DE LfiNGSTIAAT 0akV6RW\CEV.U 1&W°HV DE SPAR DRUNEN ELSHOUT HAARSTEEG VLIJMEN SPRANG WASPIK RAAMSDONK. MEER EN VLUGGER SPAREN 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 3 FEBRUARI 1949 3 Gemeenteraad DEZE WEEK: 200 gr. eierbiscuits (Stereo) en 1 ontbijtkoek (Stereo) samen voor 96 cent. 1 pot jam (1e kwal.) 76 -81 ct. 1 pot chocolade-pasta (1e kwal.) a 91 ct. Laatste Berichten Bij de Spar-kruideniers krijgt U gratis spaarzegels bij uw boodschappen. En iedere week bij verschillende artikelen extra zegels. Daarom spaart U meer en vlugger. zelfstandige kruideniers Raalte (Blauw Wit); Möhring (Enschede)Everse (Neptu nes); Van Bun (M.V.V.); Schijvenaar (E.D.O.); Albers (Vitesse); v. Schijndel (SVV); Stoffelen (Ajax); Terlouw (D.C.V.); De Vroet (Fije- noort)Wimmers (Blauw wit); Köneman (S.V.V.); Rij vers (N.A.C.); Lenstra (Hee- renveeri); Wilkes (Xerxes); Clavan (A.D.O.); v. d. Tuijn (Hermes D.V.S.); Schaap ('t Gooi); Brandes (Fijenoord); Van Dijk (Ajax). Van Bun en Lenstra zullen in verband met de grote af stand die zij iedere week zou den moeten afleggen, voor lopig niet aan de centrale training deelnemen, doch in hun woonplaats oefenen. Het blijkt wel, dat de K.C. in eerste instantie in zee wenst te gaan met „zekerheden", met spelers, die in vorige in ternationale wedstrijden, zo niet ten volle, bevredigd heb ben, dan toch in ieder geval op routine kunnen bogen. Wij zijn verheugd dat de komende voorbereidingen voor de ko mende interlandwedstrijden grondig en uitgebreid zullen zijn, dat een Engelse ploeg naar hier komt, dat er een groot en interessant jeugd- tournooi in ons land gehou den zal worden en dat de Technische Dagen het hunne er toe zullen bijdragen om uitblinkende spelers naar vo ren te brengen en op te trek ken van goed clubspeler tot waardevolle kracht in ver tegenwoordigende ploegen. Op enkele punten blijkt het, na de laatste ontmoeting in Antwerpen, algemene verlan gen naar vernieuwing van 't Nederlands Elftal, reeds te zijn overgenomen door de K.C. De talentvolle S.V.V,- speler Köneman en v. Schijn del behoren tot de groep van 21, die deze centrale training volgen. De Blauw-Witter Wimmers en Fijenoorder Brandes zijn eveneens nieuwe gezichten in dit gezelschap, maar anderen als Landman keren niet terug, hetgeen ook voor Roosenburg en Appel geldt. Dat wil in dit stadium natuurlijk niet zeggen dat zij in elk geval niet opgesteld zullen worden tegen de Bel gen, maar men mag er toch wel uit concluderen dat de K.C. momenteel in een andere richting zoekt. De Hagenaar B. de Harder heeft nog steeds geen genade in de ogen der selectie-heren kunnen vinden, die diens jonge stadgenoot Clavan echter wel uitverkoren hebben. Zuidelijke uitblinkers als v. d. Langenberg, Saris, Krijgh en de Munck ontbre ken ook, maar deze en vele anderen zullen op de le Tech nische Dag, 27 Februari a.s., ongetwijfeld de gelegenheid krijgen om de aandacht op zich te vestigen. WAALWIJK HOCKEY. Zondag 6 Februari. (Dames) Were Di 1 (Tilburg) - Waalwijk 1. 1.30 uur (Dames) Waalwijk 2 De Waranda 1 (Oosterh.). 2.45 uur (Heren) Waalwijk 1 De Waranda 1. Voor Zondag staan er drie wedstrijden op 't programma van de Waalwij kse Hockey club en wel één uit en twee thuis. 