Griep f 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 31 JANUARI 1949 6 de Nederlandse regering, die opnieuw voor 'n uiterst moei lijke taak staat.' ENORME DIEFSTAL VAN SIGARETTEN. Bij de Spoorwegen te Roo sendaal is een enorme sigaret- tendiefstal ontdekt bij een grote zending Engelse en Amerikaanse sigaretten, die bestemd was voor België. Niet minder dan 31 kisten en 2 dozen van de kostbare rook waar bleken ontvreemd te zijn. Dat betekent dus een respectabele hoeveelheid siga retten. Het onderzoek van de spoorwegrecherche heeft in middels uitgewezen, dat de diefstal in geen geval te Roosendaal gepleegd is. m EEN 40-JARIGE KLEERMAKERIJ. Tegelijk met het 40-jarig huwelijksfeest van het echt paar de Bont-van Huiten, wordt 3 Februari tevens het feit herdacht dat de kleerma kerij van de heer v. Huiten, Grotestraat 231, veertig jaren bestaat, in welke veertig ja ren de heer v. Huiten zich heeft doen kennen als een be kwaam vakman, met wie de klanten steeds de prettigste ervaringen hebben opgedaan. Hoewel het feest meer in huiselijke kring wordt ge vierd, zal het op de receptie, die van half 1 tot 2 uur wordt gehouden, toch niet aan be langstelling ontbreken. 35-JARIG DIENSTJUBILEUM. Dinsdag»l Februari herdenkt de heer M. Alewijn de dag, dat hij voor 35 jaar in dienst trad als machinist bij de fa. Vincent Hoffmans Zonen, chemische fabriek alhier. WEER EEN JUBILARIS BIJ DE TIMTUR. Vandaag voegt zich bij de lange lijst van TIMTUR-jubi- larissen weer een nieuwe naam. De heer C. Hamers werkt er vandaag 35 jaar. Om dit feit is hij vanmorgen om pl.m. 11 uur met zijn echt genote gehuldigd. Eerst door zijn mede-arbeiders, die hem een mooie staande schemer lamp aanboden. Dan werd hij ontvangen op het privé-kan- toor, waar de directeur dhr. Kleijberg hem onder harte lijke woorden een gouden hor loge en een geschenk onder couvert aanbood. En morgen is het de beurt aan de volgende, de procu ratie-houder dhr. F. Baars. UITVOERING ST. JAN. Baardwijks Toneel bracht „De Huistyran". Zaterdag en Zondag gaf de Harmonie St. Jan uit v.m. Baardwijk haar winteruitvoe- ring, waaraan ook het R.K. Baardwijks Gemengd Toneel medewerkte. Beide avonden was de zaal heel behoorlijk bezet. Na de Prinses Irene-mars van v. Leest, sprak de voor zitter van St. Jan, de heer G. Veltman, een woord van wel kom en propaganda, waarbij hij Baardwijks Toneel harte lijk dankte voor de medewer king, en de steun van alle Baardwijkse ingezetenen voor de Harmonie vroeg. Op verdienstelijke wijze voerde de Harmonie onder leiding van de heer Fr. Wil- mont, een viertal nummers uit, waarmee de Harmonie, behoudens enkele kleinere fouten en tekortkomingen, be wees nog degelijk bestaans recht te hebben en aanspraak te kunnen maken op de steun van geheel Baardwijk. Dan bracht Baardwijks To neel „De Huistyran" van God fried Bomans. De eerste avond schijnt het niet zo goed ge gaan te zijn, maar de tweede avond, die wij bijwoonden, hebben wij kunnen genieten van dit goed geslaagde kol der-stuk en niet minder van de voortreffelijke interpreta tie die de Baardwijkse acteurs van dit stuk gaven. Wij mogen wel op de eer ste plaats onze waardering uitspreken voor de wijze waarop de heer J. v. d. Ho ven dit stuk regisseerde en het tot leven wist te brengen, vooral door de personen die niet rechtstreeks bij het spel betrokken waren, intens met het spel te doen meeleven, door vooral het stille spel de nodige aandacht te schenken. Er was deze avond ook een debutante, die we een pluim mogen geven