Waalwijkse en Langsiraatse Couranf GEHEIMEN VAN HET WATERLAND V.£y.me.n, iet op Gemeenteraad WA S PI K NOL BINSBERGEN Hei leven der vogels verfilmd Ruim 500 arbeiders vinden hun werk elders MAANDAG 14 FEBRUARI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HEI ZUIDEN I 72e JAARGANG No. 14 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". „Kijk eens wat een mooie foto". „Nou, zeg en zo duidelijk". „Dat is een Lepelaar". „Ooievaar, Lepelaar. „Nee, Ooievaar en Lepelaar is niet hetzelfde. Dit is de echte Lepelaar, een van dë mooiste en tevens zeldzaam ste vogels van ons land". U zou deze bijzonderheden nooit geweten hebben, wan neer Waalwijk niet de eer te beurt gevallen was, dezer da gen een van de fraaiste film werken op vogelgebied te zien draaien. De Kring voor Natuurstudie heeft op dit werk beslag we ten te leggen, en nu laat deze zijn leden en alle verdere be langstellenden, onder wie op de eerste plaats vogelliefheb bers, jagers, vissers, buiten mensen en natuurliefhebbers in de ruimste zin des woords hiervan genieten. Avontuur en Romantiek. Slechts weinigen zullen bij het zien van deze film kun- vrijheid. Van hen vernam hij, dat de Dodaars haar eieren niet yitbroedde, maar dat de natte plantendelen, waarvan de nesten worden opgebouwd en de warmte van de zon een broeiproces veroorzaken, tengevolge waarvan de eie ren op een goede dag uitko men. Binsbergen wilde alles zelf onderzoeken. Hij liet zich door niemand iets op de mouw spelden en zo leverde hij de vissers en jagers op zekere dag het bewijs, dat de Dodaars haar eieren zelf uitbroedde. Met een eenvoudig foto-toe stelletje had hij opnamen ge maakt van een broedende Do daars. Onweerstaanbaar trok hem de vogelfotografie, trokken hem de polder «n de vogels aan. Zijn gevoel of noemt U het roeping bleek ster ker dan al het andere. Als huis- en decoratieschilder had hij een goede zaak opge bouwd, maar na verloop van enkele jaren gaf hij die zaak nen beseffen, hoeveel wils kracht en energie er voor het maken van deze film nodig zijn geweest, hoeveel tijd en zorg er aan besteed is en hoe veel liefde voor de Natuur, kennis van het vogelleven en de fotografie er voor nodig waren. Nol Binsbergen was een geboren Zaankanter en toon de reeds vroeg een aangebo ren zwerversinstinct. Geheel alleen zwierf hij door de Zaanse polders. Soms dagen achtereen. Te midden van ja gers, vissers en boeren voelde hij zich thuis, voelde hij de eraan en trok er- op uit. Al spoedig verschenen er artike len over het vogelleven van zijn hand in diverse dagbla den en tijdschriften. Het eni ge onderwijs dat hij genoten had, was Lager Onderwijs, maar dat belette hem niet een boek te schrijven. We kennen van hem „Trekvogels", „Vo gels van Weide- en Rietland", „Zien is Kennen", geschreven met medewerking van Mr. D. Mooij en de bekende vogel tekenaar Rein Stuurman, en „Uit Nederlands Vogelleven", verlucht met een groot aantal unieke vogelfoto's. In 1948 verscheen dit werk in een nieuwe druk. Figuren uit de vogelwe reld stellen zich voor. Zijn grootste en mooiste werk is ongetwijfeld de film „Geheimen van het Water land". Hierin wordt U achter eenvolgens voorgesteld aan Bruine Kiekendief, Roerdomp, Wouwaapje, Karekiet, Blau we Reiger, Lepelaars, Water snippen, Dodaars, Fuut, Veld- uil en vele andere vogels. Voor de echte vogelliefheb-- bers houden cjeze namen be loften in. Men voelt een we reld van verlangen achter elk dezer namen opengaan. Enkele opnamen verdienen Uw bijzondere aandacht. Een Koekoek heeft een ei gelegd in het nestje van de Karekiet. Voor de pleegouders van de jonge Koekoek breekt een drukke tijd aan van verzor ging. Niet alleen het aan brengen van voedsel