DE LDNGSimi Waalwijkse en Langs Courant In en om Indonesië Z.H. De Paus sprak. KNEU UW BLAD. wt 23 20 65 33 66 35 57 42 70 42 48 27 48 30 71 32 50 30 64 53 DE „ECHO" OOK MAANDAG 21 FEBRUARI 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 16. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". De debatten in de Tweede Ka mer op Vrijdagmiddag, waarover we elders reeds iets hebben ge zegd en die des avonds werden voortgezet, hebben niet veel ver heffends te horen gegeven. Ministerpresident Drees werd tenslotte wel gedwongen iets dui delijker te zijn over 't ontslag van mr. Sassen. Tegenstellingen in het kabinet, aldus dr. Drees, waren geleidelijk groeiende en zij belemmerden het tempo van de daadvaardigheid. De plannen van mr. Sassen waar in de regering geen heil zag, be troffen het ontwerpen van een Zuid-Aziatische politiek, vooral in samenwerking met Amerika. Wanneer deze plannen echter niet zouden brengen wat mr. Sas sen en de regering er eventueel van verwachtten, zou alles ver loren zijn. Was dit een eerste sensatie, de tweede welke de Ka mer had verrast, leverde de lei der der anti-revolutionnaire frac tie, de heer Schouten, met een motie van wantrouwen in het In donesisch beleid van het kabinet. Minister van Maarseveen heeft die motie ernstig afgeraden. Met grote ernst heeft dr. Drees de ontslagneming van mr. Sassen thans in het openbaar en met meer details dan Woensdag be handeld. Hij deed dit in aanwezig heid van het gehele kabinet. Te voren had de ministerpresident 't rapport van het Indonesische oud lid van de Partij van de Arbeid de heer Palar, gedesavoueerd, een rapport, dat in Djokja is gevon den en waarin vooral staat, dat de minister-president de heer Goedhart zou hebben aangezocht een onderhoud met de republi keinse premier Hatta te bewerk stelligen. Het is de heer Subrandio geweest (maar die heeft z'n naam niet genoemd willen hebben) die bij dr. Drees stappen heeft gedaan tot dit gesprek. Later is ook de Brits-Indische secretaris van de Commissie voor Goede Diensten met een ander voorstel gekomen. De ministerpresident heeft zich in deze gevallen bereid verklaard eventueel de heer Hatta in Ne derland of buiten de grenzen te ontmoeten, als de republikeinen daar prijs op zouden stellen. Maar van republikeinse zijde is daar nooit verder van gehoord. Hier mede werd een ernstig incident van de avondvergadering, uitge lokt door de heer Schouten, ge sloten. De voorzitter der katholieke fractie had een hele boel te vra gen, omdat de regeringsverklaring en de rede van minister v. Maar. seveen, gehouden op Woensdag, op alle punten onduidelijkheid en onzekerheid hadden laten voort woekeren. Maar eerst moest wor den vastgenageld, dat het vertrou wen van de fractie in het kabinet geschokt is door de gebeurtenis sen der laatste weken. De fractie distancieert zich van de regering en neemt, hoewel zij critisch-con- structief tegenover haar zal blij ven staan, een deel harer verant woordelijkheden weer in eigen handen. Incidenten. De avondvergadering begon met enkele incidenten, welke het peil nog wat deden zakken. De heer Goedhart (P.v.d.A.) ging de communisen te lijf, uitsluitend om voor zichzelf het alleenrecht op te eisen voor -klachten over even tueel door Nederlandse soldatèn gepleegde wandaden in Indonesië. Hij diende een motie in om de Ka mer op een onderzoek te laten aandringen. Even later viel de heer Schouten (A.R.) de heer Goedhart aan, die met medeweten van dr. Drees naar Palar is ge weest om inlichtingen te geven en te ontvangen over een eventuële ontmoeting met de heer Hatta. Nauwelijks was dit onoirbaar geheten, of de heer Goedhart