WA WIK Waalwijkse en Langstraatse Courant DE EERSTE DAGEN DJOKJA. IN HEEMKUNDE Van 't oude Snijdersvak tot de voorname Kleermakerij. in SPRANG-CAPELE De 50-jarige fa. De Greeff-Verwiel zet 'n 200-jarige kleermakerstraditie voort. Korte Berichten De straatbelasting wordt weer teruggebracht op het oude niveau. DE WERKNEMENDE MIDDENSTAND. I MAANDAG 24 JANUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker ij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHD HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 8 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". ii. De bevolking van Djokja was danig beduusd door de. uit de lucht vallende soldaten en door de overrompeling van Djkja's verdedigers. Zondag was Djokja uitge storven; de mensen uit de kampongs tussen het vlieg veld en de stad waren ge vlucht. De jarenlange propa ganda, die de Nederlandse soldaten als baarlijke duivels had afgeschilderd, had zijn werk goed gedaan. Uit vrees waren dan ook aanvankelijk vele mensen ge vlucht. Hoe verbaasd echter waren ze toen bleek dat de Blanda's helemaal geen moor denaars waren, maar gewone jongens, die allen Maleis spraken en sigaretten en voedsel weggaven. Toen §én groep militairen in tde kampong kwam, die op een strategisch punt lag, om daar een mitrailleurpost in te richten, sloeg de inwoners de schrik om het hart. Nu zouden ze allemaal gedood worden en de vrouwen en kinderen weg gevoerd of misschien wel op gegeten. Eljc huis van de kam pong gingen ze binnen en de mannen moesten allemaal bij een komen. Ja, nu zouden ze doodgeschoten worden, want er stonden grote wapens. Maar er gebeurde niets; de mannen werden gefouilleerd en weer naar huis gestuurd, sommigen kregen zelfs siga retten. Nu durfden de vrou wen ook komen kijken. Er kwam een soldaat en die sprak hen toe in hun eigen taal. Hij zei dat ze niets te vrezen hadden, als ze maar precies deden wat de soldaten wilden. Ze mochten niet meer buiten komen als het donker was en niemand mocht de kampong uit. Ze mochten ook niet bij de wapens komen en ook niet bij het huis waar de „toean besar" woonde. Ja, dat zouden ze allemaal doen en ze kregen weer moed en durfden zelfs vragen of er nog rijst kwam. Ja, morgen kwam er rijst en iedereen die een wapen of munitie bracht kreeg extra rijst en sigaretten. Toen kwamen er nog meer soldaten in de kampong met rare kastjes op hun rug, waar mee ze praatten en die ant woordden ook. En er waren weer anderen die kwamen spuiten en met poeder gooien, 't Stonk wel een beetje, maar de wandluizen waren weg. Wat hadden de Blanda's toch mooie spullen. Ze be hoefden zelfs geen vuur te maken. Ze hadden een ma chine waaraan ze even pomp ten en dan was er vuur. Alles brachten de Blanda's mee, zelfs water en veel sigaretten. Heel de kampong rookte al en ze hadden nog meer sigaret ten. Zo ongeveer moeten de ge voelens van de Dessa-bevol- king geweest zijn, toen wij in hun kampongs kwamen. Een verschrikte bevolking, die spoedig over de schrik heen was. In de stad zelf was het pre cies zo. De inwoners waren geheel overdonderd. Ze keken hun ogen uit toen het grote convooi van de T.