkaar nogal meegevallen. Tot nu toe tenmin ste. De zaak staat nog op de agen da en komt straks in Lake Suc cess weer aan de orde. Wat er dan nog uit de Veiligheidskoker zal komen, is niet te voorspellen. Misschien, als de politieke situatie zich intussen gewijzigd mocht heb ben, wel een resolutie, waarin de Raad zijn goedkeuring uitspreekt over het optreden van Nederland. Een zwenking van 180 graden kan men gerust verwachten als er „wereldpolitiekje" gespeeld wordt. Wat er dus in Amerika straks nog tevoorschijn zal komen, is niet te zeggen. Maar tot nu toe zijn we er goed afgekomen. En kele niet al te veeleisende resolu ties, waaraan ons land momenteel grotendeels kan voldoen; enkele onvriendelijke redevoeringen, spe ciaal van de kant van Australië en daarbij dan nog een hoop mis verstand. Het had echter heel wat erger kunnen zijn en onze regering zal er bij het nemen van haar besluit tot hernieuwing van de politiële actie wel rekening ;nee gehouden hebben, dat het erger zou zijn. Zelfs nu moet men steeds nog rekening houden met economische sancties, niet alleen van de kant van aparte staten zoals de boycot van Nederlandse schepen in Australië en het vliegverbod van onze K.L.M.-vogels maar ook van de kant van de grote na ties op instigatie van de Veilig heidsraad. Zeker zal men wel op passen om al te vlug zo'n soort sancties te gaan toepassen, niet alleen omdat het erg moeilijk zou zijn ze uit te voeren, maar boven dien omdat ze zouden werken als een boemerang. De sanctie opleg gende staten zouden ook zichzelf economisch sanctioneren! Al is de behandeling in de Vei ligheidsraad nog tamelijk goed voor ons verlopen, dan wil dat niet zeggen, dat we die Raad nou zo'n geweldig aardige vriend vin den. We kunnen wel zeggen dat hij bij het grootste gedeelte van ons volk voor lange tijd, misschien wel voor goed, heeft afgedaan. In goed Nederlandse termen weerge geven, kunnen we wel zeggen dat de klachten uitmonden in drie op merkingen: „Waar bemoeien ze zich mee?", „Waarom kijken ze niet naar zichzelf?", en „Wat hebben we met jullie te maken?" Dit zijn de drie vragen, waar op het Nederlandse volk een ant woord zoekt. Zolang deze vragen niet tot genoegen beantwoord kunnen worden, kan de Veilig heidsraad, wat Nederland betreft, wel inpakken. Intussen zal het op passen zijn, dat hij niet probeert om ons eerst in te pakken. Ge lukkig is de regering op haar qui- vive en zijn onze belangen bij Dr. van Roijen in goede handen. Soekarno c.s. voorwaardelijk in vrijheid. Dr. Drees naar Indië. Hoewel het al weer enige da gen geleden is dat Dr. van Roijen in de Veiligheidsraad zijn vurig verbeide verklaring inzake Indo nesië namens de Nederlandse re gering aflegde, als reactie op de resoluties van den raad, achten wij het toch noodzakelijk een re sumé van een en ander voor on ze lezers vast te leggen. Hij deelde dan direct bij de aanvang der zitting mede, dat Ne derland bevel zal geven tot het staken der vijandelijkheden op Java uiterlijk op 31 December te 4 uur. Met het oog op de bijzondere noodtoestand op Sumatra zal dit daar eerst enige dagen later kun nen ingaan. Uiteraard blijft optre den nodig tegen ordeverstoorders, die, hetzij individueel, hetzij col lectief, de openbare veiligheid in gevaar brengen, dan wel de voor ziening der zo noodlijdende bevol king met voedsel en andere pri maire goederen verstoren of ver hinderen. 2. Aangezien de beperking van de bewegingsvrijheid van een aan tal vooraanstaande persoonlijkhe den het onvermijdelijk gevolg was van de getroffen militaire maatre gelen, welke binnenkort zullen worden beëindigd, zal de Neder landse Regering hierna deze be perking opheffen, ervan uitgaan de, dat zij zich zullen onthouden van handelingen, welke de open bare veiligheid in gevaar bren gen. 3. Ter bevordering van de sa menwerking voor de constructieve opbouw van geheel Indonesië heeft de Nederlandse Regering besloten, dat de minister-president Drees zich dezer dagen naar Indonesië zal begeven. 