DE LSNGSimi Waalwijkse en Langstraatse Courant OMEN XLit de. wijde. W-eXeid NIEUWKUIK HEUSDEN ELSHOUT VLIJMEN HAARSTEEG De rechtvaardigheid in de wereld. n I OM INDONESIË MAANDAG 14 FEBRUARI 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 14 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Het proces tegen Kardinaal Mindszenty is er 't recente voor beeld van, hoe nauw men het voortaan neemt met de rechten van de mens. Hij werd gearres teerd, de wereld weet dat alle beschuldigingen vals waren, de wereld vermoedt met welke mid delen men hem tot een bekentenis dwong, de wereld protesteert, en daar blijft het bij. Niemand is er die de schenners van 's mensen rechten ter verant woording kan roepen, niets is er vastgelegd, dat zegt dat zij in overtreding zijn. He proces Kravchenko brengt ook veel aan het licht, dat weder om een- bewijs levert van de wan toestanden waartoe de rechteloos heid aanleiding geeft. De mens heeft geen rechten meer, enkel verplichtingen aan de staat. De mens kent geen vrijheid meer en leeft in een voortdurende doodsbedreiging, En men ontkent ieder hoger beginsel, men bestrijdt zijn god delijke oorsprong, want voor God is er geen plaats, meenden de he ren van de UNO, God was geen realiteit Niet alleen Rusland, maar ook Engeland, Frankrijk en vele an dere landen schiepen de toestand waarvan kardinaal Mindszenty 't slachtoffer werd. Het debat over de rechten van de mens werd de zoveelste klucht die de UNO op touw zette. En God, die geen realiteit zou zijn, kijkt toe en heeft Zijn eeuwi ge plannen met ons en de wereld. En zoals het met de rechten van de mens gaat, zo gaat het ook, in de grote parodie der we reldpolitiek, met de rechten van de kleine landen. We geloven niet meer dat de politiek der meeste landen geregeerd wordt door het ernstig streven naar een betere wereld en een geordende samen leving, waar recht is voor ieder een, want dagelijks zien wij er de bewijzen van, hoe slechts het ei gen belang en het eigen voordeel de richting bepalen, waarin de regeringen zich zullen begeven, de houding, die zij zullen aanne mer. en het principe, dat zij zullen huldigen. En de handelslui spelen in de politiek een grotere rol dan men zou denken. Het recht in de wereld, 't is bijna een „contradictio in termi nis", beide begrippen zijn bijna niet meer met elkaar te verenigen, of het moest zijn het recht van het geld, van het eigen voordeel, het recht van de sterkste. We zien het in Indonesië, waar men de feiten verdraait, waar men geloof hecht aan hetgeen een commissie beweert, die het te goed heeft gehad dan dat zij zich met staatkundige zaken zou bemoeien; waar men een klein land, dat het goed bedoeld en hier ook naar handelt, op alle mogelijke manie ren verhinderd zijn vredestaak uit te voeren, terwijl hetzelfde, dat andere grotere landen daar in de buurt verrichten, zonder meer wordt toegelaten. Ën wij zouden nog meer voor beelden kunnen noemen, om aan te tonen dat het begrip rechtvaar, digheid zinledig is geworden in de huidige wereld, waarin ieder der grote mogendheden zijn eigen rechter is en het tracht te zijn over een aantal kleinere landen. Het mankeert ónze Wereld aan vele dingen, maar met constate ren alleen bestrijdt men deze eu vels niet en zij zullen de samen leving minder harmonisch blijven maken, zolang er niet positief ge streefd wordt naar rechtvaardig heid in alle opzichten, want het gebrek aan rechtvaardigheid, die weet te geven en te nemen, is de oorzaak van vele ellende. We kenden vroeger in veie landen ook een tijd, dat de recht vaardigheid in grote mate zoek was, toen het liberalisme over de rechten van de arbeider heen slechts zag naar een zo rationeel mogelijke productie, toen men de arbeider uitbuitte om eigen voor deel. Dan zijn via de pauselijke en cyclieken de