voor haar keurig spel. Mej. K. Klerks heeft zich een actrice getoond ,die met haar natuurlijke, ongedwon gen manier van optreden, haar spontaan gebaar en on geforceerde mimiek het beste van haar toneeltoekomst doet verwachten. De Huistyran was H. Hol ster, die van deze figuur een mooie creatie maakte; vooral de tegenstelling tot*zijn vrouw (L. v. Brunschot) kwam heel goed tot haar recht. Jan Mol was de eerste aan bidder van de schone kolo nelsdochter cii als zodanig speelde hij zijn rol vlot; voor al toen hij enigszins onder in vloed was, was zijn spel zeer te waarderen. Jan v. d. Hoven had de rol van de tweede aanbidder op zich genomen. Dat zijn spel goed was, bewijzen wel zijn tamelijk lange monologen waarin hij toch de volle aan dacht van de zaal op zich ge vestigd hield; met de diverse andere spelers gaf hij menig staaltje van verzorgde toneel speelkunst. Tenslotte vermelden wij A. Alessie, die huisknecht was. Van hem viel zeer het stille spel te waarderen, al moet hij zich evenals enkele andere spelers zich houden voor een te veel, waartoe bij een blij spel gemakkelijk aanleiding is. Wij hebben» mogen consta teren dat Baardwijks Toneel nog steeds op weg is in de goede richting; een conse quent en beleidvol volgen van deze weg, kan niet anders dan tot steeds groter succes voe ren. KYNOLOGEN VERENIGING. Woensdag hield de Kyno- logenvereniging Waalwijk en Omstreken een huishoudelij ke vergadering, waarin be wezen werd dat het met de vereniging nog steeds, crescen do gaat, want wederom gaven zich enkele nieuwe leden op. Ook werden de goed geslaag de foto's van het jubileum feest bekeken. VAN DE WAL IN DE SLOOT. H. B. wilde zijn woonwagen gaan stationeren in 't woon wagenkamp. Maar eenmaal de Winterdijk over en ter hoogte van het kamp gekomen, wilde zijn paard, dat nog jong was en ietwat schichtig, naar rechts en de voerman wilde naar links. Na een kleine krachtmeting tenslotte moest de voerman het opgeven, met het gevolg dat het paard de wagen in de sloot deed be landen. Doch dit was nog niet al. Door de schok viel de pe- troleum-lamp, die het inte rieur van de wagen belichtte, om, en veroorzaakte 'n brand die enige materiële schade aanrichtte. De takelwagen van de Wa- veem maakte een einde aan deze tragedie in zakformaat. VOETBAL-UITSLAGEN. Eerste klas. District IV. Helmond—BW 0—3 SpechtenWillem II 15 JulianaBrabantia 42 NAC—VVV 1—2 MVV—TSC 2—3 District VI. EindhovenHelmondia 42 NOADBleijerheide 30 Sp. EmmaDe Baronie 12 MauritsLONG A 2—1 Tweede klasse A. TOP—DESK 2—0 RKC—Kolping SDW 3—1 WilheiminaConcordia 30 ZwaluwSchijndel 25 SET—WSC 0—2 Derde klases C. ZaltbommelODC T6 SartoBaardwijk 13 Vlijm. BoysGudok 03 Vierde klasse C. HeusdenN. Gedacht 14 RKSVA—Opijnen 1—1 IIVCH—Berghem Sport 1—1 Vierde klasse D. RaamsdonkWaspik 20 ItWB—Right 'Oh 1—1 VOAB—Nevelo 7—1 U. AnimoVelocitas 10 RATTENBE STRIJDIN G. Door de Dienst Gemeente werken wordt in de week van 7 tot en met 12 Februari een rattenbestrijding georgani seerd. Het is algemeen bekend, dat door de ratten jaarlijks voor millioenen guldens vernietigd wordt. Door de ontzaglijk snelle aanwas van het rattenaantal wordt de vernieling, door rat ten veroorzaakt, steeds groter. Het is daarom zeer belang rijk aan dit gevaar de nodige aandacht te besteden en de ratten zo mogelijk uit te roeien. De winter is voor de ratten een moeilijke tijd. Door ge brek aan voedsel komen de ratten uit het veld en ver schijnen onder de huizen. Het is dus nu tijd om de bestrij ding intensief aan te pakken. Door