Waalwijkse en Langstraatse Courant mALWYR J&ciaa.ê-Eco.H.o.tniScfl Ho.ak.je. K. O. B. Bisdom 's-Bosch. Een UNIEKE gebeurtenis Iin het Bedrijfsleven W. S. C. - T. 0. P. BIOSCOOP-PROGRAMMA HOEST Afdeling Waalwijk Heusden Voor BESCHUIT DONDERDAG 3 FEBRUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 11 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Het was maar een klein, een voudig berichtje in ons nummer van vorige week Donderdag. Het was weinig opvallend, maar toch was het heel belangrijk. Er stond boven„Bestrijding toekomstige werkloosheid. De regering neemt maatregelen." En het berichtje luidde in rijn geheel „Met het oog op de moge lijkheid, dat ons land door de wisseling in de conjunctuur nog weer eens zal worden bedreigd door massa-werkloosheid, heeft de regering besloten reeds thans te dien aanzien maatregelen voor te bereiden, die in wer king worden gesteld, indien on verhoopt opnieuw tekenen van een conjunctuuromslag voelbaar zouden worden." Dat korte, onopvallende be richtje pakte ons, omdat we daar in werden opmerkzaam gemaakt op de mogelijkheid dat de „gesel der werkloosheid" nog wel eens herleven kan. We hadden de laatste jaren zo'n veilig gevoel gekregen en begonnen er zoetjes aan van overtuigd te raken, dat werkloosheid iets is uit het verre verleden, iets, niet meer van on ze tijd. We hebben immers al zo lang gebrek aan arbeidskrachten; we halen ze van links en rechts bij elkaar; we zien ze elkaar soms, tegen hogere lonen (positie-verbe tering zelfs afhandig te maken; we smeken om opvoering van de arbeidsproductiviteit, want er moe ten goederen komen, meer goede ren; we geven premies voor ho gere arbeidsopbrengst en hier en daar denkt men zelfs aan 'n soort Russische Stakanov-methode. En nu spreekt daar plotseling zo'n eenvoudig, klein berichtje van de mogelijkheid dat er weer 'n mas sa-werkloosheid zal komen. Laten 'we eerst en vooral op merken, dat er nog geen tekenen zijn van een toenemende werk loosheid. Wel zijn er in sommige streken van ons land meer werk lozen dan dit een jaar geleden 't geval was, maar de toename is nog helemaal niet ernstig. Massa werkloosheid ontstaat alleen bij conjunctuuromslag en hiervoor is nog geen vrees. Zeker zal de pro ductie in sommige soorten van be drijven zo niet kunnen blijven doorgaan en zal ze over enige tijd verminderd moeten worden. Spe ciaal geldt dit voor producten, waarin na de bevrijding een ster ke achterstand was ontstaan, maar daarnaast zijn er goederen waarin die achterstand pas over jaren en jaren zal zijn ingelopen. Bestrijding van de werkloos heid is een zeer moeilijk punt. Over de maatregelen die genomen moeten worden om werkloosheid te voorkomen, Zijn de geleerde he. ren het helemaal niet eens. De re gering heeft er dan ook maar een commissie voor ingesteld en die heeft een maand of vier geleden al rapport uitgebracht. Ze stond onder deskundige leiding van prof. Tinbergen. In dat rapport werd een diep ingrijpende maat regel voorgesteld. In het kort kwam het hierop neer, dat de re gering een gedeelte van de belas tingen die door de ondernemingen worden betaald, zou tegoed schrij ven op 'n geblokkeerde rekening. Over de bedragen van deze reke ning mocht door de betreffende onderneming pas beschikt worden als de regering had afgekondigd dat groot gevaar voor werkloos heid bestond. Dan zouden de on dernemingen de geblokkeerde re serves geheel of gedeeltelijk mo gen besteden yoor uitbreiding en reorganisatie van het bedrijf. Zo doende zou men de te vrezen werkloosheid reeds tijdig kunnen opvangen, meent de commissie. Alles