waALWÏÏÏ Waalwijkse én Langs Courant Uit de wijde W.eKeê.d. Kardinaal Mindszenty Uit de Provincie Het proces tegen WASHINGTON WIJST STAIIN AF. INDONESIË. m .-AANDAG 7 FEBRUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker ij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No 12. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT' 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Donderdag 1.1. begon het pro ces tegen de Hongaarse primaat Kardinaal Mindszenty, welk pro ces door het Vaticaan bestempeld is als de grofste belediging van de Rooms-Katholieke kerk sedert de deportatie van Paus Pius VII door Napoleon. Dit proces doet denken aan de haat van 't San hedrin, de spot van Herodes en de onrechtvaardigheid van Pila- tus. Voorts willen wij nog memo reren dat ook onze Tweede Ka mer haar protest heeft doen no ren, Door de heer Serrarens werd een motie ingediend namens de K.V.P., de P.v.d.A. en de C.H. partij, die luidt als volgt „De Kamer, kennis genomen hebbend van de onderdrukking der vrijheid van godsdienst en der vrijheid van geweten in verschil, lende landen en de vervolging van hen, die niet bereid zijn de stem van het geweten te doen zwichten voor bedreiging met geweld, ziet in de arrestatie van kardinaal Mindszenty een nieuw en treffend bewijs van deze politiek van on derdrukking, protesteert tegen de ze arrestatie en tegen iedere aan slag op dè vrijheid van geweten, welke in flagrante strijd zijn met de kortelings door de Ver. Na ties geproclameerde fundamentele rechten van de mens en gaat over tot de orde van de dag." In verband met dit proces wa ren door de Hongaarse regering uitgebreide maatregelen genomen. De regering had een grote politie macht samengetrokken. Alle open bare gebouwen stonden onder be. waking van gewapende troepen. De belangstelling voor het proces was groot, vooral van de zijde der journalisten en nieuwsagent schappen. Tevoren waren in Boe dapest een 2000 „verdachte" per sonen naar concentratiekampen getransporteerd. Naast de kardi naal stonden terecht zijn secreta ris, de directeur der katholieke actie, een katholiek journalist. Men weet dat de kardinaal te voren een brief heeft geschreven, die ook wij in ons blad hebben opgenomen, waarin hij verklaarde niets te zullen bekennen, niets te zullen herroepen, en dat men dus een eventuele mondelinge of schriftelijke bekentenis, die mis schien physiek en moreel werd afgedwongen niet moest erkennen. 't Ging precies zo. Na de ope. ning werd een brief van de karl dinaal voorgelezen, waarin hij;, alle beschuldigingen volmondig erkende en dat hij hoopte dat het proces zou worden uitgevoerd om te trachten een betere verstand houding tussen 't Vaticaan en Hongarije te bereiken. Toen aan de kardinaal gevraagd werd of hij deze brief bevestigde, verklaarde Z. Em. dat hij alle beschuldigin gen erkende en dat hij deze brief „geheel uit vrije wil" had geschre ven. De methoden van maanden in de cel en daarbuiten hadden dus hun uitwerking niet gemist en de voorspelling kwam precies uit. Nadat de rechtbank in raadka mer besloten had, dat het proces niet zou worden uitgesteld, ging men met de behandeling verder. Geraffineerd waren de vragen en even geraffineerd de beschul digingen, zoals ook de wijze waar op men de kardinaal gedwongen had te antwoorden, wie twijfelt hier nog aan, geraffineerd was. Ze hadden het wel zo ingekleed, dat de kardinaal niet alles toegaf van wat hem ten laste werd ge legd, maar het meest essentiële toch wel. 5 uur had men hem onder