-Brigade Djokja binnentrok. De huza ren met hun tanks en vecht- wagens, de artillerie, de Genie met bull-dozers en bruggen en honderden auto's met het meest uiteenlopende mate riaal. Zeven uur lang duurde de intocht en de toeschouwers vielen van de ene verbazing in de andere. De jongens van het convooi waren doodmoe. Gelukkig hadden ze geen te genstand gehad, maar een dag en een nacht in hitte en regen is geen pleziertochtje. Voor de troepen in Djokja was de aankomst van de co lonne een opluchting, want nu hadden we vervoer en vooral zware wapens. We waren nu uit ons isolement en we juich ten. Want ingesloten te zitten met als zwaarste wapen een mortier, is tamelijk onbehaag lijk. Nu k'on ook de stad van bommen' e.d. gezuiverd wor den. De pioniers hadden han den vol werk. Het is onge looflijk wat een hoeveelheid munitie in Djokja was opge slagen. Een officier zei, dat er genoeg was om er alle grote gebouwen in Nederland mee op te blazen. Djokja, vroeger één van de mooiste steden, is verwaar loosd en vervuild. De belang rijke installatie's als de cen trale, het telefoonkantoor, fa brieken, drukkerijen enz. zijn intact, maar verwaarloosd. Grote gebouwen zijn vuil en bezaaid met wandluizen. De voedseltoestand is zeer precair. De vorstenlanden, die vroeger zo rijk waren, zijn arm ;er heerst armoede. Maar gelukkig zijn de meeste sa- wahs nog goed en kunnen spoedig weer bebouwd wor den. En nu is er geen T.N.I. meer die de rijst opeist. Met de eerste troepen kwa men deskundigen van het Ro de Kruis en de Regering mee om de toestanden te onder zoeken. De eerste week gin gen reeds convooien met voedsel en kleding voor de bevolking naar de nieuw be vrijde gebieden. Het binnen lands bestuur moet in de nieuwe gebieden gebeel opge bouwd worden. Evenwel de oude vorsten bieden hun diensten aan. Zo heeft de soe- soekoenan van Soerakarta 't bestuur over zijn land weer op zich genomen, andere zelf- bestuurders volgen zijn voor beeld. Voor de troepen waren de eerste dagen zeer zwaar. Voor de aankomst van de grote co lonne moest bijna iedere man worden ingeschakeld om de stad tegen eventuele aanval len te beschermen. Gelukkig bleven die aanvallen beperkt tot wat nachtelijke beschie tingen en een paar mortier- bommen, die op de stad wer den afgeschoten zonder scha de aan te richten. Vrij spoedig kwam er weer leven in Djokja. Vele oud- employé's bieden hun dien sten weer aan en binnen niet al te lange tijd zullen vele in- stantie's en fabrieken 't werk hervatten om in vrijheid mede te werken aan de opbouw van Indonesië. „uijt orderen der heere „borgemeesteren Heijndri- „kus haagen en Antonie „kuijsten is het dorp van „besooijen deebet aan C: „de Greef 1784 den 31 ian- „nuarij voor H: van lieijst „eenen jas gemaakt be- „loopt met verschot van „gaaren 2-2-0 „Voldaan Mav 1784 C: de „Greef" EEN ZEER OUDE WAALWIJKSE FAMILIE Dit is de tekst van een kwi tantie die in 1784 werd afge geven en de oudste is, waar van het origineel nog bewaard is gebleven. Men kan dus ge voeglijk aannemen dat de snijdersstiel reeds 200 jaar van vader op zoon is overge gaan. Zodat het geen nieuwe zaak was die in 1899 werd op gericht, maar als het ware de consolidering van een oude traditie. Over oude tradities ge sproken, er zijn zeer interes sante bijzonderheden aan het licht gebracht betreffende de familie de Greeff, waaruit bleek dat deze reeds rond 1400 in Waalwijk gevestigd waren. Terwijl het niet on waarschijnlijk is dat men de stamboom nog een tweehon derd tal jaren in het verleden door kan trekken. In ieder geval staat vast dat in 1492 een Jan die Greeff schepen was van Waalwijk, in welke hoedanigheid hij door een aantal die Greeff's werd opgevolgd. Terwijl ook vast is komen te staan dat gedurende enkele generaties het borge- meestersambt van Besoyen door de de Greeff's, die enige •■tijd naar dat dorp verhuisd waren, is waargenomen. Rond 1745 zou dan de eer ste kleermaker uit