begrippen van chris telijke rechtvaardigheid en liefde weer doorgedrongen in de maat schappij, de arbeid kreeg een ge lijkwaardige plaats naast het ka pitaal, kreeg naast zijn plichten ook zijn rechten. Zo zouden ook in het grote po litieke leven deze christelijke be grippen ingang moeten Vinden. Maar daar erkent men zelfs de realiteit van God niet, laat staan dat men Zijn geboden in acht neemt, Daar is het meesterlijke pleidooi van de afgevaardigde van een klein land niet instaat de kortzichtigheid te veranderen", daar heeft men God en alle God delijk beginsel en gebod tot een fictie verklaard. En wij hebben naar de krant gegrepen en ons naar de radio ge bogen in de waan, nog iets heil zaams van deze mensen te verne men, terwijl ons verstand ons reeds zei, dat er van hen geen heil te verwachten was, dat wij op geen rechtvaardigheid van hen mogen hopen, omdat dit begrip hen vreemd is. Wereldvrede, zolang het hen voordeel brengt Rechtvaardigheid, zolang ze kunnen nemen De rechtvaardigheid zal van onder op moeten stijgen, van het individu naar de grote gemeen schap der volkeren de enkelin gen zullen het recht zijn plaats moeten geven in hun leven, tot dat het doordringt in die kringen, waar God ook eenmaal zal tonen een realiteit te zijn. enige Indische federale staat. In Australië heeft de minis ter van emigratie weer eens op grove manier op Nederland gescholden, naar aanleiding van 't feit dat deze minister een Indonesische vrouw met 8 kinderen, die met een Au straliër was getrouwd, heeft uitgewezen, 't Was weer zo erg, dat de Nederlandse ge zant mr. Teppema een offi cieel protest heeft ingediend bij de minister van buiten landse zaken Evatt. 't Zal niet veel baten, maar er was heel veel rumoer in de Kamer van dat schone land. VRIJE PRIJS VOOR EIEREN. Blijkens een publicatie in het voedselvoorzieningsblad No. 10, worden met ingang van 11 Februari 1949 de ma ximumprijs-regelingen voor kippen- en eendeneieren, als mede eierproducten, opge heven. RAUTER VRAAGT HERZIE NING VAN ZIJN VONNIS. Naar het ANP verneemt, zal mr. K. van Rijckevorsel Maandag a.s. namens Hans Albin Rauter, Höhere SS und Polizeif.uehrer en Generalkommissar fuer das Si- cherheitswesen bij de bijzondere raad van cassatie een request in dienen, waarin herziening van het vonnis gevraagd wordt. Rauter is van oordeel, dat een feit dat later aan het licht getreden is, zijn verzoek motiveert. Zoals be kend, heeft de bijzondere raad van cassatie 12 Januari j.l. het beroep verworpen, dat door Rau ter was ingesteld tegen de sen tentie van het Haagse Bijzondere Hof, waarbij hij tot de doodstraf veroordeeld werd, POST VOOR MILITAIREN ONDERWEG NAAR INDONESIË. De opvarenden van het m.s. „Kota Inten", dat binnenkort naar Indonesië vertrekt, kunnen bij aankomst in Port Saïd post ont vangen, mits die niet later dan 13 Februari a.s. ter post bezorgd wordt. HOEVEEL RADIO-LUISTE RAARS TELT NEDERLAND? Het aantal aangegeven radio toestellen in Nederland bedroeg op 1 Februari j.l. 1.152.608 tegen 1.132.093 op 1 Januari. Op 1 Januari waren er 506.604 aangeslotenen op het Rijksradio- distributienet tegen 502.806 op 1 December 1948. ONDERSCHEIDING GERETOURNEERD UIT PROTEST TEGEN HOU DING DER V.S. IN VEILIG HEIDSRAAD. Zeer ontstemd over de houding welke Amerika in de Veiligheids raad ten opzichte van Nederland bij de behandeling van de Indone sische kwestie aannam, heeft een ingezetene van Goes, aan Jessup, de vertegenwoordiger van de U. S. A. in die raad, de decoratie geretourneerd, welke hij enkele jaren geleden van president Roo sevelt ontving voor het redden van verschillende Amerikaanse pi loten in de Zak van Züid-Beve- land. Hij deed dit, vergezeld van een geharnaste brief vol van goede motieven. Naar wij vernemen heeft deze heer reeds een antwoord van Dr. Jessup