DE IMGSTEaaT Waalwijkseen Langstraatse Courant ELSHOUT VLIJMEN HAARSTEEG SPRANG Hoekje. GAPELLE WASPIK Steeds maar kuiperijen tegen Nederland in Lake Success. Vacantie-Spreiding, Voor BESCHUIT JAC. SARS DONDERDAG 27 JANUARI 1949 Uitgever IVaalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. Hl mm HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 9 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Ofschoon het nog volop winter is en de vacantie-tijd nog verre, wilden we er van daag toch al wat van gaan zeggen. In de bezettingstijd bleek het aan heel veel men sen onmogelijk te zijn om va cantie te houden. Een moder ne vacantie dan altijd. Want het behoort juist tot 't wezen van de moderne vacantie, dat de éne helft van het land gaat wonen in de andere helft, en de andere helft in de éne helft. In een moderne vacan- tie-tijd moet iedereen van zijn plaats geweest zijn: platte landbewoners gaan enkele dagen naar de stad, stadsbe woners gaan tussen de koeien slapen. Nu kan men er over twisten of dit ge-„reis" wel zou moeten voorkomen tij dens een vacantie, die men toch op de eerste plaats als rusttijd moet zien, maar er is rekening te houden met 't bestaande feit. Onder de bezettingstijd nu was er niet veel gelegenheid om te reizen. Het reizen op zich was nog minder plezie rig als het anders al is; boven dien liep men grotere geva ren om in handen van de Moffen te vallen, en: waar moest men naar toe? Het bui tenland was niet te bereiken, zodat dit afviel van de va- cantie-mogelijkheden. Grote scharen Nederlanders, die vóór de oorlog in de vacantie- maanden naar België, Luxem burg, Zwitserland enz. gin gen, werden nu gedwongen thuis te blijven of hun eigen land te gaan bekijken. Grote delen van dit eigen land echter waren ook ontoegan kelijk en bovendien hebben we in eigen gebied veel te weinig recreatie-mogelijkhe den voor onze dichte bevol king. Na de bevrijding werden de omstandigheden wel wat be ter, maar nog niet veel. Het reizen werd gemakkelijker en het binnenland weer ruim opengesteld, maar het buiten land Was en is nog steeds gesloten. Deviezen-moeilijk heden zorgden er voor, dat voor België, Luxemburg, Zwit seriand enz. landen van vacantie toekomstdromen bleven. Zeker, er gaan wel enkele gezelschappen en een aantal individuele toeristen naar die landen, maar op de duizenden, die vroeger gin gen, speelt hun klein aantal geen rol. In Nederland zelf zijn de mogelijkheden om va cantie te houden na de bevrij ding niet veel toegenomen en in verband met de industriali satie zullen ze in de toekomst eerder nog afnemen. Het is ook geen wonder dat er weer stemmen opgaan over vacantie-spreiding. Weer, want ook onder de bezetting hebben we die stemmen ge hoord. Toen wilde er echter niemand van weten: de plan nen kwamen van de Duitsers en hun medewerkers en wa ren dus al bij voorbaat ver worpen. Nu is dit gelukkig niet het geval en kan de zaak eens ernstig en objectief be keken worden. In het kort zit het zo: we hebben wel geen erg aangenaam klimaat in ons land, maar de zomer duurt toch langer dan alleen de maand Augustus. Die maand wordt echter alom als vacan- tie-maand gezien. Op de eer ste plaats komt dat natuurlijk door de regeling bij de scho len. Algemeen wordt bij deze instellingen in die maand va cantie gehouden. Precies no dig is dat echter niet. Ook Juni en Juli zijn, wat weers omstandigheden betreft, zeer geschikt om tijdelijk te gaan verhuizen naar een ander deel van het land. Wil men komen tot vacan tie-spreiding, dan zal men daarmee bij het onderwijs eerst moeten beginnen. Ook de verschillende vakgroepen kunnen echter een grote stoot in de goede richting geven. Zijn we goed ingelicht, dan is daar het probleem al aan de orde gesteld. Van