DE LMGSimi Waalwijkse en Langs Courant Een gegronde klacht p£uütute.e. j£t£caaê-£coJto.inCóc(l Ho.e.kj& Actie tegen Nederland NIEUWKUiK ELSHOUT WASPIK Verschijndagen van ons blad. van onze kleine gemeenten. buiten de Veiligheidsraad om. Op veler verzoek zal ons blad voortaan MAANDAGAVOND inplaats van Dinsdag ochtend worden bezorgd. Met het oog hierop worden beslist geen berichten en advertenties na 9 uur aange nomen. Het andere nummer blijft Donderdag ochtend verschijnen, aan welke dag wij vooralsnog moeten vasthouden. Voor BESCHUIT JAC. SARS ty GEVALLEN VOOR HET VADERLAND. DONDERDAG 6 JANUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker ij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 3 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". DE CLASSIFICATIE. Reeds meermalen hebben wij in onze raadsvergadering- verslagen moeten vermelden hoe de heren raadsleden het geenszins ééns waren met de classificatie van de Neder landse gemeenten. Men heeft geprotesteerd en adressen in gediend, maar wij betwijfe len het of men deze classifi catie die als een onrechtvaar digheid wordt gezien, vooral ten opzichte van de kleinere gemeenten, ongedaan kan maken en of men deze onbil lijkheid die op verschillend gebied duidelijk voelbaar is, kan opheffen. Wanneer men de Neder landse gemeenten aan een tamelijk ver doorgevoerde classificatie wil onderwerpen (over de principiële juistheid hiervan kan ook nog ge debatteerd worden), dan kan men criteria nemen zoveel als men wil, steeds zal die in deling onvolkomen blijken en vaak geheel er naast. Er zijn immers zoveel factoren waar mee men rekening dient te houden, dat men steeds voor gevallen zal staan, die er op wijzen dat een classificatie en zeker een ver doorgevoerde classificatie speciaal voor de laag geclassificeerde gemeen ten onbillijk is. EEN VOORBEELD. Een mooi voorbeeld van de ondeugdelijkheid van t clas sificeren leveren de salarissen van de gemeente-ambtenaren. In alle beroepen en vakken is tegenwoordig een wedloop aan de gang tussen lonen en prijzen en over de gehele linie boeken de lonen nagenoeg een achterstand, maar nergens wellicht is die achterstand zo groot als bij de ambtenaren op de kleinere secretarieën. Het lijkt heel wat „ambte naar ter secretarie", maar als die secretarie een kleine ge meente behoort, dan is zo n term in het geheel geen aan duiding van een flink salaris, integendeel. Men heeft de vanzelfspre kende onvoldaanheid der amb tenaren enigszins tegemoet willen komen en men stelde, ambtenaar ter secretarie" een mooie titel, die vaak weinig geld opbrengt. zoals dat in Nederland te doen gebruikelijk is, een commis sie in die advies zou uitbren gen inzake de salarissen. Met hoopvolle verwachtin gen zagen vooral de ambte naren ten plattelande 't rap port van de commissie-Ubink tegemoet, maar deerlijk wer den zij teleurgesteld. Terwijl de voorgestelde sa larissen over de gehele lijn duidelijk te kennen gaven dat we in een arm land leven en dat ook de ambtenaren een deel van die armoede moeten dragen, kregen de ambtena ren van de kleine secretarieën nog een extra duw. Men ging uit van het sala ris van de secretaris, waarin het inwonertal van de ge meente was verdisconteerd; hier is weinig op aan te mer ken; de le ambtenaar kreeg 80% van dat salaris, even eens een zeer redelijk stand punt, maardeze 80% was slechts weggelegd voor een ambtenaar in een le klas ge meente. De le ambtenaar in een gemeente 2e of 3e klas, kreeg slechts résp. 76 of 72% van het