Waalwijkse en Langstraatse Courani Nie-uwe, WAALWIJK gaat weer De begroting 1949 verhoudingen 52 woningen bouwen heeft nog een sluitende begroting en belangrijke plannen Srr U MAANDAG 10 JANUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker ij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 4 DE ECHO \M HET ZUIDEN r* 4 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO Weer hebben we het gevoel of we verweesde en verlaten kinderen zijn. Grootvader, minister-president Dr. Drees, is naar Indië vertrokken; va der v. Schaik, de vice-minis- ter-president, vertrok naar de West en nu moet voogd van Maarsenveen maar voor ons zorgen. Nou zal die dat wel zeer goed doen, daar niet van. En zelfs als hij een stiefvader- lijke aanleg mocht blijken te hebben, zullen we ons met moed door deze periode heen- werken, want we begrijpen dat onze broertjes en zusjes in Oost en West ook groot vader of vader wel eens op bezoek willen hebben. Dr. Drees vertrok naar In donesië; met veel moeite, na veel oponthoud en onder lei ding van een piloot, die ver zegelde orders bij zich had. Waarom die man nou ver zegelde orders had, begrijpen we niet goed. Óp Maltha mocht hij ze open maken en toen kwam in alle kranten van de wereld te staan op welke vliegvelden geland zou worden. Enfin, dat zal wel weer iets van hogere politiek zijn of één of andere politische slimmigheid. Dr. Drees vertrok naar In donesië om daar regelingen te gaan treffen over het toekom stig bestuur. Want dat moeten we wel göed voor ogen hou den: er is in Indië nog zeer veel te regelen. Met 't slagen van de politionele actie zijn we er nog niet. Ook uit deze actie zelf kunnen nog aardig wat moeilijkheden voort vloeien, maar bovendien krij gen we nu de moeilijkheden van geheel andere aard. Laten we er toch allen goed van overtuigd zijn, dat de verhou dingen in Indië zelf en tussen Indië en Nederland heel an ders zijn geworden dan vóór de oorlog. Het is niet zó, dat we kunnen redeneren: in In dië is het weer rustig, de Ne derlandse troepen hebben de orde hersteld en nu kan alles weer worden zoals het vóór de oorlog was. Niets is minder waar. Nederland heeft de po litionele actie gevoerd om de orde te herstellen en de mo gelijkheid te scheppen in In dië een nieuwe staatsregeling in te voeren. Het is de bedoe ling dat deze staatsregeling werkelijk nieuw is en geen verandering van een oude re geling. Wij hebben aan Indië beloofd, dat het na de oorlog zichzelf vrij en zelfstandig zou kunnen besturen. Aan die belofte hebben we ons te hou den en laat men er voor op passen te denken, dat „Indië nu weer van ons is". Indië is van niemand meer, als van de Indonesiërs zelf en deze zul len hun eigen bestuursvorm kiezen. Natuurlijk zal dit gaan en is dit al gegaan in overleg met Nederland. Met Nederland ook zal Indië een zekere eenheid blijven vormen. Maar de tijd, dat ons land een koloniale mogend heid was, is voorbij. Men zou de komende verhoudingen enigszins kunnen vergelijken met die tussen Engeland en Canada, Engeland en Austra lië en de Verenigde Staten en de Philippijnen. Laten we er dan onmiddel lijk bij opmerken, dat in deze nieuwe verhouding de twee landen zeker zoveel voor el kaar kunnen betekenen als in de vroegere omstandigheden. Zij zullen elkaar nodig heb ben, nog 'altijd, Indië ons, en "Wij Indië. Er is voor ons in Indië nog steeds een grote taak te verrichten, maar de genen die die taak mede wil len gaan verrichten, zullen zich meer als in het verleden moeten zien als „missionaris en zendeling" en minder als „heer". Als