haalde de ministerpresident van de regeringstafel weg, hetgeen minstens een malle vertoning was. Later vroeg de communist Hoog- corspel om schorsing der beraad slagingen tot de tijd dat het docu ment waarover de heer Schouten gesproken had, zou zijn bestu deerd. De Kamer wees dit ver zoek af. De heer Schouten haalde daarna de beraadslagingen weer op, toen hij in het negatieve we derom loochende, dat er nog eeff republiek bestaat, maar in het po. sitieve zijn zienswijze weergaf over de instelling van de interim regering.. Klokslag middernacht is de be groting van Overzeese Gebieds delen zonder hoofdelijke stem ming goedgekeurd. De communis ten vroegen aantekening dat zij tegen waren. Tevoren was de motie-Schouten met 76 tegen 15 (A.R. en Weiter) stemmen ver worpen. En na al deze debatten, mede delingen en moties zijn we nog niet veel wijzer geworden over hetgeen er nu gebeuren gaat en... dus maar weer afwachten rnrnrs. KERMIS 1949. In vervolg op ons bericht in het 2e blad^ geven wij hier de toewijzing voor de a.s. ker mis. Van de pl.m. 150 inschrij vers zijn aan onderstaande kermis-exploitanten staan plaatsen toegewezen voor de kermis, die gehouden wordt van 10 t.m. 17 Juli a.s.: Van. Baardwijk: J. Slaats, danstent ƒ750. Waalwijk: N.V. Boeken, autoscoter ƒ2020; K. Stuy- Roels, Vergenoegingspaleis 2213; J. Wanningen en Zn., Octopus 812; H. v. Leeuwen, Tête a queue ƒ858; Giezen, open draaimolen ƒ400; H. Kievits, kinderbabysport 380 W. Scheffer, luchtschommel 1250; D. H. Reken, zweef molen 275; M. F. v. Vorst, Hangpaardjesmolen ƒ482; R. Andela, gebakskraam 1437; Trommelen, suikerkraam 300 Trommelen, patates-frites 250; v. d. Haar, palingkraam 425; H. Klein, fruitkraam 50; C. van Delft, fruitkraam 40; J. Keetels, fruitkraam 30; W. Damen, palingkraam 125; J. Wanningen Jr., licht- sport 707; J. M. Janssen, twee speelgoedbakken 200; D. Boerema, schiettent 565; J. A. Dauphin, electr. lijn trektent 250; J. H. de Jongh, duikboot 202; R. Dirks, klok- kensport ƒ710; M. Sipkema, bumperspel ƒ210; Ton v. Nie, foto-tent 120; J. B. Westen berg, Afrika-schouw 352; P. v. Twist, poffertjes 227 Totaal 15203.—. K. A. V. Het bestuur had het genoe gen de leden van de K.A.V. te voormalig Baardwijk eeri toneeluitvoering aan te bie den. Het toneel van de K.A.V. uit Waalwijk vonden zij be reid het stuk „Wroeging" hier te komen opvoeren; de om lijsting was muziek en zang van de The Yellow Cow-Boys onder leiding van Jos Remie. Na een kort woord door de Presidente en een welkom aan adviseur en genodigden, ving de avond aan met mu ziek en zang, waarna we het mooie toneelspel te zien kre gen. Eenieder werd geboeid door 't mooie spel dat ze te zien gaven; vooral Jo Bakker, C. v. Veldhoven, Bergmans, en Adri Maas, maar in 't bij zonder B. v. d. Pennen als Zieken-zuster was voortreffe lijk, doch ook de andere da mes, die hun rollen bijzonder speelden. Ze mochten dan ook succes oogsten, want na ieder bedrijf werd er flink ge- aplaudiseerd. Ook de heer Bakker alle eer voor alles wat hij hiertoe heeft bijgedragen; onder zijn leiding zal men nog veel succes hebben. Ook de The Yellow Cow-Boys lieten allen eens hartelijk lachen. Vooral Jos Remie wist ieder te amuseren. Zo is deze avond een gezellig samenzijn ge weest. Na een kort woord van dank door de presidente, keer den allen voldaan huiswaarts. Leve de K.A.V. van v.m. Baardwijk. DE ZUSTERS GAAN v.m. BESOMEN VERLATEN. Zoals Zondag j.l. in de pa rochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen reeds van de kan sel werd medegedeeld, gaan de Zusters van J.M.J. Besoijen verlaten. De reden hiervan is voornamelijk het gebrek aan Zutsers in de