secretaris-salaris, ter wijl het logisch zou zijn dat ook deze 80% kregen, want het tractement van de secre taris daalde toch al met het inwonertal. Aan een dubbele classifica tie werden de ambtenaren uit 2e en 3e klas-gemeenten dus onderworpen. Ten eerste de classificatie van het secreta ris-salaris en ten tweede over deze classificatie heen, een tweede classificatie, die men te danken heeft aan het feit dat z'n gemeente niet waar dig gekeurd werd het praedi- caat le klas te voeren. Natuurlijk is ook hier weer tegen geageerd, trouwens ie der verstandig mens zi^t de onbillijkheid hiervan in. HET MANUSJE-VAN-ALLES Over dit onderwerp schreef o.m. een lid van de commis sie de Quay in het weekblad van de Ned. Bond van Ge meente-ambtenaren, uit welk artikel wij citeren: „Zo dreigt dus de toestand bestendigd te blijven, dat de administratieve dienaar der kleine gemeente voortgaat te gelijkertijd voor ambténaar van sociale en militaire zaken te spelen, dat hij daarnaast zijn zorgen laat gaan over onderwijs, bevolking en open bare eigendommen en noemt U ze Verder maar op, al die facetten der gemeentelijke be moeiing, waarmee deze amb tenaar op de hoogte moet zijn, en liefst goed ook, aangezien er maar één loket is en geen andere kastjes en muurtjes waarheen verwezen kan wor den, onder kantoortijd niet en 's avonds aan de huisdeur met de klanten „die overdag niet kunnen" al evenmin, dit alles tegen een bezoldiging, die schril afsteekt tegen die zij ner collega's in de gemeente der le klasse. Intussen moe ten de nieuwe salaris-rege lingen nog in de raden komen. Het lijkt ons een eis van rechtvaardigheid ten opzichte van deze gemeente-ambte naren, alsmede een eis van zelfbehoud; men denke slechts aan de geheel of ten dele af getapte secretarieën wan neer onze raadsleden deze classificatie in het kwadraat niet voor hun rekening nemen". Dit was een mooi voorbeeld van de gevolgen van het clas sificeren, dat alleen maar be trekking had op het gemeen te-personeel; maar hoe vaak zijn de consequenties niet voor heel de gemeente voel baar. Ook de Langstraatse ge- Voor vastzittende kippen kan ten zeerste aangeraden worden, het toedienen van gemalen zee schelpen, deze moeten stééds on der het bereik der dieren zijn. Het dier kan zijn voedsel anders niet voldoende fijn malen. De koolzu re kalk uit de schelpen lost zich langzaam op in de verteringssap pen en wordt daarna afgezet in de eierschaal, waarvan de koolzure kalk het hoofdbestanddeel is. Grit bevordert de vertering en geeft eieren met een sterkere schaal. Het voorkomt dus ook mede het windeieren leggen. Op de vraag op welke tijd de kuikens het best geboren kunnen worden is het antwoord: m.i. om streeks Maart—April. Door velen wordt geklaagd over slechte leg. Een van de voornaamste oorzaken is het te vet zijn der dieren. Vastzittende kippen moeten vooral niet te veel gevoerd worden, slechts tweemaal per dag en niet zoals velen doen driemaal, 's Morgens en 's avonds voeren en daarmee basta! en na tuurlijk regelmatig groen geven. ZAAGSEL-TURFMOLM. Mijnheer F. Ph. M. te V. U kunt goedkoop zaagsel krijgen en wilt het daarom gebruiken voor bodembedekking en op de mest- plank. Het kan wel; doch eiken- zaagsel raad ik U niet aan. Neem dan liever dennen- of vurenhout- zaagsel. Mij dunkt, dat li beter j doet, met turfstrooisel te gebrui ken, na t eerst zo fijn mogelijk ge- maakt te hebben. Turfmolm toch i heeft een groot absorberend ver- mogen. Alle vocht wordt hierbij direct opgezogen en de eventuele