terugontvangen, die hem mededeelde, dat hij de onder scheiding voor hem zal bewaren, tot hij over enige jaren zal zien dat de houding van Amerika ook voor Holland de juiste is geweest. VIJFTIEN PREDIKANTEN GEARRESTEERD IN BULGARIJE. Vijftien predikanten van de „Opperste raad der verenigde evangelische kerken van Bulga rije" zijn gearresteerd op beschul diging van spionnage, zwarte handel en andere tegen de staat gerichte handelingen. In een vijfduizend woorden tel lende aanklacht worden de pre dikanten beschuldigd van zes de licten in hoofdzaak spionnage. Gezegd wordt dat de gearresteer de predikanten een buitenlandse mogendheid hebben aangezet tot vijandelijke activiteit jegens Bul garije. Zij zouden interventie ver zocht hebben door middel van bezetting van Bulgarije, hetzelfde spel als met Kardinaal Mindzenty. Dat onze regering voor moeilijke beslissingen staat, is voor eenieder duidelijk, maar droevig is, nu deze beslissing met de dag dringender wordt, dat er in 't kabinet geen een stemmigheid meer blijkt te heersen. Dat is heel erg, zoals wij 't ook erg vinden, dat on ze regering zo lang getalmd heeft met deze beslissing, tijd gevend voor alle mogelijke machinaties van tal van zij den. Dat de republikeinse lei ders zich sterk voelen en geen kanten uit willen is begrijpe lijk en hoe zal de houding zijn der federalisten? De regering en 't Ned. volk staan voor een ernstig dilemma. Souvereiniteitskwestie het kernpunt. Er zijn meerdere geschil punten in het geding, maar slechts enkele die op de si tuatie uiteindelijk een bepa lende invloed kunnen heb ben. Een punt van minder be langrijke aard is b.v. de po sitie der republikeinse leiders, al suggereerde „Het Parool" gisteren, dat de katholieke ministers en prof. Romme voor hun vrijlating niets zou den voelen. Ook de vraag of Hatta aanvaardbaar is of niet, speelt ten slotte geen rol. Van beslissende betekenis daarentegen is alles wat sa menhangt met de Nederland se souvereiniteit, omdat daar aan vastzit of er ooit iets te recht zal komen van een Unie (het hoofddoel onzer Indone- sië-politiek) en omdat dit laatste beslist over de vraag of we Indonesië behouden of niet. De meningsverschillen in het kabinet bewegen zich in diepste wezen om dit kern punt. Derhalve om de vraag of die onderdelen van de Vei- ligheidsraads-resolutie, welke onze souvereiniteit illusoir maken, worden aanvaard of afgewezen. Een van die on derdelen is de erkenning of niet-erkenning van de V.N.- commissie, die staat te trap* pelen van ongeduld om de Nederlandse souvereiniteit over te nemen. Minister Sassen wijst deze aanslag op Nederland af, maar de meerderheid in het kabinet meent hem in 't bepalen van een kordaat, principieel stand punt niet te mogen steunen, bevreesd als zij is voor de moeilijkheden, waaraan het land dan 't hoofd zal krijgen te bieden, tot sancties toe. 't Bovenstaande was reeds gezet, toen wij uit den Haag bevestiging ontvingen, dat mr. Sassen was afgetreden als minister van Overzeese Ge biedsdelen. Er was, zo seint men, in 't kabinet geen me ningsverschil over de doel einden in Indonesië, maar wel over de gedragslijn, die men daartoe moest volgen. Maar nu gaat het er maar over welke gedragslijn zal worden gevolgd en deze is, op 't ogenblik dat we dit schrij ven, nog niet bekend, hoewel de regering zelf zegt, dat ze naar grote spoed streeft. Ze ker is dat men in ons land en niet minder in Indië in de grootste spanning verkeert, elke dag uitstel van een dui delijke beslissing, is verlies En Nieuw-Guinea wenst uitdrukkelijk opneming in 't Koninkrijk der Nederlanden en niet in de Republiek of Vergadering Bijenhouderlsbond. Woensdagavond 1.1. hield in café P. Klerks de Bijenhouders- bond van de N.C.B. zijn jaarver gadering. De voorzitter, de heer J. van Wezel, opende de vergadering