4. Teneinde mede te werken tot de uitvoering van het door de Veiligheidsraad gedane verzoek om volledig te worden ingelicht omtrent de toestand sinds 12 De cember, heeft de Nederlandse Re gering reeds verklaard dat zij alle mogelijke faciliteiten zal verlenen aan de militaire waarnemers en hun staf. Ook aan de leden der consulaire commissie zullen de nodige faciliteiten worden ver leend. De heer van Roijen sprak de hoop uit, dat de Raad aan deze verklaring een meer onbevooroor deelde ontvangst zal geven dan aan zijn eerste verklaring, toen geen enkel lid van de Raad aan dacht heeft geschonken aan de positieve punten, welke die ver klaring bevatte. Daarna kwamen verschillende gedelegeerden aan 't woord. En geland achtte ditmaal de verkla ring der Ned. regering bijzonder bevredigend. India, Syrië en de Sovjet Unie vonden dat Nederland duidelijk zeide dat het de resoluties niet wenste na te komen. Amerika was erg bezorgd over Soekarno; al heeft Nederland niet aan de eisen voldaan, vooral nu mr. Drees naar Indië gaat, blijkt dat Nederland zich de toestand realiseert. Australië meent dat de Raad heeft gefouteerd, al wil hij niet onvriendelijk zijn tegenover Ne derland. België meent dat de zaak nu goed kan blijven rusten tot Lake succes. We wachten dus maar af; on willekeurig valt toch te consta teren, dat er enige kentering komt in de ideeën van Engeland en Amerika. In elk geval, na de krachtdadi ge en eerlijke houding onzer rege ring is ons de behandeling in de Veiligheidsraad meegevallen. Een flinke houding, steunend op 't recht, zal 't tenslotte win nen. DR. DREES MAANDAG NAAR INDONESIË. Het vertrek van minister-presi dent dr. W. Drees naar Indonesië zal vermoedelijk worden bepaald op Maandagavond 3 Januari. Hoelang de minister-president in Indonesië zal vertoeven is niet te voren te bepalen. Tijdens zijn afwezigheid zal minister Van Maarseveen als minister-president optreden. KABINETSBESLUITEN OVER INDONESIË ALLE EENSTEMMIG GENOMEN. Ten aanzien van de berichten, welke de laatste dagen in de pers zijn verschenen omtrent ernstige geschillen in het Nederlandse ka binet, merkte een woordvoerder van de regering op, dat, ofschoon er in het kabinet uiteraard wel eens accent-verschillen voorko men, alle besluiten van het kabi net ten ahnzien van Indonesië met volkomen eenstemmigheid zijn ge nomen. Gistermiddag is het kabinet we derom bijeen geweest en des avonds is minister Stikker naar Londen gevlogen om jhr. mr. Mi- chiels van Verduynen vóór diens vertrek naar Batavia nog op de hoogte te stellen van de resul taten van deze laatste beraadsla gingen van het kabinet. Minister Stikker is onmiddellijk daarna naar Den Haag teruggekeerd en heeft zijn werkzaamheden op het ministerie hervat. In officiële kringen te Boeda pest werd gisteravond verklaard, dat de Rooms-Katholieke primaat van Hongarije, kardinaal Minds zenty, „zeer spoedig" en mogelijk binnen de komende twee weken, terecht zal staan. De Hongaarse regering beschul digde gisteren in een tweede spe ciaal communiqué kardinaal Mindszenty ervan een fascistisch samenzweerder te zijn, die trachtte Hongarije in een bloedige oorlog te slepen en een Amerikaanse be zetting om de Habsburg-dynastie te herstellen. Dit communiqué volgde op een bekendmaking van Dinsdag waar in werd gezegd, dat de kardinaal onder arrest gesteld was met der tien anderen, die beschuldigd wor den van verraad, spionnage, sa menzwering tot omverwerping van de staat en zwarte handel. Uit alle delen van de wereld komen nieuwe protesten tegen de arrestatie van de kardinaal. De primaat van België, kardi naal van Roey, en de Belgische katholieke bisschoppen hebben aan Zijne Heiligheid de Paus een „plechtig protest" gezonden „te gen de afschuwelijke schending van de menselijke vrijheid en waardigheidwelke door de Hon gaarse regering met de arrestatie van kardinaal Mindszenty is be gaan. Ook kardinaal Schuster, aarts bisschop van Milaan, veroordeel de in een telegram aan de ka tholieke actie de heiligschennen- de arrestatie van kardinaal Mindszenty. Admiraal Horthy van Honga rije verklaarde te Milaan aan de pers na het vernemen van de ar restatie van kardinaal Mindszen ty: „Dat is een schandaal De waarnemende minister van Buitenlandse Zaken, Robert Lo- vett, zei te Washington op een persconferentie, dat de ar restatie van kardinaal Mindszenty het hoogtepunt vormde in een lan ge serie onderdrukkingsmaatrege len door de Hongaarse communis tische regering tegen de persoon lijke menselijke en religieuze- vrij heden. De minister zei, dat de kardi naal absoluut zeker op valse be