ziektekiemen worden meteen ge- dood. Hierop zou U een laag langgehakt stro kunnen brengen. Het turfmolm kan wel een maand of vier op de bodem blijven lig— gen, dus om de kosten hoeft men j het niet te laten. Van de mest- vloer moet 't natuurlijk zo vaak mogelijk afgenomen en door vers vervangen worden. Daarvoor zoudt U dan geschikt dennenzaag- sel kunnen nemen. VORST. Voorkom het bevriezen yan kam en lellen bij Uw dieren. Wrijf ze in met vaseline. Elke zorg, hoe XV. meenten hebben het nagenoeg alle meermalen ondervonden, klein ook, wordt beloond door hierop volgde dan een pro- meer eieren. De ervaring heeft test of een dof berusten. We weten niet wat het beste is, maar zeker is dat, wanneer er niets gedaan wordt, we blij ven zitten in „het hoekje waar de slagen vallen". j Een conferentie van Aziatische volken Burma wil een brigade vormen. De minister-president van India, Pandit Nehroe, heeft Zaterdag bekend gemaakt, dat zijn regering andere Aziatische regeringen heeft uitgenodigd een conferentie bij te wonen, waarop het Indonesische probleem in beschouwing zal wor den genomen. De conferentie zou in de nabije toekomst te Delhi worden gehouden. Nehroe, die deze verklaring af legde, terwijl hij een openbare vergadering toesprak, zeide, dat India er de voorkeur aan zou ge ven, indien de deelnemende lan den ter conferentie door ministers zouden vertegenwoordigd zijn. Uitgenodigd om aan de confe rentie deel te nemen zijn Turkije, Egypte, Syrië, de Libanon, de Hedjaz (Arabië), Perzië, Irak, Af ghanistan, Pakistan, Ceylon, Siam, Burma en China. Hij sprak de hoop uit, dat de voorgestelde 'con ferentie ook door vertegenwoor digers van Australië en van Nw.- Zeeland zou worden bijgewoond. Pandit Nehroe verklaarde ver der nog dat in Indonesië de meest openlijke en onverbloemde aanval' had plaatsgevonden, wel ke de „vuurproef voor elk land vormde. Hij" voegde hieraan toe: „Wij moeten met leedwezen bekennen, dat de houding van sommige mo gendheden er een is geweest van stilzwijgende goedkeuring of aan vaarding. Er bestaat een Weste lijke Unie, waarvan Nederland een der leden is. Wat zijn de doeleinden van deze Unie? Geld is de Westerse Unie toe gevloeid. Kortgeleden is de voor Nederlands-Indië bestemde Mar shall-hulp stopgezet, doch Neder land ontvangt deze hulp nog steeds „Ik ben van mening in deze aangelegenheid het standpunt weer te geven van alle Aziatische lan den", zeide Pandit Nehroe, „als ik zeg, dat de volgende maatregelen het minimum vormen, dat kan worden gedaan. 1. Terugtrekking van alle Ne derlandse strijdkrachten op de li nie, welke zij voor de aanval be zet hielden. 2. Een onderzoek naar de aan val. 3. Het stoppen van elke vorm van hulp aan Nederland. 4. Het scheppen van voor waarden, waaronder de Indonesi sche republiek kan functionne- ren". De premier van India besloot met de woorden: „Wij vertrou wen dat de Veiligheidsraad als nog doeltreffende maatregelen zal nemen, om deze doeleinden te ver wezenlijken. Wij wensen met de raad in de volvoering van deze taak ten volle samen te werken en wij verwachten de samenwer king van alle andere landen, het zij, in Europa, in Amerika of el ders." Verschillende landen hebben hun instemming reeds betuigd; Au stralië zal zeker wel niet achter blijven. Ondanks alles zullen wij de rechte koers blijven volgen, al zal men het ons niet gemakkelijk ma ken. DR. VAN ROYEN NAAR V, S. VERTROKKEN. Dr. H. J. van Royen, de Ne derlandse gedelegeerde bij de Vei ligheidsraad, is Zondagmiddag om kwart