is een voortdurende zorg, maar eveneens het verwijderen van de uitwerpselen van het jon ge dier. Deze uitwerpselen zijn keurig verpakt en U kunt duidelijk zien hoe het jong het achterlijfje even orilhoog tilt, waarna de Karekiet het pakketje in de snavel neemt en er mee wegvliegt. Van de schuwe watersnippen zijn schitterende opnamen ge maakt. Let op het spiegelbeeld in het water Om de Veld,uil aan het ge ratel van de camera te wen nen, schudde Binsbergen eerst met een doosje lucifers, daar na met een blikken busje met spijkers, om vervolgens de camera in te schakelen. Zegt U dit iets? Tot nog toe draaide de film bijna uitsluitend in Holland. Haarlem en Rotterdam zagen hem driemaal, Zaandam 7 maal, Amsterdam, Zwolle, Bussum, Groningen, Den Burg, Texel, beleefden vier maal een voorstelling. Vervol gens werd hij nog vertoond in Hengelo, Dordrecht, Purme- rend, Enkhuizen en 'Andere kleinere plaatsen van ons land. En wat ^al het in Waalwijk worden Ongetwijfeld zal hier op de allereerste plaats het Natuurminnend publiek komen zien. Maar deze film is voor iedereen. Wie zich door de sensatiefilm niet ont wend heeft aan een werk van meer aandacht vragende aard, wie bovendien op de hooogte- wil worden gebracht met een van de beste staaltjes van po pulaire Natuurstudie, die moet aanwezig zijn. Wie wij eigenlijk niet ver wachten, dat zijn diegenen, die om van de straat te zijn, maar een bioscoopzaal bin nenlopen. Deze doen beter voor de heus geïnteresseerden hun misbruikte plaatsen be schikbaar te houden. De Voorzitter werpt in zijn Nieuwjaarsrede een terugblik op het afgelopen jaar. Aanvragen voor woningverbetering en woning splitsing zullen voortaan vlotter behandeld kunnen worden. Er wordt begonnen met stra tenaanleg in het' uitbreidingsplan. De straat belasting wordt iets verlaagd en de Tuinbouw- vereniging krijgt subsidie. Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Waspik in voltallige zitting bijeen onder voorzitterschap van burge meester Couwenberg. Daar het de eerste vergade ring was in 1949, hield de voorzitter de gebruikelijke Nieuwjaarsrede. Na zijn beste wensen te hebben geuit voor de raads leden en hun huisgenoten, dankte hij hen voor de uitste kende en vruchtbare samen werking tussen de raad en het college van B. en W. en de ambtenaren, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en vol komen oprechtheid. Hij memoreerde de belang rijke geschiedkundige gebeur tenissen in ons vaderland, zo als het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, de troonsbestijging van onze jon ge Vorstin Juliana en de ont wikkeling van de toestand in Indonesië. Vervolgens gaf hij een overzicht over het afgelopen jaar, waaraan wij het volgen de ontlenen Bevolking M V Totaal Aant. inw. op 31 Dec. '48 1723 1619 3342 Vermeerdering door Geboorten 69 44 113 Vestiging 65 70 135 Totaal 134 114 248 Verminderd door Overlijden 23 17 40 Vertrek 55 69 124 86 164 28 84 Totaal 78 Totale ver meerdering 56 Aant. inw. op 31 Dec. '48 1779 1647 3426 Er werden 34 huwelijken voltrokken. Financiën De financiële toestand der gemeente mag gezond worden genoemd. Het rekeningsjaar 1947 sloot met een batig slot op de Gewone Dienst van 29.395.76 en onvoorziene omstandigheden voorbehou den mag verwacht worden, dat ook het dienstjaar 1948 met een behoorlijk batig slot zal sluiten, terwijl de begro ting 1949 eveneens een gun stig beeld vertoont. Ondanks al deze gunstige factoren blijft een voorzichtig financieel beleid en zuinig heid geboden. Volkshuisvesting. Op dit gebied bracht ons 1948 niet, wat wij er van ver wachtten. Er werd onze ge meente voor dit jaar geen bouwvolume toegewezen. Voor 1949 is een bouwvolu- em toegewezen