de scholen hoort men echter nog niet veel. Toch zullen die het eerst moeten zijn. Wordt het niet hoog,tijd om ook daar de zaak te gaan bekijken, vooral als men dit jaar (1949) al iets bereiken wil? Wij menen, dat vacantie-spreiding voor een zeer groot deel van het Ne derlandse volk van voldoende belang is om goed en ruim bekeken te worden en er dus niet te laat aan te beginnen ABONNEERT U OP DE ECHO VAN HET ZUIDEN NOORWEGEN TEGEN TERUGTREKKING NEDERL. TROEPEN. De voorzitter van de Veilig heidsraad generaal Mac Naugh- ton, heeft in zijn openingswoord van de zitting van Dinsdagavond over de Indonesische kwestie ge wezen op tie conferentie van 19 landen in New Delhi. De afge vaardigde van India, die geen stemrecht heeft, nam het onder werp van de voorzitter over en drong er bij de raad op aan, de resolutie, die vorige week Vrij dag is ingediend, zodanig te wij zigen, dat zij overeenkomt met de resolutie van de conferentie van New Delhi. De Indische afgevaardigde wees er in de loop van zijn rede op, dat Nederland weinig kans op succes had met zijn „imperialis me", aangezien 19 landen en de Amerikaanse openbare mening zich tegen zijn politiek verzette. „Zelfs als Nederland een militaire overwinning behaalt, zou het an dere wapens het hoofd moeten bieden, zoals weigering tot samen werken en passieve tegenstand, welke wapens het machtige Britse rijk in India al had getrotseerd." De Noorse gedelegeerde, Fin Moe, een van de opstellers van de vier-mogendhedenresolutie, zei er niet zeker van te zijn, dat een onmiddellijk terugtrekken van de Nederlandse troepen uit republi keins gebied jui^t zou zijn. Moe wees er op, dat hij voor de vier- mogendhedenresolutie was, welke de kwestie van het terugtrekken der troepen overlaat aa nde te vormen commissie der Verenigde Naties. De Egyptische gedelegeerde sloot zich aan bij de woorden van de afgevaardigde van India. Naar bericht wordt had hij voor de zit ting getracht vijf andere leden te overreden soortgelijke wijzigingen in de voorgestelde resolutie aan te brengen als de Indische afge vaardigde voorstelde. Egypte is het enige lid van de Veiligheids raad, dat heeft deelgenomen aan de conferentie van New Delhi. Uit de rede van zijn algevaardig de bleek niet of Egypte amende menten op de resolutie zou indie- n. Sir Alexander Cadogan, de Britse gedelegeerde, deelde de raad mee, dat zijn land bereid is het voorstel der vier mogendhe den te steunen. C.v.G.D. noemt herstel republikeins gezag nodig. De Commissie voor Goede Diensten heeft een telegram aan de Veiligheidsraad, gedateerd 25 Jan., voor publicatie vrijgegeven. De Commissie brengt in dit stuk verslag uit van de corresponden tie over de status van de republi keinse leiders en zij behandelt de kwesties van de republikeinse missie naar Lake Success en het federaal-republikeins overleg. Het telegram besluit met een beschrijving van de militaire toe stand in de sinds de vorige maand door Nederlandse troepen bezette gebieden. De Commissie verklaart dat het Nederlands gezag niet verder strekt dan het gebied aan weerskanten van de hoofdwegen, zodat de guerillas hun terroristi sche activiteit ongehinderd kun nen voortzetten. De Commissie acht „actief pa trouilleren, bij dag en nacht" de enige remedie, maar voegt er aan toe van Nederlandse bevelheb bers „in sommige gevallen" te hebben vernomen, dat daartoe niet genoeg troepen beschikbaar zijn. Een staken der vijandelijk heden, zoals de Veiligheidsraad verlangt, acht de Commissie uit gesloten zo lang aan republikein se zijde geen gezag bestaat, dat het einde van de guerilla-actie kan gelasten. NAAR EEN NIEUWE WINKELSLUITING. Er is een voorontwerp van wet verschenen tot regeling van de winkelsluiting, aan de inhoud waarvan