Waalwijkse en Langstraatse Courant FABRIEKSBEMOEIING EN PERSONEELSVERENIGING Kring voor Natuurstudie W, LWÏK P&uitn/Ae. Doe gewoon Waarom de K.A B. hier afwijzend tegenover staat. Onaanvaardbaar De nieuwe resolutie over Indo nesië in de Veiligheidsraad, waa^j van verwacht wordt, dat zij dooi de raad zal worden aangenomen, vindt in Nederland begrijpelijk 'n zeer ongunstig onthaal. DONDERDAG 27 JANUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 9 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". In de 1.1. Maandag gehouden ontwikkelingsavond van de K.AJ3. sprak de secretaris van het hoofdbestuur de heer Dré de Wolf over „Fabrieksbemoeiïng en personeelsver. eriging" en over het standpunt dat de K.A.B., opkomend voor de vrijheid en de rechten van de arbeiders, hierte genover inneemt. Hij zag in de fabrieksbemoeiïng, die zich op verschillende manieren uit, een beknotten van de vrijheid van de mens- arbeider en een belemmering van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid, die hij zelf ter hand moet nemen. EEN ACTUEEL VRAAGSTUK De fabrieksbemoeiïng is na de oorlog langzamerhand een ac tueel vraagstuk en een punt van meningsverschil geworden. De bedrijven gaan zich niet ai- leen bemoeien met de arbeider, maar ook met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn gezin. Er zijn personeelsverenigingen opgericht, er zijn fabrieksbibliotheken, fa- briekscantines, er zijn sociale dien sten in- en sociale verzorgsters aangesteld, die zich in de gezin nen dringen. Hiertegen verzet zich de K.A.B. omdat de mens zelf moet zorgen zijn einddoel te bereiken, omdat hij zelf verantwoordelijk is. Er zijn ver doorgevoerde fa- brieksbemoeiïngen, zoals bij Phi lips, Stork e.a., er zijn ook min der ver gaande, maar steeds wordt de mens in een keurslijf ge drongen, dat hem zijn persoonlijk heid doet verliezen. HOE HET GROEIDE, Voor de oorlog leefden wij in een uitgesproken liberaïistisch-ka- pitalistisch tijdperk, waarin de factor arbeid op de tweede plaats kwam, na de factor kapitaal. De arbeider, die toch een onmisbare factor was, telde niet mee. Dit is niet juist, kapitaal en ar beid moeten- samengaan, het- ver stand en de, wil van de arbeider moeten ingeschakeld worden in het mede-beoordelen en mede-be slissen, zoals de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie dit zal ver wezenlijken. Nu leven we in een over gangstijd, die meegebracht heeft dat men anders tegen de mens arbeider is gaan aan kijken. Op verschillende manieren uit zich deze gewijzigde houding. Men poogt de arbeidsvreugde te doen herleven, men past personeel-se- lectie toe, men geeft kadercursus sen voor het leidinggevend perso neel, men probeert de arbeid te splitsen, men geeft rustpozen, laat gymnastiek beoefenen, men be steedt aandacht aan de sociale verzorging en aan de vakoplei ding. En ook de personeelsvereni ging, die beslag legt op de arbei der na werktijd en buiten de fa briek, is een uiting van dezelfde geest. Men wil de onderneming tot een werkgemeenschap maken. Nu wordt de belangrijkheid van een gemeenschap afgemeten naar het doel dat die gemeenschap nastreeft en wanneer men dit criterium aan legt, dan zijn er drie natuurnood zakelijke gemeenschappen, te we ten het gezin, de kerk en de staat, de andere gemeenschappen zijn kunstmatig, zoals de vele soorten verenigingen, of feitelijk noodza kelijk, zoals de onderneming, die produceert om in de behoefte van de mensen te voorzien. Doel van de onderneming is dus de produc. tie en niets heeft