4-CfC.iooi-tcoMO.mi, Hoekje. Waalwijkse en Langsiraaise Courani BIOSCOOP-PROGRAMMA Katholiek Nederland Situatie rond Indonesië in critiek stadiun. Last Tan zenuwen? H DONDERDAG 17 FEBRUARI 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANXOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 15. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". protesteerde tegen het vonnis van Budapest en betuigde opnieuw zijn trouw aan de kerk. „God beware ons voor een gala-protest" riep pastoor Drost Maandagavond uit op de grote protestvergadering van Nederlands Katholieken in Amsterdam. En het is ge lukkig geen gala-protest ge worden; geen vormelijk pro test van koude diplomaten, geen protest, ingegeven door humanitaire overwegingen, geen protest omwille van een rechteloosheid; neen, het was een protest recht uit het war me hart van Nederlands Ka tholieken, uitgesproken met de heilige verontwaardiging om wat hier in een Prins der Kerk Jezus Christus zelf werd aangedaan, een protest dat vergezeld ging van het heilige voornemen met alle geoor loofde middelen het dreigend gevaar van het goddeloze communisme te keren, zoais Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong, Aartsbis schop van Utrecht, zei. Hier waren een „eenvoudige dorpspastoor en een Brabant se arbeidersjongen", pastoor Drost en Dré de Wolf, de ver tolkers van wat leeft in het hart van Nederlands Katho lieken, nu „er een duisternis over de wereld is gevallen" en met de aandrang van hun in-, nerlijke overtuiging vroegen zij „een massa-coni'iteor" te bidden, zoals Zijne Heiligheid de Paus het wilde. En de twee duizend afge vaardigden van geheel Ka tholiek Nederland in al zijn geledingen betuigden in spon tane toejuichingen en gezan gen hun trouw aan de bis schoppen en in de bisschop pen aan Christus en Zijn Kerk, terwijl vele anderen de kerken in dorpen en steden vulden en baden voor de ge folterde Kardinaal, smeekten dat Christus hem de kracht en' de genade zou geven te vol harden, baden ook voor de beulen. Katholiek Nederland heeft ook Maandagavond de Hon gaarse Regering uitgedaagd bij monde van pastoor Drost: „Vanavond dagen wij de Hon gaarse regering uit, om 't aan te durven de Kardinaal vrij te laten, om aan te tonen dat hij geheel overeenkomstig zijn eigen wil „thans alles anders zou doen". De Hongaarse re gering zal deze uitdaging ech ter niet kunnen aannemen, want dan zou -voor de gehele wereld en voor alle eeuwen haar misdadig optreden ont huld worden. Indien men het wel zou doen, dan weten wij zeker dat de Kardinaal voor ons zal staan in volle groot heid. Misschien staat hij dan voor ons, groot in de waanzin, in de waanzin van Gethsema- ne, gekroond met de doornen kroon van zijn Meester, Die een Spotkoning was, zoals hij wellicht een Spotkardinaal zou zijn. De vergadering, waarbij het gehele eerbiedwaardige Nederlandse Episcopaat, drie katholieke ministers en vele anderen tegenwoordig waren, zond telegrammen aan Zijne Heiligheid de Paus, aan de Hongaarse Regering en aan de UNO. ZIJNE HEILIGHEID DE PAUS PROTESTEERDE PLECHTIG. „Ons hart is vervuld van de bitterste smart". Zijne Heiligheid Paus Pius XII heeft in het buitengewoon consistorie dat Maandagmor gen in het Vaticaanse paleis begon en waarbij 16 kardina len tegenwoordig waren zijn plechtig protest tegen de ver oordeling van Kard. Minds- zenty herhaald. De Heilige Vader verklaarde, dat de hou ding van de Hongaarse Pri maat tijdens het proces niet te verklaren is, tenzij men aan neemt, dat „er gebruik is ge maakt van een geheime in vloed, die niet openlijk blijkt". De Paus zeide voorts: „Gij - zult maar al te goed de reden van ons verdriet begrijpen: zij betreft een allerernstigste schanddaad, die 'n diepe won de heeft geslagen niet alleen in Uw eerwaardig college en de kerk, doch eveneens in eenieder, die de waardigheid en de vrijheid van de mens hoog houdtOp dit ogen blik, nu de allereerwaardigste prelaat tot een meest onwaar dige staat is