RONDOM INDONESIË. vSALWïK Waalwijkse en Langs Courant Drunen krijgt 'n Tuinbouwschool. Het zijn toch zulke brave jongens die Republikeinen Prinses Margriet wordt^ó jaar. Mgr." M. F. DEKKERS 80 jaar. Tuinbouw kan verschillende problemen oplossen Dr. van Royen spreekt krachtige taal in de Veiligheidsraad. MAANDAG 17 JANUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 6 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Er is heel wat nieuws rond om Indonesië, speciaal de Re publiek. Er wordt veel ver gaderd en geconfereerd in de Veiligheidsraad volgens het oude recept. Daarvan zal men in dit nummer wel nadere berichten vinden. Hier willen we iets breed voeriger vertellen van een paar documenten die gevon den zijn en die weer eens dui delijk demonstreren dat de vrienden van de Veiligheids raad, de republikeinen, zulke brave kerels zijn als dr. Jes- sub beweert en niets kwaads in 't schild voerden tegen de Nederlanders, geen infiltra ties, geen terrorisme, wensten. Luistert maar! Het eerste document, geda teerd 15 Juni 1948, is gete kend door Lt.-kolonel Abi- manjoe en gericht aan de vice- president, tevens minister van Defensie a.i., n.l. Hatta. Van de inhoud 't volgende: ,,Op grond van het operatie bevel van de legercomman dant nr. 1-48 en ons mars schema naar West-Java, heb ben wij gedurende bedoelde mars per tien man tien kilo rijst nodig. Onze noodstock kan feitelijk hiervoor gebruikt worden, indien de Juni-toe- wij zingen ineens en niet bij gedeelten kunnen worden ver strekt. Teneinde gedurende enige maanden verzetsacties te kun nen voeren zonder daarbij het volk nadeel te bezorgen, ver zoeken wij voorts om 4.320.000 gulden Ned.-Ind. courant, op grond van de berekening, dat een man per dag 3 gulden no dig heeft, of 200 kilo goud of 1.000 kilo opium, dan wel 4.000 ton suiker als deviezen in de bezette gebieden ten behoeve van voorzieningen van de manschappen (in Re publikeins geld 129.600.000 ru- piahs". De brief was voorzien van de aantekening: „Gelieve na lezing te verbranden" en droeg als stempelafdruk „T. N.l. Divisie Siliwangi". Het vervoer en de prijs. De 2de brief was afkomstig van de min. van Defensie, (ook Hatta), namens wie zij was ondertekend door de chef-staf van de weermacht, kolonel Hidajat. Zij is gedateerd 12 Juni en gericht aan de vice- president. In de brief wordt gezegd: „Behoevens te treffen voorbereidingen in de bezette gebieden en de vorming van voorraden voor de eenheden, die in de bezette gebieden een taak hebben te vervullen, heeft de intendance toezeg ging gekregen van een fonds, groot 2.500.000 gulden Ned.- Ind. courant. Bovenbedoeld bedrag is zeer moeilijk ineens te verkrijgen. Teneinde de intendance in de gelegenheid te stellen zo spoedig mogelijk aan de voorbereidingen te kunnen werken in afwachting van het bedrag van 2.500.000 gulden van de minister van Financiën, gelieve Uwe Exc. er uw goedkeuring aan te hechten, dat de intendance 50.000 tubes opium toege wezen krijgt". De brief vermeldt dan de opium-prijzen, zeggend, dat de regeringsprijs 60 rupiahs per tube bedraagt en die te Batavia 5 gulden per tube. Over de wijze van ontvangst wordt gezegd, dat het vervoer geschiedt „op zeer voorzich tige en geheime wijze, o.a. met de trein, die familieleden van K.N.I.L.-militairen ver voert". De verkopers. Over de plaats van de ver koop wordt medegedeeld. „De verkoop geschiedt voorname lijk buiten republikeins terri toir (federaal gebied, Batavia- Singapore). Verkopers zijn: a. bonafide handelaars, die goederen ten behoeve van de dienst van de buitenlandse handel van het ministerie van Welvaart invoeren met mede weten en goedkeuring van 't hoofd van de dienst van de buitenlandse handel en bijge staan door een liaison-officier van het ministerie van Defen sie, afdeling intendance. b. Een liaison-officier van 't ministerie van Defensie, bij de dienst van de buitenland se handel, bijgestaan door medewerkers te Batavia. Het plan voor het gebruik van de deviezen (Nicageld) luidt: 1. Bekostiging van de brigade Tirtajasa (Bantamse brigade). 