de onderneming te maken met de geestelijke en culturele ontwikkeling van de ar beider, dit is een taak van de drie natuur-noodzakelijk gemeenschap pen. VORMEN VAN FABRIEKSBEMOEIÏNG. Er zijn verschillende -vormen, waarin de personeelsvereniging naar voren treedt. De allerslecht ste vorm is wel, dat de directie het initiatief neem tot deze vere niging; een rechtstreekse bemoei ing van de onderneming dus met het culturele en geestelijke leven van de arbeider. Soms gaat het zo ver dat de directie het lidmaat schap van deze vereniging a.h.w. verplichtend stelt, door niet-leden het eerste te ontslaan, hen geen kans op promotie te geven etc., ook dit blijkt voor te komen. Kortom deze vorm van bemoeiing is een „gedwongen culturele win kelnering". die rechtstreeks staat tegenover hetgeen de K.A.B. na streeftde vrije arbeider-mens moet in Zijn vrije tijd-ook werke lijk vrij zijn. Ook wanneer de vereniging tot stand komt op gezamenlijk initia tief van personeel en directie gel den dezelfde bezwaren. Zelfs wanneer de personeelsvereniging geboren was uit het eigen initia tief der arbeiders, buiten de di rectie om, los van de onderne ming, zonder subsidiëring etc., dan nog was het verwerpelijk, omdat de menselijke persoonlijk heid in zijn ontplooiing wordt beknot, omdat de arbeider uit zijn gezin, zijn kerkelijke vereniging, het parochiële leven wordt ge haald en omdat de katholieke sfeer teloor gaat. Er zijn mensen die menen dat de fabrieksvereniging verwerpelijk is omdat zij neutraal is en ge- Enige jaren geleden gold in onderwijskringen het woord „vernieuwing" als toverfor mule. Deze vernieuwingsrage is intussen geluwd en de in het vooruitzicht' gestelde gouden bergen zijn nooit komen op dagen. Nu is het steeds zo met der gelijke ideëel gerichte uitspat tingen, dat het vooral de daad is die wonderen verricht. En die daad is gesteld. Wel erg laat. Te laat? Op Zaterdag 24 April 1948 werd te Utrecht een congres belegd van Kweekschooldirec teuren en -leraren en perso neel bij het l.o., om te komen tot herscholingscursussen voor Onderwijzers. Let wel: alleen voor het vak Plant- en Dierkunde. U moet weten, dat dit vak op de La gere School het minst bedeeld is van alle. Als vrucht van dit congres, is als eerste in ons land dezer dagen te Waalwijk een derge lijke herscholingscursus be gonnen. De cursus diende zich aan onder de naam „Kring voor Natuurstudie Waalwijk". In deze éénjarige cursus krijgen de deelnemers in een 16-tal lessen de meest primai re begrippen over planten en mengd, en inderdaad zijn dit gro te gevaren, maar niet de voor naamste. Zelfs al was er in een katholiek milieu een vereniging met uitsluitend katholieke leden en deed men alleen dingen die ze delijk godsdienstig goed zijn, dan zou men er zich nog tegen moe ten verzetten, omdat dan nog de vrije persoonlijkheid wordt be knot, omdat 't recht van de mens zich te verenigen, verkeerd wordt gebruikt. Want de kunstmatige gemeenschappen moeten de na- tuur-noodzakelijke aanvullen, zo staan b.v. alle organisaties van de K.A.B. gezin en kerk bij, ter wijl de personeelsvereniging en kel een instrument is om de con centratie op het bedrijf te ver sterken, zij haalt de mens uit zijn gezin, richt heel zijn denken en al zijn doen en laten op de onder neming, zij stempelt hem tot een mens van die onderneming, die er niet alleen werkt, maar ook in hetzelfde verband zijn vrije tijd doorbrengt, die koopt in de win kels van 't bedrijf, wiens kinderen naar de scholen van het bedrijf j gaan, wier