gebracht en ver oordeeld als een misdadiger, kunnen wij niet anders dan ons plechtig protest in Uw tegenwoordigheid herhalen". Na het aftreden van Minis ter Sassen als Minister van Overzeese Gebiedsdelen is de situatie rond Indonesië span nender, maar ook verwarder dan ooit geworden. Men weet niet meer, het is Dinsdag nu wij dit schrijven, waar men aan toe is. Men tast volkomen in het duister om trent de houding die de Twee de Kamer aan zal nemen. Wat zal prof. Romme te zeg gen hebben? Dat hij iets te zeggen heeft is zeker, maar hoe zal hij staan tegenover 't beleid van de regering t.a.v. de resolutie van de Veilig heidsraad en hoe zal dr. Beel, de hoge vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië 't ontslag van zijn partijgenoot opnemen? Hoe is nu eigenlijk het standpunt van de andere katholieke ministers? Het zijn allemaal vragen die in de ko mende dagen ongetwijfeld voor een groot gedeelte zullen worden opgelost, maar waar op het antwoord nu met geen mogelijkheid is te raden. We kunnen alleen ons vermoeden uitspreken dat er in de ko mende dagen wel eens. dingen konden gebeuren die minder prettig zijn en in genen dele bevorderlijk voor een spoe dige verwezenlijking van de indonesische plannen; een ka binetscrisis is hier in genen dele uitgesloten, want P. v. d. A. en Communisten vormen meer dan 1/3 meerderheid in de Kamer. Neen, de regering bevindt zich nu niet bepaald in een benijdenswaardige positie; zij besloot met een open oog voor de mogelijke consequen ties tot de politiële actie en nu wordt het haar blijkbaar onmogelijk gemaakt deze con sequenties te dragen of mis schien wil zij ze niet meer dragen. Weinig positiefs valt er dus op het moment te zeggen van dit welhaast tot een obsessie uitgegroeide probleem, dat 'n groot vraagteken is, waarop zoals de zaken nu staan, geen voor beide partijen bevredi gend antwoord te geven is. Dinsdag komt de Tweede Kamer bijeen en Woensdag komt Dr. Beel in ons land. Dus Woensdag kan een dag worden van 't grootste ge wicht in onze geschiedenis. PRINSES MARIJKE WORDT 2 JAAR. Vrijdag 18 Febr. wordt ons jongste prinsesje Ma rijke 2 jaar en weer zal er feest zijn op Soestdijk. Misschien nog meer dan anders, want zij is het troetelkindje van haar zus jes en meer dan welk an der prinsesje heeft Marijke de goede zorgen van haar ouders van node gehad in de twee jaren van haar kleine leven; daarom hou den zij ongetwijfeld heel veel van hun jongste kind je, want wordt met de zor gen ook de liefde niet groter? Wij bidden God dat Hij het kleine prinsesje licht en vreugde zal schenken op haar verdere levenspad, dat, al zal het niet altijd met rozen zijn bedekt, toch vreugdevol zal zijn, zolang het Nederlandse volk ge legenheid krijgt haar zijn liefde en aanhankelijkheid te tonen. Bittere woorden uit de mond van een vriend van Nederland, Hamid II. Tekenend voor de ernst van de toestand. Uit Batavia bericht Aneta, dat het standpunt der Neder landse regering, dat na het af treden van mr. Sassen tele grafisch ter kennis is ge bracht van dr. Beel, volgens „persberichten" onder meer zou neerkomen op het aan vaarden van de resolutie van de Veiligheidsraad. Dr. Beel zou daarop hebben besloten de situatie persoonlijk in Den Haag te gaan bespreken. In Batavia heeft Sultan Hamid II tegenover „De Nieuwsgier" verklaard, dat hij twee moge-- lijkheden ziet om uit de hui dige impasse te 'geraken: dr. Beel slaagt er in de Neder landse regering te overtuigen van het feit, dat de resolutie van de Veiligheidsraad niet volledig uitvoerbaar is of de regering gaat heen. De Sultan vertrouwt dat de eerste mo gelijkheid zal worden verwe zenlijkt. Deze uitlatingen waren ver vat in een commentaar op de huidige situatie. Sultan Hamid verklaarde zich „teleurge steld" dat zijn „vertrouwen in Nederland niet is bewaar heid". Van de in Den Haag over eengekomen instelling op kor te termijn van een interim regering, zo zei hij, is niets gekomen omdat politieke par tijen