voor de bouw van zo mogelijk 4 woningen. Desondanks mogen wij niet geheel ontevreden zijn, omdat in de loop van 1948 het bouw plan 1947 van 30 woningen geheel werd voltooid. Medewerking werd ver leend aan de Premieregeling Woningsplitsing en Verbete ring. Er werden 3 aanvragen ingediend voor woningsplit sing 'en 10 voor woningverbe tering. Bereids werd in één geval medewerking verleend tot verbetering, terwijl de nog aanhangige gevallen in be handeling zijn ter onderzoek. Openbare Werken. In 1948 werd de laatste hand gelegd aan de recon structie van de wegen. In het uitbreidingsplan Waspik-Bo- ven werd de Thomas-Zij 1- mans-straat voltooid en de aanleg van de aarden baan van de Arnoldus-Verschuren- straat ter afronding van dit plan kwam vrijwel geheel ge reed. Plannen zijn in voorbe reiding tot het aanleggen van trottoirs. Ten dienste van de busrei zigers werd een fraai wacht huisje gebouwd, dat iedere dag meer en meer zijn nut en bestaansrecht bewijst. Verfraaiing der gemeente Met de in 1947 begonnen beplanting ter verfraaiing der gemeente, werd in 1948 voort gegaan. U itbreidingsplan Burgemeester en Wethou ders hopen U in de loop van dit jaar het uitbreidingsplan te kunnen aanbieden. Brandweer In dit jaar. werd de motor brandspuit, die de gemeente in huur had, aangekocht. Er werd eveneens een trekker aangeschaft. De uitrusting werd regelmatig aangevuld. De leden van de brandweer volgden een cursus tot opvoe ring van het theoretische en practische peil van de brand weerman. Allen legden met zeer goed gevolg het examen af voor brandwacht 2e klassse. Zonder enige reserve mag ge constateerd worden,, dat de paraatheid van de brandweer op eenzeer goed peil staat, terwijl steeds naar meer ver betering wordt gestreefd. Gezondheidstoestand Over het algemeen was de gezondheidstoestand der be volking in 1948 vrij gunstig. In één gezin kwam besmette lijke ziekte voor. Industrie De industrie-vestiging' heeft de volle belangstelling van het gemeentebestuur. In 1948 zijn er onderhandelingen geweest voor de vestiging van een paar industrieën, die gvenwel nog niet tot resultaat hebben geleid. Economische toestand In 1948 zijn er 38 arbeiders in de Overbruggingsuitkering geweest en werd 2100.uit gekeerd. Spreker eindigde met een gedicht van Guido Gezelle: „Een heilig einde, een goed begin, dat geve U God, jaar uit, jaar in, 'k Wil zeggen in één woordt gezeid Zo nu, zo altijd „Zaligheid". De heer Brokx dankte na mens de raad en sprak weder kerig de beste wensen uit. Dat er hier steeds zulk een pret tige samenwerking was, hoe kon het anders met een bur gemeester die zulk een ijver voor de belangen van Waspik toont en in korte tijd reeds zoveel tot stand bracht. Voor dat alles bracht spr. hem har telijk dank en betrok in dit dankwoord ook de gemeente ambtenaren voor hun betoon de ijver. In het belang van Waspik hoopte spr. dat deze prettige samenwerking zou blijven bestaan. Nadat de netulen waren goedgekeurd en enkele inge komen stukken voor kennis geving waren aangenomen, kwam een voorstel in behan deling tot vaststelling van een voorschotregeling kosten wo ningsplitsing. Zoals men weet kunnen rijk en gemeente «amen voor wo ningverbetering een premie verlenen van maximaal 60 van 2400.en yoor split sing tot maximaal 60 van 4200.Er komen dus 40 voor rekening van de eige naars. B. en W. achten de bevor dering van woningsplitsing dermate urgent, dat zij een regeling voorstellen waarbij de gemeente, zo nodig, het ge hele bedrag der splitsingskos- ten dat voor rekening van de eigenaar blijft, bij wijze van voorschot, fourneert. Als waarborg voor de te rugbetaling zou le hypotheek moeten worden gegeven, ren tende 3 aflossing