de familie de grondslag hebben gelegd voor de gerenommeerde firma. Een paspoort in 1670 aan een de Greeff verstrekt, was aanleiding tot deze navorsin gen. GEEN FABRIEK MAAR EEN AMBACHT. Was het voor tweehonderd jaren, zoals blijkt uit boven staande kwitantie, een Cor nells de Greef (f) die de grondslag legde, in 1899 was het wederom een Cornells de Greeff die de grote stoot gaf tot de huidige nationale repu tatie van het bedrijf, dat steeds een ambacht is geble ven, waarvan het product geenszins een massaproduct is, maar dat door de jaren heen steeds het persoonlijk stempel heeft gedragen van de makei-, en daarnaast afge stemd was op de persoonlijk heid 'van de drager. Ieder stuk dat de ateliers verlaat is een handwerkproduct, dat steeds moet worden aange past aan het comfort en de steeds wisselende smaak van zeer verschillende mensen. Van machinale reproductie bij een geslaagd model is geen sprake, fabrieksgehei men en patenten zijn begrip pen die dit bedrijf niet kent. Hier leeft nog het ambacht, hoewel aangepast aan de tijd, voort in zijn oude vormen. Dit werk, aldus de heer de Greeff, kan men beter ver gelijken met de scheppingen van een kunstschilder, dan 't product van een fabriek. Door de jaren heen heeft zich 't bedrijf, zoals we reeds zeiden, een nationale reputa tie verworven. In 1899 kwa men in de boeken 25 namen voor, die ook nu nog regel matig daar in staan. Thans zijn het de zoons, de klein zoons, zelfs reeds de achter kleinzoons van degenen die vóór 50 jaar reeds blijk ga ven een goed product te waar deren. Zo bedient men nu in een geval 12 klanten, allen afstammelingen van een klant in 1899. En op deze wijze vormde zich 96% van de hui dige cliëntèle. NOG MEER JUBILEA. Naast het 50-jarig bestaan van de fa» de Greeff-Verwiel, naast het 200 jaren uitoefe nen van het oude snijders ambacht, worden er oog meer jubilea gevierd. Zo zijn er onder het personeel 2 gouden jubilarissen, n.l. de heren H. Heynen en Th. de Peffer, 4 kleermakers die meer dan 40 jaren in het bedrijf werk zaam zijn: de heren A. van Mier, A. de Vaan, L. Hessel- berth en J. Swinkels en 11 die er langer dan 25 jaar zijn. Is dit waard gevierd te wor den? Dan is er nog een jubila- resse: de dameskleermakerij „Grevering", Koninginnegr. 1A in Den Haag viert haar bescheiden, maar welverdiend 10-jarig bestaan. Er zijn dus nog al enkele titels voor het feest op 1 Fe bruari a.s. Doch dit is niet de reden waarom wij aandacht wijdden aan deze firma. Neen, ons treft vooral de gestage, sensatieloze ontwikkeling van een oud bedrijf, dat zweert bij het ambachtsproduct, wars is van alle moderne productie middelen, een persoonlijk stempel wil drukken op ieder stuk en zodoende de naam van Waalwijk niet met sen sationele reclame en een over stelpende stroom van produc ten, maar met eerbied voor 't ambacht heeft uitgedragen door geheel Nederland. VORRINK GAAT VOORUIT. Volgens een verklaring van de geneesheer-directeur van het ziekenhuis te Nyköping,- ontwikkelt de toestand van de heer Vorrink zich in gunstige richting, aldus meldt A.P. uit Kopenhagen. Rekening hou dende met zijn kwetsuren is zijn toestand bevredigend. Hij deelde voorts mede, dat de familie van de heer Vorrink hem had gevraagd, of 't mo gelijk zou zijn de patiënt naar Amsterdam te vervoeren; de rugfractuur maakt dit echter onmogelijk. VOLKSKUNDE en DIALECTIEK. In een vorig artikel werden enkele van de vele facetten die het begrip „Heemkunde" omvat genoemd, o.m. 