I EEN KNECHT O mevrouw st.-b. rr 'n prima Trapnaaimachine Bazar Bewaarschool Besoijen BEDDEN VAN DE VEN's KLEDING WINKEL Leo Lorre helpen Ridder Radhout Vleeschsnijmachine. 15 /Q/(U v£X\ Land- en Tuinbouw. TE AMSTERDAM DOET ALS VOLGT MET HAAR CASSABONS: C-/,; ZESDAAGSE ANTWERPEN FEUILLETON DE ONTBREKENDE SCHAKEL Firma J. A. DIRKSE DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 17 FEBRUARI 1949 GEVRAAGD: voor beurtmotor Waalwijk-Rotterdam. Reederij „THOR" WAALWIJK. KIPPENVRIEND. (Nadruk verboden). ijn man heeft een goede betrekking en ik heb nog maar één dochter thuisdus heb ik haar gezegd, dat zij de cassabons mag houden als zij voor mij de boodschappen doet. Ik dacht daar al niet meer aan, totdat zij verleden week met een paar schatten van schoentjes thuiskwam. „Kind zei ik verrast, „hoe kom je daar aan?!" „Gekocht van de cassabons!" zei ze, „sinds van de zomer gespaard en er ZESTIEN gulden op terug gekregen!" Ik vond dat té leuk om U dat niet even te schrijven Op Zaterdag 26 Februari •n Zondag 27 Februari VAN Per persoon II. 5.- Reisbureau „MUSS FXprBSS" Tel. 141. WAALWIJK. TE KOOP: Westeinde 5 B, - WAALWIJK. 0P 16, 17, 18, en 19 FEBRUARI A.S. GEOPEND WOENSDAG van 7 tot 11 uur n m. DONDERDAG en VRIJDAG van 2 tot 5 uur n,m. en 7 tot 11 u. n.m ZATERDAG van 6 tot 11 uur n m. Vrijdagmiddag speciaal voor de kinderen. Wij brengen EEN PRACHTIGE T E X T I E L-A F D E E LI N G zeer vele nuttige gebruiksvoorwerpen en vele attracties. HET B. B. B. COMITÉ. .v>" l.fopb IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN. Onze 40-jarlge ervaring is U een garantie. 1 pers. bedsteden vanaf Fl. 60.00 2 pers. bedsteden vanaf Fl. 72.50 STEEDS VOORRADIG de bekende PULLMAN BEDDEN. MEUBEL- EN BEDDENMAGA ZIJ N HOGE HAM 149 Tel. 100 DONGEN is het aangewezen adres *v tïh iöi ''r-.-d f;.r .iwafr'f -i amrrasic Grootesfraai 178 WAALWIJK. I Vanzelfsprekend voegen ook wij onze wensen bij de talloos vele andere, die dezer dagen de oude vereniging zullen bereiken. En verdiend, want zij is de trots van Loonopzand niet alleen, maar van de gehele streek/én haar zijn nog vele jaren van muzikale top prestaties toegewenst. Echo der Duinen. Zondagavond gaf de Gemengde Zangver. „Echo der Duinen" haar eerste winteruitvoering in de zaal bij de heer H. Aartsen. De zaal was tjokvol. Onder de bekwame leiding van de heer Fr. Wilmont uit Waal wijk werden de verschillende koorwerken op keurige wijze ver tolkt, terwijl de diverse kwartet ten uit de opera Martha, Zand mannetje, Wiegelied en Wenn der mond steht, als juweeltjes ten gehore werden gebracht. Het pro gramma werd aangevuld door het alom bekende duo, dat met een leuke schets en komische voor dracht de aanwezigen wist te boeien en in lachen deed uitbar sten. Een hartelijk woord van dank aan het einde der uitvoering door de voorzitter, de heer H. v. d. Heuvel, was dan ook zeer op zijn plaats, zowel aan de direc teur als aan het koor en niet het minst aan de verzorgers van het komische gedeelte. Weer terecht. Vrijdagmiddag maakte de fa milie Sch. zich zeer ongerust door het weg blijven van hun vader, die op zijn ongeveer 70-jarige leeftijd zijn gewone wandeling was gaan doen. Toen hij in de avond nog niet was weergekeerd, werd de politie en de brandweer van Loonopzand en Kaatsheuvel te hulp geroepen, die de gehele nacht op onderzoek uitgingen, ter zijde gestaan door tientallen bur gers met speurhonden, doch zon der resultaat. Eerst Zaterdagmor gen kwam de blijde tijding dat de gezochte zich bij zijn familie be vond te Waspik. Een woord van dank aan het adres der talloze speurders is hier dan Ook zeker op