in 20-30 jaar. Belangrijk is de laatste Min. beschikking, waarbij met wo ningsplitsing wordt gelijk ge steld het tot woningen ver bouwen van bedrijfsruimten, zoals pakhuizen, werkplaat sen e. d. De heer v. d. Broek kan zich met dit voorstel vereni gen, doch, zonder de activi teit van B. en W. in twijfel te trekken, is hem in verschil lende gevallen wel gebleken dat met schrijven, passen en meten de tijd wordt gesleten. Het is maar blijven wachten en men ziet nagenoeg geen resultaat. Het ene huis staat te ver van de weg, het andere te dicht er bij, hier is het een paar cm. te lang, daar te kort. Spr. vraagt zich af waar er in Waspik nog een huis zou staan dat aan alle voorwaar den voldoet. Als trouwlusti gen daarop moeten wachten, zullen zij intussen wel de leef tijd hebben om in een gesticht voor ouden van dagen te gaan. De voorzitter beaamt volko men dat alle aanvragen in het verleden getraineerd wer den. Er was over deze aange legenheid nog zo weinig ze kerheid. De ene instantie sti muleerde en de andere remde omdat er geen geld was. Nu is dit beter geregeld, nu is er geld voor beschikbaar en zal in de toekomst alles veel vlug ger afgehandeld kunnen wor den en heeft men ook meer kans van slagen. Op een informatie van de heer Brokx deelt de voorzit ter mede dat er tot heden 10 aanvragen voor woningverbe tering on 3 voor splitsing wa ren binnengekomen. De termijn van aanvragen voor woningverbetering zal vermoedelijk tot 1 April 1949 worden verlengd. De heren v. Gorp en de Glas dringen er op aan meer bekendheid aan deze rege ling te geven. De voorzitter zal er een circulaire over opstellen. De heer Brokx meent dat er velen geholpen zouden kun nen worden als de mensen meer medegevoel toonden. In Waspik staan huizen ge noeg die gemakkelijk in twee woningen waren te splitsen. Er moest bij de eigenaars op hun hart gewerkt worden. De voorzitter zegt dat de naastenliefde 'n schone deugd is, maar blijkbaar een van de moeilijkste om in practijk te brengem Nadat wethouder v. Dongen en de voorzitter er nog op ge wezen hebben dat voor het verkrijgen van een gemeente voorschot behoorlijke dekking moet gegeven worden in de vorm van le hypotheek, wordt het voorstel m. a. st. aange nomen. Punt 4. Voorstel tot be schikbaarstelling van een cre- diet t. b. v. aanleg van een weg. In hun toelichting zeggen B. en W. dat de aangekochte gronden in het uitbreidings plan „Waspik-Dorp" bouwrijp gemaakt dienen te worden, o.m. door aanleg van de ge projecteerde straten. Voorlo pig willen B. en W. de aarden baan voor 2 wegen laten aan leggen, ter ontsluiting van het gebied, om woningbouw mo gelijk te maken. Door deze wegen wordt de afstand van het centrum naar het station belangrijk verkort, hetgeen vooral van belang is met het oog op de plannen van de Ned. Spoorwegen om eerlang de busdiensten te gaan ver vangen door treintractie. De kosten van deze twee wegen worden 0P f 8435.geraamd. Voorgesteld wordt deze uit de gewone middelen te bestrij den en in 10 jaar af te schrij ven. De heer Zijlmans vindt het jammer dat deze terreinen goede grond misschien nog lang braak zullen blijven lig gen, terwijl de boeren op een stukje grond zitten te kijken. Zou dit plan niet in 2 gedeelten kunnen worden uitgevoerd, dan zou de helft van de terreinen voorlopig nog gebruikt kunnen worden. Er zijn boeren bij die zeer ernstig door het onttrekken van deze grond gedupeerd worden. De voorzitter wijst op de noodzakelijkheid dat die gron den bouwrijp gemaakt wor den in het belang der volks huisvesting. Men weet dat die terreinen daarvoor onttrok ken zijn en de belangen van de betrokken boeren zijn bij B. en W. in goede handen. Alles zal worden gedaan om