bij elkaar was hetp nog niet zo'n gek idee en het zou ons niet verwonderen als de regering bij de maatregelen, waarvan spra ke is, iets van dit idee gaat pro beren te verwezenlijken. Er is echter een groot gevaar aan; laat men oppassen voor stille sociali satie. Als de maatregelen niet met een stel dwingende versperringen i zijn omgeven, zopden ze kunnen uitgaan naar de kant van het be kende voorstel Hofstra in de Tweede Kamer. Ook hieraan zat stille socialisatie vast. Al met al echter is regeren vooruitzien en doet de regering goed nu reeds te denken aan de mogelijkheid van werkloosheid. Op Dinsdag 25 Januari j.l. hield de Afdeling Waalwijk Heusden van de K.O.B. haar gebruikelijke jaarvergadering in hotel „De Twee Kolommen' te Waalwijk. Te pl.m. 18.45 uur sprak de voorzitter de heer C. J. van Roy, na de vergadering met de christelijke groet geopend te hebben, een openingswoord. Hierin wenste hij allen een oprecht Zalig Nieuwjaar. Hij memoreerde nog even het in 1948 gevierde gouden jubi leum der Afdeling, de strijd voor de salarisvérbetering en de massale betoging voor rechtsherstel te Utrecht op 4 December 1948. Een speciaal woord van wel kom richtte hij tot de heer P. J. Dovens uit Lieshout, die hierheen was gekomen om 'n lezing met demonstraties te houden over de wichelroede. De notulen werden voorge lezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stuk ken bevonden zich enkele be richten van verhindering, o.a. van de heer Inspecteur van 't L.O. in de inspectie Waalwijk. Verder een schrijven van het K.A.V. over het honorarium van de docenten van de ver- nieuwingscursussen. Dit schrijven deed nog al enig stof opwaaien, zodat uit eindelijk de heer v. d. Broek uit Nieuwkuijk hieromtrent 'n voorstel voor de Algemene Vergadering indiende. Het schrijven van de Kring voor Natuurstudie te Waal wijk, alsmede dat omtrent de opvoering van de operette „Eine Nacht in Venedig" o.l.v. collega C. v. Gorp, werd wel willend in de aandacht aan bevolen. De plannen voor een her stellingsoord Voor onderwij zers beginnen thans een vas tere vorm aan te nemen. Een volledig eigen herstel lingsoord is niet te bereiken. Er zal volstaan moeten wor den met het bouwen van een vleugel aan een bestaand her stellingsoord. De voorzitter deelde mede dat het in de bedoeling ligt om een kerndag te houden, teneinde de godsdienstige vorming der leden beter te kunnen behartigen en allen in de gelegenheid te stellen met de geest der kernclub kennis te maken. Het jaarverslag van de se cretaris gaf geen reden tot aanmerkingen, terwijl 't jaar verslag van de penningmees ter, die wegens ziekte afwezig was, werd uitgesteld tot de volgende vergadering. Mej. van Delft en de heer v. Baaien werden met alge mene stemmen als bestuurs leden herkozen. Het zakelijk gedeelte der vergadering was hiermede af gehandeld en na een korte pauze nam de heer Dovens 't woord. Uit zijn tas haalde hij een „dor houtje" en een kruislings gebogen „staaldraadje", de wichelroede, te voorschijn» Op zeer aangename vertel toon bracht hij de geschiede nis en werkwijze der wichel roede naar voren, waardoor vele sluiers van onwetendheid en fantasie werden weggeno men. Hij bleek niet alleen een man uit de praktijk van de wichelroede te zijn, doch ook het wetenschappelijke daar van goed te beheersen. Zeer interessant waren de schetsen die hij vertelde van de onderzoeken die hij door psychologen ondergaan had. Het was geen propaganda- rede voor de wichelroede die hij hield, integendeel, hij waarschuwde voor het vele verkeerde gebruik dat er van gemaakt wordt, vooral