zijn plaats voor hun actieve werk. Vergadering buurtschap. Dezer dagen hield het buurt schap KerkstraatSchoolstraat Gasthuisstraat een algemene ver gadering in café Wijtvliet, die ge zien het belangrijke punt der agenda, zeer slecht was bezocht, zodat men dit als een schande kan noemen. De secretaris zette in het kort een en ander uiteen, doch het belangrijkste punt van bespreking, n.l. het aanstaande priesterfeest van Father van Deu- tekom kon wegens te weinig be langstelling niet doorgaan. De als nog in functie gebleven bestuurs leden legden allen om deze rede nen dan ook hun functie neer, terwijl enkele bewoners van de Kerkstraat besloten alsnog voor dit feest een vergadering bijeen te roepen van de gehele Kerkstraat- Kasteellaan en Klokkenlaan, om dit heugelijk feest te doen slagen. KORTE BERICHTEN. België heeft op het ogen blik 250.000 werkloze arbei ders; dit is voor onze Zuider buren op 't ogenblik de bran- dendste kwestie. Amerika heeft op 't ogen blik atoombommen die de af meting hebben van een golf- bal, maar een ontploffings kracht van 5.400.000 pounds. De hitte der explosie kan op 5, kilometer afstand brand wonden veroorzaken. 1948 is een goed jaar ge weest voor de Econ. Hoge school te Tilburg. Zij had 714 studenten, het grootste aantal tot dusver. Copyright Ramad Press Vlug liepen Leo en Lorre op de schoor steenmantel toe. „Jij blijft even hier wachten tot ik boven ben," zei Leo, „dan vlieg je me gauw achterna." Met een fikse sprong werkte hij zich in de schoorsteen en klauterde moeizaam omhoog. „Dat valt niet mee" dacht hij, „sjonge, sjonge, wat een klim!" Lorre stond beneden in het schoorsteengat zijn vriend nieuwsgierig na te kijken. Plot seling deinsde hij verschrikt achteruit, wwtimet veel lawaai kwam Leo naar beneden geploft en rolde pikzioart het schoorsteengat uit, terwijl dikke roetwolken hem omhulden. Daar ben ik weer!" riep hij hoestend en proes tend van het stof„een steen liet los en daardoor verloor ik mijn evenwicht. Ik ga het schoofsteenvegersvak werke lijk al wat leren. Maar vlug opnieuw proberen, want ik geloof dat ik onder het luik al wat hoor." Vliegensvlug werkte hij zich weer in de schoorsteen omhoog, terwijl Lorre al achter hem aan kwam. „Ik zag het luik langzaam omhoog gaan," fluisterde hij zenuwachtig, „de stoelendie wij er op gezet hebben, gleden er af. Ik heb maar niet gewacht tot het spook er onder uit kwammaar ben je direct achterna ge vlogen." „Goed zo,^Lorre" prees Leo, „dan weet-ie tenminste nog niet hoe wij de herberg uitkomen. Dat bleke monster gaat nu eerst naar ons zoeken. We bof fen toch wélwant daardoor hebben we een kleine voorsprong." Hij klauterde vlug over de schoorsteen rand heen en stapte het dak op. Lorre volgde hem op de voet. Voorzichtig gle den ze beiden tot aan de rand van het dak en toen ging Leo behendig langs de goot naar beneden. Lorre vloog zijn vriend achterrfa en met één sprong wa ren ze op de begane grond. „Nu vlug naar de motor, we hebben geen minuut te verliezen" schreeuwde Leo. Wordt vervolgd.) Laat mij beginnen met Mevr. v. d. W.