deze te helpen. Er zal niet meer worden onttrokken dan nodig is en er gaat nog wel enige tijd voorbij eer 't werk begint. De heer v. d. Broek heeft gezien dat aan Waspik, voor 1949 zegge en schrijve 4 wo ningen zijn toegewezen. Hij vertrouwt dat B. en W. hier tegen zullen protesteren. De voorzitter zegt dat B. en W. niet tevreden zijn, doch gezien wat andere soms zwaar getroffen gemeenten krijgen en de moeilijkheden waarme de Ged. Staten bij de verde ling zaten, mogen zij ook weer niet ontevreden zijn. Spr. hoopt dat in de loop van dit jaar nog een nadere toe wijzing zal afkomen. Z. h. st. wordt het voorstel hierna goedgekeurd. 5. Voorstel tot hernieuwde vaststelling heffings-percen- tage straatbelasting 1949. Deze percentages, die waren vastgesteld op 7 voor ge bouwde en 4 voor onge bouwde eigendommen, zullen volgens dit voorstel worden verlaagd tot 6%, resp. 3 hetgeen dus een voordeel be tekent voor de grondeige naars, daar onroerend goed toch toch reeds zo zwaar be last is. Wordt m. a. st. goedgekeurd. 6. Voorstel tot overname van de noodwoning in het „Overdiep". Op verzoek van het Water schap heeft het Rijk destijds een noodwoning gebouwd voor de veerbaas. De kosten be liepen 6956.74. Voor 889.45 wil het Rijk deze woning thans aan de gemeente over doen. Blijkens de toelichting zal de huuropbrengst, die na der is vastgesteld op 2.90 per week, de kosten van on derhoud en lasten dekken, zodat B. en W. adviseren de ze woning over te nemen, het geen door de raad z. h. st. wordt goedgekeurd. 7. Voorstel tot toekenning van subsidie aan de Tuin- bouwvereniging. Voorgesteld wordt een sub sidie van 50.te verstrek ken voor de tuinbouwwinter- cursus, die van groot sociaal belang voor deze gemeente wordt geacht. De heer Zijlmans is hier niet op tegen, doch gelooft dat, als men van gemeente wege zo royaal doet, er gauw ook een subsidie-aanvraag zal komen voor de landbouwcur- sus. Daar moeten nu de kosten ook uit de contributies van de boeren bestreden worden; dat kunnen de tuinbouwers toch ook. De voorzitter merkt op dat elk geval op zich beoordeeld dient te worden. Het motief mag niet zijn dat het een an der ook gekregen heeft, doch of het nodig is en de kosten niet op andere manier bestre den kunnen worden. Er is z.i. nog wel een verschil aan te wijzen in beide genoemde cursussen. Het voorstel wordt z. h. st. goedgekeurd. 8. Vaststelling pensioen grondslag le ambtenaar van de burgerlijke stand. Wordt vastgesteld op 391. 9. Wijziging begrotingen 1948 en 1949. In verband met enkele raadsbesluiten zijn deze wij zigingen noodzakelijk gewor den, o.a. ook in verband met de uitgaven voor de brand weer-uitrusting. De heer Brokx brengt hul de aan de brandweer. Bij een brandje dat onlangs uitbrak en binnen 5 minuten geblust was, is duidelijk gebleken dat zij voor haar taak berekend is. De voorzitter beaamt dat de brandweer hier thans op zeer hoog peil staat. Van Ged. Staten is een aan merking ontvangen op de salaris regeling voor ambtenaren. Zij verzoeken dé betrekking van „leerling-ambtenaar" hieruit te la ten vervallen en de aftrek van 25% voor deze te wijzigen in 35%. B. en W. stellen voor aan het eerste verzoek gevolg te geven door voor bedoelde „leerling ambtenaar" een afzonderlijke re geling op arbeidscontract te ma ken, doch de aftrek op 25 te handhaven. De heer v. Gorp wijst nog eens op de onhoudbare toestand van de Haven. Alles moet in Capelle aankomen, omdat hier geen schip meer binnen kan komen. Dat kan zo niet blijven, 't is een financiële strop voor belanghebbenden. De voorzitter beaamt dat de toestand onhoudbaar is, doch hij hoopt binnenkort met een her zien plan te komen en nog dit jaar met het werk te