in ver band met de laatste tijd zo be rucht geworden aardstralen waarvan niemand het geheim kent. Vele onwetende en lichtgelovige mensen kan hier mede de schrik op het lijf ge jaagd worden. Gelukkig voor de toehoorders bleek er onder de zaal een waterader te zit ten, zodat ook de werking van de wichelroede gedemon streerd kon worden. Na afloop gaf de heer Do vens nog gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan bijna iedere aanwezige ge bruik maakte, een bewijs dat de lezing goed ingeslagen was. De voorzitter bracht de wel gemeende dank der aanwezi gen aan de heer Dovens over. De Geestelijk Adviseur sprak vervolgens nog een kort woord, waarin hij er vooral op wees dat men in godsdienstige zaken niet te gauw over zichzelf tevreden moet zijn. We inoeten ons niet afvragen: „Wat heb ik ge daan?" maar „wat kan ik doen?" Na de rondvraag, waarvan slechts matig gebruik werd gemaakt, sloot de voorzitter, na een kort dankwoord, om pl.m. 22.15 uur deze vergade ring met de christelijke groet. Een 6-tal onderscheidingen bij de Greeff-Verwiel Dinsdag 1 Februari was er groot feest bij de kleermake rij de Greeff-Verwiel; dè reden van dit feest, een aan tal jubilea, is U bekend. Eigenlijk werd niet zo zeer het 50-jarig bestaan van de zaak of het 200-jarig uitoefe nen van het kleermakersvak herdacht, als wel de persoon lijke jubilea die een 11-tal leden van het personeel vier den, waarbij twee gouden ju bilarissen. En een gouden ju bileum in 't persoonlijk leven van iemand is een groter re den tot feestvreugde, dan het vijftig jarig bestaan van een zaak. Daarom stond dit feest in het teken van deze perso- neelsjubilea. Echter ook de vijftig jarige zaak werd geens zins vergeten, getuige de gro te stroom van telegrammen en brieven, de weelde van bloemstukken die de heer de Greeff de gelukwensen van zijn cliënten, zijn leveranciers en van allen die belangstel ling hebben voor zijn zaak, vertolkten. Zo was er o.m. een prachtig bloemstuk van 't gemeentebestuur en van de R.K. Bond van Maatkleding- bedrijven, waarvan de firma de Greeff één van de oudste leden is. 's Morgens was er eerst een H. Mis, waarna het personeel ten huize van de patroon ont vangen werd, die het voor recht had de jubilarissen als eerste te mogen gelukwensen. Speciaal de gouden jubilaris sen de heren Heijnen en de Peffer kregen 'n extra woord van gelukwens en van lof te horen en zij werden het ge hele personeel ten voorbeeld gesteld, hun en de vier kleer makers die er reeds 40 jaren waren werd een fraai wand bord overhandigd met een persoonlijke opdracht, terwijl vijf zilveren jubilarissen een asbak kregen. De directrice van het zus terbedrijf in Den Haag, Mej. Schaffels, werd eveneens ge luk gewenst met het 10-jarig bestaan van die zaak en haar werd een mooie vaas met in scriptie aangeboden. Namens het personeel sprak de heer G. de Groot, die de patroon complimenteerde en de firma een mooi 16e eeuws kastje aanbood. De heer Hey- nen ontving van het personeel een prachtige pijp, vergezeld van een bloemstuk, terwijl de heer de Peffer een mooi tafel kleed in ontvangst mocht ne men; aan Mevr. de Greeff werden ook bloemen aange boden. Om circa half één betrad de burgemeester, vergezeld van wethouder Smolders en de ge meente-secretaris de in een feestzaal herschapen ateliers. Het gemeentebestuur had er zeer grote waarde aan gehecht de heer de Greeff te komen feliciteren en met temeer ge noegen deed burgemeester Lambooy dit, omdat het nu eens iets anders betrof dan schoen en leer. Het moest voor de heer de Greeff een groot genoegen zijn zijn oude