voor twaalf met een Con stellation van de A.O.A. naar New York vertrokken. Dr. Van Royen zeide op een desbetreffende vraag, dat naar zijn overtuiging het Indonesische pro bleem op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad te Lake-Success op 6 Januari a.s. een van de eer ste punten der agenda, zo niet het eerste zal uitmaken. Op de vraag of hij met optimistische verwach tingen naar Lake-Success gaat, met andere woorden of hij daar meer begrip voor het Nederlandse standpunt verwacht, verklaarde hij: „Ik neem aan, dat, nu er eni ge tijd verlopen is, men meer waardering zal krijgen voor onze houding en zal beseffen hoe sterk ons standpunt is.. Onze regering heeft zich vast gelegd aan het houden van vrije verkiezingen in heel Indonesië. Dit moet voor onpartijdige buiten landse waarnemers een toetssteen zijn van de oprechtheid onzer be doelingen". KATH. ORGANISATIES PROTESTEREN BIJ HONGAARSE GEZANT. Het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg, waarin de landelijke katholieke organisaties samen werken, heeft een telegram gezonden aan de Hongaarse Gezant te 's-Gravenhage. In dit telegram spreken de katholieken van Nederland hun verontwaardiging uit over de arrestatie van Kardinaal Mindszenty. Zij achtten deze arrestatie een grievende schending van de rechten van de mens en een ondermijning van de zelfstandigheid der Kerk. Zij achten het noodzakelijk dat aan deze onrechtvaardige vrijheidsberoving ten spoedig ste een einde komt. dat geleerd. Een bloem, een plant wil niet gedijen, Als zij niet worden opgepast. Zo gaat het ook met onze kippen, Geen eitje komt dan in de kast. KIPPENVRIEND. (Nadruk verboden). Vaticaan verwerpt Hongaars verzoek om overeenkomst, onafhankelijk kwestie-Mindszenty. Volgens Radio Vaticaan heeft het Vaticaan een Hongaars ver zoek om een overeenkomst met de Heilige Stoel verworpen, aldus meldt Reuter. De Hongaarse re gering had uitdrukking gegeven aan de wens tot een overeen komst „onafhankelijk van de per soonlijke kwestie van de primaat van Hongarije". Het Vaticaan heeft gèantwoord: „Onmogelijk kan worden ingezien, hoe de wens tot overeenkomst met de Heilige Stoel gerijmd kan worden met de houding van de Hongaarse rege ring jegens een aartsbisschap, pri maat en kardinaal een houding die een beledignig voor de Hei lige Stoel zelf is." Het Vaticaan vraagt in deze brief, dat de rech ten van de Kerk en van het gods dienstig geweten worden geëer biedigd en gegarandeerd. De Ondernemingsraden. Tegelijk met het wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie is ingediend een wets ontwerp, dat regelen bevat om trent de ondernemingsraden. De Commissie van de Ven, die we in onze bespreking van de P.B.O. meerdere malen noemden, had in haar voorontwerp zelfs de onder nemingsraden ingewerkt. De rege ring heeft er echter een apart wetsontwerp van gemaakt. Waarom ze dit deed, zullen we later nog bespreken. De eerste zin uit de Memorie van Toelichting bij het wetsont werp luidt aldus: „Het vraagstuk van de samenwerking in de on derneming, dat in het onderhavige ontwerp van wet aan de orde wordt gesteld, is voor Nederland geenszins nieuw". In deze zin grijpt men wel naar de kern van de zaak het gaat over de samenwerking in de on derneming. Daaruit blijkt ook al direct, dat de ondernemingsraden voor de individuele ondernemin gen van groot belang zullen wor den. Het is ons opgevallen, dat men in de kringen van industrieëlen en handelslieden veel minder hoort spreken en veel minder geïnteres seerd