de Dienst van Ge meentewerken worden alle waterlopen, vuilnisstortplaat sen enz. nagegaan om ratten- holen en andere verblijfplaat sen op te zoeken en het ver giftigd brood daar neer te leggen. De medewerking der bewoners is echter ook nodig om deze actie te doen slagen. Het is daarom zeer gewenst, dat iedereen op eigen erf mo gelijke verblijfplaatsen van ratten opzoekt en aan de be strijding deelneemt. Daarvoor kan op Woensdag 9 Februari 's middags van 2 tot 4 uur vergif afgehaald worden aan het magazijn van Gemeentewerken, Gemeente huis, ingang naast de woning van de Inspecteur van Politie, a 3 cent per brokje. Om deze actie zo doeltref fend mogelijk te doen zijn, wordt ze in de gehele om geving gevoerd. Wij vertrouwen dat ieder een aan deze actie zal deel nemen. De K.L.M. gaat drastisch bezuinigen, speciaal tengevol ge van de stopzetting der normale Indië-route. S.E.T.—W.S.C. Een elftal van WSC dat vol enthousiasme op 't Veld kwam bij SET in Tilburg, wist wat er voor hen op het spel stond. Ze moesten winnen, wilden ze hun kans behouden om niet op de laagste plaats te blijven. Het is hen gelukt; voorname lijk in de eerste helft hebben ze werkelijk gewerkt voor wat ze konden en de 10 voor sprong had heus wel groter kunnen zijn als Vrouwe For- tuna meer op hun hand was geweest. Als de scheidsrechter be ginnen blaast is het direct WSC dat flink aanvalt, maar SET begint hoe langer hoe meer van zich af te bijten en we krijgen een op en neer gaande strijd te zien met goed voetbal, maar het is WSC dat met een zekere wil speelt om te winnen, het heft in handen neemt en na ongeveer 20 mi nuten spelen de leiding neemt door Jac. Muskens. WSC, ge steund door dit succes, blijft maar aanvallen, doch heeft geen succes meer; daarbij komt nog dat Fr. Kools een verwonding oploopt en op halve kracht meespeelt. Tot de rust blijft het 1—0 voor V/SC. In de tweede helft is de SET-doelman vervangen en z'n plaatsvervanger maakt nu direct geen safe indruk, want met de schoten die hij te ver werken krijgt, weet hij niet goed raad. Niettegenstaande duurt het nog 15 minuten voordat W.S.C. door haar rechtsbuiten J. Pules weet te scoren; 02. Genoemde speler heeft deze middag goed vol daan, hoewel we liever wat straffere voorzetten zagen; alle begin is echter moeilijk. Daarna zakt het spelpeil bij WSC iets af en moet de ach terhoede al het mogelijke in het werk ftellen om de SET- voorhoede van het lijf te hou den, want deze weet dikwijls zeer gevaarlijk door te bre ken, maar het goede schot is Dij hen ver te zoeken. Bij.'WSC vallen Fr. Kools en T. Muskens uit en werden vervangen door PBlijlevens en Pulles. We zien WSC nog eens doorbreken en denken dat er een doelpunt zal ont staan, maar juist op de doel- lijn weet een back van SET de bal weg te trappen, waar na het einde komt en WSC de zeer kostbare puntjes heeft binnengehaald. R.K.C.—Kolping 3—1. Twee kostbare puntjes nam R. K. C. Zondag van Kolping in be- slag, maar de lui uit Helmond hebben ze niet cadeau gegeven, ze hebben zich tot het uiterste verweerd, maah voor het harde werken, dat de R.K.C.er-s stuk voor stuk deden, moesten zij toch zwichten. R.K.C. verscheen in een gewijzigde opstelling, daar enke le spelers, t.w. Jan Duqüesnoy en Mahieu waren vervangen, resp. door Steenbeek en Piet Duques- noy. Laatstgenoemde bleek als halfspeler zijn vroegere vorm ge vonden te hebben en vooral na rust was Piet de oude sjouwer weer, die alles ruimde. Stanley was weer de rasvoetballer; ook Huub van Gemert blonk uit op de spilplaats, terwijl de verdedi ging bij Gebr. de Bruine weer in goede handen was. Ook Span heeft zijn heiligdom prima ver dedigd en enkele zeker schijnende doelpunten onschadelijk gemaakt. Reeds direct ontwikkelde zich een snel op en neergaand spel met Kolping voor rust iets in de meer- derheid, wat zij dan ook reeds na een kwartier in een goed doel punt aantoonde, dat door hun rechtsbuiten werd gescoord. Doch ook de R.K.C.