't leven der bevolking, haar bestaan, haar taal, haar gewoonten en gebruiken, het historische ont staan en ontwikkeling daar van. Kortheidshalve en ge makshalve wordt dit alles vaak genoemd „Volkskunde en Dialectiek". Dialectiek. De streektaal. Eén van de meest interessan te terreinen van de heemkun de. Onze eigen streek heeft zo'n grote verscheidenheid aan streektalen, dat hier voor ieder die er enige interesse voor toont, een prachtig stu die-terrein, maar meer nog een mooie gelegenheid voor „liefhebberijen" open ligt. Neem b.v. de streeknamen. Hoe komen wij in Waalwijk aan namen als „de Overik, de Zeinen, de Driessen, de de Gezeitens?" In Baardwijk aan „de Eerste-, Tweede- en Derde Brug?" In Drunen aan „de Noulanden, de Braken, de Voorste- en Achterste Dwerg, de Pessaert, de Klin- kaert en de Fellenoord". In Oudheusden aan „de Rukens". Verschillende van de plaat selijke namen zijn vrij ge makkelijk te verklaren, bijv. de Hooibroeken onder Oud heusden. „Broek" is moeras sig terrein; Hooibroeken is dan een moerassig terrein dat voor hooiland wordt gebruikt. Wellicht zijn verschillende van de hiervoor genoemde streeknamen ook vrij eenvou dig te verklaren. Hoe komt 't dat gezegd wordt „hij komt van Bork", maar „van den Elshout", „van de Nunent" (Udenhout)? Waarom wordt in de gestelde gevallen voor de plaatsnaam het lidwoord „de" gevoegd? Denk niet dat de dialectiek dit alles wil ver klaren, alleen constateren er van is reeds alleszins de moei te waard. Neem het dialect van twee plaatsen als Waal wijk en Drunen. In Waalwijk zegt men: „ties voor mekaar", in Drunen: „ties voor meka ren" (Het is voor elkaar). Waalwijk zegt „huis", Raams- donksveer „hois". Dit alles om U enkele voorbeelden te noemen. Volkskunde omvat o.m. de folklore, de streekkleder- drachten, de feesten en ge bruiken die steeds op een be paalde dag of in ongeveer de zelfde tijd van het jaar ge vierd worden. Voorbeelden van dit laatste: kermissen; St. Maarten; St. Nicolaas; Oude jaar; Driekoningen, die over al in ons land gevierd werden of worden, of de Paaswei in het Oosten van ons land, het bokenbranden in de duin streek van het Westen van ons land, het vlöggelen te Ootmarsum, alsmede de ver der kerkelijke hoogtijdagen als Pasen, Pinksteren, Kerst mis, waarvan de kerkelijke viering gepaard gaat met tra ditionele gebruiken, verder bid- en dankdagen voor 't ge was en de visserij, enz. enz. Ook dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele on derwerpen, waarmee zich „de Volkskunde" bezig houdt. Enorm veel werk op het gebied van Volkskunde en Dialectiek wordt verzet door de Koninkl. Akademie voor Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam, die ieder be langstellende volgaarne met raad en adviezen ter zijde staat. Nadere inlichtingen over de Akademie verstrekt het Se cretariaat der Vereniging voor Heemkunde te Waalwijk. Te Borkum zal aan de Wad denzee een 50 meter hoog beeld van de zegenende Chris tus worden opgericht als vredesteken voor voorbij varende schepen. De kosten, die men op een millioen mark raamt, zullen door Amerika nen opgebracht worden. De 38-jarige arts De B. uit Den Haag, werd vrijwel op slag gedood toen hij te Venlo met grote snelheid tegen een barricade reed, waarmede de grensovergang na-ar Herungen permanent versperd is. In het donker is De B. de verkeerde weg opgereden en heeft hij de grensversperring niet of te laat bemerkt. De auto werd geheel vernield. NOGMAALS HET VERSCHAREN VAN VEE.' Vrijdagavond kwam de raad van Sprang-Capelle weer in openbare vergadering bijeen, bij afwezigheid van de heer