vraagd, toen de aanklager een „onderschepte" brief voorlas, die gericht was aan de Amerikaanse gezant en waarin gevraagd werd om een auto of een vliegtuig, om te kunnen ontsnappen. Ook hier lag het er weer dik bovenop. Op de vraag van de president of luj wilde toegeven deze brief geschre. ven te hebben, stamelde de plots zeer vermoeide kardinaal iets waarin de president „ja" meende te mogen verstaan. We weten niet of alles be trouwbaar is van wat over het proces gepubliceerd wordt, we zijn aangewezen op de journalis ten en nieuwsagentschappen uit Budapest zelf, die, zo zij iets be zwarends voor de staat schrijven, de gevolgen kennen. Er is ook geen enkele buitenlandse waarne mer toegelaten, terwijl een uiterst strenge controle wordt uitgeoe fend op de enkele uitverkoren personen die de zitting bij mogen wonen. Zo voltrekt zich achter het ijzeren gordijn de grootste smaad die sinds vele jaren de H. Stoel is aangedaan, de grofste schen ding van de meest elementaire rechten van de mens, het schan delijkste ingrijpen in de gewetens- en godsdienstvrijheid van de Prins Primaat van Hongarije, in wie het katholieke volksdeel, ja, de ge hele katholieke wereld onherstel baar wordt beledigd. Opvallend is het zeker dat door de primaat alles wordt bekend landverraad, deviezensmokkel, (geld ontvangen van 't Vaticaan, Amerika, enz.). Z. Em. voelde zich schuldig aan alles zo ging het ook met de andere beklaag den, die weer de kardinaal be schuldigden, maar niemand ont kende, niemand sprak een woord tot zijn verdediging of trachtte dit te doen. Ja, zelfs herriep de kardinaal zonder meer z'n brief, die hij voor zijn arrestatie aan z'n priesters had gezonden. v Wie zal daaraan geloven Welk een waarde moet men aan dit alles hechten. De duivelse re gie heeft alles dooreengeweven tot een duister instrument, dat -tij straks tegen haar zal gebruiken of liever misbruiken. De eis van de openbare aan klager luidde de „zwaarste straf". De uitspraak volgt reeds morgen BRABANTSE GEMEENTEN KREGEN BOUWVOLUME '49 Wij laten hieronder een opga ve volgen van de toegewezen ruimten aan een aantal gemeen ten Dongen 23 woningen (6433 m3 Drunen 13 woningen (3720 m3.) Dussen 2 woningen (527 m3.) - Geertruidenberg 8 woningen (2239 m3.) Gilze-Rijen 22 woningen (6085 m3.) 's-Gravenmoer geen bouwvolume. Heusden geen bouwvolume. Loonopzand 22 woningen (6097 m3.) Made 5 woningen (1416 m3.) Raamsdonk 7 woningen (1195 m3.) Sprang-Capelle 12 woningen. Vlijmen 18 woningen (4000 m3.) Waalwijk 59 woningen (18388 m3.) In dit cijfer zijn 50 montage woningen begrepen. Waspik 4 woningen (1099 m3.) 't Is nog al heel erg dat aan een gemeente als Heusden abso luut geen bouwvolume werd toe gewezen. BOUWVOLUME IN NOORD-BRABANT. Gedep. Staten van Noord-Bra bant hebben deze week aan de gemeentebesturen mededeling ge daan van het woningbouwvolume 1949. Zoals eerder medegedeeld, had het provinciaal bestuur ter verdeling 3180 woningen, waar van 500 woningen voor Philips en waarvan 800 z.g. montagewo ningen, 60% der woningen is thans verdeeld over de gemeenten naar de demografische behoeften en 20% naar industriële behoefte i.v.m. reeds aanwezige industriële bedrijvigheid in de gemeenten. Bij de voorbereiding van de verdeling naar de demografische behoeften zijn voor alle gemeen ten volgens dezelfde regels be paald de woningbehoefte en het absoluut woningtekort en op grond daarvan het relatief wo ningtekort. Aanvankelijk was het plan om naar de mate van het relatief woningtekort de wonin gen te verdelen in deze