en na een woord van welkom her dacht hij op hartelijke wijze het overleden lid de heer van Rooij. Hij was een actief en goed lid en was steeds bereid ieder met raad en daad terzijde te staan. Voorts werden enkele agenda punten afgewerkt, o.m. de bespre king van de teeravond, die men besloot op 24 Febr. a.s. te hou den. Bonte Avond. In de zaal van Th. Elshout werd dezer dagen een Bonte Avond gegeven onder auspiciën van de z.g. Sporwinkeliers. De zaal was overbezet. Het gezel schap „Klaveren Vijf" uit Roo sendaal zorgde voor de nodige stemming en gezelligheid op een wijze die alle verwachtingen over trof. Tot slot van de avond werd nog een verloting gehouden van tal van fraaie prijzen. De bezoe kers van dit feest kunnen terug zien op een buitengewoon genoeg lijke avond. Huldiging Deken Goossens. De meisjescongregatie had voor de huldiging van Deken Goossens ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum een speciale avond be legd. Vrijwel alle congreganisten waren dan ook Donderdagavond j.l. in de gymnastiekzaal aanwe zig om hun directeur een passen de hulde te bereiden. Het woord werd dien avond gevoerd door Mej. Fr. v. d. Sanden, die dé ju bilaris hulde en dank bracht voor het vele goede werk, in de loop der jaren voor de congregatie ver richt. Namens de Jongens- en de Meisjescongregatie werd de jubi laris een radiotoestel aangeboden. Deze dankte voor de hulde hem gebracht en sprak de hoop uit dat alle congreganisten ook in de toe komst trouwe leden zouden blij ven. De verdere avond werd door gebracht met toneel, zang en de clamatie. De meisjes-gymnastiek vereniging voerde enkele vrije oe feningen uit. Een kleine versna pering, die werd aangeboden, ver hoogde de feestelijke stemming, welke de gehele avond heerste. Woningbouw 1949. Naar wij vernemen heeft de gemeente Drunen van het te ver delen bouwvolume van de Prov. Noordbrabant voor 1949 voorlo pig 13 woningen toegewezen ge kregen. Blijkens de Nieuwjaars toespraak van de Edalachtb. heer burgemeester Snels bestaat nog de mogelijkheid dat Drunen t.z.t. als zwaar getroffen gemeente nog een extra toewijzing zou kunnen krijgen. Feestavond, De reisvereniging „De Toren straat" hield dezer dagen haar jaarlijkse feestavond. Door om standigheden kon deze feestavond niet gehouden worden in café v. d. Veer. Dit heeft echter geen domper kunnen zetten op deze avond, integendeel, er heerste de gehele avond, een gezellige sfeer. De humorist J. v. d. Griendt zorg de met de accordeonist Fr. van Straeten dat de stemming er niet alleen in bleef, maar geleidelijk ook werd opgevoerd. Er werd nog een verloting gehouden van tal van fraaie prijzen. In 't dank woord van de voorzitter werd de waardering voor de gastheer niet onder stoelen of banken gescho ven. Bestuur en leden kunnen op een genoeglijk feest terugzien. Ontwikkelingsavond'. De K.A.B, afd. Drunen geeft Dinsdagavond haar laatste ont wikkelingsavond in dit seizoen. De spreker van deze avond zal zijn de heer Nico Schuurmans met als onderwerp de P.B.Q. Voor omlijsting is gezorgd. Aanvang 7.30 uur precies. Toneel. De toneelvereniging der Meis jescongregatie zal op Zondag 20 en Maandag 21 Febr. een toneel uitvoering geven. Zij komt voor het ^voetlicht met een toneelspel in 4 bedrijven van W. v. d. Berg en J. Grosfeld, getiteld „Haar Gouden Stem". Reeds verschil lende malen trad de genoemde vereniging voor het voetlicht en steeds konden wij getuige zijn van goed spel. Een bezoek aan de uit voeringen door het meisjestoneel waarborgde steeds een genoeglij ke en aangename avond. Wij twij felen er niet aan of dit zal ook nu het geval zijn. Rijvereniging „De Echo". In café Klerks hield de lande lijke rijvereniging „De Echo" haar jaarvergadering onder voor zitterschap van de heer Sj. de Gouw. De aftredende bestuursleden A. Klerks en W. v. Delft werden met nagenoeg algemene stemmen herkozen en de commandant en ondercommandant met algemene stemmen. Bij de bespreking van de be groting van de Bond van Lande lijke Rijverenigingen werd, nadat de commandant het een en ander nauwkeurig had toegelicht, beslo ten, de contributie voor de vere niging te handhaven. Vier nieuwe leden werden aan genomen. Door de commandant werd me degedeeld dat op 20 Febr. a.s. om half twee met de landelijke rui ters uit Haarsteeg een cross-coun try zal gehouden worden in de Drunense Duinen. 