2. Het aanleggen van oorlogsvoorraden in de bezette gebieden, voor het ge val zich een „clash" voordoet, en voor de voorbereidingen in de bezette gebieden". Woensdag 19 Januari a.s. wordt ons jongste prinsesje op één na, Margriet, 6 jaar. Geboren in een tijd, die wij ons alleen nog herinneren als de moei lijkste wellicht die ons vaderland ooit heeft doorgemaakt, kan zij nu in rustiger en beter tijden haar verjaardag vieren. Maar nog is alles nog niet zoals het behoor de te zijn, ons wachten wellicht nog moeilijke tijden, waarin wij ons vastberaden zullen moeten scharen achter ons vorstenhuis. Een dergelijke verjaardag geeft aanleiding ons hierop even te bezinnen en onze gevoelens van aanhanke lijkheid en trouw aan het vorstenhuis te verstevigen. Prinses Margriet leve nog zeer vele jaren in gezondheid en vrede temidden van het Nederlandse volk, dat haar ouders en haar zusjes zulk een warm hart toedraagt. Welbesteed en vruchtbaar priesterleven. Mgr. M. F. Dekkers, rector van „Mariënburg" te 's-Herto- genbosch en sedert 26 October 1946 Geheim Kamerheer van Z. H. de Paus herdacht Zondag 16 Januari zijn 80ste verjaardag. Op 1 Juni 1946 werd dit pries terleven omstraald met de luister van het goud op Mariënburg al waar rector Dekkers toen onder enorme belangstelling zijn 50-jarig priesterfeest vierde. Op 16 Januari 1869 werd hij te Tilburg geboren, op 30 Mei 1896 priester gewijd, werd kapelaan te Nuenen op 6 Aug. 1897 en kape laan te Grave op 21 Maart 1902. In 1906 kwam hij naar 's-Her. togenbosch en sedertdien heeft hij Brabants hoofdstad niet meer verlaten. Aanvankelijk was hij conrector der Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. onderwij zers van 16 Nov. 1906 af en in 1911 werd hij rector op Mariën burg. Ofschoon het grootste deel van dit priesterleven werd doorge bracht in de kille sfeer van het rectoraat, heeft de naam van de ze bekende priester een bekende klank. Wij vermelden hier o.a. zijn op internaten veel gebruikte „R.K. Godsdienstleer" en zijn daarbij aansluitende „Apologe tiek". Jarenlang was hij de gees tige verzorger van „Zoutkorrel tjes" in de St. Jansklokken. De naam ,,M. F. Dekkers" komt men verder tegen in talloze boe ken en tijdschriften, waaraan hij het „nihil obstat" verleende als „Librorum censor". Jarenlang was hij lid van het diocesane Missie-Comité. Als vi sitator der verschillende succur- saalhuizen der Congregatie van De boeren zitten met grote zorgen, die reeds enkele jaren de aandacht vragen van alle personen en instanties, die direct of indirect met 't boerenbedrijf in contact, staan. Hoe komt de boer, speciaal de jonge boer, aan voldoen de grond, zodat hij zijn stiel kan blijven uitoefenen en niet behoeft te emigreren of in de industrie hoeft te gaan. Men heeft het gezocht in een intensivering van 't grond gebruik, in betere methodes. Wij onderschatten het nut hiervan niet, maar brengen zij de oplossing van het vraagstuk? Misschien wordt dit vraagstuk wel nooit ge heel opgelost, maar voor een groot gedeelte is dit moge lijk, naar wij en anderen menen, door het beoefenen van de tuinbouw, die niet zoveel grond vraagt en bovendien meer rendabel is. HET ROER OM. Men heeft dit sinds geruimen tijd wel ingezien. En ook in de Langstraat is men in de loop van de laatste jaren zijn houding hier tegenover enigszins gaan wijzi gen. Er zijn zelfs plaatsen in onze streek, waar de tuinbouw op ta melijk grote schaal beoefend wordt; er is reeds een veiling waar de tuinbouwproducten een afzet vinden. Er