't Eerste dames-elftal speelt tegen de nieuweling in de competitie Were Di. Als deze dames even sterk zijn als hun heren-team, is het voor Waal wijk oppassen. Om 1.30 uur krijgt Waalwijk bezoek van de Waranda. De uitwedstrijd werd door Oos terhout gewonnen met 10, zodat het tweede vol goéde moed is om revanche te ne men. Tot slot zien we om 2.45 uur de wedstrijd Waalwijk 1De Waranda 1 (heren). De Wa randa staat aan de kop van de ranglijst en wordt door Waalwijk op de voet gevolgd, dus dit belooft een spannende wedstrijd te worden. KAATSHEUVEL. Tafelteimiskampioenschappen voor de Langstraat. Zoals reeds eerder mede gedeeld worden op Zondag 20 Februari a.s. bovenstaande tafeltennis-wedstrijden gehou den, georganiseerd door K.T.C. Kaatsheuvel, in de zaal van Euphonia. Naar wij vernemen wordt er in de omtrek en hier ter plaatse reeds druk geoefend en de inschrijvingen komen dan ook vlot binnen. Het laat zich aanzien dat deze eerste officiële kampioenschappen een groot succes zullen wor den en dat het aan spanning niet zal ontbreken. Er wordt gespeeld in Dames en Heren enkel en Heren-dubbel. Zij die zich hiervoor nog niet hebben opgegeven, kun nen inschrijfformulieren ver krijgen bij H. v. Nieuwstadt, Hoekje 66, Kaatsheuvel. De inschrijving sluit op 10 Febr. Bij grote deelname wordt reeds Zaterdagmiddag met de voorwedstrijden begonnen, ter wijl op Zondag om 12 uur zal worden aangevangen. De fi nales zullen om pl.m. 6 uur beginnen. Elke deelnemer krijgt be richt wanneer en hoe laat hij moet spelen. De wedstrijd commissie bestaat uit de heren A. van Oversteeg, H. Schilders en H. v. Nieuwstadt, terwijl de heer v. d. Meijden als Bonds-gedelegeerde is aange wezen. Na afloop om 7.30 uur, groot bal voor deelnemers en geno digden. Wielerclub „Kaatsheuvel". Bovengenoemde wielerclub zal op Zaterdag 26 Februari met haar leden een bezoek brengen aan de Zesdaagse te Antwerpen. Voor de toekomstige wiel renners van deze club zal dit natuurlijk een grote attractie zijn om eens tussen de „gro ten" der wielersport te ver toeven. De verdere wielerliefheb- bers die zich hierbij aan wil len sluiten, kunnen zich op geven bij A. v. d. Ven, Don- genweg 173, Rijwielmagazijn Linco en Schoolstr. 11 Kaats heuvel. Spar-avond. Maandagavond zal in de zaal van Th. Elshout een Spar-avond worden gehouden. Deze avond is, zoals bekend, uitsluitend toegan kelijk voor klanten van de z.g. Spar-winkels. Aan deze avond zal zijn, medewerking verlenen het bekende gezelschap „Klaveren Vijf" uit Roosendaal. Aanvang 8 uur. Programma voor a.s. Zondag. Het programma der feeste lijkheden van a.s. Zondag ter ge legenheid van het zilveren jubilé van de HoogEerw. Heer Deken Goossens is als volgt 10 uur Plechtige Hoogmis. 1 uur Huldiging in de gymnas tiekzaal (alleen voor de genodig den) 2 tot 3.30 uur Receptie in de gymnastiekzaal. 4 uur Défilé der jeugdvereni gingen, 5,30 uur Plechtig Lof. „De Volharding". De harmonie „De Volharding" is voornemens om op Zaterdag en Zondag 12 en 13 Februari a.s. haar tweede grote winteruitvoe- ring te geven. Zoals we dat van haar gewend zijn, staat ons een keurig en prima verzorgd muzi kaal programma te wachten. Daarnaast heeft De Volharding zich verzekerd van de medewer king van de in onze omgeving ook zeer gunstig bekend staande to neelvereniging K.N.A. uit Nieuw, kuijk. Voor velen uit onze ge meente is K.N.A. geen onbeken de, maar nog nooit mochten wij K.N.A. in Drunen begroeten. Des te meer juichen wij het besluit van De Volharding, om K.N.A. te inviteren, toe. Op Zaterdag zal de uitvoering zijn voor 't publiek en Zondags voor donateurs. Naast het rijk gevarieerd pro gramma van de harmonie, zal