in Nederland het niet met elkaar eens bleken en thans wacht de regering weer op de uitspraak van de B.F.O. Sultan Hamid betreurde het ook, dat de Nederlandse re gering, na de vastberaden in zet van de tweede politionele actie, terugschrikt voor de consequenties, hoewel deze te voorzien zijn geweest. „Velen onzer vragen zich thans af of Nederland misschien bang is, dat de voor de wederopbouw van Nederland zo broodnodige Marshall-hulp zal worden stopgezet. Het spijt mij, dat ik dan moet constateren, dat Ne derland op het kritieke ogen blik niet in staat blijkt te zijn een regering met ruggegraat voort te brengen. Ik herinner mij de woorden van minister Stikker, dat slechts algehele uitputting Nederland er toe zou kunnen brengen, van de ingeslagen koers af te wij ken!" De commissie der V. N. heeft uitstel van twee weken gevraagd voor haar advies aan de Veiligheidsraad. Men neemt aan dat dit is in ver band met de huidige, onbe stendige toestand in Den Haag en 't vertrek van Dr. Beel uit Batavia. KONINGIN BLIJFT NOG IN NEDERLAND. H.M. de Koningin zal zich in geen geval voor het einde van deze week naar Sankt Anton begeven, waar Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene nu sinds 6 Februari vertoeven. iÉÊ2§ Si ZONDAGSDIENST. 20 Februari 1949 Dr. Lenglet. Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 20 Februari 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. 39 JAREN DIENDE KUNST EN KRACHT DE TURNSPORT. 4 Februari 1919 kwamen enkele Baardwijkse jongelui in het bovenzaaltje van het v.m. Patronaatsgebouw bijeen om een gymnastiekvereniging' op te richten. Toen werd de grondslag ge legd voor een bloeiende ver eniging die op vele wedstrij den een geducht tegenstander werd en menigmaal beladen met tropheeën na een Bonds dag in triomf Baardwijk werd binnengeleid en die ook op 't gebied van athletiek vele lau weren oogstte. aanstonds weer aan de gang gegaan en wij herinneren aan de grote revue waarmee men bewees weer hersteld te zijn van de slagen die de oorlog toe had gebracht. Zoals overal echter is ook in Baardwijk het animo voor de turnsport, die bij lange niet zo demonstratief is als voetbal en athletiek, in ver gelijking met de jaren voor de oorlog sterk gedaald. De moei lijkheden zijn de vereniging Kunst en Kracht in deze na oorlogse jaren niet gespaard gebleven, maar zij heeft een SO-jarige traditie, zij heeft een actief bestuur, zij heeft oude getrouwe leden en deze fac toren zullen de vereniging ook weer over deze moeilijk heden heen helpen. M ijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Voor BESCHUIT JAC. SARS Zoals iedere vereniging, heeft ook Kunst en Kracht tijden van bloei gekend, naast tijden van depressie. Maar een energiek bestuur en be kwame leiders, waarvan wij noemen de heer Versteynen die mede-oprichter en leider was voor zijn vertrek naar Amerika en de heer L. van Drunen die vele jaren zijn beste krachten aan de ver eniging gaf, hebben steeds de vereniging door die moeilijke tijden heengevoerd naar tij den van bloei en grote succes sen. Zo groeide Kunst en Kracht als een intrensiek deel van de Baardwijkse gemeenschap, als een vereniging die haar recht van bestaan meer dan eens op overtuigende wijze bewees. Toen kwam de bezetting en de vaderlandsliefde van de le den werd de oorzaak van de ontbinding der vereniging. Men was op een fietstocht toen de jongelui bij het zien van een stelletje N.S.B.-ers van Oranje-Boom-bier begon nen te zingen. Het duurde niet lang of een aantal Duitse sol daten bracht de jeugdige fiet sers naar Gilze Rijers waar ze in het vliegkamp werden op gesloten. Het had veel voeten in de aarde vooraleer men weer huiswaarts kon keren. Maar de vereniging werd ont bonden, de bezittingen wer den in beslag genomen en de leden werden boetes opgelegd van in totaal 250.U be grijpt dat de vereniging bijna geen werktuigen had en slechts een heel oud vaandel en niet meer dan een paar gulden in kas, toen de zonen van het grote Duitse Rijk de bezittingen van één der ver enigingen van het kleine Baardwijk in beslag kwamen nemen. Het bestuur had de beste spullen verstopt. Na de bevrijding is men Zo gaat Kunst en Kracht in de jubileum-uitvoering van Zondag a.s. haar eerste dertig jaren afsluiten op een haar passende wijze en gaat zij het begin maken voor een nieuwe periode, die, naar wij hopen, even.