is een tekort aan gronden, de boer weet zijn zonen geen boer te doen blijven dan ten kos te van zijn bedrijf, dat geheel versnipperd wordt en waarvan de rentabiliteit voor een zeer groot gedeelte aldus verloren gaat. In Babant met zijn kinder rijke gezinnen kampt men nog meer met dit probleem dan elders. De tuinbouw nu vraagt niet zoveel grond; van een boerderij van 8 a 10 H.A., waarvan bij een versnippering slechts kleine on rendabele bedrijfjes overschieten, kunnen verschillende flinke tuin bouw- of gemengde bedrijven ge maakt worden. Bovendien is het de vraag of het landbouwbedrijf, dat tegen woordig tamelijk rendabel is, de zelfde winst zal blijven opleve ren, of tijden zoals wij die voor de oorlog kenden, niet terug zul len keren. De tuinbouw daaren tegen biedt meer mogelijkheden, het tuinbouwproduct is lonender en de vraag naar deze producten is ook in het buitenland, met na me in Engeland, zeer groot. Inderdaad, hier ilgt een gedeel telijke oplossing van het nijpende boerenvraagstuk. En de boeren- organisaties hebben dit ook be grepen, zij hebben ingezien dat men de tuinbouw meer moest gaan intensiveren, hoe men de liefde van het boerenhart, dat voornamelijk slechts klopte voor de landbouw, ook moest gaan richten op de tuinbouw. En aan de landbouwscholen verbond men een tuinbouwcursus. Dit is echter niet concreet en practisch genoeg gebleken, zodat de N.C.B. nu besloten heeft in Brabant een drietal tuinbouwscho- ten te stichten. DE NIEUWE SCHOOL. Ook in Drunen zal zo n nieu we tuinbouwvakschool komen, die naast de theorie ook de praktijk zal onderwijzen, waarvoor er een tuin bij aangelegd zal worden van ruim 1 H.A. Deze school zal in de behoefte aan onderwijs van de gehele streek vanaf Berlicum tot en met Geertruidenberg moeten voorzien. Het is de enige van de drie scholen die zich speciaal op de goententeelt zal toeleggen en waaraan zeer waarschijnlijk bin nen afzienbare tijd een vervolg cursus voor klein-fruitteelt zal worden verbonden. Een cursus duurt ongeveer een jaar en er wordt een dag per week lés gegeven aan jongens die minstens een lagere landbouw school doorlopen en een tuin bouwcursus gevolgd hebben. De nieuwe school zal tijdelijk ondergebracht worden in een van de lokalen van de vakschool, ter- Jezus, Maria en Jozef heeft rector Dekkers behalve de ruim 70 hui zen in ons vaderland ook die van Brits-Indië, Nederlands-Indië en Rome bezocht. Kerk en regering hebben de gro te verdiensten van rector Dekkers gehonoreerd. Zo werd hij op 14 April 1936 benoemd tot ere-ka- nunnik van de kathedrale basiliek van St. Jan en op 6 October 1936 officier in de orde van Oranje Nassau. wijl de tuin ook dicht in de buurt is geprojecteerd. Natuurlijk is het de bedoeling mettertijd een geheel nieuw gebouw te zetten. De cursussen, waaraan 30 jon ge boeren kunnen deelnemen, be ginnen binnen enkele maanden. De nieuwe tuinbouwschool staat onder het bestuur van de N.C.B., terwijl de dagelijkse lei ding wordt waargenomen door 'n commissie van toezicht, bestaan de uit belanghebbenden die daar toe door de N.C.B. worden aan gezocht. GROTE BELANGSTELLING. De scholen ondervinden aller- wege grote belangstelling en de meesten twijfelen niet aan succes, allerminst de N.C.B. zelf. De nood is immers te groot, dan dat velen deze gelegenheid niet zou den aangrijpen nieuwe mogelijk heden te scheppen voor hun toe komst en met hun bedrijf op een beter plan te komen. Een dergelijke school als uiter lijk teken van een streven in een andere richting biedt tevens de bogelijkheid paal en perk te stel len aan het gedwongen emigre ren, om de jonge boeren te hou den in de omgeving waar ze thuis horen, en mochten ze dan nog als het ware gedwongen worden te gaan, dan gaan ze weg als be kwame mensen, die hun vak ver staan en in