wij het volgende o.m. ontlenen Alle winkels moeten gesloten zijn gedurende de Zondag, en voorts op Donderdag voor 5 en na 21 uur en op de overige werk dagen voor 5 en na 19 uur. Af wijkingen voor enkele dagen voor St. Nicolaas en Kerstmis en, voor bepaalde tvinkels, op 30 of 31 December. Alle winkels moeten bovendien gesloten zijn op Dinsdag na 13 uur. Deze middagsluiting kan we gens plaatselijke bijzondere, om standigheden door de gemeente raad onder goedkeuring van de kroon vervangen worden door sluiting gedurende een morgen of een andere middag, met uitzonde ring van Donderdagmiddag. Geen sluiting voor de weken, waarin algemeen erkende christ. feestda gen vallen, op enkele dagen voor St. Nicolaas en Kerstmis en, voor bepaalde winkels, op 30 of 31 December. Voorts kan de gemeenteraad 'n aantal uitzonderingen toestaan. Raadsvergadering. Openbare vergadering van de raad dezer gemeente, te houden op Vrijdag 28 Januari 1949 te 7 uur precies ten gemeentehuize. Agenda Opening. Vaststelling notulen vergade ring 22 December 1948. 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. tot toekenning van premie voor wo ningverbetering ten behoeve van het pand Heistraat 30. eigenaar M. v. Drunen. 3. Voorstel van B. en W. tot toekenning van een subsidie grpot 10.per leerling uit deze ge meente, zulks wegens bezoek van de Lagere Landbouwschool te Nieuwkuijk. 4. Voorstel tot vaststelling van de vergoedng per leerling voor het jaar 1949 voor het bijzonder lager onderwijs. 5. Voorstel tot wijziging der gemeentebegroting 1948 en 1949. 6. Voorstel tot wijziging der gemeentelijke pachtvoorwaarden. 7. Aangehouden voorstel van B. en W. tot herziening van het besluit van de raad d.d. 29 Octo ber j.l. i.v.m. benoeming van ge- meentepersoneel. Na behandeling van punt 7 zal door de heer F. van Vliet, lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, een uiteenzetting gegeven worden aangaande de financie ringsmogelijkheden bij particuliere woningbouw. 8. Voorstel tot vaststelling van een hypotheekregeling woning bouw. Uitvoering ten bate van Katholiek Thuisfront. Met medewerking van de zang vereniging der Meisjescongregatie onder leiding van de heer Ver hoeven uit Waalwijk, brachten de jeugdige toneelspelertjes van de K.A.B. wederom voor het voet licht „Venite Adoremus", een Kerstspel in drie bedrijven. De opbrengst hiervan kwam geheel ten goede aan de plaatselijke kas van Katholiek Thuisfront. De voorzitter van de K.A.B. heette allen welkom. Met de me dewerking van de ZeerEerw. Hr. Pastoor kunnen wij thans een ex tra uitvoering geven voor Kath. Thuisfront, aldus spr. Als er ie mand is waarvoor gewerkt moet worden, dan zijn zij het, die over zee hun plicht moeten doen voor ons vaderland. Het verheugde hem dan ook te kunnen constate ren dat de zaal goed bezet was. De leider van het Jeugdtoneel onderstreepte nogmaals de woor den van de voorzitter, waarna hij in het kort de inhoud van dit Kerstspel weergaf. Over het spel der jongens kun nen we tevreden zijn, dit was een stuk beter dan de eerste maal. Er werd veel vlotter gespeeld en al les op het toneel sprak van een goede verzorging. Tussen het eerste en tweede bedrijf zong de zangvereniging van de Congregatie een tweetal Kerstliederen. Tussen het tweede en derde be drijf werden de familieleden van onze jongens overzee en de me dewerkers van Katholiek Thuis front op het toneel ontboden. Hier werd een door de heer Joh. van Venrooij zelf vervaardigde decla matie ten gehore gebracht. Het maakte diepen indruk door het zo hartelijk medeleven met onze jon gens overzee. Aan het einde dankte de secre taris van Katholiek Thuisfront voor de hartelijke en spontane medewerking van de zijde van de K.A.B. ontvangen. De K.A.B. kan