mm oi oAQflacmoa vlav ytaaitrs tsh may ohos aq HET PROCES. Waalwijkse en ÜRUNEN wA® 125 85 24 NIEUWKU1K VLIJMEN GAPELLE Schoen- en lederbeurs te Londen. De Vakgroep Lederindustrie vergadert. Verkoudheid Voor BESCHUIT JAC. SARS Mijne Heren, mijn, openings woord op deze, eersteverga dering van 1949 is niet op wekkend, dochik verzeker U, dat het Bestuur al het moge lijke1 zal doen drrf verbetering in de situatie te brengen. plek!aw', - b.M- van Delft 125,122 28 P. Piil.es. DONDERDAG 10 FEBRUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. A TTS 72e JAARGANG No. S3 OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. De uitspraak in het proces van kardinaal Mindszenty is ons nu bekend. Voor de beoordeling van dit proces blijft het echter hetzelfde hoe de uitspraak zou luiden. Zelfs al zou er een vrijspraak volgen wat natuurlijk on mogelijk was dan hebben de tegenwoordige bestuurders van Hongarije nog zichzelf veroordeeld. Dit proces is zo infaam gemeen voorbereid en geënsceneerd, dat het op zich reeds een aanklacht èn een veroordeling is voor hen, die het hebben geleid. De strafvoltrekking kan echter slechts overgelaten worden aan de Hoogste Rechter en -aan de toekomstige geschied schrijvers. Het is eigenaardig dat er nog aardig wat mensen in Nederland t.a.v. dit proces met moeilijkheden rondlopen. Ondanks de ondervinding, die men zelf in de jaren 1940-'45 met dergelijke processen heeft opgedaan en ondanks de voor lichting die men over dit pro ces in de Nederlandse dag en weekbladen heeft ontvan gen. De waarheid van de spreuk: „Lieg er maar, op los, er blijft wel wat van hangen", komt ook nu weer zeer goed uit. Goebbels en consorten is men alweer vergeten en blijk baar denken sommige mensen dat hun manieren alleen in Duitsland konden voorkomen. De kardinaal heeft immers be kend zich aan de misdaden te hebben schuldig gemaakt, waarvoor hij is aangeklaagd en zelfs heeft hij zijn rond schrijven van vóór zijn ge vangenneming herroepen. Als hij zelt zegt de misdaad be gaan te hebben, moet hij toch gestraft worden, of het nu een kardinaal is of niet. Zó rede neert men dan en men ziet niet dat men er met deze re denering niet is. Men diene op de eerste plaats wel goed te bedenken, dat niet vaststaat of kardinaal Mindszenty iets heeft bekend en als hij dit wel heeft gedaan wat hij dan bekend heeft. Alle persberichten uit Hongarije staan onder cen suur en men kan er op reke nen dat uit dit proces niets bekend wordt, wat men graag verzwijgen wil. De tactiek om dit te bereiken kan men ge rust aan de communisten overlaten. Bovendien behoeft er niet meer op gewezen te worden op welke manieren een be kentenis verkregen kan wor den'. Deze mahieren waren tot voor kort in ons land ruim voldoende bekend. Zij kunnen alleen maar erger en meer duivels worden toegepast door de communisten dan dit door de Nazi's gebeurde. Men .kan alleen maar huiveren bij de gedachte aan die midde len en ook bij de gedachte, wat men zelf zou doen, in dien een man met zo'n hoog staand en sterk karakter als kardinaal Mindzenty zelfs tot een bekentenis te krijgen is. Maar zelfs indien de kardi naal ten volle en vrijwillig zou hebben bekend zich te hebben schuldig gemaakt aan de misdrijven waarvoor hij is aangeklaagd, zelfs dan zijn er nog een tweetal omstandig heden, die dit proces tot een misdaad maken. De eerste omstandigheid is dat kardinaal Mindzenty kar dinaal-primaat is van Honga rije, als zodanig de vertegen woordiger is van de H. Stoel in dat land en valt onder het internationale recht. We wil len echter niet hierop de meeste nadruk leggen. Er is iets van veel meer gewicht. Zijn de misdaden, waarvoor de kardinaal