huwelijks- en andere moeilijkheden door de sociale dienst van het bedrijf worden op- I gelost, kortom hij wordt 'n mens die iedere persoonlijke vrijheid verliest, die overal en in alles er aan herinnerd wordt dat hij in dat bedrijf werkt. Nu zal in de meeste bedrijven die fabrieksbemoeiïng zich wel niet zo ver uitstrekken, maar ie dere vorm van deze bemoeiing met het persoonlijk leven van de arbeider en in zijn tijd buiten de fabriek is verkeerd. Iedere vorm van vereniging moest bestreden worden, 'om bovengenoemde rede nen niet alleen, maar ook omdat in deze noodzaketijk neutrale en j. veelal gemengde verenigingen een gevaar schuilt voor zijn katholici teit, die hij als onomstotelijk prin cipe ook in het bedrijf moet hand haven. De arbeider moet niet lan ger lopen aan de leiband van het ondernemingskapitaal, maar er vrij en evenwaardig naast staan, hij moet een vrije persoonlijkheid blijven, die voor al zijn daden en voor zijn gezin en zijn persoonlijk leven zelf de verantwoordelijkheid draagt, die graag werkt voor de onderneming, maar er geen slaaf van wordt. Om de actualiteit en de be langrijkheid van dit onderwerp hebben wij er graag wat meer aandacht aan besteed. l'Extrèmes se touchent, de uitersen raken el kaar, voor de oorlog werd de ar beider behandeld als een machine onderdeel, nu omgeeft men hem met te veel zorg (niet alleen uit menslievende motieven natuur- lijk) een gulden middenweg lijkt ons het beste. dieren voorgezet; weliswaar in een enigszins andere vorm dan dit de Kweekschool en de Lagere School tot nu toe ver mochten te doen, maar niette min op eenvoudige en begrij pelijke wijze. Als deelnemers van deze cursus, die op de eerste plaats voor Onderwijzers is ontwor pen, maar daarnaast voor Jeugdleiders en andere be langstellenden geschikt bleek, hebben zich een 40-tal per sonen laten inschrijven. Aanvankelijk was met een groter aantal personen in zee gegaan, waarvan Verschillen den zich later op mysterieuze wijze hebben teruggetrokken. Toch mag het aantal niet on gunstig genoemd worden, we tende, dat vooral Onderwij zers door veelzijdige beslom meringen vaak moeilijk tijd geld voor een dergelijke cur sus kunnen vrijmaken. Maar zij zijn gekomen. Van één school maar liefst 5 man personeel! En nu gaat het wonder ge schieden. Nu gaat een schare van 40 opvoeders minstens het twin tig-voudige van dit getal jon gens en meisjes de ogen ope nen voor alles wat er in de natuur te zien en te beleven valt. En zo is voor onze streek een werk aangevangen, dat zijn consequenties met zich zal brengen! De Kring, die gevestigd is in de achterzaal van Hotel Verwiel, houdt tot 19 Mei elke Donderdagavond een bijeen komst, waarbij de meest in teressante onderwerpen uit de planten- en dierenwereld ter sprake komen. Het behandel de van elke avond krijgen de cursisten aangeboden in de vorm van een keurig gesten cilde les. Het is nog niet te laat. U kunt als Onderwijzer of Jeugdleider nog toetreden. Komt U vanavond eens pools hoogte nemen. U bent welkom! Volgens het Benelux-ver drag zullen de accijnzen op zout, geslacht en sigaretten papier moeten verdwijnen, terwijl in België en Luxem burg de accijnzen op koffie, benzol, azijn, margarine en andere vetten worden afge schaft. Bij ons zullen de prij zen van bier en zout dalen. Bij Tegal op Java is een trein ontspoord door sabotage, waarbij 7 doden te betreuren vallen. Als de Marshall-hulp niet tegenvalt, is het te ver wachten dat het tabaksrant soen verhoogd wordt en 1 Jan. 1950 't rokertje vrij komt. De