17 leden gaven zich reeds op. vet in 315 dagen. Th. v. Bokhoven werd bij ac clamatie als bestuurslid herkozen. Voor J. de Korver, die aftrad als lid der keuringscommissie, werd P. J. de Wilt gekozen. Aan de leden werd de vraag voorgeegd wat zij dachten van decentraliseren der diverse plaat selijke controleverenigingen, wel ke dan zouden komen tot de melkfabriek S.t Isidorus. Hieraan zal de nodige aandacht besteed worden en medewerking werd in principe toegezegd. Bedankt. Mej. J. de Wilt heeft gemeend te moeten bedanken voor de R. K. Boerinnenbond. In haar plaats is als secretaresse gekozen Mej. A. Buijs. weer eens te gaan praten om we- j derom donateur te worden. Het was voor deze kleine ver eniging een mooie avond. Met biljarten werd de tijd gevuld. Het was voor iedereen te gauw elf uur. De e.k. vergadering werd vastgesteld op Zaterdag 26 Febr. in café M. van Huiten. Pluimvee- en Konijnenfokveren „Elshout en Omstreken". Zaterdag j.l. 5 Febr. had bo vengenoemde vereniging 'n feest avond georganiseerd, waarbij het inwendige goed werd verzorgd. Op deze bijeenkomst werd nog besloten om bij hen die tijdens de bezetting donateur waren geweest Wederopbouw R.K. Kerk. Het ligt in de bedoeling van onze oud-stadgenoot, kapelaan Brouwers, om op 28 Februari en 1 Maart een uitvoering te geven in „Het Wapen van Amsterdam" waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de wederopbouw der R.K. Kerk alhier. Opgevoerd zal worden het toneelspel in drie bedrijven „Blank en Bruin" van J. Brouwers door de Schijndelse Tonelelverenjiginlg, 'welke belan geloos haar medewerking toezei. E. H. B. O. .$..s. Donderdag 17 Febr. ver gadert de afd. Heusden der E.H. B.O. in het Wapen van Amster dam; aanvang 7 uur. Na afloop der vergadering een groots opge zette demonstratie, die voor ie dereen toegankelijk is. Donors. De actie van het Ned. Roode Kruis voor werving van donors is in Heusden een buitengewoon succes geworden. Ruim 200 men sen gaven zich op om een halve liter bloed af te staan om een mensenleven te redden. Algemene ledenvergadering. In de zaal van P. Leijten ver. gaderde de R.K. arbeiders Na de openingsrede van de voorziter, de heer Chr. v. Bal- kom, werden de notulen der vo rige vergadering gelezen en goed gekeurd. De verslagen van secre taris en penningmeester gaven blijk van vooruitgang en een hechte grondslag voor het verder werken in de richting ener betere arbeidersbeweging. De kascom- missie bracht verslag uit van haar onderzoek en gaf uiting aan haar waardering voor de accurate wijze waarop een en ander was verricht. Bij de gehouden bestuurs verkiezing werd herkozen J. A. v. d. Griend, terwijl de benoe ming van twee bestuursleden aan. gehouden werd voor een volgen de vergadering. Een voorstel van het bestuur tot viering van het 15-jarig be staan der afdeling verwierf de algemene instemming. Om deze datum feestelijk te herdenken, zal ter dekking der onkosten een ver loting georganiseerd worden. Bij de rondvraag werden ver schillende vragen gesteld, welke alle door de voorzitter beant woord werden. De sluiting geschiedde door de geest, adviseur, die er in zijn re de op aandrong een hechte orga. nisatie op te bouwen, die bereid en capabel is om eventuële moei lijkheden op te vangen