is aangeklaagd, werkelijk misdrijven? Als tij dens de bezetting in ons land b.v. sabotage werd gepleegd, zag niemand buiten de Duit sers en hun aanhang, dit als een misdrijf. Deze opvatting was zeer juist. Men passé' die nu echter ook op Hongarije toe. Niet alles wat de over heid in een land verordend, is recht; zelfs is het dit niet altijd als een wettige overheid het vaststelt. De overheid, de Staat, is niet de bron van het recht. De Bron van het recht, de grote Maker van alles wat rechtvaardig is, zetelt hoger. Al wat recht is moét voort vloeien uit God en anders is het geen recht. Door de over heid, de Staat, vastgestelde wetten, die tegen dit Godde lijk recht ingaan, zijn niet al leen ongeldig, maar men is zelfs verplicht zich er tegen te verzetten. Dit nu deed kar dinaal Mindzenty en daarom alleen al is hij een held en een martelaar. WEINIG NIEUWS IN HET „LAND DER TRADITIES". Onderstaand geven wij j de indrukken weer, die „The Shoe- and Leather Fair" in Londen op een bezoeker (groot industrieel) maakte. Temeer is in onze streek 't onderwerp actt.ee! om Je plannen die er bestaan ook in Waalwijk een dergelijke beurs op te richten, in verband met welke plan nen de Edelachtb. Heer Burgemeester Lambooy eveneens naar Londen is gereisd om er enige indrukken van 'n soort gelijke onderneming op te doen, zoals men elders kan lezer. Laten wij hopen, dat dit bezoek vruchtbaar is geweest en dat de plannen hierdoor een concretere en duidelijker omlijn de vorm hebben aangenomen. Wie van de vakgenoten naar Londen is gegaan in de hoop op de Fair belangrijke nieuwigheden te vinden, is wel teleurgesteld te rug gekomen. Men had mogen verwachten dat de Engelse leder- en schoenindu strie in de laatste tien jaren de laatste beurs is naar ik meen in 1938 gehouden mede onder de druk der oorlogsomstandigheden, wel bijzondere dingen naar voren zou kunnen brengen. Daarvan was op de fair in ieder geval niets te zien. De Fair deed het „land van tradities volkomen eer aan. Men kreeg trouwens de indruk dat ze geen volkomen afspiegeling was van wat de Engelse leder en schoenindustrie in werkelijk heid betekent. Meerdere belang rijke firma s waren er niet verte genwoordigd. Wel getuigde alles wat er te zien was van een goede verzorging en van een streven naar kwaliteit. Bij zooileder liet over het algemeen de afwerking wel enigszins te wensen over. Chroom- zoolleder was goed vertegenwoor digd. Technisch leder vooral dat voor de textiel-industrie was, als van ouds, van echte Engelse degelijk, heid. Er was mooi overleder te zien. De goede kwaliteit van de Engel se huid speelt hierbij zeker een belangrijke rol. De nieuwe verf- methodes, met plastics enz. zijn naar mijn mening geen verbeté- ring. Ze benemen over het alge meen de natuurlijke levendigheid van de nerf, die bij de gewone verfmethode met aniline volkomen gaaf blijft en aan overleder dat bijzondere cachet van rijkdom geeft. J Er jvaren vele stands met j mooie schoenen: eenvoudig, doch I keurig afgewerkt, degelijk en met prachtig gekozen kleurencombina ties. Zij waren volkomen in stijl met de leefwijze van het Engelse volk die zeer sober genoemd moet worden. Op het gebied van lederwaren was zeer weinig te vinden. De afdeling machines en ge reedschappen, zowel voor de le. der- als voor de schoenenindustrie telde menige stand. Doch ook hier niets nieuws. In de grote stand van de Vere niging van Schoenreparateurs was prachtig werk tentoongesteld. Zo len, waarop met duizenden zeer kleine koperen spijkertjes alle mo gelijke motieven waren gewerkt, zoals bloemen, landschappen, his torische figuren, enz. Hier was werkelijk kunst te zien. De mode-stand trok