schuldigingen onder arrest gesteld werd en voegde hieraan toe, dat deze arrestatie haar uitwerking zou hebben op de houding van alle vrije naties ten aanzien van Hongarije. Ook de GASPRIJS omhoog De in October door de regering aangekondigde verhoging van de kolenprijzen, wegens het beëindi gen van de subsidiëring, gaat nu definitief 1 Januari in. Zoals toen reeds werd gezegd, zal de prijs voor anthraciet dan stijgen met 60 cent per hl. Eier kolen blijven gelijk in prijs. De prijs van gas-cokes, voor zover betreft kleine huisbrandle veringen, zal met 25 cent per hl. worden verhoogd. In verband met de stijging der kolenprijzen, zullen de gastarieven in het algemeen met ongeveer 2 cent per kub. meter worden ver hoogd. Met de verhoging der kosten van levensonderhoud, welke het gevolg is van de bovengenoemde prijsstijgingen, werd bij de bepa ling van de loontoeslag van 1. en bij de toekenning van de ver hoging van de kinderbijslag reke ning gehouden, aldus deelt het ministerie van Economische Za ken mede. In 13 minuten heeft de ge meenteraad van Waspik Woensdagavond een niet onbelangrijke agenda afge handeld. Zij stelde de be groting voor 1949 zonder een aanmerking vast, zij verlaagde de straatbelas ting, zij gaf machtiging voor een kasgeldlening van 500.000,en dat alles zonder noemenswaardig commentaar. Na de opening der vergadering en de vaststelling van de notulen, deed de voorzitter de mededeling dat B. en W. besloten hadden een kasgeldlening op te nemen van 50.000.- i.v.m. de aankoop van grond. Dan was aan de orde de vast stelling van de begroting 1949, waartoe de in de vorige vergade ring benoemde commissie zonder meer adviseerde. Met een bedrag van 120.374.63 op de gewone dienst en van 223.216.38 op de kapitaaldienst werd de begroting dan ook vastgesteld. Aan de begroting van het Bur gerlijk Armbestuur konden alle leden eveneens hun goedkeuring hechten. Dan stelden B. en W. voor een kasgeldlening voor 1949 aan te gaan tot een maximum bedrag van 200.000.-. Deze maatregel was nodig, al dus de voorzitter, met het oog o.m. op het uitbaggeren van de haven, waarvoor de vlottende middelen niet voldoende waren. De heer v. Gorp vond dit be drag erg hoog voor het uitbagge ren. Doch het was niet alleen be doeld voor het uitbaggeren van de haven, aldus de voorzitter, ook andere buitengewone uitgaven in 1949 hoopte men er mee te dek ken en hij wees in dit verband op het dempen van de haven, wanneer dit doorgang zou vinden. Aan het St. Odulphuslyceum te Tilburg werd voorts besloten een subsidie toe te kennen van 100.voor een leerling uit de gemeente. Vervolgens kwamen B. en W. met het voorstel om de percenta ges van de straatbelasting vast te stellen op voor 1948 6 op de ge bouwde en 3 op ongebouwde eigendommen en voor 1949 op ge bouwde 7 en ongebouwde 4. Een misverstand van de kant van de heer v. d. Broek verwij derde de voorzitter met de opmer king dat er in vergelijking met 1947 toen de percentages 8 en 4 bedroegen, wel degelijk van een verlaging sprake was. Voor 1949 waren de cijfers hoger dan voor 1948 omdat de onderhoudskosten wegen etc. hoger geraamd waren. Daar deze vergadering de laat ste was van 1948, dankte de voor zitter de raadsleden voor hun me dewerking en de vlotte wijze waarop steeds de vergaderingen gehouden waren. Hij wenste hen en hun familie een Zalig uiteinde en een goed begin. Zoals vele kleine gemeenten reeds gedaan hebben, heeft ook de gemeenteraad van Heusden besloten de verordening op de vermakelijkheidsbelasting vastgesteld op 26 Febr. '48 te wijzigen daar de kleine gemeenten die op cultureel gebied toch al stiefmoederlijk bedeeld zijn door deze percentages gevaar lopen van alle culturele uitingen verstoken te blij ven. Dit kan te beter geschieden om dat de befaamde „stok achter de deur", waar de minister mee dreigde, in de wet niet is opgenomen. De heren Te Vruchte en Ver- schure waren verhinderd de ver gadering die de raad van Heus den Donderdagavond j.l. hield bij te wonen. Nadat de notulen vastgesteld waren, nam men kennis van eni ge ingekomen stukken, waaronder zich een schrijven van Ged. Sta ten bevond, die het niet eens wa ren met de verordening op de ver goeding van reis- en studiekosten voor leerlingen die het nijverheids onderwijs volgden. Volgens G.S. mocht