door K.N.A. worden opgevoerd het toneelspel in 3 bedrijven van Jac. Braun „Materialisme". Jaarvergadering van de Pluimvee- en Konijnenfokvereniging E.E.O. Bovengenoemde verenigig hield haar algemene jaarvergadering in de zaal van de heer M. v. Huiten. Als punt 1 stond op de agenda afrekening tentoonstelling. Aan allen werden de hun toekomende prijzen uitgereikt. Hierbij felici teerde de voorzitter de heer W. avn Wijk met de door hem be haalde bekroning op deze ten toonstelling, n.l. de hoogste be kroning met zijn witte Vlaamse reus „Uitmunend", een bekroning die hier nog nooit is gevallen. Door deze bekroning wist hij be. slag te leggen op de prijs van 10.—, door de voorzitter be schikbaar gesteld. Met ditzelfde dier is de heer v. Wijk naar de Zuidelijke kampioensdag te Hel mond geweest. Van de vele kam pioenen daar aanwezig, wist de heer v. Wijk op één punt na be slag te leggen op de kampioens titel van het Zuiden. Bespreking tentoonstelling ging nog al vlot onder de hamer door, doordat dezelfde heren zich bereid verklaarden hun medewerking te verlenen. Aan de orde kwam de bestuurs verkiezing. Een fel debat ging hieraan vooraf aan het adres van de leden die geen konijnen had den. Tenslotte werden de aftre dende leden, de heren Th. van Son en de heer C. J. M. Verhoe. ven herkozen, terwijl de heer C. Verhoeven als voorzitter bleef gehandhaafd. Mededeling werd gedaan dat zij die krachtvoer wensten te be trekken, dit konden afhalen. Bij de rondvraag kwam de teer- avond ter sprake. De voorzitter ziet hierin echter geen heil, zodat hij de dubbeltjes gaarne naar het potje zag verdwijnen. Vele leden dachten er anders over en prefe reerden een kleine feestavond die dan ook werd vastgesteld op Za terdag 5 Februari bij de heer M. van Huiten. Ongeluk. De ZeerEerw. Heer Pastoor Muskens uit Cuyk aan de Maas, die hier op familiebezoek was, kwam tengeovlge van de gladheid zodanig te vallen, dat hij zijn schouder brak. Dr. Vehoeven uit Vlijmen, die, de eerste hulp ver leende, achtte het gewenst hem naar het ziekenhuis over te bren. gen. Cursus gezinsopvoeding. Onder auspiciën van de K. A. werd Dinsdagavond in het paro chiehuis alhier een begin gemaakt met een cursus in gezinsopvoe ding, die uit zes lessen zal be staan en gegeven wordt door dhr. Lamb. v. d. Zanden uit St. Oe- denrode. De eerste les, die een aanvang nam om half zeven werd om half negen herhaald, de belangstelling van de ouders was zeer goed te noemen. De Zeereerw. heer Pastoor leidde de spreker in, die daarna de aanwezigen telkens gedurende anderhalf uur bezig hield door zijn boeiende en leerzame uiteen zettingen. De vragen, die na af loop gesteld werden, wist hij naar genoegen te beantwoorden. Sterfgeval. Veldwachter van Bommel, die sinds kort te Haarsteeg werd ge stationeerd, is in de nacht van Maandag op Dinsdag vrij plotse ling overleden. Hij was geboortig uit Hedikhuizen. Kruisboog, Zaterdag 1.1. had de derde on derlinge koppelwedstrijd plaats van het Kruisbooggezelschap „Onderlinge Vriendschap" in Ca fé W. v. d. Loo. Van het begin tot aan het einde was er veel spanning. Er zijn weer enkele koppels verschoven. De stand is thans 1. M. van RavensteijnAnt. Timmermans, 335 punten. 2. J. KuijsL. Koenen 318 p. 3. W. v. d. LooW. van Beijnen, 318 p. 4. J. BeekmansJ. Eekels, 315 punten. 5. W. KoksFr. v. d. Dun- gen 314 punten. 6. A. v. J. DungenJac. de Vaan 312 punten. 7. Th. van GestelB. v. Bok hoven, 312 punten. 