zin, dat eerst de gemeente met het groot ste relatief tekort zoveel wonin gen zöti krijgen dat zij in relatief tekort gelijk zou komen met de in relatief tekort op haar volgende gemeente en zo vervolgens. Met dit plan zou bereikt worden dat een relatief groter tekort steeds eerst helemaal zou zijn wegge werkt voor een relatief minder groot tekort aan de beurt zou ko men. Berekeningen wezen uit dat, bij het volgen van dat plan, van de 143 Noordbrabantse gemeen ten slechts een dertiental in aan merking zou komen om een bouw volume te krijgen. Ernstige be zwaren tegen een dergelijk sy steem waren aanwezig de conti nuïteit in de bouwbedrijvigheid zou verloren gaan, de bouwvakarbei ders zouden op enkele plaatsen moeten worden samengetrokken. En bij een in alle plaatsen voel baar woningtekort geeft 't weinig bevrediging als slechts in 13 ge meenten kan gebouwd worden en 130 gemeenten worden buitenge sloten. Het systeem waarnaar de be doelde 60% thans inderdaad ver deeld is, houdt nauw rekening met de relatieve achterstand, maar er heeft een uitsmering over veel meer gemeenten plaats ge had. Naar gelang van de relatie ve achterstand zijn de gemeenten in klassen ingedeeld. In de klasse van de hoogste relatieve achter stand is één woning toebedeeld op bijv. elk tiental woningtekor ten in de volgende klasse één woning op bijv. elk elftal tekor ten enz. Zodoende zijn in totaal 1570 woningen toegewezen aan 111 gemeenten 32 gemeenten hebben geen toewijzing uit dezen hoofde ontvangen. De 20% voor woningen i.v.m. industriële behoeften is door Ge deputeerde Staten verdeeld over in totaal 48 gemeenten. Moatagëwoningen zijn (toege dacht aan een twaalftal grotere gemeenten. GOUDEN FEEST OP MARIËNBURG. De kweekschool Mariënburg te 's-Bosch heeft Donderdag onder grote belangstelling 't gouden ju bileum gevierd met een plechtige bijeenkomst, waarop zeer veel geestelijke en burgerlijke autori teiten tijeen waren. O.a. gaven blijk van belangstelling de bis schop van Den Bosch, Mgr. W. Mutsaerts, Mgr. Dr. W. v. Gils uit Roermond, de burgemeester van Den Bosch, Mr. H. Loeff, de heer Kleiwegt, hoofdinspecteur van de kweekscholen namens de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen en dr. H. van Velthoven, lid der Eerste Kamer. Mgr. Dr. J. Dekkers, rector der jubilerende kweekschool, dankte de diverse sprekers voor hun ge lukwensen. Ook vele leerlingen en oud-leerlingen waren aanwe zig en boden de bisschop en de moeder-overste der inrichting bloemen aan. Dean Acheson, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft het aanbod van premier Sta lin ter bespreking van een vredes- pact met president Truman van de hand gewezen. Zijn zienswijze, die naar hij zeide niet in strijd was met die van president Truman, uiteenzet, tend, gaf Acheson een puntsge wijs antwoord op de suggestie van maarschalk Stalin t.a.v. een vredespact, een regeling van het Berlijnse geschil en een ontmoe ting met president Truman. De punten van zijn antwoord zijn 1. De regering van de V. S. zou met geen enkel land welke aangelegenheid ook bespreken van direct belang voor andere landen zonder de rechtstreekse deelne ming van die andere landen. 2. De V.S. zouden tesamen met de andere westelijke mogendhe den zorgvuldig ieder voorstel Berlijnse vraagstuk in overeen- overwegen ter oplossing van het stemming met hun verplichtingen en rechten, als bezettende mo gendheden. 