zeer veel belangstelling. Ook hier echter domineerden eenvoud en degelijk, heid. New Look schijnt, hoe vreemd ook, tot het Engelse volk nog niet te zijn doorgedrongen. De research-afdeling voor de leder- en schoenenindustrie, die in Engeland zo'n belangrijke rol speelt, was met een flinke stand vertegenwoordigd. Ik vond, dat de stand van onze T.N.O. op de Tentoonstelling Waalwijk 1948, in Londen een behoorlijke figuur zou hebben ge maakt. Behalve enkele stands in de schoenenhal waren de stands van een eenvoudig, gelijkvormig raam werk, doch met verschillende af werking. De uitvoering van het geheel was in ieder geval keurig verzorgd en deed rustig en aan genaam aan. Er heerste een prettige, zake lijke drukte, die de indruk gaf dat er goede zaken gedaan werden, voor zover althans de standhou ders aan de wensen van de ko pers konden voldoen. Want ook in Engeland heeft de leder- en schoenenindustrie met vele moei lijkheden te kampen, die voort spruiten uit het gebrek aan bui tenlandse betaalmiddelen. Een ding wekt verwondering in Engeland: de bewuste aanvaar, ding van een in de gehele leef wijze doorgevoerde soberheid. Men realiseert er zich volkomen de armoede, die de oorlog ook over Engeland heeft gebracht. De in alles tot uiting komende wil om door zuinigheid en hard te werken, weder tot welvaart te komen, doet het Engelse volk le ven in een eenvoud en soberheid die ons, Nederlanders, beschaamd zou moeten maken. DE VERLIEZEN IN INDONESIË. Een officieel militair overzicht van de Dienst Legercontacten te Batavia, geeft de volgende ver liescijfers van 2 tot 9 Januari 64 doden en 8 vermisten; van 9 tot 15 Januari 37 doden en 2 ver misten; van 16 tot 22 Januari 40 doden en 3 vermisten; van 23 tot 29 Januari 48 doden en 4 ver misten: van 30 Januari tot 5 Fe bruari 23 doden. In totaal derhalve voor de pe riode van 2 Januari tot 5 Febru ari 212 doden en 17 vermisten. 500 SUPERFORTEN VOOR ENGELAND 7 Volgens de „Sunday Dispatch" zal Amerika waarschijnlijk een 500-tal superforten (atoombom menwerpers) aan Engeland leve, ren in 't kader van het voorge stelde Atlantisch Pact. Ze zouden in Engels bezit blijven totdat de zware bommenwerpers van de RAF met straalaandrijving gereed zijn. Engeland zou deze bommenwer pers met straalaandrijving ook le veren aan Frankrijk, België, Ne derland en Luxemburg. De RAF zou de hoofdmacht van de lucht macht der Westelijke Unie gaan vormen. Aan de Westelijke Unie zou verzocht worden, aldus het blad te zorgen voor 23divisies (En geland 5, Frankrijk 15, de Bene lux 3) in spoedgevallen eventueel 60 divisies (Engeland 14, Frank rijk 40, Benelux 6) in totaal. Dertig superforten zouden de afgelopen dagen van Amerika naar Engeland vliegen om „uitge breide oefenvluchten". boven Eu ropa te houden. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE INDUSTRIALISATIE. Naar wij Vernemen, ligt het in het voornemen 'n directoraat-ge neraal vqor de industrialisatie in te stellen. Met de leiding hiervan zal worden belast dr. A. Winse- mius, raad-adviseur bij het mi nisterie van Economische Zaken. De Vakroeep Lederindustrie hield 1.1. Maandag haar jaar vergadering in de Looiers- beurs te Tilburg. De voorzitter, de heer Norb. van Loon te Waalwijk hield daarin de volgende belang rijke Nieuwjaarsrede, die luidt als volgt: Met deze eerste vergadering in 1949 van de Vakgroep Le derindustrie gaan wij een nieuw verenigingsjaar in. Bijna vanzelfsprekend be kijkt men dan eens wat er in de Lederindustrie en in onze vereniging het afgelopen jaar gepasseerd is en wat de voor uitzichten zijn. Naar onze producten, zowel in de zool-, over-, tuigleder en diversen sector, was gere de vraag en