terugzien op 'n zeer geslaagde uitvoering. Jammer is het dat enkelen achter in de zaal zich niet goed wisten te hou den. Weten zij niet dat zij èn de spelers èn het publiek daarmede een hoop last aandoen Een goede vangst. Zondagmorgen j.l. had de heer W. Kivits alhier een goede vangst door een snoek te vangen met 'n gewicht van 11 Yz pond, terwijl hij er des middags nog twee ving met een gewicht van tien pond samen. Feestvergadering K.A.B. Maandag 24 Januari hield de K.A.B. afd. Elshout haar jaarlijks terugkerende feestvergadering. De opkomst was buitengewoon. Mede waren aanwezig de Eerw. adviseur kapelaan v. d. Berg. de ZeerEerw. Heer rector Rooijak kers, alsmede enige Eerw. Broe ders van het St. Antoniusgesticht alhier. Te ruim 7 uur opent de voorzitter deze bijeenkomst. Hij heet de aanwezigen hartelijk wel kom. Het verheugde spr. zoveel leden aanwezig te zien, waarbij hij terloops opmerkte dat, wan neer straks de jaarvergadering zal worden gehouden, ook dan allen present dienden te zijn. Voor de versterking van de in wendige mens was gezorgd. Dit jaar was afgeweken van het pro gramma om door'' eigen krachten het aangename gedeelte te verzor gen, daar deze mensen te druk bezet zijn. Daarom zullen thans een humorist en een accordeonist optreden om dit deel te verzor gen. Ik hoop, aldus spr., dat deze beide heren ons enige aangename uren zullen verschaffen. Als hu morist fungeerde de heer Jan v. d. Griendt uit Waalwijk, terwijl als diens partner de heer Frans v. d. Straeten optrad. Al direct wist de heer v, d. Straeten de hele zaal met zijn bekende schlagers in be weging te brengen en wel zo dat aanstonds iedereen volop in een feestelijke stemming verkeerde. Maar nog hoger steeg het en thousiasme toen de heer van de Griendt voor het voetlicht kwam. Wat een programma had hij ons te bieden. Voor elk wat wils, hu moristisch, dramatisch en politiek. Deze man bleek bekwaam allen de gehele avond te boeien. Als humorist is hij de man die de ge hele K.A.B. in vuur en vlam kan zetten waar ook hij een der K.A. B.-leden uit de afd. Waalwijk is. Dat hij een organisatieman is, be wees zijn entréelied, dat getuigde van organisatiegevoel. Hij is gaar ne aan te bevelen in andere afde lingen. Gaarne zullen wij hem bij een volgende gelegenheid zien op treden. Maar ook in de vereniging zelf schuilen goede krachten. Door een van onze leden werden een tweetal plaatselijke liedjes voor gedragen, wat hem een compli ment van de heren v. d. Griendt en v. Straeten bezorgde. Met genoegen kan de K.A.B. op deze avond terugzien. In zijn slotwoord sprak de voorzitter de hoop uit dat allen a.s. Maandag 31 Januari present zouden zijn op de belangrijke jaarvergadering. Vlijmens Mannenkoor beschikt, wel tot zijn recht komen. Wij ver wachten dat beide avonden de zaal te klein zal zijn. Buurtver. Eendracht maakt Macht Zaterdag 29 Jan. houdt boven genoemde buurtvereniging haar jaarlijkse feestavond in café H. Boom. Het bestuur heeft alles in het werk gesteld, om ook deze feestavond zo gezellig mogelijk te maken. Een goed orkest zal de stemming wel verhogen. Rattenbestrijding. Het Gemeentebestuur maakt be kend dat degenen die last van ratten hebben, bestrijdingsmidde len kunnen bekomen in het pak huis, tegen geringe kosten. Vlijm. Boys IGudok I. Zondag speelt Vlijmen 'n thuis wedstrijd tegen Gudok. Deze wed strijd is voor beide ploegen van groot belang, omdat beide nog niet geheel veilig staan en men kan dus een spannende wedstrijd verwachten. In Tilburg won Vlij men met 1—0. Indien Vlijmen Zondag volledig uit kan komen, wat niet zeker is, daar H. van Overdijk, die Zondag geblesseerd werd, nog niet hersteld is, blijven de puntjes wel in Vlijmen. Supporters, Zqndag allen pre sent en moedigt