3. Zodra de kwestie Berlijn is Zou het overleg tot zodanige resultaten leiden, dat op korte termijn kan worden overgegaan tot de instelling van een federale interim-regering, zo zal het uit de aard der zaak mogelijk zijn net vraagstuk van de algemene be wegingsvrijheid van hen, die thans aan zekere beperkingen zijn on derworpen, te bezien in het licht van de alsdan heersende omstan digheden. In de tweede brief zegt Dr. Beel, dat de Nederlandse regering de door het B.F.O. benaderde re publikeinse leiders beschouwt als regeringspersonen van ene repu bliek, welker status en verschij ningsvorm afhankelijk zal zijn van de volkswil, zulks met inachtne ming van het beginsel van gelijk waardige deelstaten binnen het raam van de Republiek der Ver enigde Staten van Indqjiesië. Het B.F.O. drukt nu in een brief aan Sukarno c.s. de hoop uit, dat dezen zich hiermede kun nen verenigen, teneinde ten spoe digste in overleg te treden ter be reiking van concrete resultaten. VER. STATEN. Dr. Alan Valentine, het hoofd van de ECA-missie in Nederland is Zondagmiddag uit Nederland te New-York aangekomen. Hij reist Maandag door naar Was hington. Bij zijn aankomst zeide hij dat het stopzetten van de hulpverlening aan Nederland een zware slag zou zijn niet alleen voor Nederland, maar ook voor de Benelux en alle West-Europe- se landen. Er behoeft geen twij fel over te bestaan dat een der gelijk besluit van de' V. S. grote verontrusting in Nederland te- wgeg zou brengen. De Nederlanders verdienen ie der stukje hulp, dat op basis van behoefte aan hen wordt verstrekt. Zij hebben het bestaan van de ECA-hulp volkomen gerechtvaar digd en hij betwijfelt of een volk harder en met meer begrip ge werkt heeft dan het Nederlandse. CHURCHILL EN NEDERLAND Door mr. Kappeyne van de Copello, voorzitter van de ver. voor internationale rechtsorde, werd in tegenwoordigheid van o.m. Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, vice-voorzitter van de Raad van State, de gouden Gro- tius-medaille uitgereikt aan Win ston Churchill „uit erkentelijkheid voor zijn verdiensten aan de zaak van de vrede bewezen". In zijn rede voor aanwezige vooraanstaande persoonlijkheden uit het Nederlandse en Britse openbare leven verklaarde Chur chill o.a. dat de Nederlandse Re gering „vastbesloten er naar streeft, de werkelijke vooruitgang in Indonesië te vrijwaren voor de greep van het tweelingmonster anarchie en communisme". Voorts zeide hij „Er moet een Europees parle ment zijn om de idee van 'n Ver enigd Europa in concrete en defi nitieve vorm aan te bieden." „Er moet een Europees Hoog gerechtshof zijn, waaraan inbreu ken op de verklaring van men senrechten, welke door de Rege ringen van zovele mogendheden op zo plechtige wijze te Genève is geproclameerd, kunnen worden afgekondigd en verdedigd." opgelost en de Sovjet-blokkade opgeheven, zijn de drie westelijke mogendheden bereid en gereed 'n bijeenkomst te houden ter bespre king van de Duitse en iedere an. dere kwestie. Als het verlangen bestaat om deze vraagstukken op te lossen, is er ook geen moeilijk heid meer. B.F.O. stuurt uitnodigingen. Den Haag beschouwt de republi keinen als regeringspersonen. Twee brieven van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon aan het Bijzonder Federaal Over leg (B.F.O.) zijn gisteren te Ba tavia bekend gemaakt. In de eerste deelt Dr. Beel me de, dat de regering van Indonesië bereid is de heren Sukarno c.s. in de gelegenheid te stellen in volle vrijheid op een nader vast te stel len plaats onderling van gedach ten te wisselen. De regering is eveneens bereid mede te werken tot het scheppen van een gelegen heid