Congregatie. De Zusters blijven in elk geval tot Augustus in v.m. Besoijen om. het lopende leer jaar af te maken. Wie het on derwijs nu ter hand zal nemen is nog niet bekend. Waar schijnlijk zal men proberen andere Zusters deze taak op zich te laten nemen. Zeer velen zullen de Zus ters ongetwijfeld node zien vertrekken. Ten aanhore van een half millioen mensen heeft Zijne Heiligheid de Paus Zondag morgen vanaf het balcon van de St. Pieter een toespraak gehouden, waarin hij het op treden van de communisten in Hongarije een schakel noemde in de lange reeks vervolgingen, die enkele dic tatoriaal geregeerde staten tegen het christelijke geloof hebben ingezet. Herhaaldelijk werd de Heilige Vader onder broken door de enthousiaste menigte. Tenslotte gaf hij zijn apostolische zegen. In Amsterdam protes teerde de Ned. Kath. Jeugd in een aantal van pl.m. 25000 in het R.A.I.-gebouw, tegen 't proces .Mindszenty, VERGADERING N.C.B. AFD. WAALWIJK. In café Frans v. Helvoirt hield Vrijdagavond de afd. Waalwijk van de N.C.B. een vergadering, die door de voor zitter de heer v. Huiten ge opend werd, waarna hij allen verwelkomde, speciaal de Ad viseur en Pater Chrysostomus, die zo bereidwillig was ge weest voor de vergadering te komen spreken. Pater Chrysostomus had tot onderwerp gekozen „Ontker stening ten plattelande" en begon zijn rede met enkele passages uit de rede die Zijne Heiligheid de Paus had ge houden voor de Italiaanse boeren en waarin gesproken werd over het herstel van de wereld, dat afhankelijk was van een godsdienstig onwrik bare boerenstand. Men moest trouw blijven aan de beginse len van het katholiek geloof en vooral ook de goede, oude roomse gebruiken in ere hou den. Wij moeten ons niet laten overspoelen door de industrie, ons niet te materialistisch la ten omvormen. Steeds moest men liet embleem van de boe renstand „Kruis en Ploeg" voor ogen houden en niet denken dat men God niet meer nodig had; ondanks de geperfectioneerde werktuigen en middelen gaf Hij toch nog de wasdom. Men moest waken voor een goede Zondagsviering, voor een goede opvoeding van de boeren jeugd, die men niet te lichtvaardig naar de industrie moest sturen, vooral om de geestelijke gevaren die hier-1 aa nverbonden waren; ook de vergadering van de organisa tie moest men trouw bezoe ken. Na een enkel woord over de emigratie, die men niet al te optimistisch op moest nemen, eindigde spreker en 'n dank baar applaus bewees de in stemming van de aanwezigen, die vervolgens door de voor zitter in woorden werd geuit. ILLY WANG DANST TE WAALWIJK. Bij de vele dansers en dan seressen die van tijd tot tijd op onze Nederlandse podia verschijnen, neemt Ciily Wang een werkelijk enige plaats in. Zij heeft zich speciaal toege legd op de danshumor en heeft zich in betrekkelijk kor te tijd als caricaturiste naam veroverd. Deze danskunst neeft zich Ontwikkeld uit het cabaret, maar is er bovenuit gegroeid. Cilly Wang heeft in haar Cilly-symphonie een se rie typeringen geschapen, imi taties van mens en dier. Wat wij gewoon voorbij gaan, heeft haar getroffen en wordt fijntjes spottend omgezet. Cor de Groot de bekende resencent, die onlangs nog een hele pagina aan haar wijdde in de Katholieke Il lustratie schreef elders over haar: Maar schuilt in het imi teren van een menselijk we zen op zichzelf al niet iets lachwekkends, omdat zulk een imitatie zich steeds beperkt tot uiterlijkheden, die het wezen der persoonlijkheid niet raken en dus behoren tot het werktuigelijke in zijn houding en voor Komen, zijn door ge woonte zich als het war^ me- cnamsch herhalende bewegin gen en gebaren, volkomen zot worden dergelijke