zaak, met de grote historie die Waalwijks naam eer aandeed, te zien jubileren. Er was ech ter nog een andere reden waarom de burgemeester graag hier was gekomen. De heer de Greeff en zijn vader hadden blijkbaar de kunst verstaan goed met het perso neel te kunnen omgaan, want een vijftigjarig persoonlijk jubileum wil heel wat zeg gen. Nog nooit was het in zijn ambtelijk leven gebeurd dat hij een mededeling, zoals hij nu ging doen, en gros had kunnen doen. Hij deelde dan mede dat H.M. de Koningin bij besluit van 21 Januari 1949 besloten had de medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau in brons, toe te kennen aan de gouden jubilarissen de heren Heynen en de Peffer, en aan de 40-jarige jubilaris sen de heren de Vaan, van Mier, Hesselberth en Swin- kels. Een dergelijke gebeur tenis was waarschijnlijk uniek in het bedrijfsleven. Hierna spelde de burgemeester de onderscheidingen op, waarna allen het Wilhelmus zongen. De heer de Greeff sprak een hartelijk woord van dank aan het college voor zijn tegen woordigheid en het prachtige bloemstuk en speciaal de bur gemeester bedankte hij voor de bemoeiingen die hij gedaan had tot het verkrijgen van de onderscheidingen. Hij stelde voor een telegram van dank en aanhankelijkheid te zen den aan H.M. de Koningin, welk voorstel met gejuich werd aangenomen. De dames van de onder scheiden heren werden bloe men aangeboden. Dit was het besluit van het officiële ge deelte, maar nog niet het be sluit van de feestelijkheden, want 's middags was er een diner, verzorgd door de heer de Boer uit Veghel, waaron der verschillende dames en heren hun voordrachtkwali teiten toonden en 's avonds kwam de heer v. Engelen met zijn cabaret-ensemble en het duurde natuurlijk lang voor dat men uitgefeest was. ZONDAGSDIENST. 6 Februari 1949 Dr. Kolster. Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 6 Februari 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. EEN TWEETAL GOUDEN BRUILOFTEN. Dinsdag 7 Juni en Woensdag 6 Juli gaat men op de Klooster- weg feest vierefj. Dan immers zullen de echtparen P. Mulders en P. Kroot 50 jaren getrouwd zijn. 't Is in „Waalwijk-Zuid" nog al eens 'n keer te doen ge zond volk Nu is de Kloosterweg op zich zelf een te dun bevolkte buurt om twee dergelijke feesten op touw te zetten en daarom heeft men het begrip buurt maar wat ruim genomen, en o.a. ook de be woners ten Zuiden van de Zeine er bij betrokken. Reeds geruimen tijd is men be zig fhet het inzamelen van geld, wat zeer vlot blijkt te verlopen. Ook is er reeds een comité ge. A.S. ZONDAG AANVANG HALF DRIE. vormd onder voorzitterschap van de heer Karei van Huiten, die, of schoon hij dé 70 reeds is gepas seerd, over dergelijke kwaliteiten schijnt te beschikken, dat men hem toch nog niet wil missen. Secretaris-penningmeester is de heer J. v. Bladel, leden zijn de heren C. de Graaff, L. v. d. Bo- gaart en G. v. Dongen, terwijl er ook reeds een damescomité is ge formeerd. Ofschoon er nog geen definitie ve plannen zijn, is men toch voor nemens deze feesten te organise ren, zoals er al meer dergelijke feesten op de Kloosterweg ge. slaagd zijn. NOGMAALS EEN TIMTUR-JUBILEUM. Dinsdag vierde, zoals wij reeds schreven, de heer F. A. J. M. Baars, procuratiehouder van de Timtur-Schoenfabrieken N.V. zijn zilveren dienstjubileum. Hierom werd hij 's morgens op het privé- kantoor door de directeur de heer J. Klijberg gehuldigd. De heer Klijberg prees hem als 'n plichts getrouw man, wie geen moeite voor de zaak te veel was en met wie het steeds prettig samenwer. ken was. Hij overhandigde hem de gouden