voor een vrije gedachten wis. seling tussen de afgevaardigden van het B.F.O. en genoemde he ren, voor zover zij door B.F.O. mochten zijn of worden uitgeno digd. R.K. HUISHOUDSCHOOL GAAT UITBREIDEN. Binnen zeer afzienbare tijd zal een begin gemaakt worden met de uitbreiding aan de R.K. Huis houdschool alhier. Reeds lang was de noodzaak hiervan gevoeld maar evenals iedere trouwlustige ondervond men ook hier aan den lijve de beperkingen die nog gel den op het gebied van 't bouwen. Nu is het gelukkig zo ver dat de fa. Pelikaan uit Tilburg, de laagste inschrijver, met de uit breiding zal beginnen. Gelijkvloers zal aan de keuken een eethoek worden gebouwd, die tevens dienst zal doen als over blijflokaal, terwijl tevens de bene denverdieping nog vergroot zal worden met een naai- en theorie lokaal. Boven zullen drie nieuwe loka len bijgebouwd worden, te weten een naai-lokaal, een theorielokaal en een stiksterslokaal. Het nieuwe gedeelte zal verrij zen ten noorden van de huidige school, waar nu de fietsenrekken staan, en men hoopte het in Sep tember in gebruik te kunnen ne men. Laten we hopen dat de handi cap, die deze vorm van onderwijs die zeker niet de minst noodzake. lijke is, nog ondervindt, spoedig uit de weg zal zijn geruimd, zo dat men ook hier de vleugels zal kunnen .uitslaan, zo wijd als men zelf wil. VERGADERING ONDER LINGE VEEVERZEKERING. Vorige week hield de veeverze kering in café het Vosje te Baard wijk haar jaarvergadering. De voorzitter de heer Nic. Klerx opende de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Nadat de notulen waren vast gesteld bracht de penningmeester de heer W. Pullens verslag uit over de financiële toestand der verzekering, waaruit bleek dat er aan contributie was ontvangen 2075.03, van opgeruimde dieren 1235.36, totaal 3310.39. Uitbetaald voor opgeruimde dieren 2213.04; er was dus een batig saldo van 1097.35. Uit het jaarverslag van de se cretaris bleek dater momenteel 37 leden bij de verzekering zijn aangesloten, terwijl er op 1 Jan. 1949 331 stuks vee in de verzeke ring waren opgenomen, voor een geschatte waarde van 753580.-. Op 1 Jan. 1948 330 stuks vee, te gen een waarde van 132470. Er waren 5 bestuurs- en 2 leden vergaderingen gehouden. De heer Nic. Klerx werd ver volgens met nagenoeg algemene stemmen herkozen als bestuurs lid. Het reglement der verzekering werd grondig gewijzigd, daar er veel in vermeld stond dat voor de tegenwoordige tijd van geen nut meer is. In verband met het 60-jarig be- satan van de verzekering werd besloten op 15 Febr. a.s. een feest avond te organiseren, waarbij ook de dames der leden zullen worden uitgenodigd. De vraag van de voorzitter, of de leden interesse hadden, om naast de veeverzekering een var kensverzekering op te richten, werd door alle leden met instem ming bevestigend beantwoord. Daarom werd besloten na verloop van tijd een oprichtingsvergade ring te beleggen. WAALWIJKS GEMENGD KOOR. Bovengenoemde vereniging hield een ledenvergadering in Thalia, waar de jaarverslagen werden goedgekeurd en bleek dat de financiële toestand niet zo bijzonder gunstig was. Dit werd geweten aan 't slechte bezoek der oratoria, waaruit geconcludeerd werd dat men voor dergelijke opvoeringen geen grote belangstelling heeft. Voorts werd besloten 'n be tere financiële grondslag te vormen door 't aanwerven van donateurs. Van de rondvraag werd als steeds een druk gebruik ge maakt. KINDSHEIDDAG. De Kindheidsdag die Zaterdag jl. in de parochie St. Jan werd ge houden, begon des morgens met