8. Sjef v. BeijnenKoos Tim mermans 309 punten. - Zaterdag a.s. voortzetting van de koppelwedstrijd. Toneel. Zondag had de aangekondigde opvoering plaats van het toneel stuk van Kees Spierings „Dorp in onrust" door de toneelclub uit Acht. Voor een uitpuilende zaal hadden zij een goed succes. Er werd goed spel gegeven. Het stuk, dat een historische kern be vat is niet bijzonder sterk en min of meer langdradig, terwijl enkele feiten, zoals die worden voorge steld, niet erg aannemelijk zijn. Acht heeft met deze toneel avond het bezoek van Ernst en Luim op gewaardeerde wijze be antwoord in het kader van kunst. uitwisseling. Teeravond Vriendenkring. Zaterdagavond hield de Zang ver. Vriendenkring alhier haar traditionele teeravond, waarbij ook de dames tegenwoordig wa ren. Een orkestje en enkele in strumentale solisten zorgden voor de muzikale afwisseling, terwijl ook de leden zelf niet achterble ven en er de stemming in wisten te houden. Medegedeeld werd nog, dat de vereniging volgend jaar 50 jaar zal bestaan, welke gebeurtenis natuurlijk gevierd moet worden. Een collecte ten bate van Ka tholiek Thuisfront bracht 16 op. Carnaval. In Haarsteeg gaat weer een en kele jaren onderbroken traditie hersteld worden. Ook, hier zal men weer Carnaval gaan vieren, om de mensen zoveel mogelijk in eigen omgeving te houden. Bereids heeft zich een raad van vijftien geformeerd, die de organisatie zal verzorgen en reeds een aantal plannen heeft uitgestippeld. Zo wordt er Zondags een gecostu- meerde voetbalwedstrijd gehouden waarbij Peer van den Humloop scheidsrechter zal zijn; daarna is het haanhakken en stroophappen. 's Maandags en Dinsdags is er in de avonduren groeplopen. De zer dagen zal in de café s 'n reg lement worden opgehangen waar op nadere bijzonderheden staan aangegeven. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij de heer J, Tim mermans, secretaris van de raad. Uitvoering Vlijmens Mannenkoor. Zondag gaf Vlijmens Mannen koor afd. Gemengd Koor een uit voering in Café Toonkunst van dhr. Joh. Peijnenborg. Opgevoerd werd de schitterende operette „De Meikoningin van Geleen", zang spel van Carel Hamm, voor leden, ereleden en donateurs. De alge mene leiding berustte bij Mich. v. Heivoort. Toen om half acht de voorzit ter de heer J. van Buul een wel komstwoord sprak, was de zaal tjokvol. De voorzitter merkte op dat na maanden repetitie deze mooie operette kon worden opge voerd en hoopte dat de aanwezi gen voldaan huiswaarts zouden keren. Hierna nam het spel een aanvang. Na het voorspel was reeds aan het publiek te merken, dat de avond zou slagen; allen leefden van het begin af mee en zo nu en dan kwamen de lach spieren los. Vooral de solisten vol deden van meet af aan en het 'applaus dat ze bij het voorspel ten deel viel, gaf hen moed, voor al de jeugdige solisten die voor 't eerst op de planken stonden en 't geheel werd een mooie avond, waar Vlijmens Mannenkoor, afd. Gemengd Koor met genoegen op terug kan zien. Om de solisten stuk voor stuk te beoordelen is overbodig, daar allen hun rollen goed vervulden en de zang was af. Ook het koor paste zich goed aan en dé zang was zeer goed. Na afloop dankte de voorzitter in het bijzonder de regisseur, de leider Mich. v. Heivoort, voor zijn grote opoffering om dit stuk in te studeren, vooral voor de laat ste dagen, waar hij dag en nacht heeft gewerkt om iets goeds te presenteren en de voorzitter fe liciteerde hem daarmee, daar hij