dat gebeurt, zul len we waarschijnlijk in de toekomst kunnen zeggen, dat Indië niet „van ons" maar „mét ons" is. De bekende toneelspeler Al- bert van Dalsum vierde Woens dag 1.1. zijn zestigste verjaardag. De Ministers van Defensie van de West-Europese Unie ver gaderen 13 Januari in Brussel; ze zullen waarschijnlijk de bestaande West-Europese verdedigingsplan nen in het licht van het voorge stelde ruimere Atlantische Pact bezien, de levering van Britse straalvliegtuigen aan andere Unie- landen en verdere wapen-stan daardisatie bespreken. In een vergadering die meer dan twee uur duurde heeft de gemeenteraad van Waalwijk enkele be langrijke beslissingen genomen, waarvan we bij voorbaat reeds vermelden de bouw van 52 mon tage-woningen, waarvan er 24 ingericht worden als duplex-woningen; dit aantal had men toege wezen gekregen van het karige bouwvolume 1949 voor Brabant. We vermelden nog even de belangrijke Nieuw jaarsrede die de burgemeester hield en die elders in dit blad in haar geheel werd opgenomen. meerde hoe het geschapen stond met de twee huizen in de Putstraat, die zouden moe ten verdwijnen voor een ver binding van het centrum met het uitbreidingsplan ten Oos ten van de Putstraat. De heer Verdoom toonde zich bezorgd voor de direc teur van gemeentewerken die toch al zo zwaar belast was en nu bij de bouw van deze huizen ook nog als architect en opzichter zou moeten fun geren. Hij was bovendien bang dat het opzicht niet be hoorlijk zou kunnen geschie den. De heer de Brouwer vond het in zekere zin onjuist dat er voor het bovenhuis en voor 't benedenhuis dezelfde huur geheven werd. In zijn repliek gaf de voor zitter toe dat de huren niet aan de lage kant waren, maar naar evenredigheid zou den zij bij de huidige loon- standaard wel verantwoord zijn. Voorzover de voorzitter uit persberichten had verno men, zouden ook de woning wetwoningen vallen onder de nieuwe huurregeling. In hoe verre was niet bekend. Hij hoopte echter dat men in deze billijk en soepel zou hande len. De mogelijke baten die uit deze hoge huren zouden voortvloeien kwamen ten goede aan het rijk, dat ook belangrijk in de bouwkosten had bijgedragen. Het was de bedoeling alleen uit het re serve-fonds te putten voor de montage-woningen. De du- plex-gedachte was van het ge meentebestuur uitgegaan, het rijk droeg wel in zekere mate bij, maar niet voldoende voor de verfraaiing en de verbete ring die men aan wilde bren gen om het de bewoners ge rieflijker te maken. Er waren redelijke vefwachtingen dat men in totaal pl.m. 150 van deze woningen .zou kunnen bouwen; voor deze woningen zou het fonds wel toereikend DE PARTICULIERE WONINGBOUW. Nadat de burgemeester deze vergadering, waarbij de heer Pullens had bericht niet aan wezig te kunnen zijn, geopend had en zijn Nieuwjaarsrede had uitgessproken, dankte de heer v. Beijnen als oudste raadslid hem voor de interes sante woorden en wenste hij hem en zijn gezin alle goeds voor het nieuwe jaar. Hij bracht ook nog dank voor de initiatieven die de voorzitter in het afgelopen" jaar had genomen en hoopte dat 1949 weer even gunstig zou zijn. Nadat de eerste 5 punten zonder meer onder de hamer waren doorgegaan, kwam de Premie-regeling Particuliere Woningbouw aan de orde, waarbij B. en W. o.m. voor stelden de uitvoering van die regeling aan B. en W. over te laten. Hier kantte zich de heer v. 1 Hees wijk tegen; het was niet juist dat de raad hiervan niet op de hoogte werd gehouden, waar 't aanzienlijke gemeen schapsgelden betrof. De heer v. Seters vroeg of nu hiervoor nog