-voorhoede zat niet stil en twee schoten, van Stanley en een van Jos Duquesnoy scheer den de latkruising. Ongeveer na een half uur spe len kon een der backs van Kol ping niets anders meer doen dan een hard schot van Stanley met zijn handen keren, wat scheids rechter van Iersel niet ontging en de toegekende strafschop werd door Huub in een doelpunt om gezet. Met deze stand is het draaien. Als de wedstrijd na rust nog geen 3 min. oud is, staat plots v. d. Gouw alleen voor de keper en kalm plaatst hij de bal achter Simons lange lichaam en liet 21 aantekenen. Verbeten komen de Kolping-lui steeds via hun prima spelende vleugelspelers gevaarlijk voor doel, maar de R.K.C.-verdediging is paraat en geeft de Helmonders geen tijd om te schieten. Ongeveer 10 min. voor „tijd" maakt een doorbraak van van Steenbeek aan alle onzekerheid een einde en met een goed gericht schot is de Helmond-keeper voor de derde maal gepasseerd. Hierna floot de scheidsrechter voor het einde van deze aan bei de zijden snel gespeelde wedstrijd. KAATSHEUVEL. T.O.P.—D.E.S.K. 2—0. Het heett niet mogen baten dat een tiental bussen vol enthousias te D.E.S.-supporters mee optrok ken naar Oss, om hun tavorieten aan te moedigen in de zware strijd die hun daar te wachten stond. De overwinning en daar mee de punten en bijgevolg, zo goed als zeker, het kampioenschap bleet in Uss. Met zes punten voorsprong op hun naaste con current, kan i OF niet veel meer gebeuren. Voor een 5000 toe schouwers draaide dan Zondag middag de „big-match" T.O.F. D.E.S.K., onder leiding van de heer Geenen, die een niet al te moeilijke taak had. Wat de wedstrijd betreft, waar op dan alle verwachtingen zo zeer gespannen waren, kunnen we eerlijkheidshalve niets anders zeg gen, dan dat het een zeer matige vertoning was. Van werkelij goed tweede klas spel was niei te bespeuren, noch van DES^zij-| de, noch van TOP-zijde. Over| het spel van DES lag een mat heid en een laksheid, die we nietj anders kunnen verklaren dan een zekere schrik voör de tegenstan der. De voorhoede, meestal het zorgenkind der ploeg, was zo on samenhangend, voornamelijk ook al door het volkomen falen van P. Balvers, dat er niet de minste stootkracht van uitging. Elke DES-aanval werd een ge makkelijke prooi voor de TOP- defensie, die steeds opnieuw hu. voorhoede aan het werk kon zet ten. Gelukkig dat Jo v. d. Ven niet in de malaise deelde en Prin sen goed aan de ketting hield, behalve dan die ene keer dat de Osse midvoor wist te ontsnap pen en ook prompt een doelpunt scoorde. De halflinie vonden we deze middag het beste deel van de ploeg. Vooral P. v. Boxtel speelde een goede partij voetbal en loste dikwijls moeilijke proble men op, die ontstonden, doordat aanvoerder M. v. Es die ge woonlijk zon zekere partij speelt ook deze middag de kluts kwijt was. Maar ja, hoe de middenlinie ook zwoegde, de ballen kwamen gewoonlijk niet verder dan de buitenspelers, die beiden nog de beste waren van de voorhoede. Het vuur zat er nu eenmaal niet in, dat TOP wel bezielde. Zij vochten let wel, niet voetbalden om de overwin