imitaties als zij dieren betreffen en daaraan eigenschappen toe kennen, die alleen de mens bezit. Een vogel die danst op de maat van de muziek doet ons lachen omdat dit niet strookt met de natuur van het dier, wel met die van de mens. Een giraf die de voorpoten met nonchalant gebaar over elkaar slaat, is geen imitatie meer van een giraf, maar van een mens. De dansparodieën van Cilly Wang zijn dan ook voor een belangrijk deel een bespotting van het werktuigelijke in de mens, dat wij door het ver grootglas van de overdrijving zien. Deze danskunst van Cilly Wang doet soms meer denken aan goochelen dan aan dan sen, maar zij is voortdurend vermakelijk en geestig. Cilly Wang hoeft van deze dans- imitaties geen spijt te hebben, want de stampvolle zaal heeft zich heel de avond met haar veelgeest en vindingrijkheid verrassend optreden kostelijk geamuseerd en haar aan het slot van harte toegejuicht. Tot zover de heer de Groot. We meenden goed te doen deze zeer ervaren toneelman even aan het woord te laten om deze enige avond te be lichten. Cilly Wang is voor velen geen onbekende meer; ook onze militairen in Indië zagen haar graag verschijnen. Afgaande op de reacties van teleurstelling toen het op treden dreigde te vervallen (wegens een buitenlandse reis van Cilly Wang) geloven we dat er voor deze avond zeer grote belangstelling bestaat. JAARVERGADERING van de Fok- en Controle vereniging en Stierhouderij van het M.R.Y.-veeslag. Bovengenoemde vereniging hield haar eerste jaarvergade ring in de zaal van de heer C. van Heesbeen. 98 Frcoent der leden waren 'aanwezig, waaruit blijkt dat voor deze nog zo jonge vereniging zeer veel animo bestaat. Uit het jaarvreslag bleek al dadelijk dat er op het gebied van M.R.Y.-vee al heel wat tot stand was gebracht. Goed gekeurde lijsten kon men nu al reeds tonen, waarop de op brengsten van het bestaan der vereniging met- haar M. R.Y.-koeien duidelijk aan het licht kwam, c.i tevens dat de goede weg was ingeslagen. Na de goedgeuring van de boeken en balans bleek zelfs dat er nog een overschot was; voorwaar een prestatie voor een vereniging die slechts 1 jaar bestaat en zich geheel vrij voelt en geen verplich ting heeft tegenover derden. Komend jaar zal men trach ten de kosten zo laag te hou den, opdat er 'n goed reserve fonds gevormd kan worden om de magere jaren te over vleugelen. Het thans zitting hebbend be stuur werd zonder stemming weer herkozen; Wel een be wijs dat het in goede handen is. Hierna werd door de tech nische leider een korte cause rie gehouden over het nut van controle, waarna allen in een zeer goede stemming huis waarts keerden. VETERANEN GYMNASTIEKVERENIGING „ONS HUIS" WAALWIJK. Op de jaarvergadering van de Veteranen Gymnastiekver. „Ons Huis", gehouden in café ,,'t Zwaantje", werden drie nieuwe leden aangenomen. Er werd besloten een dankbetui ging te zenden aan B. en W. en Waalwijks Belang in ver band met de bouw van een badhuis, voor welke totstand koming deze vereniging ja renlang heeft geijverd. Ver der werden besproken een reisplan in de a.s. zomer en de viering van het vierde lus trum, dat, zo de financiën 't zullen toelaten, enigszins feestelijk zal geschieden. Er bestaan n.l. plannen om Waalwijk op turngebied iets te laten presteren. Er zijn in deze geest al zekere toezeg gingen gedaan door het Kon. Ned. Gymn. Verbond. VEDEHOV A-NIEUWS. Voor de leden en donateurs van de vereniging van Vak schoolstudenten zullen a.s. Woensdag om 8 uur in de achterzaal van Hotel Verwiel een tweetal films worden ver toond, ingeleid door een cau serie van de heer Heesters. Voor geïnteresseerden bui ten de vereniging bestaat er eveneens