het buitenland met vreugde worden begroet. De industrialisatie zal door het inschakelen van de tuinbouw geen nadeel hiervan ondervinden. Een boer, al gaat hij naar de fa- brek, wordt van z'n leven geen goed fabrieksarbeider en vroeg cf laat keren bijna allen wee terug naar hun akkers, waaraan ze te vastgegroeid zitten. De industrie moet de slechtere gronden nemen, de betere gronden moeten bestemd blijven voor de tuinbouw, die ook na de wijziging in de waterstaatkundige toestand van Noordbrabant meer en gro tere gelegenheid krijgt in Volle omvang beoefend te worden. Ook in 't uitbreidingsplan van Drunen o.a. is rekening gehouden' met de tuinbouwgronden en als 't enigs zins mogelijk is, worden de slech tere gronden voor de uitbreiding besteed. EEN GROOT BELANG VOOR DE STREEK. Het lijkt ons onnodig te wijzen op het grote belang dat de gehele streek bij deze school heeft. Niet alleen dat diploma's tegenwoor dig zeer gewaardeerd worden en dat studie op alle gebied nodig is om iets te bereiken, maar het ge hele aspect van de Langstraat zal gaan veranderen en deze ver andering zal ongetwijfeld de ge hele agrarische bevolking ten goe de komen en bewerken dat het gehele landbouwareaal veel lo nender kan worden uitgebuit. Wij hopen met het gemeente bestuur van Drunen, dat natuur lijk met hart en ziel achter deze school staat, dat er trots op gaat dat Drunen met zijn veiling en zijn centrale ligging als stand- WïQpfP G. v. LOON'S IMPORT MIJ. WAALWIJK Met een maatschappelijk kapitaal van 1.000.000 ver deeld in 6 prioriteitsaandelen en 994 gewone aandelen, beide groot 1.000.is opgericht de G. van Loon's Importmaat schappij N.V., ten doel heb bend de invoer en uitvoer van leder en lederen artikelen. In het kapitaal wordt deel genomen door G. M. A. M. Verwiel, die de directie voert voor alle prioroteits-aandelen en 389 gewone aandelen en door L. A. M. Verwiel voor 5 gewone aandelen. EEN MOOIE KUNSTKRINGAVOND. Donderdagavond liet de be kende Nederlandse violist Willem Noske in Musis Sa crum voor de Kunstkring zijn talenten bewonderen. Met een vaardigheid die zich niet ver loor in het plegen van louter techniek, maar die de nodige verVe kreeg door de persoon lijkheid van de kunstenaar, speelde hij werken van Bach, v. Beethoven, Wieniawski, Bartok, Brahms en Dvorak. Hij werd begeleid door Henk te Strake, een zeer ta lentvol begeleider, die zijn in strument met dat van Noske meermalen deed samenklin- ken tot een wondermooi ge heel van rijke klanken, zo in de Sonate in G groot van v. Beethoven. Beide kunstenaars speelden vol overgave en gaven de schone werken nog groter schoonheid door hun juiste opvatting en hun zeer te waarderen vertolking. Noske is een groot kunste naar die zijn instrument be heerst zoals maar weinigen doen, die het kan laten jui chen en stamelen, kan laten mediteren en zingen, als-was het een orgel. De aanwezigen hebben zeer van zijn spel genoten en sta ken hun bijvalsbetuigingen niet onder stoelen of banken. In het toegift waartoe hij door het enthousiaste applaus gedwongen werd, brak een snaar; dit voor hen die van sensatie houden. Het was een mooie avond, waarvoor de belangstelling niet heel groot was, maar moeten we er dat nog wel bij vermelden? PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VOOR K. W. Woensdagavond hield in Hotel Verwiel het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord- Brabant, Kring Waalwijk, een vergadering, die meer diende om hen die er prijs op stelden de gelegenheid te geven tot kennismaking met het Ge nootschap. Groot was de belangstelling niet, maar qualitatief wel ver meldenswaardig; zo zagen we de burgemeesters van Waal wijk en Loon op Zand, de se cretaris van Waalwijk en en kele andere prominente figu ren uit Waalwijk en omgeving De voorzitter van