ning. DESK kon zich, of mis schien beter gezegd, durfde zich niet te ontplooien. De raad, die de Osse aanvoerder zijn mannen toeriep: „Vooruit jongens, laat ze niet voetballen!" werd prompt op gevolgd. Er werd dan ook inderdaad niet gevoetbald, de enkele uitzonde ringen dan daar gelaten. En dit was een kolfje naar de hand van de TOP-mensen, die zwoegden als paarden om de volle buit in Oss te houden. Ofschoon de rust met 10 voor TOP inging door een schot van hun rechtsbinnen, dat over de keeper heen stuitte, waren we vol goede moed, voor de tweede helft, aangezien Desk dan de straffe wind mee zou krij gen. Maar we kwamen bedrogen uit! De tweede helft was slechter van spel dan de eerste. Slecht opstellen, slecht plaat sen, kortom het ging niet en toen Prinsen, met zijn doorbraak er 20 van had gemaakt, was het pleit beslecht. Een kleine ople ving bij Desk bracht geen zoden aan de dijk. De Osse kooi bleef dicht, om_dat niet met hart en ziel geprobeerd werd er in te komen. En we vonden het een opluch ting toen de heer Geenen een ein de maakte aan deze matige voet balvertoning, die ons in het ge heel niet heeft kunnen bekoren. niet kunnen handhaven. In Juliana moest zij haar meerdere erkennen. De Waalwijkers verdienden deze zege volkomen. Hun positie- en samenspel was beter dan dat der thuisclub. Reeds van het begin af aan was de strijd het aanzien vol komen waard. Snel ging het van doel tot doel. En ondanks dat Sarot de wind in de rug had, was er van een meerderheid geen sprake. Er waren zelfs korte pe rioden dat Baardwijk de Geel Blauwe verdediging handen vol werk gaf. Op de rechtervleugel, die uit twee invallers bestond, miste men echter de nodige rust «jj het zelfvertrouwen om dit in oelpunten uit te drukken. Een hard schot van rechtsbinnen H. Lombarts verdiend vermelding. Onverwachts nam de thuisclub de leiding. Een fout in de Waalwijk- se verdediging werd resoluut af gestraft, 10. Nog voor de rust echter bracht midvoor van Tuijl de partijen op gelijke voet. Een korte dribble bracht hem door de verdediging heen en onhoudbaar verdween de bal in het net. Een fraai doelpunt, 11. Na de her vatting waren de bezoekers con stant in het offensief. Het duurde dan ook niet lang of A. van Tuijl plaatste z'n tweede voltreffer, 1-2. Het spel werd, nu, mede door de zwakke leiding, forser, al bleef 't binnen de perken. Vele attaques der geel-zwarten liepen uit op buitenspel. Ook een doelpunt van linksbuiten H. van Gelder kon om deze reden niet toegekend worden. Naarmate de tijd vorderde kwam de Tilburgse veste onder hogere druk. Eerst in de allerlaatste mi nuut werd de stand op 13 ge bracht. Een harde schuiver van H. Lombarts verdween onhoud-» baar achter de Beer, 13. Door deze uitslag bezet Juliana dit sei zoen definitief de tweede plaats op de ranglijst. In deze uiterst zware competitie absoluut een WAALWIJK. SartoJuliana 13. Sarto, op eigen veld dit seizoen nog ongeslagen, heeft dit record Een R.K.D.C.-nieuws. competitie-vrije Zondag werd door R.K.D.V.C. gebruikt om een voetbalwedstrijd te spe len tegen de derde klasser Don gen I ten bate van het Katholie ke Thuisfront. Het is een interes santé sportieve strijd geworden, die in een 21 overwinning voor Dongen geëindigd is. Een gelijk spel zou de verhouding misschien nog beter hebben weergegeven. Ruststand was blanco. Goed tien minuten na rust'kwam er onver wachts een vruchtbaar vijftal mi nuten. In die ogenblikken werden even de drie goals gescoord. Bij een kleine scrimage voor het D. V. C. doel