-v. K. te Den Haag te anwoorden op de vraag of ik ook meedelen kan, waar de kalkoenen vandaan komen. Het woord kalkoen is een ver bastering van Calcutta, de naam ener stad in Voor-Indië. Niettegenstaande dit staat vast, dat de kalkoen een der weinige huisdieren is, die hun bakermat in Amerika hebben. Reeds in 1525 wordt melding gemaakt van kal koenen in Mexico. Van hieruit zou de kalkoen in 1530 naar Eu ropa zijn gebracht en wel 't eerst naar Spanje, later naar meer Noordelijker landen. De wilde kalkoen was vroeger in geheel Midden-Amerika zeer algemeen, maar wordt tengevolge van de voortschrijdende cultuur nu nog maar alleen in de schraal-bevolk- te delen van Noord-Amerika en in de Braziliaanse oerwouden ge. vonden. Men onderscheidt van de wilde kalkoen twee stamvormen; de Noord-Amerikaanse en de Mexicaanse kalkoen, die echter weinig van elkaar verschillen: de laatste is de kleinste en heeft wat meer wit en lichtere aftekeningen in het gevederte. Verdere ant woorden volgen. Tracht de jonge kippen aan de leg te houden. Van verschillende kanten berei ken mij enthousiaste brieven over de leg der jonge dieren. Vele kip penhouders hebben op tijd hun pluimvee doen geboren worden en plukken nu de vruchten van de grote zorgen, die ze aan de opfok hebben gewijd. Maar telkens als mij zulk een enthousiast schrijven bereikt, dan vraag ik mij af: zullen 2ij ze aan de leg houden Ochtendvoer wordt gegeven, zeer zeker. Men weet, dat het an ders gauw huilen wordt. Voor groenvoer wordt eveneens ge zorgd. Met de voeding zal het wel loslopen. Maarhet slechte weer kan alles in één slag bederven. Daar om moeten de dieren in herfst en winter bij slecht weer niet losge laten worden. Het hok moet na tuurlijk ruim genoeg zijn, tocht vrij, maar fris, verlicht tot in alle hoeken en kurkdroog op de bo dem. Een jonge hen zei: mij niet gezien, Ik legde er een stuk of tién. Als ik met die kou naar buiten moet, Zie 'k liever dat een ander 't doet. Zaaizaadontsmetting' van groot belang. Reeds jaren houdt onze landbouwwetenschap zich in tensief bezig met de bestu dering van vele, voor de prac- tijk belangrijke vraagstukken. Diverse problemen betref fende bodembewerking, be mesting, het kweken van nieuwe rassen, de bestrijding van plantenziekten e.a. zijn reeds tot oplossing gebracht. Daardoor zijn de opbrengsten verhoogd, de - productiekosten verlaagd, en zijn de boer en tuinder in hun door verschil lende omstandigheden zware strijd om hun bestaan ge steund. Wat nu de bestrijding van plantenziekten betreft, is er in de loop der jaren veel ver anderd en veel verbeterd. I Steeds opnieuw wordt er door de landbouw-voorliehtings- dienst op de bestrijding van plantenziekten gewezen, door toch vooral het zaaizaad te ontsmetten. Wordt besmet zaaizaad zon der meer uitgezaaid, dan kiemt het niet of er ontwik kelen zich zwakke, zieke kiemplanten, die spoedig af sterven, of er groeien plan ten op, die aanvankelijk nor maal gezond lijken, doch later ziekteverschijnselen vertonen en geen of geringe opbrengst leveren. Vooral in 't voorjaar wordt maar al te vaak nagelaten om het zaaizaad te ontsmetten. Dat mag volstrekt niet, alle zaaizaad moet ontsmet wor den en hiervoor zijn diverse goede middelen als Aagrano en Germisan beschikbaar. Wij willen hier nog even opmerken, dat het ontsmet tingsmiddel Aagrano zeer krachtig werkt. De voorge schreven doseringen zijn ruim voldoende om stuifbrand bij haver, steenbrand bij tarwe en gerst, fusarium enz. te be strijden, zodat het onnodig is om meer te gebruiken dan 2 gram per Kg. (haver.3 gram). De ontsmetting van het Zaaizaad is eenvoudig en de kosten zijn laag, terwijl de voordelen zeer belangrijk zijn. Dit jaar moet weer alles in het werk worden gesteld, om te komen tot een zo groot mo gelijke oogst. Het is mede van het grootste belang voor onze voedselvoorziening. Wanneer men zijn zaaigra nen ontsmet, bespaart men niet alleen dure zaaizaden, maar ook de opbrengst wordt er door verhoogd, dus vele voordelen op eenvoudige en goedkope wijze verkregen. BIJ ELK DE GRUYTER - ARTIKEL EEN CASSABON. VOOR TIEN GULDEN CASSABONS ÉÉN GULDEN TERUG. DE BONS ZIJN STEEDS