is voor de ondernemingsra den dan voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Toch menen wij, dat voor de aparte onderne mingen het belang van de eerste zeker zo groot zal zijn als van de laatste. Zijn de ondernemingsra den op de achtergrond komen te staan, omdat men veel meer in teresse heeft voor het waarlijk grootse idee van de bedrijfsorga nisatie? Zeker is men in kringen van intellectuelen direct op de P. B. O. afgevlogen en hebben an dere belanghebbende groepen zich bij de zwerm aangesloten. Maar wij geloven dat er nog een an dere reden is. De ondernemings raden zijn bij ons volk al meer gemeengoed geworden, als de be drijfsorganisatie, die men ten on rechte nog steeds ziet als van Duitse afkomst (vakgroepen-). Ondernemingsraden zijn echter in ons land al langer bekend. Al ongeveer een eeuw geleden kende men ze hier en daar en dan meest al onder de naam personeelsker- nen. Wij menen dat van Marken indertijd de eerste is geweest in Nederland, die een personeelskern instelde en daarna zijn er nog verschillende gevolgd, b.v. Stork en Philips. Ook in onze streek zijn onder nemingsraden niet geheel onbe kend. In de bevrijdingstijd (No vember '44 tot Mei '45) zijn in het Zuiden op meerdere plaatsen z.g. Raden van Maatschappelijke Wederopbouw ingesteld, die op sociaal en economisch gebied dik wijls een grote activiteit hebben getoond. Zo is de betreffende Raad de Langstraat en naar wij menen ook die van Tilburg werk zaam geweest op het gebied van de ondernemingsraden en van de bedrijfscommissies. Het is ons ge lukt de hand te kunnen leggen op het ontwerp dat voor de Lang straat was samengesteld en wij kunnen na de bestudering er van niet anders zeggen, dan dat het helemaal niet gek was. Het sluit zelfs dikwijls zeer nauw aan bij 't huidige wetsontwerp voor de on dernemingsraden. Men vindt er veel dezelfde regelingen in. Alleen zouden we willen zeggen dat het Langstraatse ontwerp hier en daar wat verder ging dan bij het wets ontwerp het geval is. We kunnen moeilijk beoordelen in hoeverre de toepassing in de practijk toen praematuur geweest zou zijn, maar op theoretisch gebied heeft de be treffende Raad toen zeker goed werk verricht. o De heer X. te W. zouden we de raad willen geven eens een goed economisch advies in te win nen omtrent het verloop van de zaken in zijn winkel. Zover we uit zijn schrijven kunnen opmaken is de financiële ondergrond niet safe. K. H. Besloten werd om deze subsidie niet aan te wenden voor de lopen de financiële aangelegenheden, maar deze te bewaren voor een nieuw aan te schaffen vendel, waarvoor een fonds zal worden gesticht. Alle leden konden zich hiermede verenigen. Verder werd medegedeeld dat op Zondag 9 Januari de Lang straatse Schuttersbond in Café v. Berkel des middags te 3 uur haar jaarvergadering zal houden. Onder meer is daar dan aan de orde de verkiezing van een nieuwe voor zitter. In dit verband werd als nieuwe voorzitter genoemd de heer Kops uit Kaatsheuvel, zowel als de heer v. Bladel uit Heusden. Hier werd nogal veel over ge- discuseerd. Besloten werd de af gevaardigden geen opdracht te geven. Geruchten zijn vernomen als zouden er voorstellen ter tafel ko men om het aantal concoursen v. d. L. S. B. dat het ene jaar vier en het andere jaar 3 was, op 1 te brengen. Dit bracht zijn voor delen mede. Besloten werd om hieraan zijn steun te verlenen. De uitslag der stemming over aanneming van een nieuw lid, A. de Haan, bracht het volgende beeld: 18 voor, 1 tegen, 1 blanco en een