trapt de linkshalf in eigen doel. Twee minuten later weet Dongen de voorsprong te vergroten. Doch wederom twee minuten en de Drunen midvoor weet op keurige wijze de eer te redden uit een voorzet van de linksbuiten. Door beide partijen wordt nog flink doorgewerkt: Drunen om de gelijkmaker. Don gen om de voorsprong te vergro ten, maar de stand blijft onver anderd. Het talrijke publiek heeft van een goede wedstrijd genoten, de kennismaking is de beide clubs goed bevallen en het Thuisfront heeft er een versteviging van de kas mee gekregen. De bruto-op- brengst was ruim 150. R.K.D.V.C. 2 wist op B.V.V. 5 met 10 een overwinning te be halen. R.K.D.V.C. a-T-W.S.C. c 3—0. R.K.D.V.C. b speelde uit tegen Heusden a en verloor met 21. VLIJMEN. Vlijm. BoysGudok 03. Zondag speelden de Vlijmense Boys een thuiswedstrijd tegen Gu dok Tilburg. De belangstelling was groot, in verband met de be zetting van de onderste plaats. Wie 'van beiden won maakte zich zo goed als veilig. Gudok won de wedstrijd verdiend door het be tere positiespel. Vlijmen was overwegend sterker, maar voor het doel was het mis. Om 2 uur stelden beide elftal len zich op en vanaf de aftrap was te bezien dat beide ploegen zich inspanden voor de overwin ning. Om beurten waren beide in de aanval, maar de schutters ont braken om doelpunten te maken. Gudok, dat beter samenspeelde, maakte het de verdediging van Vlijmen nogal eens lastig, maar in laatste instantie was het de doelman die het gevaar bezwoer. Denieder dacht dat de rust duhnel tuank zou ingaan, maar in de laatste minuut forceerde Gu dok een corner, die goed werd ge nomen, even een gedribbel voor het doel en de midvoor schiet in, U1. Hierna lluit de scheids rechter voor rust. Vlijmen had na de rust het elf tal gewijzigd en het was te be zien dat spoedig de gelijkmaker zou komen. INa een kwartier spe len gelukte dit de linksbinnen, maar dit doelpunt werd geannu leerd voor handsgevai. Daarna was het Gudok die het spel ver plaatste en het gelukte tenslotte cie rechtsbuiten, die er 02 van maakte. Vlijmen liet de moed wat zakken, waar Gudok van profi teerde en toen de midvoor er 03 van maakte was de wedstrijd be slist. Nadat Vlijmen nog een kans miste om een tegenpunt te ma ken, floot de scheidsrechter, die goed voldeed, einde van deze ma tige wedstrijd. Het publiek dat de voorwed strijd mee heeft gemaakt, was vol lof over de jeugdelftallen, die 'n goede wedstrijd speelden. Het was een jeugdelftal van de Boys en een elftal van de Fraterschool De puntjes werden gedeeld en t werd 11. SPRANG. SeoltoS.D.O. 02. Een wedstrijd in het land der Kanibalen?? Wanneer de S.D.O.-elf zo dom waren geweest, dat ze zich ook maar enigszins zouden hebben la ten beinvloeden door het verslag van haar zustervereniging N.E.U., in dit blad van vorige week, dan zou het afscheid van Sprang hen Zaterdagmiddag wel heel zwaar zijn gevallen. Iviaar gelukkig laten de SDO-jongens zich niet zo gauw intimiöeren ^n dus togen ze vol goede moed, met naar ver houding tot NEO een gering aan tal supporters op stap, naar het in bedoeld verslag genoemde „land er Kanibalen, waar nog geen be schaving is doorgedrongen Wat troffen ze daar aan? Een vereniging met een ware sport beest, die zich zeer beledigd ge- oelde over het relaas van vorige week. Wij kunnen ons dat vol komen indenken, want na de wed strijd van j.l. Zaterdag kunnen we niet anders zeggen, als: „een ver eniging met een warme clubliefde en een prijzenswaardige en voor beeldige opvatting van sport. Wij besteden