INWISSELBAAR 857 naar de In verband met collectieve paspoort spoedige opgave gewenst. T E K O O P wegens overcompleet een in prima staat zijnde Te bevragen onder No. 2775 Bur. van dit blad. 1 groote, 1 kleine kamer- kachel en dressoir, 4 stoelen, 2 armstoelen, 1 kinderledi- kantje, 3 jongenspakjes TE KOOP: ook te gebruiken voor SCHOENMACHINE. Adres WESTEINDE 55 WAALWiJK HET ENIGE LANQSTRAATSE BEDRIJF voor LICHTDRUK STENCILDRUK OFFSETDRUK FOTOCOPIEÊN Laageinde 83 te Waalwijk Tel. 21 1. N HET GEBOUW VAN CHRISTELIJKE BELANGEN BESOIJENSCHESTRAAT 3 VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Naar het Engels. 6.) Zodra hij verscheen, sprong haar ladyschap op en terwijl zij enige schreden achteruit ging, stootte ze tegen een tafeltje met fijn porcelein, dat met luid gerin kel op de grond viel. Mrs. Saddingham, de chape ronne, vloog naderbij, maar haar ladyschap stond als versteend naar Bernard Sanctuary te kijken. Intussen was Enid op haar toe- geijld. „Hebben wij U doen schrik ken, moeder. Dit is Bernard Sanctuary. Wist u niet dat wij hier waren 7" Bernard, die in het geheel niet begreep, dat die agitatie verband hield met hem, kwam angzaam naderbij en voede zich getroffen door de schoonheid van die vrouw. Haar ladyschap scheen nog al tijd niet geheel bekomen, haar lippen trilden en het duurde een ogenblik, voor ze in staat was te zeggen „O, mr. Sanctuary. Ik schrok van u. Neem mij niet kwalijk Daarop viel zij bezwijmd neer. Onmiddellijk was alles in rep en roer, maar de kamenier van haar ladyschap zei doodkalm „Och, eigenlijk heb ik niet an ders verwacht. Sinds we Wenen verlieten, hebben we dag en nacht gereisd, zonder een uur te rusten, zelfs niet voor de maaltijden. Ik heb haar ladyschap wel gewaar schuwd, maar ze wilde er niet naar luisteren. Neen, miss Cher- chefelle, u hoeft er geen dokter bij te halen. Een paar dagen ge leden is ze ook al flauw gevallen, maar ik heb haar weer heel gauw bijgekregen. Als de heren haar misschien naar boven willen dra gen 7" Die taak nam Bernard Sanctu ary op zich, terwijl Harold bij Avice bleef, die wel medelijden met haar stiefmoeder had, maar zich tegelijk ook weer ergerde aan zoiets, wat op een scène leek. De jongelui wachtten nog even af, hoe de berichten over lady Cherchefelle waren, en toen vèr- trokken ze. HOODFSTUK IV. Drie dagen later kon haar la dyschap al ontvangen en de jon gelui hervatten ook hun dagelijkse bezoeken. Niet alleen door haar schoon heid, maar ook door haar lieftal ligheid kon zij zo onweerstaan baar zijn, dat Bernard spoedig voor haar het bestaan van Enid geheel uit het oog scheen verloren te hebben. Hij had slechts woor den, slechts gedachten, slechts ogen voor haar ladyschap. In het eerst fluisterde zijn geweten hem wel in, dat hij niet mooi handelde tegenover Enid, maar al heel gauw verliet hem dit enigszins beklemmende gevoel. Met verachtelijke glimlach zei Avice tegen Harold „Haar ladyschap vindt het hier zeker wel eentonig na haar ver blijf in het vrolijke Wenen en nu tracht zij zich op die manier te amuseren." „Ik vrees dat Sanctuary het ernstiger meent. En dan die arme Enid." „Ja, die zal er natuurlijk onder lijden, ofschoon ze zo trots is dat ze het zelfs voor mij verbergt." „Maar zou het lady Cherche felle ook geen ernst zijn? Ber- j nard's oplettendheden zijn in het oog vallend en het lijkt mij dat zij ze aanmoedigt." „Weineen. Ik geloof dat haar j ladyschap hem al moe wordt. De dwaze jongen vertelde haar zijn j hele levensgeschiedenis, drie da- gen nadat hij haar voor het eerst had gezien, ook alles van die ar me Philip. Dit had hij dan toch