gelegenheid bestond. Verder drong hij er op aan dat de gemeente deze gelegenheid zou aangrijpen tot gedeeltelijke leniging van de woningnood. Hij vond de regeling alleszins billijk. Ook moesten B. en W. er niet voor terugschrikken zelf de zaak aan te grijpen en in te grij pen waar mogelijk en nodig was. Ook hij zou graag zien dat de raad op de hoogte werd gehouden. De heer de Brouwer vroeg of de voorzitter hem de eige naar van de 16 woningen kon noemen. Hij kende ook ie mand die 16 woningen had en er geen dubbeltje aan spen deerde en nu misschien op 't geld van het rijk en de ge meente zou parasiteren. De raad, aldus de voorzitter, wordt zeer zeker in deze kwestie gekend. Het crediet kwam telkens in een voorstel ter hunner beoordeling en bo vendien zegde hij toe, voor taan de betreffende aanvragen ter inzage te leggen. Men moest zich echter niet al te veel van deze premie regeling voorstellen, ondanks de reclame die er voor ge maakt was. Het crediet moest op de eerste plaats toch nog aangevraagd worden. Boven dien was de termijn al geëin digd en dan waren er nog de hoge kosten, waarvan 40% toch nog een groot bedrag vormde. Dë 16 woningen waarop, de heer Brouwer doelde, waren inderdaad dezelfde als waar van hier sprake was. DE 52 MONTAGE WONINGEN. Toen het voorstel aan de orde kwam inzake de bouw van 52 montage-woningen, waaromtrent onze lezers door het prae-advies al enigszins zijn ingelicht, vroeg de heer Buykx n.a.v. de huurprijzen die hij tamelijk hoog vond, wat men straks voor prijs zou vragen als er een algemene verhoging van de huren kwam. Nu werd er geput uit 'n reserve-fonds, wanneer men dit bij de volgende gelegen heid weer deed, dan raakte dit fonds uitgeput en zou de huur nog hoger moeten zijn. De heer v. Seters dankte 't college voor de betoo*de acti viteit en hij sprak zijn vol doening uit over de splitsing, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat ook de huwelijks- candidaten of jonggehuwden een kans kregen. Hij hoopte echter dat men aan de wonin gen voor de meer grote- ge zinnen aandacht zou blijven besteden. Ook hij vond de hu ren inderdaad hoog. De heer Kemperman infor- zyn. EEN KANS VOOR HUWELIJKS- CANDIDATEN. In zijn antwoord aan de heer v. Seters beaamde de voorzitter, dat de duplex- woningen speciaal gebouwd waren om de huwelijks-candi- daten een kans te geven. Omtrent de opmerking van de heer de Brouwer betref fende de boven- en beneden woningen, deelde de voorz. mede, dat het benedenhuis be stond uit: een vrij aardige voorkamer, een zeer behoor lijke achterkamer (één hier van in te richten als slaap kamer), een keukentje, een toilet, douchecel en een schuurtje, zij- warén aanmer kelijk groter dan de wonin gen die er reeds gebouwd wa ren. 't Bovenhuis had 'n aparte ingang, een apart toilet, dou che-cel, kortom, was geheel hetzelfde als de benedenwo ning, alleen had zij dit voor deel dat er gebruik was ge maakt van de mogelijkheden van het dak, zodat men nog een flinke zolderruimte had. In de 12 woningen voor grote gezinnen, was op deze zolder nog een flinke kamer gepro jecteerd. Men hoopte spoedig met deze woningen te kunnen be ginnen. Betreffende de basis som was reeds een accoord met de aannemer bereikt. Betreffende de twee huizen in de Putstraat deelde de voorz. mede, dat het niet de bedoeling was onmiddellijk tot afbraak over te gaan, maar niettemin zou het nodig blij ken dat er een doorgang was naar het Westen; voor het Noordelijk plan ten Oosten van de Putstraat had men ook reeds een doorbraak gevonden Men hoefde zich niet be zorgd