aan dat relaas zo veel aandacht niet, omdat wij be doelde vereniging daarmede in het zonnetje willen zetten, maar om dat wij er van overtuigd zijn, dat dergelijke verslagen een blaam be tekenen voor de sport in het al gemeen en' die van de Zaterdag middagvoetbal in het bijzonder. Wij halen onze neus op voor dergelijke zwartmakerij en merken tenslotte nog op, dat een sport- rubriek iets heel anders is als een verslag van de Veiligheidsraad. Diplomatie en sport zijn twee af zonderlijke begrippen, die niets met elkaar te maken hebben!! Dat de wedstrijd van j.l. Zater dag zeer belangrijk was, blijkt uit minimale verschil in de kop groep. Seolto had Zaterdag zijn laatste kans op het kampioen schap te verdedigen. Men kan zich dus wel indenken met welk een elan zij de wedstrijd inzette Het terreinvoordeel liet zich al aanstonds merken, vooral, omdat het toch al moeilijk te bespelen kleiterrein door een warm voor jaarszonnetje was ontdooid. Toch verzetten onze jongens zich kranig en wisten ze tot de rust de stand dubbelblank te houden. Na de rust voelden zij zich be ter thuis en verwierven door be ter positiespel zelfs een zeker overwicht. Na ongeveer een kwartier spelen maakten zij dan ook het eerste doelpunt. Hierdoor ontstond een wel zeer gevaarlijke situatie voor het losbreken van onsportiviteit. Echter niets van dit alles. Seolto zwoegde hard, maar sportief verder om hun po sitie te redden. Het mocht echter niet baten en toen onze midden voor een minuut voor het einde met een meesterlijk schot er 2 —0 van maakte, was alle illusie uit gebannen. Het S.D.O.-elftal speelde deze middag voortreffelijk; er viel geen enkele zwakke plaats op té mer ken. Daar de aangewezen scheids rechter verstek had laten gaan, nam het bondscommissielid de heer Andree diens taak over. Hij knap te dit voor hem ongewone werk tot aller tevredenheid op. A.s. Zaterdag is het eerste elf tal van S.D.O. vrij. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat, mocht dit verslag nog stof doen opwaaien, S.D.O. meende op deze manier recht te doen we dervaren aan haar zustervereni ging Seolto. En verder laten wij het hierbij. VRIJH.-CAPELLE. SpartaN.E.O. 32. Onder ideale weersomstan digheden en voor een record aantal toeschouwers werd Za terdag j.l. de plaatselijke der by gespeeld tussen Sparta en N.E.O. Deze ontmoeting is een verdiende overwinning ge worden voor Sparta. De tal rijke voetballiefhebbers heb ben geen spijt gehad dat zij hun vrije Zaterdagmiddag hebben opgeofferd om een bezoek te brengen aan het Sparta-terrein, want van het begin tot het einde hebben zij kunnen genieten van een sparenende, fraaie en sportie ve wedstrijd. Zelden hebben wij in onze gemeente zo'n pracht-wedstrijd gezien. Klokslag half vier werd de bal aan het rollen gebracht en al direct kwamen beide doelen om beurten in gevaar. Het spel ging snel op en neer en er was ongeveer 20 minu ten gespeeld toen Sparta de leiding nam door haar rechts binnen, die op een listige ma nier de bal tussen de backs door schoot en de keeper het nakijken gaf. NEO, door deze achterstand niet uit het veld geslagen, kwam daarna ge weldig opzetten; een klein misverstand in onze achter hoede en de stand was 11. Met deze stand brak rusten aan. Na de thee zagen wij weer hetzelfde snelle opgaande spel met dikwijls prachtige staal tjes voetbal. Er waren in deze tweede helft ongeveer 15 mi nuten gespeeld, toen één van de NEO-spelers enkele meters buiten de demarcatie-lijn hands maakte. Onze rechts back plaatste