medaille en een ge schenk onder couvert, Namens zijn collega's sprak de heer Vink, die eveneens wees op de aangename wijze, waarop men steeds met de jubilerende procu ratiehouder kon samenwerken. Hij overhandigde hem een schilder stuk voorstellende een boerenkop. Mevrouw Baars werden bloe men aangeboden. De heer'Baars dankte hartelijk voor de geschenken en de woor den van lof, er op wijzend, dat hij niet meer dan zijn plicht had ge daan. Na enkele ogenblikken genoeg lijk onder elkaar doorgebracht te hebben, werd het feest die dag verder in huiselijke kring voort gezet. Verschillende bloemstukken waren het bewijs van de waarde, ring voor het werk van de jubi laris. JUBILEUM BIJ DE FIRMA V. HOFFMANS Zn. •Bij de fa. Vincent Hoffmans Zn. was er Dinsdag ook al een jubilaris, de machinist M. Ale- wijn. Ook deze werd in het bijzijn van het voltallige personeel door directie en medearbeiders gehul digd, waarbij hartelijke woorden van waardering en felicitatie wer den gesproken en de héér Alewijn die 35 jaar bij de firma werkzaam was, een cadeau onder couvert werd aangeboden. Ook de heer Alewijn zette zijn juibleumfeest thuis nog voort. JAC. SARS EEN JAMMERLIJKE VERGISSING. In •ns bericht betreffende het 40-jarig bestaan van de kleerma kerij van de heer de Bont-van Huiten is een storende fout geslo pen, zoals de lezers reeds be merkt zullen hebben. Wij spraken daar van de heer v. Huiten, dit moet natuurlijk de heer de Bont- v. Huiten zijn. SORTILEGE EXOTIQUE. Op Zaterdag 5 Februari zal als slot van de Kindsheidsdag om 8 uur in de Gildenbond de beken de missiefilm Sortilège Exotique vertoond worden. In opdracht van de Missiona rissen van Mill-Hill reisde de Franse cineast Alfred Chaumel jarenlang de wereld door, waarbij hij juist datgene op het celluloid vastlegde wat boeit in de rijke schakering en de rhytmische op eenvolging der beelden. Men ziet het leven, de gewoon ten en de gebruiken van Maori's, Hindoes, Chinezen, Mohammeda nen en negervolken, hun grote feesten en godsdienstige plechtig heden,- tegen de achtergrond van de onmetelijk rijke tropennatuur. De componist Francois Gail- lard heeft de muzikale uitingen der verschillende volken in zijn originele compositie verwerkt, die de beelden harmonisch begeleidt. De bekende K.R.O. reporter Leo Pagano geeft een toelichting. Doch ook een grote tragiek zal naast de wroeste schoonheid van natuur en riten u treffen: de tra giek van het geloof in niet be staande machten, de onrust van al deze volkeren om God te vin den en hun onvermogen om de Ene, Ware God te leren kennen. En tegen deze achtergrond ziet gij het werk der missionarissen, wat deze reeds hebben bereikt en het doel wat deze nog hopen te bereiken. Een missiefilm van heel bij zondere allure, waar velen zeer enthousiast over zijn, die u moet gaan zien, niet alleen om der wil le van „de goede zaak", maar ook om haar eigen grote waarde. GEEN VISSERSLATIJN! Zondag j.l. ving het lid van de Vissersvereniging „Visserslust" te Waalwijk, de heer J. van Mook, le Zeine, een snoek van ruim 16 pond, metende 89 cm. Het geval liet zich vangen in 't Oude Maasje onder Dussen. Een welkome aanvulling voor het weer ingekorte vleesrantsoen. Musis. Vrijdag t.m. Zondag: „De Zi geunerin", Maria Montez is de flirtende, dansende zigeunerin, die geen echte zigeunerin is, maar naar later uitkomt, een rijke erf gename. Niettemin is zij in staat mannen in het avontuur te jagen en te doen vechten. Doch zelf is DE ONDERNEMINGSRADEN V. Er werd ons door een lezer gevraagd, of hetgeen wé over de inrichting van de bedrijf schappen