konden wij nau welijks de behoefte bevredi gen. Nemen wij de financiële uitkomsten onzer bedrijven, dan zouden wij oppervlakkig gesproken tevreden kunnen zijn. Ik zeg oppervlakkig ge sproken, want, Heren, in het eindresultaat, dat de balans aangeeft, zit een zeer groot gedeelte schijnwinst.... En als U dat eindcijfer zakelijk bekijkt en ontdoet van alle franje, dan zult U constate ren, dat U geen winst hebt gemaakt, maar dat een uithol ling van Uw bedrijf heeft plaats gehad. Want wat is het geval? Naast de grote portie, die de fiscus van de zogenaamde winst neemt, moet U een groot bedrag reserveren voor vervanging van verouderde en versleten machines, repare- j ring en vernieuwing Uwer fabrieksgebouwen, terwijl U bovendien bent genoodzaakt door de steeds stijgende grondstoffenprijzen, meer ka pitaal te investeren, wat weer een vergroting van het risico met zich brengt. Waar het calculatie-schema, volgens hetwelk onze ver koopprijzen worden vastge steld, met al deze zakelijke en doorslaggevende factoren geen rekening houdt, is het duidelijk, dat er ondermijning onzer bedrijven plaats heeft. De overheid zal hiervoor niet blind kunnen blijven, maar zal andere maatstaven aan moeten leggen, wil zij onze kapitaal intensieve indu strie niet geheel ondergraven. Verder moet ik in deze be schouwing helaas nog op een zeer ongunstige factor wijzen, n.l. de positie onzer grond stoffen, en voornamelijk wat betreft de huiden. In het eerste halfjaar 1948 hebben de bedrijven behoor lijk kunnen werken, maar na dien is het snel bergaf ge gaan, zodat in het tweede halfjaar- 1948 productie-beper king moest plaats hebben. En momenteel is de positie ho- pelbos. "issaubsisp SnsJa <>b isd_ Volgens planning van het Rijksbureau voor huiden en leder is de bevoorradingster- mijn op 2 maanden gesteld. U weet allen, dat deze termijn te kort is, want als de import vergunning verleend is, duurt het gemiddeld nog 3 maanden alvorens de fabrikant de hui den in de fabriek heeft. Deze termijn is tot heden te overbruggen geweest, doordat de huidenimporteür zo zake lijk en voortvarend was, om in de dollar-area en Argen tijnse guldens gekochte hui den, voor te financieren, óf doordat de Argentijnse expor teur de huiden verscheepte, zonder dat accreditief geo pend was. Momenteel is dit echter niet meer mogelijk, omdat dollar huiden niet met transito-dol lars voorgefinancierd mogen worden, eri ómdat er strikh genonjen, voor het eerste kwartaal 1949 geen Argen tijnse guldens mèer béschik- baar zijn. L- t Het is zelfs zover gekomen, dat reeds een grote partij van de allerbeste zoolleerhuiden, aan goedkope prijs gekocht, door de importeur naar elders verkocht zijn, omdat er geen uitzicht is, dat de eerste maan den hiervoor dollars beschik baar komen. En als U weet, Mijne Heren, dat per 1 Jan. 1949 de leder industrie een werkvoorraad had van twee maanden, dat er nadien geen invoervergunnin gen voor exotische huiden meer verstrekt zijn dan staat het vast dat er reeds over en kele weken een hiaat in de huidenvoorzienirig zal zijn die ons zal nopen op een belache lijk lage productie te werken of de fabrieken te sluiten- Mijne Heren, wat ik U schilder is somber, zeer som ber, maar ik houd er van er geen doekjes om te winden, maar de dingen te zeggen zo als ze zijn, zodat wij precies weten waar we aan toe zijn. Wanneer wij de deviezen- instanties er niet toe kunnen brengen de lederindustrie on middellijk deviezen te ver schaffen, dan ben ik er van overtuigd, dat wij binnen niet te lange tijd bijeen komen, om- te beraadslagen onze fabrie ken te sluiten, waardoor de schoen- en lederwarenindu- strie zonder grondstof kómt, grote werkloosheid