nieuwe resolutie van Amerika c.s. In welingelichte kringen te Den Haag gaf men te verstaan, dat zij voor Nederland moeilijk te aan vaarden is. O.a. beoogt zij een herstel der republiek en de be voegdheden van de nieuwe com missie van de Ver. Naties zijn veel te uitgebreid. Practisch komt alle macht in handen van de Ver. Staten te liggen. Daarenboven geeft zij een vol komen suprematie der republiek over de andere deelstaten. In een voor de buitenlandse persvereniging in Nederland ge houden rede heeft minister Stik ker verklaard, dat hij slechts cha os verwachtte, wanneer de reso lutie ongewijzigd aanvaard zou worden. Chaos in Indonesië en vervolgens chaos in Nederland. Ook hij keerde zich tegen de enorme bevoegdheden der nieuwe commissie, die over vitale kwes ties zou moeten beslissen zonder echter verantwoordelijkheid voor rust en orde te dragen. De minister gaf voorts uiting aan zijn teleurstelling over de wij ze, waarop de wereldpers over Indonesië bericht. De Maasbode betoogt, dat Ne derland met deze resolutie niet accoord kan gaan. Speciaal be zwaar wordt aangevoerd tegen de exorbitante bevoegdheden van de Commissie der Ver. Naties. De N. Rott, Crt. noemt de re solutie een poging om Nederland onder curatele te plaatsen. Zij be tekent een inmenging in Neder lands beleid, die zelfs zó ver gaat dat bij uitblijven van overeenstem ming tussen partijen het geschil van een arbitrale uitspraak aan de Raad wordt onderworpen aldus genoemd blad. Te Lake Succes heeft men van Franse zijde te verstaan gegeven, dat Frankrijk zich bij deze reso lutie van stemming zal onthouden. Mocht ze zodanig geamendeerd worden dat ze „gevaarlijk" wordt dan behoudt Frankrijk zich het recht van „veto" voor. Maar ook de deelstaten zullen zich hiermee niet kunnen vereni gen. Een daarvan heeft zfch al uitgesproken n.l. Sultan Hamid van West-Borneo. Deze zei met „pijnlijke bevreemding" kennis te hebben genomen van de nieuwe in de Veiligheidsraad ingediende resolutie. Deze bevreemding slaat dan o.m. op de passus, dat aan vertegenwoordigers van andere delen van Indonesië dan de repu bliek kan worden toegestaan deel te nemen aan de verschillende on derhandelingen Terecht noemde Sultan Hamid die bevreemdend, omdat en deze bevreemding zal ook door andere deelstaten in Indonesië ge deeld worden omdat deze deel gebieden tweederde gedeelte van de bevolking en meer dan drie kwart van de oppervlakte van Indonesië .uitmaken. ,,Ik acht het" zo zei de Sul tan - „een tegenover deze gebie den zodanig denigrerende formu lering, dat ik kan verzekeren, dat althans West-Borneo van een op dusdanige wijze gestelde gelegen heid tot deelneming aan de be sprekingen geen gebruik zal ma ken. Dit voorbeeld zal ongetwij feld door andere deelstaten wor den gevolgd." BESTRIJDING TOEKOMSTIGE WERKLOOSHEID. Regering neemt maatregelen. Met het oog op de mogelijk heid, dat ons land door de wisseling in de conjunctuur nog weer eens zal worden be dreigd door massa-werkloos heid, heeft de regering beslo ten reeds thans te dien aan zien maatregelen voor te be reiden, die in werking kun nen worden gesteld, indien onverhoopt opnieuw tekenen van een conjunctuuromslag voelbaar zouden worden. „KLEURENVLUCHT". De nieuwe uitgave van Douwe Egberts. Wij geloven wel de plank niet ver mis te slaan wanneer wij vast stellen, dat het voor een groot deel aan het prachtige werk van de vlieger-schrijver Viruly te danken is, dat jong Nederland „air-minded" is als geen andere jeugd ter wereld. Hoeveel boeken heeft Viruly