hiermede volkomen is geslaagd. Nadat de voorzitter de dona teurs nog had gedankt voor de steun, kwam de heer C. Coensen als donateur op het podium en dankte het bestuur en vooral de leider Mich. v. Heivoort voor de mooie avond en vergat daarbij ook de leden niet voor hun grote opoffering bij de repetities. Hier werd iets moois gebracht door mensen uit eigen plaats, wat spre ker dubbel onderstreepte. De grime was eveneens in goe de handen bij dhr. v. d. Zanden uit den Bosch, waarvoor de voor zitter hem een extra dankwoord bracht. Zondag zal de Meikoningin nog maals worden opgevoerd voor het publiek; aanvang half acht. We twijfelen er niet aan of de zaal is weer te klein. Rozenjacht. Zondag vergadering van Kruis booggezelschap Rozenjacht. Aan vang 7 uur, in café Polderzicht, A. v. Vugt. Naast de belangrijke agenda is het na afloop der ver gadering, binnen schieten. Dus al- len present. Postduivenver. De Zwaluw. Zaterdagnamiddag om 7 uur maandvergadering van bovenge noemde vereniging in café B. Ore mans. De agenda is zeer belang rijk met het oog op het naderend vliegseizoen. Na afloop der ver gadering ringen afhalen. Allen op tijd! Film, Zondag zal er in het patronaat een film worden getoond, om 5 uur voor de kinderen en om half acht voor volwassenen. Het ge heel komt ten goede aan ae missie. Een aansporing om deze film hij te wonen is overbodig, eenieder denkt zeker aan Pater van Kes- sel, die naar men hoopt een flink bedrag ter hand gesteld Kan wor den voor zijn missiegebied. Dus allen present. A.R. Kiesvereniging. Onder leiding van- haar voor zitter de heer C. van Caem, kwam de Anti-Revolutionaire Kiesver eniging alhier j.l. Dinsdagavond in 't gebouw van de Chr. Volks bond in ledenvergadering bijeen. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter in piëteitsvolle be woordingen de overleden leden, in 't bijzonder wijlen de heren C. B. Timmermans en W. M. Dal- maijer, die vele jaren de vereni ging als bestuurslid hebben ge diend en met welks verscheiden de vereniging een groot verlies geleden heeft. Tot bestuursleden werden ge kozen de heren C. Nieuwenhuijzen en H. J. Smith, die zich deze be noeming beiden lieten welgeval len. Door de secretaris werd verslag uitgebracht van de bijgewoonde tweedaagse partijconferentie te Breda. Na behandeling van verschil lende ingekomen stukken en be spreking van interne verenigings aangelegenheden sloot de voor zitter de vergadering met een woord van dank en opwekking en ging dhr. Nieuwenhuijzen voor in dankgebed. Bridge-drive. Het batig slot van de gehouden bridge-drive op Zaterdag 29 Ja nuari 1949 is vastgesteld op 55.60. Dit bedrag komt ten goe de aan de Niwin. Aardappelmoeheid. Aan zes aardappeltelers is het verboden voor 't jaar 1949 aard appelen te telen wegens het heer sen van aardappelmoeheid in hun gronden. Dit werd hun meege deeld bij beschikking van de Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 26 Janu ari 1949. Merkwaardig. Een dezer dagen vond de heer van Iersel in zijn kippenhok een abnormaal groot ei, van 120 gram. Wie dit ei in het hotel opge diend krijgt, bekomt een meer als normaal deel voor zijn geld. Electriciteitsvoorziening in handen van de P.N.E.M. Zaterdagavond kwam de raad van Raamsdonk in openbare ver gadering bijeen. Het belangrijkste besluit dat genomen werd, nadat burgemeester Prinssen een kort woord had gewijd aan 1948, was wel de overdracht van het G.E.B. aan de P.N.E.M. voor 