ontstaat, en de voorziening van schoe nen en reparatie!e,der voor de bevolking onvoldoende Wórdt. Dit, Mijne Heren, wat be treft de huidige situatie on zer industrie. Wat betreft de samenwer king met het Rijksbureau voor Huiden en Leder, kan ik U tot mijn genoegen zeggen, dat deze zeer goed is. Dat neemt echter niet.weg, dat wij daaromtrent nog wensen heb ben, O.a. overlég p-legën met de industrie bij de stopzetting der planning en de deviezéri- verdeling. H,v Muider goed is naar mijn oordeel de werking van het Rijksbureau. Mijns inziens kan deze door het verloop, dey ambtenaren en bedienden, de dagelijks komende problemen en moeilijkheden, niet meer aan. Daardoor ontstaat opsta peling vah werk,én vertraging in het nemen van beslissingen r;o Pol. eionunoM j', ïl-lG .Ui JfjL j-jPl .a-iraiJ) m-:. (X s'rri'jd ób na-.V uz-jSGiza. Abonnement 15 cei# pnr week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. 'j '.i';.! i f> u'II 'j l i-,ii i iOOV SSUOjl dL TIX.-ADRES „ECHO". nfiv gaiIIslüIeEV for ralSTOö en de uitvoering daarvan. Waar. de regelmatige func tionering onze, bedrijven voor een groot gedeelte hiervan af hankelijk, is, ware „het-zeer te wensen, „of liever„gezegd is het „noodzakelijk, dat hierin verbetering komt. Toob I13V9[)3g ..'IGOVjiidon: tl? De begroting en de reke ning en verantwoording web- den daarna, behandeld, en goédgerekend. Hieruit bleek dat deze vakgroep het T.N.O. steunt mét. een, bedrag van Jv 23.000.---. De héér Nor-bert van Loon werd 'met algemene stemmen als voorzitter herkozen. non- Vocaal concert. Njsar wij vernemen zal bet a CapcUakoor pantihiile pp Zondag 20 Febr. a.s. onder leiding, yan haar dirigent de heer joh. Ver hoeven, haar eerste uitvoering geven in de vqrm van een vocaal concert. In tegenstelling met de gewoonte van vele muziek- en zangverenigingen heeft deze ver eniging zich dus niet verzekerd van de medewerking vari een to neelgezelschap of iets dergelijks en zal het programma van die avond uitsluitend verzorgd wor den door het koor, waarvan de leden ook op zullen fleden in kwartetten en duhbelkwartettèn. Höewei dit irt onze gemeente ei genlijk iets mews is, .twijfelen Wij er niet aan óf genoemd zangkoor zal voor haar gehoor datgene kun nen biengén wat er van verwacht wordt. Cantibile zij voor het eer ste optreden in haar bestaan veel succes toegewenst. Vele zanglief- - hebbers zullen ongetwijfeld deze avond niet willen verzuimen. Biljarten. Uitslagen persoonlijk kampioen schap Dnu'.en-lüshout. Hoofdklasse. slow nsbncz ;.r i jum ss a*A\ L. Ravenstijn 125 106 29 P. v. d. Wiel- P. Pulles. 125 88 .33 W. v. d. Wiel- L. Ravenstijn -125 115 36 G. Klerkx-M, KJerkx 125 115 41 2e. uitslagen, T. Vissers-P. Maas 150 7^,17 L. Kuijpers-C. v. Riel l JO 76.18 C. v. d, Hoven- J. Je Munnik i 50 9.2 19 H. Brok-Fr. Spieringg, 150 120 31 J. Vissers-H. Brok 150 .125 24 C. v. d. Hoven- G. v. Riel 150 65 18 P. Maas-Fr. Spierings 150 127 27 2e klasse. J. Danklof-P. Klérkx 100 23 27 M. v. d. WieL A. Merles 100 67 28 J. Veltman-G. ViSsers 100 92 31 H. de Munnik- J. Veltmau 100 69 37 J. DankloF-A. Mérkx 10Ó 87 40 M. v. d. Wiel- P. Klerkx 100 80 30 3e klasse. H. Kruisscn-Th.EIsho.ut 7? 43 33 H. Kuijpers-M. Èlhoüt 75 70 34 C. PulHs-H. Brok 7,5. 71 35 H. Brok-Th. Elshout 75 29 1.9 C.. Pulles-H. Kuiipers. 75 62 56 H. Kruissen-H. Portier. 