geschreven over het vliegen en al wat daarmede sa menhangt Wij weten het haast niet meer. Maar wat tot nu toe nog niet verscheen, was een boek met kleurenfoto's vanuit de lucht genomen en het is aan het initia tief vein de firma Douwe Egberts te danken, dat een dergelijke uit gave thans het levenslicht heeft aanschouwd. Het was Viruly die weer de copie schreef in de hem zo eigen, meesterlijke stijl, bij de 32 unieke kleurenfoto's, die wer den genomen door de bekende khnstfötograaf W. Berssenbrog- ge. Pakkende copie, die ons mee sleept van het begin tot het eind; foto's die bekeken mogen worden. Iedere opname sprankelend van kleur en leven: juweeltjes van techniek en vakmanschap. De kleurenfoto's worden verkrijgbaar gesteld op punten, die verpakt zijn bij Douwe Egberts koffie en thee. Een luide knal, die tot ver over het IJ galmde, bege leidde Vrijdagmorgen de ex plosie, welke om half negen in de kantoorark van de Rot terdamse bergingsfirma Van den Akker plaats vond en waarbij volgens tot dusver binnengekomen berichten 5 personen zijn gedood. Een truck van de ma rine is tussen Tretes en Pan- dan eveneens op Oost-Java aangevallen door een ben de, gewapend met mitrail leurs. Zeven inzittenden van de truck zijn gedood en zes zwaar gewond. In het Djem- berse zijn drie Europeanen door een bende ontvoerd. ZONDAGSDIENST. 30 Januari 1949 Dr. Lenglet. Apotheek: Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 30 Januari 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. HET OORLOGSMONUMENT VAN WAALWIJK. Naar wij vernemen is de beeldhouwer Raedeker te Am sterdam vrijwel gereedgeko men met z'n oorlogsmonument voor Waalwijk. .Deze week zal het beeld door het bestuur van W. B. en de commissie in ogen schouw worden genomen, waarna het in brons zal wor den gegoten. Het is dus te verwachten dat het monument, waarvan het beeld, behalve het basse- ment met inscriptie dus, een hoogte heeft van 2% M. en dat, zoals men weet, een plaats zal vinden in de nieu we verbindingsstraat Mr. van CoothstraatKerkstraat die dit jaar wordt aangelegd en in de loop van deze zorner ge reed zal zijn voor plaatsing en onthulling. BAZAR CHR, BEWAARSCHOOL BESOIJEN. Het mag algemeen bekend wor den geacht, dat de Prot. Chr. Be waarschool in Besoijen niet zoda nig is gehuisvest als wel gewenst is. De lokalen zijn te klein en ouderwets. Hoe langer hoe meer worden de gebreken zichtbaar. Niet te verwonderen valt, dat er reeds geruimen tijd een comité werkzaam is om door nieuwbouw een goede verbetering aan te brengen. Dit comité hoopt door een be- zar voor een deel dé financiën bijeen te krijgen. Een damescomité beijvert zich om veel textielwaren klaar te maken. Een herencomité tracht hiervoor de grondstoffen aan te voeren en diverse artikelen in te zamelen. Als in de komende dagen ook op winkeliers en fabrikanten ten onzent een beroep zal worden ge daan hoopt het comité dat dit be roep niet tevergeefs zal wezen. Er is voor deze bazar, die half Fe bruari zal worden gehouden, nog veel nodig. En Uw kleine of gro tere gaven zullen he tcomité in staat stellen veel te bereiken. JUBILEA BIJ TIMTUR. 28 Januari a.s. zal de heer Koos van Zeist zijn 25-jarig dienstjubileum bij Timtur herdenken; 31 Januari volgt de heer C. Hamers met 35 jaar en 1 Februari zal de heer F. Baars, procuratie-houder, z'n zilveren jubileum vieren. Het is niet onaardig hierbij te vermelden, dat bij Timtur onder de nog in het bedrijf zijnde werkers, er vier zijn die hun 35-jarig-, en 34 die hun 25-jarig jubileum hebben gevierd; dit jaar zullen er nog 8 zilveren jubilarissen bij ko men, zodat men dan aan het respectabel getal komt van 46. Een bewijs van goede ver standhouding en verhoudin gen in dit bedrijf en dat er een goede kern aanwezig blijft. Bovenstaande cijfers zijn genomen buiten de reeds ge pensioneerde werknemers, die één of meer jubilea achter de boeg hebben. ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. In het kader der ontwikke lingsavonden van de K.A.B., sprak Maandagavond de heer Dré de Wolf, secretaris van 't Hoofdbestuur, over: Perso neelsvereniging en Fabrieks bemoeiïng, van welke enthou siaste speetch U elders een overzicht vindt. Wij volstaan hier met de mededeling dat deze spreker met grote be langstelling werd aanhoord en dat hem in een enthousiast applaus dank werd gebracht voor zijn voordracht. In deze bijeenkomst maak ten we -ook kennis met het jongste wicht van de K.A.B.- familie, de Gemengde Zang vereniging. Hier zal het ook wel mede aan te danken zijn geweest dat de vergadering vrij goed bezocht was. Dit Gemengd Koor is het zesde in Waalwijk, en wan neer men dit overdenkt kan men even een bedenkelijk gezicht trekken, maar een feit is dat dit debuut ons heeft verrast. Het is een groot koor van meer dan 60 zangers en zangeressen, leden van de K.A.B., en deze zestig mannen en vrouwen, jongens en meis jes, vormen samen een har monisch geheel, dat ons grote bewondering doet hebben voor de kundigheid van de dirigent de, heer Duyvelaar en voor de ambitie van de léden. Het koor beschikt over een stemmenmateriaal dat reeds bij het eerste optreden uiterst beschaafd aandeed en dat zich concentreerde in een zo harmonische samenzang, die 'n extra woord van waar* dering van ons eist. Men zong unisono, 't strijd lied van de K.A.B., beheerst en strak. Men zong een tweetal Kerstliederen: „Er is een roos ontsprongen" en het zeer mooi geharmoniseerde „Nu sijt wellecome", dat ondanks diverse moeilijkheden keurig werd uitgevoerd. Na de lezing zong men Ave Verum van Mozart; wanneer wij bedenken dat het 't eerste optreden is van zangers en zangeressen die misschien nooit eerder hebben gezongen, dan vergeven wij een foutje gaarne; en Ave Maria van Arcadelt. Het was een buitengewoon goed debuut, eervol vol zan gers en dirigent, dat 't beste doet verwachten van de toe komst van dit 6e Waalwijkse Gemengde Koor. RIK-CONCOURS. Zaterdag, Zondag en Maan dag werd er in Thalia ten bate van het R.K. Thuisfront een Rik-concours gehouden, dat niet zo goed bezocht was als andere jaren. Niettemin mogen deze avonden toch ge slaagd genoemd worden. De totaal-uitslag was: 1 Kneepkens 35 2 Snijders 34 3 Muller 33 4 Ketelaars 32 5 Spitters 32 6 Bruzewitz 31 7 IJpelaar 30 8 Henkelman 30 9 P. de Haan 30 10 Hopstaken 30 De dagprijzen van Zaterdag en Zondag werden gewonnen door Muller en Snijders. UITVOERING HARMONIE ST. JAN. A.s. Zaterdag en Zondag zal de Harmonie St. Jan uit v.m. Baardwijk in het Patronaat een uitvoering geven. Onder leiding van de heer Frans Wil- mont zal het corps eerst en kele muzieknummers weg geven, waarna het Baardwijks R.K. Gemengd Toneel voor 't voetlicht komt met de komi sche twee-acter van Godfried Bomans: „De Huistyran". Wie Bomans kent, weet ook in welke richting bedoeld to neelstuk zich afspeelt; onbe daarlijke lachscènes om de kolder en de gezonde humor, zullen niet van de lucht zijn. Wij hopen dat wij de stij gende lijn, die we bij de laat ste uitvoering van Baardwijks Toneel konden waarnemen, ook nu weer op zullen mer ken. APOSTOLAAT DER HERENIGING. Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag het de laatste ijd intensief gepropageerde Aposto laat der Hereniging van de Oos terse kerk met Rome ook in Waalwijk ingang te doen vinden middels een parochiële afdeling van St. Jan, zal nu het parochieel Missie-Comité de belangen van dit Apostolaat behartigen. Zon dag j.l. werd in alle H. Missen hierover gepreekt. „EINE NACHT IN VENEDIG" Het Tilburgs Gemengd Koor komt 1 Februari in Musis Sacrum met de bekende operette van Joh. Strauss „Eine Nacht in Venedig" waarmee zij in Tilburg groot suc ces hadden en die zij ook, zoals reeds bekend, in Kaatsheuvel zul len opvoeren Onze plaatsgenote Mej. N. Dupont zal in deze ope rette een gastrol zingen, SCHAKEN. Het eerste tiental van de Waal wijkse Schaakclub speelde Zater dag te Eindhoven een competitie wedstrijd tegen de Schaakclub Tivoli aldaar en wist deze met flinke cijfers te winnen. De vol ledige uitslag is J. Heijnen-P, H. Kuijsten 01 O. v. d. Donk- M. C. Goudberg Y'Yi T. Zwiers-A. S. Vader 0—1 H. Heijsen- H. Hooft v. Huijsduijnen 01 P. van den Vos- C. Slagmolen 0— 1 J. W. Logeman-J. Pullens 01 G. Zwiers-D. Blok 01 P. Brinkhorst- P. v. d. Hoven 0—1 M. Vissenberg-C. Horn 01 A. Bourgois-G. Smits YYl Tivoli I—Waalwijk I 1—9 Houd Uw mond als gewoonlijk rein met 1VEROL en Uw neus ruim met DAMPü verkoudhridsbaltem Dit maakt in grieptijd mi, der vatbaar. En mocht U het onverhoopt toch te pakken krijgen, dan helpen SA- NAPlRlN-tabletten U er spoedig af DE STADSREN. De meeste hoenderliefhebbers in de stad bepalen zich tot één toom van 16 tot 110 sterkte. Voor meer dieren is er gewoonlijk geen - voldoende ruimte beschikbaar. Deze beperking in het aantal is zelfs aan te bevelen, want wie heeft het al niet ondervonden, dat men van veel kippen doorgaans weinig en van weinig kippen vee! plezier heeft? Maar overdreven voorstellingen en verwachtingen moet men ook niet hebben, dat b.v. van zo n toom beste kippen driehonderd eieren per dier in één jaar te rapen zijn. Daar zijn we ver van af en zullen er ook nooit toe komen. Toch hoorde ik een enthousiast onlangs beweren, dat men over enige jaren zó ver ge komen zou zijn door hulp en voor lichting van de wetenschappelijke wereld, dat elke kip elke dag een ei geeft en dat enige seizoenen volhoudt. Die zijn hokken en rennen in richt, zoals dikwijls door mij werd aanbevolen, die iets goeds en de gelijks maakt, die bij de aankoop van zijn begin-dieren niet op een kleinigheid let maar dadelijk met iets goeds op het pad gaat, die zijn voeder-inkopen doet bij dege lijke handelaren, die kan ook wel dra de nodige ervaringen krijgen, vooral wanneer hij in de aanvang hulp en leiding zoekt en aanneemt van ervaren personen, wier raad hij opvolgt om later op eigen wie ken te drijven. De stadsliefhebber kan dan ook wat gaan doen aan de hoender fokkerij, maar hij moet wel ter dege beseffen, dat om waarlijk een fokker van betekenis te wor den er meer toe nodig is dan de ruimte, die een stadstuin door gaans biedt. Dan is er een be trekkelijk groot terrein nodig, goed gelegen en liefst op hoge grond. Van het een komt men dan tot het ander, aldoende leert men en kan men zich vrijwaren tegen de grote teleurstellingen en schade, die velen bij verzuim van deze voorzorgen hebben ondervonden. Nooit te oud om iets te leren, Dat weet toch een ieder wel. Ogen en het oor goed open, Zo leert men veel en ook heel sneL KIPPENVRIEND. (Nadruk verboden.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5