geschreven hebben, nu al in werking getreden is. Neen, dat is het niet. We heb ben er voortdurend op ge wezen, dat we een wets-ont- werp behandelden, dus nog geen wet. Alvorens het ont werp wet is geworden, kan er bij de behandeling in de Tweede Kamer nog het een of ander aan gewijzizgd wor den. Dit is ook het geval met de regeling van de onderne mingsraden. Ook dit is nog slechts ontwerp en kan dus nog wijziging ondergaan. Wij menen góed te doen hierop nog eens te wijzen. We hopen in dit hoekje onze lezers op de hoogte te kunnen houden van de behandeling in de Sta- ten-Generaal en ook een overzicht te kunnen geven van de aangebrachte wijzigin gen. Het ontwerp van wet op de ondernemingsraden nu stelt het hoofd of de bestuurder van de betreffende onderne ming als lid en voorzitter aan. Zijn er meer directeuren dan één van dezen, naar keuze dei- directie. Uit en door de werk nemers worden de andere leden gekozen. Het aantal van deze leden schommelt en is afhankelijk van het aantal werknemers in het bedrijf. Let wel, niet van het aantal arbeiders. Alle werknemers hebben invloed op de samen stelling van de ondernemings raad, 't gehele personeel, dus b.v. ook de administratieve beambten. Buiten de voorzit ter telt zo'n raad minstens 3 leden. Dit is het geval als er tussen de 25 en 50 werkne mers zijn. Ten hoogste telt hij 25 leden; dit geval doet zich voor als in een bedrijf 6000 of meer werknemers zijn. Deze leden worden gekozen door de kiesgerechtigde werknemers, dit zijn werknemers die ten minste 21 jaar oud zijn en tenminste één jaar onafge broken in de onderneming werkzaam zijn. Om gekozen te kunnen worden tot lid van de Ondernemingsraad moet men de leeftijd van 20 jaren hebben bereikt en 3 jaren on afgebroken in het bedrijf wer ken. De ondernemingraad zelf kan echter in haar reglement andere bepalingen geven, die van de juist genoemde afwij ken. Zij kan dus de genoem de tijden verhogen (niet ver lagen) als ze dit beter oor deelt. Als deze bepaling op dezelfde wijze in de definitie ve wet komt te staan, kan dit voor sommige ondernemingen wel eens zeer belangrijk zijn. Daardoor zou de mogelijkheid ontstaan de ondernemingsraad samen te stellen uit oudere personen, die langer in het bedrijfsleven zitten en meer mee vergroeid zijn dan bij Sommige jonge mensen 't ge val kon zijn. Een punt, dat we in dit ver band ook nog van belang ach ten, is het bepaalde in het zesde lid van artikel 8. Dit punt schrijft voor, dat de on dernemingsraad bij zijn regle ment kan bepalen, dat het ho gere leidinggevende personeel voor zover dit geacht kan worden door de voorzitter te zijn vertegenwoordigd, van de uitoefening van het kiesrecht of ook van de verkiesbaarheid is uitgesloten. Dit nu achten we niet geheel juist. Op de eerste plaats zal het al gauw een strijdpunt worden, wie men onder het „hogere lei dinggevende personeel" moet verstaan. Is dit de bedrijfs leider of bedrijfsleiders, mis schien ook in sommige zaken de afdelingschefs? Moeten er de procuratiehouders en chefs de bureau toe gerekend wor den? Niet aleen echter dat hierover strijd kan ontstaan, wij achten deze bepaling ook in principe niet juist. Ook deze personen behoren tot de werknemers en ook deze per sonen hebben belang bij de samenwerking in de onder neming. Wij begrijpen heel goed de gedachte, die achter dit voorstel zit. Maar juist voor deze gedachte zijn we een beetje bang. Het komt ons voor, dat hier opnieuw de klassenstrijd eventjes om het hoekje komt kijken. Een gro te taak zal echter zijn van 't begin af deze gedachte uit de ondernemingsraden te