het Ge nootschap Jhr. v. d. Weede sprak een openingswoord, waarin hij zeide dat het Ge nootschap in Waalwijk nog niet veel van zich had laten horen, maar dat er nu plaats kwam voor het Genootschap, daar Waalwijk een gouden eeuw tegemoet ging, waarin ook de kujpsten en weten schappen konden floreren. De directeur van het Ge nootschap de heer M. A. v. d. Griendt hield hierna een kor te uiteenzetting van ontstaan, doel en werkwijze van 't Ge nootschap. Het Genootschap bestond 112 jaar en was als een cul- plaats wordt uitgekozen en aan wie het bovendien niet in de laat ste plaats te danken zal zijn dat er reeds nu werk van wordt ge maakt, wij hopen dat alle organi saties bij hun leden, speciaal bij de jongere, op het belang van het tuinbouwonderwijs zullen wijzen, dat de boeren het grote nut en de belangrijkheid van dit initiatief gaan inzen, zodat de Langstraat een bloeiende tuinbouwstreek zal worden en onze jonge boeren in hun eigen streek een lonend be staan zullen vinden. tureel plan opgericht naast 't welvaartsplan van Willem I. Het Genootschap stelde zich boven alles en betrok alles binnen haar gezichtskring. Hij was als het ware de centrale tussen 't Rijk en de Brabant se gemeenschap. Langzaam aan is de interesse-kring van het Genootschap verengd, om dat veel door het Rijk werd overgenomen; nu bepaalde men zich voornamelijk tot tot historie, folklore, dialect onderzoek en kunst. Voor tal rijke dingen nam het Genoot schap 't initiatief en blijvend schiep het de Bibliotheek met ruim 40.000 werken en 't Mu seum. Het doel van het Genoot schap was een grote groep lei dende figuren in Brabant aan zich te verbinden, weten schapsmensen en kunstenaars, culturele, industriële en jeugdleiders en alle werkelijk geïnteresseerden, om zo aan Brabant meer en betere lei ders te geven. Nadat enkele vragen ge steld en beantwoord waren betreffende het Genootschap, kreeg de heer J. v. d. Mortel uit Vught het woord, die op enthousiaste wijze zijn lezing over het Gildewezen hield. Veel wist hij hiervan te ver tellen, hij wist belangstelling op te wekken bij zijn toe hoorders en zijn enthousiasme op hen over te dragen. Voor de inhoud van zijn lezing, die hij vorige week ook reeds in Elshout hield, verwijzen wij naar ons vorige nummer, waar we er een grote plaats voor hadden ingeruimd. Nederlandse R.K. Fabrieksarbeiders (sters) bond „ST. WILLIBRORDUS" Afdeling Waalwijk. Algemene ledenvergadering op Dinsdag 18 Januari 1949 in het gebouw der K.A.B. Aanvang half acht. Naast opening, notulen en mededelingen, bespreekt J. Schoormans het onderwerp „Ondernemingsraden". VERJAARDAGS PAKKETTEN VOOR INDIë. Reeds enige tijd bestaat de mogelijkheid bij Katholiek Thuisfront pakketten te be komen, die bij gelegenheid van hun verjaardag naar de jongens in Indië kunnen wor den gestuurd. De waardevolle inhoud zit in een zee-waar dige verpakking; het gehele pakket kost slechts ƒ2. (verzendkosten inbegrepen) en is verkrijgbaar bij Mevr. Pulles-Hens in de Juliana- straat 12. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Antonius J. P., zv. A. P. Voorbraak-Lom- barts Maaike H., dv. M. Taktor-van den Anker Franciscus J. C. M., zv. A. C. Brok-v. Helvoirt Peter J., zv. P. J. van Geene-van der Heijden Wilhelmina M., dv. C. J. Pulles-Laros Irene dv. J. Wildeman-Brede Cornelia J. A., dv. J. F. de Vaan-Trommelen Josephi- na L. M., dv. M. P. van Box tel-de Moor te Loonopzand. Overleden: Wilhelmina Klijn, 71 j., echtg. van A. Marijnis- sen Martien Leijtens, 75 j., echtg. van A. Wolfs. Huw.