zich achter het leder en voordat iedereen goed wist wat er aan de hand was, lag de bal al in het net; 21. Na dit doelpunt kwam NEO iets in de meerderheid en hun strijdlust werd dan ook beloond met een tegen punt, 22. Nog tien minuten waren er te spelen en de spanning steeg met de minuut en iedereen vroeg zich af: wie zal deze grote strijd winnen? Niemand kon deze vraag ech ter beantwoorden, uitgezon derd onze linksbuiten de Me ter; deze maakte aan alle on zekerheid een einde en be zorgde Sparta de overwinning door een pracht kopbal in de uiterste hoek te plaatsen; 3-2. Met deze stand kwam het einde van deze spannende wedstrijd, waar geheel spor tief Sprang-Capelle bij tegen woordig was. Door deze over winning is Sparta één van de grootste candidaten geworden voor het kampioenschap. Boys, wij wensen jullie pro ficiat met deze prachtige over winning. Met „MIINHARDTJES" (cacl-ets) spoedig weer opgeknapt. Doos30ct. RAAMSDONK. Voetballen. Doordat de scheidsrechter op 7 Januari j.l. schitterde door af wezigheid, kon de wedstrijd Vic toria IWaspik I niet doorgaan, en is deze wedstrijd Zondag ge speeld. Victoria had vandaag schijnbaar een goede dag en stuurde de Waspik-spelers en supporters met een 20-neder- laag naar huis. Het was een aan trekkelijke strijd, temeer doordat een kwartier voor de doelwisse- ling het eerste doelpunt pas ge maakt werd. J. Snijders, die on geveer vanaf de middellijn dit doelpunt maakte, speelde vandaag een uitstekende partij. Ook de linkervleugel was vandaag uitste kend in vorm. Zo konden de Waspikse spelers dus niet belet ten dat de rust met een 10 voorsprong voor Victoria ingang. Na de rust was het weer R.- donk dat de toon aangaf en na ongeveer 20 min. spelen wist de linksbuiten, van Disseldorp, met een glorieus boogballetje de kee per het nakijken te geven, 0. Hierna deed zich een incident voor, dat gelukkig niet door on sportieve verhoudingen is ont staan, daar de hele wedstrijd,, wel hard. maar sportief gespeeld is. 't Liet zich zo erg aanzien, dat rlnktershulp werd ingeroepen. De Waspikse speler D. Kamp kwam zodanig terecht, dat hij met een gekneusde arm het veld moest verlaten. Na deze stagnatie werd de strijd weer hervat. In de stand kwam echter geen verandering meer. LOON-OP-ZAND. Uno AnimoVelocitas 10. Het is Uno wederom gelukt om van een lastige tegenstander de twee puntjes af te snoepen. Reeds vanaf de aftrap onderneemt Uno zeer gevaarlijke aanvallen op het doel van Velocitas, maar succes leveren ze niet op. Dan komt Ve locitas opzetten, maar ook zij vin den bij de Uno achterhoede geen genade. Er wordt snel gespeeld, waarbij opvalt dat de Uno-spe- lers geregeld een tikje eerder bij de bal zijn dan de tegenstanders. Er wordt dan ook voornamelijk op de Velocitas-helft gespeeld. Het middenveld wordt geheel door Uno beheerst, maarzin de voor hoede ontbreekt het aan het be slissende schot. Daarbij kwam nog dat de Velocitas-keeper in prima vorm was. De prachtige en gevaarlijke voorzetten van de vleugels werden geregeld door hem op meesterlijke- wijze onder schept. Zo komt dan de rust, zonder dat er gedoelpunt wordt. Na de hervatting krijgt Veloci tas de kans om de leiding te ne men, als bij een van haar aanval len door een Uno-speler de bal met de hand bewerkt wordt. De toegekende penalty wordt echter overgeschoten. Hierna is het vol komen met Velocitas gedaan. Toch duurt het nog 25 min. voordat Uno de leiding kan ne men. Als ook zij een penalty te

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6