te maken dat de ge meente-architect z'n taak niet meer zou kunnen vervullen. Het voornaamste architecten- werk was achter de rug; bo vendien werd hij geassisteerd door zijn vaste opzichters en de dagelijkse opzichter, ter wijl de montage-bouw met zijn vaste maten weinig moei lijkheden oplev^de. De heer Buykx vroeg of 't niet mogelijk was reeds nu vast te leggen dat bij deze woningen geen verhoging van huur zou worden toegepast. Dit is een zaak van het rijk, antwoordde de voorz., en dit behoudt zich het recht voor eisen te stellen. Hopelijk ko men zij aan onze eisen tege moet. WORDT DE GASPRIJS NIET VERHOOGD? Nadat de gemeenteraad met het voorstel betreffende de bouw der woningen en de voorstellen 8 en 9 was accoord gegaan, kwam aan de orde de vaststelling van de gemeente en bedrijfsrekeningen over 1947. De heer v. Heeswijk maakte een kleine aanmerking op het verbruik van 14000 M3 gas voor eigen doeleinden, wat hij nog al veel vond. Hij merkte nog op dat klasse 1 die 14 ets. per M3 betaalde, in belangrij ke mate bijdroeg tot bedrijfs- fahig maken van de gasfa briek, daar de andere ,pr ij zen beneden de kostprijs lagen. De wethouder van gemeen tewerken antwoordde hem, dat 't kwantum van 14000 M3 voor de gasverwarming wel verantwoord was na de uit breiding der lokaliteiten. Bo vendien betaalden de afne mers van 14000 M3 een ge reduceerde prijs; had men dergelijke afnemers niet, dan zou een grote groep afnemers hogere prijzen moeten beta len. De groep die 14 ct. be taalde was een kleine groep die zeer minim,aal afnam. Even stelde hij nog in het licht dat 400.000 M3 gas nu tegen 11 ct. werd afgenomen, waarvoor eerst 14 ct. werd be taald. Betreffende de door de Mi nister aangekondigde hogere gasprijzen deelde wethouder Smolders nog mede, dat, wan neer van de mijnen bericht wordt ontvangen dat zij tot verhoging van de gasprijs overgaan, zeer minutieus zal worden bekeken of deze ver hoging hier zal moeten wor den aangehouden. Dan boden B. en W. de be groting van 1949 aan, die de raad binnen enkele dagen in extenso in haar bezit zou hebben. In de commissie van onderzoek werden, na enkele stemmingen, gekozen de he ren v. d. Hoven, Meys en Buykx. In de vergadering van 27 Januari zou de begroting be handeld worden. Wederom was zij sluitend. Tot slot hadden een aantal benoemingen plaats: In de commissie Woningbe drijf werd in de vacature Dr. Lenglet, benoemd de heer D. van Oss. Als lid van het Burgerlijk Armbestuur Waalwijk werd herbenoemd de heer H. H. M. Huysmans. Als lid van het Burgerlijk Armbestuur van Baardwijk werd herbenoemd de heer W. J. v. d. Mee. Als lid van het Burgerlijk Armbestuur Besoijen werd herbenoemd de heer L. F. J. van Roosmalen. Als Gasthuismeester werd herbenoemd de heer J. Tim mermans. Als lid van de Commissie van Toezicht op het M.O. werd benoemd de heer J. H. J. v. Iersel Jr. Als lid van de Co'mmissie van Toezicht op het L.O. werd herbenoemd de heer P. H. Broos en als bestuurslid van het Oudemannenhuis te v.m. Baardwijk de heer Th. van Leent. Hierna werd deze geani meerde vergadering zoals ge bruikelijk gesloten. Uit de Memorie en Toelichting op de begroting 1949, die wij in ons volgend nummer in extenso opnemen, blijkt o.m. dat le ƒ46.600 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die dan 380.000 bedraagt; 2e voorgesteld wordt een Badhuis te stichten aan de Noordzijde der Bernhardstraat; 3e verbindingsstraat Mr. v. CoothstraatKerkstraat; straten voor de nieuw te bouwen huizen ten Oosten van de Putstraat; doortrekking van de Wilhelminastraat naar