achterwege moeten laten. Als hij het deed met de bedoeling om haar te amuseren, dan slaagde hij daar niet geheel in, want toen hij weg was, leek zij meer dood dan levend. Ik schaam mij haast om het te zeggen, maar onwillekeurig kwam de gedachte bij mij op, of er niet een andere reden is waar. om zij Bernard zo in haar macht ziet te krijgen. Mrs. Sanctuary heeft haar nooit ontvangen zoals je weet." „Ja, dat had ik vergeten. Dat kan wel veel verklaren. Want dat is iets wat een vrouw zeker nooit vergeeft. Het is heel best mogelijk, dat ze daar Mrs. Sanc tuary om die manier om straffen wil. Maar waarom vertel je haar niet eens van Enid Ze houdt immers veel van het kind." „Een beroep doen op haar la dyschap ten behoeve van Enid O, Harold, hoe kom je er bij „Waarom niet,? Een paar woorden van haar kunnen Enid misschien weer ontnuchteren. Als ik jou was, zou ik mijn trots dan maar eens overwinnen en haar ladyschap vertellen hoe de zaken geschapen stonden eer zij terug kwam. Ik persoonlijk heb niets op met die Bernard, maar als Enid's geluk er nu van afhangt." „Misschien heb je gelijkEn misschien is het niet eens nodig, want er is sprake van dat haar ladyschap binnenkort naar Lon den gaat. Daar heeft zij natuur lijk dadelijk een hele hofstoet om zich heen en Bernard wordt dan wel vergeten." „Ja, dat zou de natuurlijkste op lossing zijn. Maar nu over onze eigen zaken. Is er al iets gehoord op de advertentie Want ik ben niet van plan eeuwig te wachten." „Toch moet je nog wat langer geduld hebben, Harold. Ik verze ker je dat mrs. Sanctuary hem wel voortdurend zal aandrijven." Een paar weken later gingen de Cherchefelles naar de woning in Londen, die lord Cherchefelle zijn aangebeden echtgenote had cadeau gedaan op de eerste ver jaardag van hun huwelijk. Enid werd bij die gelegenheid „in de wereld" gebracht en zij ging van dé ene partij naar de andere om afleiding te zoeken voor 't ver. driet, dat de houding van Bernard haar bezorgde. Hij wefd in het geheel niet ver geten door haar ladyschap, haar naam werd zelfs openlijk verbon den aan de zijne; men verwacht te niet anders dan dat zij tot een huwelijk met de jonge man zou overgaan. Mrs. Sanctuary was er zeer mee ingenomen dat haar zoon in Londen verbeef, want daar zou hij immers beter in de gelegenheid zijn om z'n taak te volbrengen. Inderdaad was Bernard dan ook een paar maal naar Scotland Yard gegaan, maar daar had men hem al heel weinig hoop gegeven; de politie was er immers zelf niet in geslaagd, hoe zou dan het on derzoek van particuliere zijde luk ken Hij had weer een nieuwe advertentie opgesteld en die inge zonden aan de bladen, toen hij ze ineens op het laatste ogenblik weer ingetrokken had. Hierop had hij zijn moeder geschreven dat hij, na zich nogmaals grondig in de zaak te hebben verdiept, tot de slotsom was gekomen, dat hij een hopeloze taak had ondernomen en dat hij hoezeer hij de teleur stelling voor haar bejammerde die dan ook beslist opgaf, iets wat zijn moeder half tot waanzin dreef. Mrs, Sanctuary was een lange, magere, donkere vrouw. Het was haar aan te zien, dat zij eens heel knap moest zijn geweest. Zij ver liet nooit haar kamer, was niet bedlegerig, maar bracht haar da. gen door in een invalidenstoel, die speciaal voor haar vervaar digd was. Want haar ziekte was „een eigenaardig geval", ofschoon zij het volle gebruik had van haar ledematen, kon zij toch niet lopen, ja zelfs niet staan zonder hulp. •>T- i 'ii Ca ri: is zr/y.i Voor MA A T KLEDING, die prettig draagt. waar prima coupe en pasvorm in zJt, .V -v li

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6