Adr. v. d. Heijden, wegens ongesteldheid. Na een nieuwjaarsrede van de burgemeester, kon deze mede delen dat de begroting voor 1949 ook reeds door Ged. Sta ten was goedgekeurd, wel bijzonder vlug. Dan kwam nogmaals het verscharen van vee ter sprake, maar nu zal het toch wel de laatste keer zijn geweest. Een verheugend bericht voor velen was ook dat de straat belasting weer op het oude peil kon worden teruggebracht. Nieuwjaarsrede Burgemeester. Alvorens tot het behandelen van de agenda over te gaan, gaf de burgemeester een korte beschou wing over het afgelopen jaar. In 1948 waren geboren 160 personen, 131 personen hadden zich in de gemeente gevestigd, 43 waren er overleden, terwijl er 190 vertrok ken waren, zodat het inwoner aantal van 5712 was gestegen tot 5770. Nog steeds was er een schrei end gebrek aan woningen, maar ondanks alle pogingen was het gemeentebestuur er niet in ge slaagd om een enkele m3 bouw volume voor 1948 te krijgen. De burgemeester sprak de stellige verwachting uit, dat men dit jaar gelukkiger zou zijn. Hij bracht dank aan de com missie woonruimtewet, voor het vele moeilijke on ondankbare werk. Hij herinnerde voorts aan de reorganisatie van de brand weer, waardoor het corps een van de beste uit de omtrek was ge worden. Tweemaal werd door zeer snel optreden een brand in de kiem gesmoord, zodat de kos ten van de reorganisatie in ze kere zin al goed gemaakt waren. Hij bracht dank aan het gehele brandweerpersoneel. Gelukkig was er in 1948 geen enkele jongen uit Sprang-Capelle in Indië gesneuvel en hij hoopte dat zij allen ook dit jaar gespaard zouden blijven. Tot slot wenste hij de raadsleden en gemeentena ren alle goeds voor 1949. In enkele woorden dankte hem de heer Ros voor de uitingen van waardering en de goede wensen en wenste hem en zijn gezin we derkerig Gods beste zegen toe. Nadat de notulen waren vast gesteld werden enkele ingekomen stukken behandeld. Naar aanlei ding van de ontslagaanvrage van de heer v. Zeist als lid van de gemeenteraad dankte de voorzit ter hem en deelde mede dat in zijn plaats was benoemd de heer Kraak. De gemeentebegroting voor '49 was reeds door Ged. Staten goed gekeurd, zonder een enkele aan merking, hiervoor .verdiende de secretaris en zijn personeel een extra woord van waardering. Indertijd had de raad in ver band met de precaire toestand der gemeentefinanciën het besluit ge nomen de straatbelasting te ver dubbelen. Door een extra uitke ring uit het gemeentefonds van 9000.kon deze belastingver hoging nu weer ongedaan gemaakt worden. Betreffende het verscharen van vee, dat aldus B. en W., aan een halster diende te ^geschieden, vroe gen Ged. Staten de mening van de raad, naar aanleiding van een brief die zij van de Landbouwver- eniging te Sprang-Capelle hadden ontvangen. De voorzitter ontze nuwde de argumenten tegen die de vereniging naar voren bracht. Verschillende boeren waren van mening dat jong, schichtig vee niet dan met een halster ver- schaard kon worden, terwijl het onmogelijk was dat iedere dam afgesloten werd, zoals de vereni ging in haar schrijven wilde, om te voorkomen dat het vee op an dermans grond de boel zou ver nielen. De heer Maijers zou het be treurenswaardig vinden, wanneer de verordening doorgang vond. Het was dikwijls onmogelijk het jonge vee aan een touw te ver voeren. De heer v. Caem vond het min der juist dat de landbouwvereni- ging de raad had gepasseerd. Nu steunde hij in elk geval de hou ding van B. W„ anders was er misschien over te praten ge weest. De heer Maijers wees