weren. Deze raden moeten gebaseerd zijn op het idealisme van sa menwerking, maar dan ook voor de volle honderd procent. K. H. zij ook niet bang van een avon tuurtje. Maandag en Woensdag wordt vertoond „Argwaan". Een film van de bekende regisseur Hitch cock, die in Joan Fontaine en Cary Grant de personen vond, die in staat waren dit filmwerk te maken tot een goed geheel, met sfeer en spanning. Niet voor per sonen onder 18 jaar. Luxor. Vrijdag, Zaterdag en Zondag spelen Claudette Colbert, Walter Pidgeon e.a. in de film „The Se cret Heart" de geschiedenis van een meisje, dat zich het leven wil benemen als zij van de zelfmoord van haar vader verneemt, maar tenslotte zijn naam als muziek genie in ere houdt. Maandag en Woensdag een de tectivefilm „De politie volgt het spoor". Er is een moord gepleegd waarvan pen jaloers echtgenoot wordt verdacht, die op zijn beurt denkt dat zijn vrouw het heeft gedaan. Als tenslotte de waar heid aan het licht komt, zijn man en vrouw inniger met elkaar ver bonden dan ooit. EINE NACHT IN VENEDIG. Ook in Waalwijk voerde Til- burgs Gemengd Koor de Operette van Johan Strauss uit, waarmee het op diverse plaatsen reeds zo'n groot succes boekte. Ook in Waalwijk oogstte hun optreden grote bijval en terecht, want er viel veel te bewonderen in deze dilettantenuitvoering en daarnaast is niets zo geëigend om het pu bliek in verrukkende betovering te brengen als een operette of een opera, met een rijke weelde van costuums en zonnige decors. Doch dit was het niet dat onze grootste bewondering wegdroeg, maar de koren, die door de Til- burgse zangers en zangeressen met grote souplesse en klankrijk heid werden gezongen. Dan waren er goedé solisten, waarvan we op de eerste plaats noemen Mej. N. Dupont (Anni- na) niet omdat 't 'n plaatsgenote van ons is maar omdat zij temid den van de anderen opviel door R ode H oestpoeders van Mi jnhardfl haar goede techniek en haar wel luidende, zij 't enigszins zwakke stem. Na, of misschen naast haar, noemen we de tenor Embr. v. Os als Caramello, die weliswaar zijn stem in de hoge registers niet zo goed beheerst, maar ons niettemin in zijn Gondellied b.v. en in ver schillende duetten met Annina liet genieten van een mooi en be schaafd stemgeluid. Dan waren er Lambert Don ders als de Hertog v. Urbino, Jo co Bakkers als Pappadoca, Jo Oostelbos als Barbara en Cibo- letta, Jeanne v. Diessen, die wel op een lager plan stonden dan de bovengenoemden, maar toch goed voldeden. Vermeld dient ook te worden de mooie altstem van An Maas als Agricola. Het spel was nu en dan wat te beweeglijk, u kent dat aria-ge baar, en het toneel bleek te klein voor het grote koor dat op som mige momenten het gehele plan vulde. Wat spel betreft, mogen we een pluim geven aan Ad Ver hoeven als senator Delaqua. Het orkest was niet sterk, de bezetting was wel voldoende, maar speciaal de strijkers kunnen niet onze bewondering hebben. De heer C. v. Gorp dirigeerde en had bovendien de algemene leiding en niet op de laatste plaats is het succes van Tilhurgs Ge mengd Koor aan hem te danken. Er waren dan ook bloemen voor hem, evenals voor de heer Lam bert Donders, die dé rol van de Hertog vertolkte (zelfs twee bou- quetten) en voor de voorzitter van het koor. Het publiek was opgetogen en stak dit niet onder de stoelen van Musis, dat nage noeg geheel was uitverkocht. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden: Vulpen, twee bank biljetten, actetas, biljartqueu in foudraal, contactsleuteltje,, dou blé armbandje, wantje, hand schoen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1