uw mannen eens flink aan. Uitvoering. Zondag presenteerde Willem Hart in de zaal Toonkunst van dhr. Joh. Peijnenburg „Het Biecht geheim" van Pastoor Prionx. De publieke belangstelling hadden wij nog groter verwacht, daar Wil lem Hart meermalen met groot succes te Vlijmen speelde. Ditmaal heeft het publiek weer kunnen genieten van een prachtig drama, dat door de spelers stuk voor stuk goed vertolkt werd. Gaarne zien we Willem Hart nog eens terug. Brand. Maandagmiddag loeide de sire ne; er was brand ontstaan in de woning van de landbouwer A. Ekels, Meliestraat. De brandweer was spoedig ter plaatse, maar kon weer inrukken daar de toegesnel de buren en voorbijgangers met vereende krachten het vuur spoe dig meester waren.- De vermoede lijke oorzaak: kortsluiting. Uitvoering. Zangvereniging Vlijmens Man nenkoor afd. gemengd koor, zal op Zondag 30 Januari voor ere leden, donateurs en begunstigers en Zondag 6 Febr. voor het pu bliek opvoeren de schitterende onerette: „De Meikoningin van Geleen", zangspel van Carel Hamm, onder algemene leiding van Mich, van Heivoort. Reeds maanden wordt er druk gerepe teerd om het grote succes van Vlijmens Mannenkoor, behaald met de operette Nelly te evena ren. Wanneer allen hun best doen is uit deze operette nog meer succes te behalen. Het mooie snel en de zang die zich met elkaar afwisselen, zal door de goede to neelspelers en solisten waarover Kruisboog. Zaterdag 22 Jan. had de twee de onderlinge koppelwedstrijd plaats van het kruisbooggezel schap „Onderlinge Vriendschap", gevestigd in café W. v. d. Loo, waarmee dan ook enkele koppels verschoven zijn. De stand is thans als volgt 1. M. v. Ravensteijn-Ant. Tim mermans 219 punten; 2. Th. van Gestel-Bertus v. Bokhoven 209 p.; 3. Sjef v. Beijnen-Koos Tim mermans 209 p.; 4. W. v. d. Loo- W. v. Beijnen 209 p.; 5. J. Ee- kels-J. Beekmans 208 p.; 6. W. Koks-Fr. v. d. Dungen 205 p. 7. J, Kuijs-L. Koensen 205 p.; 8. A. v. d. Dungen-Jok de Vaan 201 punten. Zaterdag 29 Jan. a.s. zak de 3e onderlinge koppelwedstrijd, te be- gezet. Met spanning wordt er ge streden. T uinbouwvereniging. Maandagavond hield de Tuin- bouwvereniging in café J. v. Oijen haar jaarvergadering. Nagenoeg alle leden, ruim 40, waren aanwe zig. Voorzitter M. v. Engelen heette de leden welkom en deed enkele huishoudelijke mededelin gen. De secretaris A. van Oijen, gaf een verslag over het afgelo pen jaar, terwijl penningmeester J. v. Delft kon mededelen dat er een bescheiden batig saldo was. Besloten werd o.a. om dit jaar wederom een excursie te onder nemen, waarheen zal nog nader worden vastgesteld. Hierna werd 't woord verleend aan de heer J. Vinkenvleugel uit Drunen van de Rijksvoorlichtings dienst, die e'en spreekbeurt hield over de teelt van frambozen. De ze teelt, die hier vroeger vrij alge meen werd beoefend, was de laat ste jaren sterk afgenomen vanwe ge de optredende ziekten, doch zou nu, bij aanplant van ziektevrij plantmateriaal, weer geschikt be oefend kunnen worden. De voorz. dankte de spreker en sprak de hoop uit dat de boe- rentuinders hier nog veel van zijn adviezen zouden mogen profite ren. Toneel. A.s. Zondag komt de toneel vereniging uit Acht in café J. v. Oven met het toneelspel van Kees Spierings „Dorp in onrust". Tussen Haarsteeg en Acht be staat reeds vele jaren een uitwis seling op gebied van toneelzo bracht „Ernst en Luim" verleden Zondag een bezoek aan Acht en speelde daar met groot succes haar eigen repertoire. Collecte P.I.T. De alhier gehouden collecte ten bate van het Prot. Interkerke lijk Thuisfront, voor de arbeid on der de militairen in Indië, heeft in Sprang opgebracht 130.76 en in Vrijhoeve-Capelle 39.63, sa men dus 170.39. In Capelle kon de collecte door gebrek aan col lectanten