375.000; de overdracht zal 1 Juli ingaan. In de toekomst zal er voor de electriciteitsvoorziening een on dergronds net voor Raamsdonk en Raamsdonksveer worden ge bruikt, terwijl de buitenwijken via een bovengronds net voorzien zul len worden. Ook in de spanning zal verandering komen en de ge meente zal een deel van de om- schakelingskosten dragen. Met algemene stemmen werd dit besluit genomen. Ged. Staten blijken geen be zwaar te maken tegen een schets, plan en een kostenbegroting voor een eventueel zwembad. De overige besluiten ontmoet ten evenmin tegenstand en una niem besloot de raad een strook grond in de Kerkstraat over e nemen voor de aanleg van trot toirs, een crediet te verschaffen van 13.000.voor een gecom bineerde vracht- en vuilniswagen. De rekeningen yan het G.E.B. het vleeskeuringsbedrijf en de ge meente over 1947 werden voor lopig vastgesteld, waarna de re kening van het Burgerlijk Arm. bestuur over 1947 werd goedge keurd. Verder kwam nog ter sprake de slechte afwatering van de Dombosch, ten aanzien waarvan zeer binnenkort maatregelen zullen worden genomen. Heden overleed, zacht en kalm, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JOHANNA VAN DE KORPUT Weduwe van CORNELIS JACOBS in de leeftijd van 77 jaar. Kaatsheuvel: J. Korthout-Jacobs J. Korthout en Kinderen. Tilburg: A. v. d. Hoven-Jacobs C. W. v. d. Hoven en Kinderen. Waalwijk: Dina Jacobs Waalwijk: J. Jacobs J. Jacobs-Kleijsen en Kinderen. Waalwijk: M. Jacobs M. Jacobs-Papenhoven en Kind. Grave: W. Jacobs Fr. Jacobs-de Wit en Kind. Eindhoven: C. Jacobs G. Jacobs-Schambergen en Kind. Waalwijk, 1 Februari 1949. De plechtige uitvaart vindt plaats op Zaterdag a.s. om 9 uur in de kerk van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen. 10 zegsls extra en een mooie puzzle. 10 zegelt extra. 10 zegelt extra. Deze aanbieding it geldig van 3-10 Febr. OFFICIËLE PUBLICATIE. DISTRIBUTIEKRING 's-HERTOGENBOSCH. Na-uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 903, tabakskaarten QA. 903 en QC. 903 en toeslagkaarten MD. 903 904 voor aan staande en jonge moeders. De Directeur van de Distributiekring 's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de na-uitreiking van de bonkaarten 803, tabakskaarten QA en QC 903, alsmede toeslagkaarten MD. 903/904 ovor a.s. en jonge moeders zal plaats vinden voor de gemeenten 's-Hertogen bosch, Vught, St. Mchielsgestel, Rosmalen, VUjmen, Berlicum, den Dungen, Helvoirt, Haaren,, Dinther, Heeswijk, Engelen en Empel en Meerwijk op Donderdag 10 Februari 1949 de letters A tm, K en Vrijdag 11 Februari 1949 de letters L tm. Z, uitsluitend in het kringkantoor, In de Boerenmouw 15 te 's-Hertogenbosch aan de loketten 9 en 11. Voor de gemeenten Boxtel, Schijndel, Liempde en Esch heeft de na-uitreiking plaats op Vrijdag 11 Februari voormiddag de letters A tm. N en namiddag de letters O tm. Z, in het kantoor Burgak ker 3 te Boxtel. DISTRIBUTIEKRING TILBURG. Na-uitreiking bonkaarten, tabaks- en Diversenkaarten. De Directeur van de Distributiekring Tilburg maakt het volgende bekend: De na-uitreikign va nde bonkaarten 903, tabakskaarten QA 903 en Diversenkaarten QC 903 voor de priode van 12 Februari tot en met 9 April 1949, vindt volgens onderstaand schema plaats. Voor deze uitreiking moeten worden overgelegd de dis tributiestamkaart, de inwisselingsbon 901, Tabak 07 en/of Diversen 10. Woensdag 9 Februari 1949 WAALWIJK, voor de gemeenten Waalwijk, Drunen en