gelegenheid deze avond bij te wonen. Door de eerste film: „De Glorie van het Ambacht", wil de Vakgroep Schoenmakers- Ambacht een gezonde wissel werking bevorderen tussen industrie en ambacht. Als tweede wordt een do- cumentatie-film vertoond over het Internationaal Schoen- Congres B.I.C. te Parijs, waar bij men een idee krijgt van de prestaties der luxe schoen industrie en ambacht in Frankrijk. Wat het programma betreft, belooft het een goede avond te worden voor de schoen industrie. KRING DEN BOSCH R.K.J.B. De Kring Den Bosch van R.K. Jonge Boeren houdt een Boerendag op Dinsdag 22 dezer te Vught. Na een H. Mis spreken Ir. Wellen consulent R.K.J.B., de Zeereerw. heer W. M. Bekkers en wordt de film „The Sou therns" opgevoerd. Jubileumavond Kunsi en Krachl Waardering en huldiging. In een stampvolle Patro naatszaal is Zondagavond het jubileum van de Baardwijkse Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht gevierd. Een aan trekkelijk gevarieerd pro gramma omlijstte de jubi leumherdenking, waarbij als eerste spreker de heer J. v. Mierlo, voorzitter van de ver eniging, het woord voerde. Hij verwelkomde allen en dankte voor de overgrote be langstelling, een bewijs van meeleven met de vereniging. Speciaal verwelkomde hij de Eerw. Adviseur Pastoor v. d. Brekel, verschillende verdien stelijke mannen uit de ver eniging, het comité van oud leden, deputaties van zuster vereniging de dames- en he- -renkeurploeg van de Gym nastiekvereniging St. Dioni- sius, met hun vele supporters. In een korte terugblik op de afgelopen 30 jaar herinner de hij aan de prettige en aan de minder prettige tijden die de gymnastiekvereniging had meegemaakt, tijden waarin grote successen werden be haald en waarin clubgeest en vriendschap heersten, tijden ook waarin men zonder lei ders, zonder lokaal zat en waarin de ambitie van de leden zoek was. Dat men ondanks alles het hoofd boven water heeft we ten te houden dankt men me de aan de oude getrouwen, zoals de vice-voorzitter dhr. J. Klijberg en de penning meester de heer Chr. v. d. Hoven, die reeds 25 jaren bij de vereniging waren. Hij bracht tenslotte dank aan de donateurs en deed een beroep op alle aanwezige ou ders, hun kinderen zo veel mogelijk aan de mooie sport, te laten deelnemen. Namens de leden van Kunst en Kracht sprak de heer G. Maas hartelijke en welgeko zen woorden van waardering en dank aan het adres van de drie jubilarissen de heren v. Mierlo, Klijberg en v. d. Ho ven. Groot waren hun ver- dientsen, steeds hadden zij op de bres gestaan voor de be langen van de vereniging, steeds hadden zij volgehou den ook in moeilijke tijden en zich richtend tot de voorzitter stelde hij hem als voorbeeld voor de leden. Ook tot de da mes van de jubilarissen richt te hij zich, die hij bloemen aanbood, terwijl de heren een geschenk kregen als herinne ring aan deze dag. In korte woorden bood ver volgens de heer M. v. d. Mee als voorzitter van 't comité van oud-leden, het geschenk van de oud-leden aan: een couvert, waarvan de inhoud de grondslag zou vormen voor een werktuigenfonds. De heer v. Mierlo dankte voor de woorden van lof die zijn mede-jubilarissen en hem waren toegezwaaid en die, wat hem betreft, wel enigs zins overdreven waren. Hij had het steeds als een ont spanning beschouwd en nu nog en gaf alle heren op middelbare leeftijd de raad aan gymnastiek te doen. Hij dankte ook nog Waalwijks Belang, de Veteranen vereni ging „Ons Huis", de Gymnas tiekvereniging O.W.S., Pro Patria uit Sprang en de sport vereniging Juliana voor de aangeboden bloemen en de vele andere blijken van me deleven. De voorzitter van „St. Dio- nisius" uit