nog niet worden gehou den en zal deze week plaats vin den. Een woord van dank aan de ijverige collectrices voor hun me dewerking in deze en aan de inge zetenen voor de steun is zeker op zijn plaats. Door het plaatselijk comité is tevens reeds een actie ingezet tot verzameling van boeken en tijd schriften voor onze jongens in In dië, waaraan wij hopen dat alle ingezetenen ook zullen medewer ken. ONDERNEMINGSRADEN. IV. Na, wat men zou kunnen noemen, de algemene be schouwingen die we van de ondernemingsraden hielden in de voorgaande drie artikelen, komen we nu tot de behan deling van het wetsontwerp er op. Evenals we dat deden bij de behandeling van het wetsontwerp op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie, zullen we ook uit het wetsont werp op de ondernemings raden de hoofdzaken nemen en wel vooral die onderwer pen, die straks voor de prac- tijk en het zakenleven van 't meeste belang zullen zijn. Dit zijn dan o.a. de instelling zelf, de samenstelling en de be voegdheden. In art. 2 van het Wetsont werp wordt aan het hoofd van een onderneming, waarin 25 of meer werknemers werk zaam zijn, de verplichting op gelegd een ondernemingsraad in te stellen. Deze instelling moet dan geschieden op een door de Minister te bepalen tijdstip en behoeft niet voor alle delen van het. bedrijfs leven gelijk te zijn. Voor som mige takken van ondernemin gen zal het dus langer duren alvorens een ondernemings raad wordt ingesteld, dan voor andere. Dit staat mede in ver band met de organisatorische ontwikkeling, die voor ver schillende takken van het be drijfsleven ook verschillend is. In sommige delen is het orga nisatie-leven, zoals dat uit komt in de vak- en standsor ganisaties, veel meer ontwik keld als in andere delen. Voor een perfect werken van de ondernemingsraden nu is het nodig, dat zij gebaseerd zijn op goed werkende vrije orga nisaties. In deze vrije organi saties immers worden, zowel werkgevers als werknemers, voorbereid op het „hanteren" van de ondernemingsraden. Hier worden hun zou men kunnen zeggen de begin selen van de economische de mocratie bijgebracht. Geen wonder dan ook dat men met het tijdstip van instelling der ondernemingsraden hiermede rekening wil houden. De re gering noemt zelf nog andere motieven op om het tijdstip van invoering van sommige ondernemingen later te leg gen. Zo meent zij dat dit ook nodig is voor ondernemingen, die zich sterk verplaatsen en nu eens in Nederland en dan weer in het buitenland werk zaam zijn met ongeveer de zelfde arbeidskrachten. Dit motief kunnen we billijken. Dat doen we echter niet het derde motief, dat de regering aanhaalt. Dit komt hierop neer, dat de regering onthef fing wil verlenen voor het in stellen van ondernemingsra den- aan de Overheidsinstel lingen „waarvan 't vraagstuk der personeelsvertegenwoor diging veelal een bijzonder karakter draagt". Nou zien wij tot nu toe nog niet in, waarin dat bijzonder karakter bestaat. We begrijpen, dat bij Overheidsinstellingen de overheid zelf als ondernemer optreedt en niet een particu lier persoon. We weten ook, dat de lonen van de arbeiders bij die overheidsinstellingen en ook de werktijden etc., van bovenaf geregeld worden. Maar wat voor verschillen dat nu meebrengt voor de onder nemingsraad, is ons niet dui delijk. De overheid is zelf, als on dernemer, toch niet bang voor het invoeren van economische democratie; iets waartoe zij de particuliere ondernemer verplicht? Als dit het geval is, zou de Overheid wel een zeer slecht voorbeeld geven. De regering ziet toch de onder nemingsraden niet te veel als strijdcolleges? Men zou 't uit bovenbedoeld standpunt bij na gaan concluderen. Dan is ze er echter wel hevig naast en lijkt het ons goed, dat de niet-links