alleen een tegemoetkoming in de reiskosten worden verleend aan kinderen uit min- en onver mogende gezinnen tot een percen tage van 50 terwijl in de stu diekosten niet mocht worden ver goed. B. en W. konden zich met de ze opmerkingen niet verenigen. Deze verordening was juist in 't leven geroepen om het vakonder wijs te stimuleren en men meende geheel in de geest van de com missaris der koningin te hande len, die verklaard had dat men 't vakonderwijs op alle mogelijke manieren moest steunen en stimu leren. Met het voorstel van B. en W. om de verordening toch te hand haven gingen alle raadsleden ac- coord. Er was voorts een verzoek bin nen gekomen van G. M. Mayers om een premie voor woningver betering. Hoewel de nodige teke ningen hierbij ontbraken besloot men toch in principe de premie toe te staan, onder voorbehoud dat de verschillende instanties, waaronder Bouw-. Woning- en Welstandstoezicht hun goedkeu ring hieraan zouden hechten. Dan besloot men de aanbeste ding van de wegen in Heusden en Herpt niet te gunnen aan Han dels- en Transportbedrijf te Den Bosch, maar onderhandelingen aan te knopen met op een na de laagste inschrijver de fa. De Beer en Schellekes. Met een Belgische fa. waren onderhandelingen aangeknoopt met betrekking tot het verkopen van de Zweedse granietkeien in de Breestraat, Belserstraat en Bo termarkt. De voorwaarde waren zeer gunstig, de Belgische firma zou een geheel nieuwe klinkerbe strating aanleggen, de stenen hier voor zouden door een persoon van de gemeente tevoren gekeurd worden. De gemeente kwam zo doende voor generlei kosten te staan; bovendien waren de be treffende wegen zeer slecht. In principe besloot de raad hierop in te gaan. Als lid college regenten Sted. Godshuizen werd gekozen de heel de Kok, als secretaris van dit col lege de heer van Bommel en als lid van het Burgerlijk Armbestuur van Herpt de heer P. de Wilt. Na vaststelling van de instruc tie voor de administrateur en huurophaler van het woningbe drijf stelden B. en W. voor de V ermakelijkheidsbelasting te verlagen. Om bovenomschreven reden meende men hiertoe te moeten overgaan in zoverre dat het alge meen percentage van 20 ge handhaafd zou blijven; de percen tages voor bioscoopvoorstelling die 35 en 45 bedroegen werden verlaagd tot 25 en 35 terwijl het percentage voor „bals en an dere sportevenementen' gehand haafd kon blijven op 50 De bedragen der vaste grondslagen die nu 40 en 60 bedroegen, werden veranderd in 25 en 50 gul den, terwijl het vermenigvuldi- gingscijfer voor bioscoopvoorstel lingen in lokalen en tuinen waar geen entree geheven wordt, werd bepaald op 1.25 en 1.75. Voor de bals en danspartijen die tijdens de 4 kermisdagen worden gehou den, zou men in het vervolg voor deze vier dagen een vast bedrag heffen, 100 of 125, naar ge lang de grootte der lokalen. Bij uitvoeringen van door B. en W. erkende verenigingen, waar toe donateurs of leden gratis toe gang hebben, behoeft voor deze donateurs en leden geen belasting te worden betaald. T.a.v. de dans lessen en danscursussen is even eens een wijziging gebracht. Dan werd het verzoek behan deld van Mevr. Wed. Merkx om in aanmerking te komen voor een premie woningsplitsing ten be hoeve van pand O 141. Hoeweljde kosten waren ge raamd op 9005.65 en een pre mie slechts toegestaan was bij be dragen niet hoger dan 6000. meende de voorzitter dat het in dit geval toch wel mogelijk was. omdat het pand ressorteerde on der monumentenzorg. B. en W, stelden voor om in principe hier toe te besluiten, onder voorbe houd dat de instanties het goed keurden. De heer Dekkers had zeer veel respect voor die instanties en vooral voor Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht, die volgens de memorie van toelichting al in ze kere zin waarschuwde; bovendien bracht de onteigening van de be lendende schuur ook moeilijkhe den, terwijl hij de mening was toegedaan dat monumentenzorg straks geen premie zou uittrekken. Hij kon zijn goedkeuring niet aan dit voorstel hechten en stelde de raad voor tegen te stemmen. De voorzitter antwoordde hem dat de tekening ondertussen ge wijzigd was, zodat de schuur geen moeilijkheden meer opleverde. Het voorstel wilde slechts een besluit in principe; wanneer er bij de in-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1