75 70 28 Kinderhulde. Nadat Zondag'de volwassenen van Drunen hun pastoor gehul digd hadden bij zijn zilveren pas- toorsfeest, was het Dinsdag de dag voor de schoolgaande jeugd. De' noodkerk was geheel gevuld met de jéugd van het 'kinderrijke Drunen, toen morgens om 9 uur ■de HoogEerw. jubilaris, geassis teerd door kapelaan Simons en Pater Wijbertus O.F.M. Cap. met het plechtig dankoffer begon. De kinderen zongen op verdien stelijke wijze de H. gezangen. On der de H. Mis hield de jubilaris een korte toespraak tot de kinde ren om hen te danken voor hun gebed- en te vragen dit steeds te blijven doen. Om 10 uur kwamen de jongens bijeen om in zang en spel hun ge liefde pastoor te huldigen. Zij hadden zelfs een cadeau bijeen gebracht, n.l. een prachtig gebak- stel met gebakvorkjes. 's Middags om 2 ,uür kwamen de leerlingen van de meisjesschool aan de beurt. In een smaakvol program van gedicht, zang en toneel werd aan de zilveren jubi- aris hulde en dank gebracht. Ook hier ontbrak 'n stoffelijk geschenk hïét: éen fftifsfèl' mét fruitmesjes. Dezé dag dei- kihdèrën is Voor dé, "kjhdéi-yr^end Deken* Göóssens zeker de schoonste géweest öndér de' schone dageri' vahërjtt' zilve ren pastoorsféSSf?' ^itbo-usq ?o ofö'ig n3? 'is fr.r bnovs 9TM)W 'db iioobd JsH .nobrow „Vissers Geduld". De Hehgelspörtvereh. ^Vissers Geduld" herdacht in café Brok haar 42J4-jari9- bestaan.. De voorzitter, de heer J. Trum uit 's-Boseh, Vprgk het openings woord, waórha hij in welgekozen woorden de groei en bloei van de vereniging sinds! haar oprichting gjemofeerde. De avond werd in een gezellig samenzijn met zang en muziek doorgebracht. Nieuw bestuur. In een gehouden vergadering van de Gem. "Zangvex. „Oefening baart Kunst werd een voorlopig nieuw bestuur gekozen. Dit is thans als yolfjt samengesteld J. v. Loon, voorzitter', léden de da mes Fien Samuolp, 'Anna! V. Hei voort en de KéW® Hrabb.y.; Spijk en -Ant. de Gouw. U oaafifjl 34 Na. afloop sprak de voorzitter op de eerste plaats 'rt woord van dank tot de leider Mich. v. Hel- voirt, solisten en tót alle leden. Bloemen, werden na! afloop.aan geboden aan Mevr. v. Helvoort- fje .Vaa;i.ffl MejoE.. de Vaan. Goed afgelopen. In de nacht van Zondag' 'op Maandag Jankte de familie Sjef van Oers-Crielaars haar leven aan het wakker worden Van hun kindje. 'Want tóen bemerkten Zij, dat kolendamp reeds tot de slaap- Kafners Was' doorgedrongen. De vrouw wilcfe haar man waarschu- c Harmonie Concordia. Zaterdag 12 en Maandag 14 Februari voor -leden cn donateurs en Zondag 13' Februari voor het publiek zal. de harmonie Concor dia een uitvoering geven in de zaal H. Boom, met medewerking van de Verenigde Spelers V.G.T. welke op zullen vderen .t „drama Zuster Amicitia. Ieder Weet, wat V.G.T. steeds presteert en de to neelliefhebbers staan iveer enkele mooie aygnden. ter,,wachtep. Teeravond, harmonic Concordia. Op 16 Fel>jj..:,zal de harmonie Concordia haar jaarlijkse teer- avond houden 'm café H. Boom. Feestavond Rozenjacht. Dinsdagnamiddag: hield Rozen- jacht haar feestavond in. het café A. v. Vugt. Hoewelmen. door de verbouwing van het café lang op dit feest heeft moeten wachten, was nu de dag toch aangebroken. En men heeft de .schade terdege ingehaald, want, er hgerste een gezellige sfeer, welké door ver schillende attracties werd ver hoogd. Het geheel wérd een* ge zellige middag en dankwoorden Werden door Je voorzitter .uitge sproken, vooral aan de hospes voor de goede maaltijd enz.. Het bestuur kan met gepoegen terugziep op een geslaagd feest. Vlijmens Mannenkoor. Zondag 6 Febr. gaf Vlijmens Mannenkoor afd. Gemengd Koor voor de tweede maal de schitte rende operette „De Mei-kotiingin" van Geleen in de zaftl Toonkunst van Joh. Peijnenbórg! De belang stelling was weer overgroot. Toen de voorz. allen een wel komstwoord toeriep, zei hij dat 't niet de ibedpeljng is yopr het pu bliek te spelen, maar.dpor de gro te vraag om deze operette nog maals op te voeren, is, hieraan voldgan. Hij sprak tevens de wens uit dat velen