de Grote- straat; afwerking van het Vredesplein; prachtige ruimte voor Nationale- en Streektentoonstellingen, Beurzen enz.; aanleg van straten in de St. Antonius-parochie; doortrekking nieuwe verkeersweg PutstraatStations straat tot aan de Besoijensestraat; verkeerswegdek in een gedeelte der Burg. Smeelelaan; het bouwen van een Industrie-nest. toegangswegen naar het opgespoten terrein aan de Haven. mmm KATHOLIEKE ARBEIDERS VROUWEN ORGANISATIE AFD. WAALWIJK. De K.A.V. vierde wederom haar jaarlijkse Kerstavond op vooroorlogse wijze. Er werd be gonnen met een plechtig Lof om 7 uur in de kapel van 't St. The- resiagesticht, opgedragen door de Eerw. Adviseur, kapelaan Was- senberg, die na het Lof de moe ders toesprak over Maria, die evenals de huismoeders een wer kende vrouw was en haar zorgen kende in het H, Huisgezin van Nazareth. De verdere avond werd in een feeststemming doorgebracht in 't K.A.B.-gebouw. In het café ston den de tafels sierlijk gedekt. Mej. Kolster-Abers opende de bijeen komst met de chr. groet en sprak een welkomstwoord aan de Eerw. adviseur en leden, ^jeciaal aan de nieuwe leden. Zij sprak de hoop uit dat allen in het nieuwe jaar in de beste geest zullen sa menwerken om veel goeds tot stand te brengen tot welslagen der K.A.V. in de afdeling. Ook richtte spr. een welkomstwoord tot de dames Strijk en Voogd, die zich bereid hebben verklaard tot het aanleren van Kerststukjes aan een twintigtal kinderen. Ook de kinderen kregen een welkom, om dat zij hun medewerking gaven aan het slagen van deze Kerst viering. I^| voorz. sloot met een vers uit het Kerstboek van de K.A.B. Verder wenste zij allen een Zalig Nieuwjaar, ook namens de dioc. leiding. Spr. kondigde 'n nieuw K.A.V. lied aan, wat zij tevens voorlas en dat in de vol gende vergadering ingestudeerd zou worden. Na het zingen van 'n Kerstlied werd een begin ge maakt met de koffietafel. De concierge met zijn staf begon met het schenken van het bekende bakske en serveerde worsten brood. De stemming was gezellig en intiem. Luxe krentenbroodjes voltooiden de maaltijd. Ondertus sen werd nog voor het vaandel gecollecteerd, wat de som van 18.51 opbracht. Hierna gingen we naar de grote zaal om daar het Kerstgebeuren door de kinderen te zien uitbeel den. Het progromma luidde als volgtKerstgedichtje; Kerstspel; De twee herderinnen; Ik ben een engeltje en jij Samenspraak in de Kerstnacht. Het maakte een diepen indruk de kinderen te zien spelen in hun schitterende kleren met fiere hou ding en heldere stemmen. De lei ding was prima. De dames Strijk en Voogd hebben dan ook alle eer van hun werk. Bij het einde werden ze dan ook door de voorzitster gecom plimenteerd en werd hen dank gebracht voor het belangeloze en moeilijke werk en werd beiden n flacon eau de cologne ter hand gesteld. Na nog een extra dank woord aan de kinderen en de me dedeling dat de jaarvergadering op Dinsdag 3 Februari gehouden zal worden, werd deze feestavond dóór de voorzitster gesloten. PROV. GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN IN N.-BRABANT KRING WAALWIJK. Vergadering van de Kring Waalwijk van bovengenoemd ge nootschap, welke gehouden zal worden in Hotel Verwiel, op Woensdag 12 Januari, des avonds om kwart vóór 8. Agenda 1. Openingswoord. 2. „Wat is en wat doet het Provinciaal Genootschap", door M. A. v. d. Griendt, Directeur van het Genootschap 3. Bespreking Kringbelangen en Rondvraag. 4. Brabantse Gilden" door J. van de Mortel, staande Deken van het Gilde van St. Catharina te Vught. 