er op dat hier helemaal niet de bedoeling achter had gezeten om de raad te passeren, toen men deze brief schreef was de verordening van de gemeente reeds naar Ged. Sta ten. De leden, behalve de heer Ma ijers, steunden het standpunt van B. en W., met het gevolg dat de verordening gehandhaafd blijft. Een schrijven van £3ed. Staten betreffende de Fok- en Controle vereniging wees er op hoe de subsidie van de gemeente aan de ze vereniging absoluut niet nodig was; uit de rekeningen was geble ken dat de vereniging zichzelf kon bedruipen. Men besloot de subsidie niet meer te verlenen. Voorts besloot men aan de R.K. Middelbare Handelsavondschool te Waalwijk een subsidie te ge ven van 240. Aangezien de heer Genuit wet houder was geworden, vonden B. en W. het niet juist dat hij ook nog als voorzitter van de woon ruimtecommissie fungeerde, wan neer deze commissie advies aan B. en W. moest uitbrengen be treffende vorderingen. Wat be treft de verdeling van woonruim te zou dhr. Genuit normaal als voorzitter en als lid der commis sie blijven fungeren. De heer v. Caem werd met 5 stemmen geko zen om hem bij een vorderings kwestie te vervangen, de heer Spuijbroek kreeg 3 stemmen en één was er blanco. Tot lid van het Burgerlijk Arm bestuur te Sprang en te Capelle wreden resp. gekozen de heren J van Beek en A. J. Verhoeven. Een voorstel van B. en W. tot vaststelling van een regeling be treffende het financieren van de particuliere woningbouw, werd z. h. st. aangenomen. Deze regeling beoogt het verlenen van voor schotten onder verband van eer ste hypotheek aan niet-bouw- spaarders zowel als aan bouw- spaarders. Tot onderwijzeres aan de Open bare Lagere School werd met 6 stemmen benoemd Mej. B. Eel- zingh. Mej. Oerlemans kreeg 2 stemmen en 1 was blanco. Na enige tijd in gesloten verga dering te zijn geweest, besloot men het stuk grond tegenover het gemeentehuis voor 3410.— van de heer Dekkers te Kaatsheuvel te kopen. De andere, minder belangrijke punten van de agenda gingen zonder meer onder de hamer door. G. VAN LOON'S IMPORT-MIJ. In aansluiting op ons bericht omtrent de oprichting der N.V. G. van Loon's Import-Mij., alhier, kunnen wij nog mededelen, dat in de gehouden vergadering van aan deelhouders, naast de oprichter de heer Gerard Verwiel, is benoemd tot directeur dezer N.V., de heer A. G. M. A. van Tilburg. VAKGROEP SCHOENINDUSTRIE. De Raad van Bijstand der Vakgr. Schoenindustrie heeft besloten het Lederinstituut T.N.O. te Waalwijk vanwege de Vakgroep te subsidiëren met een bedrag van 7000. Verwacht wordt dat de an dere betrokken groepen ook een hoger subsidie zullen ge ven dan in 1948. Bij 't Lederinstituut T.N.O. is er op aangedrongen het re- searchewerk op het gebied van de schoenindustrie voort te zetten en uit te breiden. Hierbij is als onderwerp op gegeven het vraagstuk van de leestenbouw in verbond met de anatomie van de voet. Aan de Stichting Middelba re Vakschool voor de Leder en Schoenindustrie te Waal wijk is voor het eerste cursus jaar dat de Vakschool door de Stichting zal worden geëx ploiteerd vermoedelijk 1949 tot 1950 een subsidie toege kend van 5000. De verplich te- bijdrage voor de Bedrijfs groep Leder- en Lederver- werkende Industrie bedfaagt voor 1949 5850. In de vertegenwoordiging van de Vakgrbep in het be stuur van de Stichting Mid delbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie in de Commissie van Bijstand bij het lederinstituut T.N.O. en in de Commissie Vakopleiding van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken is de heer C. Mustert, die om gezondheids redenen heeft moeten bedan ken, vervangen door de heer C. Cloin. Uit mededelingen, die de Vakgroep had ontvangen, moest worden geconcludeerd, dat de vooruitzichten voor de schoenindustrie, in het bij zonder ten aanzien van over- leder en voeringleder, in 1949 geenszins gunstig zijn. De Bestuursinstanties van de Vakgroep blijven volhar den in hun actie om zo spoe dig mogelijk te komen tot op heffing van de prijsvoorschrif- ten voor schoenen. In ((•ver gadering is besloten daartoe opnieuw stappen te onderne men. De Raad van Bijstand zag in de plannen om te ko men tot een Groepsbeurs voor de Leder- en Schoenindustrie te Waalwijk niet voldoende heil om de medewerking van de Vakgroep daaraan te kun nen toezeggen. Het denkbeeld is naar vo ren gekomen, dat de schoen industrie in 1950 niet zou deelnemen aan de Utrechtse Najaarsbeurs in September en dat dan b.v. in October in de gebouwen en met de accomo- datie van de Ned. Jaarbeurs een afzonderlijke Beurs voor de Leder- en Schoenindustrie zou worden georganiseerd. Kou en griep heerscht allerwegen Mijnhardt Poeders zijn een zegen! In verband met het in bo venstaande vergadering be sproken punt de groepsbeurs te Waalwijk, kunnen wij nog mededelen dat de Raad van Bijstand van de Vakgroep Leder zich unaniem accoord verklaarde met het initiatief van Waalwijk en ook de Raad van Bijstand van de Vakgroep Detailhandel in sqhoenen, het zelfde besluit nam. Zeer zeker gunstige aspec ten voor de Groepsbeurs- plannen te Waalwijk, als is 't besluit van de schoenindustrie natuurlijk te betreuren. Niet temin is het ons bekend dat de voorbereiding der eerste beurs geregeld voortgang vindt en kunnen wij nog mee delen dat onze burgemeester de Shoe and Leather-fair te Londen zal bezoeken om zich ook te kunnen oriënteren op het terrein dec schoen- en lederbeurzen. LEZING. Op Woensdag 26 Januari a.s. houdt Dr. Win. Roukens, Directeur van het Rijksmu seum voor Volkskunde te Arnhem om 8 uur in Hotel Verwiel te Waalwijk 'n lezing over het onderwerp: „De Volkskunde-beoefening in Noord-Brabant, gezien in 't licht van het werk van het Rijksmuseum voor Volkskun de". Iedere belangstellende is bij deze door de Vereniging voor Heemkunde georgani seerde lezing welkom. R.K. MIDDENSTANDS VERENIGING. Woensdag 26 Januari a.s. om 8 uur wordt in hotel De Twee Kolommen de eerste al gemene vergadering in het nieuwe jaar gehouden. Spreker is de heer H. van Well, o.a. Directeur van de Gewestelijke Sociale Avond school, die enkele onderwer pen zal behandelen, welke momenteel in het middelpunt der belangstelling staan en die voor iedere middenstander van belang zijn. Voorts worden ook nog be sproken contributie-regeling en andere zaken. De werknemende Midden stand hield Vrijdag j.l. een propaganda- en oprichtings vergadering in Hotel Verwiel. De algemeen voorzitter van de centrale raad, de heer Hub. Dassen (2e Kamerlid) opende deze vergadering en sprak een welkomstwoord, waarin hij 't doel van deze vergadering uiteenzette. Hierna gaf hij het woord aan de bekende spreker Pater* J. Colsen C.M., algem. Gees telijk Adviseur van de W. M„ die de huidige stand der standsorganisaties schetste en uitvoeriger inging op de di verse problemen dienaan gaande. Sprekende over de W. M. zei Pater Colsen, dat deze organisatie was opge richt om te komen tot een meer zuivere verdeling van de standsorganisaties in de K.A.B. Dr. Poels z.g. was de promotor en de oprichter van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1