erelid, donateur, öf begunstiger zonden worden, om de mooie uitvoeringen van Vlijmens Manhenkoor te kunnen Bezoeken. Het spel en dé zang vari dé solisten rwas wederom te 'roemen en de koren waren ook zeer goed. Het geheel was eeri móóie uitvoe ring,1 Waarvoor de vereniging een dankbaar applaus ten deel viel, dat zeker verdiend was. van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met wen, maar deze was reeds bewus teloos. Aaristonds werd hulp inge- rpepeo „étt .door het openen van iJêupep, .en rapen was het gevaar spoedig geweken, terwijl v. Oers in de buitenlucht spoedig weer J}jjkwajm. De'kolendamp was ver oorzaakt: doordat de pijp uit de schoorsteen was gevallen. Film. Zaterdag en. Zondag 6 Febr. draaide in ik-f Patronaat de film „Therèse Martin De opbrengst kwam ten -gbëde aan de Missie. De belarigsteuing was beide avon den,.groot, want Vlijmen steunde hiermede het missiegebied van Mgr. v. jKessel en een mooi be drag werd deze avonden hiervoor oijêemtebraéht. Na atioop dankte eöi pater i van Üe Missie voor de ontvangen steun.- 'xo ii: ,w .b'isüï; 1 O ris.- Isiehi Brand tijdig ontdekt. Mej. 'Verhoeven ontdekte brand "frr~een der" vrachtatrttrs—van -de tirma Couwenberg, Daar de wa gen geparkeerd stond tussen boer derijen, welke met riet geaekt wa. ten, is deze spoedige ontdekking een uitkoinst geweest, daar an ders dit brandje zich tot een ware ramp had kunnen uitbreiden, te rneer daar er absoluut geen vol doende water aanwezig is om een eventuele b.and te kunnen biussen, zodat de brandweer te genover een brand machteloos had yestaan. tiopenlijk kan er in de toekomst voorzien worden in de behoette aan water, opdat in ge vallen, dat zulks nodig mocht zijn dit ook ter be.schiKKing staat. -F' i - [- j Uitvoering. „De Ainusanten" gaven in het Wapen van Amsterdam een ge slaagde uitvoering! Daar dit de eerste uitvoering was van 't pas opgerichte clubje, was de ver wachting niet bijster hoog, maar 'de resultaten warén van dien 'aard, dat de aaiiwezigén volop he.ggen kunnen genieten van klein- 'kunst.' Verschilleriie' Strikjes "wa ren buitengewoon èn van inhoud èn vari spel, zodat in Heusden weer een gezelschap is gevormd dat getoond heeft de mensen te kunnen pakken door iets ,te pre senteren wat inslaat. Muziekuitvoering met medewer king Toneelvereniging. I Op Maandag 14 en Dinsdag 15 dpzer zal dè muziekvereniging „Sinpa" te Vrijh.-Capellé. in de zaal van de heer Ant. y. Dijk aan .hpt Bruggetj.e ondpr léidipg van dp bjer P. B. Bisselink eep uit voering géven. Hiéraan zal mede werking Worden verleend door de Toneelvereniging „Oefening en Vermaak" uit Dussen, welke zal opvoeren hét toneelstuk in 3 be drijven „Zijn eerste- schot". De uitvoering is Maandag 14 dezer uitsluitend toegankelijk! voor do nateurs met één huisgenoot en .15 Febr- voor miet-leden tegen een entree van l.~. Beide dagen zal ér tussen half één en hrilf ,2 's middags gelegenheid zijn tot plaatsbespreken. h Cursus Patroontekenen. Hét ligt inhet voornemen naast de cjursus inpatroontekenen wel ke mom'éntéel aan de. Lagere Landbouwhuish.-sch. op Woens dagmiddag wordt, gegeven, bij voldoende belangstelling eveneens een dergelijke tar'süs van zes les sen op Vrijdagavond te geven. Zij, die hiervóór belangstelling hëbeh, kUnnên züch opgeven bij dé directrice'dezer school, Mej. 'P* J: Rijken, of wel des Woens dagsmiddags tussen 3 ef 4 uur aan -fie sthool. 7! Jubilerende afdeling. Deafd. 's-Grev.-Capelle va# de £hr. ver. voor de verp*~ van lijders aan vallgnde ziekte, te Heemstede, zal deze zomer, even als de a/d; Looriscdijk vgn deze vereniging haar 25-iarig bestaan herdenken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1