5. Sluiting. De leden worden verzocht in- troducé's mede te brengen, die naar hun mening in aanmerking komen om lid te worden van het Genootschap. De Kring Waalwijk omvat de volgende plaatsen: Almkerk, An- del, Drunen,. Dussen, Eethen, Giessen, Heusden, Loon op Zand, Neder-Hemert, Nieuwkuik, Rijs wijk, SprangCapellè, Veen, Waalwijk, Waspik, Woudrichem, Wijk. DE KYNOLOGENVER. IN HET ZILVER. Heeft de Kynologenvereni- ging Waalwijk en Omstreken vorig jaar reeds een gedeelte van haar jubileum gevierd met een uitstekend geslaagde clubmatch, Zondag en Maan dag j.l. werd het feit in meer intieme kring herdacht. Zondags was er in „De Twee Kolommen" een recep tie, waar na bloemen en tele grammen etc. ook vele par ticulieren en deputaties bin nenkwamen om de jubileren de vereniging middels 't be stuur te complimenteren. Zo zagen we o.a. de Eerw. Geestelijkheid, een deputatie van Waalwijks Belang, n.l. voorzitter en secretaris, die beiden tot de oprichters en eerste bestuursleden hebben behoord, de heer W. Eibers mede-oprichter en oud-voor zitter, de dresseürclub, af vaardigingen van de vele ver enigingen die in „De Twee Kolommen" hun „thuis" heb ben, zoals de tennisclub, de spaarvereniging, Vedehova, de gegelclub en herder een depu tatie van de v.v. W.S.C., van de veteranen gymnastiekver eniging „Ons Huis" en vele leden van de verenigingen en andere personen die in eniger lei verband stonden met de vereniging. Hedenavond is er een feest- vergadering, een huldiging, een feestelijk samenzijn etc., waarover in ons volgend nummer meer. WAALWIJKSE RIJ- EN JACHTVERENIGING. Zondag 2 Jan. organiseerde de onlangs opgerichtte Waalwijkse rij- en jachtvereniging 'n dagrit naar Oisterwijk, waaraan door 7 leden werd deelgenomen. Over kleine bospaadjes en grote auto wegen, dwars door bossen en dui nen, zoekend achter de verse spo ren van 'n wild zwijn, bereikte men om half één Oisterwijk, waar de paarden in de stallen van de heer Droge hun verdiende haver en rust ontvingen, en waar de ruiters, niet minder hongerig erf vermoeid, aan een stevige koffie, tafel in de Gemullehoeken hun krachten hervonden. Behalve te paard toonden de ruiters zich ook aan tafel geduchte tegenstanders, en 't was maar op 't nippertje, dat de leden met 'n halve boter ham verschil v^p de buiten-leden wonnen. Om drie uur werd weer opge zadeld en met 'n flinke portie ha ver, spek en wind achter de rug, werd er 'n stevige pas ingezet. Geen mens, die niet bij onder gaande zon, 'n ruiterstoet heeft zien voorbij galopperen over de duinvlakte, kan zich de indruk wekkende schoonheid hiervan voorstellen. Ruiter en paard als één donker geheel opgenomen in de harmonie van 'n ongerepte na tuur. Zeven beweeglijke silhouet ten, fel afgetekend tegen 't witte duinzand, .nu eens verdwijnend achter duinruggen en bossages, dan weer te voorschijn komend op hoge toppen en kale vlakten. Om zes uur werden de stallen van de heer Vermeulen wiens taaie, en fraaie paarden ook aan deze tocht deelnamen, bereikt, en alle ruiters beschouwden deze sportieve, vrolijke en buitengewo ne mooie rit, als n waardig be gin van 't nieuwe jaar. „KLAVEREN VIJF" TROEF 1 Eerlijk gezegd, wij zijn er altijd een beetje huiverig voor om naar iets te gaan, dat wordt aangekon digd met „cabaret, revue" of iets dergelijks. Zo ook Zondagavond. Maar deze huiver bleek nu to taal ongegrond. Bij hun entrée no digden de Klaveren ons uit, om voor een avond al onze zorgen op zij te zetten en ons. eens te vermaken „met een lach en een traan". We namen ons voor ons best te doen. Dat was echter niet nodig, want het ging