^uccesvol zal zijn en waarin zij even trouw de mooie turnsport zal blijven dienen. De dag zal begonnen wor den met een H. Mis om half 9, waaronder algemene H. Com munie van de leden. Onze gelukwensen aan de jubilerende vereniging, spe ciaal aan de heer J. v. Mierlo die vanaf de oprichting be stuurslid en 25 jaar voorzitter is en de heren Klijberg en v. d. Hoven, die hun 25-jarig lidmaatschap herdenken. 60-JARIG BESTAAN ONDERLINGE VEE-VERZEKERING BAARDWIJK. Met een heel gezellige feest avond in café ,,'t Vosje" heb ben Dinsdag de leden der Onderlinge Vee-ver zekering Baardwijk met hunne dames het 60-jarig bestaan van deze nuttige vereniging herdacht. Dank zij de goede zorgen van de familie Pullens, de vrolijke muziek van de ac cordeonisten Gebr. Huiskens, de humoristische voordrach ten en de prettige leiding van Jos Snijders, werd deze feest avond een groot succes. Aan het begin van deze feestelijke bijeenkomst gaf de voorzitter de heer Nic. Klerx een kort' overzicht over de af gelopen 60 jaar. Hij memo reerde de verschillende be stuursleden die in het ver leden hun krachten aan de vereniging gewijd hadden, o.a. wijlen Burgemeester J. van Heyst, die 37 jaar voorzitter was. In 1916 en in 1920 waren er ernstige moeilijkheden in de boezem der vereniging, doch zij heeft zich tot heil der ver zekerden weten te handhaven en zij, die toen de vereniging de rug toekeerden, zullen daar thans nog spijt van hebben. In 1945 kwam de huidige secretaris, de heer A. v. Leij- den in functie, na het over lijden van de heer Jos Loeff, terwijl in 1946 de voorzitter de heer W. Schilders wegens hoge leeftijd als zodanig ont slag nam en werd opgevolgd door de heer Nic. Klerx. Met enkele cijfers werd de ontwikkeling der vereniging nader toegelicht: Contributie-ontvangst in 1889 209.33. Uitgaven in 1889 211.42 Nadelig saldo 2.09. Contributie-ontvangst in 1938 1936.19. Voor opgeruimde beesten 400.45. Totaal ontvangsten 2336.64 Uitgaven 2673.83. Nadelig saldo 337.19. Contributie-ontvangst in 1948 2075.03. Voor opgeruimde beesten 1235.36. Totaal ontvangsten 3310.39 Uitgaven 2213.04. Saldo 1097.35. Moge deze mooie en noodzakelijke vereniging nog lang haar nuttig werk voort zetten. BAZAR BEWAARSCHOOL BE SOI JEN. Gisteravond werd in het ge bouw van de Christelijke Be langen in de Besoijensestraat de Bazar geopend, die tot doel heeft gelden in te zamelen voor een Christelijke Bewaar school. In de mooi ingerichte Bazar die zeer attractief is, kan men op een prettige manier een goed werk doen en wij twij felen er niet aan, of velen zullen dit ook doen. JAARVERGADERING H.K.W. Hedenavond om 8 uur houdt de afdeling Waalwijk van de Ned. R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Win kelbedienden haar jaarverga dering in de café-zaal van de Gildenbond. Op de agenda staat o.m. jaarverslagen, bestuursverkie zing, (aftredend P. J. Fait en P. J. v. Zon, die herkiesbaar zijn) en verkiezing Kascom- missie. BONTE AVOND „DE STICHT". De buurtvereniging „De Sticht" biedt haar leden he denavond in Thalia een bonte avond aan, waaraan o.a. mee zullen werken „De Pechvo gels" o.l.v. Arn. van Engelen en de H.I.B.A.'s. Na afloop Bal. TEXTIEL EN SPECULAAS TE DUUR VERKOCHT. Dinsdagmorgen hield de tuchtrechter voor de prijzen zitting in het Raadhuis, waar zich 5 overtreders van de 9 die opgeroepen Waren kwa men aanmelden. Allereerst waren daar de bakkers A. W. K. en H. v. d. B. uit Elshout die rond St. Nicolaas speculaas te duur hadden verkocht. De laatste bleek niet op de hoogte met de calculatie-voorschriften, maar desondanks mocht hij toch 40.