-aangiften: A. C. Strijp 26 j. te Sprang-Capelle en J. M. van Zeist, 20 j. te Waal wijk H. P. Mulders, 23 j. en C. M. Maas, 25 j., beiden te Waalwijk P. Lodenstein, 20 j. en J. M. C. de Seijn, 18 j., beiden te Waalwijk J. Th. Henkelman, 50 j. en G. P. van den Enden, 46 j., beiden te Waalwijk. Gehuwd: P. W. Kooien, 25 j. te Vught en A. H. T. Leij tens, 29 j. te Waalwijk. Ingekomen: W. Dikmans van Vlijmen T. Knier en gezin van 's-Bosch J. A. A. Shoolbred en echtg. van Coventry (Engeland). Vertrokken: D. Wagemakers naar Sprang-Capelle A. P. Hekker naar Hilvarenbeek Th. J. P. Jansen naar En schede M. T. M. van de Rijdt naar Den Helder. (Zie vervolg Waalwijk pag. 2) BOSSCHE V. D. DOKT EEN HALF MILLIOEN. De N.V. Vroom Dreesman te Den Bosch heeft het schik kingsvoorstel van de economi sche officier van justitie al daar, mr. Bruigom, tot beta ling van 500.000 geaccep teerd, op grond van het pro- ces-verbaal, dat werd opge maakt na het onderzoek, dat de Centrale Dienst van de Economische Controle, in sa menwerking met de Opspo ringsdienst van het Directo raat-Generaal van de Prijzen, in het voorjaar van 1947 in het bedrijf van de N.V. v. D. had ingesteld. DE EERSTE NEDERLANDSE AUTOMOBIELRALLYE. De regionale automobiel sportclub „R.A.C.-West", die kortelings te Zandvoort op initiatief werd opgericht heeft de schouders gezet onder de organisatie van een „tulpen- rallye Holland 1949", waar voor door de K.N.A.C. de data 2630 April op de internatio nale autosportkalender zijn gereserveerd. Met de organisatie van de eerste rallye naar ons land, (het is de bedoeling hiervan een jaarlijks terugkerend evenement te maken), juist in de bloeitijd der bollen, ver- 'enigt de R.A.C.-West 't spor tieve toerisme op gepaste wij ze met een elegante propa ganda voor Nederland als ge heel en voor zijn enig in de wereld zijnde fameuze bloe- mentapijten in het bijzonder. De Nederlandse afgevaar digde in de Veiligheidsraad, dr. J. H. van Royen, maakte Vrijdag in de Raad bekend, dat Nederland van plan is binnen een maand een Fe derale Interim-regering voor geheel Indonesië in het leven te roepen en in de gehele ar chipel vdije verkiezingen te daten houden tegen de herfst van dit jaar. Dr. Van Royen sprak als eerste nadat de Raad om drie uur in de mid dag was bijeengekomen. Hij viel de Verenigde Staten en andere critici van het Neder landse beleid in Indonesië scherp aan en verklaarde, dat Nederland in de loop van 1950 aan de Verenigde Sta ten van Indonesië souvereini- teit zal verlenen. De Neder landse regering acht de moei lijkheden in Indonesië nog te groot om eerder tot deze stap over te kunnen gaan. Dr. Van Royen zei verder, dat Nederland niet van plan is zich terug te trekken uit de pas bezette gebieden in Indonesië, zelfs niet indien de Veiligheidsraad hiertoe op dracht zou geven. Vrijlating van de politieke geïnterneer den op een ogenblik, dat Ne derland ongeschikt acht, kan niet worden overwogen. Dr. Van Royen deed een heftige aanval op Rusland, de Ver. Staten en India in ver band met hun verklaringen in vorige zittingen van de Raad over de Inodnesische kwestie. Zowel Rusland als India, zei dr. Van Royen, heeft bij tal van gelegenheden beslissingen van de Verenigde Naties ge trotseerd. Nederlands woordvoerder vroeg: „Hoeveel leiders van politieke tegenstanders be houden, zelfs in vredestijd, hun vrijheid in de Sovjet- Unie?" „En wat, indien ik mag vragen, is er terecht gekomen van de Nizam van Haidera- bad?" Dr. Van Royen noemde de rede, welke de Amerikaanse afgevaardigde dr. Philip Jes- sup in de vergadering van Dinsdag gehouden heeft, „een eenzijdige voorstelling van de feiten." Hij verklaarde, dat de rede „een duidelijk gebrek aan onpartijdigheid" toonde. „De manier, waarop Neder land aan de resoluties van de Veiligheidsraad in zake dit probleem gevolg heeft ge geven", zei dr. Van Royen, „zou mijn land aanspraak kunnen doen maken, op een evenwichtiger en billijker waardering van zijn houding dan het ontvangen heeft".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1