en te ver helpen. Jaarvergadering. De Fok- en Controlevereniging „De Toekomst" kwam in jaar vergadering bijeen in café Ver hoeven. De secretaris gaf een overzicht over het algelopen jaar. De beste melkkoe had 226 Kg. Veeverzekering. Dinsdagavond hield de Veever zekering in café Siegers haar al gemene jaarvergadering. De voorzitter, de heer Jac. Mostermans, heette alle aanwezi gen hartelijk welkom, in 't bijzonl der de heer Dr. Kirch, hoofd van de veeartsenijkundige dienst. Na vaststelling notulen van de vorige' vergadering gaf de secre taris de heer Th. Mostermans, 'n uitgebreid jaarverslag, waaraan wij 't volgende ontlenen De in komsten bedroegen 5850.49, de uitgaven 6044.75. Nadelig sal do van 194.26. Het totale bezit op 1 Jan, 1948 bedroeg 188.15, zodat dus de totale schuld op 1 Jan. 1949 nog 6.11 was. De vleesprijzen werden als volgt samengesteld 60 cent per pond per slachtgewicht voor ge woon vee, 70 cent per pond voor jongvee en 80 cent per pond voor kalfvee, met vergoeding voor de huid van koeien 15.en jong vee 7.50. De voorzitter merkt op dat het zeer 'wenselijk is om geschat vee niet langer op het bedrijf te hou den, als er toch geen beterschap in zicht is. Het aftredend be stuurslid Jan Fitters werd als zo danig herkozen. Bij de rondvraag werd uit de vergadering naar voren gebracht om voortaan het kalfvee vóór het kalven te schatten. Na het voor en tegen te hebben besproken, besloot men het te la ten zoals het voorheen was. Hierna verkreeg de heer Kirch het woord. In een zeer duidelijke uiteenzetting, toegelicht door een film, behandelde spr. de bestrij ding van mond- en klauwzeer bij runderen en het bereiden van ent stof hiervoor. Verder behandelde spr. het onderwerp onvruchtbaar zijn van koeien, besmettelijk ver werpen en t.b.c.-bestrijding. Voor zijn nuttige en leerzame onderwerpen vond spr. een aan dachtig gehoor en hij had een hartelijk applaus in ontvangst te nemen. De verschillende, op de onderwerpen betrekking hebben de gestelde vragen werden door spr. alle naar ieders tevredenheid beantwoord. Met een dankwoord aan de spr. en aan de secretaris voor diens accuraat beheer sloot de voorz. de vergadering. Vergadering. Maandag 1.. hield het Comité Jubileumfeesten zijn eindvergade- rig. Na opening door de voorzit ter met de gebruikelijke wensen en een kort overzicht over de vie ring dér feesten, werd vei-slag uitgebracht over de financiën. Hieruit bleek dat de uitgaven volkomen gedekt werden door de subsidie van de gemeente en de opbrengst der voetbalwedstrijden ensportfeesten. Een beroep op de kas van de Oranjevereniging was dus niet nodig geweest, zo dat van deze gelden niets was af gegaan. In verband met de ver schuiving van de viering van de verjaardag der Koningin naar 30 April, werden door de voorzitter enige suggesties aan de hand ge daan en werd besloten dat bin nenkort de jaarlijkse contributie zou worden geïnd. In zijn rede dankte de burgemees ter de raad der gemeente voor de medewerking en het deed hem genoegen zo'n prachtig materiaal aan de commandant van Vlijmen's brandweercorps te mogen over dragen. Spr. hoopte dat ze geen diensi; zou behoeven te doen. Daarna dankte de heer A. van Stokkum als commandant van de Vlijmense brandweer de burge meester voor zijn grote medewer king en waardering voor het brandweercorps en het deed spr. genoegen dat hij, indien nodig, met zulk modern materiaal voor de dag zou kunnen komen. Verder werd het woord ge voerd door de inspecteur der brandweer, de hr. Meenhorst, die de raad dankte voor de financiële steun. Spr. was vol lof over de Vlijmense brandweer, met aan 't hoofd zijn kundige leider de heer v. Stokkum. Verder waardeerde hij het werk der brandweerman nen in 't algemeen en zei uit on dervinding te weten dat dit werk hoge eisen stelt. Thans kan de