— boete betalen, ter wijl de eerste 50.als zijn straf zag. De bakker G. S. uit Waal wijk had koekjes te duur ver kocht en dit grapje koste hem 50.—. Minder soepel was de rech ter ten opzichte van L. H. B. uit Drunen en zijn dochter L. B., die textiel voor een te dure prijs hadden verkocht. De vader kreeg 150.en dochterlief 40.En hier mede was de zitting afgelo pen. MEN VERLOOR EN VOND. Gevonden: zilveren rozen krans; diverse handschoenen en wanten; bonnen voor werk kleding. Verloren: dameshandschoen, portemonnaie met inhoud, boodschappentas, zwarte bou vier, drie fruitkisten, bril, sleutels, tabakskaart, vulpen en vulputlood in etui. BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Marius A. C. A. z. v. F. J. Thijssen-Mahieu Cosmas D. M. z. v. E. v. Don- gen-Vesters Joachim F. M. z. v. A. H. Swinkels-v. d. Munckhof Hermanus z. v. L. de Jonge-van Engelen te 's-Hage Anna M. H. A. d. v. G. C. A. Klerx-Zeegers Marius J. z. v. C. M. v. d. Hammen-v. Engelen Jo hannes C. M. z. v. J. C. v. d. De Ondernemingsraden. VI. Hoe worden nu, volgens het wetsontwerp, de leden van een ondernemingsraad gekozen? Natuurlijk zullen hiervoor eerst candidaten ge steld moeten worden. In be ginsel worden deze candida- tenlijsten samengesteld door daartoe aangewezen organi saties van werknemers, dit zullen dus meestal de vakor ganisaties zijn. En toet dit punt zijn we aangeland op dit grote strijdgebied bij de on dernemingsraden. Want eigen lijk is het toch zó, dat de vak organisaties op zich buiten de ondernemingsraden staan en dat nu candidatenlijsten worden samengesteld door buitenstaanders. De onderne mingsraden immers zijn zui ver iets interns, voor een be paald bedrijf. Is het nu.wel juist dat de gehele vakorga nisatie gaat meepraten over de samenwerking tussen de personeelsleden in dat be drijf? Wij voor ons geloven dat het de ideale toestand zou zijn, als de candidaten lijsten ook door het personeel gezamenlijk werden opgesteld en als dit personeel dan vrij over deze candidaten kon stemmen. Voor deze ideale toestand zouden er echter overal in het gehele land ook ideale verhoudingen moeten zijn en de mensen ongeveer „aan de engelen gelijk". Dit is tot nog toe echter niet het ge val en daarom is het wel juist dat men met zijn twee benen stevig op de grond blijft staan. De verhoudingen, zoals ze momenteel in ons land be staan en zoals ze historisch zijn gegroeid, brengen mee dat niet buiten de vakorgani satie kan en mag worden ge gaan. De regering geeft in haar memorie van toelichting twee motieven voor inschake ling van de vrije organisaties. Eerstens, zegt zij, dat dan kan worden geprofiteerd van de practijk en de ervaring, die in deze kringen is opgedaan. Dit is, volgens ons, zeer juist ge zien. Men zal in een onder nemingsraad veel beter kun nen samenwerken met ie mand die ervaring heeft op organisatorisch terrein dan met iemand, die er geheel vreemd tegenover staat. Dit wil echter niet zeggen, dat een vakverenigingsbe stuurder altijd het meest ge wenste lid zou zijn van de ondernemingsraad in het be drijf waar hij werkzaam is. Van een lid van een onder nemingsraad worden toch nog andere kwaliteiten verwacht. Zo zal hij als vakverenigings bestuurder van sommige za ken werk kunnen maken, ter wijl hij als lid van een onder nemingsraad zijn bedrijfsge- noten zal moeten adviseren gelijksoortige zaken te laten rusten. Om het kort en dui delijk te zeggen komt het hierop neer: als vakvereni gingsleider zal hij dikwijls, noodgedwongen, op strijd in gesteld zijn; als lid van de ondernemingsraad zal hem de samenwerking steeds voor ctgen moeten staan. Als tweede motief noemt de regering nog het vermij den van strijd met de be staande organisaties. Er be staat gevaar, dat verschillen de arbeiders zouden denken, geen lid meer van een vrije organisatie te behoeven te zijn, nu zij toch, door middel van hun vertegenwoordigers, invloed kunnen uitoeienen op de gang van zaken in het bedrijf en helaas