een H. Mis, waaronder de kinde ren zongen en allen ter H. Tafel gingen. De jeugd wijdde zich toe aan het Goddelijk Kind Jezus en ontving na de H-. Mis de kind- heidszegen, 's Middags werd er voor de kinderen in de Gildenbond een missiefilm vertoond en 's avonds draaide voor de groten in dezelf de zaal de bekende missiefilm Sortilège Exotique. De opbrengst was natuurlijk voor de missie. RETRAITE. De R.K. leerlingen der 2e, 3e, 4e en 5e klas der R.K. H.B.S. alhier hebben vorige week een retraite doorge maakt in de kapel der Eerw. Zusters van 't Theresia-ge- sticht, van de Eerw. Broeders der St. Petrusscholen en van Huize „Loyola" te Vught. AANRIJDING. De bestuurder van de vrachtauto van de Fa. v. Es wilde 'n dam inrijden en moest daardoor zijn wagen teruguitzetten. Hierdoor moest 'n B.B.A.- bus vrij plotseling stoppen. Dit werd te laat bemerkt door de bestuurder van 'n achter op rijdende personenauto. De personenauto kwam daardoor met de B.B.A.-bus in botsing en kwam zelfs gedeeltelijk onder de bus terecht. Per soonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Bij onderzoek van de poli tie bleek dat de bestuurder van de personenauto niet in het bezit was van de vereiste papieren. Proces-verbaal werd opgemaakt. BRANDJE. Vrijdagavond brak er brand uit in de schoenfabriek van de firma Hendriks in de Grotestraat. Het dak had reeds vlam gevat, toen men het bemerkte. Met snelblus- sers van de firma v. Loon was men het vuur echter spoedig meester. De oorzaak is waar schijnlijk oververhitting van de pijp. le Klasse DISTRICT IV. BWJuliana afg. HelmondNAC afg. Brabantia—MVV 02 VVV—TSC 0—0 LimburgiaDe Spechten 42 DISTRICT VI. De BaronieKerkrade 00 Bleyerheide-Spcl. Emma 11 Eindhoven—Maurits 40 LongaPSV 15 Sittardse BoysNOAD 01 DISTRICT IV. Tweede klasse A: Kolping SDW—Cone. SVD afg. WSC-TOP 1—0 (TOP kamp.) RKTVV—RKC 0—1 SET—DESK 1—3 Derde klasse B.: OJC—ESV 6—2 TivoliSt. Michielsgestel 22 (Tivoli kamp.) Derde klasse C.: ODCGilze 4—0 (ODC kamp.) GudokZaltbommel 81 Vlijmense BoysHaarsteeg 2—1 Vierde klasse C.: RKSVA—HVCH 4—5 OSS '20Maliskamp 62 OpijnenDVG afg. Vierde klasse D.: Right 'OhRaamsdonk 23 Uno Animo—Waspik 10 RWB—RKFSV 2—1 Veerse BoijsVelocitas '31 2—0 WSC—TOP MEER DAN 1000 MAN UIT OSS MET 'N EXTRA-TREIN EN EEN AANTAL BUSSEN. 3000 BEZOEKERS. Voor een record aantal toeschouwers had Zondag middag de wedstrijd WSC TOP plaats, welke door gelijk spel TOP het kampioenschap opleverde. De wedstrijd stond onder leiding van scheids rechter Steryel. Men kon echt merken dat er deze middag iets bijzonders ging gebeuren, en de vele toeschouwers zullen dan ook geen spijt gehad hebben, want van de eerste tot de laatste minuut was er voor de volle honderd procent spanning en we zeggen niet te veel dat TOP met deze uitslag in haar handen mag wrijven, want WSC was over het geheel ge nomen veel meer in de aanval en had 't de voorhoede wat meer meegezeten, dan zou WSC zeker gewonnen hebben. TOP wint de toss en WSC mag aftrappen en onderneemt direct 'n aanval en de achter hoede van TOP staat nogal 'nS raar te schutteren. We zien Fr. Kools doorbreken en deze vuurt 'n kogel af juist naast. Aangespoord door dit succes blijft WSC aanvallen, maar het levert niets op. TOP weet zich iets los te werken maar stuit op 'n zeer hechte WSC defensie met v. Meeu wen aan 't hoofd, die deze - middag de zeer gevaarlijke TOP-midvoor Princen volko men uitschakelde. We zien WSC herhaaldelijk aanval len en we denken dat Jac. Muskens zal doelpunten, de TOP-keeper is reeds gepas seerd, maar 'n TOP-back weet redding te brengen, er komen van beide kanten nog gevaar* lijke aanvallen, maar zonder succes en hiermede komt de rust, 00. Het is TOP dat direct flink aanpakt, maar zonder succes, maar na ongeveer 15 min. weet de TOP-linksbinnen te. scoren, waar de WSC-achter- hoede machteloos tegenover I' Kou en griep heerseht a! lerwegen Mijnhardt Poeders zön een zegen! stond. 