Tilburg sprak ook enkele woorden van hulde en bood een herinneringsvaantje aan. Het programma is ongetwij feld bij alle aanwezigen in de smaak gevallen. Onder leiding van de heren A. Buys en J. v. Brunschot vulden de leden en aspiranten van Kunst en Kracht het eerste gedeelte met vrije- en brugoefeningen, die ieders bewondering hadden. Natuurlijk oogstten de keur- turners uit Tilburg groot suc ces met hun brugoefeningen, hun vrije oefeningen en hun grondgymnastiek en ook de turnsters met hun oefeningen, dansjes en knotsoefeningen en al deze onderdelen werden door de vrolijke Yellow-cow boys met muziek en zang op gewaardeerde wijze aan el kaar geregen. Een klucht in 2 bedrijven „Het Sportmonument" werd door een toneelgroep van le den van K. en K. met zeer groot succes voor het voet licht gebracht en het publiek heeft deze aantrekkelijke avond aldus kunnen besluiten met een lachbui. Deze in elk opzicht geslaag de jubileum-dag, die werd in gezet met een algemene H. Communie onder de H. Mis van half 9 die tot intentie der vereniging werd opgedragen, werd besloten met een gezel lig samenzijn van oud-leden en leden met de Tilburgse gasten in café ,,'t. Vosje", waar het er heel vrolijk toe ging. DE BAZAR TE BESOIJEN WERD EEN SUCCES. De Bazar die ten bate van de Christelijke Bewaarschool in Be soijen van Woensdag t.m. Zater dag werd gehouden is een groot succes geworden. Tallozen heb ben er een bezoek aan gebracht en op sommige momenten was de toeloop zo groot, dat de bezoe- kers in de rij moesten stasn en druppelsgewijs werden binnenge laten. Vooral Woensdagavond en Zaterdagavond stroomde het volk naar het gebouw van Christelijke Belangen, waar vooral de textiel- afdeling het middelpunt was van aller belangstelling, de puntenloze artikelen verdwenen als sneeuw voor de zon. Doch ook de an dere vermakelijkheden vonden gretig ingang. Hoewel de juiste opbrengst binnenkort in ons blad gepubli ceerd zal worden, kunnen we U toch al mededelen dat deze de verwachtingen verre heeft over troffen en dat in de afgelopen da gen een hechte grondslag is ge legd voor de bouw van een Chr. Bewaarschool. EEN K.A.B.-ONTSPANNINGS- AVOND. Voor een goed bezette Gilden bondzaal traden Zaterdagavond de ontspanningsverenigingen van de K.A.B. op, ieder met een pro gramma in haar eigen tak van kunst. Zo begon de Harmonie St. Crispijn met enkele muzikale nummers, waarna de jonge ge mengde zangvereniging haar on langs gevestigde reputatie in een tweede optreden versterkte. Een dolle klucht „Mijnheer Pumps als stierenvechter", besloot de avond en buitengewoon suc ces hadden de acteurs van D. V. S. V. met hun vlot spel, waar mee zij de comische situaties goed tot hun recht deden komen. Het publiek viel van de ene lachbui in de andere. De eindconclusie was dat zij zich op deze avond van en voor de K.A.B. goed hebben geamu- seerd. De voorzitter van de ix.A.ts. de heer F. Smolders opende deze avond met een welkomstwoord. «■■nnrn rrmmtrni ij11 n h Financiering particuliere woningbouw. Op Donderdag 24 Febr. a.s. zal door de heer F. van Vliet (lid der Tweede Kamer der Staten- Generaal) te 19.30 uur in de zaal van dhr. Th. Elshout een uiteen zetting worden gegeven aangaan de de financieringsmogelijkheden bij particuliere woningbouwa Door deze uiteenzetting, welke op zeer interessante en onderhou dende wijze wordt weergegeven, krijgt de belangstelende toehoor der een duidelijk inzicht in deze aangelegenheid, welke voor velen thans een vrij duistere materie is. De uiteenzetting kan door ieder een worden bijgewoond en wordt gehouden onder auspisiën van het gemeentebestuur. K. V. P, De propagandisten van de K. V. P. afd. Drunen, zullen zeer binnenkort beginnen met het op halen van de jaarlijkse contribu tie. Evenals het vorige jaar be draagt deze voor het hoofd van het gezin 1.25 en voor de ove rige leden 1.