ongeldig. Daar A. de Haan zich interesseert voor vendel- zwaaien, overweegt het bestuur om stappen te ondernemen om de mogelijkheid te scheppen de Haan dit te laten waarnemen; hiertoe werd het bestuur door alle leden gemachtigd. Van de rondvraag maakte de heer C. v. d. Aa gebruik om aan te dringen op het uitgeven van agenda's voor de vergadering, om enigszins op de hoogte te zijn van wat er op de vergadering behan deld zal worden. Hierna sluiting op de gebruike lijke wijze. ADMINISTRATIE. Ledenvergadering Konijnenhond. Bovengenoemde vereniging hield in café M. v. Huiten een alge mene ledenvergadering. De op komst was gezien het heel slechte weer goed. De voorzitter heet de aanwezigen in zijn openings woord hartelijk welkom, waarbij hij dan tevens gebruik maakt van de gelegenheid om de leden een Zalig en gelukkig 1949 toe te wensen en tevens hun gezinnen. Moge de vereniging in het jaar 1949 groeien en bloeien, 1948 was niet slecht voor onze vereniging, daarvan getuigen de goede bekro ningen door onze dieren behaald. Er moet echter getracht worden om 1949 nog beter te maken. Hierna werd overgegaan tot af werking van de agenda die vlot onder de voorzittershamer door ging. De heer van Wijk werd in tussen nog geluk gewenst met zijn hoge onderscheiding op de laatste tentoonstelling behaald, waarme de hij de mooie prijs van 10. welke de voorzitter beschikbaar had gesteld, verdiende. De andere prijzen werden eveneens uitge keerd. Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt, zodat de voor zitter deze vergadering op de ge bruikelijke wijze sloot. Ontwikkelingsavond De derde parochiële ontwikke lingsavond welke aanvankelijk was vastgesteld op 4 Januari is uitgesteld moeten worden, daar de spreker, de Weledelgestr. heer v. de Zande, lid der Tweede Kamer, die dag verhinderd was. Thans is hij vastgesteld op 10 Januari des avonds 7 uur in de Jongenscongregatie. Men ver wacht een goede opkomst. De oudersavond die was vast gesteld op 10 Januari heeft hier voor plaats moeten maken en zal nu worden verschoven naar een later bekend te maken datum. Le den der K.A.B. nemen hiervan goede nota. Eind-uitslag Biljart-competitie DrunenElshout. Wedstr. Brt. Gem. Pnt. EEBC I 8 90 4.97 49 N G I 8 899 4.88 43 Pr. B. I 8 935 3.97 28 2e klas: N.G. I 8 1105 3.40 52 OOO I 8 1026 3.61 50 DVP I 8 1082 3.38 48 OOO II 8 1130 2.87 33 EEBC II 8 1205 2.60 17 3e klas: DVP 2 8 1175 2.20 54 OOO 3 8 1216 2.11 44 EEBC 3 8 1353 1.98 41 N. G. 3 8 1329 1.92 40 Pr. B. 2 8 1405 1.58 21 Met 6 caramboles voorsprong is EEBC thans kampioen van de ze competitie. Proficiat heren biljarters. Gilde-nieuws. Op Zondag 2 Januari hield O. L. Vrouwe Schuts in haar club lokaal een algemene ledenvergade ring. De opkomst was zeer goed. De voorzitter de heer J. v. d. Wiel te Elshout, opent deze ver gadering met de Chr. groet en spreekt zijn genoegen uit zoveel leden ter vergadering te zien. Hij maakt tevens van de gelegenheid gebruik om de leden met hunne gezinnen een zalig en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat allen nog lang lid van de mooie schutse zouden blijven, en dat allen, met hetzelfde elan bezield als in 1948 zouden medewerken om de Schut se in de toekomst nog hoger op te voeren. De notulen werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De contributie voor Dec. en Januari werd geïnd. Mededeling werd ge daan dat op Woensdagavond te half 8 de reeds lang verwachte lezing door de heer v. d. Mortel zal worden gehouden. Medege deeld werd dat verschillende