10 voor TOP. Hierna is het met 't TOp-ofrensief afgelopen en onderneemt "WöC aanval op aanvai, maar het levert geen succes op. 'loon Muskens worat vervan gen door n. de Kuijter we gens blessure. WBU zet anes op alles, maar het levert geen winst op, er zijn nog emceie minuten te speren en we uen- ken aat Tur met 1—u zal zegevieren, maar Wfc>C krijgt een vrije trap te nemen van 't miauenveid. v. Meeuwen zet zien acnter de bal en met 'n formiaaoeie trap weet nij de TOP-Keeper te verrassen en de stand is i—1. Er waren nog 3 mdiuten te speien en met deze stand kwam het einde. WoC heeft getoond niet op de piaats in oe ranglijst te oeboren waarop het momen teel staat. WüC, er komen nog zeer zware wedstrijden, maar speel met dezeiide geesiarnt en uw supporters Denoeven niet be vreesd te zijn. RKTVV—RKC 0—1. Dank zij hun harde werken van begin tot het einde is het RKC gelukt om een beter speienu rtiVfW beide puntjes ai te snoepen, die KrvC nog wel niet veilig, doen in het midden der ranglijst doet ver- nuizen. Een resuuaat waarop ane spelers trots mogen zijn omdat zij benaald is door vastoerauenheid en vechtlust. De wedstrijd was hard maar fair en werd m de Deste ver- standnoudmg gespeeld. De eerste lo mm. waren voor KE.C, die vanaf de af trap aiies op de aanval zette en de 'i'ilburgers geen gele genheid gaven nun voornoede aan het werK te zetten. Na 1Z min. is het dan raait ais bij een ingescnoten bal de kee per der gastneren de bal door zijn hanuen laat glippen en öteenoeek ais de Kippen er bij is om deze blunder af te straffen en met een zeker trekbafietje voor RivC de lei ding te nemen. Na een kwar tier kan RKTVV zich uit de druk loswerken en met snelle uitvallen wordt de verdedi ging der Waaiwijkers duchtig aan de tand gevoeld, maar hierbij had Tiiourg geen ge luk, want zij troffen de Waal- wijkers in een buitengewone vorm. Tiny en Sjaak de Brui ne retourneerden alles en in laatste instantie was het Span die zijn doel als een temer stond te verdedigen. Tot de rust bleven de gastheren het meest in de aanval, maar in de stand kwam geen verande ring. Na rust had RKC het wind- voordeel en hierdoor kwamen zij meermalen voor het doel, maar alhoewel zij nog 3 maal een prachtkans kregen, tot doelpunten gingen deze dank zij lat en paal verloren. Aan de andere zijde had Span ook nog enkele moeilijke si- tuatie's op te lossen, maar hij was deze middag niet te-ver slaan. Onder grote spanning verstreek de tijd en 10 min. voor het einde weet RKC het heft weer in handen te ne men en RKTVV in de verde-' diging te dringen. Als het einde wordt geblazen is RKC weer 2 kostbare puntjes rij - kef en bewezen zij hiermede dat zij niet onder aan de rang lijst thuis hoorden. Met ver erouwen zien we nu de laat ste drie wedstrijden, waarvan nog twee thuiswedstrijden, tegemoet. KAATSHEUVEL. S.EiT.D.E.S.K. 1-3. SET, dat nog steeds zijn stop. perspil Broermijn op de zieken lijst heeft staan en aan de sukkel is met de doelverdediger, had in deze ontmoeting niet veel in te brengen tegen een technisch su perieur DESK. Uitgezonderd het 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1