Vlijmense brandweer met de grote steden gelijk staan en haar goede naam nog hoger opvoeren. De heer Kronenburg dankte tot slot en overhandigde de comman dant een couvert met inhoud. Daarna werd voor de aanwezi gen een demonstratie gegeven. Met zes slangen op de waterlei ding werd de nieuwe spuit in werking gesteld en met grote kracht werd het water verspreid. Na afoop van de demonstratie werd een rondrit door Groot-Vlij men gemaakt met de nieuwe spuit. Ook de oude motorspuit van 1943 en de handbrandspuit van 1887 maakten deze rondrit mee. De be langstelling was overal groot, en vooral de oude handspuit en de mannen in ouderwetse klederdracht oogstten veel bijval. De oude kaartjes, die bij brand aan de oude spuit bevestigd waren, wa ren nog present. De nieuwe spuit had ieders bewondering en men was vol lof over het nieuwe ma teriaal, waar Groot-Vlijmen trots op kan zijn. R.K. Middenstand. Dinsdagavond 15 Febr. om 8 uur grote propagandavergadering van de R.K. Middenstand in café v. d. Hout (den Braai). Deze vergadering is toegankelijk voor alle neringdoenden. Wij zouden gaarne zien dat degenen die nog geen lid zijn, dit allen worden. Laat men samen de middenstand sterk maken. Harmonie Concordia. Op 16 Febr. zal bovengenoem de vereniging haar jaarlijkse teer avond houden in café H. Boom. Tevens zal dan de huldiging plaats hebben van verschillende leden in verband met hun 60-, 50-, 40- en 25-jarig lidmaatschap. Nieuwe autospuit in Vlijmen. Donderdagmiddag ongeveer 2 uur kwam in onze gemeente aan een prachtig ingebouwde gemo derniseerde autospuit, geleverd door de firma Kronenburg te Cu- lemborg. Nadat de autospuit door vele belangstellenden was bezich tigd, werd deze door de Edel- acht. heer hurgemeester van Hout officieel aan de brandweer van Vlijmen overgedragen- Onder de belangstellenden merk ten we o.a. op het gemeentebe stuur, de inspecteur der brand weer in Noordbrabant, de heer Meenhorst, de heer Donders, commandant der Bossche brand weer en de fabrikant Kronenburg. K. A. J. De Kajotters hadden een verga dering om te komen tot een gro tere activiteit dan de laatste tijd het geval was geweest. Voorzitter Frans Kuijs opende en heette welkom en betreurde het, dat zovelen weer verstek had den laten gaan, zij het ook dat de meesten wel een geldige reden hadden, hoofdzakelijk door studie. Hij gaf zijn verlangen te kennen als voorzitter af te treden. Hierna werden drie nieuwe be stuursleden gekozen in de vaca tures van hen die spoedig in mi litaire dienst zouden moeten. Tot voorzitter werd benoemd Lens de Vaan. Hierna hield Wim pen- nings uit Vught, thans algemeen penningmeester van de K.A.J., 'n bezielende toespraak tot de jon gens, die niet naliet hen tot goe de voornemens aan te moedigen. Bij het punt mededelingen van het bestuur werd het sportpro gramma voor de voetbalafdeling bekend gemaakt; in het voorjaar zou een nederlaagtournooi worden uitgeschreven, terwijl men in Den Bosch definitief in het bezit zou trachten te komen van de wissel beker. Ook andere taken zouden weer hervat worden. De geest, adviseur, kapelaan Glaudemans, sprak de jongens aanmoedigend toe. Leider v. En gelen bedankte de leden voor het werk, dat zij voor Kath. Thuis front steeds zo belangeloos had den verricht. Enkele vragen uit de zaal werden naar genoegen be antwoord. Daarna sluiting. Kath. Thuisfront. De verzorging van de Kath. Thuisfrontbelangen is thans op gedragen aan een uitgebreid co mité, waarin de ganse bevolking naar de verschillende standen is vertegenwoordigd. Verschillende kwesties werden op de eerste ver- gadering terdege onder handen genomen. De uitgifte van het contact-or gaan „De Haarsteeg-bode" is nu verzekerd door de belangstelling van bijna alle gezinnen. De rozen- t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1