Heusden. Vrijdag 11 Februari 1949 KAATSHEUVEL, voor de gemeenten Kaatsheuvel, Loon op Zand en Sprang-Capelle. BOUWVOLUME VOOR 1949. Het aan de gemeente Waalwijk toegewezen bouwvolume voor 1949 is bepaald op 18330 M3, voor gewone woningbouw en met indtistrie-karakter, wat betekent ongeveer 59 woningen. STROOMVERBRUIK VRIJ. Nog niet voor reclameverlichting. Er bestaat geen direct gevaar meer voor overbelasting van de electrische centrales. De minister van Economische Zaken heeft derhalve besloten met ingang van 1 Februari de beperkende bepa lingen op te heffen. Dit betekent dat met ingang van diezelfde da tum de etalageverlichting, de ver warming en verlichting in electri sche treinen en trams en de bui tenverlichting geheel zijn vrijge geven. Het verbod t.a.v. reclamever lichting blijft voorlopig gehand haafd. In het winterseizoen 1949-1950 verwacht men wederom beper kende maatregelen t.a.v. het elec- triciteitsverbruik in de spitsuren. BUITENLANDSE BELANG STELLING WERKT NIET VERHELDEREND. Nog steeds vertoon! de situatie in Indonesië een voortdurend en snel wisselend beeld, soms zó snel wisselend, dat men er steeds re kening mee moet houden dat de gebeurtenissen van heden reeds morgen door nieuwe feiten kun nen zijn achterhaald. De regering hoopt, dat binnenkort meer dui delijkheid zal bestaan wat betreft de groepen en personen uit de re publiek, die tot overleg met Ne derland en de federalisten bereid zijn, en langs welke wegen dit overleg het best en het snelst tot resultaat zal leiden. De intensieve belangstelling, welke het buiten land getoond heeft en nóg toont voor de Indonesische kwestie, heeft er bepaaldelijk niet toe bij gedragen de situatie in Indonesië te verhelderen, aldus de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de begroting van Overzeese Gebiedsdelen. DOODSTRAF VOOR ALBRECHT. Het Bijzondere Gerechtshof te Leeuwarden veroordeelde giste ren Wilhelm Albrecht, ex-com- mandant van het „Aussen-kom- mando" te Leeuwarden, conform de eis ter dood. De Groninger Kamer van het Bijzonder Grechtshof te Leeuwar den heeft J. Alsema te Stadska naal conform de eis tot de dood straf veroordeeld. A. werd tijdens de bezetting de schrik van het Westerkwartier genoemd door zijn beestachtige wijze van optre den. Hij was handlanger der SD en heeft deelgenomen aan talrijke arrestaties en huiszoekingen. NATIONALE HERDENKINGS DAG NIET OP 31 AUGUSTUS De ministerraad heeft besloten de nationale herdenkingsavond op 4 Mei en de Nationale Feestdag op 5 Mei te handhaven en dit jaar niet, zoals dat was verzocht, 31 Augustus te doen vieren. De ziekenhuizen in Parijs maken weer een staking mee. Ook de verpleegsters van zes zieken huizen zijn er reeds bij betrokken. De stoffelijke resten van de drie door benden ontvoerde plan ters in Oost-Java zijn gevonden. DANKBETUIGING. Ondergetekende betuigt hierbij, mede namens zijn vrouw, zijn op rechte dank aan de Directie der N.V. „Timtur" te V/aalwijk, aan het kantoorpersoneel en het per soneel van de afdeling, aan fami lie, buurtbewoners, vrienden enz., voor de vele blijken van belang stelling, de bloemen en mooie ca- deaux, die hij mocht ontvangen bij gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum, waardoor zij deze dag voor hem en zijn vrouw, tot een onvergetelijke feestdag hebben gemaakt. JAC. VAN ZELST. Sprang, 31 Jan. 1949. A 181. I o 50 Geldig Wt en met 8 Februari

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 3