moet gecon stateerd worden, dat het in 't verleden is voorgekomen, dat fabriekscommissies, perso- neeiskernen en dgl. misbruikt werqen om de macht van de georganiseerde arbeiders te breken. Daardoor hebben de ze instellingen bij de vrije or ganisaties van arbeiders een minder goede naam gekregen en hebben deze organisaties van het begin af er zorg voor gedragen, dat de onderne mingsraden niet die verkeer de Kant op zouden groeien. Iedere buitenstaander zal dit standpunt kunnen begrijpen en billijken. Wanneer de or ganisaties echter rechten krijgen t.a.v. de onderne mingsraden, zullen ze echter nooit moeten vergeten dat rechten ook plicnten mee brengen. Dat wil in dit ver band zeggen, dat zij de plicht zullen hebben de candidaten lijsten zodanig samen te stel len, dat met de gekozen can didaten in de ondernemings raad te werken is. De verant woordelijkheid die daardoor op de organisaties is gelegd is zwaar en ze zullen deze verantwoordelijkheid steeds voor ogen moeten houden. K. H. Ven-Smolders Juliana N. d. v. H. C. Remigius-Nelis. Overlijden: Adriana M. G. v. Bavel lj. Adriana Leij- tens wed. v. P. v. d. Heijden 77 j. Anna M. v. d. Broek echtg. v. C. J. v. Es 76 j. Huwelijks-Aangiften: A. v. d. Schans 21 j. te Sprang-Ca- pelle en J. Stolk 21 jaar te Waalwijk J. M. van den Bosch 22 j. te Vlijmen en C. P. Schoondermark 19 j. Waal wijk A. Brok 26 j. te Ros malen en W. H. van Osch 22 j. te Waalwijk H. A. Bergmans 34 j. te Waalwijk en G. J. van der Meer 34 j. te Barneveld A. A. H. IJs- seldijk 27 j. te Drunen en J. C. de Jongh 25 j. te Waalwijk. Huwelijken: H. C. Faro 27 j. te Heusden en J. Treffers 24 j. te Waalwijk G. J. C. Ver hagen 32 j. en C. P. van Jole 28 j. beide te Waalwijk. Ingekomen: F. J. de. Boer en gezin van Amsterdam H. J. Krapels van Ravenstein A. C. v. Huiten van Loon- opzand A. B. J. Forster van Enschede C. J. F. Ba lemans van Zundert Th. J. v. Wezenbeek van Dongen C. D. Beekmans van Vlijmen M. S. Buijs van Heusden. Vertrokken: M. E. P. en D. M. 'van den Broek naar Til burg J. H. den Teuling n. Schinnen J. Th. M. Ver meer n. Drunen A. M. Th. v. Hooren n. Waspik H. J. de Graaf n. Eethen J. van Tilborg en gezin n. Loonop- zand T. C. A. Brekelmans n. Loonopzand M. W. Lam- brechts n. Drunen A. J. L. v. d. Sanden n. Zevenbergen. MUSIS SACRUM. In Musis vertoont men van Vrijdag t/m Zondag de Tech nicolor-film „Aladdin in Bag dad (A thousand and one Nights). Een sprookjesfilm van de kleurrijke Oosterse wereld, waarin alles mogelijk is, waar iedere wens werd tot schone werkelijkheid voor de jonge man, die de held is van deze film en vecht om de lief de van prinses Armina. Maandag en Woensdag worden in Musis vertoond „De Groene Papegaai", een film die zich afspeelt in de Lon- dense onderwereld, waar de gangsters alleenheersers zijn en Guerilla-strijders, een cow boy-film met Roy Rogers, veel schietpartijen en liefde. LUXOR. In dit theater wordt van Vrijadg t/m Maandag de film „Bloed en Zand" gedraaid. Een film met Tyrone Power, dus sensatie; een spannend verhaal rond niet minder spannende stierengevechten. Maandag en Woensdag wordt er een cowboy-film en een speelfilm vertoond, waarvan ons door omstandigheden de titel niet bekend is. De V.S. hebben de Sovjet- Unie er van beschuldigd tus sen de 8 en de 14 millioen mensen in arbeidskampen als slavenarbeiders te houden. Aan de V.N. is verzocht hier naar een onpartijdig onder zoek in te stellen. De Radboudstichting-heeft een belangrijke stap gezet op de weg van de verwezenlij king van haar plannen tot stichting van de medische fa culteit aan onze Katholieke Universiteit te Nijmegen en wel door aankoop van de villa Heyendaal en een gedeelte van het omliggende landgoed aan de Sint Annastraat aldaar. De heer J. v. d. Dries te Goes ontvangt uit de gehele wereld hartelijke bewijzen van instemming met z'n moe dige daad om dr. Jessup z'n Amerikaanse onderscheiding terug te zenden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1