kunnen be ginnen. Hierna sluit de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze met gebed. In een belangrijke Nieuwjaarsrede, waarmee de burgemees ter van Vlijmen de eerste raadsvergadering van 1949, die Woensdag j.l. gehouden werd, opende, verschafte hij enkele gegevens, die duidelijk aantoonden hoe het met de sociaal- economische toestand van de gemeente geschapen stond. Ruim 500 arbeiders vonden elders werk en aan deze exhor- bitante uittocht diende paal en perk gesteld te worden, wil de men zich veilig stellen voor de toekomst. Een verheugend besluit was dat de tarieven van de verma kelijkheidsbelasting 40 a 50% verlaagd zouden worden. BELANGRIJKE De sociaal-econonusche toestand. NIEUWJAARSREDE. Na opening der vergadering nam de voorzitter het woord en wenste allen, gemeenteraadsleden, personeel en bevolking een Zalig Nieuwjaar. Hij dankt de raadsle den, de wethouders, het gemeen telijk personeel, de diverse com missies en instanties, met wie hij in het afgelopen jaar zo vrucht baar had samengewerkt. Het afgelopen jaar was niet al leen op nationaal gebied, maar ook voor de gemeente Vlijmen van grote betekenis geweest en vele belangrijke besluiten waren er genomen. Sprekende over de loop der bevolking, deelde de voorzitter mede dat het inwonerstal op 1 Jan. 1948 7828 bedroeg. Er wa ren in Vlijmen 208 personen ge boren en 264 personen hadden er zich gevestigd, hetgeen dus een toename betekent van 501. Daar entegen waren er 70 overleden en 285 vertrokken, een vermindering dus van 355, zodat de totale toe name van de bevolking 146 per sonen bedroeg, nog geen 2%, en het inwonertal op 1 Jan. 1949 7974 was. 58 huwelijken waren er gesloten en 2 echtscheidingen ingeschreven. Het college van B. en W. had 56 maal vergaderd en 3000 agen dapunten waren er behandeld. Door het consumentencrediet was 135.700.besteed en aan de woningbouw ruim een millioen. De woonruimtecommissie ver gaderde 37 maal en behandelde 191 gevallen. Het wederopbouwplan Nieuw- kuijk was aanvaard en dat van Vlijmen zou eveneens spoedig goedgekeurd worden. Vlijmen had voor 1949 een bouwvolume toegewezen gekre gen van 2564 M3 en het zou niet meevallen de armoede te verdelen. Sprekend over de sociaal-eco nomische toestand van Vlijmen deelde de burgemeester mede dat er 30 mannen en 2 vrouwen uit andere gemeenten hier werk von den, maar dat er daarentegen 419 mannen en 90 vrouwen uit Vlij men naar andere plaatsen gingen werken. Het was zeer nodig aan deze exhorbitant grote uittocht paal en perk te stellen. „Vlijmen, let op Uw saeck" aldus de voor zitter. Immers het geeft te denken als 16% van de mannelijke be volking elders zijn bestaansmoge lijkheden vindt. In het uitbrei dingsplan diende djaar'om meer dan gewone aandacht besteed te worden aan industrieterrein, ter wijl men tevens een wel vaartsplan voor Vlijmen diende te laten ma ken. Want er moest naar nieuwe bestaansmogelijkheden voor de Vlijmense bevolking gezocht wor den. De burgemeester besloot zijn Nieuwjaarsrede met enkele woor. den te wijden aan de financiële positie van de gemeente, waar omtrent hij mede kon delen dat de status normaal en gezond was. Voorzichtigheid was echter ge boden, want de toekomst zou on getwijfeld zware eisen stellen. Namens de raad dankte dhr. v. d. Meerendonk de voorzitter voor zijn wensen en deed hem nogmaals de beste wensen van de raadsleden toekomen. Hij noemde de rede een document van de energie en de werkkracht van de burgemeester. Hij hoopte dat alle wensen met Gods zegen vervuld mochten worden. De Nieuwjaarsrede zou in ex- tenso in de notulen worden opge nomen. Nadat de notulen waren vast-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5