vanzelf we hebben ons tranen gelachen Deze „Klaveren Vijf" brach ten sketches, liedjes, chansons, ernstig en vrolijke, zo vlot en zo geestig als je maar kunt wensen. Een stukje, waarvan men 't the ma afgezaagd mocht noemen werd een succes door de wijze waarop de medewerkenden acteerden. Daarop steunde alles: ze speelden en zongen dat het een lust was. Het bleek dat men geen ordinaire stem hoeft op te zetten of allerlei grimassen behoeft te maken om een liedje leuk voor te dragen. Men hoeft geen (vaak zouteloze) pikanterieën op te dissen om voor een sketch applaus te oogsten. Het was alles door en door be schaafd en daarvoor zijn we dit Brabants cabaret-ensemble dank baar. Een bewijs dat het ook zo kan. Zij leveren met hun gezel schap, meest in hun eigen West- Brabants dialect, een waardevolle bijdrage tot een goede cabaret kunst. Jammer was het dat de toqeel- accomodatie nog al wat te wensen over liet, zodat men zich met pri mitieve middelen moest behelpen. Wat dit misschien de oorzaak dat de voorstelling r,uim een half uur te laat begon Erg jammer was het ook dat de belangstelling niet bijster groot was. Nu moesten deze mensen, die steeds, wanneer ze optreden, volle zalen trekken, hier voor een half gevulde zaal spelen. De oorzaak Veel komt er op dit gebied niet in Waalwijk enonbekend maakt onbe mind. Wat in dit geval waar schijnlijk van toepassing is op het gezelschap, Want het gebodene was tóch wel te genieten voor iedereen die niet van alle gevoel voor humor is verstoken. Hoe 't ook zij, „Klaveren Vijf" verdient beter en de aanwezigen hebben dan ook gekregen wat ze konden vragen een avond van uitsteken de ontspanning. Graag tot een volgende keer K. J. M. V. Op Dinsdag 18 Januari zal voor de vergadering van de K.J.M.V. de heer v. Roy, hoofd Don Bosco-school, spre ken over het Buitengewoon Lager Onderwijs. DE WAPENSMID. Aangespoord door de grote successen bij de opvoering van de opera „De Wapensmid" van Lortzing, is er besloten de gehele opera in studie te nemen, met de bedoeling deze reeds in het a.s. najaarsseizoen op te voeren. Vrijdagavond werd hierover vergaderden tevens werd toen 'n bestuur gekozen, bestaande uit de heren Harry V'esters, Lambert v. Oudheusden en de dames Rie v. d. Broek, Jetty de Kort en Nel Dupont. De heer Frans Wilmont zal zich belasten met het instude ren der koren, terwijl Mej. Alda v Boort de solisten zal opleiden. Gezien ,de bekwame krachten en gezien ook de goed geslaagde opvoering van het eerste bedrijf, voelen wij ons gerechtigd onze zekerheid uit te spreken over het succes dat men hiermee zal. be halen en over de belangstelling, die deze Waalwijkse muziekmani festatie zal genieten. Hopenlijk komt men tot een jaarlijks optreden. BURGERLIJKE STAND Geboorten t Adriana W dv J M E Creyf- Bonis -Bastiana dv W C Gee- nen-Verhagen te Rotterdam Paulus E J zv J R M Priems-van Engelen Petrus J zv G W van der Sanden-van Bladel Henri- cus N A zv A J Leijtens-Jonker -Anna dv J P van Nieuwstad- de Louw te Loonopzand Ma- chiel G zv H A Rijkers-van de Grient te Sprang-Capelle - Jacque line M C dv J A C Smit-Schal ken te Loonopzand Hendrikus zv A van Baardwijk-Konings te Sprang-Capelle Altina P dv E H Blanken-Timmer. Overlijden t Adriana A J Kouwenberg 1 w„ Theodore J J M Taskin 81 j wedn. J. Vermeulen. Huwelijks-aangiften t P A C van den Dungen 28 j te Waalwijk en A T R Zimmank 21 j te Wiesens D. Huwelijken Gene. Ingekomen i C M Mandemakers van Sprang- Capelle M J Ras van Geleen J H Hamers van Tilburg

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1