voor aanstaande personen zouden wor den uitgenodigd deze lezing bij te wonen. De leden werden aange spoord om allen op deze avond present te zijn en ieder te probe ren een persoon mede te brengen. Een schrijven was binnengeko men van het Schuttersgilde te Berlicum, waarin om steun ge vraagd werd voor het feest van Jonkheer v. Rijckevorsel die zijn 12^2-jarig voorzitterschap van het gilde viert een cadeau aan te bie den namens de verenigingen (gil den). Een minimum bedrag van 2.50 werd gevraagd. Besloten werd om 5.daaraan te offe ren en op de dag zelve een tele gram van gelukwens te zenden aan Jonkheer v. Rijckevorsel. Medegedeeld werd dat het ge meentebestuur besloten had om aan Onze Lieve rouwe Schuts een bedrag van 50 toe te kennen als subsidie voor het aanschaffen van materiaal. Onder de in Indonesië ge sneuvelde militairen tref fen wij de volgende namen uit onze omgeving: Koninklijke Landmacht: Soldaat W. A. Boons uit Raamsdonksveer; Soldaat le kl. C. van Delft uit Drunen; Korp. J. J. P. v. d. Made uit Geertruidenberg. Gouden Bruiloft. Wederom zal Nieuwkuijk deze maand een gouden echtpaar te be jubelen hebben. Het is het echt paar Nicolaas van Baardwijk en Antoinetta Doedee, dat op 17 Ja nuari a.s. zijn gouden huwelijks feest hoopt te vieren. Gewoonte getrouw zijn we er weer op uit getogen om met bruid en bruidegom een praatje te gaan maken. En daar de echtelieden er prijs stelden op een praatje in de krant, willen we hen dit ge noegen graag schenken. We trof fen het echtpaar bij de platte- buiskachel. Eerlijk gezegd, als men er op uit gaat om een paar oude mensen te gaan „verslaan die hun gouden brui loft hopen te vieren, dan ver wacht men toch een paar oude mensen aan te treffen waarop het harde leven zijn sporen heeft ach ter gelaten. Doch hier waren we wel even verrast zulke nog zeer krasse en gezonde lieden aan te treffen, niettegenstaande Klaas reeds 80 is en Net de 75 jaar is gepasseerd. Het harde werken en ploeteren dat Klaas zijn hele le ven heeft moeten doen voor het „geef ons heden ons dagelijks brood", is niet aan hem te mer ken. Doch ze hebben het met hard en veel werken zover weten te brengen, dat ze samen van een rustigen ouden dag zijn verzekerd. Zeer zeker heeft hier ook moeder de vrouw het hare aan bijgedra gen. Ze vertelde ons n.l. hoe ze vroeger voor dag en dauw op stond om te boteren, waarna ze dan met deze boter naar de Bos sche markt ging en ze voor 50 tot 60 cent per pond verkocht. Hoe geheel anders is de tegen woordige tijd. Hebben de echtelieden een zorg en kommervol leven achter de rug, ook zijn ze bovendien nog eens afgebrand en hebben ze in de laatste oorlog pl.m. 14 dagen in een schuilkelder onder de grond moeten leven, wat aan de vrouw, die nogal een beetje reumathiek- achtig is aangelegd, geen goed heeft gedaan. Het echtpaar dat kinderloos bleef, heeft ruim 25 jaar een nicht van de vrouw in huis, zodat ons Anna, zo de vrouw zegt, er wel voor zal zorgen dat oom en tante in haar oude dag netjes opgepast worden. En nu gaan ze op 17 Januari a.s. feesten, en goed ook vertelde Net ons: t is maar eens gouden bruiloft". Een buurtcomité beraamt reeds grote plannen en 't belooft er op ,,'t Hoog" te gaan spannen. We hopen dat het krasse paar mag opstevenen naar het diaman ten feest. Ongeval. Woensdag reed mej. P. uit deze gemeente paidoes met haar fiets tegen een spoorwegboom, welke voor de naderende trein van 18 uur was neergelaten. Hierbij brak

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1