— per jaar. Vergemakkelijkt de propagan disten hun werk en verval niet in eindeloze disputen over de al ot niet noodzakelijkheid van het lid maatschap der Volkspartij. De laatste gebeurtenissen in Honga rije hebben wel duidelijk genoeg bewezen de noodzakelijkheid dat er een front gevormd wordt te gen het ongeloof en dictatuur. Biljarten. Uitslagen Persoonlijk Biljart- Kampioenschap Drunen-Elshout. 3e uitslag, Hoofdklasse: J. de Munnik-H. Brok 150 88 19 L Kuipers-J d Munnik 150 111 21 J Visers-C vd Hoven 150 128 24 L Kuipers-P Maas 150 137 28 Fr Spierings-C v Riel 150 124 42 L. Kuipérs-C. v. d. Hoven 150 78 17 J de Munnik-C v Riel 150 113 27 J Vissers-Fr. Spierings 150 141 32 H Brok—P Maas 150 145 36 le klas: G Klerkx-C Klomp 125 85 20 P Pulles-C Klomp 125 63 26 M v Delft-W vd Wiel 125 76 29 M Klerkx-G Klerkx 125 74 29 L v Ravenstijn-M v Delft 125 109 30 B Klerkx-M v Delft 125 84 20 M Klerkx-C Klomp 125 64 26 L v Ravenstijn-P vd Wiel 125 69 28 M v Delft-C Klomp 125 124 30 W vd Wiel—P Pulles 125 121 32 2e klasse: H d Munnik-J Danklof 100 58 19 H d Munnik-G Vissers 100 72 24 A Merkx-P Klerkx 100 84 27 P Klerkx-H d Munnik 100 58 15 M v d Wiel-G Vissers 100 80 38 J Veltman-J Danklof 100 94 38 3e klasse: C Pulles-G Elshout 75 H Brok-H Kruissen 75 H Kruisen-M Elshout 75 G Elshout-H Portier 75 Th Elshout-H Portier 75 C Pulles-M Elshout 75 H Kruissen-G Elshout 75 H Portier-H Brok 75 M Elshout-G Elshout 75 H Kuipers-Th Elshout 75 Toneel, De toneelvereniging der Jon gens-Congregatie zal met vasten avond een uitvoering geven. Zij komt voor het voetlicht met een toneelstuk in 3 bedrijven getiteld „De rimboe brandt" en een klucht in één bedrijf „Japie als stand beeld". Wij hopen dat deze uitvoering ons met vastenavond een genoe- gelijke avond zal kunnen bezor gen. Gezien het programma twij felen wij daar ook niet aan. Uitvoering Meisjescongregatie. De bekende toneelafdeling van de Drunense Mensjescongregatie kwam Zondag voor het voetlicht met het drama van v„ d. Berg en Grosfeld: „Haar gouden stem". Zoals gewoonlijk was de zaal meer dan vol. De rollen werden door de diverse speelsters vlot vertolkt. Het aandachtig publiek leefde volkomen mee. Mietje, de koopvrouw, wist in het drama tisch gebeuren met succse de vro lijke noot te brengen. Het dra matische behield de overhand, ge tuige de stilte en de zakdoeken. Een dankbaar applaus beloonde regisseur en speelsters voor hun moeite en het geschonken genot. A Capella Koor „Cantabile". Onder leiding van haar diri gent, de musicus Jo Verhoeven, gaf het Drunen's a capella koor „Cantabile" haar eerste uitvoering sedert haar oprichting. De zaal Elshout was goed bezet en de eerste uitvoering is een volledig succes geworden. Zowel program ma als entourage waren keurig verzorgd. Het gebodene ging, zo als van deze leiding verwacht kon worden, ver uit boven de gewone liedertafelstijl. Een program met de namen Palestrina, Mendelsohn, de Klerk en Röntgen zegt reeds genoeg en voor een koor dat nog zo kort bestaat, kan niet anders getuigd worden dan dat er prach tig gezongen is. Het was een ware culturele avond. Gemengd koor, dameskoor, dubbelmannenkwartet eö duetten toonden een weldadig aandoende discipline en legden, wat meer zegt, getuigenis af, de kunstznnige opvattingen van hun dirigent te kunnen vertolken. Een uitvoering een proficiat van harte waard. Een avond van waar kunstgenot.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1