georiënteerde ka merleden bij de behan deling van het wetsontwerp, ten aanzien van bovengestel de vraag, voldoende zekerheid proberen te krijgen. Misschien zijn we er zelf helemaal naast en bestaan er werkelijk voor de overheidsinstellingen af doende redenen, die wij niet zo gauw zien. Gaarne houden we ons aanbevolen voor voor lichting door een of andere deskundige. K. H. Onderscheiden. Dezer dagen ontving de familie Kraak bericht uit Indonesië, dat hun pleegzoon, sergeant H. Koe nen, een koninklijke onderschei ding heeft gekregen voor verleen de jnedische hulp en wel de zil veren ere-medaille met de zwaar den, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Zoals reeds werd gemeld hoopt op Maandag 31 Januari a.s. de heer Antonius V/. H. Smeur de dag te herdenken waarop hij vóór 60 jaren werd aangenomen als lid der St. Vincentiusver'eniging al hier. Op die dag zal in de paro chiekerk om 9 uur een plechtge H. Mis van dankbaarheid worden opgedragen, terwijl van 11.30 tot 12.30 uur een receptie zal worden gehouden in hotel v. Iersel alhier. Uitvoering. Zaterdag en Zondag gaf „En- tre Nous" een uitvoering in de zaal van hotel v. Iersel, vooraf gegaan door een kort concert van de harmonie „Volksvlijt en Volks vermaak", welke onder leiding van de heer Chr. Kuijten als hoofdschotel bracht Faust-Ballet van Gounod. Dit bekende nummer werd op voortreffelijke wijze uit. gevoerd en getuigt van de kunde en de voortdurende ijver van di recteur en werkende leden. Hierna werd door Entre-Nous opgevoerd het toneelspel „De mo len van Sanssouci". Ook zij had veel succes met stuk en spel. Het spel was in alle bedrijven succes vol te noemen, terwijl het tweede bedrijf het mooist van inhoud was en zeer verfraaid werd door het schitterend decor. Het is, zoals de heer Brokx na afloop zei, of Entre Nous nog steeds crescendo gaat en de har monie steeds grotere muzikale prestaties gaat leveren. De heer Kamp dankte hierna de heer Brokx voor zijn welgemeen de woorden en het publiek voor de aandacht en het applaus. De op deze avonden gehouden collecten voor Kath. Thuisfront bracht in totaal ruim 60.— op. Agenda. Zaterdag en Zondag komt de toneelver. „Henry Belletable" met „Peerke de Sukkelaer" in de zaal van de kleuterschool. Aanvang half acht. Zaterdagavond in hotel van Iersel een Scheveningse bridge drive tb.v. de Niwin. Aanvang 7.45 uur. Vrijdag 27 Jan. a.s. filmvoor stelling voor landbouwers en fruit telers in hotel Roovers-Montens. Aanvang 7 uur. Toegang gratis. Uilvoering. Het comité van Herwonnen Le venskracht en de leden van de K.A.B. afd. Raamsdonk hadden Zaterdagavond in de zaal van de heer C. Nieuwenhuizen een avond georganiseerd ten bate van Her wonnen Levenskracht. Medewer king verleende het toneelgezel schap „Excelsior" van de K.A.B. afd. Geertruidenberg. Deze avond is, zowel financi eel als voor de spelers een waar succes geworden. De heer T. de Groot, lid van het comité, sprak een kort ope ningswoord. Spr. zei o.m. dat de strijd tegen de verschrikkelijke t.b.c. onverminderd moet worden voortgezet. Om diegenen, zo ging hij verder, die door deze ziekte aangetast zijn, de helpende hand te bieden, is de geldelijke steun van allen nodig. Ook dankte hij donateurs, leden en begunstigers voor hun vlotte steun en mede werking. Hierna sprak een lid van de toneelver. „Excelsior" een korte inleiding betreffende het toneel stuk „De drievoudige wijsheid van vader Wang", een Chinees drama in 4 taferelen door Henry Gheon. Dit stuk, dat door zijn schitterende decors, verlichting en costuums een fantastische sfeer schiep, is door de spelers op su blieme wijze opgevoerd. Na afloop sprak een van de spelers een woord van dank en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1